13.07.2015 Views

OK 2008 - Mine krav - dine krav? - FOA

OK 2008 - Mine krav - dine krav? - FOA

OK 2008 - Mine krav - dine krav? - FOA

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

DiskussionsoplægF O A – F A G O G A R B E J D E<strong>OK</strong> <strong>2008</strong><strong>Mine</strong> <strong>krav</strong> – <strong>dine</strong> <strong>krav</strong>?


■ Overenskomst <strong>2008</strong> |<strong>Mine</strong> <strong>krav</strong> – Dine <strong>krav</strong>?Diskussionsoplæg ved forbundsformand Dennis KristensenVi har brug for din mening og <strong>dine</strong> holdninger.<strong>FOA</strong>-medlemmernes <strong>krav</strong> skal sætte dagsordenen for de kommendeoverenskomstforhandlinger.Det vigtigste, vi i <strong>FOA</strong> beskæftiger os med, er<strong>dine</strong> løn- og ansættelsesvilkår. Dem aftaler visom bekendt med arbejdsgiverne ved overenskomstforhandlingerne.Vores overenskomster og aftaler skal fornyespr. 1. april <strong>2008</strong>, og vi mener, at forbundets<strong>krav</strong> til forhandlingerne med arbejdsgiverneskal afspejle <strong>dine</strong> og <strong>dine</strong> kollegers ønsker ogholdninger.Derfor vil <strong>FOA</strong> gerne have dig med til atdiskutere <strong>krav</strong> til de ansættelsesvilkår, somformer hverdagen på arbejdspladsen for digog <strong>dine</strong> kolleger.<strong>FOA</strong> er nemlig ikke bare en serviceorganisation,hvor du kan søge hjælp, hvis du harbehov for det. <strong>FOA</strong> er også en demokratiskorganisation, hvor du – som aktivt medlem– har indflydelse på, hvad <strong>FOA</strong> gør.Jeg vil gerne kaste mine personlige bud påtemaer og holdninger ud til lokale diskussioner.Måske rammer jeg helt ved siden af medmine forslag. Jamen, så skrot dem.I skal lokalt diskutere, det I synes er de‘hotte temaer’ og stille <strong>krav</strong> ud fra jeres diskussioner.Det er afgørende, at I kommer i gang medjeres diskussioner om <strong>krav</strong> til <strong>OK</strong>-08, hvis Ivil have indflydelse på <strong>krav</strong>ene.2 | <strong>FOA</strong> – fag og arbejde


Overenskomst <strong>2008</strong> ■|<strong>Mine</strong> temaerJeg har udvalgt nogle temaer, som jeg synes ervæsentlige i debatten om <strong>OK</strong>-08:■ Lønfremgang til alle – rummelig ramme.■ Lokale lønforhandlinger – nu med ekstraresultatløn?■ Et ordentligt liv – du skal trives medarbejdsliv og familieliv.■ Medbestemmelse – din tillidsrepræsentantkan sikre din trivsel.■ Ligestilling – mere i løn.■ Ligestilling – ret til barselsorlov til mænd.■ Seniorerne – gråt guld eller støv?■ Pension – beregnet af hele lønnen?■ Vælg selv – løn, frihed eller pension.■ Vælg selv – hvilken efteruddannelse.<strong>FOA</strong> – fag og arbejde | 3


■ Overenskomst <strong>2008</strong> |Lønfremgang til alle – rummelig rammeJeg mener, at størstedelen af den økonomiske ramme skal anvendestil generelle lønstigninger, der aftales ved forhandlingsbordet.Du skal stige mere i løn end priserne stiger.Din løn skal følge lønudviklingen for de privatansatte.Vi har faktisk ved de seneste mange overenskomstrundersikret reallønsfremgang for alle.Vi har ikke opnået tidligere tiders storestigninger i pengelønnen. Men den lave inflation,har betydet, at de relativt små lønstigningerhar givet fremgang i levevilkår formedlemmerne.Den model skal vi holde fast i, men arbejdsgiverneskal også presses til at aftale enlønudvikling, som trækker din og andreoffentligt ansattes løn op på et anstændigtniveau.4 | <strong>FOA</strong> – fag og arbejde


