13.07.2015 Views

ÅRSBERETNING 2002 - Sundhedsstyrelsen

ÅRSBERETNING 2002 - Sundhedsstyrelsen

ÅRSBERETNING 2002 - Sundhedsstyrelsen

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

ÅRSBERETNING 2002Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering


Årsberetning 2002Center for Evaluering og Medicinsk TeknologivurderingCenter for Evaluering og Medicinsk TeknologivurderingSundhedsstyrelsenIslands Brygge 67Postboks 18812300 København SEmneord: Årsberetning, CEMTV, evaluering, medicinsk teknologivurdering, MTVSprog: DanskURL: http://www.sst.dkVersion: 1,0Versionsdato:Elektronisk ISBN: 87-91361-13-3Den trykte versions ISBN: 87-91361-14-1Format: pdf, htmlUdgivet af: Sundhedsstyrelsen, maj 2003Design: 1508 A/STryk: SundhedsstyrelsenTrykt på miljøcertificeret papir


ForordÅr 2002 er Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurderings førstehele år som center efter sammenlægningen i 2001 af MTV-instituttet og EvalueringsCenterfor Sygehuse. Årsberetning 2002 er dermed nummer to irækken fra centeret.I 2002 har centeret sat særlig fokus på implementeringen af MTV-resultatertil brug for beslutningstagning, herunder bl.a. hvordan man kan lave hurtigeMTV-rapporter og samtidig fastholde høj faglig kvalitet. Anvendelse afMTV og evaluering er også et af emnerne for en international evaluering afcenterets virke, som er igangsat i 2002 og som afsluttes i 2003.CEMTV har i stor udstrækning opfyldt de mål, der var opstillet for 2002.Bl.a. er der udgivet fem MTV-rapporter i centerets regi efter peer review, derer gennemført en bred teknologivurdering af leddegigt og afsluttet et fællesnordiskMTV-projekt om hørenedsættelse. Derudover er der iværksat enevaluering af udvalgte kræftområder i lyset af den nationale kræftplan, ogder er udgivet tre artikler vedr. evalueringsresultater inden for kirurgiområdet.2001 var præget af fusionen af to institutioner. År 2002 har været præget afregeringsskiftet i slutningen af 2001, den efterfølgende gennemgang afcentre og råd samt de efterfølgende finanslovsforhandlinger. Bevillingssituationenbetød pålagt lavt aktivitetsniveau i 1. kvartal og efterfølgende, pga.finanslovsbesparelser, at det ikke var muligt at genbesætte vakante stillingeri centeret. Det medførte, at nogle af de planlagte aktiviteter ikke blev iværksat,samt at nogle aktiviteter ved årets udgang ikke var så fremskredne somplanlagt.Centeret lægger fortsat stor vægt på at etablere og vedligeholde nationalesåvel som internationale samarbejdsrelationer, da det er afgørende for centeretsopgavevaretagelse og videre udvikling. Nordisk samarbejde med voressøsterinstitutioner, europæisk samarbejde om MTV og referenceprogrammersamt internationalt samarbejde i INAHTA (International Network of Agenciesfor Health Technology Assessment) står centralt i denne sammenhæng.En vigtig del af centerets virke er formidling af resultater og metoder. Også i2002 er dette sket via centerets publikationer, puljeprojektserier, MTV-Nytog centerets hjemmeside.Center for Evaluering og Medicinsk TeknologivurderingMaj 2003Finn Børlum KristensenCenterchefÅrsberetning 2002 - CEMTV 2


Evaluering af kræftområdet i lyset af dennationale kræftplan fra februar 2000 29Hurtige MTV-rapporter 292.4 Puljeprojekter 302.5 Tidlig varsling af ny medicinsk teknologi 312.6 Formidling 322.6.1 Hjemmeside 322.6.2 MTV-Nyt 322.6.3 Årsmøde om MTV og evaluering 2002 332.7 Nationalt og internationalt netværkssamarbejde 342.7.1 Lokale MTV-enheder 342.7.2 Sekretariatet for Referenceprogrammer - SfR 352.7.3 Nordisk netværk om MTV 362.7.4 AGREE – Appraisal of Guidelines Research andEvaluation 362.7.5 ECAHI/ECHTA – et europæisk samarbejde omMTV 362.7.6 EuroScan - The European Information Networkon New and Changing Health Technologies 372.7.7 INATHA - International Network of Agencies forHealth Technology Assessment 372.7.8 ISTAHC - International Society for TechnologyAssessment in Health Care 382.7.9 Udenlandske besøgende i centeret i 2002 38Bilag 1: Medarbejdere i CEMTV 40Bilag 2: MTV-puljeprojekter 42Bilag 3: Foredrag, undervisning og eksterne møder 70Bilag 4: CEMTVs repræsentation i eksterne udvalg og i tværgåendeaktiviteter i Sundhedsstyrelsen 73Bilag 5: Målopfyldelse i forhold til Den Nationale Strategi for MTV 75Bilag 6: Publikationer fra CEMTV i 2002 78Årsberetning 2002 - CEMTV 4


1 Om Center for Evaluering og MedicinskTeknologivurderingCenter for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering (CEMTV) blevoprettet den 1. april 2001 ved en fusion af to eksisterende statslige enhederinden for sundhedsvæsenet, Statens Institut for Medicinsk Teknologivurderingog EvalueringsCenter for Sygehuse.Centeret skal gennemføre evalueringer af virksomheden i det offentligesundhedsvæsen samt fremme anvendelsen af medicinsk teknologivurdering,herunder oplysning, rådgivning og uddannelse inden for medicinsk teknologivurdering.Herved skal centeret medvirke til kvalitetsudvikling og en mereeffektiv ressourceanvendelse i sundhedsvæsenet.1.1 Mål og visionerAnvendelsen af MTV og evaluering inden for sundhedsvæsenet har i højgrad samme formål, nemlig at fremme kvalitetsudviklingen og en bedre ressourceanvendelsei sundhedsvæsenet. Mange af metoderne i evaluering ogmedicinsk teknologivurdering er beslægtede, ligesom problemstillingerneofte vil overlappe eller supplere hinanden.Samtidig er der dog også klare forskelle i den præcise opgave, som ligger i atevaluere en aktivitet eller et område, sammenlignet med at lave en MTV sominput til beslutningstagning. Fokus er forskelligt for de to områder i forholdtil emnevalg og tidsperspektiv. Mens en MTV har til formål at fremskaffevelfunderet viden til beslutningstagning vedr. konsekvenserne af anvendelseaf en given (ofte ny) medicinsk teknologi, vil en evaluering af sundhedsvæsenethave til formål at vurdere kvalitet, tilrettelæggelse og ressourceforbrugaf en given indsats.Ved Medicinsk Teknologivurdering (MTV) forstås en bred og systematiskflerfaglig analyse af forudsætningerne for og konsekvenserne af anvendelseaf medicinsk teknologi. Med medicinsk teknologi forstås de metoder og detudstyr, der anvendes i opsporing, diagnostik, behandling, pleje, rehabiliteringog forebyggelse af helbredsproblemer. Formålet med en MTV er at tilvejebringebeslutningsgrundlag for en bedre udnyttelse af sundhedsvæsenetsressourcer.En mulig afgrænsning af begrebet evaluering kan være: en systematisk vurderingaf sundhedsvæsenets indsats mht. behov, strukturer, processer, gennemførelse,resultater og udbredelse. Evaluering er anvendelsesorienteret,benytter etablerede forskningsmetoder og tilstræber saglighed og integritet.Årsberetning 2002 - CEMTV 5


Groft sagt tager evaluering fat, hvor MTV slipper – med beslutningstagningog planlægning som mellemled. Eller MTV tager fat, hvor evaluering slipper– efter at eventuelle behov for ændret praksis er blevet afdækket og prioriteret.Med afsæt i de overordnede målsætninger har centeret følgende visioner:• at centeret spiller en aktiv rolle i forbindelse med problemidentifikation,prioritering af, input til og evaluering af større nationale handlingsplaner,som fx den nationale kræftplan• at centeret fremmer udarbejdelsen af brede velfunderede beslutningsgrundlagtil brug både for lokal beslutningstagning og for centrale udmeldinger.Projekterne prioriteres bl.a. efter sygdomsområdets udbredelseog alvorlighed, såvel menneskeligt som økonomisk, samt eftererkendte problemområder• at alle større nationale udmeldinger og handlingsplaner fra Sundhedsstyrelsenallerede i planlægningsfasen indeholder MTV-baserede overvejelsersamt planer for efterfølgende evaluering• at centeret indgår i evalueringer af anbefalinger og vejledninger udgiveteller tiltrådt af Sundhedsstyrelsen, herunder fx Sundhedsstyrelsens vejledningom lands/landsdelsfunktioner• at centeret yder en målrettet indsats for, at MTV indbygges i den løbendedrift og planlægning på alle niveauer i sundhedssektoren samt på politiskadministrativt og forskningsmæssigt niveau• at centeret yder en målrettet indsats for, at evaluering indbygges i denløbende drift og planlægning på alle niveauer i sundhedssektoren• at centeret skal være en dynamisk medspiller i Sundhedsstyrelsens kvalitetsudviklingsarbejde,herunder det nationale kvalitetsarbejde.Centerets virke skal bygge på relevante og fagligt videnskabeligt anerkendtemetoder til evaluering og medicinsk teknologivurdering. Centerets produkterog virksomhed skal være på internationalt niveauCenteret har derfor endvidere som vision:• at der internt i centeret i dets samspil med interessenter og samarbejdspartnerefortløbende sker uddannelse og metodeudvikling inden for evalueringog medicinsk teknologivurdering.Årsberetning 2002 - CEMTV 6


1.2 OrganisationCenter for Evaluering og MTV er placeret i Sundhedsstyrelsen som en særskiltenhed med egen konto på finansloven.Centeret er et resultat af lov nr. 141 af 5. marts 2001, som bl.a. har til formålat styrke Sundhedsstyrelsens opgaver vedrørende kvalitetsudvikling og evalueringinden for sundhedsvæsenet.Centeret havde i 2002 et regnskabsresultat på 12.8 mio. kr. og pr. 1. januar2003 en tværfaglig stab på 19 medarbejdere (se bilag 1). For centerets øvrigeøkonomiske nøgletal henvises til Sundhedsstyrelsens virksomhedsregnskabfor 2002, der kan ses på www.sst.dk. Centeret indgår løbende konsulentaftalermed eksterne faglige eksperter, der er tilknyttet centeret på deltidsbasis.Aftalerne kan vedrøre løsning af konkrete opgaver eller løsning af opgaver iforhold til et ekspertområde. Pr. 1. januar 2003 var 5 konsulenter tilknyttetcenteret.Et af formålene med centerets organisatoriske placering i Sundhedsstyrelsener at styrke sammenhængen mellem evaluering, medicinsk teknologivurderingog Sundhedsstyrelsens øvrige opgaver.Overordnet set kan den opgavemæssige sammenhæng mellem centeret ogstyrelsens øvrige enheder illustreres ved nedenstående figur:PrioriteringEvalueringSundhedsstyrelsenskoordinerede bidrag tilkvalitetsudviklingMTVUdmeldinger/anbefalingerDer er i forhold til den interne samordning i Sundhedsstyrelsen tale om enløbende cirkulær proces, hvor der internt via de forskellige samordningsforaudvælges emner, der skal belyses i et MTV-perspektiv. Bl.a. med udgangspunktheri udformer styrelsens fagkontor retningslinier, anbefalinger, udmeldingeretc. Området evalueres efter en periode for at få belyst, om indsatsenhar haft den ønskede virkning, eller om der er opstået nye emner (problemområder),der bør belyses ud fra et MTV-perspektiv. Cirklen kan ogsåstarte ved emner, der udpeges som egnede for evaluering.Hverken sygehusejerne, Sundhedsministeren eller Folketinget har instruktionsbeføjelserover for centerets faglige vurderinger, valg af opgaver, aktivitetereller metoder. Centeret ledes af en centerchef, og medicinaldirektørenÅrsberetning 2002 - CEMTV 7


er øverste ansvarlige for centeret. Centeret er organiseret med rådsstruktur,dvs. med et rådgivende interessentråd (Centerrådet) og et videnskabeligtrådgivende organ (Det Videnskabelige Råd). Rådene skal – som navneneantyder – komme med rådgivning og input til centerchefen og dermed sikrearbejdets relevans for omverdenen samt et højt videnskabeligt niveau. Medicinaldirektørenudpeger formændene for de to råd.1.2.1 CenterrådetCenterrådet har 23 medlemmer, der repræsenterer hovedinteressenterne indenfor det danske sundhedsvæsen. Rådet har til opgave at vurdere og kommenterestrategi- og idéoplæg til centerets aktiviteter, komme med selvstændigeaktivitetsforslag, på et overordnet niveau vurdere og kommentere centeretsbudgetter samt medvirke til, at centeret når sine overordnede målsætninger.Rådets brede sammensætning skal sikre, at MTV og evaluering styrkes ialle dele af sundhedsvæsnet, og at særinteresser ikke kan præge centeretsresultater.Centerrådets medlemmer var pr. 1. januar 2003:• Cheflæge, dr.med. Johannes Gaub, Vejle og Give Sygehuse (formand)• Formand Anders J. Andersen, De Samvirkende Invalideorganisationer -DSI• Senior projektleder Jakob Kjellberg Christensen, DSI Institut forSundhedsvæsen• Direktør Lone Christiansen, Amtsrådsforeningen• Sektionsleder, M.Sc.(econ), ph.d. Jørgen Clausen, Lægemiddelindustriforeningen,LIF• H:S Direktionen, Hovedstadens Sygehusfællesskab• Kontorchef Lars Hagerup, Amtsrådsforeningen• Professor, centerleder Ebba Holme Hansen, Institut for Samfundsfarmaci,Danmarks Farmaceutiske Højskole• Dekan, professor, dr.med. Mogens Hørder, Odense Universitetshospital(I egenskab af formand for Det Videnskabelige Råd)• Vicesocialdirektør Anders Jensen, Frederiksberg Kommune• Direktør, lic.med. Finn Kamper-Jørgensen, Statens Institut for Folkesundhed• Ledende overlæge, dr.med. Johan Kjærgaard, H:S Bispebjerg Hospital• Professor, dr.med., ph.d. Jakob Kragstrup, Forskningsenheden for AlmenMedicin, Syddansk Universitet• Afdelingschef Jens Krogh, Århus Amt• Formand Johnny Kuhr, Danske Fysioterapeuter• Næstformand Aase Langvad, Dansk Sygeplejeråd• Sektionsleder Annemette Anker Nielsen, Lægemiddelstyrelsen• Sundhedspolitisk medarbejder Margrethe Nielsen, Forbrugerrådet• Direktør Ditte Nørgaard-Andersen, Medicoindustrien• Kontorchef John Erik Pedersen, Indenrigs- og Sundhedsministeriet• Konsulent Mette Vinther Poulsen, Kommunernes Landsforening• Professor, overlæge, dr.med. Henrik S. Thomsen, Københavns Universitet,Amtssygehuset i Herlev• Kst. Kontorchef Ruth Truelsen, SundhedsstyrelsenÅrsberetning 2002 - CEMTV 8


Formandsberetning fra CenterrådetCenterrådet består af 23 medlemmer, som repræsenterer de væsentligste interesseri det danske sundhedsvæsen, både centralt og decentralt.Centerrådet fungerer dels som rådgiver for centerets ledelse, dels som etforum, som tillader interessenter at følge med i arbejdet og at komme i dialogmed centeret. Centerrådet skal vurdere og kommentere strategier ogidéoplæg for CEMTVs fremtidige planer. Det kan også komme med selvstændigeaktivitetsforslag og vurdere og kommentere centerets budgetter.En vigtig opgave for Centerrådet er at støtte centeret i at føre Den NationaleStrategi for Medicinsk Teknologivurdering ud i livet og være centeretbehjælpelig med at fremme, at der såvel i som uden for centerets regi udarbejdesevalueringer af høj faglig kvalitet. Desuden er det at evalueringstankegangenimplementeres både centralt og decentralt.Centerrådet har kunnet notere sig, at centerets udgivelser i 2002 har vaktopmærksomhed og interesse, og har været en væsentlig del af Sundhedsstyrelsenssamlede ansigt over for offentligheden og de sundhedsprofessionelle.I løbet af 2002 har Centerrådet holdt tre møder. De to møder i foråret anvendtestil dels at reformulere Centerrådets kommissorium, nødvendiggjortaf sammenlægningen i 2001 af MTV instituttet og Evalueringscentret, ogdels til at overveje en foreløbig strategi for evalueringsområdet. Centerrådethar lagt kræfterne i nogle få foreløbige retningslinier for centerets evalueringsaktiviteteri de første 2-3 år efter sammenlægningen. Strategiudviklingenfortsætter, og når det intense arbejde med Den danske Model for kvalitetsarbejdeti sundhedsvæsenet tager mere fast form, vil centeret skulle tilpassesig strategisk til sin niche i den samlede model.Efterårsmødet beskæftigede sig med centerets budget, og planer for aktiviteternei 2003. Med udgangspunkt i indlæggene på centerets velbesøgte årsmødei Århus blev der taget hul på en drøftelse af hvilke typer af MTV, derskal produceres, og hvilke interessenter de enkelte typer kan tilgodese. Enfortsættelse af denne drøftelse vil blive et tema for Centerrådets arbejde i2003.Johannes GaubCheflægeFormand For Centerrådet1.2.2 Det Videnskabelige RådDet Videnskabelige Råd havde ved årsskiftet 2002/2003 12 medlemmer, derfungerer som videnskabelige og metodemæssige rådgivere for centerets ledelseog for de forskernetværk og -grupper, der tilknyttes instituttet. Medlemmernehar ekspertise inden for: Klinisk forskning og epidemiologi, sund-Årsberetning 2002 - CEMTV 9


hedsøkonomi, organisation, patientorienteret etik, humanistisk sundhedsforskning,sundhedstjenesteforskning samt evalueringsforskning.Det Videnskabelige Råds medlemmer var pr. 1. januar 2003:• Dekan, professor, dr.med. Mogens Hørder, Odense Universitetshospital(formand)• Cheflæge, dr.med. Johannes Gaub, Vejle og Give Sygehuse (Formandfor Centerrådet)• Centerchef dr.med. Thomas Gjørup, H:S Amager Hospital• Lektor, ph.d. Dorte Gyrd-Hansen, Institut for Sundhedstjenesteforskning,Syddansk Universitet• Lektor, ph.d. Helle Ploug Hansen, Institut for Idræt og Biomekanik,Syddansk Universitet• Centerchef, overlæge, dr.med. Torben Jørgensen, Amtssygehuset i Glostrup• Forskningsleder, cand.stat. Mette Madsen, Statens Institut for Folkesundhed• Forskningsleder, professor, dr.med. Frede Olesen, Forskningsenhedenfor Almen Medicin• Professor, dr.med. Jens Overgaard, Afd. for eksperimentel klinisk onkologi,Århus Universitetshospital• Lektor, lic.merc. (org.) Janne Seemann, Aalborg Universitet• Direktør, professor, cand.rer.soc. Jes Søgaard, DSI Institut for Sundhedsvæsen• Professor, overlæge, dr.med., ph.d. Henrik Toft Sørensen, ÅrhusUniversitetshospitalFra august 2002 har adjunkt, ph.d., cand.rer.soc. Eva Draborg, SyddanskUniversitet været tilknyttet Det Videnskabelige Råd som sekretær.Formandsberetning fra Det Videnskabelige RådDet videnskabelige Råd virker som et fagligt, rådgivende organ, der gennemsin virksomhed medvirker til at sikre en videnskabelig og metodemæssig højstandard for centerets aktiviteter.Rådet har afholdt fire møder i 2002. På flere af sine møder har rådet behandletemnet evaluering, og evaluering udgjorde ligeledes emnet for et én-dagsseminar i foråret 2002. Hovedsigtet med den udvidede behandling af emnetvar at udbygge den videnskabelige metodeudvikling på området og at formulerestandarder for ”God praksis på evalueringsområdet og MTV”.Det videnskabelige Råd har endvidere drøftet og kommenteret følgende emner:• Kirurgiprojektet• Den nationale kræftplan• Konsensuskonferencer efter henvendelse fra Statens SundhedsvidenskabeligeForskningsråd• Oplæg til ”Hurtig MTV”Årsberetning 2002 - CEMTV 10


