enterprise risk management - IBC Euroforum

ibceuroforum.dk
  • No tags were found...

enterprise risk management - IBC Euroforum

Dag 1T i r s d a g d e n 2 8 . a p r i l 2 0 0 9E n t e r p r i s e R i s k M a n a g e m e n tLedelse i et 360° risikoperspektiv08.30 Udlevering af navneskilte og deltagermaterialeKaffe/te og morgenbrød09.00 Åbning af konferencenProjektleder Peter Gerdes, IBC Euroforum09.05 Introduktion ved ordstyrerenHead of Enterprise Risk Management, Anders Busk Sørensen, Willis I/SGrundlag for Enterprise Risk Management og organisationsstruktur09.10 Teoretisk fundament og status for Enterprise Risk Management• Hvor har konceptet sin rod?• Teoretiske vs. reale drivkræfter for ERM• Hvilke eksempler på værdiskabelse medfører ERM og hvordan?• Hvilken forskel gør det, om virksomheden har en proaktiv og analytisk tilgangfrem for en reaktiv compliance-drevet tilgang?• Hvilken tilgang er mest hensigtsmæssig?• Hvad er status for danske virksomheder?• Hvor bevæger resten af verden sig hen på området?Mejeriingeniør, erhvervsforsker og MBA, Per Henriksen, CBS09.55 Pause med kaffe/te og frugt10.10 Den helhedsorienterede Risk Manager: Chief Risk Officer (CRO)• Hvordan organiserer man sig optimalt i relation til en ERM-afdeling?• Hvilke ekstra omkostninger bruger ERM-funktionerne, og opvejes de af værditilvæksten?• Hvad kendetegner en god Chief Risk Officer (CRO) - hvis man vil gøre brug af en?• Hvilke arbejdsopgaver er typiske for den helhedsorienterede Risk Manager eller en CRO?• Hvordan kan koblingen til revisionskomitéen være, og skal der rapporteres til denne?• I hvor stor udstrækning kan en CRO bruges som sparringspartner for ledelsen?Head of Enterprise Risk Management, Anders Busk Sørensen, Willis I/S10.55 Pause med kaffe/teEnterprise Risk Management fra forskellige vinkler og værdiskabelse11.10 At skabe forretningsmuligheder igennem risikohåndtering• Nøgler til succes med ERM som risikostyringsproces• Hvordan kobler man risikostyringsprocessen til virksomhedens strategi-, budget- ogplanlægningsproces?• Hvor opstår merværdien og de nye forretningsmuligheder med en effektiv ERM-proces?• Hvordan identificerer man effektivt nye risici imellem de årlige ERM-processer?• Forhindringer før man får udbytte af processen – erfaringer udefraChief Risk Officer, Ulf Rönndahl, Telenor Sverige AB


Dag 1T i r s d a g d e n 2 8 . a p r i l 2 0 0 912.00 Frokost13.00 Enterprise Risk Management i et strategiperspektiv• Hvordan identificer du virksomhedens risici i relation til strategimålene?• Hvordan bruger du risikobalancering som et strategiværktøj til at identificere muligheder?• Hvilke eksempler er der på balancering mellem risici og muligheder på og imellemforskellige områder?• Hvordan gearer du ERM-apparatet til brug i strategi-øjemed?Partner og leder af PwC’s ERM-team, Henrik Axelsen, PricewaterhouseCoopers13.50 Pause med kaffe/te14.05 Enterprise Risk Management i et ledelsesperspektiv• Hvilke udfordringer giver indførelsen af et ERM-program?• Er en bestemt virksomhedskultur nødvendig eller bedre end andre for at kunnegennemføre et ERM-program?• Hvilke ledelsesværktøjer giver et ERM-apparat?• I hvilket omfang forbedres beslutningsgrundlaget i forskellige dele af organisationen?Advokat og Risk Manager, Steen Olsen, VKR Holding14.50 Pause med kaffe/te, kage og frugt15.05 Compliance, bestyrelsen og Enterprise Risk Management• Hvilket overlap er der imellem 4., 7. og 8. direktiv og ERM, og giver det mening at kobledisse to ting?• I hvilket omfang kan man tage en compliance-drevet tilgang til ERM og vice versa?• Hvilke dele af rapporteringen til revisionskomiteens og bestyrelsen er ofte direktetilgængelig via ERM-programmet?• Hvor ligger de største udfordringer i forhold til at opfylde compliance krav, når etERM-program er udrullet?• Hvilke eksempler på smidiggørelse af compliance krav er typisk set i forbindelse medbrugen af et ERM-program?Practice Area Manager, Philip Nordfalk, Devoteam15.50 Opsummering af konferencens første dag ved ordstyreren16.00 Konferencens første dag slutterE K S K L U S I V N E T V Æ R K S M I D D A G P Å H O T E L S K T. P E T R INyd en eksklusiv 3-retters menu inkl. vin i et godt socialt ogfagligt selskab.16.30 - 17.30 Velkomstdrink17.30 - 20.30 3-retters menu inklusiv vinmenu og kaffeHusk at krydse af ved tilmelding, hvis du ønsker at deltage i netværksmiddagenNB! Det er kun muligt at deltage i middagen, hvis du deltager på selve konferencen.


