13.07.2015 Views

Download som PDF-fil - FOA

Download som PDF-fil - FOA

Download som PDF-fil - FOA

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Far, mor og barnF O A – F A G O G A R B E J D E– barselsorlovmed løn/dagpenge


Indhold“Far, mor og barn – barselsorlovmed løn/dagpenge” er udgivet afFOA – Fag og Arbejde.Pjecen gennemgår kommunalt/regionalt ansattes orlovsmulighedermed løn/dagpenge iforbindelse med barsel/adoption.Reglerne for ledige er ogsåbeskrevet.Forord ....................................................................................................36-6-6 modellen ......................................................................................4Den første tid – inden fødslen og barnets første 14 uger ..................5Far eller mor på orlov med løn – efter barnets 14. uge........................6Eksempler ..............................................................................................8Far eller mor på orlov med dagpenge..................................................12Fleksible barselsregler ..........................................................................13Orlov ved adoption ..............................................................................15Hvis barnet er dødfødt, dør eller bortadopteres ................................16Hvis du er ledig ....................................................................................17Varsler....................................................................................................18Politisk ansvarlig:ForbundssekretærNanna HøjlundRedaktion:Konsulent Sidsel Boertmann BrüelKonsulent Eike Byg HuishFoto: Mike KollöffelLayout: Mayer. Eks-Skolen/Joe. FOATryk: FOAs trykkeri, juni 2009ISBN nr.: 978-87-92313-20-1© FOA – Fag og ArbejdeStaunings Plads 1-3,1790 København V.Telefon: 46 97 26 26. www.foa.dk2


ForordTil lykke med den forestående familieforøgelse,som sandsynligvis erårsag til, at du har brug for dennepjece.Midt i glæden over at et nyt liv erpå vej, melder spørgsmålene sigom tid og penge, altså hvor megetorlov kan vi få, og hvordan medøkonomien?Heldigvis er der i dag gode mulighederfor at give barnet en godstart på tilværelsen, fordi bådeKTO-aftalen for ansatte i regionerog kommuner og lovgivningengiver moderen og faderen mulighedfor at gå på orlov med løn ellerdagpenge.Barnet kan således passes af moreller far indtil det er 46 uger, ogmed orlov på reducerede dagpengei endnu længere tid.Med den nye barselsaftale er dersærlige forbedringer til faderen.Efter barnets 14. uge har moderenog faderen hver især ret til 6 ugersfravær med løn. Retten til løn bortfalder,hvis den øremærkede orlovikke anvendes. Herudover har fadereneller moderen yderligere ret til6 ugers barsel med løn. Denne ordningkaldes 6-6-6 modellen.Der er desuden mulighed for atkombinere barselsorloven medafholdelse af optjent ferie og dermedfå længere tid sammen medbarnet.På grund af de mange muligheder,kan det være svært for jer at vurdere,hvad barselsorloven kommer tilat betyde for netop jeres familieøkonomi,men jeg håber, at dennepjece kan være et nyttigt værktøj tilat få overblik over rettigheder ogpligter. Savner I yderligere oplysninger,kan I spørge i den lokaleFOA-afdeling.Forhåbentlig kan I planlægge enbarselsorlov, der passer til familiensbehov og giver barnet en tætkontakt til både mor og far. Det ervigtigt, at begge forældre benyttersig af orlovsmulighederne, for detmindsker risikoen for, at kvindernebliver dårligere stillet på arbejdsmarkedetefter lange fraværsperioderved barsel.Der indbetales naturligvis pensionsbidragfor den del af orloven, hvor Ifår løn efter FOA’s overenskomster.Ved overenskomstforhandlingerne iforåret 2005 lykkedes det at få forbedretpensionsvilkårene i den delaf orloven, hvor man modtager dagpenge,sådan at der indbetales pensionsbidragi op til 20 uger.Dennis KristensenForbundsformand3


