13.07.2015 Views

1. Bilag 1

1. Bilag 1

1. Bilag 1

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

TRÆNGSELSAFGIFT IHOVEDSTADENMiljøundersøgelse >>> Vurdering af de miljømæssige konsekvenserRAPPORT 407 - 2012


TRÆNGSELSAFGIFT I HOVEDSTADENMiljøundersøgelse >>> Vurdering af de miljømæssige konsekvenserRapport 407 - 2012FØLGENDE HAR YDET RÅDGIVNING:Tetraplan: Trafi kberegningerAarhus Universitet, DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi: Beregninger af luftforureningNiras: Visualiseringer og vurdering af bymiljø og befolkningSund & Bælt: Forslag til placeringer af betalingssteder og vejlukninger samt beskrivelse af det tekniske systemREDAKTION:VejdirektoratetDATO: Januar 2012LAYOUT:FOTOS:GRUNDKORT:TRYK:Arletty Suenson og Tina Dilling PetersenGraae, Armgaard & Bangsbo Photography© Copyright Kort- og MatrikelstyrelsenVejdirektoratetISBN (NET): 9788770606646ISBN (TRYK): 9788770606660UDGIVER: Vejdirektoratet, 2012COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 2012


INDHOLDFORORD 4<strong>1.</strong> SAMMENFATNING (IKKE TEKNISK RESUMÉ) 62. BAGGRUND OG EKSISTERENDE FORHOLD 163. UNDERSØGTE FORSLAG 184. TRAFIKALE KONSEKVENSER 405. STØJ 626. LUFT 787. BYMILJØ 888. BEFOLKNING 929. ANDRE MILJØFORHOLD 9610. AFVÆRGEFORANSTALTNINGER 1001<strong>1.</strong> MONITERING OG OVERVÅGNING 10212. MANGLER OG USIKKERHEDER 10413. BAGGRUNDSRAPPORTER 106BILAG 1 108BILAG 2 166


Undersøgte forslagMotorring 3KommunegrænseKGSLYNGBYKommunegrænse& AmagerRing 2Hillerødmotorvejen4GENTOFTEHelsingørmotorvejenrikssundsvejHERLEV3GLADSAXE2HELLERUP2ssundmotorvejenKØBENHAVN3VANLØSERØDOVRERoskildevej2FREDERIKSBERGMotorring 3PE47E55HolbækmotorvejenHVIDOVRE2AmagermotorvejenTÅRNBYKASTRUPØresundsmotorvejenKøbenhavnsLufthavnE20AVEDØRE HOLME7


Samtidig vil en reduceret biltrafi k mindske den negativepåvirkning af bymiljøet i København både i forhold til trafi k-støj, luftforurening og trafi kkens øvrige negative påvirkningeraf sundheden og miljøet.<strong>1.</strong>2 UNDERSØGTE FORSLAGDer har været undersøgt fl ere forslag til placering af entrængselsafgiftsring. I denne miljøvurdering er de miljø- ogtrafi kmæssige konsekvenser for følgende 4 forslag beskrevetog vurderet:■ Ring 2■ Københavns Kommunegrænse■ Københavns Kommunegrænse og Amager■ Motorring 3For hvert forslag er der vurderet placeringer af betalingsportalerog nødvendige vejlukninger.For trængselsafgiftsringe, der inkluderer Amager- ogØresundsmotorvejen samt Lufthavnen, er disse undtagetbetaling.<strong>1.</strong>3 TAKSTERI S-SF’s udspil fra august 2011 blev fremlagt en mulig overordnetmodel for en trængselsafgift. I denne var forudsat enafgift på 25 kr. i myldretiden og mindre udenfor myldretidenog i weekenderne, ligesom det blev foreslået at placere entrængselsafgiftsring svarende til Ring 2.Den 5. december 2011 afholdt transportministeren en konference”Bedre mobilitet - konference om en trængselsafgifti Hovedstaden”, som en indledende debatfase forarbejdet med lovforslaget om en trængselsafgift, herunderudarbejdelse af miljøredegørelse. Siden har der væretarbejdet videre med at udvikle en takstmodel og medforskellige forslag til linjeføringer for en trængselsafgift,med fokus på at nedbringe trafi kken i de mest belastedeperioder.For at afklare de miljømæssige konsekvenser af at ændrepå takststrukturen er der set på en række forskellige takstmodeller.Det er i den forbindelse blandt andet undersøgthvad konsekvenserne er ved at indføre lavere takster,takster der er mere målrettet trængsel i myldretiderne ellerindførelse af gratis perioder midt på dagen og i weekenderne.Der er ikke set på modeller, hvor taksterne er højere,end de takster, der fremgår af S-SF’s udspil.De trafi kale og miljømæssige konsekvenser af disse takststrukturerer også belyst i de følgende kapitler.Resultaterne af de trafi kale undersøgelser viser, at indførelsenaf alternative takststrukturer med lavere takstereller længere gratis-perioder ikke vil have større effekterpå miljøet end indførelsen af S-SF’s takstmodel. Det måforventes, at der i den videre proces bliver arbejdet videremed optimering af såvel takststruktur som den præciseafgrænsning og udformning af trængselsafgiftsringen.<strong>1.</strong>4 TEKNISKE LØSNINGERDer er ikke taget endelig stilling til valg af den tekniske løsningfor et afgiftssystem. Der er som udgangspunkt kiggetpå løsninger, som anvender kendt og afprøvet teknologi.Det indbefatter:■■Et BroBizz-system, som det kendes fra Storebælt ogØresund (dog uden bomme), kombineret med kameraregistreringaf nummerplader, svarende til modellen deranvendes i Oslo.Kameragenkendelse, som blandt andet anvendes iStockholm.En visualisering fremgår af fi gur <strong>1.</strong>2FIGUR. <strong>1.</strong>2 Visualisering afbetalingsportal placeret påRoskildevej ved Damhussøen8


-280-220360-2400440-750<strong>1.</strong>5 GENNEMFØRELSEFra lovgivningen om en trængselsafgift er vedtaget af Folketinget,forventes det, at der vil gå ca. 2 år til at systemetkan tages i brug. Selve anlægsarbejderne for etablering aftrængselsafgiftssystemet forventes samlet at kunne gennemførespå ca. 1 år. På de enkelte lokaliteter vil anlægsarbejdernetil opstilling af betalingsportaler være af korterevarighed.<strong>1.</strong>6 TRAFIKALE KONSEKVENSERHelt overordnet vil alle forslagene til en trængselsafgiftsringindebære, at der sker en mærkbar reduktion af trafi kkeni Hovedstadsområdet. Reduktionen af trafi kken medførerbedre plads på vejene og dermed bedre fremkommelighedfor de biler, der skal frem.Til vurdering af de trafi kale konsekvenser, er der ved anvendelseaf en trafi kmodel (OTM) gennemført beregninger forhvert af de forskellige forslag til placering af en trængselsafgiftsring.-7270-830-2530-7270-3100350-7340-220-44807704030-390-6040-1790-210-6060-260-6330-260-1830-290-6330260-310-520-940-480-270-200-770-310-300-460-6720260-270-780-280-600-510-7590-460-330620-800-280-1070-290-970-1730-710-8660270-4920-5480230-1480-770-4040-3770-11201070340350-2401070-1560-430-840-1140500-790-10903302202008301460-1370 -1660-700-3003501160-840200-910-540-630-7110-340-310-4480-830-230-1940-620-260-220-1610-380-460900-6180-810-1710660-340-1590600-610-2680360-12430-7000-1640-4850860-4220-1290-3930-3690-300380330-1440-340630-780-22201180-4340-15050-550-7850-1750300-420-5670-650-9504350-1280-1130-2050-300-2804330-3080490-7820-2910-12402980-25405060-740-87106010310-15540-314031402430-6230330-2790380-2204802250-1490-980-7780-8530-590260-7560-1980-1630-2980-2600-670-450-3250-11320-450-2000-30006102540-900-17780-3310-700-510-3860-5280750-20480-1810-17370-1230-5610-5330-14170410-3330-400-660-3750-1920800-520-5540-310-990-1750-720-1710240680-4120600-6480340-3220-1430-11820-610220-890-2302310-3570-320520-5290-3050-2700-1600-2060-500-17660-9400330-2730400-7770-880-720-7080-5350-10190-18150-3800-2890740-20520-1690-1720810-88301010890510-530-24010-6000-12780-3040-13050-1390-1740-4990950-2290-2900-17660-2130-310920460-4260-3450-2590-1110-1500-8510-13070720-930-470-1770-2570-8010-730-9710-3240-2110320-8760370350280-1510-2580-2420-2320-4970-550-2640-2040-1190-1020-2830-5810-13320-1620-4160-3760-1660-4680-1990-650270-1520-1180-1990-4050-360-3560-1020-640-1040-6640-4050-250-1460-1440-400-2230-1260-1850-250-1760-6550-920820-3640-1270330-250-340-280-2190-1000-1340-370-270-2330550-1310-240-420-1060-1580-440-1380-1520-2390-2350200-2670-580-3790-1700-2170-1910-470-210-380-6890-420-7300-490-480-390-340-560-560230210FIGUR <strong>1.</strong>3 Ændringer i trafi kbelastning på vejnettet - Eksempel med trængselsafgift ved Kommunegrænsen og Amager.Ændringerne i trafi kbelastningen er opgjort som hverdagsdøgntrafi k i forhold til Basis 20169


Effekt pr. hverdagsdøgn Ring 2 Kommunegrænsen Kommunegrænsen Motorring 3og AmagerTrafikreduktion inden for Ring 2, pct. 25,0 pct. 15,1 pct. 14,5 pct. 8,7 pct.Trafikreduktion i Hovedstadsområdet, pct. 4,7 pct. 6,4 pct. 6,6 pct. 8,4 pct.Trafikreduktion ved ringen, pct. 41,3 pct. 42,8 pct. 41,0 pct. 41,8 pct.Bortfald af bilture - 88.000 - 94.000 - 9<strong>1.</strong>000 - 104.000Vækst i antal bilpassagerture (samkørsel) +28.000 +35.000 +35.000 +42.000Vækst i antal kollektive ture + 14.000 + 14.000 + 13.000 + 15.000Vækst i gang og cykelture + 34.000 + 30.000 + 29.000 + 30.000Reduktion i ture - 12.000 - 15.000 - 14.000 - 17.000Tidsgevinst 1<strong>1.</strong>000 timer 13.200 timer 15.600 timer 15.200 timerSkønnet antal betalingssteder 35 37 29 33Skønnet antal vejlukninger 10 22 5 9TABEL <strong>1.</strong>1 Trafi kale effekter af 4 forslag til trængselsafgiftsringe i Hovedstaden (S-SF takster)Som sammenligningsgrundlag for de forskellige forslagtil trængselsafgift er gennemført en trafi kberegning for et0-alternativ i en 2016 situation - også kaldet Basis 2016. Idenne situation er trafi kken fremskrevet under forudsætningom, at der ikke indføres trængselsafgift, og at infrastrukturprojekter,som allerede er vedtaget, er etableret.Størrelsen og fordelingen af de trafikale konsekvenser■ Størrelsen og fordelingen af de trafi kale konsekvenserafhænger blandt andet af, hvor trængselsafgiftsringenplaceres. En ring, der er tæt på Københavns centrum, vilgive en større afl astning af trafi kken i de indre bydele, enden ring der er længere væk fra centrum, mens en ring,der placeres længere ude, vil have de største trafi kale effekterfor hovedstadsområdet i sin helhed, jf. tabel <strong>1.</strong><strong>1.</strong>■Lige meget hvilken linjeføring, der vælges, vil der ske etfald i trafi kken på de store indfaldsveje i de fem byfi ngre:Køge Bugt Motorvejen, Holbækmotorvejen, Frederikssundmotorvejen/ Frederikssundsvej, Hillerødmotorvejenog Helsingørmotorvejen. De største fald i trafi kken påindfaldsvejene opnås med en trængselsafgiftsring vedMotorring 3.Rejsemønstre og tidsgevinster■ Ved en trængselsafgiftsring ved Kommunegrænsen ogAmager er de beregnede samlede tidsgevinster forde biler, der kører, 15.600 timer pr. hverdagsdøgn oglidt mindre for en trængselsafgiftsring ved Kommunegrænsen,nemlig 13.200 timer per hverdagsdøgn.De samlede beregnede tidsgevinster for bilisterne vilvære 15.200 timer per hverdagsdøgn med en trængselsafgiftved Motorring 3, og mindst med 1<strong>1.</strong>000 timerper hverdagsdøgn ved en trængselsafgiftsring vedRing 2.■■■■Trængselsafgiften vil nedsætte rejsetiden med omkring10 % for en rejse med udgangspunkt et sted uden forringen og med slutpunkt indenfor ringen i København.Der vil ske et fald i antallet af bilture i alle forslag til entrængselsafgiftsring. Reduktionen sker dels som følgeaf overfl ytning af bilture til andre transportmidler, delsfordi der i gennemsnit bliver fl ere personer pr. bil, ogdels fordi nogle ture helt bortfalder.Reduktionen i antallet af bilture er næsten ens i allefi re forslag til trængselsafgift. Afhængig af linjeføringenfor trængselsringen kan der forventes en reduktionpå 3,7 - 4,4 % i antallet af ture i bil (ture som bilfører).Af disse bilture bliver 32 - 40 % i stedet til samkørsel,27 - 32 % til cykel og gangture, 14 - 16 % til kollektive ture,mens 14 - 17 % falder bort.Dette indebærer, at antallet af gang- og cykelture stigermed ca. 2,5 til 3 %, og at kollektiv trafi kture stiger med1,4 til 1,6 %.Omvejskørsel■ Uanset hvilken linjeføring, der vælges, vil nogle trafi -kanter forsøge at køre alternative ruter for at undgå atkrydse ringen. Det vil betyde, at trafi kken med en trængselsafgiftsringved Ring 2, ved Kommunegrænsen ellerKommunegrænsen og Amager stiger på dele af ringforbindelserneMotorring 3, Ring 3, Ring 4 og en rækkeandre veje langs ringene. Med en trængselsafgiftsringved Ring 2 vil der også ske en stigning i trafi kken påAmagermotorvejen.■Omvejskørslen på kommuneveje udenfor trængselsafgiftsringenvil være størst ved en placering i Ring 2,10