Dag 2O n s d a g d e n 2 9 . a p r i l 2 0 0 9E n t e r p r i s e R i s k M a n a g e m e n tLedelse i et 360° risikoperspektiv08.30 Kaffe/te og morgenbrød09.00 Ordstyreren introducerer dagens indlægImplementering af Enterprise Risk Management09.05 Hvilke kortsigtede og langsigtede gevinster er der ved Enterprise Risk Management?• Hvilke kortsigtede værdier skabes i form af eksempelvis identificerede risikokædereaktionerog identificering af overstyring af eksisterende risici?C A S E• Hvilken tendens og konsekvenser ser vi i forhold til kredit-rating og krav fra Moody’sog S&P og indførelsen af ERM?• Kan man se nogen målbar værdi på bundlinjeniveau lige efter indførelsen af ERM?• Hvordan virker ERM i forhold til at forebygge behovet for krisestyring?• Hvilke langsigtede værdier synes vi at ane, og hvad er perspektiverne?Chef for Koncernrisiko, Ole Hesselager, TrygVesta09.50 Pause med kaffe/te og frugt10.05 Implementering – Hvad skal man overveje i opstartsfasen?C A S E• Hvor højt oppe i ledelsen skal et ERM-program funderes?• Hvordan og hvornår meldes beslutningen ud til organisationen, og hvor tidligt inddragesde i processen?• Hvilken modstand kan der forventes fra organisationen?• Hvordan sættes en styregruppe optimalt sammen?• Hvilke informationer skal typisk bruges på tværs af forretningen?• Hvilke funktioner/stillinger kan danne rammen om og styre ERM-funktionen ivirksomheden?Group Risk Manager, Anders Søborg, Falck A/S10.55 Pause med kaffe/te11.15 Implementering – Hvad er de første skridt?• Hvordan skaber man en risikostruktur?C A S E- Hør hvordan man i stedet for at skabe et ekstra hjul bygger på de eksisterende processer• Hvilke rammer skal der arbejdes ud fra og sættes?- Gør dig klart fra starten, at der ved implementering af ERM er tale om forandringsledelse• Hvordan går du fra projekt til implementering med succes?Director Risk Office, Annette Schütt Fiig, Novo Nordisk12.00 Frokost


T o r s d a g d e n 3 0 . a p r i l 2 0 0 9W o r k s h o p W o r k s h o p W o r k s h o pForandringsledelse i et risikoperspektivHvordan vender man risici til noget positivt for medarbejderne?F o r m å lEnterprise Risk Management (ERM) er grundlæggende et styringsredskab, der skal hjælpeorganisationer med at føre deres strategier ud i livet og med at realisere deres forretningsmæssigemål. Indførelse af ERM bliver imidlertid ofte betragtet som en meget omfattendeog gennemgribende forandring. Organisationen skal anlægge en ny styringsfilosofi og fåden integreret i organisationens ledelsesrapportering, ledere og medarbejdere skal tilegnesig nye kompetencer omkring strategisk risikostyring, og principperne skal forankres i enny risikokultur. Handlekraftig forandringsledelse bliver således en væsentlig forudsætningfor at få succes med ERM.Forandringsledelse fokuserer på den menneskelige side af implementeringen. Det handlerom at skabe forståelse for forandringsbehovet fra top til bund i organisationen samt at givesvar på, hvordan forandringen kommer til at påvirke den enkelte medarbejder. I forbindelsemed indførelsen af ERM handler det især om at vise, hvordan risici kan fungere som enpositiv måde at styre organisationen på. Uden denne forståelse er hverken ledere ellermedarbejdere villige til at tilegne sig nye metoder, systemer og arbejdsgange.Forandringsledelse handler også om at lægge en strategi for, hvordan de enkelte grupperaf ledere og medarbejdere skal informeres og involveres i forandringsprocessen for athåndtere eventuel modstand mod forandringen. Og endelig skal ledere og medarbejderetilføres de nødvendige kompetencer for at kunne agere kompetent i en organisation baseretpå ERM-principperne.Formålet med workshoppen er således at tilføre deltagerne kompetencer i at afdækkehvilke risici og faldgruber, der er forbundet med at indføre ERM i organisationer, samt hvordande selv kan tilrettelægge en velstruktureret forandringsproces.I n d h o l dWorkshopdagen er tilrettelagt således, at deltagerne lærer at planlægge en struktureretforandringsproces fra A til Z. Nogle af de spørgsmål, som vil blive adresseret i løbet afworkshoppen, er:• Hvad er forandringsledelse?• Hvorfor er forandringer så vanskelige?• Hvilke specielle udfordringer er der med at indføre ERM?• Hvordan afdækkes en organisations forandringsparathed?• Hvordan sikres ledelsesmæssig forankring og involvering?• Hvilke elementer indgår i en handlekraftig forandrings- og involveringsstrategi?• Hvordan tilrettelægges en velstruktureret forandringsproces?• Hvordan sikres, at forandringen bevarer momentum?• Hvordan følges op på forandringsprocessen?