Det Videnskabelige Råd har, som i de foregående år, gennemført en videnskabeligvurdering af ansøgninger om puljemidler fra CEMTVs MTV-pulje.Rådet behandlede samtlige 36 ansøgninger ifølge de tidligere besluttede vurderingskriterier,hvorefter rådet afgav sin vurdering til CEMTV, der benyttededenne som et afgørende beslutningsgrundlag for centerets tildeling af puljemidlertil ansøgere.Som opfølgning på årets puljeansøgninger har rådet besluttet at revidere detskriftlige materiale, som anvendes i forbindelse med ansøgninger til MTVpuljen.Det Videnskabelige Råd repræsenterer med sine 12 medlemmer og en akademisksekretær en samlet sum af viden og netværk inden for den forskningsmæssigebaggrund for evaluering og MTV. En sådan sammensætninganser rådet for den væsentligste garanti for, at Det Videnskabelige Råd kanfungere efter hensigten – som fagligt rådgivende organ for CEMTV.Mogens HørderProfessor, dr. med.Formand for Det Videnskabelige Råd1.2.3 Sundhedsstyrelsens viden- og dokumentationsenhedKravene til faglig rådgivning er stigende, og der er derfor løbende behov forat forbedre dokumentationsgrundlaget for denne rådgivning. Ikke blot internti Sundhedsstyrelsen, men også nationalt, er der behov for koordinering ogfor at styrke adgang til systematisk analyse af litteraturoversigter, artikler,rapporter og anden tilgængelig dokumentation. Internationalt er der en rækkesamarbejder om systematisk dokumentation, som ligeledes har interesse forSundhedsstyrelsen.I forbindelse med Sundhedsstyrelsens flytning til Havnestaden blev der nedsaten projektgruppe vedr. videndeling og teknologisk infrastruktur. En udløberaf projektgruppens arbejde blev bl.a. beslutningen om at etablere enviden- og dokumentationsenhed som en del af et nyt fællesområde i styrelsen.I den nye enhed indgår Sundhedsstyrelsens bibliotek, dokumentationsenhedeni Center for Forebyggelses og CEMTVs biblioteks- og videnstyringsopgaver.Enheden ledes af centerchef Finn Børlum Kristensen,CEMTV.Enhedens overordnede formål er at sikre koordinering af søgning, indhentning,deling og brug af viden i forbindelse med styrelsens opgaveløsning,herunder at udvikle og integrere biblioteks- og dokumentationsfunktionen iopgavevaretagelsen.Årsberetning 2002 - CEMTV 11


CEMTVs opgave i forbindelse med viden- og dokumentationsarbejdet er,foruden almene biblioteks- og informationsopgaver, særligt opgaver i relationtil MTV og tidlig varsling. Bl.a. udarbejdelse af søgeprotokoller - herunderudarbejdelse af søgestrategier og valg af databaser/ informationskilder,gennemførelse af søgninger gennem hele projektforløbet, undervisning i litteratursøgningog –vurdering samt vejledning om referencehåndtering. I tidligvarslingsfunktionen består opgaverne i scanning af udvalgte kilder, litteratur-og informationssøgning som led i indsamling af information ompotentielle nye kilder til udmelding og udviklingsopgaver.For at sikre, at der anvendes ensartede principper omkring litteratursøgningenhar CEMTV indgået et samarbejde med Sekretariatet for Referenceprogrammer(SfR) omkring litteratursøgningsprocessen. CEMTV samarbejderligeledes med sundhedsvidenskabelige biblioteker på sygehuse, uddannelsesinstitutioner,MTV-institutioner og universiteter i ind- og udland om flereinternationale projekter.Årsberetning 2002 - CEMTV 12


2 Centerets aktiviteter i 2002Den overordnede filosofi bag centerets arbejdsform og samspil med omgivelserne- her tænkes især på eksterne parter - bygger på at forsøge direkte atinvolvere centerets medspillere. Centerets MTV- og evalueringsprojekterbliver alt efter omstændighederne og problemstillingen udført med flere forskelligestyrings- og arbejdsformer.2.1 Arbejdsform og metoder2.1.1 MTV-metodenEn MTV omfatter en belysning og vurdering af de områder, hvor brugen afmedicinsk teknologi kan have konsekvenser, og indeholder således følgende4 hovedelementer: Teknologi, patient, organisation og økonomi.Mere konkret bliver der i forbindelse med belysning af de 4 hovedelementeri en MTV set på følgende forhold:Teknologien:Patienten:Anvendelsesområde, effektivitet og risikovurderingPsykologiske forhold, effektmæssige forhold, sociale forholdog etiske aspekterOrganisation: Struktur, personale og miljøØkonomien:Samfundsøkonomi og drifts- og kasseøkonomiHertil knyttes en sammenfattende vurdering eller syntese af de fire hovedelementer.Bilag 5 er en oversigt over, hvordan centerets forskellige aktiviteter medvirkertil at opfylde Den Nationale Strategi for Medicinsk Teknologivurderingfra 1996.2.1.2 EvalueringsmetoderEn evaluering identificerer kvalitetsniveauer i ydelserne, herunder styrker ogsvagheder i fx det kliniske arbejde, arbejdstilrettelæggelsen, teknologianvendelseneller den økonomiske styring inden for en defineret organisatoriskenhed (det danske sundhedsvæsen, et amt, sygehus, klinik etc.). Evalueringerkan endvidere omfatte analyser af fordelingen af funktioner mellem sygehusei samme region, samarbejdet mellem sygehuse og praksissektor samtsamarbejdet med primærkommunerne.Årsberetning 2002 - CEMTV 13


Metodemæssigt har centerets evalueringer omfattet benchmarking, anvendelseaf standarder og indikatorer, registeranalyser, herunder anvendelse afkliniske databaser, fokusgruppeinterview og spørgeskemaundersøgelser samtøkonomiske analyser.Evalueringsprojekterne i 2002 kunne emnemæssigt opdeles i:• Evaluering af behandlingsmetoder• Evaluering af ledelse, organisation og arbejdstilrettelæggelse• Metodeudvikling• Organisationsomfattende evalueringCEMTV har overtaget de rammeaftaler, som det tidligere EvalueringsCenterfor Sygehuse havde indgået med 9 konsulentfirmaer.2.1.3 ArbejdsformCenteret anvender en kombination af forskellige arbejdsformer og metoder iudførelsen af sine aktiviteter. De forskellige arbejdsformer og metoder bidrageri et samspil til at opfylde centerets overordnede målsætninger. Tilbrug for sit evalueringsarbejde har centeret ifølge sit lovgrundlag mulighedfor at indhente oplysninger/data fra sundhedsvæsenets aktører, som ligger udover den normale lovpligtige indberetning til de centrale sundhedsmyndigheder.Nedsættelse af projektgrupper: Ved større projekter, der ønskes udført direktei centerets regi, vil der typisk blive nedsat projektgrupper, hvor relevantefaggrupper er repræsenteret.Anvendelse af eksterne konsulenter: Større projekter vil i visse tilfælde hovedsageligtblive udført af eksterne konsulenter og samarbejdsparter, som fxsektorforskningsinstitutioner, universitetsinstitutter og konsulentfirmaer,som centeret indgår samarbejdsaftaler med.Uddeling af puljer: Centeret udbyder årligt en pulje til en generelunderstøttelse af projekter uden for centeret. Denne pulje er rettet modMTV-projekter, idet centeret ser puljen som et væsentligt element ibestræbelserne på at indbygge MTV i den løbende drift og planlægning påalle niveauer i sundhedsvæsenet og som en væsentlig kontakt til detdecentrale MTV-miljø.2.1.4 Metodeudvikling, undervisning og formidlingUd over de konkrete MTV- og evalueringsprojekter arbejder centeret medmetodeudvikling, undervisning og formidling:Årsberetning 2002 - CEMTV 14


Metodeudvikling og forskning: - er væsentlige elementer i relation til sikringaf centerets gennemslagskraft og understøttende faktorer i forbindelse medomgivelsernes faglige respekt for det arbejde, der udføres, og de resultater,der produceres.Undervisning: Især på MTV-området, men også i en vis udstrækning på evalueringsområdet,vil der være behov for på alle niveauer i sundhedsvæsenetat tilbyde dels undervisning i metode, for derved at få udbredt kendskabet tilredskaberne, dels på mere generelt niveau at deltage i faglige og politiskediskussioner i forbindelse med diverse konferencer både nationalt og internationalt.Formidling: Det er en central opgave for centeret at formidle resultater frakonkrete projekter samt at informere om aktiviteter og metoder. Dette vil skebl.a. ved at udgive rapporter, skrive artikler, udbygge hjemmesiden og udsendenyhedsbreve.2.1.5 Dokumentation og informationssøgningCEMTV igangsætter løbende tiltag, som kan være med til at sikre, at processenmed informationssøgning og -vurdering integreres bedst muligt i arbejdsprocessernei centeret.Centerets informationsspecialister/bibliotekarer indgår i hele projektforløbetfra idé til udgivelse i tæt samarbejde med projektgruppen, projektlederen ogden faglige sekretær omkring rådgivning og undervisning af projektdeltagernei systematisk litteratursøgning og –vurdering. I løbet af de seneste år harcenteret afprøvet forskellige modeller for samarbejdet mellem centerets informationsspecialisterog projektgruppemedlemmerne for at finde den mesthensigtsmæssige måde at sikre en systematisk indhentning og vurdering afden eksisterende litteratur.Informationsspecialisterne er ligeledes en integreret del af arbejdet med atopbygge et tidlig varslingssystem for nye teknologier, både i identifikationsfasenmed overvågning af diverse nyhedskilder for mulige nye teknologierog i det videre arbejde med indsamling af information om de enkelte teknologier,der er udvalgt til en nærmere vurdering.CEMTV har arbejdet sammen med Sundhedsstyrelsens bibliotek omkringudvikling og organisering af styrelsens biblioteksfunktion. Der samarbejdesomkring de basale biblioteksfunktioner (som fx bog- og tidsskriftindkøb,registrering, udlån og fjernlån), ligesom betaling af databaseadgange, tidsskrifteretc. fortsat koordineres, således at unødvendige dobbeltanskaffelserundgås.Samarbejdet med Sundhedsstyrelsens bibliotek blev ved årsskiftet2002/2003 udvidet i forbindelse med oprettelsen af den nye Viden- og dokumentationsenhedunder ledelse af centerchef Finn Børlum Kristensen, seafsnit 1.2.3.Årsberetning 2002 - CEMTV 15


Nationale og internationale netværk og samarbejdsprojekter inden for sundhedsvidenskabeliginformation og dokumentation er vigtige fora for udvekslingaf erfaringer og udvikling af principper og metoder til systematisk informationssøgning.CEMTV har bidraget til en ”Electronic textbook onhealth technology assessment (HTA) information resources” i regi af IS-TAHC’s Special Interest Group on Information Resources. Værket har væreti peer-review og er udgivet i 2002. http://www.nlm.nih.gov/nichsr/ehta/Derudover er der et samarbejdsprojekt i gang mellem CEMTV og det newzealandske MTV-institut (NZHTA). Projektet har til formål at belyse, omder kan opstilles en liste over hvilke databaser, der oftest anvendes, og omdisse også er de mest anvendelige i forbindelse med udarbejdelse af MTVprojekterog systematiske reviews. Udover erfaringer fra søgninger i de toinstitutioner, søges erfaringer fra andre landes MTV-institutioner inddraget.2.2 Evaluering af CEMTVSom omtalt i afsnit 2.1.1 og bilag 5 har Center for Evaluering og MedicinskTeknologivurdering som en af sine hovedopgaver at implementere den NationaleStrategi for Medicinsk Teknologivurdering. Under strategiens punkt 7er anført, at ”Sundhedsstyrelsens MTV-udvalg” forventes at gennemføre(proces)evaluering af de enkelte elementer samt en samlet evaluering efter 5år.Centeret har igennem 2002 gjort forberedelser til en samlet evaluering af sitvirke. Dels er der blevet arbejdet med en øget systematisering af opfølgningpå projekter og aktiviteter, dels indgår evalueringen som aktivitet i strategiplanenfor 2001-2003 samt i kontraktaftalerne for 2001 og 2002 mellemCEMTV, Sundhedsstyrelsen og Indenrigs- og Sundhedsministeriet. På evalueringsområdetforeligger der ingen evalueringsforpligtelse for det nedlagteEvalueringsCenter for Sygehuse, men evalueringsprojekter medtages fra ogmed fusionstidspunktet.Udover den planlagte, konkrete evaluering af sin virksomhed har centeret iforbindelse med puljeuddelingen 2001 givet støtte til et mere langsigtetph.d.-projekt vedrørende MTV, som ud fra en politologisk synsvinkel beskæftigersig med implementering og impact af MTV. De endelige resultatervil foreligge om godt to år og vil forhåbentligt yderligere kunne højne denviden, der eksisterer om brugen af evidensbaserede beslutningsgrundlag isundhedsvæsenet.Det overordnede formål med evalueringen af CEMTVs virksomhed er atetablere en evaluerende proces med henblik på at konsolidere og udviklecenterets videre arbejde med MTV og evaluering til fremme for kvalitetsudviklingog en mere effektiv ressourceanvendelse i sundhedsvæsenet.Mere konkret er det evalueringens sigte:Årsberetning 2002 - CEMTV 16


• at beskrive og evaluere centeret som en enhed i Sundhedsstyrelsen, hvisprimære opgave er at fremme udarbejdelsen af brede, velfunderede beslutningsgrundlagtil brug for sundhedsvæsenets beslutningstagere samtgennem evaluering at vurdere kvalitet, tilrettelæggelse og ressourceforbrugaf en given indsats i sundhedsvæsenet• at opgøre, analysere og evaluere centerets vigtigste aktivitetsområder• at diskutere og vurdere fremtidige udviklingsmuligheder for centeret ogdets virke.Den samlede evaluering, som er iværksat af medicinaldirektøren på grundlagaf et evalueringsoplæg, foregår i fire trin:• en intern beskrivelse af centerets organisation, hidtidige udvikling samtstatus over CEMTVs produkter og aktiviteter• fire undersøgelser uden for centeret, gennemført af konsulentfirmaetMuusmann Research & Consulting, med følgende indhold:• kortlægning og brugerundersøgelse af anvendelsen af MTVpå amts- og sygehusniveau• status over MTV-puljeprojekter i perioden 1997-2001• status over aktiviteterne i de tre regionale MTV-enheder ogreferenceprogramsekretariatet• beskrivelse af centerets samarbejdsrelationer inden forSundhedsstyrelsen• en ekstern evaluering, gennemført af fire nordiske evaluatorer, med udgangspunkti det interne baggrundsdokument• opfølgning fra ledelsesside (styrelsen og centeret) og fra rådene.Formændene for CEMTVs to råd orienteres løbende og inddrages efter behovi forbindelse med den interne evaluering.Evalueringen af CEMTV bliver færdig i løbet af 2003.2.3 Interne projekterI det følgende beskrives de projekter, som centeret arbejdede med i eget regii 2002. Oversigten er delt op i to typer af projekter:• projekter afsluttet i 2002• igangværende projekterRapporter fra afsluttede projekter samt projektbeskrivelser for nye og flerårigeprojekter kan findes på centerets hjemmeside www.cemtv.dk og påwww.sst.dkÅrsberetning 2002 - CEMTV 17


2.3.1 Projekter afsluttet i 2002MammografiscreeningAffødt af en henvendelse fra Den Almindelige Danske Lægeforening anmodededet daværende MTV-institut i foråret 1999 Det Nordiske CochraneCenter (NCC) om at udarbejde en metodologisk funderet vurdering af desystematiske oversigtsartikler og meta-analyser, der foreligger om den kliniskeeffekt af konkrete randomiserede mammografiscreeningsprogrammer –primært med hensyn til effekt på den sygdomsspecifikke og almene dødelighed.Denne blev efterfølgende publiceret i ”The Lancet” primo 2000. Davurderingen indikerede et behov for yderligere undersøgelser, anmodedeMTV-instituttet og Sundhedsstyrelsen Det Nordiske Cochrane Center om atudarbejde en regelret Cochrane meta-analyse. Denne meta-analyse forelå,efter grundigt peer-review hos Cochrane samarbejdets brystkræftgruppe, iefteråret 2001.Med henblik på at skabe et så komplet billede som muligt af den eksisterendedokumentation på området, har CEMTV endvidere fået gennemført enoversigt over de publicerede longitudinelle ikke-randomiserede mammografiscreeningsstudierved læge Susanne Oksbjerg Dalton og professor JørnOlsen. Der er ligeledes gennemført en redegørelse over de eksisterende servicescreeningsprogrammerved professor Elsebeth Lynge og læge Anne HeleneOlsen. CEMTV publicerede såvel oversigten som redegørelsen på centeretshjemmeside i juli 2002.CEMTV finder, at oversigten over ikke-randomiserede videnskabelige undersøgelseraf effekten af mammografiscreening kan være et væsentligt fagligtsupplement til NCCs Cochrane-review. Dels fordi de fleste af de gennemgåedeikke-randomiserede undersøgelser er af nyere dato, og dels fordidisse undersøgelser kan belyse aspekter af mammografiscreening, som ikkeer belyst i randomiserede kontrollerede undersøgelser. Disse metodologiskeforhold drøftes mere detaljeret i oversigten over de ikke-randomiserede studier.Videre finder CEMTV, at redegørelsens gennemgang af de data, der foreliggervedr. effekterne af de eksisterende screeningsprogrammer i ind- og udland,er værdifuld i relation til en drøftelse af kravene til en evaluering ogkvalitetssikring af mammografiscreeningsprogrammer. Sådanne drøftelser erhelt nødvendige i forbindelse med den praktiske tilrettelæggelse af screeningsprogrammer.CEMTV håber derfor, at overvejelserne i denne redegørelsevil være til inspiration for de amtslige forvaltninger, der i denne tid er ifærd med at forberede indførelsen af tilbud om mammografiscreening, bl.a.på baggrund af den lovgivning, der eksisterer herom.LeddegigtUltimo 2002 afsluttede CEMTV projektet ”Leddegigt – en medicinsk teknologivurderingaf diagnostik og behandling”.Årsberetning 2002 - CEMTV 18


Leddegigt er en alvorlig kronisk sygdom, præget af smerter og hævelser imange led og gradvis fremadskridende leddestruktion. Det skønnes, at cirka35.000 personer er ramt af sygdommen, og leddegigt udgør derfor et væsentligtsundhedsproblem i den danske befolkning.Behandlingen af sygdommen omfatter en række medicinske og kirurgiskebehandlingsformer samt genoptræning og patientundervisning. Den traditionellemedicinske behandling kan afhjælpe patienternes symptomer, men denkan ikke standse sygdommen. På den baggrund har fremkomsten af nye lægemidler,de såkaldte TNF-alfa hæmmende præparater, vakt opsigt, idet dehelt eller delvist kan blokere ledskadeudviklingen.Formålet med projektet var at gennemføre en bred medicinsk teknologivurdering,hvor såvel nuværende behandlingstilbud som de nye lægemidler blevvurderet på ensartet systematisk vis.Rapporten består af to dele. Dels en medicinsk teknologivurdering af tidligdiagnostik og medicinsk behandling, dels en status over ikkemedikamentellebehandlingsmetoders effekt.Rapporten konkluderer bl.a., at tidlig behandling med de traditionelle gigtmidler- og dermed tidlig diagnostik - er essentiel, idet udviklingen af varigeledskader og funktionstab derved mindskes væsentligt, og at brugen af denye TNF-alfa hæmmere bør begrænses til gruppen af svært behandlelige patienter,der ikke har haft gavn af de traditionelle gigtmidler.For at bidrage til udbredelsen af kendskabet til rapporten blev der i februar2003 afholdt en mini-konference, hvor rapportens konklusioner blev præsenteretog diskuteret.Rapporten blev udgivet i januar 2003 og kan læses og downloades påwww.cemtv.dk og www.sst.dk.Obstetrisk kvalitetsudviklingI oktober 2002 publicerede CEMTV via Internettet en kortlægning af processerneomkring de gynækologisk-obstetriske afdelingers registrering ogindberetning af data om graviditet og fødsel. Endvidere beskriver rapportenforventninger og rammer omkring dataanvendelsen til kvalitetssikring. Arbejdeter baseret på spørgeskemaer til afdelingerne, fokusgruppesamtaler oginterview med nøgleaktører vedrørende tilblivelsen og brugen af Landspatientregistret(LPR).Den 22. november 2002 afholdtes en fælles temadag mellem Dansk Selskabfor Obstetrik og Gynækologi og Sundhedsstyrelsen. Baggrunden var bl.a.ovennævnte rapport og en samtidig rapport om kvaliteten af LPR-data på detgynækologiske område, ligeledes publiceret af CEMTV. Begge undersøgelserer støttet af CEMTV. Mødet markerede et nybrud i samarbejdet mellemet videnskabeligt selskab og Sundhedsstyrelsen og havde drøftelser af visionerog initiativer omkring den landsdækkende patientregistrering og datared-Årsberetning 2002 - CEMTV 19


skaberne til faglig opfølgning af behandlingsindsatsen inden for gynækologiog obstetrik.På mødet blev MTV-puljeprojektet ”Landspatientregisteret til kvalitetssikringi det gynækologiske speciale” ligeledes præsenteret. Dette projekt harvist, at det med udgangspunkt i LPR-data er muligt at etablere både et samletoverblik over aktiviteterne på de enkelte gynækologiske afdelinger og i varierendeudstrækning kvaliteten af denne.I 2003 udgiver CEMTV endnu en rapport om kvaliteten af de gynækologiskobstetriskedata i landspatientregistret. Undersøgelsen vil vurdere kvalitetenaf LPR-data og journaldata gennem sammenligning af cirka 1900 fødselsforløb,registreret i henholdsvis patientjournaler og LPR.Evaluering af højvoltsstrålebehandlingen i DanmarkSundhedsstyrelsen udsendte i 1999 en bekendtgørelse om elektronacceleratorertil patientbehandling med energier fra 1 MeV til og med 50 MeV, somskulle sikre kvaliteten af strålebehandlingen gennem eksempelvis krav tilpersonaleuddannelse m.v.CEMTV har i samarbejde med konsulentfirmaet Health Care Consultinggennemført en evaluering af de seks centre/afdelinger, der udfører højvoltsstrålebehandlingmed elektronacceleratorer i Danmark. Evalueringen byggerpå en skabelon til kvalitetshåndbogen ”Skabelon for opbygning af en kvalitetshåndbogtil højvoltsstrålebehandling i Danmark”. Skabelonen blev udgiveti rapportform af EvalueringsCenter for Sygehuse i 2000.Evalueringen viser, at centrene/afdelingerne i begrænset omfang efterleverde kvalitetskrav, som er opstillet på baggrund af bekendtgørelsen og de internationaleanbefalinger. Centrene/afdelingerne har fået dispensation fradele af bekendtgørelsen, men de nødvendige initiativer til at løse problemernevar ikke igangsat på evalueringstidspunktet.De seks centre/afdelinger har ydet en stor indsats i arbejdet med projektet.Det har bragt centrene/afdelingerne sammen og skabt et forum for erfaringsudvekslingRapporten: ”Høj-voltsstrålebehandling i Danmark” er udgivet primo 2002.Kvalitetsindikatorer og DRGEr god kvalitet mere ressourcekrævende end dårlig kvalitet? Spørgsmålet eraktualiseret af udviklingen af DRG-systemet (DRG = Diagnose RelateredeGrupper), som fastsætter prisen på sygehusbehandling uden hensyntagen tileventuelle forskelle i behandlingens kvalitet.Formålet med projektet var:• at undersøge sammenhænge mellem faglig kvalitet og produktivitet,herunder især sammenhænge mellem faglig kvalitet og DRG-baseredeproduktivitetsmålingerÅrsberetning 2002 - CEMTV 20