■■men bliver reduceret ved en placering i Kommunegrænsenog reduceret endnu mere ved en placering iKommunegrænsen og Amager. Ved en placering langsMotorring 3 er der næsten ingen trafi kstigninger somfølge af omvejskørsel.På trods af at nogle trafi kanter vælger at køre andreveje for at undgå at krydse trængselsafgiftsringen,vil der i Hovedstadsområdet samlet set ske et fald itrafi karbejdet (antal kørte km) i alle forslagene til entrængselsafgiftsring. Der sker et fald i trafi karbejdet isåvel København og Frederiksberg kommuner som iomegnskommunerne. En trængselsafgiftsring ved Ring2 vil dog medføre en mindre stigning i trafi karbejdet iGlostrup og Herlev kommuner.Mindre justeringer i de enkelte ringes linjeføringer, eksempelvisom Nordhavnsvej ligger indenfor eller udenfortrængselsafgiftsringen, vurderes ikke at ændre nævneværdigtved de trafi kale konsekvenser.<strong>1.</strong>7 STØJFor at belyse de støjmæssige konsekvenser af forslagenetil trængselsafgifter er der for hvert alternativ foretagetberegninger af den ændrede støjudsendelse fra trafi kkenpå de vejstrækninger, der indgår i trafi kmodellen.Det vurderes, at alle trængselsafgiftsringe vil medføre enpositiv effekt på den samlede støjbelastning i København,som følge af mindre trafi k. Fælles for alle 4 forslag er dog,at langt hovedparten af vejstrækningerne i Hovedstadsområdet,95 - 97 %, vil få et marginalt ændret støjniveau iintervallet +/- 1 dB.Generelt vil de største ændringer i støjudsendelsen optræde påde strækninger, hvor der sker den relativt største trafikændring iforhold til Basis 2016, hvilket typisk ses i nærheden af trængselsafgiftsringene.Der vil således lokalt være forskelle mellemforslagene. Figur <strong>1.</strong>4 viser andelen af vejkilometer i henholdsviscentralkommunerne (Frederiksberg og København), nabokommuner(til Københavns Kommune ekskl. Frederiksberg)og øvrige Hovedstadsområde, hvor støjen ændres med mereend +/- 1 dB. En trængselsafgiftsring ved Ring 2 vil medføreden relativt største støjreduktion i centralkommunerne, hvorboligtætheden samtidig er størst, her vil støjudsendelsen fra ca.30 % af vejnettet blive reduceret med mere end 1 dB.En trængselsafgiftsring ved Motorring 3 vil medføre denrelativt største støjreduktion i nabokommunerne, hvor ca.19 % af infl uensvejnettet vil få reduceret støjudsendelsenmed mere end 1 dB.<strong>1.</strong>8 LUFTSamlet vurderes de forskellige forslag til trængselsafgiftsringeat reducere luftforureningen, men reduktionen vurderesat være begrænset, og der er kun mindre forskelle mellemde forskellige forslag. Reduktionen centralt i København vilvære lidt større for de forslag til trængselsafgiftsringe, der35 %30 %25 %20 %15 %10 %5 %0 %> -1 dB> 1 dBKbh. og Frb.NabokommunerØvrige områdeKbh. og Frb.NabokommunerØvrige områdeKbh. og Frb.NabokommunerØvrige områdeKbh. og Frb.NabokommunerØvrige områdeRing 2 Kommunegrænse Kommunegrænseog AmagerMotorring 3FIGUR <strong>1.</strong>4 Andelen af vejkilometer hvor støjen ændres med mere end +/- 1 dB.11


Ring 2 Kommunegrænse Kommunegrænseog AmagerMotorring 3Kvælstofdioxid, NO 2- 7 % - 6 % - 6 % - 3 %Partikler, PM 10- 3 % - 3 % - 3 % - 2 %TABEL <strong>1.</strong>2 Gennemsnitlig reduktion af luftens indhold af NO 2og PM 10i forhold til Basis 2016 for i alt 138gadestrækninger i København og på FrederiksbergRing 2 Kommunegrænse Kommunegrænse Motorring 3og AmagerKbh. + Frb. Kommune - 15 % - 16 % - 15 % - 10 %Nabokommuner - 3 % - 7 % - 7 % - 13 %Øvrige hovedstadsomr. - 2 % - 3 % - 3 % - 5 %I alt - 4 % - 5 % - 6 % - 7 %TABEL <strong>1.</strong>3 Ændring i trafi kkens udledning af CO 2i forhold til Basis 2016. Nabokommuner er kommuner,der grænser op til Københavns Kommunes ydre kommunegrænse samt Dragørligger tættest på Københavns centrum (Ring 2, Kommunegrænseog Kommunegrænse og Amager) i forhold tilforslaget om en trængselsafgiftsring ved Motorring 3. Derimodvil den samlede udledning af luftforurenende stoffermindskes mest ved en trængselsafgiftsring ved Motorring3, idet dette forslag samlet vil medføre det største fald i detsamlede trafi karbejde (kørte km).Der er foretaget beregninger af luftens indhold af forurenendestoffer for i alt 138 gadestrækninger i Københavnog på Frederiksberg. Beregningerne viser, at trængselsafgiftenvil medføre en mindre forbedring i luftkvaliteten, setabel <strong>1.</strong>2. Med hensyn til luftens indhold af kvælstofdioxid(NO 2) vurderes den gennemsnitlige reduktion at være3 - 7 %, afhængig af hvilket forslag der vælges for partikler(PM 10), vil reduktionen være 2 - 3 %.Antallet af gadestrækninger, hvor der sker overskridelseraf luftkvalitetsgrænsen for NO 2, på 40 μg/m 3 som årsmiddelværdi,er 11 gadestrækninger i Basis i 2016. Detvurderes, at en trængselsafgift vil reducere antallet afgadestrækninger med overskridelser af grænseværdien til5 - 7, afhængig af alternativ til trængselsafgiftsring.Beregninger af den samlede udledning af forurenendestoffer (emissioner) fra trafi kken viser ligeledes mindreforskelle mellem de forskellige trængselsafgiftsringe.Trængselsafgiften vil reducere CO 2emissionerne medmellem ca. 88.000 og 156.000 ton pr. år. I tabel <strong>1.</strong>3 sesden procentvise ændring i trafi kkens udledning af CO 2(kuldioxid) i forhold til Basis 2016. Et stort set tilsvarendebillede ses for øvrige undersøgte emissioner: NO x(kvælstofoxider), PM 2.5, PM 10, CO (kulilte), VOC (fl ygtigeorganiske forbindelser) og SO 2(svovldioxid). Reduktioneni emissionen vil være størst i Københavns Kommune ogFrederiksberg Kommune for de forslag til trængselsafgiftsringe,der ligger tættest på Københavns centrum,hvorimod en trængselsafgiftsring ved Motorring 3 vilmedføre den største reduktion i øvrige områder udenforKøbenhavns Kommune.<strong>1.</strong>9 BYMILJØ OG BEFOLKNINGStort set alle betalingsportaler uanset valg af trængselsafgiftsringer beliggende i bymæssig bebyggelse. I sagensnatur er de eksisterende vejanlæg dominerende, og der erallerede i dag forskelligt vejudstyr som vejbelysning, skilte,portaler og lignende mange steder.Da udstyr til betalingsportaler minder om traditionelt vejudstyr,vurderes opsætning af udstyret eller belysning ikke at villepåvirke bymiljøet eller de nære omgivelser i væsentlig grad.Etablering af en trængselsafgiftsring omkring Københavnvurderes at kunne medføre en række miljøeffekter, som kanpåvirke befolkningen. De miljøeffekter, der vurderes at havestørst betydning, er knyttet til barriereeffekt og sundhed ogvelfærd.12


En trængselsafgift vil samlet set medføre en afl astning afvejnettet i Hovedstadsområdet. Dette vil sikre bedre fremkommelighedfor de biler, der fortsat benytter vejnettet. Denreducerede trafi k på vejnettet vil således skabe mulighedfor at forbedre vilkårene for fodgængere, busser og cyklisterog dermed medvirke til at forbedre bymiljøet i Københavnbåde i forhold til trafi kstøj, ulykker, luftforurening ogmindske trafi kkens negative virkninger på sundhed og miljø.En trængselsafgift vil ikke medføre en fysisk barriere, mendet vil være nødvendigt at lukke enkelte veje. Dette vilvære til gene for de bilister, der er vant til at benytte disseveje, men vil samtidigt betyde mindre gennemkørende trafik. Da der er mulighed for omkørsel ad nærliggende veje,vurderes generne fra vejlukningerne at være begrænsede.Cyklister og fodgængere vil kunne passere uhindret.En trængselsafgift vil påvirke et stort antal mennesker, daafgiften skal betales, uanset om man kører ind eller udaf København. Dette vil påvirke folks færdsel, da mangevil ophøre eller reducere deres færden med henblik på atundgå at betale. Afgiften vil påvirke adgang til rekreativeområder, fritidskørsel, adgang til kommunale serviceydelser,handel- og indkøbsvaner m.m.Påvirkningen vil være forskellig afhængig af, hvor en trængselsafgiftsringplaceres, og hvilken takstmodel der vælges.Hvis der f.eks. ikke bliver pålagt afgift i weekenderne, vilpåvirkning på fritidskørslen ikke blive så stor, som hvis deropkræves afgift. Hvis en trængselsafgiftsring placeres påtværs af kommunegrænser, vil det begrænse folks adgang tilkommunale serviceydelser såsom skoler, biblioteker, borgerserviceog andre kommunale serviceydelser.En trængselsafgiftsring vurderes at have en positiv effektpå sundheden i København, da støj- og luftforureningensamlet set vil mindskes, omend det er i mindre omfang.Derudover forventes det, at der i et vist omfang vil ske enoverfl ytning af bilture til gang- og cykelture, som vil medføreen positiv effekt på sundheden.<strong>1.</strong>10 ANDRE MILJØFORHOLDDer er foretaget en screening af andre miljøforhold såsomplanforhold, rekreative interesser, natur- plante- og dyreliv,overfladevand, landskab, kulturarv, forurenet jord samt råstofferog affald. Det vurderes, at påvirkningerne fra en trængselsafgiftsringikke er betydende for nogle af disse faktorer.<strong>1.</strong>11 AFVÆRGEFORANSTALTNINGERVed indførelse af en trængselsafgift vil visse vejstrækningerfå mere trafi k, som kan medføre miljøproblemer på disse.Samlet set medfører forslaget om en trængselsafgift et faldi trafi kbelastningen, støjbidraget og luftforureningen.I forhold til at imødegå de negative miljøkonsekvenserkan etablering af afværgeforanstaltninger afhjælpe dette.13