6-6-6 modellenDer er sket store ændringer i KTO’snye barselsaftale – aftale om fraværaf familiemæssige årsager. Den nyeaftale indeholder 6-6-6 modellen ogdækker alle regionalt og kommunaltansatte, der har fået børn fraog med den 1. april 2008.6-6-6 modellen giver bedre barselsvilkårog øremærker – udover deførste 2 uger – 6 ugers barsel tilfaderen. Moderen har ret til 8 ugersfravær med sædvanlig løn indenfødslen. I barnets første 14 uger,har moderen ret til fravær medsædvanlig løn i samtlige 14 uger ogfaderen har ret til 2 ugers fraværmed løn. Efter barnets 14. uge er 6uger øremærket til moderen, 6 ugerøremærket til faderen og 6 ugerkan fordeles imellem forældreneefter ønske. Faderen kan lægge sineuger inden barnets 15. uge.Det er dog vigtigt at være opmærksompå, at samtlige uger med lønefter barnets 14. uge medfører entilsvarende reduktion i den fællesret til dagpenge. Det vil fx sige, atmoderen har 6 uger mindre påFør fødsel6-6-6 modellen, perioder med lønEfter fødseldagpenge, hvis faderen holder 6uger med løn efter barnets 14. uge.Hvis kun moderen er omfattet afKTO-aftalen, så er det kun moderen,der er dækket af 6-6-6 modellen.I det tilfælde vil moderen haveret til løn i 8 uger før fødslen, 14uger efter fødslen og 12 uger (6+6)efter barnets 14 uge. De 6 uger, dervar øremærkede til faderen faldervæk.Hvis kun faderen er omfattet afKTO-aftalen, så har han ret til løn i 2uger samt 12 uger (6+6) efter fødslen.Moderens 6 uger falder væk. ■8 uger 14 uger 18 uger8 uger til moder 14 uger til moder 6 uger til moder2 uger til fader* 6 uger til fader*6 uger til deling** Faderen har ret til at anvende hele sin ret til fravær med sædvanlig løn i barnets første14 uger.4


Den første tid – inden fødslen ogbarnets første 14 ugerForældre der er ansat i regioner ogkommuner – eller på anden måde erdækket af KTO-aftalen – har ret tilbarselsorlov med sædvanlig løn i forbindelsemed fødslen.For privatansatte der ikke er omfattetaf KTO-aftalen – eller andre overenskomstermed særlige barselsbestemmelser– er det Lov om ret til orlovog dagpenge ved barsel (barselloven),der gælder. Din lokale FOAafdelingkan vejlede dig om, hvordanbarselsreglerne er i din overenskomst.Betingelsen for at få sædvanlig løner, at arbejdsgiveren får dagpengerefusion.Man har selvfølgelig også pligt til atoplyse arbejdsgiveren om det kommendefravær – alle varsler er samletbagest i pjecen.I denne pjece kan du se, hvad dergælder, hvis du er dækket afKTO-aftalen.Inden fødslen har du somvordende mor• Ret til løn, når du skal til graviditetsundersøgelseri arbejdstiden.Men det er en betingelse, at fraværeter aftalt, så det passer til forholdenepå din arbejdsplads.• Ret til at holde orlov med sædvanligløn fra 8 uger før forventet fødsel.• Pligt til at fortælle arbejdsgiverenom graviditeten senest 3 månederfør, du forventer at føde.Terminsdatoen skal dokumenteresskriftligt f.eks. med kopi af dinvandrejournal. Du skal oplyse,hvornår du vil starte din orlov, ogom du vil bruge din ret til orlov 8uger inden fødslen.Efter fødslen har du som mor• Pligt til at holde orlov med sædvanligløn i 2 uger efter fødslen.• Ret til at holde orlov med sædvanligløn i yderligere 12 uger efter 2.uge efter fødslen.• Pligt til senest 8 uger efter fødslenat fortælle din arbejdsgiver, hvornårdu forventer at genoptage arbejdet.Efter fødslen har du som far• Ret til 2 ugers orlov med sædvanligløn i 2 sammenhængende ugerinden for de første 14 uger efterbarnets fødsel.• Ret til yderligere op til 12 ugersorlov med sædvanlig løn.• Pligt til med 4 ugers varsel at meddeledin arbejdsgiver, at du vilholde orlov, hvor meget orlov, duvil holde, og hvornår du forventer,orloven begynder. ■5