• at etablere en generel metode til at undersøge sammenhængen mellemfaglig kvalitet og produktivitet• at undersøge sammenhænge mellem forskellige typer af kvalitet.Den endelige projektrapport ”Undersøgelse af kvalitet og produktivitet påkarkirurgiske enheder” foreligger 2003.Evaluering af apopleksibehandling i Danmark 1990-2000Evalueringen har fokus på organisation og struktur. Den indeholder en statusover organisering af apopleksibehandlingen i Danmark og kommer med enrække bud på stærke sider inden for behandlingen samt områder, hvor dermed fordel kunne ske forbedringer.Evalueringen bygger på informationer fra litteratursøgning, Landspatientregistret,spørgeskema besvaret af de behandlende afdelinger samt fra gennemførelseaf fire danske og to udenlandske audit. Evalueringen er gennemført isamarbejde med Cap Gemini Ernst & Young, Norge og en gruppe af eksperterpå områdetOverordnet viser evalueringen, at Danmark er godt med, både mht. indsatsog resultater inden for apopleksibehandling. Bl.a. er der siden referenceprogrammeti 1994 etableret apopleksiafsnit i alle amter, og sygehuse og apopleksiafsnithar været dygtige til at integrere Referenceprogrammer i sineinterne rutiner. Personalet er fagligt dygtige og godt opdaterede, og det tværfagligeteamarbejde synes at fungere godt både fagligt og kommunikativt.Mange apopleksiafsnit har udarbejdet gode procedurebeskrivelser, checklisterog patientforløbsbeskrivelser. Desuden har flere apopleksiafsnit godkontakt til primærsektoren og gode rutiner ved udskrivning.I forhold til forbedringer inden for området peger evalueringen på, at dermed fordel kan etableres mål for og registrering af bruger- og medarbejdertilfredshed,og at Danmark får en national klinisk kvalitetsdatabase for apopleksitil brug for dokumentation og analyser af sammenhænge mellem behandlingsindsatsog –resultater. Desuden er det målet, at der opstilles mål ogstrategier for dansk apopleksibehandling for en planlægningshorisont på femår, og at der sker en revision og opdatering af Referenceprogrammet. Sidstnævnteer igangsat i Sekretariatet for Referenceprogrammer og udgivet iapril 2003.Evalueringen blev afsluttet ved årsskiftet 2001/2002 og blev publiceret i foråret2002 og kan ses på www.cemtv.dk og www.sst.dk.Elektronisk booking i sygehusvæsenetDet har siden midten af 1990erne været et overordnet politisk mål, at derskulle ske en væsentlig udbredelse af elektroniske bookingsystemer til sygehusenei Danmark. Formålet med projektet var derfor at evaluere brugen afelektronisk booking i det danske sygehusvæsen – det være sig intern såvelsom ekstern booking.Årsberetning 2002 - CEMTV 21


Undersøgelsen viser fire hovedproblemstillinger i relation til udviklingen ogimplementeringen af elektronisk booking i sygehusvæsenet:• Manglende koordination mellem amterne og H:S om udvikling og implementeringaf elektronisk booking• Elektronisk booking kan være den store forkromede løsning, som erintegreret med alle andre sygehussystemer, men det kan også være etmindre ambitiøst IT-værktøj, som kan styrke den daglige arbejdstilrettelæggelse• Elektronisk bookings relevans for afdelingerne afgøres ikke af, om debåde har akutte og elektive patienter eller kun elektive patienter• Elektronisk booking er primært et internt arbejdsredskab påsygehusafdelingerne og ikke direkte orienteret mod patienterne.Evalueringen kortlægger muligheder og barrierer i brugen af bookingsystemeri forhold til den organisatoriske udvikling i sygehusvæsenet. Evalueringenbelyser ideer og ”best-practice” med henblik på at fremme implementeringenaf bookingsystemer under hensyntagen til omkostningerne hertil.Rapporten blev udgivet i februar 2002 og kan downloades og bestilles viawww.cemtv.dk og www.sst.dk.Pilotprojekt om benchmarking af bygningsdrift på sygehusenePilotprojektet satte fokus på, hvorledes bygningsdrift på sygehusene kansammenlignes ved hjælp af nøgletal, der indeholder aktivitetsbaseret omkostopfølgningerinden for områderne vedligeholdelse og fællesdrift, forsyning,renholdelse samt faste ejendomsudgifter. Seks sygehuse har været medtil at videreudvikle og tilpasse definitionerne på de fire valgte områder, ogfire sygehuse har anvendt og gennemført nøgletalsanalysen.Resultatet viser, at det har været muligt at udvikle nøgletal inden for de firenævnte områder, og at sygehusene har mulighed for at sammenligne deresomkostningsniveau på bygningsdrift.I forbindelse med pilotprojektet er der udviklet en hospitalsprofil, som giveret overblik over de parametre/forklaringsvariabler, der kan have indflydelsepå de aktivitetsbaserede omkostninger.CEMTV har gennemført projektet i samarbejde med Birch & Krogboe, rådgivendeingeniørfirma samt driftscheferne/de tekniske chefer fra henholdsvisHerning Sygehus, Hjørring Sygehus, Horsens Sygehus, Viborg-KjellerupSygehus, Århus Kommunehospital og Hvidovre Hospital.Pilotprojektet er afsluttet, og der er udarbejdet et notat, som er sendt til Foreningenaf Sygehusmaskinmestre i Danmark.Fællesnordisk MTV-projekt – HørenedsættelseMed udgangspunkt i en problemstilling, som vedrører en stor befolkningsgruppeog er en almindelig forekommende tilstand, blev det i efteråret 1998Årsberetning 2002 - CEMTV 22


esluttet at iværksætte et fælles MTV-projekt om non-invasive behandlingeraf hørenedsættelse hos voksne over 45 år.Siden foråret 1999 har en fællesnordisk projektgruppe gennemført et litteraturstudievedrørende prævalens, definition på hørenedsættelse, vurdering ogevaluering af nytte ved non-invasiv behandling samt en kortlægning af behandlingstilbuddenei de nordiske lande.Det videre arbejde i den nedsatte projektgruppe har koncentreret sig om meredetaljerede analyser af organisering og omkostninger i forbindelse medbehandling og rehabilitering. Dataanalysen er tilendebragt.Projektet var til dels finansieret af de deltagende MTV-institutioner og delsved opnået økonomisk støtte fra Nordisk Ministerråd. Den løbende koordineringvaretages af FinOHTA.Der er udgivet en opsamlende rapport samt to tidsskriftsartikler:“Hearing Impairment Among Adults (HIA) – Report of a joint (Nordic-British) Project”, 2001Barton G, Davis A, Mair LWS, Parving A, Rosenhall U, Sorri M. “Provisionof hearing aid services: a comparison between the Nordic countries and theUnited Kingdom”. Scand Audiol Suppl. 2001;30(54):16-20.Maki-Torkko EM, Brorsson B, Davis A, Mair IWS, Myhre KI, Parving A.Roine RP, Rosenhall U, Sorri MJ, Stilven S. “Hearing impairment amongadults – Extent of the problem and scientific evidence on the outcome ofhearing aid rehabilitation”. Scand Audiol Suppl. 2001;30(54):8-152.3.2 Igangværende projekterDe følgende projekter er igangværende i den forstand, at den afsluttede rapportfra projektet ikke er publiceret. Nogle af projekterne er dog i praksisafsluttet med snarlig publicering af den afsluttende rapport.Kommende MTV-rapport om type 2-diabetesIncidenstal viser, at forekomsten af type 2-diabetes (gammelmandssukkersyge)er hastigt stigende. En klaringsrapport fra 2000 udarbejdet i samarbejdemellem Dansk Selskab for Intern Medicin, Dansk Endokrinologisk Selskabog Dansk Selskab for Almen Medicin efterlyser samtidig en national strategipå diabetesområdet.Meget tyder derfor på, at der er et udtalt behov for et evidensbaseret beslutningsgrundlagfor en hensigtsmæssig organisering af indsatsen, hvor der ogsåtages relevante hensyn til såvel patient- som økonomiaspektet.På den baggrund, og på baggrund af en række henvendelser til det tidligereMTV-institut, blev det i foråret 2000 besluttet at gennemføre en bred natio-Årsberetning 2002 - CEMTV 23


nal medicinsk teknologivurdering, og i juni 2000 blev der nedsat en projektgruppemed over 20 eksperter.Der er i projektgruppens regi dannet fire arbejdsgrupper, der med en selvstændigMTV-tilgang belyser følgende områder:• diagnostik og screening for type 2-diabetes• diagnostisk og screening for senkomplikationer af type 2-diabetes• non-farmakologisk behandling af type 2-diabetes• farmakologisk behandling, herunder poly-farmakologisk behandling, aftype 2-diabetes.Centeret vil med rapporten kunne levere et samlet bidrag til beslutningstagningog planlægning på området for type 2-diabetes.CEMTV forventer at kunne publicere rapporten i en trykt version sommeren2003.Evaluering af de reumatologiske rygambulatorier i Nordjyllands Amt. Medfokus på behandlingen af diskusprolapsRygproblemer har store menneskelige, sociale og økonomiske konsekvenser.Da der samtidig er en stor variation i behandlingen af patienter med sværerygproblemer og organiseringen af behandlinger i Danmark, er der behov forat belyse bestående behandlingsstrategier og effekten heraf. Dette projektevaluerer erfaringer fra indførelse af rygambulatorier i Nordjyllands Amt tilbehandling af patienter med tegn på diskusprolaps i nakke eller lænd.Formålet med projektet er:• at beskrive effekten af ambulant, tværfaglig behandling hos patientermed tegn på diskusprolaps• at identificere prædiktorer for godt eller dårligt patientforløb• at belyse økonomiske konsekvenser af behandlingen samt at medvirke tilat implementere foreliggende viden på landsplan• at beskrive patienternes oplevelser af behandlingsforløbene.Interaktionsperioden fandt sted i Aalborg mellem 01.09.97 - 30.09.99 og iHjørring mellem 01.04.98 - 29.10.99.Patienterne blev undersøgt, informeret og vejledt af læge, fysioterapeut ogsygeplejerske, hvorefter de fleste patienter selv kunne forestå øvelsesbehandlingen.Der blev tillige tilbudt vejledning fra socialrådgiver og ergoterapeut.Succesraten beregnes ud fra tilstedeværelse af smerter, funktionsniveau, forbrugaf smertemedicin, tilknytning til arbejdsmarkedet og egen oplevelse afbehandlingens virkning på deres livskvalitet. Desuden behandles organisatoriskeog økonomiske aspekter.Rapporten ”Evaluering af de reumatologiske rygambulatorier i NordjyllandsAmt. Med fokus på behandlingen af diskusprolaps" forventes færdig maj2003.Årsberetning 2002 - CEMTV 24


Status på brystkræftbehandlingen i Danmark (tre igangværende evalueringer)Brystkræft er den hyppigste kræftdiagnose hos kvinder og den næsthyppigstedødsårsag hos kvinder. Samtidig forekommer der relativt flere brystkræftdødsfaldblandt danske kvinder end blandt kvinder fra de øvrige nordiskelande.CEMTV arbejder med en bredere beskrivelse af behandlingstilbuddet vedrørendebrystkræft i Danmark. Rapporten ”Brystkræftbehandling på danskesygehuse”, 2000 beskrev kvaliteten af strukturer og processer ved de brystkræftopererendeafdelinger. Senere rapporter vil omhandle patienternes tilfredshedved undersøgelse og behandling for brystlidelser (udsendes 2003),kvaliteten af strukturer for sygeplejen til brystkræftpatienter (planlagt dataindsamlingi 2003) og kvaliteten af den samlede brystkræftdiagnostik iDanmark (afsluttes 2004). Desuden belyses området i 2003 i forbindelsemed centerets evaluering af indsatsen over for kræftpatienter i lyset af dennationale kræftplan.Sygeplejen kortlægges via spørgeskema til sygeplejersker med berøring tilbrystkræftpatienter. Analysen af kvaliteten af brystkræftdiagnostikken skersom registerundersøgelse ved systematisk gennemgang af alle kliniskemammografier i Danmark i 2000. Undersøgelsen af patienttilfredshed omfatteralle kvinder, indlagt i 1. halvår 2000 på et dansk, offentligt sygehus, medregistrering af en operation i brystet. Formålet med sidstnævnte undersøgelseer at indsamle viden om, hvordan patientforløbet opleves af kvinder medbehov for diagnostik og behandling af en godartet eller ondartet lidelse i brystet.Strategier til intensivering af den dagkirurgiske aktivitetRapporten ”Dagkirurgi i Danmark – Status og Udviklingsmuligheder”, maj2000, viste bl.a., at der stadig er et stort potentiale for yderligere at øge dendagkirurgiske aktivitet i Danmark. På baggrund heraf blev dette opfølgendeprojekt igangsat. Projektet har til formål:• at beskrive de strategier som kan anvendes på nationalt, amtsligt og sygehusniveautil at øge antallet af dagkirurgiske indgreb• at undersøge om oprettelse af specialiserede dagkirurgiske enheder medfører,at antallet af dagkirurgiske indgreb og antallet af dagkirurgiskeoperationstyper øges på det enkelte sygehus• at undersøge de teknologiske, økonomiske, organisatoriske og patientmæssigeforudsætninger for og effekter af anvendelse af sammedagskirurgiskeindgreb som alternativ til stationære indgreb.Problemstillingerne belyses ud fra en undersøgelse gennemført afMuusmann Research & Consulting og et puljeprojekt i regi af Århus Universitetshospitalvedr. ”Laparoskopisk kirurgi i ambulant eller stationært regi”.Delrapporten ”Strategier til intensivering af den dagkirurgiske aktivitet” erunder redaktionel vurdering.Årsberetning 2002 - CEMTV 25


Det samlede projektet forventes afsluttet i løbet af 2003Kvalitetsudvikling af kirurgiske operationer (”kirurgiprojektet”)Arbejdet med kirurgiprojektet er fortsat ud fra den oprindelige vision om atnyttiggøre allerede eksisterende viden om udførte kirurgiske indgreb i Danmark- primært med udgangspunkt i Landspatientregisteret (LPR) – for hervedat skabe grundlag for faglige overvejelser om de pågældende indgreb.Formålet med projektet er:• at videreudvikle den igangsatte kvalitetsudviklingsproces inden for detkirurgiske område med fokus på kerneydelsen – den kirurgiske operation• at udvælge kvalitetsparametre på baggrund af data, der findes i alleredeeksisterende registre• at medvirke til fortolkning og formidling af data• at udarbejde forslag til kvalitetsforbedringer på baggrund af de indsamlededata.Der er udviklet en generel grundskabelon, som har været anvendt i de igangsatteprojekter til at vurdere resultatet af de undersøgte indgreb. Herunderhar der f.eks. været set på antal postoperative sengedage, antal udførte indgrebpå den enkelte afdeling, postoperative komplikationer, genindlæggelserog dødelighed i den første måned efter indgrebet. Selve projektets metodehar tidligere været publiceret i Ugeskrift for Læger, Ugeskr Læger2001;163:5662-4.I 2002 er der afsluttet følgende projekter, hvis resultater er offentliggjort iUgeskrift for Læger:• Hystrerektomi (fjernelse af livmoderen). Undersøgelsen viste, at der erstor variation i valg af operationsmetode, og at indgrebet er forbundetmed en betydelig morbiditet• Esofagusresektioner (fjernelse af spiserøret). Undersøgelsen viste bl.a.,at indgrebet foretages på langt flere afdelinger end anbefalet af Sundhedsstyrelsen.Publiceringen af dette arbejde gav anledning til stor bevågenhedfra pressen.Der er følgende igangværende eller nyopstartede delprojekter under kirurgiprojekteti 2002:• Pankreatikoduodenektomi (operation på bugspytkirtel, mavesæk, tolvfingertarmog galdeblære). Dataindsamlingen og -behandlingen er afsluttet,og artikel forventes publiceret i 2003• Vaginalkirurgi. Dataindsamlingen og -behandlingen er afsluttet og artikelforventes publiceret i 2003• Kolecystektomi (fjernelse af galdeblæren) og rekonstruktion af dybegaldeveje. Dataindsamlingen er afsluttet. Efterbehandling og publikationforventes færdiggjort i 2003• Thorakale aortaaneurismer (fjernelse af udposning på hovedpulsåren).Igangsat i 2002Årsberetning 2002 - CEMTV 26


• Diabetiske amputationer. Igangsat i 2002• Cystektomi (fjernelse af urinblæren). Igangsat i 2002.Sideløbende med disse projekter har der været arbejdet på nogle af de generellemuligheder og problematikker, der vedrører håndteringen af operationsdataog de sammenligninger, det medfører. Problematikkerne har relevansdels for selve kirurgiprojektet, dels mere generelt ved sammenligningersygehuse/afdelinger imellem samt ved anvendelse af indikatorer til dette formål.Der er i 2002 udgivet to artikler om emnet: ”Ranglister over sygehuseskvalitet – er de vejledende eller vildledende” og ”Fører offentliggørelse afkvalitetsmålinger i sundhedsvæsenet til bedre kvalitet?”. Disse er beggepubliceret i Ugeskrift for Læger. (se bilag 6 publikationer).Evaluering af praksiskonsulentordningen i DanmarkPraksiskonsulentordningen blev indført for ti år siden for at styrke samarbejdetmellem de alment praktiserende læger og sygehusene. Der er indtil nuforetaget en del evalueringer af ordningen i de enkelte amter, men ikke enlandsdækkende evaluering.Formålet med projektet er:• at kortlægge praksiskonsulentordningerne i amterne og H:S• at undersøge resultaterne af praksiskonsulentordninger, herunder undersøgesammenhænge mellem organisationsformer og resultater• at skitsere udviklingsmuligheder for praksiskonsulentordningerne.Projektet er et samarbejde mellem CEMTV, Muusmann Research & Consultingsamt en følgegruppe af eksperter. De valgte metoder i projektet er spørgeskemaundersøgelse,semistrukturerede interview samt en komparativ brugerundersøgelsei fire udvalgte amter.Den færdige rapport lægges på hjemmesiden foråret 2003Hoftebrud - Effektiv implementering af et referenceprogramI juni 1999 udkom referenceprogrammet om hoftebrud ”Referenceprogramom hofter”, der er et tværfagligt program om behandling, pleje og genoptræning.Programmet bygger på den bedst mulige viden, der er i dag inden forbehandling, pleje og genoptræning af patienter over 65 år med hoftebrud.Formålet med projektet er:• at foretage en effektiv implementering af referenceprogrammet med udgangspunkti Cochrane Collaboration on Effecive Practice and Organisationof Care Group’s (EPOC) System• at måle de opstillede proces- og resultatindikatorer i referenceprogrammet• at måle patienternes selvhjulpenhed og funktionsniveau fire månederefter udskrivelsenÅrsberetning 2002 - CEMTV 27


• at evaluere elektronisk dataopsamling• at foretage en omkostningsanalyse ved implementering af et referenceprogram.CEMTV har i samarbejde med de to ortopædkirurgiske afdelinger på henholdsvisAmtssygehuset i Gentofte og Sønderborg Sygehus implementeretreferenceprogrammet.Rapporten forventes færdig i midten af 2003.Evaluering af 12-timers vagter i weekendenPlejepersonalet på skadestuen, Amtssygehuset i Gentofte, har i samarbejdemed Ledelserne på Amtssygehuset, Københavns Amtskreds DSR, konsulentfirmaetHealth Care Consulting og Center for Evaluering og Medicinsk TeknologiVurdering gennemført et pilotprojekt, der har til hensigt at evaluerebetydningen af 12-timers vagter i weekenden for plejepersonalet.Pilotprojektet er gennemført i perioden 01.06.01 – 01.09.02. 37 medarbejderedeltog i undersøgelsen: 16 medarbejdere havde 12-timers vagter, og 21havde 7,5-timers vagter.I pilotprojektet er anvendt systematisk litteratursøgning, dagbogsnotater,semistrukturerede interview og spørgeskemaer som metode.Resultatet af undersøgelsen i forhold til de opstillede hypoteser viser bl.a., atmedarbejdere, der arbejder i tolv timeres vagter, har oplevet en øget kvaliteti deres privatliv og en øget arbejdsglæde.Den gennemførte litteratursøgning viser ikke entydige resultater på udvalgteområder som træthed, arbejdstilfredshed, kvalitet i plejen og uddannelse.Således er der ikke, med udgangspunkt i litteraturen, belæg for at indføre 12-timers vagter. Enkelte undersøgelser tyder imidlertid på, at 12-timers vagterhar en positiv effekt for personalet, såfremt de selv ønsker længere vagter.Resultaterne af undersøgelsen vil blive formidlet til plejepersonalegruppenved et personalemøde, og medarbejderne fra styregruppen vil udarbejde enartikel til Amtskredsens fagblad, som sendes til samtlige medlemmer iKøbenhavns Amt.Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed har endvidere vist interesse forpilotprojektet og forventer at bruge pilotprojektet i en brochure som et eksempelpå et initiativ inden for arbejdsmiljøområdet.Det samlede materiale fra pilotprojektet tilhører Skadestuen, Amtssygehuseti Gentofte.Evaluering af MTV-rapporten ”Ondt i Ryggen”Centeret ønsker at følge op på og evaluere udviklingen inden for behandlingaf ryglidelser siden MTV-rapporten udkom i 1999.Årsberetning 2002 - CEMTV 28