Følgende afværgeforanstaltninger kan afbøde de negativemiljøkonsekvenser:■■■Trafi ksaneringer, hastighedsbegrænsninger eller hastighedszoner,vejlukninger eller ensretninger kan afhjælpeproblemer med uhensigtsmæssig sivetrafi k som følge afindførelse af trængselsafgift.Etablering af P-forbud eller opkrævning af betaling forparkering, kan afhjælpe gener for lokale beboere ift.parkering på vejen forårsaget af manglende parkeringskapacitetved eksempelvis stationer.Anlæg af P-pladser kan afhjælpe problemer med manglendeparkeringskapacitet ved eksempelvis stationer.<strong>1.</strong>13 MANGLER OG USIKKERHEDERDe trafi kale konsekvensberegninger er gennemført med trafikmodellen OTM version 5.3. Modellen beregner trafi kkenog dens fordeling på transportmidler og ruter for et gennemsnitligthverdagsdøgn uden for sommerperioden for etgeografi sk område, der dækker centralkommunerne og de 3tidligere hovedstadsamter. Trafi kmodelberegningerne foretagespå grundlag af en række beregningsforudsætningerfor beregningsåret, der blandt andet omfatter befolkningenog arbejdspladsernes antal og fordeling, infrastrukturen ogtrafi kbetjeningen, bilejerskabet, parkeringsforhold, kollektivetrafi ktakster og kørselsomkostningerne med bil.I forhold til anvendelse af trafi kmodellen (OTM) er knyttet enrække mangler og usikkerheder:■Der er generelt en god overensstemmelse mellem denberegnede trafi k og den faktisk observerede trafi k, nårdet gælder de overordnede trafi kstrømme på det overordnedevejnet. Men jo mere detaljerede trafi kstrømmeneeller mindre betydende veje bliver, jo større vilusikkerheden på beregningsresultaterne være.■■Etablering af samkørselspladser kan fremme samkørsel.Etablering af støjreducerende foranstaltninger kan afhjælpeproblemer på de strækninger, der bliver belastetmed mere støj som en følge af mere trafi k.<strong>1.</strong>12 MONITERING OG OVERVÅGNINGFor at kunne dokumentere effekter af en kommendetrængselsafgiftsring i Hovedstaden vil det være relevantat opstille og gennemføre et program for monitering ogovervågning i forhold til projektets påvirkning af trafi kken ogmiljøet. Det primære formål vil være at evaluere effekten afen trængselsafgiftsring, herunder at indsamle viden og datatil forskning. Der vil kunne evalueres på mange områder. Iforhold til de miljømæssige påvirkninger kunne relevanteundersøgelser være:■■■■■■■■Rejsevaneundersøgelse før og efterGPS - tracking af en større mængde af biler for atkortlægge kørselsmønsterTrafi ktællinger og hastighedsmålinger før og efterKortlægning af barriereeffektFør og eftermålinger af rejsetider mellem udvalgtedestinationer før og efterKortlægning og målinger af gang og cykeltrafi kAnvendelse og kapacitetsudnyttelse af kollektiv trafi kMålinger og beregninger af luftforurening■■■■■Der er en usikkerhed forbundet med den beregnedetrafi kudvikling (vækst) frem til beregningsåret 2016. Såfremtudviklingen i en eller fl ere af beregningsforudsætningerneviser sig at blive anderledes end forudsat, vildet få betydning for resultaterne af trafi kberegningerne.Normalt forventes usikkerheden på de beregnede trafikmængder på de overordnede veje at være op til ca.10 %, mens den på mindre betydende veje kan værevæsentligt større.Der er en usikkerhed på de rejsetider trafi kmodellenberegner ud fra rejsehastighederne, som igen beregnespå baggrund af vejnettets kapacitet og aktuelle trafi kbelastning.Særligt i byområder er rejsetiden især afhængigaf trafi kafviklingen i krydsene, som er vanskeligere atmodellere end på frie strækninger.Der er visse mulige effekter af trængselsafgifter derikke medregnes i modellen. Det drejer sig dels om detforhold, at forskellige takstniveauer henover dagen forpassage af en betalingsportal kan føre til, at visse trafikanter,såfremt de har mulighed for det, kan vælgeat flytte deres rejsetidspunkt til et andet tidspunkt,hvor taksten for passage er lavere. Dette forhold kanmedføre en vis, sandsynligvis begrænset, overvurderingaf faldet i biltrafikken henover trængselsafgiftsringen,men samtidig betyder det, at faldet af trafikkeni myldretiden kan være undervurderet.De største usikkerheder omkring beregninger af støj ogluftforurening er knyttet til de trafi kale forudsætningersom er beskrevet ovenfor. Det drejer sig primært omhastigheder og antallet og fordelingen af tunge og lettekøretøjer. Med hensyn til beregningerne af luftemissionerog luftkvalitet, drejer det sig også om andelen afbenzin og dieseldrevne biler.Trafi kmodellen er ikke i stand til at beregne forsinkelseog kø, som ikke skyldes trafi kforhold på den konkretestrækning eller det konkrete kryds, men tilbagestuvningaf kø, som skyldes trafi kproblemer på en strækning elleri et kryds længere fremme. Rejsetiderne og forsinkelsernevil derfor ofte typisk blive undervurderet af trafi kmodellen.15


2. BAGGRUND OG EKSISTERENDEFORHOLD2.1 TRÆNGSEL I HOVEDSTADENTrængslen på vejnettet og i byerne og især i Hovedstadsområdeter på vej til at udvikle sig til et samfundsmæssigtproblem, der svækker landets vækst og forringer miljøet ibyerne. Øget trængsel giver øget transporttid, og der spildeshver dag mange timer i køer i Hovedstadsområdet.Trængsel kan opgøres på forskellige måder. Vejdirektoratetmåler løbende hastigheder og rejsetider på motorvejsnettet. Ifi gur 2.1 er vist det gennemsnitlige antal minutter pr. hverdagi 2010, hvor rejsetiden på motorveje i Hovedstadsområdetvar under 40 km/t. Målinger på motorveje i Hovedstadsområdetviser, at hastighederne har været faldende eller stagnerendei perioden 2004 til 2010 i myldretiderne. Dette gældertil trods for, at der er gennemført en række motorvejsudbygningeri perioden og til trods for den økonomiske krise.København Kommune har siden 2001 anvendt en metodetil estimering af rejsetider ved hjælp af GPS-enheder der erinstalleret i en række biler. Resultaterne er opdelt på trængselstidog fri rejsetid for kommunen og Hovedstadsområdet.Det er opgjort, at trafi karbejdet i perioden fra 2001 - 2010er steget med ca. 20 % i hele Hovedstadsområdet og medFrederikssundFarumNærumStenløseBallerupHareskovbyHerlevBagsværdGentofteFIGUR 2.1 Gennemsnitligtantal minutter pr. hverdagi 2010, hvor rejsetiden påmotorveje i Hovedstadsområdetvar under 40 km/t.Kilde: Statsvejnettet 2011IslevBrønshøjGlostrupBrøndbyøsterFrederiksbergChristianshavnRoskildeTaastrupHvidovreVallensbækKastrupTårnbyBrøndby StrandGreve StrandKøgeGennemsnitligt antal minutter pr. hverdag i 2010, hvor rejsehastighedenpå motorveje i hovedstadsområdet har været under 40 km/tOver 60 min30 - 60 min5 - 30 min0 - 5 minInformation foreligger ikke16


ca. 16 % i København Kommune. Nogle strækninger erså hårdt belastet, at rejsehastigheden er faldet til under20 km/t i myldretiden. De seneste år er trafi karbejdet dogfaldet lidt på grund af den fi nansielle krise.København Kommune har opgjort, at trængslen stiger relativtmere end trafikken, og trængselstiden, dvs. den del af ensrejsetid, hvor man oplever trængsel, er således i sammeperiode steget med næsten 30 %.Indførelse af en trængselsafgift i Hovedstaden har detprimære formål at nedbringe trængslen på vejene, især imyldretiderne, så der bliver færre spildtimer i bilkøer.En trængselsafgift vil reducere biltrafi kken væsentligtog dermed sikre en bedre fremkommelighed på vejnettet.Trængselsafgiften vil således skabe mulighed for atforbedre vilkårene for fodgængere, busser og cyklister ogdermed medvirke til at forbedre bymiljøet i København bådei forhold til trafi kstøj, luftforurening og trafi kkens negativevirkninger på sundhed og miljøet i øvrigt.Samtidig vil trængselsafgiften medføre, at de der benytterbilen som transportmiddel, vil få mere plads på vejnettet pågrund af færre køretøjer og mindre kø. Dette vil lette derestransport og betyde, at de hver dag sparer tid.Den geografi ske afgrænsning af området, hvor trængselsafgiftenindføres, søges placeret, hvor den giver de størstefordele og de mindste gener ud fra en samlet vurdering.Herunder er der taget hensyn til, at trængselsafgiften ikkeskal medføre uhensigtsmæssig trafi k - omvejskørsel - hvorfolk kører på tværs for at undgå at betale afgiften.2.2 HØRING OG DEBATMed henblik på at sikre en høringsfase og inddragelseaf alle relevante interessenter blev der afholdt en konferencemandag den 5. december 2011 med deltagelsefra Folketingets Transportudvalg, borgmestre fra Hovedstadsregionenog resten af Sjælland, interesseorganisationerog aktører i transportbranchen samt pressen. Medkonferencen blev igangsat en idefase som indledning tilden kommende høringsproces for en miljøvurdering og etkommende lovforslag.Formålet med konferencen var at drøfte, hvordan derindføres den bedst mulige løsning på en trængselsafgifti Hovedstadsområdet. Endvidere var formålet at drøftehvilke miljømæssige og trafi kale effekter en trængselsafgiftvil kunne medføre, hvilke teknologiske muligheder derer, samt hvilke erfaringer man har i udlandet med lignendetrængselsafgifter.17


Undersøgte forslagMotorring 3KommunegrænseKGSLYNGBYKommunegrænse& AmagerRing 2Hillerødmotorvejen4GENTOFTEHelsingørmotorvejenrikssundsvejHERLEV3GLADSAXE2HELLERUP2ssundmotorvejenKØBENHAVN3VANLØSERØDOVRERoskildevej2FREDERIKSBERGMotorring 3PE47E55HolbækmotorvejenHVIDOVRE2AmagermotorvejenTÅRNBYKASTRUPØresundsmotorvejenKøbenhavnsLufthavnE20AVEDØRE HOLME19