Far eller mor på orlov med løn– efter barnets 14. ugeNu er barnet blevet 14 uger, ogbåde far og mor har mulighed forat tage mere barselsorlov. Der er 32uger mere at tage af for hver af forældrene.Heraf er der mulighed for6+6+6 uger med sædvanlig løn og14 uger med dagpenge. Derudoverkan orloven forlænges med 8 eller14 uger.Senest 8 uger efter fødslen skal dufortælle din arbejdsgiver, om du vilholde orlov efter barnets 14. uge,og hvornår du vil genoptage arbejdet.Du skal også fortælle, om duvil benytte din ret til at udskyde 8-13uger af orloven (læs mere side 13og 14).Orlov før fødslenMed lønMed dagpengeMor 8 uger 4 ugerOrlov efter fødslenMed lønMed dagpengeMor 14 uger 14 uger6-12 uger*** 32 uger* eller40/46 uger**Far 2 uger 2 uger6-12 uger*** 32 uger* eller40/46 uger*** Der er i alt ret til dagpenge i 32 uger – men der er orlovsret til begge forældre i 32 uger. Væropmærksom på at orlov med løn fratrækkes perioden med ret til dagpenge.**De 32 uger kan forlænges til 40 eller 46 ugers orlov med reducerede dagpenge,så dagpengene svarer til, hvad man ville få med 32 ugers orlov.*** De 6 uger med løn, der ikke er øremærkede, kan holdes af enten mor eller far.6


De følgende 18 ugers barselsorlovmed sædvanlig løn kan holdes med6 uger af barnets far og 6 uger afbarnets mor og med 6 uger, derkan fordeles mellem forældrene.Orloven kan holdes af forældrenepå skift indtil uge 46, dog skal derdeles i hele arbejdsdage.Begge forældre kan også holdeorlov samtidig.Hvis I begge udnytter jeres ret tilorlov med sædvanlig løn, og I ikkehar holdt orlov samtidig – ud overde første 2 uger efter barnets fødsel– vil barnet være 32 uger, når periodenmed sædvanlig løn er brugt(moderens 14 uger + 18 uger medenten mor eller far.) Faderens 6uger og de 6 fælles uger kan læggesinden barnets 14. uge.Når du holder orlov med sædvanligløn, bliver der indbetalt sædvanligtpensionsbidrag til din arbejdsmarkedspension(den du har gennemdin overenskomst). Både dit egetog din arbejdsgivers pensionsbidragbetales, som om du var iarbejde. ■7


Eksempler(se tidslinjer på næste opslag)BarselsorlovSamspillet mellemløn og dagpenge46 uger med barnetFaderen holder sine øremærkede ugermed løn umiddelbart efter moderensorlov med lønModeren holder 8 uger før fødslenog de 14 uger efter fødslen. Moderenafholder herefter 19 ugers orlov fordeltpå 2 perioder. Faderen holder 2uger i forbindelse med fødslen, samt13 ugers orlov efter barnets 14. ugefordelt på 2 perioder.Moderen modtager sædvanlig løn ide 8 uger før fødslen samt i de 14uger efter fødslen. Moderen modtagerdesuden sædvanlig løn i sine 6øremærkede uger samt i de 6 ugerhun afholder yderligere.Faderen modtager sædvanlig løn i de2 uger i forbindelse med fødslen,samt i sine øremærkede 6 uger.Faderen og moderen modtager dagpengei de 7 uger, som de henholdsvisafholder i barnets uge 33-39 oguge 40-46. Både faderen og moderenfår indbetalt pensionsbidrag/optjener pensionsalder i de 7 uger.43 uger med barnetForældre holder orlov samtidigt, ogorlov udskydes for at afholde ferieModeren holder 8 uger før fødslen og14 uger efter fødslen. Moderen afholderderefter 12 ugers orlov og 3 ugersferie. Moderen afholder 10 ugersorlov, som afholdes efter ferien.Faderen holder 2 uger efter fødslen.Efter barnets 2. uge afholder han 10ugers orlov fordelt på 3 perioder.Moderen modtager sædvanlig løn ide 8 uger før fødslen samt i de 14uger efter fødslen. Moderen modtagerdesuden sædvanlig løn i sine 6øremærkede uger, i de 6 uger hunafholder yderligere i forlængelse afbarnets 14. uge samt i sin optjenteferie. Moderen modtager dagpenge i10 uger, som hun afholder i barnetsuge 30-39. Moderen får indbetaltpensionsbidrag/optjener pensionsalderi de 10 uger.Faderen modtager sædvanlig løn i de2 uger i forbindelse med fødslensamt i de 2+4 uger han afholder sinøremærkede orlov (barnets uge 3-4og 26-29). Faderen modtager dagpengei 4 uger, som han afholder ibarnets uge 40-43. Faderen får indbetaltpensionsbidrag/optjener pensionsalderi de 4 uger.8