Formålet med projektet er:• at undersøge, om anbefalingerne i MTV-rapporten efterleves, herunderat afdække, hvorfor anbefalinger følges/ikke følges samt belyse, hvadman kan gøre for at sikre, at anbefalinger fremover vil blive fulgt.Der er i 2002 iværksat indsamling af informationer vedr. implementeringenaf rapportens anbefalinger med henblik på evaluering i 2003.Evaluering af kræftområdet i lyset af den nationale kræftplan fra februar2000Udarbejdelsen af den nationale kræftplan blev bl.a. iværksat på baggrund af,at overlevelsen for danske kræftpatienter inden for brystkræft, lungekræft,tyktarms- og endetarmskræft var dårligere end overlevelsen i de andre skandinaviskelande. Et første formål med evalueringen er på den baggrund atfølge op på, om den relative overlevelse for danske kræftpatienter er forbedretsiden kræftplanens offentliggørelse.Udover hovedformålet er der dog en række delmål med evalueringen, somsigter bredere end at vurdere kræftoverlevelsen og anbefalingerne i kræftplanen.• Er kræftplanens anbefalinger er blevet implementeret?• Hvor er der stadig flaskehalse i behandlingen af kræftpatienter?• Hvordan vurderer patienterne selv behandlingsindsatsen?Evalueringen vil ikke kunne belyse den isolerede effekt af kræftplanen, menvil kunne ses som en opfølgning på anbefalingerne samt status for kræftbehandlingeni Danmark i dag.Evalueringen vil være baseret på forskellige typer af analyser: 1) kontinuerligeoverlevelsesanalyser, 2) statusbeskrivelser, 3) analyser af organisatoriskrettede patientforløb, 4) patienttilfredshedsundersøgelser samt 5) økonomiskeanalyser.CEMTV samarbejder med DSI Institut for Sundhedsvæsen, konsulentfirmaetHealth Care Consulting og en række eksperter på området.Evalueringens målgruppe/aftagere forventes at være de politiske, administrativeog kliniske niveauer inden for prioritering, planlægning og gennemførelseaf kræftbehandling i Danmark. Herudover vil evalueringen kunne indgåi en diskussion af formulering og evaluering af fremtidige udmeldinger/handlingsplaner på nationalt niveau.Evalueringsrapporten forventes færdig inden udgangen af 2003.Hurtige MTV-rapporterCEMTV har løbende vurderet, hvordan det sikres, at MTV bliver anvendelsesorientereti forhold til beslutningstageres behov og ønsker på alle niveaueri sundhedssektoren. I denne kontekst har beslutningstagere ofte fremført,at det tager for lang tid at gennemføre en sædvanlig MTV. Beslutnings-Årsberetning 2002 - CEMTV 29


tagerne ønsker "hurtige og mindre omfattende” MTV-rapporter, som kanafstemmes i "tid" med et konkret beslutningsproblem.I efteråret 2002 blev det besluttet at igangsætte udarbejdelse af et koncept for”hurtige og mindre omfattende” MTV-rapporter – Hurtige MTV-rapporter(HMTV) samt efterfølgende udarbejde det første eksempel på en HMTV.MTV-enheden i Århus er af CEMTV udpeget til projektleder på den nationaleudarbejdelse af et koncept for HMTVer. Konceptet udarbejdes i et samarbejdemellem CEMTV og de regionale MTV-enheder.Formålet med dette projekt er at beskrive et koncept for udarbejdelse afHMTV-rapporter, som• fastlægger at HMTV skal have et begrænset fokus• skal kunne gennemføres på relativt kort tid• beskriver HMTV metodologisk i forhold til sædvanlige MTV-rapporter• samtidig sikrer, at arbejdsprocessen til gennemførelse af HMTV er systematisk,valid og gennemskuelig.Konceptet for HMTV og det første eksempel på en HMTV forventes offentliggjortmedio 2003.2.4 PuljeprojekterGennem flere år har det været en fast tradition at indkalde projektforslag tilen pulje, der er afsat til eksterne MTV-projekter. Derigennem ønskes skabtet grundlag for etableringen af regionale og lokale MTV-miljøer og meregenerelt ønskes udbredt viden om MTV på alle niveauer i sundhedsvæsenet.CEMTV anser MTV-puljen som sit vigtigste redskab i bestræbelserne på atfostre MTV-miljøer og MTV-kompetencer på decentralt niveau.Der er følgende krav til MTV-projekter:• hovedformålet er at generere alsidig og systematisk viden som et bidragtil beslutningsgrundlag• problemstillingen skal opfattes som aktuel, relevant og vigtig• beslutningstagere(n) skal identificeres (hvem skal anvende beslutningsgrundlaget)• tilgangsmåden skal være tværfaglig for at sikre alsidigheden.I maj 2002 udmeldte CEMTV for femte gang en pulje til projekter i medicinskteknologivurdering. Puljen for år 2002 var på cirka 9 millioner kroner.Ved udmeldingen annonceredes specielt efter ansøgninger inden for fire fokusområder:• MTV-projekter med udgangspunkt i teknologier, der er dokumenteretikke-effektive, herunder forældede rutiner i diagnostik, behandling ogpleje i sundhedsvæsenet, men som fortsat benyttes i klinisk praksis• MTV-projekter med udgangspunkt i billeddiagnostiske procedurer ogproblemstillingerÅrsberetning 2002 - CEMTV 30


• MTV-projekter med udgangspunkt i patientrelaterede problemstillinger• MTV-projekter med udgangspunkt i den primære sundhedssektor, herundersamspillet mellem sektorer inden for pleje og rehabilitering.Andre relevante MTV-projekter kunne dog også komme i betragtning.CEMTV modtog 36 projektforslag, og der blev ansøgt for cirka 32 millionerkroner. En naturlig konsekvens var, at en prioritering mellem de indsendteansøgninger var nødvendig. Som de tidligere år gennemgik hver projektansøgningen stringent og grundig vurderingsprocedure. Alle ansøgninger blevindledningsvis vurderet af minimum to sagsbehandlere i CEMTV. Den overvejendedel af ansøgningerne blev endvidere vurderet af to eksterneeksperter fra centerets Videnskabelige Råd. På baggrund af centerets vurderingog vurderingen i Det Videnskabelige Råd gennemgik sagsbehandlere iCEMTV til slut alle ansøgningerne samlet med henblik på en endelig udvælgelseaf projekter til støtte.Af de 36 ansøgninger blev 9 udvalgt til støtte. Af disse 9 projekter fik 2 endeligttilsagn, mens 7 fik et betinget tilsagn, hvor støtte forudsætter specifikkeuddybninger eller opstramninger i projektprotokollen. Der er ved årsskiftet2002/2003 givet endeligt tilsagn for cirka 6,2 millioner kroner, mens derer givet betinget tilsagn for cirka 2,8 millioner kroner.Bilag 2 indeholder en oversigt over puljeprojekter støttet i perioden 1997-2002.2.5 Tidlig varsling af ny medicinsk teknologiPolitisk-administrative beslutningstagere præsenteres ofte først for en nymedicinsk teknologi, når den allerede er klar til at blive taget i brug. Endvideresker det, at teknologier, der endnu ikke er evidensbaserede eller grundigtevaluerede, indføres i det danske sundhedsvæsen.CEMTVs tidlige varslinger skal:• fremme, at beslutningstagere og planlæggere orienteres om kommendeteknologier og disses evidensgrundlag op til tre år før, teknologierne introduceresi sundhedsvæsenet• medvirke til, at beslutninger vedrørende eventuel anvendelse kan tagespå et så veldokumenteret og alsidigt grundlag, som den hastige teknologiskeudvikling muliggør.Efter et pilotprojekt i 2001 etableredes i 2002 et permanent dansk system fortidlig varsling af ny medicinsk teknologi. Der har været tale om en udviklings-og testfase, hvor kilder til identifikation af nye teknologier, metoder tilvurdering, samarbejde med danske kliniske eksperter, udenlandske varslingssystemerog industrien samt formidling af resultaterne er udviklet ogafprøvet.Årsberetning 2002 - CEMTV 31


Til identifikation af nye teknologier foretages regelmæssig scanning af udvalgteInternet-kilder. Der samarbejdes med en række kliniske og andre eksperterbåde om prioritering af hvilke teknologier, der bør varsles, og omudarbejdelsen af varslerne. CEMTV indgår ligeledes i et internationalt netværkssamarbejde,EuroScan, omkring tidlig varsling. EuroScan omtalesnærmere i afsnit 2.7.Tidlig varslingssystemet præsenteres på CEMTVs hjemmeside i form af delsen generel beskrivelse, dels af Teknologivarsler og Teknologilisten.Der blev i 2002 publiceret to teknologivarsle, både på hjemmesiden og somfoldere. Arbejdet med yderligere 4-5 teknologivarsler er igangsat og der forventesat udkomme cirka 10 varsler i 2003. Teknologilisten rummer nogle afde nye teknologier, som forventes introduceret i det danske sundhedsvæseninden 3 år.Arbejdet følges af en bredt sammensat referencegruppe.2.6 Formidling2.6.1 HjemmesideCEMTVs hjemmeside www.cemtv.dk er primo 2003 integreret med Sundhedsstyrelsenshjemmeside www.sst.dk.Hjemmesidens hovedområder vedr. MTV og evaluering er: Nyheder, Projekter,Publikationer, MTV-institutioner og informationskilder, Tidlig varsling,MTV-Forum og om CEMTV. Under ”Projekter” findes Den NationaleMTV-projektdatabase, hvor der er oplysninger om danske MTV-projekter pånationalt, regionalt og lokalt niveau, uanset om CEMTV er involveret ellerej. Under” Publikationer” kan man søge blandt samtlige MTV- og evalueringspublikationerudgivet af CEMTV, og der er adgang til fuldtekstversioner(html og pdf).Der er direkte adgang til CEMTVs del på Sundhedsstyrelsens hjemmesidevia www.cemtv.dk . Det samme gælder for den engelsksprogede versionwww.dacehta.dk . I forbindelse med omlægningen kan der forekommefunktionssvigt.Hjemmesiden for det tidligere EvalueringsCenter www.ecs.dk vil i forbindelsemed ovenstående arbejde, efter en kort overgangsperiode, blive lukket,og brugere af siden vil automatisk blive overført til www.cemtv.dk.2.6.2 MTV-NytCenterets nyhedsbrev ”MTV-Nyt” kom for første gang på gaden i foråret1999. MTV-Nyt er et halvårligt nyhedsbrev, som primært skal formidle in-Årsberetning 2002 - CEMTV 32


formationer om centerets MTV-aktiviteter og om medicinsk teknologivurderingi almindelighed.Som hovedregel har MTV-Nyt et tema - typisk et aktuelt eller på anden måderelevant emne for bladets læsere. Herudover søger MTV-Nyt at forenemere generelle og overordnede artikler om MTV med specifikke kommenteredegennemgange af aktuelle danske og internationale MTV-rapporter.Nyhedsbrevet er skrevet i et relativt letforståeligt sprog. Det er hensigten, atnyhedsbrevet skal kunne læses af såvel specialister som generalister.Centeret har kunnet registrere, at stadig flere tilmelder sig det gratis abonnementpå MTV-Nyt. Oplaget er nu på over 5000 eksemplarer og er stigende.I 2002 udkom der, pga. reduceret aktivitet i forbindelse med Finanslovsprocesseni foråret 2002, kun ét nummer af MTV-Nyt. Det er dog forsat tanken,at MTV-Nyt skal udkomme to gange årligt.Centeret anser nyhedsbrevet som et værdifuldt supplement til hjemmesiden -i implementeringen af den lovgivningsbestemte opgave at oplyse og rådgive- og dermed som en generel informationskilde for alle med interesse for medicinskteknologivurdering.2.6.3 Årsmøde om MTV og evaluering 2002Den 30. oktober 2002 afholdt CEMTV sit årsmøde om evaluering og medicinskteknologivurdering.Det overordnede tema for årsmødet var: Hvorledes fremmes implementeringaf anbefalinger og konklusioner fra MTV- og evalueringsrapporter, og hvilkeønsker har beslutningstagerne – kan de opfyldes og i så fald - med hvilkekonsekvenser?Baggrunden for dette tema var, at MTV- og evalueringskonceptet fra tid tilanden kritiseres for langsommelighed og manglende konsekvens. Nogle mener,at rapporterne tager for lang tid at udarbejde, og at konklusioner og anbefalingerikke er håndfaste nok til, at beslutningstagerne kan bruge demfremadrettet. Derfor søgte årsmødet svar på nedenstående spørgsmål:• Kan man lave hurtige MTV-rapporter og samtidig fastholde den fagligekvalitet?• Ønsker beslutningstagere mere håndfaste anbefalinger i rapporterne?• Vil hurtige rapporter og konsekvente anbefalinger gøre MTV og evalueringmere anvendelsesorienteret og dermed fremme implementering afresultater?Altså spørgsmål, der krævede overvejelse om forholdet mellem kvalitet oghurtighed og om forholdet mellem klare anbefalinger og frie politiske/administrativebeslutningsprocesser.Årsberetning 2002 - CEMTV 33


På årsmødets parallelsessioner blev der præsenteret igangværende og afsluttedeMTV- og evalueringsprojekter.Årsmødet blev en stor succes med over 230 deltagere. Årsmødet er grundigtdækket i MTV-Nyt nummer 1, 2003.2.7 Nationalt og internationalt netværkssamarbejdeI 2002 har centeret i lighed med tidligere år vedligeholdt, koordineret og udbyggetsine nationale og internationale netværk omkring evaluering ogMTV. De forskellige netværk er på det internationale plan, specielt forMTV-området, med til at sikre, at MTV indbygges i den løbende drift ogplanlægning på alle niveauer i sundhedssektoren, både centralt og decentraltog på institutionsniveau samt på politisk, administrativt, fagligt og forskningsmæssigtniveau.På det internationale plan skal det sikres, at centeret følger med i og deltageri arbejdet omkring evaluering og MTV i udlandet og nyttiggør dette i detdanske sundhedsvæsen. Centeret er medlem af International Network ofAgencies for Health Technology Assessment (INAHTA), EuroScan og InternationalSociety for Technology Assessment in Health Care (ISTAHC),som alle er beskrevet nedenfor.2.7.1 Lokale MTV-enhederI bestræbelserne på at introducere MTV på alle niveauer af sundhedsvæsnethar CEMTV, i tæt samarbejde med lokale initiativtagere, i perioden 1998 –2000 fået etableret tre lokale MTV-enheder, der varetager regionale MTVopgaverog vejleder og/eller deltager i lokale projekter.Der er etableret en lokal MTV-enhed i Århus for den vestdanske region. Forden syddanske region er der etableret en MTV-enhed på Syddansk Universitet,Odense i Center for Anvendt Sundhedstjenesteforskning og Teknologivurdering(CAST), og i den østdanske region er der en MTV-enhed påHvidovre Hospital i H:S.MTV-enhederne har forskellige organisatoriske placeringer og personalesammensætning.Enhederne evalueres i løbet af de 3 år, som aftalerne løbermed henblik på at belyse enhedernes funktion i forhold til det geografiskeområde, de hver især dækker, den organisatoriske sammenhæng, de er etablereti og den nationale udvikling af MTV.Evalueringen af MTV-enheden i Århus i 2001 har medført, at enheden ervidereført i en ny 3-årig periode, idet enheden på en fagligt kvalificeret mådehar opfyldt forventningerne og medvirket til en udbredt anvendelse af MTV iregionen.Årsberetning 2002 - CEMTV 34


MTV-enhederne har spillet en central rolle i forbindelse med rådgivning ogvejledning af ansøgere til MTV-puljen, ligesom de efterfølgende foretageren løbende opfølgning af iværksatte projekter. MTV-enhederne initierer ogdeltager selv i en række lokale og regionale projekter.2.7.2 Sekretariatet for Referenceprogrammer - SfREt referenceprogram er en systematisk beskrivelse af de ting, som bør indgå iundersøgelse, behandling, pleje, rehabilitering og forebyggelse af en bestemtsygdom (eller et kompleks af symptomer). Referenceprogrammet udarbejdespå grundlag af dokumenteret viden, og organisatoriske og økonomiske overvejelserbør også indgå, ligesom data, der skal anvendes til løbende overvågningaf kvaliteten, også bør tænkes med.Sundhedsstyrelsen har bedt Dansk Medicinsk Selskab oprette et sekretariat,som skal støtte de videnskabelige selskaber og andre i forbindelse med deresarbejde med referenceprogrammer. Sekretariatsfunktionen er for en 3-årigperiode finansieret af CEMTV.Formålet med SfR er at gøre udarbejdelsen af referenceprogrammer ensartetog tilstræbe, at referenceprogrammer lever op til gængse internationale standarder.Kravet til referenceprogrammer er, at de:• er evidensbaserede, dvs. bygger på systematisk indsamlet viden• er tværfaglige, dvs. at de omfatter alle lægelige specialer og inddragerrelevante sundhedsfaglige professioner• at de integrerer patientsynspunkter og inddrager organisatoriske og økonomiskeovervejelser.SfR har i 2002 publiceret 3 rapporter: ”Referenceprogram for behandling afpatienter med akut koronart syndrom uden ledsagende ST-segmentelevationi ekg-et”, ”Vejledning i udarbejdelse af referenceprogrammer” og ”Referenceprogramfor behandling af patienter med galdestenssygdomme”. Desudenhar SfR publiceret artiklen ”Referenceprogrammer, et redskab til kvalitetsudvikling”,i Ugeskrift for Læger 2002;164:4405-4407.Den 2. oktober afholdt SfR en offentlig høring om ”Referenceprogram forbehandling af patienter med apopleksi”.Derudover har SfR undervist regionalt i emnet referenceprogrammer. Sekretariatethar fortsat det planmæssige arbejde med arbejdsgruppen om hystrektomipå benign indikation, og i oktober 2002 er startet en arbejdsgruppe ombehandling af patienter med skizofreni.Sekretariatet deltager desuden aktivt i det nordiske samarbejde om kliniskeretningslinier, ligesom sekretariatet sammen med CEMTV er involveret i deteuropæiske samarbejdsprojekt AGREE, som er beskrevet nærmere i afsnit2.7.Årsberetning 2002 - CEMTV 35