ForslagAntalBetalingsstederAntalvejlukningerRing 2 35 10Københavns Kommunegrænse 37 22Københavns Kommunegrænse og Amager 29 5Motorring 3 33 9TABEL. 3.1 Betalingssteder og vejlukninger i 4 forslag3.1 PLACERING AF EN TRÆNGSELSAFGIFTI nærværende miljøvurdering er de miljø- og trafi kmæssigekonsekvenser for følgende 4 forslag til placering af entrængselsafgiftsring beskrevet og vurderet:■ Ring 2■ Københavns Kommunegrænse■ Københavns Kommunegrænse og Amager■ Motorring 3BALLERUPFredeFor trængselsafgiftsringe, der inkluderer Amager- ogØresundsmotorvejen samt Lufthavnen, er disse undtagetbetaling.I tabel 3.1 er vist de betalingssteder og vejlukninger, derindgår i de 4 forslag.Nedenstående følger en beskrivelse af de 4 forslag vedhjælp af oversigtskort og tabeller med angivelse af betalingsstederog vejlukninger.Regeringens lovforslag vil indeholde en samlet model foretablering af en trængselsafgiftsring.Motorring 4FrederiDen endelige udformning og placering af betalingsstederfastlægges i forbindelse med en kommende detailprojekteringaf projektet. Den konkrete placering i nedenståendegennemgang er søgt vurderet indenfor en nøjagtighed påca. 50 m. Det kan i en kommende detailfase vise sig nødvendigtat fl ytte på placeringen f.eks på grund af ledningsanlægeller lignende.GLOSTRURING 2En trængselsafgiftsring ved Ring 2 går fra Østerbro i nord,via ydersiden af Frederiksbergs vestlige kommunegrænse(gennem Bispebjerg, Københavns Nordvestkvarter/Nørrebroog Vanløse), gennem Valby til Sydhavnen og over Sjællandsbroentil Amager, hvor ringen vil krydse Amagerfælledog slutte nord for Amager Strand. Dele af KøbenhavnKommune vil ligge uden for ringen, herunder Nordhavn,Bispebjerg, Brønshøj, Vanløse, Valby, og dele af Østerbro,Valby, Kgs Enghave og dele af Amager.TAASTRUPI tabel 3.2 er listet de berørte veje.FIGUR 3.2 Oversigtskort, trængelsafgift der følger Ring 2Køge Bugt Motorvejen20


E47E55KGSLYNGBYRing 217TrængselsafgiftsringBetalingsstedVejlukningHillerødmotorvejen4GENTOFTEHelsingørmotorvejen43HELLERUPrikssundsvejPHERLEVssundmotorvejen3Motorring 3E47E55GLADSAXEVANLØSERØDOVRERoskildevejHolbækmotorvejenHVIDOVRE2 7 18911101213141516FREDERIKSBERG2E2017 1819 202 222321 24 225 26Amagermotorvejen245 6321KØBENHAVN1043 35343233 3127 28 29 30 5-9TÅRNBYKASTRUPØresundsmotorvejenKøbenhavnsLufthavnAVEDØRE HOLME21


Ring 2Nr. Vejnavn Placering Betaling: B Vejlukning: V1 Kalkbrænderihavnsgade Ud for Nordhavns bassin B2 Århusgade Bane underføring til Nordhavnen B3 Vordingborgade Bane underføring til Nordhavnen B4 Strandvejen/Ved SvanemøllebroenBØsterbrogade5 Helsingørmotorvejen Ved jernbanebro ud for Ryparken station B5a Lyngbyvej parrallel sydg Sydgående ud for Bøllemosegårdsvej B5b Lyngbyvej parrallel nordg Ved idrætsanlæg ved Ryparken B6 Lersø Park Allé Før jernbanebro B7 Tagensvej Ved Bispebjerg Station B8 Nørrebrogade Ved Nørrebro station/Lygten BL1 Ørnevej Vejlukning ud mod Bregnerødgade V9 Nordre Fasanvej Syd for Glentevej B10 Hillerødgade Ca. midt på strækningen mellem NordreBFasanvej og Nattergalevej11 Bispeengbuen Nordvest for tunnel B12 Borups Allé Før jernbanebro v/ Fuglebakken station B13 Godthåbsvej Ved Grøndal station B14 C. F. Richs vej Øst for jernbanebro B15 Jernbane Allé /Ved bro over banelinjeBFinsensvej16 Peter Bangs Vej Ved KB hallens station B17 Roskildevej Ved Ålholm station B18 Valby Langgade Ved Vibeholmen B19 Vigerslev Allé Før jernbanebro ved Vigerslev Allé station B20 Gammel Køge Landevej Syd for Ib Schönberg Allé B21 Sjælør Boulevard Syd for jernbanebro ved Sjælør station B22 Enghavevej Syd for jernbanebro ved Sydhavn Station B23 Sydhavns Plads Mellem Enghavevej og Gamle Vasbygade B24 Scandiagade Før udfl etning til Sydhavnsgade BL2 A.C. Meyers Vænge Vejlukning nord forFrederikskaj V25 Sluseholmen Ud mod Sjællandsbroen B26 Lossepladsvej Efter indkørsel til Motorbanen B27 Ørestads Boulevard Nord for rundkørsel ved Grønjordsvej B28 Amager Fælledvej Nord for kryds Grønjordsvej BL3 Brydes Allé Vejlukning ud mod Peder Lykkesvej V29 Tingvej Mellem Birketinget og Peder Lykkes Vej V30 Sundholmsvej Ved Skotlands Plads BL4 Skotlands Plads Vejlukning ud mod Sundholmsvej V31 Amagerbrogade Nord for kryds Englandsvej BL5 Drogdensgade Vejlukning ud mod Øresundsvej VL6 Salthomsvej Vejlukning ud mod Øresundsvej VL7 Spaniensgade Vejlukning ud mod Øresundsvej VL8+9 Rødegård Vejlukning ud mod Øresundsvej V32 Moselsgade Mellem Moldaugade og Øresundsvej BL10 Weimargade Vejlukning ud mod Øresundsvej V33 Østrigsgade Før kryds Øresundsvej B34 Strandlodsvej Før kryds Øresundsvej B35 Amager Strandvej Før kryds Øresundsvej/Amager Helgoland BTABEL 3.2 Betalingssteder og vejlukninger ved trængselsafgiftsring der følger Ring 222


GLOSTRUKØBENHAVNS KOMMUNEGRÆNSETrængselsafgiftsringen vil i store træk følge kommunegrænsenmod Gentofte, Gladsaxe, Herlev, Rødovre, Hvidovreog Tårnby kommuner. Dette indebærer, at KøbenhavnsNordvestkvarter, Bispebjerg, Brønshøj, Vanløse indgår. PåAmager vil ringen følge kommunegrænsen mellem Københavnsog Tårnby kommuner.Fastlæggelse af trængselsafgiftringen på grænsen til GentofteKommune, på Amager, på grænsen mellem Tårnby ogKøbenhavns kommune er vanskelig. Linjeføringen ved Gentofteog på Amager giver anledning til en relativ høj andel afvejlukninger for at sikre mod fri gennemkørsel.BALLERUPFredeDet vil dog være gratis at benytte Amagermotorvejen. Derskal betales, såfremt der køres til eller fra motorvejen påAmager ved Center Boulevard.FrederiNordhavnsvej ligger i dette forslag indenfor trængselsafgiftsringen,men kan alternativt ligge udenfor trængselsafgiftsringensom ved forslaget for Københavns Kommunegrænseog Amager.Motorring 4I tabel 3.3 er de berørte veje listet.TAASTRUPFIGUR 3.3 Oversigtskort, trængselsafgiftsringder følger Københavns KommunegrænseKøge Bugt Motorvejen24


E47E55KommunegrænseTrængselsafgiftsringKGSLYNGBY17BetalingsstedVejlukningHillerødmotorvejen4GENTOFTE4rikssundsvejHERLEVkssundmotorvejen3RØDOVRERoskildevej3GLADSAXE111617 12181920VANLØSE2115211121314Helsingørmotorvejen29-1010FREDERIKSBERG895-7 HELLERUP 6 57432 2811-4KØBENHAVNPMotorring 3E47E55Holbækmotorvejen2223 24 25HVIDOVRE22627Amagermotorvejen281413 KASTRUP 33 343215-16 18-21ØresundsmotorvejenTÅRNBY29 30 3117 223536 37KøbenhavnsLufthavnE20AVEDØRE HOLME25


Københavns KommunegrænseNr. Adresse Placering Betaling: B Vejlukning: V1 Strandvejen Mellem Strandøre og Ved Eltham BL1 Rosbæksvej Ud mod Strandvejen V2 Gammel Vartov Vej Ud mod Strandvejen BL2 Strandagervej Ud mod Strandvejen V3 Norgesmindegade ud mod Strandvejen BL3 Tingskiftevej Ud mod Svanemøllevej V4 Tuborgvej Mellem Tingskiftevej og Svanemøllevej BL4 Ehlersvej Ud mod Strandvejen V5 Svanemøllevej Mellem Nordkrog og Callisensvej B6 Ryvangs Allé Mellem Nordkrog og Callisensvej BL5 Esthersvej Mellem Rakelsvej og Ruthsvej VL6 Rebekkavej Mellem Rakelsvej og Ruthsvej VL7 Ruthsvej Mellem Ryvangs Allé og Rebekkavej V7 Tuborgvej Mellem Ryvangs Allé og Rebekkavej B8 Rygårds Allé Mellem Lundeskovsvej og Bomhusvej B9a Helsingørmotorvejen Syd for Emdrup Sø B9b Lyngbyvej (nordgående) Syd for Emdrup Sø B9c Lyngbyvej (sydgående) Syd for Emdrup Sø BL8 Havsgårdsvej Vejen lukkes ved selve kommunegrænsen V10 Tuborgvej På kommunegrænsen BL9 Ellebakken Vejen lukkes ved selve kommunegrænsen VL10 Ellemosevej Vejen lukkes ved selve kommunegrænsen V11 Frederiksborgvej Nord for Rødkløvervej B12 Grønnemose Allé Øst for kryds Laugårds Allé B13 Horsebakken Lige nord for Mosesvinget B14 Hareskovvej Sydgående efter afkørsel 1 Høje Gladsaxe B15 Ruten Syd for idrætsanlæg B16 Mørkhøjvej Nord for Kildeager B17 Frederikssundsvej Øst for Novembervej BL11 Kagsbro Vejlukning ud mod Novembervej V18 Islevhusvej Ved Damhusåen BL12 Brunevang Vejen lukkes ved selve kommunegrænsen V19 Slotsherrensvej Ved Damhusåen B20 Jyllingevej Ved Damhusåen B21 Roskildevej Ud for Damhussøen B22 Landlystvej Ved Harrestrup Å B23 Vigerslev Allé Ved cykelstien/Vigerslevparkern B24 Holbækmotorvejen Vest for Folehven B25 Sønderkær v/ Harrestrup Å B26 Gl. Køge landevej v/ Harresstrup Å B27 Amagermotorvejen v/ Sjællandsbroen - Øresundsmotorvejen B28 Øresundsmotorvejen På fra- og tilkørsel 19 ved Center Boulevard (4 ramper ialt) B29 Otto Baches Allé Vest for kryds Kongelundsvej B30 Kongelundsvej Nord for kryds Løjtegårdsvej BL13 Haveforeningen Ingers Minde Vejlukning ved indgang til haveforening fra Kongelundsvej VL14 Kanadavej Vejlukning inden kryds Præstemarksvej V31 Røde Mellemvej Før sving til Bygrænsen B32 Englandsvej Nord for kryds Følfodvej B33 Irlandsvej Nord for kryds Følfodvej BL15 Bjørneklovej Vejlukning ud mod Følfodvej VL16 Ulvefodvej Vejlukning ud mod Følfodvej V34 Amager Landevej Mellem Gyldenrisvej og Willumsvej BL17 Willumsvej Vejlukning ud mod Amagerbrogade VL18 Peitersvej Vejlukning mellem Theisvej og Thuja Allé V26


L19 Guldregn Allé Vejlukning mellem Theisvej og Snebær Allé VL20 Cypres Allé Vejlukning mellem Pindosvej og Snebær Allé VL21 Pindosvej Vejlukning mellem spartavej og Fortgård Allé VL22 Fortgård Allé Vejlukning mellem Helikonsvej og Wilhelm Hansens Vej V35 Kastrupvej Mellem Hedegårdsvej og Postparken B36 Nordmarksvej Syd for kryds Hedegårdsvej B37 Amager Strandvej Syd for kryds Hedegårdsvej BTABEL 3.3 Betalingssteder og vejlukninger ved trængselsafgiftsring der følger Københavns Kommunegrænse27


