Alle venter på Digital Offentlig Byggesagsbehandling - KTC

ktc.dk

Alle venter på Digital Offentlig Byggesagsbehandling - KTC

Teknik & Miljø / August 2011KTCs InnovationsprisAlle venterDigital OffentligByggesagsbehandlingDigital Offentlig Byggesagsbehandling, DOB, er et af de mest omtalte projekter inden for teknik ogmiljø-området de senere år, for der er stor interesse for projektet, der én gang for alle skal samleviden, forbedre sagsbehandlingen og reducere udgifterne i forbindelse med byggesagsbehandlinghos såvel kommuner som borgere, håndværkere og rådgivende arkitekter og ingeniørerAf | Irene Brandt”Der er tre gode grunde til, at DOB skal modtageKTCs Innovationspris,” skrev projektchefMichael Larsen fra Vejle Kommune i sin indstillingaf DOB-projektet, Michael Larsen er medlemaf projektets ledelsesgruppe, og de tregode grunde, han peger på i sin indstilling er:• Samarbejde om et agilt udviklingsprojektpå tværs af den offentlige sektor for athøste det samle effektiviseringspotentiale• En serviceorienteret arkitektur, som bringeroffentlige data i spil og effektivisererudvikling, implementering og drift• Demonstration, effektmåling og beslutningsgrundlagfor et fornuftsbaseret samarbejdeom udvikling af digitaliseringen.Oprindelig havde DOB-projektet udspring ifire sjællandske kommuner. Siden er to jyskekommuner kommet til. Samarbejdet foregårderfor mellem Erhvervs- og Byggestyrelsen,EBST, og KL samt Vejle, Aarhus, Gladsaxe,Lyngby-Tårbæk, Gentofte og Rudersdal kommuner.I sidstnævnte kommune er Iben Kochtekniske direktør, og hun fortæller om DOBprojektet,at hun synes, det er helt oplagt atprojektet er kandidat til KTCs Innovationspris.”DOB-projektet er et af de mest omtalteprojekter, som alle glæder sig til atfå del i, og inden for de faglige miljøer erinteressen for projektet meget stor,” sigerIben Koch. Birgitte Kofoed, der er bygningsinspektøri Rudersdal Kommune, supplerer:”DOB-projektet er ikke alene eneståendei Danmark. På verdensplan er vi formodentligogså de eneste, der har udviklet enintelligent byggesagsansøgning med ensartedelandsdækkende dokumentationskrav.”Projektet skaber et beslutningsgrundlagfor en landsdækkende digitalisering med radikaleændringer i håndteringen af byggesagerog ejendomsdata. I beslutningsgrundlagetvil indgå en vurdering af, hvilke metoder(herunder finansieringsmodeller), der skalbringes i anvendelse for at opbygge og vedligeholdeden nødvendige infrastruktur.”Takket være DOBs evne til at defineresagstyper og guidningen gennem ansøgningenvil DOB-projektet på sigt kunne dannegrundlag for digitalisering på mange andreområder i kommunerne - ikke alene i de tekniskeforvaltninger, hvor der er helt oplagt atgenbruge modellen, men også i andre kommunaleforvaltninger.,” siger Iben Koch.Alt på ét stedEBST er projektansvarlig i DOB, hvilketsikrer, at gældende regler for byggeri, somadministreres i EBST, er en integreret delEt ønske blev opfyldtArkitekt Mikkel Madsen fra Tvede RådgivendeIngeniører i Charlottenlund erén af de rådgivere, der har fulgt udviklingenaf DOB, og som bruger DOB isit arbejde.”Nogle gange kan man få det indtryk,at noget digitaliseres for digitaliseringensskyld; men DOB har helt klartsin berettigelse; og den digitale byggesagsansøgningimødekommer etønske, vi længe har haft i byggebranchen,”siger Mikkel Madsen.af DOB; men derudover trækker DOB påalle de andre registre, som ligger inde meddata, der er relevante i forbindelse med enbyggesagsansøgning.”Resultatet er, at vi har samlet allerelevante oplysninger på den pågældendeejendom ét sted. Fra gældende regler tilhistoriske data, som er tilvejebragt gennemindskanning af historiske data på alle ejendomme,”siger Iben Koch.Hun understreger, at drivkraften bagprojektet er at give borgerne en bedreservice og samtidig nedbringe sagsbehandlingstidengennem tilvejebringelsen afkvalificerede ansøgninger.”Når grundlaget for at starte sagsbehandlingengennem brugen af den intelligente,digitale ansøgning er blevet bedre,forventer vi selvfølgelig, at vi sparer tid - ikommunen såvel som hos byggeriets parter.DOB tilgodeser alles behov,” siger Iben KochHan fremhæver brugervenligheden,overskueligheden og ikke mindst denindbyggede tjek-liste som rigtig godeelementer i DOB.”Det er også vores erfaring, at sagsbehandlingstidener blevet forkortet, i dekommuner, hvor vi i dag kan indsendebyggeansøgningen digitalt,” tilføjerMikkel Madsen.16