38 + 8 uger med barnetRetsbaseret udskydelse af orlov medløn/dagpenge46 uger med barnetModer og fader holder orlov skiftevis ihele dage60 uger med barnetOrlov forlænges med 14 ugerModeren holder 8 uger før fødslenog de 14 uger efter fødslen. Moderenafholder herefter 22 ugers orlov.Faderen holder 2 uger i forbindelsemed fødslen samt 2 ugers orlov ibarnets uge 37-38. Faderen udskyder8 uger til en sammenhængendeanvendelse inden barnets 9. år.Moderen modtager sædvanlig løn ide 8 uger før fødslen samt i de 14uger efter fødslen. Moderen modtagerdesuden sædvanlig løn i sine 6øremærkede uger samt i de 6 ugerhun afholder yderligere i forlængelseaf barnets 14. uge.Moderen modtager dagpenge i 10uger, som hun afholder i barnets uge27-36. Moderen får indbetalt pensionsbidrag/optjenerpensionsalder ide 10 uger.Faderen modtager sædvanlig løn i de2 uger i forbindelse med fødslensamt i 2 af sine 6 øremærkede ugersorlov, som han afholder i uge 37-38.Faderen modtager desuden løn i deførste 4 uger af sin udskudte orlovsamt dagpenge i de næstfølgende 4uger. Faderen får indbetalt pensionsbidrag/optjenerpensionsalder i de 4uger, hvor han modtager dagpenge.Moderen holder 8 uger før fødslenog de 14 uger efter fødslen. Herefterholder hun orlov hver mandag ogtirsdag i de følgende 32 uger.Faderen holder 2 uger i forbindelsemed fødslen. Herefter holder hanorlov hver onsdag, torsdag og fredagi 32 uger i barnets uge 15-46.Moderen modtager sædvanlig løn ide 8 uger før fødslen samt i de 14uger efter fødslen. Desuden modtagerhun sædvanlig løn i de første 15uger herefter, hvor hun alene holderorlov mandag og tirsdag i hver uge(svarer til hendes 6 øremærkedeuger). I de resterende 17 uger modtagerhun dagpenge. I disse 17 uger fårhun indbetalt pensionsbidrag/optjenerhun pensionsalder.Faderen modtager sædvanlig løn i de2 uger i forbindelse med fødslen samti de første 20 uger, hvor han alene holderorlov onsdag, torsdag og fredag ihver uge (svarer til hans 6 øremærkedeuger samt de yderligere 6 uger,som forældrene kan afholde med sædvanligløn). I de resterende 12 ugermodtager han dagpenge. I disse 12uger får han indbetalt pensionsbidrag/optjenerhan pensionsalder.Moderen holder 8 uger før fødslenog de 14 uger efter fødslen. Moderenafholder herefter 32 ugers orlov fordeltpå 2 perioder.Faderen holder 2 uger i forbindelsemed fødslen samt 14 ugers orlovefter barnets 14. uge fordelt på 2perioder.Forældrene meddeler i uge 32(umiddelbart efter perioden medløn) bopælskommunen, at de ønskerderes dagpengeperiode forlænget fra32 uger til 46 uger, så deres dagpengenedsættes herefter.Moderen modtager sædvanlig løn isine 6 øremærkede uger samt i de 6uger, som hun afholder i forlængelseaf barnets 14. uge. Hun modtagernedsatte dagpenge (svarende til 10uger) i de 20 uger i barnets uge 33-52.Faderen modtager sædvanlig løn i de2 uger i forbindelse med fødslensamt i sine øremærkede 6 uger i barnetsuge 27-32. Han modtager nedsattedagpenge (svarende til 4 uger)i de 8 uger i barnets uge 53-60.I perioden med nedsatte dagpengeindbetales/optjenes pensionsbidrag/-alderforholdsmæssigt.9