GLOSTRUKØBENHAVNS KOMMUNEGRÆNSE OG AMAGERTrængselsafgiftsringen vil i store træk følge kommunegrænsenmod Gentofte, Gladsaxe, Herlev, Rødovre ogHvidovre og Tårnby kommuner. Dette indebærer, at KøbenhavnsNordvestkvarter, Bispebjerg, Brønshøj, Vanløseindgår. Trængselsafgiftsringen vil inkludere hele Amager,dvs.Tårnby og Dragør kommuner vil være omfattet aftrængselsafgiftsringen.BALLERUP4FredeDet vil være gratis at benytte Amagermotorvejen. Der vilskulle betales, såfremt der køres til eller fra motorvejen påAmager, dog ikke til lufthavnen,Nordhavnsvej ligger i dette forslag udenfor trængselsafgiftsringen,men kan alternativt ligge indenfor trængselsafgiftsringensom ved forslaget for Københavns Kommunegrænse.FrederikI tabel 3.4 er de berørte veje listet.Motorring 4TAASTRUPFIGUR 3.4 Oversigtskort, trængselsafgiftsringplaceret langs Københavns Kommunegrænseog AmagerKøge Bugt Motorvejen28


FREDERIKSBERGGLADSAXEKASTRUPHELLERUPTÅRNBYGENTOFTELYNGBYAVEDØRE HOLMEKGSHVIDOVREHERLEVRØDOVREVANLØSEPKØBENHAVNAmagermotorvejenØresundsmotorvejenKøbenhavnsLufthavnrikssundsvejssundmotorvejenHolbækmotorvejenRoskildevejHillerødmotorvejenHelsingørmotorvejenMotorring 3E47E55342222E47E55E20312-354 123456789101112131415161718192021 2223242526 272829Kommunegrænse& AmagerTrængselsafgiftsringBetalingsstedVejlukning1729


Københavns Kommunegrænse og AmagerNr. Adresse Placering Betaling: B Vejlukning: V1 Kalkbrænderihavnsgade Ud for Nordhavns bassin B2 Århusgade Bane underføring til Nordhavnen B3 Vordingborgade / Bane underføring til NordhavnenBSundkrogsgade4 Strandvejen/v/ Svanemøllebro BØsterbrogade5 Helsingørmotorvejen v/ Hans Knudsens Plads B5a Lyngbyvej parrallel sydg Før kryds Rymarken / Emdrupvej. B5b Lyngbyvej parallel nordg Lidt nord for Ryparken Station B6 Emdrupvej/Ryparken Over Helsingørmotorvejen BL1 Havsgårdsvej Vejen lukkes ved selve kommunegrænsen V7 Tuborgvej På kommunegrænsen BL2 Ellebakken Vejen lukkes ved selve kommunegrænsen VL3 Ellemosevej Vejen lukkes ved selve kommunegrænsen V8 Frederiksborgvej Nord for Rødkløvervej B9 Grønnemose Allé Øst for kryds Laugårds Allé B10 Horsebakken Nord for Mosesvinget B11 Hareskovvej Sydgående efter afkørsel 1 Høje Gladsaxe B12 Ruten Syd for idrætsanlæg B13 Mørkhøjvej Nord for Kildeager B14 Frederikssundsvej Øst for Novembervej BL4 Kagsbro Vejlukning ud mod Novembervej V15 Islevhusvej Ved Damhusåen BL5 Brunevang Vejen lukkes ved selve kommunegrænsen V16 Slotsherrensvej Ved Damhusåen B17 Jyllingevej Ved Damhusåen B18 Roskildevej Ud for Damhussøen B19 Landlystvej Ved Harrestrup Å B20 Vigerslev Allé Ved cykelstien/Vigerslevparken B21 Holbækmotorvejen Vest for Folehven B22 Sønderkær v/ Harrestrup Å B23 Gl. Køge Landevej v/ Harresstrup Å B24 Amagermotorvejen v/ Sjællandsbroen - Øresundsmotorvejen B25 Øresundsmotorvejen Fra- og tilkørsel 19 (på 4 ramper i alt) ved Center Boulevard B26 Øresundsmotorvejen Fra tilkørsel 18 (på 4 ramper i alt), ved Englandsvej/BTårnbytunnel27 Indenrigsvej /Før kryds Amager LandevejBLufthavnsboulevarden28 Amager Strandvej Før kryds Kastrup Digevej B29 Kystvejen Syd for begge P-pladser på Kystvejen BTABEL 3.4 Betalingssteder og vejlukninger ved trængselsafgift derfølger Københavns kommunegrænse og Amager31


GLOSTRUMOTORRING 3Trængselsafgiftsringen vil fra nord (Strandvejen syd forKlampenborg) følge Hvidørevej til Klampenborgvej til Helsingørmotorvejen/Motorring3. Herefter følges syd/østsidenaf Motorring 3 og langs Amager- og Øresundsmotorvejen.Trængselsafgiftsringen vil inkludere hele Amager, dvs.Tårnby og Dragør kommuner vil være omfattet af trængselsafgiftsringen.Det vil være gratis at benytte Amagermotorvejen. Der vilskulle betales, såfremt der køres til eller fra motorvejen påAmager, dog ikke til lufthavnen,BALLERUP4FredePå Amager vil trængselsafgiftsringen være identisk med”Kommunegrænse og Amager”.I tabel 3.5 er de berørte veje listet.FrederikMotorring 4TAASTRUPFIGUR 3.5 Oversigtskort, trængselsafgiftsringplaceret langs Motorring 3 og inkl.AmagerKøge Bugt Motorvejen32


FREDERIKSBERGGLADSAXEKASTRUPHELLERUPTÅRNBYGENTOFTELYNGBYAVEDØRE HOLMEKGSHVIDOVREHERLEVRØDOVREVANLØSEPKØBENHAVNAmagermotorvejenØresundsmotorvejenKøbenhavnsLufthavnrikssundsvejssundmotorvejenHolbækmotorvejenRoskildevejHillerødmotorvejenHelsingørmotorvejenMotorring 3E47E55342222E47E55E203 968157234 12389101211131415161718192021222324252627282930 3132334567Motorring 3TrængselsafgiftsringBetalingsstedVejlukning1733


Motorring 3Nr. Adresse Placering Betaling: B Vejlukning: V1 Kystvejen Syd for kryds Hvidørevej BL1 Strandvejen Vejlukning syd for kryds Hvidørevej VL2 Emiliekildevej Vejlukning v/ bro over Hvidørevej V2 Ordrup Jagtvej Syd for udfletning til Hvidørevej B3 Ordrupvvej Syd for rundkørsel BL3 Schimmelmannsvej Vejlukning ud mod Hvidørevej V4 Holmegårdsvej Ud mod Klampenborgvej BL4 Krathusvej Vejlukning ud mod Klampenborgvej V5 Skovgårdsvej Ud mod Klampenborgvej B6 Vilvordevej Nord for indkørsel til Ordrupgård BL5 Skovvej Vejlukning ud mod Vilvordevej V7 Ermelundsvej Ud mod Klampenborgvej B8 Smakkegårdsvej Øst for Helsingørmotorvejen B9 Helsingørmotorvejen Jernbaneunderføring ved Jægersborg st. B10a Lyngbyvej Før sammenfletning 211-M3 BLyngbyvejLyngbyvej ombygges til dobbeltrettet vej syd for vedOmbygningUngdomsboligerne10b Lyngbyvej mod syd Efter udfletning 211-M3 B10c Ørnegårdsvej mod Lyngbyvej Efter Vinagervej BL6 Vinagervej v Genbrugsplads Vejlukning lige Nord for ind/ud V11 Lagergårdsvej Nord for til- og frakørsel til M3 B12 Nybrovej Syd for M3 B13 Buddingevej Syd for M3 BL7 Stengårds Allé Vejlukning nord for M3, lige inden motorvejsbro V14 Buddinge Hovedgade Syd for M3 B15 Gladsaxe Møllevej Syd for M3 B16 Klausdalsbrovej Syd for M3 BL8 Byværnsvej Vejlukning vest for M3, lige inden motorvejsbro V17 Hillerødmotorvejen Motorvejsafsnit B17a Hillerødmotorvejen Udfl etning B18 Gladsaxe Ringvej Øst for M3 B19 Novembervej Nordvest for kagsbro BL9 Kagsbro Vejlukning ud mod Novembervej V20 Frederikssundsvej Syd for kryds Novembervej ved kommunegrænsen B21 Slotsherrensvej Syd for M3 B22 Jyllingevej Øst for M3 B23 Roskildevej Øst for M3 B24 Park Allé Øst for M3 B25 Holbækmotorvejen Øst for M3 B26a Gl. Køge Landevej Nordøst for M3/Amagermotorvejen B26b Stamholmen Syd for Amagermotorvejen B27 Amagermotorvejen Fra- og tilkørsel 21 (på 4 ramper) ved Avedøre Havnevej B28 Amagermotorvejen v/ Sjællandsbroen – Øresundsmotorvejen B29 Øresundsmotorvejen Fra- og tilkørsel 19 (på 4 ramper) ved Center Boulevard B30 Øresundsmotorvejen Fra- og tilkørsel 18 (på 4 ramper) ved Englandsvej/Tårnby tunnel B31 Indenrigsvej /Før kryds Amager LandevejBLufthavnsboulevarden32 Amager Strandvej Før kryds Kastrup Digevej B33 Kystvejen Syd for begge P-pladser på Kystvejen BTABEL 3.5 Betalingssteder og vejlukninger ved trængselsafgiftsring der følger Motorring 334


3.2 TAKSTERI S-SF’s udspil fra 19. august 2011 blev fremlagt en muligmodel for en trængselsafgift.Det blev i udspillet blandt andet foreslået, at trængselsafgiftsringenskulle følge Ring 2, dvs. ligge i KøbenhavnsKommune. I udspillet blev der ligeledes foreslået følgendetakstmodel:Taksterne er i modelberegningerne vedr. trafi k og miljø,fastsat til højst 25 kr. pr. passage for person- og varebiler.Uden for myldretiden er taksten lavere. Der er lagt ekstraafgift på 25 kr. på lastbilers passager i myldretiden (kl.05 - 09 og 15 -18). Det skal bemærkes, at dette svarer tilS-SF’s udspil.Der har efterfølgende været gennemført en række analyserog justeringer af linjeføringer, takstniveauer m.m. Dette er sketblandt andet på baggrund af konferencen om trængselsafgiftend. 5. december 2011, og som et led i processen med atetablere en konkret model for indførelse af trængselsafgiften.Beregninger af de trafi kale og miljømæssige effekter i dennerapport er, som ovenfor nævnt, foretaget med afsæt i taksternefra S-SF’s udspil som vist i tabel 3.6.I det videre analysearbejde vedr. optimering af forslag tiltakststrukturer er der taget udgangspunkt i blandt andetfølgende:■Tidsperiode kl.Takst 2016 kr.21 - 05 005 - 07 2507 - 08 2508 - 09 2509 - 15 1515 - 18 2518 - 21 10Weekend 10 - 17 10TABEL 3.6 Takstsystem for trængselsafgiftsring i Hovedstaden iS-SF’s udspilDer er trafi kale fordele ved en takststruktur, der afspejlerudviklingen i trafi kken over døgnet. Det giver incitamenttil at køre uden for eller i kanten af myldretiden, hvilketvil medføre en større reduktion i trængslen i de hårdestbelastede perioder af døgnet. Hvis taksten er ligeså højkl. 06, hvor der er mindre trafi k end kl. 08, hvor trafi k-ken topper, vil der derimod ikke være incitament til atfl ytte turen.■Erfaringer fra udlandet viser, at der bør anvendes engradueret model, hvor taksterne i overgangsperioderneskifter med 5 kr. f.eks hver 15. min. eller hver halve time.En sådan model vil bidrage til, at taksterne bliver laverei ”kanterne” af myldretiderne og kan samtidig bidrage tilat begrænse uhensigtsmæssige trafi kmønstre omkringde tidspunkter, hvor taksterne skifter. Der er eksemplerpå, at bilister i andre byer stopper bilen - endog på motorvejen- for at vente på et skift til en tidsperiode medlavere takst.På baggrund af trafi kfordelingen henover et gennemsnitshverdagsdøgn på en række indfaldsmotorveje til Københavner der udarbejdet en gradueret model for takster, som i storetræk følger trafi kmængderne henover døgnet. Modellen vilstort set give samme samlede reduktion i trafi kken som S-SFmodellen, men vil have bedre trafi kale effekter.Som det fremgår af fi gur 3.6, er det muligt at designe entakststruktur, der i højere grad fokuserer på at nedbringetrafi kken i de mest belastede perioder. Denne gradueredemodel er designet med henblik på at afspejle trængselsudviklingeni morgen- og aftenmyldretiderne i indfaldskorridorerne.Det er som i S-SF’s udspil lagt til grund, atlastbiler betaler dobbelttakst i myldretiderne, her defi neretsom de perioder hvor det koster 20 eller 25 kr. for biler.Alternative modellerDer er gennemført følsomhedsanalyser for forskellige varianteraf en takststruktur.Der er foretaget beregninger af en variant, hvor den samledebetalingsperiode over døgnet er lidt kortere gennem ensenere indfasning om morgenen og en tidligere udfasningom aftenen.En anden mulighed, der er belyst, er at der herudover erlavere eller ingen takst midt på dagen (gratis mellem kl. 10og 13).En tredje mulighed, der er belyst, er hvor der udover enkortere betalingsperiode, er en nedsætning af taksterne fra25 til 20 kr. i myldretiden.Endelig er der set på muligheden for at gøre det gratis iweekenden.Der er gennemført trafi kberegninger med den gradueredemodel, og resultaterne fra disse er nærmere vurderet i kap.4 ligesom de øvrige varianter, som ovenfor beskrevet, erbeskrevet i forhold til denne beregning. De støjmæssigevurderinger er beskrevet i kap. 5 og vurderinger i forhold tilemissioner og luftkvalitet af forskellige modeller er beskreveti kap. 6.35