Der er tilknyttet en styregruppe og et fagligt råd til SfR.Sekretariatets hjemmeside er www.sfr.dkDer er i 2003 truffet principbeslutning om, at SfR overflyttes til CEMTV iSundhedsstyrelsen.2.7.3 Nordisk netværk om MTVNetværket er etableret på baggrund af et ønske om et tættere samarbejdemellem de nordiske lande på MTV-området. Netværket giver mulighed foren bedre erfaringsudveksling og for at undersøge interessen og mulighedenfor at iværksætte fælles MTV-projekter. Deltagerne er, foruden CEMTV,FinOTHA, Finland (www.stakes.fi/finotha) , SMM i Norge(www.sintef.no/smm) og SBU i Sverige (www.sbu.se).Netværkets første fælles MTV-projekt ”Hørenedsættelse hos voksne – enfællesnordisk MTV” blev igangsat i 1998. Målet med projektet er at tilvejebringeet evidensbaseret grundlag for beslutninger om planlægning af behandlingenaf hørenedsættelse og at målrette den forskningsmæssige indsatspå området, se afsnit 2.3.1.Netværket mødes to-tre gange om året, og centerchef Finn Børlum Kristensener fast deltager.2.7.4 AGREE – Appraisal of Guidelines Research and EvaluationAGREE er et europæisk samarbejde om referenceprogrammer/kliniske vejledninger.Som led i AGREE-projektet udveksler deltagerne erfaringer omudvikling, formidling og vurdering af referenceprogrammer samt kliniskevejledninger/retningslinier.Et resultat af dette europæiske samarbejde er publikationen ”AGREEinstrumentet– vurdering af kliniske vejledninger”, som CEMTV og Sekretariatetfor Referenceprogrammer udsendte i januar 2002. Instrumentet er udarbejdetsom en støtte til alle, der anvender, vurderer eller arbejder med atudvikle referenceprogrammer, kliniske vejledninger, retningslinier og lign.Der har længe været savnet et instrument, der gør det muligt at vurdere oganvende kliniske vejledninger udarbejdet af andre.Parterne i AGREE-samarbejdet har senest modtaget støtte fra EU vedr. etsamarbejdsprojekt om udbredelse, implementering og undervisning i arbejdetmed referenceprogrammer.2.7.5 ECAHI/ECHTA – et europæisk samarbejde om MTVInden for EU findes der op mod 20 institutioner, der arbejder med vurderingaf sundhedssektoren. De udgiver i alt omkring 150 rapporter om året og ud-Årsberetning 2002 - CEMTV 36


gør dermed et ikke uvæsentligt grundlag for sundhedspolitiske prioriteringerog beslutninger i Europa.ECHTA (European Collaboration for Health Technology Assessment) blevsøsat i 2000 for at udvikle og styrke samarbejdet mellem disse institutioner.En overordnet målsætning med projektet var at gøre MTV-resultater til anvendeligeredskaber i beslutningsprocesser i sundhedsvæsenet. Projektarbejdeti de enkelte arbejdsgrupper (6 i alt) blev afrapporteret i juni 2001. Herefterer der udarbejdet en fælles rapport med anbefalinger til EUkommissionen.Rapporten, der blev afleveret i foråret 2002, dokumenterer,at MTV er i en rivende udvikling, specielt i EU-landene samt Norge ogSchweiz. Et markant ønske, som i rapporten fremsættes over for EUkommissionen,er iværksættelsen af et formaliseret netværkssamarbejde(ECHTA coordinating body) mellem MTV-institutionerne i Europa. Netværketkunne assistere EU, dets medlemslande og kandidatlandene i at skabeen ”best health practice” på et evidensbaseret grundlag. Andre konkrete anbefalingerretter sig mod fælleseuropæiske systemer til informationsudveksling,uddannelse, prioritering m.m. inden for MTV-området.ECHTA-aktiviteterne og arbejdet med de ovenstående anbefalinger søgesvidereført, og der forberedes en fælles ansøgning til EU Kommissionen ommidler til dette arbejde.Flere oplysninger om ECAHI/ECHTA kan findes på www.ecahi.org2.7.6 EuroScan - The European Information Network onNew and Changing Health TechnologiesI informationsnetværket EuroScan samarbejder CEMTV med ni europæiske,en israelsk og en canadisk organisation om tidlig varsling af nye lægemidler,nyt medicinsk udstyr samt medicinske, kirurgiske og andre nye procedurer,der er på vej ind i sundhedsvæsenet. Medlemmerne af EuroScan rapportererigangsatte og afsluttede tidlige varslinger til en fælles database i England ogudveksler metodeerfaringer, bl.a. vedr. identifikation af nye teknologier.Mere information om EuroScan kan findes på:www.publichealth.bham.ac.uk/euroscan/2.7.7 INATHA - International Network of Agencies forHealth Technology AssessmentINAHTA omfattede i 2002 39 MTV-institutioner fra 20 lande. INAHTAblev grundlagt i 1993 med det overordnede formål at skabe et forum for informationsudvekslingog at styrke samarbejdet mellem MTV-institutionerne.Sammen med NHS Centre for Reviews and Dissemination er INAHTA værtfor en omfattende, international MTV-projektdatabase, der ligger i York,England. Databasen indeholder oplysninger om afsluttede og igangværendeMTV-projekter og MTV-publikationer (indberettet af medlemsinstitutionerne)samt publicerede artikler om medicinsk teknologivurdering, fundet vedÅrsberetning 2002 - CEMTV 37


søgning i bibliografiske databaser og på Internettet. Databasen opdateresløbende.INAHTA udsender desuden flere gange årligt et nyhedsbrev samt informationom projekter (INAHTA briefs).INAHTA afholder et årligt møde, og i 2002 afholdtes det i Berlin.Resultaterne af INAHTAs aktiviteter præsenteres løbende på INAHTAshjemmeside www.inahta.org2.7.8 ISTAHC - International Society for Technology Assessmentin Health CareISTAHC, som blev oprettet i 1985, er et nonprofit internationalt videnskabeligtselskab for medicinsk teknologivurdering. ISTAHC søger at skabegrundlag for hensigtsmæssig anvendelse af medicinske teknologivurderingeraf høj kvalitet i beslutningsprocesserne. Dette mål søges nået via en tværfagligog international tilgang, hvor rettidig og effektiv formidling af internationaleMTV-resultater prioriteres højt, ligesom støtte til uddannelse og forskningi MTV er et central fokusområde.ISTAHC afholder årligt en konference med over 600 deltagere og flerehundrede præsentationer i form af postere og mundtlige indlæg i plenum- ogparallelsessioner. Konferencen udgør derfor et betydende forum for udvekslingaf erfaringer med MTV-projekter og MTV i almindelighed.I 2002 blev konferencen afholdt i Berlin. Her deltog CEMTV blandt andetmed 2 postere om henholdsvis gruppeprocesser i forbindelse med syntesefasenved MTV og et fællesnordisk MTV-projekt om hørenedsættelse. Desudendeltog centeret med en mundtlig præsentation om den danske tilgang tilMTV og udfordringer ved implementering af MTV i de centrale og østeuropæiskelande.Centerchef Finn Børlum Kristensen er medlem ISTAHCs bestyrelse.2.7.9 Udenlandske besøgende i centeret i 2002AugustBesøg af kinesisk departementschef med embedsmandsdelegation til foredragom anvendelsen af evidensbaseret medicin i Sundhedsstyrelsen genereltog om medicinsk teknologivurdering i særdeleshed. Besøget var arrangeret isamarbejde med Det Nordiske Cochrane Center.OktoberScientific Director, Ruairidh Milne, National Coordinating Centre for HealthTechnology Assessment, UK. Indlæg på årsmøde om MTV og evaluering -2002.Årsberetning 2002 - CEMTV 38


NovemberBesøg af schweizisk delegation bestående af embedsmænd fra det schweiziskesundhedsministerium og repræsentanter for den schweiziske medicinalindustritil foredrag om medicinsk teknologivurdering i Danmark.Årsberetning 2002 - CEMTV 39


Bilag 1: Medarbejdere i CEMTVCenterets stab bestod pr. 1. januar 2003 af:Finn Børlum KristensenMikkel ChristoffersenMads FrellsenNiels Würgler HansenLisbeth Høeg-JensenAnna IngvardsenPia Lundby JensenTorben JørgensenMette LangeGerd Just MikkelsenKarin Engel RasmussenHelga SigmundDrea Eskildsen StenbækStaffan StilvénInge-Lise WettersteinCenterchef, speciallæge, professor, lic.medStudentermedhjælpLægeFuldmægtig, cand.scient.pol.Fuldmægtig, cand.polit.Oversygeplejerske, SDLStudentermedhjælpMTV-konsulent, Medikoingeniør, HDSpecialkonsulent, cand.polit.Fuldmægtig, cand.scient.pol., MPASekretær, OverassistentSpecialkonsulent, cand.techn.soc.BibliotekarSpecialkonsulent, cand.rer.soc.Sekretær, OverassistentI løbet af 2002 har følgende forladt CEMTV:Olaf CorryFuldmægtig, cand.scient.pol.Lise Alsted HenrichsenTina HenriksenMalene Fabricius JensenJan UtzonLise ÅkermanStudentermedhjælpStudentermedhjælpInformationsspecialistAfdelingslægeFuldmægtig, cand.scient.adm.Årsberetning 2002 - CEMTV 40


KonsulentaftalerCEMTV indgår løbende konsulentaftaler med eksterne, faglige eksperter,der på deltidsbasis tilknyttes instituttet. Aftalerne kan vedrøre løsning afkonkrete opgaver eller løsning af opgaver i forhold til et ekspertområde.Følgende konsulenter var tilknyttet pr. 1. januar 2003.Stig Ejdrup AndersenLeiv S. BakketeigKarla DouwJens Langhoff-RoosUlrik Lassen1. reservelæge, ph.d., Bispebjerg HospitalProfessor, Institut for Sundhedstjenesteforskning,Syddansk UniversitetKandidatstipendiat, Institut for Sundhedstjenesteforskning,Syddansk UniversitetOverlæge, dr. med, RigshospitaletAfdelingslæge, ph.d., RigshospitaletÅrsberetning 2002 - CEMTV 41


Bilag 2: MTV-puljeprojekterKronologisk oversigt over projekter, der har modtaget tilskud fra CEMTVsMTV-pulje i årene 1997-2002.Titel: Opsøgende psykoseteam. En medicinsk teknologivurderingKort projektbeskrivelse: Vurdering af indførelse af opsøgende psykoseteami dansk distrikts-psykiatri.Ansøger:Psykiatrisk afdeling, Hvidovre Hospital; DistriktspsykiatriskCenter, Vesterbro-KongensEnghaveProjektstatus: Afsluttet ultimo 1999Tilskudsbeløb: 400.000,-Titel: Teknologivurdering af diagnostiske metoder i almen lægepraksisKort projektbeskrivelse:Ansøger:Projektstatus: Afsluttet ultimo 1999Tilskudsbeløb: 400.000,-Udvikling af metoder til teknologivurdering afdiagnostik i almen praksis. Analyse af hvilke forhold,der har betydning for variationer i prøveresultater,analyse af diagnostiske sandsynlighederi en almen praksis population samt konsekvensvurderinger.Forskningsenheden for Almen Medicin, OdenseUniversitetTitel: Medicinsk teknologivurdering på amts- og sygehusniveauKort projektbeskrivelse: Belyse mulighederne for paratheden med MTVarbejdepå amts- og sygehusniveau med fokus påorganisering af arbejdet med MTV-aspekterne ogsyntesefasen på decentrale niveauer.Ansøger:Lisberg ManagementProjektstatus: Afsluttet februar 1999Tilskudsbeløb: 750.000,-Titel: Bedre beslutningsprocesser - et uddannelsesprojektKort projektbeskrivelse: Opnå erfaringer med implementering af MTVtankegangenpå forskellige niveauer i et hospital.Sikre at målgruppen har tilstrækkelig viden omMTV og tager initiativer til at løse problemstillingervha. MTV.Ansøger:Århus KommunehospitalProjektstatus: Afsluttet maj 1999Tilskudsbeløb: 195.000,-Årsberetning 2002 - CEMTV 42


Titel: MTV som grundlag for patientens beslutningKort projektbeskrivelse: På baggrund af at patienten i stigende grad inddragessom aktiv deltager i beslutninger vedr.valg af behandling, gennemføres der et litteraturstudiemhp. en teoretisk afklaring af begrebet"fælles beslutningstagning.Ansøger:DSI Institut for SundhedsvæsenProjektstatus: Afsluttet ultimo 1999Tilskudsbeløb: 140.000,-Titel: Dopplerundersøgelse af højrisikogravideKort projektbeskrivelse:Ansøger:Evaluering af konsekvenserne af dopplerundersøgelseaf fostrets navlekar i graviditeten medhenblik på at fastlægge indikationsområde, evidensfor nytten af undersøgelsen samt konsekvenseri forhold til øvrige indhold i svangerprofylaksen.Obstetrisk Klinik, Juliane Marie Centret, RigshospitaletProjektstatus: Afsluttet september 2001Tilskudsbeløb: 1.500.000,-Titel: Kan BIS-monitoren til måling af anæstesidybde forbedre den dagligeanæstesidybde - og hvad er omkostningerne herved?Kort projektbeskrivelse:Ansøger:Projektstatus: Afsluttet 2001Tilskudsbeløb: 400.000,-Vurdering af nyt apparatur samt vurdering aføkonomiske aspekter forbundet med brug af dette.Anæstesiologisk afdeling, Amtssygehuset i HerlevTitel: Medicinsk teknologivurdering af lavstimulations IVF sammenlignetmed standard IVFKort projektbeskrivelse:Ansøger:Projektstatus: Afsluttet 2000Tilskudsbeløb: 100.000,-Beskrivelse af muligheder for at undgå hormonstimulationeller anvendelse af en let og billighormonbehandling vurderet ud fra graviditetschance,økonomi, patienttilfredshed og organisation.Fertilitetsklinikken, Århus Universitetshospital,Skejby SygehusTitel: Præimplantationsdiagnostik – en MTV analyseKort projektbeskrivelse:Beskrivelse af problemområder i forbindelse medpræimplantations-diagnostik i Danmark medÅrsberetning 2002 - CEMTV 43


Ansøger:Projektstatus: Afsluttet 2001Tilskudsbeløb: 400.000,-hensyn til teknologiske muligheder og sikkerhed,ressourcemæssige behov samt patienthensyn ogetik.Fertilitetsklinikken, Århus Universitetshospital,Skejby Sygehus; Klinisk genetisk afdeling, ÅrhusKommunehospitalTitel: Medicinsk teknologivurdering af lægeambulance i ÅrhusKort projektbeskrivelse: At analysere et forsøg med lægeambulance medspecialuddannet læge (anæstesiolog) i Århus meddet formål at forbedre den præhospitale behandlinggennem hurtigere responstid og øget lægedækningsgrad.Ansøger:Århus Amt og Århus KommunehospitalProjektstatus: Afsluttet ultimo 1998Tilskudsbeløb: 500.000,-Titel: MTV af apopleksibehandlingKort projektbeskrivelse: Dokumentering af sammenhæng mellemapopleksibehandlingsmetoder og behandlingseffekter.Ansøger:Vejle AmtProjektstatus: Afsluttet januar 2001Tilskudsbeløb: 450.000,-Titel: Vurdering af Integrated Care Pathways som værktøj til implementeringaf evidensbaserede kliniske retningslinjer for patienter med kolorectalcancerKort projektbeskrivelse:Ansøger:Vurdering af effekten af Integrated Care Pathways(ICP) på efterlevelse af evidensbaseredekliniske retningslinjer, kvalitetsvurdering, feedbackog udvikling ved komplekse patientforløb.Kirurgisk gastroenterologisk afd. K, BispebjergHospitalProjektstatus: Fase 1 afsluttet ultimo 2000Tilskudsbeløb: 1.000.000,-Titel: Cochrane Colorectal Cancer GroupKort projektbeskrivelse: Indsamle publicerede og upublicerede resultateraf RCT samt udarbejde systematisk gennemgangaf interventioner af patienter med tarmkræft.Ansøger:Cochrane Colorectal Cancer GroupProjektstatus: Forventes afsluttet december 2004Tilskudsbeløb: 1.800.000,-Årsberetning 2002 - CEMTV 44


Titel: Behandling af patienter med nyresten med ekstracorporal schockbølgebehandlingog medicinsk profylakseKort projektbeskrivelse:Ansøger:Sundhedsøkonomisk evaluering af ny supplerendemedicinsk behandling til patienter med nyresten.Kirurgisk afd. A, Urologisk afsnit, Odense Universitetshospital; Institut for Sundhedstjenesteforskning, Odense UniversitetProjektstatus: Forventes afsluttet 2003Tilskudsbeløb: 600.000,-Titel: Medicinsk Teknologivurdering som pædagogisk metode i sundhedsvæsenetKort projektbeskrivelse:Ansøger:Projektstatus: Afsluttet ultimo 1998Tilskudsbeløb: 98.000,-Ved at gennemføre undervisningen som enMTV-proces lærer man metoden ved at brugeden til en samtidig faglig indlæring.Hospitalslaborantskolen i ÅrhusTitel: Lægemiddelordination på en intern medicinsk afdeling - en medicinskteknologivurderingKort projektbeskrivelse:Udarbejdelse af beslutningsgrundlag for hensigtsmæssigtilrettelæggelse af medicinordinationpå en medicinsk afdeling.Ansøger:Projektstatus: Afsluttet december 2002Tilskudsbeløb: 1.000.000,-Medicinsk afdeling, Amager HospitalTitel: Vurdering af et perioperativt anæstesiologisk behandlingsprogram iforbindelse med elektiv hysterektomiKort projektbeskrivelse:Ansøger:Projektstatus: Afsluttet ultimo 2001Tilskudsbeløb: 1.000.000,-Systematisk vurdering af at anvende et veldefineretperioperativt anæstesiologisk behandlingsprogram,der sigter imod at muliggøre smertefri mobilisationsamt væske- og fødeindtagelse fra 1.postoperative døgn.Anæstesiologisk afdeling, Amtssygehuset i HerlevTitel: Diagnostisk udredning af Demens. En medicinsk teknologivurderingKort projektbeskrivelse:Projektet består af 2 sundhedsøkonomiske Ph.d.projekter. Det ene delprojekt er målrettet mod enanalyse af demens med specifik fokus på anvendelseaf optionsteoretiske modeller. Det andetdelprojekt omhandler en sundhedsøkonomiskanalyse af efterspørgselsprognoser i forbindelseÅrsberetning 2002 - CEMTV 45


Ansøger:Projektstatus: Afsluttet februar 2003Tilskudsbeløb: 1.445.000,-med innovative lægemidler og herunder søgesdet bl.a. at klarlægge afgørende parametre forudviklingen af antallet af demensramte.Center for Forskning og udvikling på ÆldreområdetTitel: Postoperativ anvendelse af Trombo Embolic Deterrent - TED strømperKort projektbeskrivelse:Ansøger:Projektstatus: Afsluttet medio 1998Tilskudsbeløb: 50.000,-At afdække patienternes og sundhedspersonaletsviden og erfaringer ved anvendelse af TEDstrømper i op til 3 måneder efter operation samtat undersøge patienternes accept af strømperne.Roskilde Amtssygehus i KøgeTitel: Modeller for vurdering af sundhedsøkonomi og livskvalitet ved pallierendecancerbehandling - kemoterapi versus understøttende behandlingKort projektbeskrivelse:Ansøger:Undersøgelse af effekten af kemoterapi ved udbredtikke-småcellet lungekræft mht. levetidsforlængelse,livskvalitet og sundhedsøkonomiskeomkostninger. Udvikling af model til anvendelseaf kemoterapi, hvor målet er lindring frem forhelbredelse.Onkologisk afd. R og OnkologiskForskningscenter, Odense UniversitetshospitalProjektstatus: Forventes afsluttet 2003Tilskudsbeløb: 1.000.000,-Titel: MTV af præ-hospital behandling i Frederiksborg AmtKort projektbeskrivelse:Ansøger:Tilvejebringelse af grundlag for beslutningervedrørende behandlingstilbud samt identifikationaf præ-hospitale behandlingsområder med behovfor klinisk forskning og organisatorisk udvikling.Evaluering af forsøgs- og uddannelsesaktiviteter.Frederiksborg Amt; Falcks Redningskorps;DSI Institut for SundhedsvæsenProjektstatus: Forventes afsluttet 2003Tilskudsbeløb: 1.625.000,-Titel: Økonomisk og psykosocial evaluering af mammografiscreening i FynsAmtKort projektbeskrivelse:Vurdering af de økonomiske og psykosocialekonsekvenser af regelmæssig screening af kvindermellem 50 og 70 år samt vurdering af om-Årsberetning 2002 - CEMTV 46


kostninger ved at indføre screening i aldersgruppen40-49 år.Ansøger:Mammografiscreeningscentret og OnkologiskForskningscenter, Odense Universitetshospital;Institut for Sundhedstjenesteforskning, OdenseUniversitetProjektstatus: Forventes afsluttet 2003Tilskudsbeløb: 816.500,-Titel: Medicinsk teknologivurdering af kostvejledning i primær sundhedssektorKort projektbeskrivelse:Ansøger:Projektstatus: Afsluttet ultimo 1999Tilskudsbeløb: 250.000,-At se på konsekvenserne for patienter med forhøjetkolesterol i blodet ved kostvejledning ved diætisti primærsektoren ved at analysere og beskrivede organisatoriske og økonomiske aspekteraf behandlingstilbuddet.Københavns Universitet, Institut for FolkesundhedsvidenskabTitel: Patientstyret smertebehandling fra operation til restitutionKort projektbeskrivelse: Tilvejebringelse af et bredt og veldokumenteretgrundlag for vurdering af udvidet anvendelse afPatient Kontrolleret Analgesi med henblik påudarbejdelse af vejledninger og anbefalinger fordanske sygehuse ved akut smertebehandling samtevaluering af patienters brug af mini-computer tilsmertelindring.Ansøger:Anæstesiologisk afd. R, Bispebjerg HospitalProjektstatus: Afsluttet ultimo 2000Tilskudsbeløb: 900.000,-Titel: Interventionsundersøgelse og konference om kompressionsbehandlingKort projektbeskrivelse:Ansøger:At belyse, hvad det betyder for klienten, for organiseringenog for ressourceforbruget at retningsliniernefor behandling med kompressionsstrømperfølges optimalt (høj compliance).Københavns Kommune, Familie- ogArbejdsmarkedsforvaltningenProjektstatus: Afsluttet ultimo 1998Tilskudsbeløb: 200.000,-Titel: Telemedicin ved sårbehandlingKort projektbeskrivelse:Vurdering af hvorvidt overførsel af digitale billederoptaget i hjemmet via den eksisterende ude-Årsberetning 2002 - CEMTV 47