e7 ugers orlovArbejde30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46vArbejde7 ugers orlovugerFlere eksempler kan findes iKTO’s kommenterede aftaleom Fravær af familiemæssigeårsager10 ugers orlov Arbejde30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 uger4 ugersArbejdeorlov10 ugers orlovArbejdeArbejde30 31 32 33 34 35 36 37 38 1 2 3 4 5 6 7 82 ugersorlov4 ugersorlov4 ugersorlovugerpr. uge/arbejde 3 dage pr. uge)30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46pr. uge/arbejde 2 dage pr. uge)uger20 ugers orlov30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 ugerArbejdes orlov8 ugers orlov11


Far eller mor på orlovmed dagpengeEfter perioden med løn er dermulighed for barselsorlov medfulde dagpenge i mindst 14 uger,altså i alt til barnets 46. uge, hvisfaderen har holdt sin orlov i forlængelseaf moderens orlov.Hvis faderen har holdt orlov samtidigmed moderen vil barnet væretilsvarende yngre, når det skal passesuden for hjemmet.Hvis både moderen og faderen holderorlov med dagpenge samtidigt,reduceres den samlede orlovsperiodemed dagpenge.Der er også mulighed for at forlængebarselsorloven ved at gå pålavere dagpenge og dermed strækketiden. Det betyder, at en af forældrenei stedet for at holde orlov tilbarnets 46. uge, kan holde orlov tilbarnets 54. eller 60. uge med reducerededagpenge – dette kan dulæse om i afsnittet om fleksiblebarselsregler.Beregning og udbetaling af dagpengePå sygedagpengekontoret i dinbopælskommune kan du få hjælptil beregning af, hvad dine dagpengevil være på barselsorlov.Det er sygedagpengekontoret i dinbopælskommune, der udbetalerdagpenge under barsel. De holderogså styr på, hvor mange dagpengeder samlet er udbetalt til begge forældre,og hvad der er tilbage.Pensionsindbetaling under orlovpå dagpengeNår du holder orlov med dagpenge,bliver der indbetalt pensionsbidragfor overenskomstansatte,og tjenestemænd optjener pensionsalder.Hvis du vælger at forlænge orlovenefter barnets 14. uge fra 32 uger tilenten 40 eller 46 uger på nedsattedagpenge (i alt dagpenge for 32uger), indbetales/optjenes der ikkepension i den forlængede orlov.Med andre ord: At forlænge dagpengeperiodengiver ikke flere dagpengeog heller ikke større pensionsindbetaling.■12


Fleksible barselsreglerDu har en række muligheder for atskræddersy din barselsorlov, så denpasser til dine behov. Der er overordnet3 forskellige muligheder forat tilpasse dit barselsforløb. Du kan:forlænge din orlov, udskyde dinorlov og/eller holde orlov på deltid.Nedenfor gennemgås hovedtrækkenei de 3 fleksibilitetsmuligheder.Du kan få en mere detaljeret vejledningved at henvende dig til dinlokale FOA-afdeling.Forlængelse af orlovenBegge forældre har ret til at forlængede 32 uger med ret til dagpengeefter barnets 14. uge medenten 8 eller 14 uger.Når du forlænger din orlov, bliverdagpengene smurt tyndere ud overhele perioden. Du får altså ikke fleredagpenge ved at forlænge orloven.Hvis du ønsker at forlænge orloven,er det vigtigt, at reduktionen idagpengene først får effekt, nårorlovsperioden med sædvanlig løner udløbet. Ellers kan det få konsekvenserfor den løn, du får i orlovsperiodenmed løn.Hvis dagpengene reduceres, mensdin arbejdsgiver modtager dagpengerefusion,vil din arbejdsgiver nedsættedin løn med det beløb, dagpengerefusionener reduceret med.Forlængelsen kan ikke ske, hvis forældrenehar brugt muligheden forat udvide orlovsperioden ved atvære på orlov på deltid. Forlængelsekan heller ikke ske hvis forældrenevælger at udskyde orloven.Udskydelse af orlovenDer er 2 typer udskudt orlov – enretsbaseret, som beskrives først, ogen aftalebaseret, som beskrives sidst.Retsbaseret udskydelse er det, duhar ret til – aftalebaseret udskydelseer det, du kan aftale med dinarbejdsgiver.Du kan bruge muligheden for atudskyde orlov til at lægge en (ellerefter aftale flere) perioder med ferieind i orlovsperioden.Den retsbaserede udskydelseEn af forældrene har ret til atudskyde mindst 8 og højst 13 ugeraf den orlov, der ligger efter barnets14. uge. Du skal fortælle dinarbejdsgiver, at du vil benyttedenne mulighed senest 8 uger efterfødslen. FOA anbefaler, at du givermeddelelsen skriftligt.Den udskudte orlov skal væreafholdt, inden barnet fylder 9 år ogskal holdes i sammenhæng. Duskal 16 uger inden, du går påudskudt orlov, meddele det til dinarbejdsgiver.Hvis du fratræder din stilling, indenden retsbaserede udskudte orlov erafholdt, består retten også over fordin nye arbejdsgiver.13▼


