- og det lokale samarbejde - Det Kriminalpræventive Råd

dkr.dk
  • No tags were found...

- og det lokale samarbejde - Det Kriminalpræventive Råd

DKR- og det lokale samarbejde


Model til Fyns kredsrådDKR har i samarbejde med enprojektgruppe under Fynskredsråd lavet en analysemodel,som kan bruges somgrundlag for det forebyggendearbejde. Modellen rummerbåde det overordnede strategiskeniveau (kredsrådet), det koordinerendeniveau (lokalrådet)og det udførende niveau (praktikerne).Modellen tager udgangspunkt ito væsentlige områder, hvorman lokalt ønsker at opsamleviden. Det er omkring kriminalitetsudviklingenog ungesutryghedsskabende adfærd.Modellen arbejder med tre formerfor vidensopsamling:• Viden, der findes i kredsen iforvejen. Det kan fx væreanmeldelsesstatistikker,statistik over anbragte ungem.v.• Systematisk indsamling afpraksisorienteret viden. Detkan fx være spørgeskemaertil forskellige faggrupper.• Forskningsbaseret viden, fxstørre undersøgelser somselvrapporteringsundersøgelser,tryghedsundersøgelserel.lign.Analysemodellen præsenteresfor kredsrådet efter sommerferien2009.En videns- og netværksorganisationDet Kriminalpræventive Råd forebygger kriminalitet og skaber ettryggere samfund. Vores speciale er kriminalitetsforebyggelse,og vi har en målsætning om at være dem, man går til, hvis manvil vide noget om kriminalprævention.Vi har en omfattende viden om kriminalitetens omfang og årsager,organisering af det forebyggende samarbejde, forebyggelsesmetoderog evalueringer. Den viden vil vi gerne bringe ind idet lokale samarbejde, fordi det giver et godt og solidt grundlagat tilrettelægge forebyggelsen ud fra.DKR er også en netværksorganisation. Vi har en bred medlemskreds,der gør det muligt at angribe kriminalitetsproblemerne framange vinkler. Medlemskredsen består af omkring 50 myndighederog organisationer, som mødes i DKR og udveksler erfaringerog inspirerer hinanden til forskellige kriminalpræventive initiativer.Rådet arbejder også gennem information til offentligheden ogved at støtte lokalt kriminalpræventivt samarbejde.DKR har fire overordnede mål:• At nedbringe antallet af flergangsofre• At nedbringe antallet af de meget kriminelle unge• At fastholde de gode resultater af indsatser rettet mod denbrede befolkning.• At fastholde det høje tryghedsniveau i befolkningen.Alle vores aktiviteter vurderes i forhold til de fire mål.Lokale problemer – lokale løsningerDKR tilbyder at være en tæt samarbejdspartner for det lokalesamarbejde – kreds- og lokalråd. Vi har bl.a. stor erfaring med,hvordan det lokale samarbejde organiseres bedst muligt. Vi menerdog, at kriminalitetsproblemerne løses bedst lokalt. Det lokalesamarbejde ved nemlig præcis, hvor skoen trykker og kan seindsatsen i sammenhæng med andre lokale initiativer.Sammen med det lokale samarbejde kan DKR være med til atkvalificere forebyggelsen af kriminalitet på de områder, som I harbehov for at arbejde med.DKR kan indgå som konsulenter og sparringspartnere for det lokalesamarbejde. Vi kan fx bidrage med viden om:• Kriminalitetsbilledet og udviklingen• Kriminalitetstrends• Omfang, effekt og kvalitet af det lokale kriminalpræventivesamarbejde


• Kriminalpræventive metoder – hvad virker, og hvad virker ikke• Hvordan kan man arbejde med metoderne i forskellige sammenhængeHvad efterspørger I?Befolkningens udsathed for kriminalitet og oplevelsen af trygheder to væsentlige områder i forhold til kriminalitetsforebyggelse,og der findes allerede meget viden på de to områder.DKR vil gerne videreudvikle de to områder i forhold til det lokalesamarbejde. Arbejdet kan fx munde ud i et koncept, hvor kommunerneud fra et standardspørgeskema kan afdække lokalbefolkningensrisiko for at blive udsat for kriminalitet samt et billedeaf, hvor stor trygheden er lokalt.Lokale offerundersøgelser vil kunne gøre det muligt at fokuserepå særlige problemområder, mens undersøgelser af tryghed fxkan afdække særlige utrygge steder.De to områder er eksempler på, hvor DKR ser et muligt samarbejde,hvis der er et lokalt ønske og behov for at gå i denne retning.En anden vej for DKR kunne være at opbygge en videndatabase,som det lokale samarbejde kunne bruge til at orientere sig i omkringkriminalitet og forebyggelse.DKR samarbejder også gerne omkring:• En systematisk og videnbaseret tilgang til kriminalitetsforebyggelse• Kriminalitetsforebyggende metoder• Tværfagligt samarbejde og organiseringen af detVi er åbne for jeres forslag og behov, og bringer gerne vores videnom analyser, metoder og evalueringer ind i jeres arbejdemed forebyggelse.Kontakt til DKRKontakt vores analyseenhed eller metodeenhed, hvis I har lyst tilat høre mere om, hvordan DKR kan hjælpe med at kvalificere detlokale kriminalitetsforebyggende arbejde:Merete Djurhuus, koordinator i analyseenheden,tlf. 45 15 36 61, md@dkr.dkCharlotte Vincent, sociolog i metodeenheden,tlf. 45 15 36 82, chv@dkr.dkPå vores hjemmeside, dkr.dk, kan man læse mere om DKR, voresmedarbejdere, arbejde, undersøgelser om kriminalitet ogforebyggelse mm. Vi glæder os til samarbejdet.Sparring om SSP-samarbejdeDKR har ansat en gruppe proceskonsulenter,som kan væremed til at give det lokale SSPsamarbejdeet kvalitetstjek.Konsulenterne har lang praktiskerfaring med kriminalitetsforebyggelsegennem deres engagementi SSP-samarbejdet i forskelligekommuner, og de harsamtidig en videreuddannelse iforandringsledelse og kultursammensmeltning.Konsulenterne har løst opgaverfor flere kommuner, bl.a. Gladsaxe,Rebild, Slagelse, Guldborgsund,Køge og Ishøj.Kommunen kan få sparring omfx:• Mål og metoder for SSPsamarbejdet.Rådgivningentager udgangspunkt i kommunenseksisterende samarbejdsformog initiativer.• Konkretisering af formål ogmål for indsatserne.• Præcisering af målgrupper.• Afdækning af organisationensudviklingsbehov.• Afdækning af, hvilke metoder,der er behov for.• Forandring og kultursammensmeltning,bl.a i forholdtil samarbejdet mellemkommunen og politiet.• Kortlægning af problemområderog konkrete kriminalpræventivemetoder, der serud til at virke.ProjektstøtteDKR giver hvert år støtte til lokaleprojekter, som har et kriminalpræventivtog/eller tryghedsskabendesigte. På den måde får vikendskab til de mangeartedeprojekter, der sættes i gangrundt omkring i landet, og indsigti nye metoder og erfaringer,som vi kan videreføre i vores arbejde.På dkr.dk findes et ansøgningsskematil projektstøtte.


Det Kriminalpræventive RådOdinsvej 192600 GlostrupTlf. 43 44 88 88dkr@dkr.dkwww.dkr.dk

More magazines by this user
Similar magazines