Iben Koch (tv) og BirgitteKofoed har store forventningertil Digital OffentligByggesagsbehandling.Foto: Michael AltschulDel dit projektBirgitte Kofoed fremhæver et andet interessantelement i DOB: muligheden for at inviteresamarbejdspartnere ind i det projektrum,som indeholder ens egen byggeansøgning.”Via denne deling kan bygherre, rådgivereog håndværkere oprette en byggeansøgningallerede fra projektets start ogbruge DOB til at samle alle de oplysninger,som skal tilvejebringes inden ansøgningenindsendes til kommunen. Bygherren ogdennes samarbejdspartnere kan tilføje ogslette oplysninger, indtil man er helt enigeom, hvordan byggeriet skal udformes,” fortællerBirgitte Kofoed.Iben Koch supplerer:”DOB er anvendelig for alle - fra denuprofessionelle ansøger til de rådgivendefirmaer, som alle kan indsende deres byggesagsansøgningvia DOB. Hvis der er punkter,der ikke er tilstrækkeligt belyst, får manløbende besked under ansøgningsprocessenom, hvad man mangler at oplyse, før kommunenkan behandle ansøgningen. Hermeder der grundlag for en væsentlig hurtigeresagsgang i kommunen. Vores udgangspunkt,da vi startede projektet, var, at hver kommunekan spare en time pr. byggesag, hvisalle ansøgninger indsendes gennem DOB.På landsplan er der 90.000 byggesagsansøgningerpr. år. Så det er store beløb, der kanspares i kølvandet på indførelsen af DOB.”For at kvalificere effektiviseringspotentialeti DOB, blev der ved projektets startgennemført en før-måling af tidsforbruget iforbindelse med byggesagsbenhandlingen.For nylig er der gennemført en efter-måling;men resultatet af denne måling er endnuikke offentliggjort.Vide perspektiver:”I takt med, at DOB bliver landsdækkende vilflere og flere begynde at benytte den digitalebyggesagsansøgning. Vi er allerede inde i enpositiv udvikling, og i Rudersdal Kommunemodtager vi nu en tredjedel af alle byggesagsansøgningerdigitalt; men vi vil megetgerne have mulighed for i højere grad atbruge byggesagsgebyrerne til at fremme brugenaf den digitale ansøgning ved simpelthenat give rabat til dem, der afleverer deresansøgning digitalt,” fortæller IbenKoch. Om dette ønske kan imødekommes,forhandles i øjeblikketmellem KL og EBST.Iben Koch fortsætter:”Derudover ser ví DOB somEBSTen mulighed for digitalisering afbyggeriet i en helhed, fra bygningensopførelse til bygningentages i brug - og senere i forbindelsemed ejendommens drift,KLfor data fra byggesagsansøgning,kan nyttiggøres til driftsmæssigeformål langt ud over selveansøgningen.”EBStLandsdækkendefra oktober 20121. juli 2011 var der første møde istyregruppen til Min Digitale Byggesag(MDB). Frem til oktober2012 skal der udvikles en landsdækkende,brugervenlig og fremtidssikretwebbaseret løsning til ansøgningom byggetilladelse. Planen er, at de førstekommuner kan komme på løsningen fraefteråret 2012.Den nye landsdækkende, fælleskommunaleløsning skal i videst muligt omfangbaseres på DOB. Iben Koch:”Min Digitale Byggesag udvikles iKOMBIT i samarbejde med KL og en langrække kommuner på baggrund af de erfaringer,vi har høstet i DOB. Som demonstrationsprojekthar DOB dermed vist vejenog skabt et reelt grundlag for en landsdækkendeløsning.”Projektets styregruppe:InstitutionEBST, FormandRudersdal KommuneVejle KommuneGentofte KommuneProjektets ledelsesgruppe:InstitutionEBST, ProjektlederRudersdal KommuneVejle KommuneGentofte KommuneKLLyngby Taarbæk KommuneGladsaxe KommuneÅrhus KommuneNavnHenning SteensigSøren RudeIben KochHenrik Børsting AagaardLis Bjerremandeske GrosNavnElse-Marie Ulvsgaardcarsten GraversenBirgitte KofoedMichael LarsenJesper Dichmandjannik EgelundSidsel PoulsenErik Scheldonthomas Brun17

More magazines by this user
Similar magazines