▼Hvis du bliver ledig, inden den retsbaseredeudskudte orlov er afholdt,kan den udskudte orlov først afholdes,når du igen er i arbejde.Den udskudte orlov skal væreafholdt inden barnet fylder 9 år.Den aftalebaserede udskydelseBegge forældre kan aftale medderes arbejdsgiver, at de udskyderop til 32 uger af den orlov, de har rettil efter barnets 14. uge. FOA anbefaler,at aftalen indgås skriftligt.Orloven kan holdes over flere perioder.Hvis du fratræder din stilling,inden den aftalte orlov er afholdt,skal du aftale med din nye arbejdsgiver,at du har ret til udskudt orlov.FOA anbefaler, at aftalen med dennye arbejdsgiver indgås skriftligt.Hvis du og din arbejdsgiver ikkeaftaler noget andet, skal du 8 ugerinden, du går på udskudt orlov,meddele det til din arbejdsgiver.Hvis du bliver ledig, inden denaftalte udskudte periode er afholdt,er perioden tabt, medmindre du,når du igen kommer i arbejde, afta-14ler med din nye arbejdsgiver, at denaftalebaserede fraværsret består.Hvis der i perioden, du har udskudt,var ret til sædvanlig løn, udskydesogså retten til sædvanlig løn.Hvis der i perioden, du harudskudt, var ret til dagpenge,udskydes også retten til dagpenge.Den udskudte orlov skal væreafholdt, inden barnet fylder 9 år.Orlov på deltidDer findes 2 typer orlov på deltid. Iden ene type udvides orlovsperioden(og eventuel ret til løn og ret til dagpenge)svarende til den delvise genoptagelseaf arbejdet. I den andentype udvides orlovsperioden ikke.Fra barnets 3. uge, kan moderenefter aftale med arbejdsgiveren genoptagearbejdet delvist – det vilsige med færre timer end før fødslen.Faderen kan når som helst i orlovsperiodenefter aftale med arbejdsgiverengenoptage arbejdet delvist.Det skal aftales med arbejdsgiveren,om genoptagelsen medførerudvidelse af orlovsperioden eller ej.Hvis den delvise genoptagelse afarbejdet medfører udvidelse aforlovsperioden og evt. lønret ogdagpengeret kan udvidelsen kunske med den tid, arbejdet er genoptaget.Udvidelsen kan ikke ske, hvisforældrene har brugt mulighedenfor at forlænge orlovsperioden.Delvis genoptagelse kan heller ikkeske i de perioder, der er udskudt tilbrug, inden barnet fylder 9 år.Hvis du fratræder, inden den udvidedeperiode er afholdt, vil detvære en betingelse for at bevaredagpengeretten, at du har aftaltudvidelse af perioden med din nyearbejdsgiver.Hvis du bliver ledig, inden denudvidede periode er afholdt, erperioden tabt, medmindre du, nårdu igen kommer i arbejde, aftalermed din nye arbejdsgiver, at denaftalemæssige fraværsret består. ■


