Havnekonference Frederikshavn 27.-28. Feb. 2007. - Danske Havne

danskehavne.dk
  • No tags were found...

Havnekonference Frederikshavn 27.-28. Feb. 2007. - Danske Havne

Havnekonference Frederikshavn 27.-28. Feb. 2007.Disposition:•Definitioner og begreber•Trends indenfor intermodal transport•EU´s programmer vedr. intermodal transport•Havnenes muligheder for udvikling af intermodalefacilliteter•Shortsea shipping•Esbjerg Havns strategi på det intermodale område•Afsluttende bemærkninger


Havnekonference Frederikshavn 27.-28. Feb. 2007.Andre Intermodal LøsningerRolling HighwayPapir på Casettes


Havnekonference Frederikshavn 27.-28. Feb. 2007.Trends indenforintermodal transport•Stigende problemer med trængsel på vejene søges løst ved at flytte godstil de øvrige transportformer - hvilket stiller stigende krav til intermodalitet•Stigende fokus på at udnytte det potentiale der ligger for vækst imængden af gods transporteret med jernbane og indre vandveje•Stigende fokus på forhold der virker begrænsende for intermodaliteten–Manglende integration i den intermodale transportkæde–Manglende promovering og markedsføring–Komplekse administrative forhold•Nyt EU nøgleord: Co-modality–Alle transportformerne skal udnyttes bedst muligt – der skal ikke kunoptimeres indenfor den enkelte transportform, men for heletransportkæden.


Havnekonference Frederikshavn 27.-28. Feb. 2007.Status for IntermodalTransportTransportarbejdet mednærsøfart og på vejstiger med denøkonomiske udviklingmens jernbanen og deindre vandveje er”hægtet af”


Havnekonference Frederikshavn 27.-28. Feb. 2007.EU’s programmer vedr.intermodal transportMarco Polo:Programmet har til formål at aflaste vejnettet samt forbedretransportsystemets miljøpræstationer og fremme intermodal transport.Projekter:1) Trafikoverflytningsprojekter: Der fokuserer på at få overflyttet såmeget gods som muligt fra vej til nærskibsfart, jernbanetransport ogindlandsskibsfart under de givne markedsvilkår.2) Katalysatorprojekter: Der sigter på at ændre den måde alternativgodstransport udføres på i fællesskabet.3) Fælles læringsprojekter: Der sigter på at skaffe større viden igodslogistikbranchen og fremme avancerede metoder og procedurer forsamarbejde på godsområdet.Prognoser viser en forventet stigning i den forventede vejgodstransport i EUpå over 60% frem til 2013 og en fordobling i de nye medlemslande frem til2020.


Havnekonference Frederikshavn 27.-28. Feb. 2007.Marco Polo IIAmbitionsniveauet er øget i Marco Polo II i forhold til det eksisterendeprogram. Mens målet for Marco Polo I er at overflytte stigningen ivejgodstransporten til andre transportformer, er målet med Marco Polo II enreduktion af det nuværende omfang af den internationale vejgodstransport.Med baggrund i bl.a det gamle Marco Polo program er der i Marco Polo IIprogrammet etableret en finansieringsramme på 400 mio. € for perioden 2007-2013.Dette kan ifølge kommissionen overflytte 144 mia. tonkilometer gods væk fravejene (svarende til 7 mio. lastbiltransporter på 1000 km.) og reducereudledningen af Co2 med 8.400 mio. tons.Nye projekttyper:Ud over de 3 førnævnte projekttyper er vedtaget 2 nye projekttyper.4) Sømotorveje, der er baseret på katalysatorprojektkonceptet,men kombineret med et betydeligt element aftrafikoverflytning. Der fokuseres på hyppige short sea shippingforbindelser af høj kvalitet med tilhørende effektivetilslutningsforbindelser, fortrinsvis jernbane eller indrevandveje.5) Trafikundgåelsesprojekter, der også er baseret påkatalysatorprojektkonceptet kombineret med trafikoverflytning,men herudover kræver en integreret tilgang til transport- ogproduktionslogistik.


Havnekonference Frederikshavn 27.-28. Feb. 2007.7. RammeprogramForsknings og demonstrationsprojekter indenfor bl.a intermodal transport kanstøttes igennem 7. Rammeprogram – 4.1 milliarder € til transportområdet.Transport herunder luftfartBudgettet på 4.1milliard euro forventes fordelt til følgendeemner:•Aeronautik og lufttransport•Overfladetransport (vej, jernbane og på vand)•Galileo


Havnekonference Frederikshavn 27.-28. Feb. 2007.Havnenes muligheder forudvikling af intermodalfaciliteterKritisk masseHinterland connectionsSynergierArealerSuprastrukturFinansielle muskler


Havnekonference Frederikshavn 27.-28. Feb. 2007.Vejtransport: Hvorlangt nårman pr. €•Isocost med lastbil•Broafgiften på Storebæltskaber entransportbarriereTHE USE OF GIS FOR MODELLING AND VISUALISATION OF COST-COMPETITION BETWEEN LAND AND SEA TRANSPORT§The Great Belt Fixed LinkDEPARTMENT OF MARITIMERESEARCH AND INNOVATION•Køre/hviletidenbegrænser hvor langt mankan nå i 600-900 EURintervalletHamburgBerlinIsocost map showing theaccumulated transport costfor a land based transportchain originating inBillund – DenmarkApp. location of drive-rest0 50100 200 300 400 500KilometersLand based transport chainAccumulated cost (EUR)< 300300 - 600600 - 900900 - 12001200 - 15001500 - 18001800 - 21002100 - 2400> 2400