3025Kr.201510Gradueret modelS-SFGennemsnitlig trafik500 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24TidspunktFIGUR 3.6 Modeller for takststrukturerTidsrum, kl. S-SF - model Gradueret model5.00 - 5.30 25 55.30 - 6.00 25 106.00 - 6.30 25 156.30 - 7.00 25 207.00 - 9.00 25 259.00 - 10.00 15 2010.00 - 13.30 15 1513.30 - 14.30 15 2014.30 - 15.00 15 2515.00 - 17.00 25 2517.00 - 18.00 25 2018.00 - 19.00 10 1519.00 - 20.00 10 1020.00 - 2<strong>1.</strong>00 10 52<strong>1.</strong>00 - 5.00 0 0Weekend 10 - 17 10 10Weekend 17 - 10 0 0Ekstra for lastbileri myldretidenDobbelttakst når25 kr.Dobbelttakst når20/25 kr.TABEL 3.7 S-SF - model og gradueret model36


TAKSTER I OSLO, STOCKHOLM OG LONDONOsloI Oslo opkræves en trængselsafgift på 26 norske kroner forpersonbiler (og personbil med hænger), når tilladt totalvægtikke overstiger 3500 kg, og længde ikke overstiger 6 m.For biler over 3500 kg opkræves en trængselsafgift på 78norske kr. Der kan opnås rabat på 20 % med en ”Autopassaftale”. (kilde: Fjelllinjen.no)StockholmHver passage til eller fra Stockholm koster 10, 15 eller20 svenske kroner afhængig af tidspunkt. Det maksimalebeløb pr. køretøj pr. døgn er 60 svenske kroner.Trængselsafgiften opkræves mandag - fredag mellem kl.06.30 og 18.29. Visse køretøjer er undtaget trængselsafgiften.(kilde: Transportstyrelsen i Sverige)LondonDer opkræves en daglig trængselsafgift på 10 engelske pundmandag - fredag mellem kl. 07.00 og 18.00 ved kørsel i London.Visse køretøjer er undtaget trængselsafgiften, og vissekøretøjer kan opnå rabat. (kilde: Transport for London)3.3 TEKNISKE LØSNINGERDer er ikke taget endelig stilling til valg af den tekniske løsningfor et afgiftssystem. Der er som udgangspunkt kiggetpå løsninger som anvender kendt og afprøvet teknologi. Detindbefatter:■■Et BroBizz-system, som det kendes fra Storebælt ogØresund (dog uden bomme), kombineret med kameraregistreringaf nummerplader, svarende til modellen deranvendes i Oslo.Kameragenkendelse som blandt andet anvendes iStockholm.Konstruktionerne vil blive søgt udført så lette som muligtunder hensyntagen til, at udstyret sidder sikket og stabiltmonteret.Det er ikke afklaret, om anlæggene generelt skal belysessom ved f.eks. nogle fodgængerovergange, men det formodes,at skilte med oplysninger om priserne vil blive belyst.Det er ligeledes ikke afklaret om skilt med prisoplysninger erslukket, når det er gratis, eller om det skal oplyses at prisener 0 kr. Til brug for de kameraer, der tager billeder af bilernesnummerplader, vil der blive brugt blitz med infrarødt lysog/eller permanent lys som ikke blænder. De fl este anlæg vilformentlig blive udformet i sammenhæng med kantstensbegrænsedeheller på vejbanen eller lignende. Dette skyldestrafi ksikkerhedsmæssige hensyn, som sikrer cyklister ogfodgængere mod, at bilister, der ønsker at undgå betaling,kører ind på cykelstien og/eller fortovet for at vende.De to tekniske løsninger i hhv. Oslo (BroBizz) og Stockholm(nummerpladegenkendelse) har en række fælles karakteristika:Hver betalingsstation er bygget op med tre portaler, hvorden første og sidste primært anvendes til kamera og blitz/lys mod nummerplade. Den midterste portal anvendes tilopsætning af laserscannere (identifi kation af køretøj) ogBroBizz antenne, skilt med oplysning om aktuel pris, samtkamera til oversigtsbilleder. Oplysning om pris gives entenvia et fast skilt eller fast skilt og diodeskilt. Det faste skiltskal evt. belyses. Portalen og vejbanerne vil evt. blivebelyst af trafi ksikkerhedsmæssige grunde. Derudoveropstilles et skab med tekniske installationer.Det bemærkes, at der i både Stockholm og Oslo anvendesblitz med infrarødt lys. Der har tidligere været normalt lys iOslo, men det blev fravalgt, da det blændede bilisterne.3.4 SYSTEMBESKRIVELSE FRA OSLOI det følgende beskrives den nyeste type fuldautomatiskeanlæg, som anvendes i Norge. Anlæggene anvendes påalle typer veje både i og uden for byområder. Køretøjerneidentifi ceres med laserscannere, der identifi cerer og registrererstørrelsen på køretøjerne.I passende afstand fra betalingsanlægget vil der blive forvarsletom, at man nærmer sig en betalingsvej, samt givet37


FIGUR 3.7 System med laserscanner som anvendes i Oslo.FIGUR 3.8 Eksempel på forvarsling af betalingsvej i Norge (i en løsningved København, hvor priserne varierer hen over dagen, kan der benyttesdynamiske tavler til visning af den aktuelle pris)FIGUR 3.9 Eksempel på vejudstyr i Oslooplysning om prisen for passage, jf. ovenstående billede fraet norsk anlæg.Informationerne til BroBizz brugerne vil blive givet via lydsignalfra BroBizz, ”OK” / ”ikke OK”. Når et køretøj nærmersig betalingsanlægget, vil det blive identifi ceret af laserscanneren,hvorefter det afklares, om der kan afl æses engyldig BroBizz i bilen. Er det tilfældet, registreres passagen,og samtidig gives et OK signal.Er der ikke en gyldig BroBizz, tages billeder af køretøjetsnummerplade forfra og bagfra, og der gives signal for ikkeOK, dog uden at trafi kken påvirkes. Såfremt nummerpladentilhører en gyldig BroBizz, vil passagen blot bliveregistreret hos kunden, men tilhører den ikke en gyldigBroBizz, sendes der en faktura til ejeren af køretøjet viaopslag i motorkøretøjsregistret. I alle tilfælde vil køretøjetkunne passere anlægget uden at standse trafi kken.3.5 SYSTEMBESKRIVELSE FRA STOCKHOLMPå fig. 3.10 kan ses funktionen af systemet i Stockholm.I København skal udstyr i vidt omfang opstilles i tæt bymæssigebebyggelse. Derfor forventes det at typen af udstyri stor udstrækning vil minde om udstyr, der er placereti Oslo, hvor det er lettere konstruktioner placeret i vejsiden,i modsætning til Stockholm, hvor udstyret i vidt omfang erplaceret på gitterkonstruktioner over vejbanerne.Der er på fi g. 3.12 og 3.13 vist eksempler på visualiseringer,hvor der er taget udgangspunkt i 2 konkrete placeringerpå hhv. Roskildevej og Gladsaxe Møllevej, som er hhv. en4-sporet gade og en 2-sporet gade. Den endelige udformningog design fastlægges først i forbindelse med et kommendeudbud.3.6 ETABLERING AF PORTALER MV.Efter vedtagelse af forslaget til opkrævning af trængselsafgift,vil der skulle udarbejdes et detailprojekt for dekonkrete løsninger samt et udbudsmateriale. Når logistikkenkendes bedre, fastlægges den endelige udbudsform.Der er således ikke på nuværende tidspunkt taget endeligstilling til anlægsarbejdernes gennemførelse og takt.38


FIGUR 3.11 Eksempel på betalingssted fra StockholmDet forventes, at arbejdet i hovedtræk vil bestå af følgende:■■■■Opstilling af teknisk udstyrMaster, datatransmission, leverancer af el m.m.Opsætning af skilte og vejudstyrÆndring af vejanlæg (vejlukninger, etablering af heller,fortov m.m.)Det forventes, at det eksisterende fi bernet kan anvendes tildatatransmission.FIGUR 3.10 Funktion af betalingssystem i StockholmSom udgangspunkt forventes det, at udstyret kan opstillespå eksisterende vejareal, men de konkrete fysiske forholdskal i en kommende detailfase undersøges nærmere.Fra der foreligger en beslutning om en trængselsafgift(vedtaget lovforslag) forventes det, at der vil gå ca. 2 år til,selve systemet kan tages i brug. Selve anlægsarbejdernefor etablering af trængselsafgifter forventes samlet at kunnegennemføres på ca. 1 år. På de konkrete lokaliteter vil arbejdetvære af kortere varighed.FIGUR 3.12 Visualisering af betalingsportal påRoskildevej ud for Damhussøen.FIGUR 3.13 Visualisering af betalingsportal på Gladsaxe Møllevejmellem motorvejsbro(Motorring 3 og Buddinge Hovedgade.39