Orlov ved adoptionHvis I adopterer et barn, har I ret tiladoptionsorlov. Reglerne forbarselsorlov og adoptionsorlov lignerhinanden, så der også vedadoption er mulighed for op til 46ugers orlov med løn eller dagpengeefter modtagelse af barnet, hvis deadoptionsundersøgende myndighederbestemmer, at én af forældrenei en periode skal være i hjemmet.Der kan være større usikkerhed om,hvornår barnet kommer end ved enberegnet fødselstermin, men I harpligt til – så vidt det er muligt – atfortælle det til arbejdsgiveren 3måneder før, I forventer at modtagebarnet.I har ret til fravær med sædvanligløn 1 uge før modtagelsen af etbarn i Danmark. Hvis I begge eromfattet af KTO-aftalen har I beggesamme ret til fravær med sædvanligløn.Hvis det land, I skal modtage adoptivbarnetfra, stiller krav om, at Iskal opholde jer i landet indenmodtagelsen af barnet, har I ret tilorlov med sædvanlig løn i 4 uger,dog i særlige tilfælde op til 8 uger.Retten gælder begge forældre, hvismyndighedernes krav omfatterbegge forældre.I har pligt til hurtigst muligt at fortællearbejdsgiveren om tidspunktetfor afrejsen og om den forventedehjemkomst.Efter modtagelsen af barnet har enaf forældrene ret til orlov med sædvanligløn i 14 uger.Adoptionsorloven kan holdes af forældrenepå skift, dog skal der delesi hele arbejdsdage.Den anden forælder har ret til orlovmed sædvanlig løn i 2 sammenhængendeuger, der skal tagesinden for de første 14 uger eftermodtagelsen af barnet.Efter de 14 uger har forældrene 6uger hver og 6 uger til deling.Disse uger kan også placeres i barnetsførste 14 uger, så der holdesorlov samtidigt. Reglerne er desamme som ved ”almindelig”barsel.Herefter har en eller begge forældreret til at holde orlov med dagpenge.Hvis forældrene har holdt orlov iforlængelse af hinanden, vil dervære 14 uger tilbage med dagpengeret.Den samlede ret til orlov efter barnets14. uge er således 32 uger.Begge forældre kan vælge at holdeorlov i 32 uger, men der er kun dagpengerettil 32 uger i alt.Den/de af forældrene, der holderorlov, skal senest 8 uger efter modtagelsenaf barnet fortælle sinarbejdsgiver, hvornår arbejdet genoptages.De omtalte muligheder for udskudtorlov og fleksibilitet under orlovengælder også for forældre til adoptivbørn.■15


Hvis barnet er dødfødt,dør eller bortadopteresHvis barnet er dødfødt, dør ellerbortadopteres inden barnets 32.uge, gælder følgende:Moderen har ret til 14 ugers orlovmed sædvanlig løn efter barnetsdød eller bortadoption.Faderen bevarer sin ret til 2 ugersorlov med sædvanlig løn i forbindelsemed fødslen, hvis barnet erdødfødt eller dør inden for de første32 uger.Ved et adopteret barns dødsfaldinden 32 uger efter modtagelse, haren af forældrene ret til dagpenge ogen af forældrene ret til orlov medløn i indtil 14 uger efter barnetsdød. ■16


