Stig Kyster-Hansen

toef.dk
  • No tags were found...

Stig Kyster-Hansen

Femern Bælt forbindelsenKonsekvenser for jernbanegodstransportenefter 201820091


Femern Bælt forbindelsenKonsekvenser for jernbanegodstransportenefter 201820192


Så drastiskbliver det nok ikkeMen der vil ske betydelige forandringerfor godstransporten20193


Transportsektoren står over foruundgåelige ændringerPresset på infrastrukturen er voldsomt stigende, og deafledte miljømæssige udfordringer øges konstantØget trafiktæthed på Europas vejsystemTransporttiden på det danske vejnet er kraftigt forlængetpga. tæt trafik. Det er dyrt for virksomhederne, for samfundetog for miljøetAntallet af vare- og lastbiler på de danske veje er stegetnæsten 50% over 10 år frem til 2007 - godsmængdernehar i samme periode holdt et stabilt og ensartet niveauJernbanen har kapacitet til at overtage gods fra vejnettetFemern Bælt forbindelsen øger denne kapacitet ogforbedrer muligheden for miljørigtig godstransport4


Nødvendigt med sammenhængFemern Bælt forbindelsen bør være pejlemærkeNy linjeføring mellem København og Ringsted kaneffektivt dele passager- og godstransporten på jernbanenog dermed løse flaskehalsproblemerPassagertrafik primært over Køge og godstrafik primærtover Høje Taastrup bør naturligt medføre satsning på deneksisterende godsterminal i netop Høje TaastrupDisse investeringer peger naturligt frem mod åbningen afFemern Bælt forbindelsenHøjhastighedstog til passagertrafikken bør også tænkesind i investeringerne i ny linjeføringYderligere en fast forbindelse mellem Danmark ogSverige (Helsingør-Helsingborg) vil øge potentialet samteliminere flaskehals og risiko for transportstop5


Stort potentiale i gods på Femern BæltForbedret konkurrenceevne på jernbanen– bl.a. til gavn for miljøetKøretid reduceres med knap 2 timer sammenlignet mednuværende strækning via Jylland og FynElektrificeret dobbeltspor (på nær på broerne) Kapacitet på Femern Bælt forbindelsen er sat til 2godstog pr. time i hver retningMulighed for fordobling af den nuværende, transporteredegodsmængde…og måske endda mere…men meget afhænger af priser/afgifter6


Mange aspekter spiller ind• Direkte udgifter til investeringer i infrastruktur skal ses isammenhæng med• sparet transporttid, som er øget produktiv arbejdstid(eller tiltrængt og værdifuld fritid)• mindsket miljøbelastning, som er helt afgørende,hvis vi skal nå f.eks. 2020-mål mm.• langsigtet afskrivning gør investeringerne mereoverkommelige• Bedre tilrettelæggelse af godstransporten, bedre samspilmellem transportformerne – alle involverede har ansvar• producenter, speditører, transportører, myndigheder m.fl.• Femern Bælt forbindelsen er en væsentlig faktor, menpotentialet realiserer ikke sig selv!7


Fremtidens bæredygtige løsningDB Schenker Rail Scandinaviafremtidens bæredygtige transportløsning som en del afden samlede logistikkæde, hvor jernbanen klarer delange stræk, mens lastbiler fordeler godset lokalt ogregionaltmiljøvenlig godstransport, som belaster miljøet op tilseks gange mindre end tilsvarende godsmængdertransporteret samme strækning med lastbil.EksempelCarlsberg - to daglige transporter mellem Fredericiaog København.En beregning på ecotransit.dk viser, at en tilsvarendetransport med lastbiler ville have resulteret i 6 gangestørre CO 2 -udslip…foruden den øgede belastning afvejnettet8


Om Railion Scandinavia A/SRailion Scandinavia– fra 15/2: DB Schenker Rail Scandinaviaer ejet i fællesskab af Deutsche Bahn (D) and GreenCargo (S)er en del af DB Schenker Rail - et omfattende, europæisktransportnetværktransporterede i 2007 næsten 300.000 vogne og mereend syv millioner tons om året – hvilket svarer til 650 fuldtlastede lastbiler - hver dag året rundthar cirka 300 ansatte, hvoraf de fleste er lokomotivførereog stationspersonalehar mere end fordoblet omsætningen pr. medarbejdersiden en turn around, der er gennemført siden 20019


Ambitiøse målDB Schenker Rail Scandinavia stræber mod nye højderInvesteringer for 700 mio. kr. i 23 nye BR185 lokomotiverHar i forvejen 13 andre lokomotiver til grænseoverskridendetransportEn fordobling af den kørte distance- fra 4,5 mio. kilometer til 9 mio. inden for få år Den mest effektive jernbaneproduktion skal resultere i,at vi er førende i en effektiv korridor, der forbinderSkandinavien med resten af EuropaVi har det totale ansvar for produktion, kvalitet, effektivitetog sikkerhed i korridoren10


Den ’grønne’ korridorEn miljøvenlig løsning på godstransportenGrænseoverskridende godstransport fra Skandinavienog langt ned i TysklandVæsentligt færre lokomotivskift, stop og forsinkelserLængere strækninger og effektiv køretidBaseret på en omfattende og koordineret planlægningOptimering af ressourcer til gavn for kunderne…ogmiljøet11

More magazines by this user
Similar magazines