4. TRAFIKALE KONSEKVENSER4.1 SAMMENFATNING AF TRAFIKALEKONSEKVENSERTil vurdering af de trafi kale konsekvenser er gennemførtberegninger for forskellige placeringer af en trængselsafgiftsringved anvendelse af en trafi kmodel. Som det fremgåraf kap. 3, er der i denne rapport beskrevet 4 forslag tilplacering af trængselsafgiftsringe.■ Forslaget til en afgrænsning ved Ring 2 er den afringene, der er tættest på Københavns centrum. Ring 2dækker Indre By, en stor del af Vesterbro og Kgs. Enghavesamt Valby og endvidere Frederiksberg, Nørrebrosamt størstedelen af Østerbro.■■Forslaget til en afgrænsning ved Københavns Kommunegrænse(ekskl. Amager og Øresundsmotorvejen samtlufthavnen) dækker København Kommune og FrederiksbergKommune.Forslaget til en afgrænsning ved Københavns Kommunegrænseog Amager dækker udover København(dog ekskl. ydre Østerbro og Nordhavnen) og Frederiksbergkommuner også Tårnby Kommune og DragørKommune, således at hele Amager (ekskl. Amager - ogØresundsmotorvejen samt lufthavnen) også ligger indenfor ringen.■ Forslaget til en afgrænsning ved Motorring 3 er den afringene, der ligger længst fra København centrum. Enring ved Motorring 3 omfatter foruden hele Amager (dogekskl. Amager- og Øresundsmotormotorvejen og lufthavnen)og Københavns og Frederiksberg kommuner,de områder som i øvrigt ligger inden for Motorring 3 ogsyd for Klampenborgvej ved Lyngby.De enkelte forslag til trængselsafgift er nærmere beskreveti afsnit 3. Der er endvidere gennemført beregninger af detrafi kale konsekvenser ved forskellige takstsystemer, somligeledes er beskrevet i afsnit 4.8. Trafi kmodellen og forudsætningernefor trafi kberegningerne samt usikkerheder formodellen er nærmere beskrevet i afsnit 4.9 og 12.Helt overordnet vil alle forslagene til trængselsafgiftindebære, at der sker en mærkbar reduktion af trafi kken iHovedstadsområdet.De trængselsafgiftsringe, der ligger tættest på Københavnscentrum, vil give større afl astninger af trafi kken i Københavnog på Frederiksberg end de større trængselsafgiftsringe,som til gengæld vil have større trafi kale effekter forHovedstadsområdet i sin helhed.Reduktionen af trafi kken medfører bedre plads på vejeneog dermed bedre fremkommelighed for de biler, der skalfrem.Ved en trængselsafgiftsring ved Kommunegrænsen ogAmager er de beregnede samlede tidsgevinster, for de biler,der kører, 15.600 timer per hverdagsdøgn, og lidt mindre foren ring, der afgrænser ved kommunegrænsen og Amager,nemlig 13.200 timer per hverdagsdøgn. De samlede beregnedetidsgevinster for bilisterne vil være 15.200 timer perhverdagsdøgn med en trængselsafgiftsring ved Motorring 3og 1<strong>1.</strong>000 timer per hverdagsdøgn ved en Ring 2.Hvis man sammenholder den tid, man sparer på en rejse imorgenmyldretiden med og uden trængselsafgift, nedsættesrejsetiden med omkring 10 % for en rejse med udgangspunktet sted uden for ringen og med slutpunkt indenforringen i København.Sammenholder man den tid, man sparer i myldretiden vedat indføre trængselsafgift med den tidsbesparelse, man villeopnå ved i stedet at køre udenfor myldretiden, opnår manmed trængselsafgiften ca. halvdelen.Der vil også ske fald i trafi kken på de store indfaldsveje i defem byfi ngre: Køge Bugt Motorvejen, Holbækmotorvejen,Frederikssundmotorvejen/Frederikssundsvej, Hillerødmotorvejenog Helsingørmotorvejen. De største fald i trafi kkenpå indfaldsvejene opnås med en trængselsafgiftsring vedMotorring 3. Nogle trafi kanter vil forsøge at køre alternativeruter for at undgå at krydse ringen. Det vil betyde, at trafi k-ken med en trængselsafgiftsring ved Ring 2, ved kommunegrænseneller kommunegrænsen inkl. Amager stiger pådele af ringforbindelserne Motorring 3, Ring 3, Ring 4 og enrække andre veje langs ringene. Med en trængselsafgiftsringved Ring 2 vil der også ske en stigning i trafi kken påAmagermotorvejen.Med en trængselsafgiftsring ved Kommunegrænsen bliverstigningerne i trafi kken på ringvejene langs trængselsafgiftsringenknap så store som ved Ring 2. På Amagermotorvejenreduceres trafi kken. Til gengæld sker der en40


mærkbar stigning i trafi kken på en række veje på Amagerudenfor kommunegrænsen.Omfatter trængselsafgiften såvel København og Frederiksbergkommuner som hele Amager, vil der ikke ske desamme mærkbare stigninger på Amager. Stigninger i trafi k-ken i dette forslag vil ske på ringvejene langs trængselsafgiftsringenfra Jyllingevej og nordpå.Med en trængselsafgiftsring ved Motorring 3 sker der ingenstørre stigninger i trafi kken på ringvejene langs trængselsafgiftsringen.På trods af at nogle trafi kanter vælger at køre andre veje forat undgå at krydse trængselsafgiftsringen, vil der i Hovedstadsområdetsamlet set ske et fald i trafi karbejdet (antalkørte km) i alle forslagene til en trængselsafgiftsring. Dersker et fald i trafi karbejdet i såvel København og Frederiksbergkommuner som i omegnskommunerne. En trængselsafgiftsringved Ring 2 vil dog medføre en mindre stigning itrafi karbejdet i Glostrup og Herlev kommuner.Med en trængselsafgiftsring ved Kommunegrænsen ogAmager og ved Kommunegrænsen er faldet i trafi karbejdeca. 6,6 henholdsvis 6,4 %. Det største samlede fald i trafikarbejdet på ca. 8,4 % sker med en trængselsafgiftsringved Motorring 3. Det mindste fald i trafi karbejdet på ca.4,7 % sker med en trængselsafgiftsring ved Ring 2.Der vil ske et fald i antallet af bilture i alle forslag til entrængselsafgift, se tabel 4.4. Reduktionen sker dels somfølge af overfl ytning af bilture til andre transportmidler, delsfordi der i gennemsnit bliver fl ere personer pr. bil.Reduktionen er næsten ens i alle fi re forslag til trængselsafgiftsring.For ture som bilfører, hvilket er det samme somantal biler udgør reduktionen 3,7 - 4,4 %.Til gengæld sker der en stigning i antallet af bilpassager(samkørsel) på 2,3 til 3,5 %. Samlet betyder det en reduktioni antallet af ture i bil på 1,6 - 1, 7 %.Overfl ytningen af bilture til andre transportmidler sker tildels gang- og cykelture, som stiger med ca. 2,5 - 3 %, delskollektiv trafi k, som stiger med 1,4 - 1,6 %.Faldet af det samlede antal ture, der foretages efter indførelseaf en trængselsafgift, forventes at blive 0,2 - 0,3 %.41


10807207860832015850770300709012690952033801320162016501657066607930161054502205907280377012603810480213042703230676401950167060904230267002290122024280330014602520666404430502090403096025202870178072590103601019013006920272702160725901131018903590159801471010940107109660465045102205058901143049505740159602060173609601944088605210182202030720030101030756010039801251103920950106650876016730205402350168802170803021509039905440164090092016960776017307790604011105150929011620700405057041601748011300700805899089060302833010800179032007197057010627801014017300311028904380532032707328014014870123601167022340460902293020830498024801118030601027079601031091010680143604178018900597090300753401318013690764042309320138701972073901373094705548073203810380044701888055480405097206291052909705730595038801989026470226801272019870262801550021830909806820042303170307011210111007030228901059011420181602760793028906415017540304030310233004630167705360695021740769404260129801360130301220041001380120601096302100883401012507498080901949026260652091380139073404460123408290765901050802882020740729809456012580116601280069960355010186016720530021203280472015460110901313021140878704440394034640103001035901276027460159507940225207150124062201020073103820639089109660580195037760263005885080701106060300129306430856073803520192021360402019520103708949014770171905020279039400158702013057806100246015801229023608610419014560332011020647066903454048401680010870656024190939013770102900975703590892907320227102553098105820085908437097400614019110241101680600075501690571022150708901360447107220509012150994909890634607850351401492012660184408680820102900734039701329019801388029150470043083040560500273067620827013080527003620170008720103201026057980634704490505013010737021820664001610101701506079808860154108525048101570270089803382069105760700350587405800566015780103506800101301082022600649091409560115906400294409910835081408150268809880188010490306601550298073301530190333302664023006854086501201540360124010670432017005460604008500548027810144011205602014510518906060162301402970572082801884031302320118003950133601472053902220103074104000146501606024690172301770FIGUR 4.1 Trafi kbelastningpå vejnettet – Basis 2016.Trafi kbelastningen er opgjortsom hverdagsdøgntrafi k22902918024002530Det er således begrænset hvor mange ture, der slet ikke vilblive foretaget som følge af trængselsafgiften.4.2 BASIS 2016 - 0-ALTERNATIVETSom sammenligningsgrundlag for de forskellige forslagtil trængselsafgift er gennemført en trafi kberegning for et0-alternativ i en 2016 situation – også kaldet Basis 2016. Idenne situation er trafi kken fremskrevet under forudsætningaf, at der ikke etableres trængselsafgift, men at infrastruktur,som allerede er vedtaget, er etableret.Trafi kbelastningerne på vejnettet i Basis 2016 fremgår afbilag 2 og af fi gur 4.<strong>1.</strong>4.3 SAMMENLIGNING AF TRAFIKALE KONSEKVEN-SER AF DE FORSKELLIGE FORSLAG TIL TRÆNG-SELSAFGIFTDe trafi kale konsekvenser er med trafi kmodellen OTM belystved beregninger af trafi kbelastninger på vejstrækninger,trafi karbejde, dvs. hvor mange km, der køres i bil, hvilketransportmidler (bil, kollektiv trafi k (bus, tog og metro) ogcykel/ gang), der benyttes, rejsetider i morgenmyldretidenfor en række udvalgte ture samt samlede tidsbesparelser.De trafi kale konsekvenser for de enkelte forslag til placeringaf en trængselsafgiftsring og baseret på udspillet fra S-SFtil takstsystem er beskrevet i afsnit 4.4 - 4.7.4.3.1 TrafikbelastningerTrafi kberegningerne viser, at der med indførelse af entrængselsafgift vil ske en mærkbar afl astning af trafi k påvejnettet i København og Frederiksberg kommuner. Endviderevil der ske en afl astning af trafi kken på indfaldsvejenetil København. Det vil medvirke til en forbedret fremkommelighedpå vejene.Afhængigt af forslag til trængselsafgift vil der ske enforøgelse af trafi kken på dele af ringforbindelserne, derforløber langs med trængselsafgiftsringene. Forøgelsen erlille i forhold til den eksisterende trafi k.Med en trængselsafgift ved Kommunegrænsen og Amagervil der ske en reduktion af trafi kmængden på 4-17 % iforhold til Basis 2016 på Amager- og Øresundsmotorvejenmellem Tårnby og Køge Bugt Motorvejen. Der kan endvidereforventes en reduktion af trafi kken på Motorring 3 påstrækningen mellem Køge Bugt Motorvejen og Frederikssundmotorvejen,mens der kan forventes en forøgelse aftrafi kken på den nordlige del af Motorring 3 mellem Fre-42