Hvis du er ledigMorFar8 ugers orlovBarnet fødes14 ugers orlov10 ugers orlovArbejde1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 ugerLedig2 ugersorlovLedig30 ugers orlov på reducerede dagpengeSom ledig er du ikke omfattet afKTO-aftalen om fravær af familiemæssigeårsager. Det er derfor alenelovgivningen om barsel, der fastlæggerdine rettigheder og pligter.Eksempel54 uger med barnetFaderen er ledig, mens moderen eromfattet af KTO-aftalen.Inden fødslen har du som vordendemor:• Ret til 4 ugers orlov med dagpenge.Efter fødslen har du som mor:• Ret til 14 ugers orlov med dagpenge.Efter fødslen har du som far:• Ret til 2 ugers orlov med dagpengeinden for barnets første 14uger.En af forældrene har ret til:• 32 ugers orlov med dagpenge.• Mulighed for at forlænge de 32uger til 40 uger, så barnet er 54uger, når orlovsmulighederne eropbrugt.Du skal kontakte sygedagpengekontoreti din kommune for udbetalingaf dagpenge under orloven.Du skal også informere din arbejdsløshedskasseom, at du overgår tilbarselsorlov.BarselsorlovSamspillet mellemløn og dagpengeModeren holder 8 uger før fødslen, 14uger efter fødslen samt 10 af de 32uger. Faderen holder 2 uger efter fødslen.Når moderen afslutter sin orlov,holder han resten af de 32 uger – somhan vælger at forlænge til 40 uger –da moderen har holdt 10 uger, er der30 uger tilbage med reduceret dagpengeret.Resultatet er, at barnet er 54 uger,inden det skal passes uden for hjemmetpå fuld tid.Moderen har ret til løn i de 8 ugerinden fødslen og i de 14 + 10 ugerefter fødslen.Faderen har ret til dagpenge i de 2uger efter fødslen og til reducerededagpenge i de 30 uger efter barnets24. uge. De reducerede dagpengesvarer til 22 ugers fuld dagpengeret.17


VarslerDer er en række varsler, du skalvære opmærksom på før og underdin barsel. En række af disse varslerer omtalt i de relevante afsnit tidligerei pjecen. Nedenfor kan du seen oversigt over varsler, du skalvære opmærksom på.Varsler før og under barselsperiodenFør fødslen Moderen Faderen3 måneder før fødslen– meddelelse om graviditetog orlov inden fødslenDu skal oplyse, at du ergravid senest 3 månederinden din termin. Samtidigskal du oplyse, om duønsker at benytte din rettil fravær med løn indenfødslen og hvornår duforventer at påbegynde dinorlov.4 uger før fædreorlov– meddelelse om afholdelseDu skal senest 4 uger førafholdelse af de 2 ugersfædreorlov i barnets første14 uger meddele dinarbejdsgiver, hvornår duforventer at begynde fraværetog længden af fraværet.Efter fødslen Moderen Faderen8 uger efter fødslen– meddelelse om afholdelseaf orlov efter barnets fødselDu skal senest 8 uger efterfødslen meddele dinarbejdsgiver, hvornår dugenoptager arbejdet samtom retten til udskydelsebenyttesDu skal senest 8 uger efterfødslen meddele dinarbejdsgiver, hvornår dugenoptager arbejdet samtom retten til udskydelsebenyttes.8 uger før aftalebaseretudskudt orlovHvis ikke andet er aftalt,skal du, senest 8 uger indendu afholder din aftalebaseredeudskudte orlov, meddeletidspunktet til din arbejdsgiver.Hvis ikke andet er aftalt,skal du, senest 8 uger indendu afholder din aftalebaseredeudskudte orlov, meddeletidspunktet til din arbejdsgiver.16 uger før retsbaseretudskudt orlovDu skal meddele det til dinarbejdsgiver senest 16 ugerinden du går på retsbaseretudskudt orlov.Du skal meddele det til dinarbejdsgiver senest 16 ugerinden du går på retsbaseretudskudt orlov.18


Yderligere oplysningerDu kan finde flere oplysningerom barsels- og adoptionsorlov påwww.foa.dkAftalen om fravær af familiemæssigeårsager kan ses påwww.kto.dkDu kan også få mere at vide i dinlokale FOA-afdeling, hos dinarbejdsgiver eller på sygedagpengekontoreti din bopælskommune.1


Far, mor og barn– barselsorlov med løn/dagpengeI denne pjece kan ansatte iregioner, kommuner ogledige læse om mulighedernefor barselsorlov vedfødsel og adoption.Regionalt og kommunaltansatte forældre har efterfødslen/adoptionen tilsammenret til op til 34 ugersorlov i alt med sædvanligløn.Derefter er der mulighedfor at holde yderligereorlov med dagpenge.Moderen og faderen kanskiftes til at holde orlov,eller de kan holde orlovsamtidig, men så forkortesorlovsperioden.Til lokalafdelingens stempelBåde i barselsorloven/adoptionsorloven med lønog med dagpenge er derstor valgfrihed, så forældrenekan planlægge en barselsorlovmed barnet, derpasser til familiens behovog ønsker.www.foa.dk

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully !

Ooh no, something went wrong !