Overenskomst <strong>2008</strong> ■|Lokale lønforhandlinger – nu med ekstra resultatløn?Jeg mener, at ændringen fra ny løn til lokal løn med lokal udmøntningsgarantigav sikkerhed for at kommuner og regioner betaler det, der blev afsat ved<strong>OK</strong>-05 til lokal løn. Den sikkerhed vil vi ikke give fra os.Kan resultatløn i kommunerne sætte rigtigt gang i lønudviklingen?Og vil staten være med til at betale?Vi har behov for lokal løndannelse som supplementtil de centrale lønaftaler.Vi kan lokalt forhandle og aftale løn somsupplement til de centralt forhandlede overenskomster.Arbejdsgiverne i kommuner og regioner harpligt til at indgå lokale lønaftaler, der fylderden lokale ramme ud. På den måde har vifået ‘snor i pengene’. Hvis pengene er afsat– skal de ud som løn til medarbejderne.Hverken dette nye system eller de lokaleforhandlinger har fået sat rigtigt skub i lønudviklingenfor offentligt ansatte.Når du og kollegerne skal indgå i projekterom at skabe bedre kvalitet for borgerne,bør I også kunne se på lønsedlen: En ekstraindsats er lig med mere ekstra løn – eksempelvisi form af en kollektiv bonus. Det erdet, som resultatløn egentlig handler om.Hvis resultatløn bare er en anden måde at fåden samme løn på, kan det være lige meget.Derfor skal staten efter min mening yde etekstra tilskud til resultatløn eller kollektivbonusordning – eller regioner og kommunerskal spytte ekstra i bøssen, hvis vi skal udvidebrugen af resultatløn.<strong>FOA</strong> – fag og arbejde | 5


■ Overenskomst <strong>2008</strong> |Et ordentligt liv – du skal trives med arbejdsliv og familielivJeg mener, at fleksibilitet i arbejdslivet kan vendes rundt, så du ikke heletiden indretter dig efter arbejdsgivers <strong>krav</strong> – men så arbejdet og arbejdstidentilrettelægges efter <strong>dine</strong> og kollegernes behov.Allerede nu kan du indgå aftale om at gå ned i tid fra fuldtids- til deltidsbeskæftigelse.Du bør modsat få ret til at gå fra deltids- til fuldtidsbeskæftigelse,hvis det er det, du ønsker.Sundhedsfremme på arbejdspladsen kunne være et overenskomst<strong>krav</strong>.Ligesom i fremsynede private virksomheder kunne offentlige arbejdsgiveretilbyde en vifte af muligheder til dig og <strong>dine</strong> kolleger om forebyggendemotion i arbejdstiden, forebyggelse af stress, ergonomisk vejledning,sund mad, frugtordninger m.v.Et ordentligt liv – din tid:Du får det meget bedre – og arbejder bedre– hvis du og kollegerne har stor indflydelsepå, hvordan I fordeler arbejdsopgaver ogarbejdstid i mellem jer.De lokale aftalemuligheder i arbejdstidsreglernebruges for lidt. Bøtten skal vendes:Vi skal have <strong>dine</strong> ønsker – og <strong>dine</strong> behov forarbejde og fritid – op på bordet sammen medkollegernes tilsvarende ønsker og behov.I skal have mulighed for at finde de løsninger,der passer jer, og samtidig sikrer, at denødvendige arbejdsopgaver bliver udført.Der tales og skrives meget om stress for demennesker, der er ansat med flydende arbejdstidog meget selvstændige arbejdsopgaver.Det er også problematisk. Men det er barenogle andre stress-faktorer, end dem en stordel af <strong>FOA</strong>s medlemsgrupper udsættes forinden for en fast arbejdstid.For dig og kollegerne handler det ofte mereom, at arbejdsgiveren kalder dig på arbejde idin fritid – altså når du egentlig burde plejedig selv og dit familieliv.Den påvirkning er ødelæggende i det langeløb. Indhug i familielivet, uden egen indflydelse,er værre end flydende arbejdstid ogeget ansvar for mikset mellem arbejde ogfritid.6 | <strong>FOA</strong> – fag og arbejde