Havnekonference Frederikshavn 27.-28. Feb. 2007.Intermodal Transport: Hvorlangt når man pr. €THE USE OF GIS FOR MODELLING AND VISUALISATION OF COST-COMPETITION BETWEEN LAND AND SEA TRANSPORT•Netværket inkludere nuEsbjerg–Zeebrugge§DEPARTMENT OF MARITIMERESEARCH AND INNOVATION•Brugen af en intermodaltransportkæde fåromkostningerne omkringZeebrugge til at faldeIsocost map showing theaccumulated transport costfor a multimodal transportchain originating in Billundin Denmark and using theEsbjerg-Zeebrugge sea link•Nye begrænsninger pga.kørehviletiden0 50100 200 300 400 500KilometersApp. location of drive-restMultimodal transport chainAccumulated cost (EUR)< 300300 - 600600 - 900900 - 12001200 - 15001500 - 18001800 - 21002100 - 2400> 2400


Havnekonference Frederikshavn 27.-28. Feb. 2007.Hvor og hvor meget kanspares ved IntermodalTransportTHE USE OF GIS FOR MODELLIN G AND VISUALISATION OF COST-COMPETITION BETWEEN LAN D AND SEA TRANSPORT•I det grønne og blåområde kan man spare optil 40% aftransportomkostningerneved at bruge Intermodaltransport i form af Esbjerg -Zeebrugge§DEPARTMENT OF MARITIMERESEARCH AND INN OVATIONDifferential map of the relativereduction in total transportcost from Billund when comparinga land based transportchain with a multimodal transportchain using the Esbjerg-Zeebrugge sea linkLegend0 50100 200 300 400 500KilometersRelative differential mapReduction in transport cost (%)< 00 - 1010 - 2020 - 3030 - 4040 - 5050 - 6060 - 70


DEC 06NovOktSeptAugJuliJuniMajSept.Aug.JuliJuniMajAprilFebr.JanHavnekonference Frederikshavn 27.-28. Feb. 2007.Zeebrügge – EsbjergCobelfret1.2001.0008006004002000CobelfretOkt.NovDecJanFebMarAprilCobelfret (3 mdr. gl. genn.)MartsEnheder (fakt.)1 anløb pr. uge - lørdagContainereTrailereNye personbiler4000 teu pr. måned


Havnekonference Frederikshavn 27.-28. Feb. 2007.CASE:Dunkerque-Esbjerg4 ugentlige anløb2 Ro/Ro skibePotentiale ca 19.000 trailers fra 3 hovedområder i SkandinavienJylland, Københavnsområdet, syd Sverige. 2 områder i Nordfrankrigomkring Pas de Calais og Paris.Gennemsnitligt kan spares 900 km vejtransportForecast flytning af 1.300 Mtkm fra vej til sø.


Havnekonference Frederikshavn 27.-28. Feb. 2007.Esbjerg Havns strategi pådet intermodale områdeAtlantkaj færdig 2Q 2007Multipurpose kaj opstart 2Q2007Ny VejføringNyt havneområde


Havnekonference Frederikshavn 27.-28. Feb. 2007.SchweizLastbiler over 3,5 tons har kørselsforbud på følgende tidspunkter:Hverdage 22:00 – 05:00Lørdage 22:00 – 05:00Søn- & helligdage total forbud.


Havnekonference Frederikshavn 27.-28. Feb. 2007.Rolling Highway


Havnekonference Frederikshavn 27.-28. Feb. 2007.Intermodal Traffic 2000-2004Efficient Transfer in the AlpineTransitRoad transports throughthe Swiss Alpsx 1000 in lorry travelsIntermodal traffic through theSwiss Alps in million tons15001200140414%1208151210.132%13.390096006300302000 200402000 2004Total freight traffic 2000-2004 +10%


Havnekonference Frederikshavn 27.-28. Feb. 2007.Et tænkt eksempel!”Rush hour” ban for lastbiler itrekantsområdet (Kolding, Vejle &Middelfart)Fx lukket for lastbiler imellem kl0600-0900 og igen fra kl 1500-1800Lastbilerne fjernes fra vejene på detidspunkter hvor der er flestpersonbilerMulige Konsekvenser:•Molslinien vil øge kapacitet ogfrekvens•Etablering af trailertransport påbane (mindre miljøbelastning)•Frigørelse af chauffører•Bedre afvikling af myldretid trafik•5 og 6 spor på den fynske motorvejkan spares/udskydes•Spare/udskyde udbygningen afVejlefjord broen•Trailerfærge Ålborg-København•Trailerfærge Kiel - Korsør


Havnekonference Frederikshavn 27.-28. Feb. 2007.Afsluttende bemærkningerHvis markedskræfterne selv skal regulere godstransporten skalman huske, at det er politikerne der sætter rammebetingelsernefor markedskræfterne!Det vil være interessant at se hvad der vil sker med udviklingen iintermodaliteten hvis politikerne har viljen og visionerne til atændre rammebetingelserne f.eks. i form af:•Kørselsafgifter•Kørselsbegrænsninger for lastbiler–Om natten–I weekenden–I myldretiden–I byerne•Terminalstøtte til intermodale terminaler somanden infrastruktur


Havnekonference Frederikshavn 27.-28. Feb. 2007.EIA – EuropeanIntermodal AssociationHåndbog om ”European Intermodal freighttransport”www.eia-ngo.com


Havnekonference Frederikshavn 27.-28. Feb. 2007.TAK FOR JERESOPMÆRKSOMHED

More magazines by this user
Similar magazines