T o r s d a g d e n 3 0 . a p r i l 2 0 0 9W o r k s h o p W o r k s h o p W o r k s h o pForandringsledelse i et risikoperspektivHvordan vender man risici til noget positivt for medarbejderne?F o r mWorkshoppen lægger op til stor grad af involvering og deltagelse af workshopdeltagerne.Udgangspunktet vil i høj grad være deltagernes egne udfordringer og erfaringer, men dervil samtidig blive inddraget nogle mere generelle cases som fælles grundlag for fagligediskussioner.Workshoppen vil således også veksle mellem undervisning og diskussion af fagligebegreber samt aktiv afprøvning af forskellige værktøjer og metoder til håndtering ogplanlægning af forandringsprocessen.U n d e r v i s e r eSenior Manager Stefan Schaper fra Capacent.Manager Jens Brøndsted fra Capacent og ekstern lektor i forandringsledelse påKøbenhavns Universitet.Begge undervisere har gennemført adskillige forandringsprojekter på tværs af brancher.Heriblandt kan nævnes projekter for:• I/S Vestforbrændingen• Danske Bank A/S• Jyske Bank A/S• Danmarks Radio• Københavns Kommune• Nilfisk-Advance A/S• Bladkompagniet A/SP r o g r a m09.00 Workshoppen starter12.00 Frokost13.00 Workshoppen fortsætter15.30 Workshoppen slutterDer indlægges pauserundervejs i programmet.


IBC EuroforumIBC Euroforum er en konference- og kursusarrangør, der arrangerer og afholder konferencerog kurser inden for aktuelle emner og problemstillinger. Gennem tæt kontakttil det danske erhvervsliv er det vores mål at skabe kvalitetskonferencer og kurser, derudvikler den enkelte deltagers kompetencer.Vi arrangerer konferencer og kurser inden for salg, økonomi, jura, administration,markedsføring, IT, personaleforhold og ledelse. Arrangementernes indhold eren kombination af strategiske, taktiske og operationelle tilgange til den aktuelleproblemstilling.N å d i n m å l g r u p p ei e t n y t f o r u mDu har nu en unik mulighed for at blive eksponeret overfordine potentielle kunder på en af IBC Euroforum’s konferencer.I modsætning til traditionelle medier, hvor du kun har fåsekunder til at kommunikere et budskab til din målgruppe,kan du nu sikre dig op til flere dages dialog med relevantebeslutningstagere inden for netop din målgruppe.Kontakt salgschef Anne-Berit Andersson for en uforpligtendesnak om, hvordan vi kan skræddersy en løsning, som netopafdækker din virksomheds behov på telefon 41 95 14 05eller spex@ibceuroforum.dkE r d u f o r h i n d r e t i at d e lta g e p å k o n f e r e n c e n ?Så har du mulighed for at købe talernes præsentationsmateriale.Bestil via brochurens bagside. (Pris kr. 2.495,- ekskl. moms).IBC Euroforum ApS, Blegdamsvej 104 A, Postboks 801, 2100 København Ø,Telefon 35 25 35 45, Fax 35 25 35 46, info@ibceuroforum.dk,www.ibceuroforum.dk, Giro 3 93 14 55, CVR-nr 24 24 03 7110