Overenskomst <strong>2008</strong> ■|Et ordentligt liv – fuld tid:Jeg har indtryk af, at en del arbejdsgivere –især på social- og sundhedsområdet – ansætterpersonale på deltid for at gøre det nemmereog billigere at tilkalde og pålægge ekstraarbejde.Vi bør nok skærpe reglerne, så det bliverdyrt at gøre indhug i din fritid. Vi bør i mineøjne stille os selv spørgsmålet om, hvorforfritiden for deltidsansatte er mindre værd ikroner og øre, end den er for fuldtidsansatte.Er tiden ikke inde til at overveje <strong>krav</strong> omafskaffelse af merarbejdsbegrebet for deltidsansatte?Flere undersøgelser har vist, at rigtig mange<strong>FOA</strong>-medlemmer gerne vil have fuld tid i stedetfor den nævnte form for ‘fleksibel deltid’.‘Ret til fuld tid’ bør rejses ved <strong>OK</strong>-08.Et ordentligt liv – et sundt arbejdsliv:Sund arbejdsplads. Det er både noget medgod ergonomi, sund mad og motionsmulighedermv.Men det er også noget med en arbejdspladsmed fælles ansvar for forebyggelse af stress,sygefravær m.v.Vi kan forebygge meget. Men vi skal ogsåvære klar til at gribe ind med krisehjælp og ensærlig indsats for at fastholde medarbejdere,som har svært ved at leve op til arbejdspladsens<strong>krav</strong>.Vi skal af med ‘brug og smid væk’ påarbejdsmarkedet.Vi skal over til ‘kræs for, pas på og bevar’ påarbejdsmarkedet.<strong>FOA</strong> – fag og arbejde | 7


■ Overenskomst <strong>2008</strong> |Medbestemmelse – din tillidsrepræsentant kan sikre din trivsel.Jeg mener, at du og din tillidsrepræsentant har brug for at blive hørtog at være med til at bestemme, hvordan trivslen øges på arbejdspladsen.Din tillidsrepræsentant skal have ordentlig tid til arbejdet med at sikreindflydelse til dig og <strong>dine</strong> kolleger.Første betingelse for øget trivsel er, at du ogkollegerne aktivt søger at forbedre jeres trivselpå arbejdspladsen.Anden betingelse for øget trivsel er, at arbejdsgiverenlytter til dig, <strong>dine</strong> kolleger ogdin tillidsrepræsentant – og er åben for reelmedbestemmelse.Tredje betingelse for øget trivsel er, at der ertid og rum til, at din tillidsrepræsentant kanarbejde aktivt med konkrete initiativer og forslag.Jo flere opgaver med drøftelser, forhandlingerog aftaler på arbejdspladserne I får, jovigtigere er det, at jeres tillidsrepræsentantfaktisk har tid til at beskæftige sig seriøst meddisse opgaver.Derfor bør der være pligt for din arbejdsgivertil at forhandle og aftale tid til tillidsrepræsentantarbejdet.Forliget på det private arbejdsmarked 2007indeholder ekstra løn for at være tillidsrepræsentant.Til <strong>OK</strong>-08 på det offentlige område, må vidiskutere, om ekstra løn til tillidsrepræsentanterskal aftales centralt – eller om forskelligelokale lønaftaler allerede sikrer en fornuftigekstra aflønning af tillidsrepræsentanter.8 | <strong>FOA</strong> – fag og arbejde


Overenskomst <strong>2008</strong> ■|Ligestilling – mere i løn?Jeg mener, at kvinder i den offentlige sektor har brug for et særligt lønløft,så princippet om lige løn for arbejde af samme værdi bliver gennemførthurtigst muligt. Men det bliver dyrt og svært.Princippet om lige løn for arbejde af sammeværdi kan alle være enige om. Men hvorfor erlønnen så stadig lav i den offentlige sektor,hvor kvinder dominerer inden for de traditionellekvindeområder pleje, omsorg og børnepasning?Folketingspolitikere har stået i kø for at fortælle,at de også synes, at lønnen til kvindernei den kommunale og regionale sektor børhæves.Jeg er helt enig i at lønnen skal op. Men derskal mange penge til. Langt flere, end dernormalt er til rådighed til overenskomstfornyelser.Har kommuner og regioner penge til ekstralønforbedringer til kvindegrupperne? Især<strong>FOA</strong>s?Eller vil et flertal i Folketinget ‘pumpe’ tilstrækkeligtmed ekstra penge ud til kommunerog regioner, så den mere retfærdige lønkan nås?Og kan vi i fællesskab holde politikerne fastpå tilsagn om at bruge penge til formålet:Bedre løn til offentligt ansatte kvinder?<strong>FOA</strong> – fag og arbejde | 9