Ansøger:funktion kan anvendes til at diagnosticere og behandlepatienter med problemsår, der er svækkedeog ofte svært transportable.H:S Videncenter for Sårheling, Bispebjerg HospitalProjektstatus: Forventes afsluttet 2004Tilskudsbeløb: 470.000,-Titel: Telemedicin i Grønland - Medicinsk TeknologivurderingKort projektbeskrivelse: At underkaste implementering af telemedicin iGrønland en MTV med henblik på et kvalificeretbeslutningsgrundlag for den fremtidige brug aftelemedicin i Grønland.Ansøger:Lægeklinikken, Nuuk, GrønlandProjektstatus: Afsluttet medio 2001Tilskudsbeløb: 600.000,-Titel: Medicinsk teknologivurdering af THROMBO-Base, en klinisk databasemed tilknyttede elektroniske værktøjer for antikoagulansbehandlingKort projektbeskrivelse:Antikoagulansbehandling med præparater, derhindrer blodets evne til af størkne kræver nøjeovervågning og hyppig kontrol med blodprøver.TROMBO-Base projektet er et forsøg på at anvendeelektroniske hjælpemidler til dette brug isåvel primærsektoren som i sekundærsektor.Ansøger:Projektstatus: Forventes afsluttet 2003Tilskudsbeløb: 621.000,-Odense Universitetshospital, Afdeling KKATitel: Status og potentialer for sammedagskirurgi på OdenseUniversitetshospital og i Vejle AmtKort projektbeskrivelse:Tilvejebringelse af beslutningsgrundlag, der kananvise muligheder for intensivering af den sammedagskirurgiskeaktivitet inden for organkirurgi,plastikkirurgi, ortopædkirurgi, børnekirurgi,øre-, næse-, halskirurgi samt gynækologi.Ansøger:Projektstatus: Afsluttet december 2002Tilskudsbeløb: 949.000,-Odense Universitetshospital og Vejle AmtTitel: MTV af CT-kolografi/Virtuel koloskopiKort projektbeskrivelse:Der har oprindeligt været tale om to projektervedrørende nye billeddiagnostiske metoder: (a)en sammenligning af CT-kolografi af tyktarmenmed kikkertundersøgelse af tyktarmen og (b) envurdering af virtuel koloskopi som et muligt, pålideligtalternativ til traditionel konventionel ko-Årsberetning 2002 - CEMTV 48


loskopi. Projekterne samarbejdes i den afsluttendefase med henblik på en samlet MTV-rapport.Ansøger:Organkirurgisk afdeling og billeddiagnostiskafdeling, Hillerød Sygehus; Kirurgisk afdeling ogradiologisk afdeling, Århus Universitetshospital,Århus Amtssygehus.Projektstatus: Forventes afsluttet i 2003Tilskudsbeløb: 230.000,- og 400.000,-Titel: Anvendelsen af billeddiagnostik ved demensudredning. En medicinskteknologivurderingKort projektbeskrivelse:Ansøger:Dokumentering af den rette anvendelse af strukturelbilleddiagnostik med CT eller MR ved demensudredning.Hukommelsesklinikken, Neurocentret, RigshospitaletProjektstatus: Afsluttet november 2001Tilskudsbeløb: 592.000,-Titel: Dedikeret PET eller SPECT/PET (coincidens gammaka-mera) tildiagnostik af meta-staserende colon cancerKort projektbeskrivelse:Ansøger:Projektstatus: Afsluttet marts 2002Tilskudsbeløb: 132.500,-Formålet er at undersøge den diagnostiske værdiaf de to PET teknikker i en prospektiv sammenligninghos 25 patienter, der samme dag får udførtbåde dedikeret PET på RH og gammakameraPET på KAS Herlev.KAS Herlev, klin.fys.afd. og kir.afd. D, Rigshospitalet,PET & CyklotronenhedenTitel: MTV: PET-scanning til stadieinddeling af ikke-småcellet lungecancerKort projektbeskrivelse: Formålet med dette projekt er at vurdere, omPET-scanning vil forbedre stadieinddelingen, tilgavn for patienterne. De etiske, organisatoriske,miljømæssige og sundhedsøkonomiske omkostningerhermed vil blive belyst, for at få et samletoverblik af PET-scanningens eventuelle rolle indenfor kræftdiagnostik i Danmark.Ansøger:Finsencentret, onkologisk klinik, RigshospitaletProjektstatus: Forventes afsluttet 2004Tilskudsbeløb: 1.045.000,-Titel: PET og udredning af lungecancer. B. Værdien af PET-scanning vedtidlig diagnostik af lungecancer i H:S-områdetKort projektbeskrivelse:Projektet undersøger værdien af PET-scanninghos patienter under udredning for lungecancer.Årsberetning 2002 - CEMTV 49


Ansøger:Projektstatus: Afsluttet marts 2003Tilskudsbeløb: 761.992,-Skal undersøgelsen implementeres som standardundersøgelse,og hvilken teknik er den optimalefor diagnostik, patient og økonomi.Det undersøges, om der hurtigere opnås en sikrerediagnose end ved det konventionelle udredningsprogramog samtidig sammenlignes to forskelligeteknikker (dedikeret PET og hybrid PET)med henblik på at afklare, om de 2 teknikker erdiagnostisk ligeværdige og forskelle i præferencehos patienterne.Intern Medicinsk klinik I. Lungemedicinsk enhed,Bispebjerg HospitalTitel: Ultralydsundersøgelse af gravide kvinder: konsekvenser for patienter,organisation og økonomiKort projektbeskrivelse:Ansøger:Projektstatus: Forventes afsluttet 2003Tilskudsbeløb: 250.000,-Analysere præferencer for ultralydsundersøgelserblandt gravide kvinder. Der indsamles data omkvinders præferencer for at teste, om der er forskeli disse for henholdsvis førstegangsfødendeog kvinder med tidligere erfaringer fra ultralydsundersøgelser.Center for Anvendt Sundhedstjenesteforskningog Teknologivurdering (CAST), Odense UniversitetTitel: Hjemmetagne prøver til systematiseret diagnostik af Chlamydia trachomatisKort beskrivelse:Ansøger:Projektstatus: Afsluttet februar 2003.Tilskudsbeløb: 1.763.840,-Chlamydia trachomatis er en infektionstilstand,der ubehandlet kan være årsag til infertilitet. Somalternativ til traditionelle dyrkningsmetoder muliggøren ny DNA-forstærkningsteknik anvendelsenaf urin som prøvemateriale ved undersøgelseaf Chlamydia trachomatis. Projektets formål er atvurdere bl.a. kvindernes tilslutning, kliniske resultatersamt omkostninger ved forskelligehjemmeprøvetagningteknikker som strategi fortidlig opsporing af sygdommen.Medicinsk-epidemisk afd. A og Klinisk Mikrobiologiskafd., Århus Universitetshospital; Forskningsenhedenfor Almen Medicin og Institut forAlmen Medicin, Århus Universitet.Årsberetning 2002 - CEMTV 50


Titel: Omkostningseffektivitetsanalyse af forebyggende helbredsundersøgelseri almen praksisKort projektbeskrivelse:Ansøger:Projektstatus: Forventes afsluttet 2003Tilskudsbeløb: 779.522,-Med afsæt i "Sundhedsprojekt Ebeltoft" beregnesomkostninger ved og omkostningseffektivitet afforebyggende helbredsundersøgelser og samtaler.Der vil desuden blive foretaget en beregning afde samfundsøkonomiske omkostninger ved implementering,ligesom der vil blive foretaget enorganisatorisk implementeringsanalyse af forebyggendehelbredsundersøgelser og -samtaler ialmen praksis.DSI Institut for SundhedsvæsenTitel: Diætvejledning i almen praksis (effekt af primær diætist) - Et medicinskteknologivurderingsprojektKort projektbeskrivelse:Vurdering og sammenligning af desundhedsmæssige effekter af kostvejledningforetaget af diætist og praktiserende læge,sammenligning af de økonomiske omkostningerved de to vejledningsregimer samt vurdering aftilfredshed blandt deltagende patienter ogpraktiserende Københavns Amts læger. Center for Sygdomsforebyg-Ansøger:gelse, GlostrupProjektstatus: Forventes afsluttet 2003Tilskudsbeløb: 1.000.000,-Titel: Rygeafvænning hos patienter med kronisk obstruktiv lungesygdomKort projektbeskrivelse: Projektet vil vurdere, hvorvidt et tilbud til patientenmed kronisk obstruktiv lungesygdom om professionelhjælp til rygeophør medfører et bedretpatientforløb målt ved færre genindlæggelser,nedsættelse af gener fra luftvejene (hoste og ekspektoratproblemer),færre besøg til egen læge,mindre medicinforbrug og øget livskvalitet. Deter ligeledes hensigten at vurdere omkostningerneved konceptet og sætte disse i relation til de opnåedegevinster.Ansøger:Medicinsk afd. CF, Amtssygehuset i GlostrupProjektstatus: Forventes afsluttet 2003Tilskudsbeløb: 500.000,-Titel: MTV af Geriatrisk TeamKort projektbeskrivelse:At vurdere fordele og ulemper ved ekstern geriatriskteamfunktion, herunder om ekstern geriatriskteamfunktion kan forebygge indlæggelse af sygeældre.Årsberetning 2002 - CEMTV 51


Ansøger:Geriatrisk afd. G, Odense UniversitetshospitalProjektstatus: Forventes afsluttet 2003Tilskudsbeløb: 946.000,-Titel: MTV - Hvordan kan Centralsygehuset i Nykøbing F udvikle pleje- ogbehandlingstilbuddet til patienter med langsomt helende og kroniske sårKort projektbeskrivelse:Med udgangspunkt i en tidligere MTV-procesomkring kroniske og langsomt helende sår gennemføresen kvalificering ved afprøvning af etsårteam samt konstruktion og implementering afen standardiseret sårjournal.Ansøger:Projektstatus: Forventes afsluttet 2003Tilskudsbeløb: 1.264.000,-Centralsygehuset i Nykøbing FTitel: Kroniske smertetilstande - en landsdækkende epidemiologiskundersøgelse som basis for forbedrede behandlingsmæssige,organisatoriske, uddannelses- og undervisningsmæssige samtforskningsmæssige forhold indenfor det kroniske smerteområdeKort projektbeskrivelse:Ansøger:Projektstatus: Afsluttet februar 2003Tilskudsbeløb: 450.000,-Tilvejebringelse af de nødvendige forudsætningerfor en fremtidig rationel tilrettelæggelse af smertebehandlingsområdeti Danmark ved hjælp af enepidemiologisk undersøgelse.H:S Tværfaglige Smertecenter, Rigshospitalet.Titel: Langtidseffekt af tværfaglig smertebehandling hos patienter medkroniske non-maligne smerterKort projektbeskrivelse:Undersøgelse af effekt af tværfaglig behandlingaf kroniske smertepatienter samt afklaring af effektaf opfølgende hjemmebesøg.Ansøger:Projektstatus: Forventes afsluttet 2004Tilskudsbeløb: 1.000.000,-H:S Tværfaglige Smertecenter, RigshospitaletTitel: Implementering af forskning: MTV-baserede retningslinier forbehandling af mænd med nedre urinvejssymptomerKort projektbeskrivelse:Formålet med dette projekt er at forbedre kvalitetog effektivitet af behandlingen af patienter mednedre urinvejssymptomer. Projektet er opdelt i firefaser: 1) udvikling og implementering af retningslinierfor almen praksis ved behandlingen afpatienter med nedre urinvejssymptomer, 2) vurderingaf behandlingsmønster, praksisvariation,omkostninger og organisationen af behandlingstilbudene,3) styrkelse af patienters involvering ibeslutningsprocessen omkring egen behandling,Årsberetning 2002 - CEMTV 52


samt 4) syntese af erfaring og viden, som er opsamleti løbet af projektet.Ansøger:Center for Anvendt Sundhedstjenesteforskningog Teknologivurdering (CAST), Odense UniversitetshospitalProjektstatus: Forventes afsluttet 2003Tilskudsbeløb: 500.000,-Titel: Fotodynamisk behandling af karnydannelse bag øjets nethinde -en medicinsk teknologivurderingKort projektbeskrivelse:Ansøger:Projektstatus: Afsluttet januar 2002Tilskudsbeløb: 400.000,-Projektet omhandler en ny teknik, hvor man vedanvendelse af et lægemiddel og efterfølgende aktiveringaf dette ved lokal belysning af øjet medmonokromatisk rødt lys fra en laser kan reducereeller bremse den karnydannelse som er årsag tilsynsnedsættelsen. I modsætning til andre teknikker(fotokoagulation), medfører lysaktiveret behandlingikke i sig selv skade på synet, og erdermed mere skånsom.Øjenafdelingen, Amtssygehuset i HerlevTitel: MTV af metode til Clinical Risk Management (CRM) anvendt i obstetrikkenKort projektbeskrivelse:Vurdering af konsekvenser for patienter, organisationog økonomi forbundet med indførelse afen CRM-model tilpasset danske obstetriske afdelinger.Ansøger:Projektstatus: Forventes afsluttet 2003Tilskudsbeløb: 500.000,-Gynækologisk/obstetrisk afd., Hvidovre HospitalTitel: Retorik-teoretisk og empirisk analyse af teknologivurderingens syntesefaseKort projektbeskrivelse:Ansøger:Projektstatus: Forventes afsluttet 2003Tilskudsbeløb: 437.449,-Projektets overordnede formål er - med udgangspunkti klassisk og moderne retorik-teori - atkortlægge og analysere de gruppeprocesser, deranvendes i reaktive MTVers syntesefase, bl.a. forat kunne opstille kvalitetskriterier for syntesemetoder.Institut for Sundhedstjenesteforskning, SyddanskUniversitet.Årsberetning 2002 - CEMTV 53


Titel: MTV som en interaktiv proces - et metodeudviklingsprojekt inden forklinisk anvendelse af informationsteknologiKort projektbeskrivelse:Ansøger:Udvikling af metoder, som videreudvikler MTVmodellenmhp. at kunne rumme dynamiske samspilmellem sundhedsfaglig arbejdsudførelse, udviklingog implementering af IT til klinisk brugsamt den hertil hørende patientoplevelse.V-CHI og Institut for Samfundsudvikling ogPlanlægning, Ålborg UniversitetProjektstatus: Forventes afsluttet 2003Tilskudsbeløb: 1.095.600,-Titel: Etik-dimensionen i medicinsk teknologivurdering. Et MTVmetodeudviklingsprojektKort projektbeskrivelse:Ansøger:Projektstatus: Forventes afsluttet 2003Tilskudsbeløb: 1.092.000,-Udvikling af en model for, hvordan en etisk analysekan indgå i MTV og medvirke til at integrerede fire MTV-elementer med hinanden, herunderat bidrage til metodeudviklingen i syntesen i enMTV.Center for Bioetik, Århus UniversitetTitel: MTV og sundhedsøkonomi: Et studie af sundhedsøkonomiske analyseri internationale medicinske teknologivurderingsprojekterKort projektbeskrivelse:Ansøger:Projektstatus: Afsluttet marts 2003Tilskudsbeløb: 638.500,-Analyse af det sundhedsøkonomiske indhold iinternationalt publicerede MTVer med fokus påudvalgte metodologiske parametre, bl.a. medhenblik på en evt. tilpasning til danske forhold.Center for Anvendt Sundhedstjenesteforskningog Teknologivurdering, Odense UniversitetTitel: Kombinationsbehandling med alfa-interferon og ribavirin hos patientermed kronisk hepatitis CKort projektbeskrivelse:Ansøger:Projektstatus: Afsluttet 2001Belysning af forudsætninger for og konsekvenseraf at indføre kombinationsbehandling med alfainterferonog ribavirin hos patienter med kroniskhepatitis C.Klinisk Forskningsenhed, Gastroenheden, medicinsksektion og infektionsmedicinsk afd., HvidovreHospital; Cochrane Hepatobiliary Group,Institut for Sygdomsforebyggelse, H:S Kommunehospitalet;Klinisk kemisk afd. Og gastromedicinskafd., Ålborg Sygehus; Økonomisk Institut,Københavns UniversitetÅrsberetning 2002 - CEMTV 54


Tilskudsbeløb: 765.000,-Titel: Medicinsk abort - En medicinsk teknologivurderingKort projektbeskrivelse:Ansøger:Belysning af forudsætninger for samt konsekvenseraf indførelse af medicinsk abort som alternativtil kirurgisk abort.Gynækologisk-Obstetrisk afd., Hvidovre HospitalProjektstatus: Forventes afsluttet 2004Tilskudsbeløb: 1.238.056,-Titel: Diagnostik af vitamin B-12 mangel. En medicinsk teknologivurderingKort projektbeskrivelse:Ansøger:Projektstatus: Afsluttet 2001Tilskudsbeløb: 219.060,-Projektet vil vurdere forudsætninger for og konsekvenseraf at indføre plasmamethylmalonat tildiagnostik af vitamin B-12 mangel samt at bidragetil udvikling af en model til evaluering vedindførelse af nye analyser til rutinebrug.Hæmatologisk afd. B, Århus Universitetshospital,Århus AmtssygehusTitel: Nedsættelse af delay i behandlingen af patienter med AMIKort projektbeskrivelse:Ansøger:Projektstatus: Afsluttet ultimo 2001Tilskudsbeløb: 90.500,-Formålet med MTV-projektet er at vurdere deoverlevelsesmæssige og økonomiske konsekvenseraf hurtigere behandling af patienter medblodprop i hjertet. Vurderingen foretages gennemopstilling af sundhedsøkonomiske modeller fortiltag, der nedsætter behandlingsforsinkelsen.Institut for Folkesundhedsvidenskab, Det SundhedsvidenskabeligeFakultet,Københavns UniversitetTitel: Vurdering af Integrated Care Pathways som værktøj til implementeringaf evidensbaserede kliniske retningslinier for patienter med kolorektalcancerKort projektbeskrivelse:Ansøger:Opfølgning af effekten af den medicinske teknologi“Integrated Care Pathways” oversat til IntegreredePatientForløb (IPF) på efterlevelsen afkliniske retningslinier. Afdelingen vil anvendeIPF på komplekse patientforløb - ca. 250 patientermed kolorektal cancer fra henvisning til 1. årskontrol.H:S Bispebjerg Hospital, Kirurgisk gastroenterologiskafdeling KÅrsberetning 2002 - CEMTV 55


Projektstatus: Afsluttet januar 2002Tilskudsbeløb 1.000.000,-Titel: Medicinske patienters ernæringspleje - en medicinsk teknologivurderingKort projektbeskrivelse:Ansøger:Formålet er at beskrive det eksisterende kostforplejningssystemmed fokus på organisationen,økonomien og de etiske aspekter for patienten.Alternative modeller til det eksisterende kostforplejningssystembeskrives ligeledes m.h.t. teknologi,organisation, etik og økonomi, hvor målet ide alternative modeller er at give patienten en individuelog dermed en optimeret ernæringspleje.Århus Amtssygehus, Århus Universitetshospital,Klinisk Ernæringsforskning, Med. afd. CProjektstatus: Forventes afsluttet i 2003Tilskudsbeløb: 1.270.000,-Titel: Patientperspektivet i forebyggende helbredsundersøgelser og helbredssamtaleri almen praksisKort projektbeskrivelse:Ansøger:Projektstatus: Afsluttet marts 2003Tilskudsbeløb: 869.400,-Formålet er at belyse og vurdere patientperspektivetved et tilbud om forebyggende helbredsundersøgelserog helbredssamtaler til 30-50-årige ialmen praksis. Patientelementet vil blive belystved en beskrivelse og analyse af psykologiske,effektmæssige og sociale forhold samt etiskeaspekter for deltagerne på baggrund af spørgeskema-indhentedeoplysninger. Herunder belysesbetydningen af påvisning af risikofaktorer forsygdom hos yngre voksne, som forinden har føltsig raske.Aarhus Universitet, Institut for Almen MedicinTitel: MTV af tidlig diagnose og behandling af approximalcaries i mælketandsættetKort projektbeskrivelse:De kliniske og økonomiske konsekvenser af tidligdiagnostik på røntgenbilleder og efterfølgendemedikamentel behandling af approximale cariesangrebi emaljen vurderes i forhold til standardbehandling,hvor manifeste cariesangreb behandlesved kirurgisk indgreb, når de konstateres i enklinisk undersøgelse.Ansøger: Tandklinikken på Sct. Hans skole Skibhusvej 188DK-5000 Odense CProjektstatus: Forventes afsluttet i 2003Tilskudsbeløb: 424.000,-Årsberetning 2002 - CEMTV 56