P r a k t i s k e o p l y s n i n g e rAfholdelsesdato og -stedKonferencen “Enterprise Risk Management” afholdes den 28. og 29. april 2009 på Hotel Skt. Petri,Krystalgade 22, 1172 København K, telefon 33 45 91 00.Workshoppen “Forandringsledelse i et risikoperspektiv” afholdes den 30. april 2009 på Hotel Skt. Petri,Krystalgade 22, 1172 København K, telefon 33 45 91 00.OvernatningOvernatning er ikke inkluderet i konferenceprisen. IBC Euroforum henviser til NHG Hotel og KonferenceBooking for bestilling af hotelværelser. Kontakt NHG på www.nhg.dkParkeringDet kan være svært at finde en parkeringsplads i nærheden af hotellet, men metro og S-tog er5 minutter væk. IBC Euroforum fralægger sig ansvaret for parkering i forbindelse med arrangementet.KonferenceprisVælg alternativTilmelding senest27. februarSparTilmelding senest27. martsSparAlle priser er ekskl. moms.Tilmelding efter27. martsKonference og workshop* 13.495,- 2.000,- 14.495,- 1.000,- 15.495,-Konference 10.495,- 2.000,- 11.495,- 1.000,- 12.495,-Workshop 4.995,- 1.500,- 5.995,- 500,- 6.495,-Netværksmiddag 895,- 100,- 895,- 100,- 995,-Prisen inkluderer kaffe/te, kage og frugt, frokostbuffet samt uddybende dokumentation fra de forskelligetalere. Faktura og bekræftelse på din deltagelse vil blive fremsendt ved tilmelding.*Er du forhindret i at deltage på workshoppen, kan du sende en kollega.TilmeldingSend, ring eller fax din tilmelding til IBC Euroforum. Du kan også tilmelde dig på www.ibceuroforum.dk ellerregistration@ibceuroforum.dk. Tilmeldingen er bindende!AfbestillingAfbestilling skal ske skriftligt. Ved afbestilling indtil 14 dage før afholdelsen tilbageholdes et gebyr på 10 %.Sker afbestillingen mindre end 14 dage før afholdelsen, tilbageholdes 50 %, og ved afbestilling senere end2 dage før afholdelsen betales fuld pris. Er du selv forhindret, har du også mulighed for at overdragedeltagelsen til en kollega.Vi tager forbehold for ændringer i programmet.Spørgsmål vedrørende konferencen besvares af projektleder Peter Gerdes,IBC Euroforum, telefon 41 95 14 11, e-mail peter.gerdes@ibceuroforum.dkSe flere spændende arrangementer på www.ibceuroforum.dk11


IBC Euroforum ApSBlegdamsvej 104 APostboks 8012100 København ØReturneres ved varig adresseændringT i l m e l d i n g t i l I B C E u r o f o r u m K o n f e r e n c e nE n t e r p r i s e R i s k M a n a g e m e n tKøbenhavn • Konference den 28. og 29. april 2009 • Workshop den 30. april 2009Jeg ønsker at deltage:Alle priser er ekskl. moms.Navn1Navn2Vælg alternativTilmelding senest27. februarSpar Tilmelding senest27. martsSpar Tilmelding efter27. martsKonference og workshop 13.495,- 2.000,- 14.495,- 1.000,- 15.495,-Konference 10.495,- 2.000,- 11.495,- 1.000,- 12.495,-Workshop 4.995,- 1.500,- 5.995,- 500,- 6.495,-Netværksmiddag 895,- 100,- 895,- 100,- 995,-Navn 1StillingAfdelingE-mailØnsker du at modtage information om kommendearrangementer via e-mail? ❒ Ja tak ❒ Nej takNavn 2StillingAfdelingE-mailØnsker du at modtage information om kommendearrangementer via e-mail? ❒ Ja tak ❒ Nej takFirmaAdressePostnr. og byTelefon (omstilling)Hvis offentlig: Notér EAN nr./ordrenr.SekretærNærmeste chefS å d a n k a n d u t i l m e l d e d i g :❒Jeg er forhindret iat deltage og ønsker derforat rekvirere talernespræsentationsmaterialefra konferencen(kr. 2.495,- ekskl. moms).Venligst oplys tilmeldingskode – se adressefeltFax35 25 35 45 www www.ibceuroforum.dk/erm ö IBC EuroforumBlegdamsvej 104 A35 25 35 46 @ registration@ibceuroforum.dk 2100 København Ø25010

More magazines by this user
Similar magazines