■ Overenskomst <strong>2008</strong> |Ligestilling – ret til barselsorlov til mænd?Jeg mener, at vi hidtil i ligestillingens navn har skabt rettigheder for kvinder– og muligheder for mænd. Men mænd holder sig tilbage med barsel.Måske kan rettigheder forbeholdt fædre lokke dem til at tage en størredel af orloven med børnene.Vi kan fremme ligestillingen ved at gøre detalmindeligt og attraktivt for mænd at tage enstor del af barselsorloven sammen med deresbørn.Ved <strong>OK</strong>-2007 på det private arbejdsmarkedblev det aftalt at noget af orlovsperioden forbeholdesfædrene.Det kan godt være at denne model skurreri ørerne, i forhold til valgfrihedstemaet.Men her prioriterer jeg altså en reel ligestillingover det frie valg.10 | <strong>FOA</strong> – fag og arbejde


Overenskomst <strong>2008</strong> ■|Seniorerne – gråt guld eller støv?Jeg mener ikke, at de ældre medarbejdere i kommuner og regioner forgyldes.Tværtimod. De står først i køen, når der skal spares og afskediges medarbejdere.I stedet for seniormuligheder må vi aftale seniorrettigheder.Ved festlige lejligheder taler alle om det gråguld, altså de ældre, som arbejdsgiverne siger,at de gerne vil beholde på arbejdsmarkedet.Seniorpolitik i kommuner og regionerhandler i virkeligheden ofte om ubrugtemuligheder.Der er meget få pligter for arbejdsgiverneog tilsvarende rettigheder for de ansatte tilsærlige goder, der kan gøre det attraktivt atblive længe på arbejdsmarkedet.Skolelærere har eksempelvis ret til reduceret‘skoletid’ hvis de er over 60 år. For pædagogmedhjælpereover 55 år er der ved <strong>OK</strong>-05indført ret til at vælge enten en ekstra ugesferie eller ekstra indbetaling til pensionsordning.<strong>FOA</strong> – fag og arbejde | 11


■ Overenskomst <strong>2008</strong> |Pension – beregnet af hele lønnen?På det private arbejdsmarked beregnes pensionsbidraget af den samlede løn.Jeg mener, at en tilsvarende ordning kunne medvirke til et mere passendeforhold mellem løn og pension for f.eks. aften- og nattevagter.Jeg skal dog nævne, at det bliver meget dyrt at gennemføre i regionerog kommuner.Ved <strong>OK</strong>-05 valgte de fleste faggrupper i <strong>FOA</strong>at bruge overenskomstpenge på at forhøjeindbetalingerne til pensionsordning.Man kan altid diskutere om forholdetmellem din løn i den erhvervsaktive periodeaf livet og i din økonomi som pensionist erdet rette. Altså: Bliver der indbetalt tilstrækkeligttil at sikre dig en økonomisk fornuftigalderdom i forhold til din løn?For de, der arbejder meget på ubekvemmetidspunkter, og får en stor del af lønnen iform af ulempetillæg, bliver pensionen forholdsmæssigtdårligere. Det skyldes, at derikke beregnes pensionsbidrag af weekendtillæg,aften- og nattillæg m.v.12 | <strong>FOA</strong> – fag og arbejde