Titel: Dødeligheden af brystkræft i København efter indførelsen af mammografiscreeningKort projektbeskrivelse:Ansøger:Formålet med dette projekt er at undersøgedødeligheden af brystkræft i perioden april 1991til marts 2001 blandt kvinder, der har fået tilbudtmammografiscreening i Frederiksberg kommuneog Københavns kommune.Københavns Universitet, Institut for FolkesundhedsvidenskabProjektstatus: Forventes afsluttet i 2004Tilskudsbeløb: 450.000,-Titel: Klinisk gendiagnostik: En medicinsk teknologivurdering af etableringi SundhedsvæsenetKort projektbeskrivelse:Projektet har som målsætning at analysere samfunds-og patientmæssige konsekvenser ved etableringaf ny PCR baseret klinisk gendiagnostik afAkut Myeloid Leukæmi på baggrund afprincipperne i en medicinsk teknologivurderingAnsøger:Projektstatus: Forventes afsluttet i 2004Tilskudsbeløb: 925.000,-(MTV). Hæmatologisk afdeling, KAS HerlevTitel: Tværfaglig analyse af accelererede operationsforløb ved tyktarmskirurgiKort projektbeskrivelse:Ansøger:Det primære formål med dette kirurgiske behandlingskoncepthar været at reducere patientgener iform af smerter og risiko for organkomplikationerog deraf følgende hospitaliseringsbehov ogrekonvalescens. Projektet står for en MTV afkonsekvenser af accelererede kirurgiske forløb iforbindelse med kræft i tyktarm. Konsekvenserfor patienten, økonomien og organisering af detkirurgiske operationsforløb (patientforberedelse,anæstesiologi, operativt indgreb, pleje og rekonvalescensi hjemmet) undersøges.Hvidovre Hospital, Kirurgisk gastroenterologiskafdelingProjektstatus: Forventes afsluttet i 2003Tilskudsbeløb: 1.017.336Titel: Evaluering af ny elektronisk database og journal i et osteoporoseambulatoriumKort projektbeskrivelse:Projektet skal vurdere de organisatoriske og økonomiskekonsekvenser samt brugertilfredshedvedrørende en speciel elektronisk journal og databasepå Hvidovre hospital, som skulle muliggøreen øget effektivitet og mere præcis styring afÅrsberetning 2002 - CEMTV 57


det stigende antal undersøgelser for knogleskørhed.Ansøger: Hvidovre Hospital, Endokrinologisk klinik (541)Projektstatus: Forventes afsluttet 2003Tilskudsbeløb: 156.000,-Titel: Kvalitetsvurdering og systematiske bedømmelser af randomiseredekliniske forsøgKort projektbeskrivelse:Ansøger:Det overordnede formål med dette projekt er atidentificere indikatorer for metodologisk kvaliteti randomiserede kliniske forsøg og om den metodologiskekvalitet påvirker den estimerede behandlingseffekt.Cochrane Hepato-Biliære Gruppe, CopenhagenTrial Unit, Center for Klinisk Interventionsforskning,RigshospitaletProjektstatus: Forventes afsluttet i 2004Tilskudsbeløb: 970.000,-Titel: Psykologiske følger og etiske aspekter i forbindelse med ultralydsskanningaf gravide - et element i en MTVKort projektbeskrivelse:Ansøger:Projektstatus: Forventes afsluttet 2004Tilskudsbeløb: 1.120.932,-Hovedformålet er at give en dyberegående beskrivelseaf og forståelse for de psykologiske følgerog etiske aspekter ved ultralydsskanning afgravide.Aalborg Sygehus, gyn.obst.afd.Titel: Udrednings- og behandlingsstrategi for dyspepsi i almen praksisKort projektbeskrivelse:Ansøger:Projektet afprøver tre forskellige metoder til vurderingog behandling af patienter med dyspepsi.Det drejer sig om kraftig syrehæmmende behandlingsamt diagnostik og behandling af "mavesårsbakterien"Helicobacter pylori. Projektet vildels vurdere effektivitet, hvad angår patienternessymptomer og livskvalitet, dels vurdere direkteog indirekte udgifter. Endelig vil patienttilfredshedog forskydninger i arbejdsgangen blive tageti betragtning.Medicinsk gastroenterologisk afd. S, OdenseUniversitetshospitalProjektstatus: Forventes afsluttet i 2003Tilskudsbeløb: 1.671.000,-Årsberetning 2002 - CEMTV 58


Titel: Landspatientregisteret som redskab ved produktionskontrol og kvalitetssikring.En medicinsk teknologivurderingKort projektbeskrivelse:Projektstatus: Afsluttet oktober 2002Tilskudsbeløb: 950.000,-Projektet vurderer, i hvilket omfang og med hvilkenkvalitet landspatientregisteret (LPR) kan benyttestil en løbende standardiseret produktionskontrolog kvalitetssikring inden for dansk gynækologi.Ansøger: Gynækologisk-obstetrisk afdeling, HerlevAmtssygehusTitel: Tværfaglig psykoedukativ gruppebehandling af patienter med nonmalignekroniske smerterKort projektbeskrivelse:Ansøger:Projektet sigter efter at beskrive den tværfagligegruppebehandling, kaldet ”Smerteskole” påAmtssygehuset i Herlev, dokumentere den umiddelbareeffekt og langtidseffekten af behandlingenpå patienternes helbredsrelaterede livskvalitetog beskrive de organisatoriske og økonomiskeforudsætninger for behandlingen. Dette er mhp.at vurdere muligheden for spredning og anvendelseaf modellen eventuelt i et samarbejde påtværs af primær- og sekundærsektor.Tværfagligt Smertecenter, Amtssygehuset i HerlevProjektstatus: Forventes afsluttet 2003Tilskudsbeløb: 645.000,-Titel: Rehabilitering af hjertepatienter i Københavns AmtKort projektbeskrivelse:Ansøger:Formålet er at vurdere ressourceanvendelse ogmålopfyldelse ved tre rehabiliteringsstrategier iKøbenhavns Amt (Gentofte, Glostrup, HerlevsAmtssygehuse). Der udarbejdes en ensartet basalregistrering af patienterne på de 3 sygehuse. Resultaternebeskrives i rapportform med konklusionog anbefalinger med det formål at nå frem tilen ensartet og effektiv rehabilitering af hjertepatienteri Københavns Amt.Amtssygehuset Glostrup, Kardiovaskulær sektion,Med.afd. MProjektstatus: Forventes afsluttet 2003Tilskudsbeløb: 1.184.000,-Årsberetning 2002 - CEMTV 59


Titel: Holmium Laser behandling af patienter med vandladningsforstyrrelsesom følge af forstørret prostatakirtelKort projektbeskrivelse:Da laserbehandling er ny, og apparaturet tilligeret kostbart, ville det være hensigtsmæssigt gennemen medicinsk teknologivurdering at vurderehvor effektiv behandlingen er, hvordan den accepteresaf patienterne og ikke mindst hvorvidtde organisatoriske og økonomiske konsekvensergør det lønsomt at indføre behandlingen i en generelkirurgisk afdeling.Ansøger:Projektstatus: Forventes afsluttet 2004Tilskudsbeløb: 697.500Skive Sygehus, Parenkymkirurgisk afdelingTitel: Laparoskopisk kirurgi i ambulant eller stationær regi. En medicinskteknologivurdering (MTV) og videnskabelig analyse af konsekvenserne afat udføre benign gynækologisk kirurgi som dagkirurgiKort projektbeskrivelse:Ansøger:Formålet med undersøgelsen er at vurdere konsekvenserneaf at omlægge kikkertkirurgiske indgrebtil at foregå som ambulante indgreb i forholdtil, som hidtil, under indlæggelse i fleredøgn. Undersøgelsen skal klarlægge de økonomiskekonsekvenser, fordele og ulemper for patienter,tilfredshedsniveau og eventuelle organisatoriskekonsekvenser og driftsøkonomiske forhold påen sygehusafdeling med mulighed for ambulantdagkirurgi.Århus Universitetshospital, Skejby Sygehus, Gynækologisk/obstetriskafd. YProjektstatus: Forventes afsluttet i 2004Tilskudsbeløb: 2.040.000,-Titel: Refraktiv kirurgi i Århus Amt beskrevet ved hjælp af MTVKort projektbeskrivelse: Projektet har til formål at beskrive de eksisterendeteknologiske, organisatoriske, patientrelateredeog økonomiske forhold i Århus Amt samt atopstille modeller og beskrive konsekvenser forden fremtidige organisering af refraktiv kirurgi.Ansøger:Øjenafdelingen, Århus UniversitetshospitalProjektstatus: Forventes afsluttet 2003Tilskudsbeløb: 465.000,-Titel: Medicinsk teknologivurdering af molekylærgenetisk diagnostik affamiliær coloncancer (HNPCC)Kort projektbeskrivelse:Gennem udarbejdelse af en medicinsk teknologivurderingaf HNPCC belyses følgende hovedpunkter:Udarbejdelse af statusoversigt over forekomst,prognose, diagnostik og screeningspro-Årsberetning 2002 - CEMTV 60


gram af HNPCC, diagnostiske metoder og strategier,vurdering af teknologier under udvikling,patientmæssige aspekter, etiske aspekter, organisatoriskeaspekter ved forskellige diagnostiskestrategier og ressourcemæssige og sundhedsøkonomiskeaspekter.Ansøger:Diagnostisk Center, RigshospitaletProjektstatus: Forventes afsluttet 2003Tilskudsbeløb: 800.000,-Titel: MTV-vurdering af stabiliserende rygoperationerKort projektbeskrivelse:Ansøger:Der foretages en analyse af lumbale spondylodeser(stabiliserende rygoperationer) og deres virkninginden for de mest anvendte indikationsområder.De organisatoriske forudsætninger og opbygningenaf behandlingsteknologien i Danmarkvurderes, samt de individuelle og samfundsmæssigeøkonomiske konsekvenser heraf, i det omfangdet er muligt.Dansk Rygkirurgisk Selskab, Rigshospitalet, Ortopædkirurgiskafd. UProjektstatus: Forventes afsluttet 2003Tilskudsbeløb: 529.000,-Titel: Medicinsk teknologivurdering af modelprojektet ”Graviditet – Fødseleller provokeret abort” – et formaliseret samarbejde om gravide ogabortsøgende kvinder i Odense KommuneKort projektbeskrivelse:Ansøger:Formålet er at belyse og vurdere konsekvenserneaf tiltagene i modelprojektet ”Graviditet – Fødseleller Provokeret Abort”, som er en del af Sundhedsministeriets”Handlingsplan for nedbringelseaf antallet af provokerede aborter”. Formålet er atudvikle modeller for en forstærket indsats overfor sårbare gravide og består af følgende initiativer:Anvendelse af et socialt anamneseskema ialmen praksis, udstationering af socialrådgiver iJordemodercenteret og formaliseret tilbud til sårbaregravide om rådgivning i Mødrehjælpen.Mødrehjælpen i Odense, Center for AnvendtSundhedstjenesteforskning og Teknologivurdering(CAST), Syddansk UniversitetProjektstatus: Forventes afsluttet 2003Tilskudsbeløb: 495.000,-Årsberetning 2002 - CEMTV 61


Titel: MTV af hjemmetræning af patienter med apopleksi. Baseret på planlagtforsøg mellem Neurologisk afdeling N på OUH og Odense KommunesÆldre- og HandicapforvaltningKort projektbeskrivelse:Ansøger:Projektet har til formål at tilvejebringe en helhedsbetonetevaluering af hjemmetræning afapopleksipatienter i Danmark. MTVen skal vise,om de gode resultater fra Lemvig kan overførestil en distriktsopdelt storkommune som Odensemed et kompliceret universitetshospital somOUH. Opgørelsen af rehabiliteringsstatus baseresførst og fremmest på Functional IndependenceMeausre (FIM) efter 1 uges indlæggelse, ved udskrivningenog 6 måneder efter udskrivningen.Patienternes selvvurderede helbredsudviklingfølges ved hjælp af et generelt helbredsmål somEuroQol eller SF 36.Center for Anvendt Sundhedstjenesteforskningog Teknologivurdering (CAST), Syddansk UniversitetProjektstatus: Forventes afsluttet 2003Tilskudsbeløb: 900.000,-Titel: MTV af sårbehandling med SEPS (Subfascial Endoscopic PerforatorSurvery)Kort projektbeskrivelse:Ansøger:Formålet med projektet er at vurdere, i hvilketomfang SEPS-teknikken giver fordele og ulemperi forhold til traditionel behandling med OSPS(Open Subfascial Perforator Surgery) ved patientermed kroniske sår. Analysen af de indsamlededata gennemføres med henblik på at af- eller bekræftehypoteser om forskellige effekter ved deto teknikker i form af bedre sårheling, infektionsrisiko,smerter, funktionsniveau og helbredsrelateretlivskvalitet, samt index for nytte (QALY).Center for Anvendt Sundhedstjenesteforskningog Teknologivurdering (CAST), Syddansk UniversitetProjektstatus: Forventes afsluttet 2005Tilskudsbeløb: 500.000,-Titel: IVF behandling med oplægning af ét eller to befrugtede æg? Et MTVprojektKort projektbeskrivelse:Formålet med projektet er at tilvejebringe informationom konsekvenserne ved eventuelt ophøraf to-embryo transfereringer.Ansøger:Fertilitetsklinikken, Skejby SygehusProjektstatus: Forventes afsluttet ultimo 2004Tilskudsbeløb: 740.313,-Årsberetning 2002 - CEMTV 62


Titel: Apoplexia Cerebri (slagtilfælde): Forebyggelse af genindlæggelserKort projektbeskrivelse: Formålet med projektet er at vurdere effekten afet rehabiliteringsforløb efter apopleksi, hvor derskabes kontinuitet i behandlingen mellem hospitalog primærsektor i udskrivningsfasen vedhjælp af et apopleksiteam bestående af energoterapeut, en fysioterapeut og en læge. Dettesammenlignes med traditionel behandling og udskrivelse.Desuden er det at vurdere patienternestilfredshed med de to metoder, at analysere omkostningerneved de to metoder og sætte dem irelation til effekten samt at foretage en beskrivelseaf de to organisationsformer.Ansøger:Amtssygehuset i Glostrup, geriatrisk afdeling BProjektstatus: Forventes afsluttet 2003Tilskudsbeløb: 900.000,-Titel: Postoperativ smertebehandling i hjemmet med elastomeriskepumperKort projektbeskrivelse:Ansøger:Projektstatus: Forventes afsluttet 2004Tilskudsbeløb: 654.500,-Formålet med projektet er at analysereforudsætningerne og konsekvenserne forpatienter, organisation og økonomi ved at indføreelastomeriske pumper til hjemmesmertebehandlinghos fod-knogle opererede patienter idagkirurgisk regi som supplement til eksisterendebehandling. Effektparametre er henholdsvissmerteniveau, funktionsparametre samtbivirkninger og komplikationer.Anæstesiklinikken, Frederiksberg HospitalTitel: Stuegang - En medicinsk TeknologivurderingKort projektbeskrivelse: Det overordnede formål med projektet er at beskriveog analysere fænomenet stuegang. Samtidiger hensigten at bidrage til en kvalitetsudviklingaf stuegangsprocessens delelementer og ommuligt fremkomme med handlingsorienteredebud på alternativer til den traditionelle arbejdsform.Ansøger:DSI Institut for SundhedsvæsenProjektstatus: Forventes afsluttet 2004Tilskudsbeløb: 984.000,-Titel: Elektronisk fødejournal i Frederiksborg Amt. En MedicinskTeknologivurderingKort projektbeskrivelse:Formålet med projektet er at foretage en MTV afsåvel implementeringsforløbet som systemet iÅrsberetning 2002 - CEMTV 63


drift, idet fødejournalen er et meget værdifuldtkvalitetssikringsværktøj, og også patienterne synesat have fordel af det elektroniske medies evnetil at understøtte genanvendelse og tilgængelighedaf data.Ansøger:DSI Institut for SundhedsvæsenProjektstatus: Afsluttet marts 2003Tilskudsbeløb: 550.000,-Titel: Implementering af MTVKort projektbeskrivelse:Ansøger:At fokusere på implementeringen af MTV, hvorindgangsvinklen til analyse og udvikling afimplementeringsprocesser vil være politologiskmed fokus på implementeringsteori.Institut for Statskundskab, KøbenhavnsUniversitetProjektstatus: Forventes afsluttet ultimo 2005Tilskudsbeløb: 1.430.620,-Titel: Ambulant vaginal kirurgi med brug af lokalbedøvelseKort projektbeskrivelse:Ansøger:Formålet med undersøgelsen er at vurderekonsekvenserne i en omlægning af operationer iskeden for nedsynkning til at foregå ilokalbedøvelse samt som ambulant indgreb.Undersøgelsen skal kontrollere kvaliteten iforhold til patienten, fremgangsmåden,organisationen og sundhedsøkonomisk, så derikke sker en forringelse i forhold til tidligere.Gynækologisk/Obstetrisk afdeling Y, SkejbySygehusProjektstatus: Forventes afsluttet 2005Tilskudsbeløb: 718.250,-Titel: En medicinsk teknologivurdering af elektronisk patientjournal systempå Århus Kommu-nehospital med fokus på booking-modulet påplastikkirurgisk afdeling ZKort projektbeskrivelse:Ansøger:Projektstatus: Forventes afsluttet 2003Tilskudsbeløb: 422.000,-Formålet er at gennemføre en lokalt funderetMTV af afprøvningen, udviklingen og implementeringenaf et EPJ-bookingsystem.MUUSMANN Research & Consulting, KoldingTitel: Hospice uden mure. Medicinsk teknologivurdering af et palliativtnetværk i samspil mellem sektorerKort projektbeskrivelse:Formålet med projektet er at gennemføre enMTV af ”hospice uden mure” i den sydlige del afÅrsberetning 2002 - CEMTV 64


Ansøger:Århus Amt. Der sammenlignes med den hidtidigehåndtering af den palliative indsats. Hvad erkonsekvenserne for smertebehandlingen,patienten, organisationen og personalet samt forøkonomien af at etablere et ”hospice uden mure”,organiseret i form af et palliativt netværk i etområde svarende til Skanderbog og Odderkommuner? Projektet kan derved tilvejebringenødvendig information om forskelligeorganiseringsformer af palliative indsatser ogderes fordele og ulemper.MUUSMANN Research & Consulting, OdderCentralsygehusProjektstatus: Forventes afsluttet 2003Tilskudsbeløb: 524.500,-Titel: MTV af tværsektorielt samarbejde mellem almen praksis og hospital -Shared care belyst med blodfortyndende behandling som modelKort projektbeskrivelse:Ansøger:MTV-enheden ÅrhusProjektstatus: Afsluttet janaur 2003Tilskudsbeløb: 1.160.000,-Et studie viser, at teknologien - shared care - sominstrument medfører en kvalitetsforøgelse af AKbehandling.Shared care modeller er ikke tidligereblevet belyst i et MTV perspektiv og derforbelyses konsekvensen af den organisatorisk omstrukturering,som implementering af modellenvil medføre.Titel: Værdien af hurtig mikrobiologisk diagnostik ved lungebetændelseKort projektbeskrivelse:Ansøger:Formålet med projektet er at analysere værdien afPCR metoder og anden form for hurtigdiagnostikmed hensyn til mulig effekt på forløbetaf sygdommen, laboratorium organisationen,antibiotikaforbrug, behov for invasive procedurersamt økonomiske konsekvenser.Klinisk mikrobiologisk afdeling, OdenseUniversitethospitalProjektstatus: Forventes afsluttet 2004Tilskudsbeløb: 511.000,-Titel: Rehabilitering af hoftealloplastik patienter med kombinationsregime ien tværfaglig smerte- og rehabiliteringsenhedKort projektbeskrivelse:Målet er at afprøve og supplere lægefagligevidens med flerfaglig analyse afforudsætningerne for og konsekvenser af atindføre kombinationsregime for hofte-alloplastiki dansk regi med HovedOrtoCentret somÅrsberetning 2002 - CEMTV 65


Ansøger:organisatorisk model. Betydningen af etkombinations-regime med tidlig rehabiliteringkombineret med en præoperativ interventionbeskrives.Anæstesi- og operationsklinikken,HovedOrtoCentret, RigshospitaletProjektstatus: Forventes afsluttet 2005Tilskudsbeløb: 30.000,-Titel: Diagnostik og behandling af søvnsygdomme – Et MTV-projektKort projektbeskrivelse:Ansøger:Projektet omhandler søvnrelaterederespirationsforstyrrelser, herunder obstruktivsøvnapnø syndrom (OSAS). Der fokuseres pådiagnostisk problemstilling samt samspilletmellem primær- og sekundær sundhedssektor iudredning og behandling af søvnrelaterederespirationssygdomme.Klinisk neurofysiologisk afdeling, GlostrupHospitalProjektstatus: Forventes afsluttet 2003Tilskudsbeløb: 407.450,-Titel: Hepatitis B VaccinationKort projektbeskrivelse: At foretage en helhedsvurdering af konsekvenserneaf at indføre hepatitis B vaccination som enintegreret del af børnevaccinations-programmet iDanmark.Ansøger:Klinisk forskningsenhed, H:S Hvidovre HospitalProjektstatus: Afsluttet marts 2003-05-01Tilskudsbeløb: 950.000,-Titel: Rygeafvænning med udgangspunkt i almen praksisKort projektbeskrivelse:Ansøger:Hensigten med projektet er at sammenholde effekteni form af rygeophør med patienttilfredshedog omkostninger ved Forskningscenter for Forebyggelseog Sundheds nye internetbaserede rygestopmodelsammenlignet med den traditionellegruppebaserede rygeafvænning. Såfremt modellenviser sig effektiv, vil den praktiserende lægefremover have en nem henvisningsmulighed forpatienter, som er motiverede for rygeophør.Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed,Amtssygehuset i GlostrupProjektstatus: Forventes afsluttet 2005Tilskudsbeløb: 941.892,-Årsberetning 2002 - CEMTV 66


