13.07.2015 Views

Klimaforum Møde nr.7, mandag d. 11. marts 2013 - Fredensborg Kommune

Klimaforum Møde nr.7, mandag d. 11. marts 2013 - Fredensborg Kommune

Klimaforum Møde nr.7, mandag d. 11. marts 2013 - Fredensborg Kommune

SHOW MORE
SHOW LESS

Do you know the secret to free website traffic?

Use this trick to increase the number of new potential customers.

KlimaforumMøde nr.7, mandag d. 11. marts 2013Deltagere:Borgergruppen:Niels Arne GadegaardMichael NielsenFinn LanggaardFlemmert DanielsenJanus Kirkeby (afbud)Poul Erik Højlund Nielsen (afbud)Bent Sonne (referent)Fredensborg Kommune: Plan- og Klimachef Christian IbsenMiljøsagsbehandler Daniel MatalonKlimakonsulent Anders Thorborg MørkBiolog Marianne KodahlKlimakoordinator Lone Rasmussen Otte (afbud)Dagsorden:1. Kort nyt fra kommunen2. Prioritering af emner til kommende møder i Klimaforum3. Status for udviklingen af Smartgrid med udgangspunkt i Dansk Standards engagement i denødvendige standarder4. Etablering af energicenter i Fredensborg Kommune5. Evaluering af temamødet med eksterne energieksperterAd 1. Kort nyt fra kommunen• Der er nedsat en ’energi task force’ i kommunen til at arbejde videre medenergirenovering af kommunens ejendomme. Lone Rasmussen Otte er leder afindsatsen.• Kommunen deltager i det regionale projekt om strategisk energiplanlægning isamarbejde med Gate21.• Udrulning af fjernvarme i Humlebæk er nu startet.• Der er nedsat en arbejdsgruppe med deltagelse af bl.a. af hesteejere i kommunen omnyttiggørelse af hestestrøelse til energiformål.Ad 2. Prioritering af emner til kommende møder i KlimaforumEnergicenterStatus for etablering af et fremtidigt energicenter tages op på næste møde i KlimaforumProjektet: For enden af vejenEvaluering af projektet drøftes på næste møde i Klimaforum.Affald og ressourcerNår regeringens ressourcestrategi bliver offentliggjort, tager Klimaforum emnet op og drøfterherunder Finns notat om ressourcer.Energirenovering af kommunale ejendommeStatus og evaluering af de samlede resultater af energirenoveringen af kommunensejendomme sættes på Klimaforums dagsorden på et møde efter sommerferien.


Herudover blev følgende emner foreslået, når der er plads på dagsordenen:• Promovering af systemet ´Min Energi´, så borgerne får tilbud om at anvende systemet.• Energiløsninger uden for fjernvarmeområderneAd 3. Status for udviklingen af Smartgrid med udgangspunkt i Dansk Standardsengagement i de nødvendige og omfattende standarder.Regnar Schultz, Dansk Standard orienterede og gav en overskuelig introduktion til det megetstore projekt og til den danske deltagelse i specifikationsarbejdet, der styres af DS. RegnarSchultz præsentation vedlægges referatet.Ad 4. Etablering af energicenter i Fredensborg KommuneAnders Thorborg Mørk fortalte om de foreløbige tanker om etablering af et fremtidigtenergicenter i Fredensborg Kommune og Klimaforum drøftede ideerne.Ad 5. Evaluering af temamødet med eksterne energieksperterDer var stor tilfredshed med mødet, som bidrog til indsigt og en fælles referenceramme forkommunens langsigtede energiplanlægning, samt gav en god opfattelse af de forskelligeaktørers rolle inden for området. Det var desuden nyttigt at vide, at man kan hente rådgivningbl.a. i Energinet.dk.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!