Overenskomst <strong>2008</strong> ■|Vælg selv – løn, frihed eller pension.Jeg mener, at du skal selv have ret til at bestemme, hvordan du vil have(nogle af) forbedringerne ved overenskomstfornyelser.Vi skal have afsat en del af resultatet af <strong>OK</strong>-08 til valgfrie løsninger,som passer det enkelte medlem.Den grundlæggende idé bag valgfrihed omansættelsesvilkår er, at det enkelte medlemkan prioritere mellem forskellige vilkårindenfor fastlagte rammer.Man kan på forskellige stadier i livet haveforskellige behov for og ønsker om penge,frihed, uddannelse og pensionsindbetaling.Her blot nogle eksempler:●●●●Børnefamilier har behov for ekstra frihed.Unge familiers har behov for penge tiletablering.Ældre medarbejdere har behov for merefritid.Nogle har behov at forbedre fremtidigepensionsvilkår.<strong>FOA</strong> – fag og arbejde | 13


■ Overenskomst <strong>2008</strong> |Vælg selv – hvilken efteruddannelse.<strong>FOA</strong>-medlemmer ønsker generelt at udvikle sig fagligt og individuelti forhold til arbejdsplads og arbejdsopgaver.Jeg mener, at <strong>FOA</strong> må aftale med arbejdsgiverne, at der brugesoverenskomstpenge på efteruddannelse – hvis vi sikrer,at du så får ret til efteruddannelse efter eget valg.<strong>FOA</strong>s medlemmer skal have forbedrede mulighederfor at udvikle deres kompetencerbåde gennem det daglige arbejde og gennemefter- og videreuddannelse.Arbejdsgiverne er enige i, at udvikling afmedarbejdernes kompetencer er nødvendigfor effektiv opgavevaretagelse og udviklingaf arbejdspladsen.Vi ved af erfaring, at vores arbejdsgivermodparter,Kommunernes Landsforening ogDanske Regioner, ikke vil eller kan binde denenkelte kommune eller region til konkreterettigheder til kompetenceudvikling.Det gælder i hvert fald, så længe det blot erarbejdsgivernes penge, der bruges til kompetenceudvikling.Skal vi gå efter at få afsat overenskomstmidlerøremærket til kompetenceudviklingved de centrale forhandlinger – altså en slagsuddannelsesfond? Og hvor langt skal vi gå forat sikre valgfrihed til uddannelsesformål forden enkelte?14 | <strong>FOA</strong> – fag og arbejde


|Overenskomst <strong>2008</strong> ■Det var så mine bud på og tanker om temaer til <strong>OK</strong>-08.Vi har brug for din mening og <strong>dine</strong> holdninger.<strong>FOA</strong>-medlemmernes <strong>krav</strong> skal sætte dagsordenen for de kommendeoverenskomstforhandlinger.Måske har jeg ramt helt ved siden af det,der optager dig og <strong>dine</strong> kolleger på arbejdspladserne.Hvis det er tilfældet, så husk på at vi harbrug for din mening og <strong>dine</strong> holdninger!Med venlige hilsnerDennis KristensenForbundsformand<strong>FOA</strong> – fag og arbejde | 15


<strong>OK</strong> 08<strong>Mine</strong> <strong>krav</strong> – <strong>dine</strong> <strong>krav</strong>?Vi har brug for din mening og <strong>dine</strong> holdninger.<strong>FOA</strong>-medlemmernes <strong>krav</strong> skal sætte dagsordenenfor de kommende overenskomstforhandlinger.<strong>Mine</strong> bud på temaer til diskussion er:■ Lønfremgang til alle – rummelig ramme.■ Lokale lønforhandlinger – nu med ekstraresultatløn?■ Et ordentligt liv – du skal trives medarbejdsliv og familieliv.■ Medbestemmelse – din tillidsrepræsentantkan sikre din trivsel.■ Ligestilling – mere i løn.■ Ligestilling – ret til barselsorlov til mænd.■ Seniorerne – gråt guld eller støv?■ Pension – beregnet af hele lønnen?■ Vælg selv – løn, frihed eller pension.■ Vælg selv – hvilken efteruddannelse.Dennis KristensenStaunings Plads 1-31790 København VTlf.: 46 97 26 26www.foa.dkRedaktion: Dennis Kristensen, Peter Lindholm og Ulrik AndreasenGrafik: Gra<strong>FOA</strong> Maja HonoréTryk: <strong>FOA</strong>s trykkeri2. oplag: 5.000 eksp., samlet oplag 10.000 eksp., maj 2007

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!