Friluftsrådet 2012

friluftsraadet.dk

Friluftsrådet 2012

Friluftsliv for alleFriluftsliv og muligheden for at komme ud, bevæge sig og få friskluft er afgørende for menneskers trivsel. Friluftsrådet opfatterfriluftsliv som et velfærdsgode, der gavner den enkeltes sundhedog dermed også samfundet som helhed.Friluftsrådet har som en del af sin opgaveat opmuntre befolkningen til friluftsliv ognaturforståelse. Det gør Friluftsrådetblandt andet gennem projekter, der henvendersig til forskellige målgrupper.Projektet Put Danmark i Lommen handlerom naturformidling via filmklip, derkan vises på din mobiltelefon. Put Danmarki Lommen kan opleves fire stederi landet, og henvender sig især til unge.www.putdanmarkilommen.dkProjektet Naturrum skal skabe rum inaturen, der giver mulighed for forundringog fordybelse. Naturrum åbner fleresteder i landet i løbet af 2012, og skalinspirere uvante naturbrugere til at fåflere oplevelser i naturen.www.naturrum.dkGrønne Spirer er Friluftsrådets certificeringaf dagplejere og daginstitutioner, derbruger naturen og friluftslivet i børneneshverdag. Her kan pædagoger og dagplejeretage på kurser, hente inspiration og få nyviden om børn i naturen. Mere end 500 ermed i Grønne Spirers netværk og flerehundrede har opnået FriluftsrådetsGrønne Spirer flag. www.gronnespirer.dkSe flere projekter påwww.friluftsraadet.dk


Alle har ret til friluftslivBrug af naturen er genstand for mangeog ofte modsatrettede interesser. ForFriluftsrådet er befolkningens mulighedfor at opholde sig og færdes i naturen etcentralt politisk fokus. Det handler ommulighederne for at dyrke friluftsliv ogfå adgang til naturen – både i offentligeog private skove, i bynære områder,langs kysterne, ved søer og vandløb ogi det åbne landskab.Stier og markveje forsvinderDe seneste 50 år er op mod halvdelen afmarkvejene i Danmark forsvundet, og det betyderringere muligheder for at komme ud og oplevenaturen i det åbne land. Friluftsrådet ankerofte afgørelser om nedlæggelse afrekreative stier og markveje.Natur og friluftslivpå dagsordenenFriluftsrådet arbejder for, at natur og friluftslivskal prioriteres højt på den politiskedagsorden. Friluftsliv fylder mere og mere idanskernes hverdag og ferier. Derfor er derbehov for at naturen er tæt på og let tilgængelighvor folk bor, både i by og på land.Planlægning af friluftsliv skal indgå i enhelhed, så alle kan få lov til at udfolde deresaktiviteter, samtidig med, at de tager hensyntil andre og til naturen. Også Friluftsrådets23 lokale kredse med flere hundredeengagerede frivillige er med til at sættefriluftslivet på dagsordenen i den kommunaleplanlægning og på regionalt plan.Gennem projekterne i de danske nationalparkerog Danske Naturparker sætterFriluftsrådet konkret fokus påplanlægning og værdien afstørre sammenhængendenaturområder.


Stier– en vej ud i naturenStier har været indsatsområde forFriluftsrådet siden 2010. Stier ogfriluftsliv hænger sammen. Gode stiergiver gode muligheder for friluftsliv, deskaber adgang, binder interessepunkter,landskaber og oplevelsesmulighedersammen og opfordrer i sig selv til færdeni det fri. Samtidig er stier et planlægningsværktøj,der leder færdsel uden omsårbar natur, og gør det muligt forforskellige naturbrugere at færdes isamme naturområde. Derfor arbejderFriluftsrådet for, at der kommer flererekreative stier i Danmark.Kløverstier– find lykken i det friI 2011 åbnede de første Kløverstier 10steder i landet. Kløverstierne udspringerfra et centralt sted i byen og derfra gårfire ruter i forskellig længde rundt tilområdets attraktioner. Stierne forbindersåledes motion, kulturelle oplevelser ognaturoplevelser. Friluftsrådets mål medprojektet er, at alle kommuner har enKløversti i 2015. Mange kommuner erallerede godt på vej med planlægningenog flere forventer at åbne deres Kløverstieri 2012. www.kløversti.dkFriluftsrådet udgav i 2011 håndbogen”Stier – inspiration til planlægning og politik”der er et værktøj for alle, der vil skabe en ny sti ideres lokalområde. Den kan fås gratis vedhenvendelse til Friluftsrådet.


Friluftsrådet er en selvstændig interesseorganisation, der blevdannet i 1942. Som paraplyorganisation for 91 medlemsorganisationerinden for natur, miljø og friluftsliv, arbejderFriluftsrådet for at sikre befolkningens muligheder for et aktivtog mangfoldigt friluftsliv. Det gør Friluftsrådet gennem projekter,kampagner, rådgivning af myndigheder og politisk lobbyarbejde.Friluftsrådets formål er at støtte og opmuntre til friluftsliv ognaturforståelse under hensyntagen til natur og miljø.Friluftsrådets sekretariat ligger i Københavns Sydhavn.Her er 35 ansatte på en arbejdsplads, der prioriterer at væreen socialt, økonomisk og miljømæssig bæredygtig organisation.www.friluftsraadet.dk

More magazines by this user
Similar magazines