Titel: Ambulant behandling af patienter med svær affektiv lidelse – MTVrapportKort projektbeskrivelse:Ansøger:Projektstatus: Forventes afsluttet 2004Tilskudsbeløb: 1.595.000,-Formålet er at skabe klarhed over, om de tilstedeværenderessourcer (sundhedsfaglige og økonomiske)kan udnyttes bedre til en mere geografiskensartet og målrettet patientbehandling ogbeskrive hvilke elementer, der bør indgå i behandlingenud fra den nuværende viden om teknologiog patienternes ønske om behandling.Yderligere ønskes forudsætningerne for og konsekvenserneaf at omlægge den ambulante behandlingaf patienter med de sværeste affektivelidelser fra det nuværende decentrale system tilbehandling i specialklinikker med en bredere ogmere systematisk og integreret behandling undersøgt.Psykiatrisk Klinik, RigshospitaletTitel: Cancerrehabilitering i Danmark – med særlig fokus på almen praksis’nuværende og fremtidige rolleKort projektbeskrivelse:Ansøger:Rehabilitering af patienter med kræft er den proces,hvor de hjælpes til igen, efter behandling afsygdommen, at nå deres maksimale fysiske, psykiskeog sociale niveau. Rehabilitering er en væsentligog integreret del af kræftbehandlingen derforløber primært, hvor den behandlingsmæssigeindsats i sygehussektoren afsluttes, og almenpraksis igen har det lægefaglige hovedansvar.Indsatsen er ikke systematisk organiseret i Danmarkog der er behov for at vurdere og evaluereindsatsen. Formålet med undersøgelsen er at belyse:- I hvilket omfang kræftpatienter rehabiliteres tilet velfungerende liv - fysisk, psykisk og socialt.- At belyse kræftpatienters og lægers vurdering afforløbet.- At foreslå tiltag med henblik på forbedring afindsatsen.Forskningsenheden for Almen Medicin, AarhusUniversitetProjektstatus: Forventes afsluttet 2006Tilskudsbeløb: 582.140,-Titel: MTV af interventioner overfor patienter med svær KOLKort projektbeskrivelse:Formålet med projektet er at beskrive danskeigangværende interventioner og udenlandske erfaringer,vurdere interventionernes evidensgrund-Årsberetning 2002 - CEMTV 67


lag og foretage en evidensgradering samt gennemføreen medicinsk teknologivurdering af 3udvalgte teknologier (interventioner). Perspektiveter at bidrage med ny viden om, hvilke indsatserder organisatorisk, sundhedsøkonomisk og setfra et patientperspektiv har virkning og dermedkan anbefales over for denne patientgruppe.Ansøger:DSI Institut for SundhedsvæsenProjektstatus: Forventes afsluttet 2005Tilskudsbeløb: 1.217.800,-Titel: Implementering af automatiseret medicindoseringsudstyr på MedicinskAfdeling, Aalborg Sygehus – En MTVKort projektbeskrivelse:Ansøger:Projektstatus: Forventes afsluttet 2004Tilskudsbeløb: 796.562,50Formålet med projektet er at gennemføre enMTV ved implementeringen af et automatiseretmedicindoseringsudstyr på Medicinsk Afdelingpå Aalborg Sygehus. Hovedfokus bliver at beskriveelementer for organisation, patient ogøkonomi, men også konsekvenser af teknologiensammenlignes i en før og efter situation. Områdersom søges undersøgt vil bl.a. være indvirkning påfejlmedicinering, bedre ressourceudnyttelse, fokuspå arbejdsgange og ændring heraf, betydningaf ændrede arbejdsrutiner for personalegrupperne,gennemførelse af økonomisk modelanalyseog brugervenlighed i forhold til patienten.Medicinsk Afdeling, Aalborg SygehusTitel: Fælles udskrivningsdokument for læger og sygeplejersker med fokuspå medicinske afdelinger – et MTV-projektKort projektbeskrivelse:Ansøger:Projektstatus: Forventes afsluttet 2004Tilskudsbeløb: 1.046.406,25Projektet tager udgangspunkt i samspillet mellemprimær- og sekundærsektor inden for pleje og rehabilitering.Der fokuseres på de udskrivningsdokumenter,der sendes fra sygehuset til primærsektoren.Med henblik på at eliminere dobbeltdokumentation, mindske antallet af fejl og misforståelser,øge tilfredsheden hos personale ogbrugere, og at spare unødigt tidsforbrug, udviklesog afprøves et fælles udskrivningsdokument påmedicinske afdelinger. Formålet er at undersøgeom et fælles udskrivningsdokument bør implementeres.MUUSMANN Research & ConsultingÅrsberetning 2002 - CEMTV 68


Titel: Telemedicinsk præhospital diagnostik af akutte hjertepatienter - etnyt IT-baseret konceptKort projektbeskrivelse:Ansøger:Projektstatus:Tilskudsbeløb: 1.120.000I Danmark er telemedicin til præhospital diagnostikaf akutte hjertepatienter et nyt teknologiskprincip, der kan give anledning til en markantændring af den hidtidige diagnostik, transport ogbehandling af hjertepatienter. Denne MedicinskeTeknologivurdering (MTV) belyser, som et tidligtvarsel i et nationalt perspektiv, konsekvenserved etablering og anvendelse af telemedicinskteknologi til præhospital diagnostik for patientermed symptomer på stor blodprop i hjertet (AMI).MTV'en skal bidrage til at sikre et velunderbyggetbeslutningsgrundlag ved en eventuel indførelseaf telemedicinsk præhospital diagnostik forhjertepatienter i Danmark.Skejby Sygehus, Århus Universitetshospital,Hjertemedicinsk afd. B og MTV-enheden ÅrhusUniversitetshospitalAfsluttet marts 2002 (projektet er formelt set ikkeet puljeprojekt)Årsberetning 2002 - CEMTV 69


Bilag 3: Foredrag, undervisning ogeksterne møderForedrag og undervisningApril• Euroscan - a concerted action. Senter for medicinsk metodevurderingskonference, "Medisinske fremskritt ? Tidlig identifikasjon og vurderingav nye metoder", Oslo• Medicinsk teknologivurdering, DSI-kursus i sundhedsøkonomi, Middelfart• Medicinsk teknologivurdering og sundhedstjenesteforskning, Medicinstudietved Syddansk Universitet, OdenseMaj• On the Danish approach to Health Technology Assessment, EUhospitalskomiteensUdvekslingsprogram (HOPE), KøbenhavnJuni• On the Danish approach to HTA and a challenge to the developmentof HTA in the CEE countries, ISTAHC Annual Meeting, Berlin• Colorectal cancer screening - a formal health technology assessment.18th UICC International Cancer Congress, Oslo.• The Role of the International Network of Agencies for Health TechnologyAssessment (INAHTA), International Society for TechnologyAssessment in Health Care (ISTAHC) Berlin.August• Giving early warning to health care systems on emerging technologies.Delegation fra det kinesiske sundhedsministeriums afdeling forforskning og uddannelse• The Danish strategy for HTA with special reference to clinical managementand practice. Delegation fra det kinesiske sundhedsministeriumsafdeling for forskning og uddannelse.• Diagnosis of Colorectal Cancer - a Formal Health Technology Assessment.Delegation fra det kinesiske sundhedsministeriums afdelingfor forskning og uddannelse.• Does Nursing care for women who received breast cancer surgery,12. international conference on cancer nursing, London correspond to internationalstandardsÅrsberetning 2002 - CEMTV 70


Oktober• Medicinsk teknologivurdering, DSI-kursus i sundhedsøkonomi, Middelfart• Medicinsk teknologivurdering, Sundhedsstyrelsens SOSA-kurser.Oktober• Et røntgenbillede af sundhedsvæsenet. MedicinskTeknologivurderings efteruddannelseskursus for journalister.November• Giving early warning to health care systems on emerging technologies,ministeriel delegationen fra Schweiz.• Danish health care sector, the National Board of Health and HTA inDenmark, ministeriel delegation fra Schweiz• Medicinsk teknologivurdering og sundhedstjenesteforskning, Medicinstudietved Syddansk Universitet, OdenseEksterne møder og konferencerJanuar• KIOL, kursus i offentlig topledelse, Danmarks Forvaltningshøjskole• Årsmøde i Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren, Nyborg• Årsmøde i Dansk Medicinsk Selskab, KøbenhavnApril• Teknologivurdering af IT-systemer i sundhedsvæsenet. Dansk Selskabfor Medicinsk Informatiks årsmøde, Middelfart• Forskning og analyse med brug af SPSS, SPSS i Holte• Medlemsmøde i Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren,København• Observation som metode i evalueringsopgaver, Dansk EvalueringsSelskab, København• Folkesundhed – status og aktiviteter, MPH-Foreningen og Dansk Selskabfor Samfundsmedicin, København• Præsentation af Grundstruktur for Elektronisk Patientjournal,Sundhedsstyrelsen, København• Årsmøde i Dansk Selskab for Medicinsk Prioritering, Munkebjerg,VejleÅrsberetning 2002 - CEMTV 71


Maj• Utilization of Evaluation, Dansk Evaluerings Selskab, KøbenhavnJuni• 18 th Annual Meeting of the International Society of Technology Assessmentin Health Care. Berlin, Tyskland• Dansk Lunge Cancer Gruppes årsmøde, KøbenhavnSeptember• Dansk Evaluerings Selskabs årsmøde, Helsingør• Selvevaluering i kvalitetsarbejdet internationalt og nationalt, DSIInstitut for Sundhedsvæsen, København• Tidlig varsling, onkologigruppenOktober• Kvalitetsudvikling og en landsdækkende dansk kvalitets-model, Detnationale Råd for Kvalitetsudvikling i Sundhedsvæsenet, København• Årsmøde om MTV og evaluering, CEMTV, ÅrhusÅrsberetning 2002 - CEMTV 72


Bilag 4: CEMTVs repræsentation ieksterne udvalg og i tværgående aktiviteteri Sundhedsstyrelsen• Det Nationale Råd for Kvalitetsudvikling (Finn Børlum Kristensen)• Ekspertpanel i Teknologisk Fremsyn på bio- og sundhedsteknologi i regiaf Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling• Kontaktgruppen for det Nationale Indikatorprojekt (Finn Børlum Kristensen)• Styregruppen for Sekretariatet for Referenceprogrammer (Finn BørlumKristensen)• Det faglige råd i Sekretariatet for Referenceprogrammer (Leiv Bakketeig)• INAHTA Board (Finn Børlum Kristensen)• ISTAHC Board of Directors (Finn Børlum Kristensen)• Styregruppen for Nordisk projekt om hørenedsættelse igangsat af denordiske medicinske teknologivurderingsinstitutioner med økonomiskstøtte fra Nordisk Ministerråd (Finn Børlum Kristensen)• Styregruppen for EU-BIOMED projektet AGREE vedrørende et fællesinstrument til vurdering af kvaliteten af kliniske retningslinjer. Videreførti EU-projektet AGREE 2 fra 2002 (Finn Børlum Kristensen)• Scientific Review Board, PEK – Programms zur Evaluation der Patientversorgungmit Komplementärmedizin (Finn Børlum Kristensen)• Steering Committee, Special Purpose Interest Group on Information Resources(SPIG-IR), International Society of Technology Assessment inHealth Care (ISTAHC) (Malene Fabricius Jensen)• Styregruppen for EU-INCO Concerted Action projektet Afroimplement(Finn Børlum Kristensen)• Videnskabelig følgegruppe for forskningsprojektet FOCARE vedr. rehabiliteringaf kræftpatienter, Institut for Epidemiologisk Kræftforskning(Finn Børlum Kristensen)• Dansk Selskab for Almen Medicin, Koordinationsgruppen vedr. kliniskevejledninger (Lisbeth Høeg-Jensen)Årsberetning 2002 - CEMTV 73


• Ugeskrift for Læger, Videnskabeligt panel (Finn Børlum Kristensen)• Dansk Evaluerings Selskab, Arbejdsgruppe vedr. forslag til dansk evalueringsterminologi(Gerd Just Mikkelsen)• Lektorbedømmelseskomiteer ved Danmarks Farmaceutiske Universitetog Syddansk Universitet (Finn Børlum Kristensen)• Sundhedsstyrelsens ekspertgruppe vedr. mammografiscreening (ad hoc:Finn Børlum Kristensen, Leif Bakketeig, Niels Würgler Hansen)• Sundhedsstyrelsens kræftstyregruppe (Finn Børlum Kristensen)• Sundhedsstyrelsens følgegruppe vedrørende diabetesbehandling (NielsWürgler Hansen)• Sundhedsstyrelsens arbejdsgruppe vedr. den nationale strategi for kvalitetsudvikling(Lisbeth Høeg-Jensen)• Sundhedsstyrelsens arbejdsgruppe om etablering af kvalitetsdeklarationer(Lisbeth Høeg-Jensen)• Sundhedsstyrelsens arbejdsgruppe vedrørende livmoderhalskræftscreeningi Danmark (Helga Sigmund)• Sundhedsstyrelsens arbejdsgruppe vedr. informationssikkerhedspolitik iSundhedsstyrelsen (Gerd Just Mikkelsen)Årsberetning 2002 - CEMTV 74


Bilag 5: Målopfyldelse i forhold tilDen Nationale Strategi for MTVDen nationale strategi for CEMTV, udgivet af Sundhedsstyrelsen i 1996, eret centralt element i arbejdet med MTV. Alle aktiviteter er blevet sat i relationtil de forskellige elementer i strategien. Kontrakter, der er indgået, – bådeinternt i styrelsen og mellem styrelsen og Indenrigs- og Sundhedsministeriet– har også taget udgangspunkt i de væsentligste strategielementer.Baggrunden for strategien og oprettelsen af en central instans for medicinskteknologivurdering er et stigende behov for en bred, alsidig og systematiskvurdering af de metoder og teknikker, der anvendes i sundhedsvæsenet.Desuden er det udtryk for et ønske om at sikre, at den kliniske effekt er veldokumenteret,at der sker en effektiv ressourceudnyttelse, og at anvendelsensker på en etisk forsvarlig måde og med højest mulig kvalitet.CEMTV har i stor udstrækning opfyldt de resultatkrav, der var opstillet i2002 om end et pålagt lavt aktivitetsniveau i 1. kvartal 2002 samt centeretspersonalemæssige situation, hvor genbesættelse af vakante stillinger blev sati bero som følge af bevillingssituationen, medførte, at nogle af de planlagteaktiviteter ikke blev iværksat i 2002, og nogle aktiviteter ved årets udgangikke var så fremskredne som planlagt.Den følgende tabel viser de mål, der var sat op for 2002 med angivelse afgrad af målopfyldelseKravBemærkningerVedrørende mål 3.4. Udbredelse af brede evidensbaserede beslutningsgrundlag40. MTV indbygges i den løbende drift og planlægning på alle niveauer isundhedssektorenAt iværksætte 15-18 eksterne projekter,afslutte 8-10 projekter og at disseformidles til relevante beslutningstagerei 2002 (3.4.1.)At minimum 5 MTV-rapporter udgivesi centerets regi efter peer review i2002 (3.4.2.)Puljevurdering for 2002 har medførtopstart af 2 projekter, samt uddybningaf yderligere 9, der forventes atresultere i endelige tilsagn.10 igangsatte (75)7 projekter er afsluttet i 2002Fem rapporter er udgivet efter peerreview41. Opstille kriterier for prioritering og valg af MTV-projekter samt udpegningaf indsatsområder for selvstændige danske MTV-projekterGennemføre en bred teknologivurderingaf leddegigt med fokus på diag-primo 2003Er trykt ultimo 2002 og publiceretnostik og behandling med publiceringi 2002 (3.4.4.)Gennemføre og afslutte en bred tek-Forløber i henhold til planenÅrsberetning 2002 - CEMTV 75


nologivurdering af type 2 diabetes i2002 og forberede rapportens lanceringprimo 200342. Følge det udenlandske MTV-arbejde og nyttiggøre dette i det danskesundhedsvæsenIndsamle informationer i 2002 omimplementeringen af anbefalingerne irapporten: ”Ondt i ryggen” med henblikpå evaluering af rapporten i 2003(3.4.7.)Er iværksat, men er forsinket i forholdtil tidsplanenAfslutte fællesnordisk projekt om Er afsluttethørenedsættelse i 2002 (3.4.8.)43. Behovet for forskning og for udvikling af metoder til evaluering ogMTV identificeres med henblik på en styrkelse af forskningsindsatsenAt der i 2002 iværksættes 1-2 projekter,som væsentligt bidrager til det holdenhed i 1. kvartalIkke iværksat grundet pålagt tilbage-videnskabelige grundlag for evalueringog MTV (3.4.12.)44. Sikre overblik over og koordination af den samlede MTV-udvikling ogMTV-indsatsUdgive 2 årlige nyhedsbreve, årsberetning,samt afholde et årligt møde gennemførtEt nyhedsbrev er udgivet - årsmødefor koordination og fælles inspiration(3.4.15.)Planlægge en international evaluering Er i gang og afsluttes 2003af CEMTV i 2002 (3.4.16.)Evaluering på kræftområdet samt øvrige evalueringsaktiviteterAt iværksætte evaluering af udvalgte Er i gang og forløber i henhold tilkræftområder i lyset af den nationale planenkræftplan. Dataindsamling iværksættespå relevante delområder i 2002.Er gennemført5 afsluttetI 2002 evaluere udvalgte områderindenfor kirurgiområdet. Der publiceres3 artikler om resultaterne.I 2002 afslutte 6 igangværende evalueringsprojekterVedrørende mål 3.7. Samarbejde med eksterne parter styrkes45. MTV indbygges i den løbende drift og planlægning på alle niveauer isundhedssektorenStyrke og videreudvikle samarbejdetmed 3 lokale MTV-enheder, der skalvaretage regionale opgaver for og isamarbejde med CEMTV. Der afholdes2 årlige koordinerende møder(3.7.9.)At der i løbet af 2002 er etableret etpermanent dansk system til tidligvarsling af nye og kommende tekno-Er gennemførtSystemet er etableret og der er udgivet2 tidlige varslerÅrsberetning 2002 - CEMTV 76


logier, samt at der er udgivet 3-4 årligevarslinger i form af afgrænsedeMTVer (3.7.10.)Årsberetning 2002 - CEMTV 77


Bilag 6: Publikationer fra CEMTV i2002Alle CEMTVs publikationer kan findes elektronisk på hjemmesidernewww.cemtv.dk og www.sst.dk eller rekvireres hos:Sundhedsstyrelsens Publikationerc/o Schultz InformationHerstedsvang 122620 AlbertslundTlf.: 70 26 26 36Fax: 43 63 62 45E-post: sundhed@schultz.dkAGREE-instrumentet – vurdering af kliniske vejledninger. Center forEvaluering og Medicinsk Teknologivurdering og Sekretariatet for ReferenceprogrammerElektronisk Booking i Sygehusvæsenet. Center for Evaluering og MedicinskTeknologivurderingHøjvoltsstrålebehandling i Danmark. De seks danske behandlingscentresefterlevelse af Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 48 af 25.januar 1999 samt anbefalinger fra ESTRO. Center for Evaluering og MedicinskTeknologivurderingStrategiske overvejelser med særlig henblik på evalueringsområdet.Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering.Årsberetning 2001 for Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering.Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering.Dalton SO, Olsen J. Oversigt over ikke-randomiserede studier af mammografiscreeningsprogrammer.Medicinsk Teknologivurdering 2002; 4(1)Haamann P et al. Fotodynamisk behandling af karnydannelse bag øjetsnethinde - en medicinsk teknologivurdering. Medicinsk Teknologivurdering– puljeprojekter 2002; 2 (3)Ingerslev HJ et al. Præimplantationsdiagnostik - en medicinsk teknologivurdering.Medicinsk Teknologivurdering – puljeprojekter 2002;2 (1)Kjølby M et al. Telemedicinsk præhospital diagnostik af akutte hjertepatienter.Lidegaard Ø, Hammerum MS. Landspatientregisteret til kvalitetssikring idet gynækologiske speciale. Center for Evaluering og Medicinsk TeknologivurderingÅrsberetning 2002 - CEMTV 78


Lynge E, Olsen AH. Kvalitet af service-screening med mammografiObstetrik - data til LPR - en kortlægning af procedurer og processer.Udarbejdet af COWI A/S i samarbejde med Medconsult for Center for Evalueringog Medicinsk TeknologivurderingSundhedsstyrelsen, Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering.Leddegigt – medicinsk teknologivurdering af diagnostisk behandling.Medicinsk Teknologivurdering 2002; 4 (2)Weis N, Krogsgaard K, Kjærsgaard LL et al. Kronisk Hepatitis C. Kombinationsbehandlingmed alfa-interferon og ribavirin. Medicinsk Teknologivurdering– puljeprojekter 2002;2 (2)Westergaard HB: Dopplerundersøgelse af højrisiko gravide - en medicinskteknologivurdering. Ph.d. afhandlingØstergaard L, Andersen B, Møller JK, Olesen F. Screening for klamydiamed hjemmetest – en medicinsk teknologivurdering. Medicinsk Teknologivurdering– puljeprojekter 2002; 2 (4)Herudover er der i 2002 publiceret følgende rapporter og artikler på baggrundaf centerets arbejde:Kristensen FB, Gabbay J, Antes G, Briones E, Britton M, Burnand B, EngelG, Gallo P, Pinto CG, Siebzehner MI, Jönsson B, Landa K, Liaropoulos L,Liberati A, Makela M, Jensen BN, Piestiniene A, Raspe H, Synnott A. Educationand support networks for assessment of health interventions:ECHTA Working Group 5 Report. Int J Technol Assess Health Care.2002;18(2):423-46.Bidwell S, Jensen MF. Using a Search protocol to identify sources of information:the COSI model. In: E-text on Health Technology Assessment(HTA) Information Resources. Bethesda: U.S: National Library of Medicine(NLM); 2002. Chapter 3. http://www.nlm.nih.gov/nichsr/ehta/chapter3.htmlBusse R, Orvain J, Velasco M, Perleth M, Drummond M, Gürtner F, JørgensenT, Jovell A, Malone J, Rüther A, Wild C. Best Practice in Undertakingand Reporting Health Technology Assessments: Working Group 4 Report.Int J Technol Assess Health Care. 2002;18(2):361-422Douw K, Bakketeig LS, Gabbay J, Hansen NW, Kristensen FB. HTA Educationand training in Europe. Int J Technol Assess Health Care,2002;18(4):808-819Endahl LA., Utzon J. Fører offentliggørelse af kvalitetsmålinger i sundhedsvæsenettil bedre kvalitet? Internationale erfaringer og danske perspektiver.Oversigtsartikel. Ugeskr Læger 2002;164(38):4380-4384Årsberetning 2002 - CEMTV 79

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!