VejstrækningBasis2016Ring 2Kommunegr.KøbenhavnKommunegr.Købehavn ogAmagerMotorring 3CentralkommunerØsterbrogade ved Jagtvej 15.780 - 24% - 15% - 18% - 5%Åboulevarden 67.620 - 30% - 15% - 13% - 10%Sjællandsbroen ved Kalvebodløbet 57.980 - 22% - 21% - 15% - 9%Langebro 75.860 - 28% - 13% - 9% - 4%Vasbygade 52.700 - 27% - 16% - 15% - 13%Grøndalsparkvej ved Damhussøen 20.130 17% - 31% - 32% - 7%AmagerEnglandsvej ved Amagermotorvejen 27.810 - 7% - 4% - 11% - 10%Amagerbrogade ved Sundbyvestervej 13.830 - 32% - 26% -10% - 9%Vejlands Alle 37.660 - 4% - 17% - 12% - 4%Kirkevej ved St. Magleby 17.230 - 7% - 22% - 10% - 10%Øst for HelsingørmotorvejenKlampenborgvej 12.150 5% 9% 8% - 22%Strandvejen ved Charlottenlund 10.130 - 14% - 21% - 15% - 12%IndfaldsvejeKøge Bugt Motorvejen ved Greve 125.110 - 4% - 5% - 6% - 9%Køge Bugt Motorvejen ved Motorring 3 76.940 - 7% - 9% - 10% - 13%Holbækmotorvejen ved Hedehusene 67.640 - 5% - 9% - 9% - 13%Holbækmotorvejen ved Avedøre Havnevej 69.960 - 14% - 21% - 22% - 35%Roskildevej ved Rødovre 37.550 - 15% - 21% - 21% - 25%Frederikssundmotorvejen vest for Ring 3 62.910 - 3% - 9% - 10% - 16%Slotsherrensvej 15.460 - 30% - 49% - 49% - 40%Hillerødmotorvejen ved Gyngemosen 58.850 - 27% - 36% - 35% - 28%Hillerødmotorvejen ved Farum 55.480 - 5% - 8% - 8% - 12%Helsingørmotorvejen ved Gentofte Sø 97.400 - 22% - 27% - 21% - 29%RingvejeMotorring 4 ved Ballerup Boulevard 4<strong>1.</strong>780 4% 4% 3% 1%Ring 3 ved Herlev Hovedgade 28.760 5% 14% 15% - 7%Motorring 3 ved Buddingevej 103.590 2% 2% 2% - 7%Motorring 3 ved Roskildevej 109.630 6% 1% 0% - 13%Amagermotorvejen ved Kalvebodløbet 102.900 4% - 8% - 17% - 23%Avedøre Havnevej 12.900 10% - 4% -10% -21%Hvidovrevej n.f. Vigerslev Alle 9.700 10% -9% -7% 0%Vigerslevvej s. for Roskildevej 19.500 8% -28% -27% -12%Tårnvej v. Slotsherrensvej 12.600 8% -21% -22% -74%Tuborgvej 35.100 - 5% -34% -36% -12%TABEL 4.1 Trafi kmængder på udvalgte vejstrækninger. Basis 2016 er opgjort som trafi kmængder pr. hverdagsdøgn –forslagene er angivet som ændringer i procent af trafi kmængden i forhold til Basis 201643


derikssundmotorvejen og Helsingørmotorvejen på 2 - 6 % iforhold til Basis 2016. Der kan også forventes en forøgelseaf trafi kken på Ring 3 på 6 - 17 % nord for Frederikssundmotorvejen,og der vil ligeledes ske forøgelse af trafi kken pånogle af de øvrige ringforbindelser langs trængselsafgiftsringenøst for Motorring 3 og Helsingørmotorvejen.Som det fremgår af fi g. 4.3 og 4.4 er der i modellen omvejskørselpå Amager, men det må formodes ikke at ske, hvisAmagermotorvejen / Øresundsmotorvejen kan benyttes tillokaltrafi k på Amager uden at betale.De forventede ændringer i trafi kken i % på udvalgte vejstrækningermed de forskellige forslag til trængselsafgifterfremgår af tabel 4.<strong>1.</strong>De største fald i trafi k på indfaldsvejene uden for Københavnvil ske med en trængselsafgiftsring ved Motorring 3og de mindste fald ved en trængselsafgiftsring ved Ring2. Der sker et noget mindre fald på de store indfaldsvejeudenfor København ved en trængselsafgiftsring ved Kommunegrænsenog Kommunegrænsen og Amager end vedMotorring 3.Omvendt vil de største fald i trafi kken på vejnettet i Københavnske med en trængselsafgiftsring ved Ring 2, hvorfaldene er noget større end med trængselsafgiftsring vedKommunegrænsen og Kommunegrænsen og Amager. Demindste fald i Købehavn vil ske med en trængselsafgiftsringved Motorring 3.En trængselsafgiftsring ved Ring 2 vil medføre en stigningi trafi kken på en række af ringforbindelserne, især i densydlige del langs trængselsafgiftsringen, mens stigningeni trafi kmængder ved trængselsafgiftsringene ved kommunegrænsenog Kommunegrænsen og Amager især vil skei den nordlige del af trængselsafgiftsringene. Omvendt vilen trængselsafgiftsring ved Motorring 3 medføre en afl astningpå stort set alle ringforbindelserne langs ringen.Helt overordnet kan man sige, at en trængselsafgiftsringtættest på Købehavns centrum vil give den største reduktionaf trafi kken centralt i København, men den mindste påindfaldsvejene, og samtidigt den største forøgelse af trafi k-ken på ringforbindelserne. En trængselsafgiftsring længstvæk fra Københavns centrum vil give den største trafi kaleafl astning på de store indfaldsveje mod København og denstørste afl astning af ringforbindelserne langs trængselsafgiftsringen,men den mindste afl astning i København.Ændringerne i trafi kbelastningerne på vejnettet med trængselsafgiftved de forskellige forslag til trængselsafgiftsringe iforhold til Basis 2016 fremgår mere detaljeret af tabel 4.1 ogfi gur 4.2 - 4.5.Ændringerne af trafi kbelastningerne opgjort i procent iforhold Basis 2016 fremgår af tabel 4.2.I tabel 4.2 ses antallet af køretøjer, der passerer ringen i deforskellige forslag. Det største fald i antallet af køretøjer, derpasserer ringen, vil ske med en trængselsafgiftsring vedMotorring 3, mens det mindste fald vil ske med en trængselsafgiftsringved Ring 2, hvilket er i overensstemmelse med, atde største trafi kafl astninger af de store indfaldsveje sker veden trængselsafgiftsring ved Motorring 3 og mindst ved Ring2.Reduktionen af køretøjer ind over trængselsafgiftsringenei forhold til det antal køretøjer, der ville have passeret detsamme sted uden en trængselsafgift (Basis 2016), udgøresaltovervejende af person- og varebiler, mens antallet aflastbiler, der passerer ringene, falder i mindre omfang.4.3.2 TrafikarbejdeI Hovedstadsområdet vil der samlet set ske en reduktion itrafi karbejde i alle forslagene til en trængselsafgift. Reduktioneni trafi karbejdet skyldes primært, at antallet af bilturereduceres som følge af trængselsafgiften.44


Art/periode Ring 2 ReduktionRing 2KommunegrænseReduktionKommunegr.Kgr. og Am.ReduktionKgr. og AmMotorring 3ReduktionMotorring 3Person ogvarebilerAntalkøretøjer%Antalkøretøjer%Antalkøretøjer%Antalkøretøjer%Kl. 21 -5 47.650 0 5<strong>1.</strong>140 0 5<strong>1.</strong>160 0 53.640 0Kl. 5 -7 20.700 48,9 27.440 46,0 28.600 45,3 33.770 46,4Kl. 7 -8 43.530 47,3 5<strong>1.</strong>920 47,2 5<strong>1.</strong>120 45,8 57.860 47,1Kl. 8 -9 5<strong>1.</strong>270 48,4 58.390 50,5 57.120 48,2 6<strong>1.</strong>440 48,5Kl. 9 -15 179.470 39,3 196.280 42,0 192.590 39,8 227.050 41,3Kl. 15 -18 164.140 54,3 180.990 55,3 174.360 53,3 186.550 53,2Kl. 18 -21 72.730 33,4 78.040 34,2 76.860 33,2 8<strong>1.</strong>930 34,0I alt 579.490 41,3 644.200 42,8 63<strong>1.</strong>810 41,0 702.240 41,8LastbilerKl. 21 -5 <strong>1.</strong>550 0 2.010 0 2.040 0 2.590 0Kl. 5 -7 <strong>1.</strong>150 3,5 <strong>1.</strong>700 8,8 <strong>1.</strong>780 7,9 2.300 13,9Kl. 7 -8 <strong>1.</strong>960 -3,1 2.230 10,3 2.130 6,1 2.240 10,7Kl. 8 -9 2.290 -0,4 2.520 12,3 2.450 11,4 2.730 13,9Kl. 9 -15 9.950 3,0 12.340 10,9 12.360 10,4 15.490 12,4Kl. 15 -18 4.570 -2,4 4.970 12,3 4.970 10,1 5.630 11,9Kl. 18 - 21 2.630 2,3 2.780 9,4 2.820 9,9 3.140 13,4I alt 24.100 0,9 28.550 10,2 28.550 9,1 34.120 11,6I alt hverdag 603.590 39,7 672.750 41,4 660.360 39,6 736.360 40,4TABEL 4.2 Reduktion i antal køretøjer der passerer trængselsafgiftsringen opgjort i % ift Basis 2016 (per hverdagsdøgn) ogopdelt på tidsperioder og køretøjstyper (tallene er ekskl. Movia busser)45


Basis Ring 2 KommunegrænseKommunegrænseog AmagerMotorring 3Kommune/områdeTusindkøretøjskm perhverdagsdøgn2016Ændringi %ift BasisÆndringi %ift BasisÆndringi %ift BasisÆndringi %ift BasisInden for Ring 2 2.620 - 25,0 - 15,1 - 14,5 - 8,7Centralkom. Uf. Ring 2 2.774 - 13,1 - 21,6 - 20,6 - 12,6Centralkommuner i alt 5.395 - 18,9 - 18,4 - 17,7 - 10,7København 4.746 - 17,8 - 18,8 - 18,0 - 10,8Frederiksberg 649 - 26,8 - 15,8 - 15,2 - 9,6Ballerup 707 - 0,8 - 2,2 - 2,5 - 6,0Brøndby <strong>1.</strong>760 - 2,5 - 7,2 - 9,1 - 17,5Dragør 113 -5,3 - 5,6 - 10,0 - 9,6Gentofte <strong>1.</strong>291 -12,1 - 16,2 - 12,8 - 18,1Gladsaxe <strong>1.</strong>481 -3,5 - 6,2 - 5,7 - 14,8Glostrup 748 1,2 - 1,9 - 2,7 - 11,4Herlev 500 1,4 - 2,2 - 2,2 - 11,9Albertslund 750 -1,0 - 3,7 - 4,0 - 7,3Hvidovre 931 -0,3 - 9,1 - 14,0 - 18,7Høje-Taastrup <strong>1.</strong>628 -2,6 - 4,6 - 4,9 - 7,8Lyngby-Taarbæk 953 -4,4 - 5,7 - 5,1 - 12,0Rødovre 861 -0,2 - 7,2 - 7,5 - 15,2Ishøj 780 -3,0 - 4,9 - 5,6 - 9,2Tårnby 911 -2,8 - 7,4 - 11,3 - 12,5Vallensbæk 449 -4,8 - 8,3 - 9,7 - 16,8Furesø 975 -3,6 - 5,8 - 5,6 - 8,8Allerød 576 -1,7 - 2,7 - 2,7 - 3,9Fredensborg 888 -3,2 - 3,5 - 3,3 - 5,0Helsingør 871 -0,7 - 0,7 - 0,6 - 0,8Hillerød <strong>1.</strong>258 -1,4 - 1,9 - 1,9 - 2,8Hørsholm 481 -2,4 - 2,6 - 2,4 - 3,7Rudersdal <strong>1.</strong>343 -4,4 - 5,2 - 4,9 - 8,2Egedal 796 -1,0 - 2,7 - 3,6 - 6,1Frederikssund 924 -0,3 - 0,5 - 0,8 - 1,4Greve <strong>1.</strong>334 -2,7 - 4,0 - 4,4 - 6,7Køge 2.813 -2,6 - 3,5 - 3,8 - 5,2Halsnæs 594 -0,5 - 0,9 - 0,9 - 1,2Roskilde 2.198 -1,5 - 2,3 - 2,5 - 3,4Solrød <strong>1.</strong>094 -3,1 - 4,5 - 5,0 - 7,1Gribskov 967 -0,6 - 0,9 - 0,9 - 1,4Lejre 292 -0,1 - 0,1 - 0,2 0,0Stevns (Vallø del) <strong>1.</strong>408 -1,3 - 1,8 - 1,9 - 2,6Udenfor Hovedstadsområdet 840 -2,5 - 3,3 - 3,7 - 4,7I alt 38.911 - 4,7 - 6,4 - 6,6 - 8,4TABEL 4.3 Biltrafi karbejde 2016, antal tusind køretøjskm pr. hverdagsdøgn for Basis 2016 samt ændringeri procent ift Basis 2016, opgjort på delområder, kommunevis og samlet for Hovedstadsområdet46


Tusind ture pr. hverdagsdøgn 2016Transportmiddel Basis Ring 2 KommunegrænseKommunegrænseogAmagerMotorring 3Bilfører 2.384 2.296 2.290 2.293 2.280Bilpassager <strong>1.</strong>216 <strong>1.</strong>244 <strong>1.</strong>251 <strong>1.</strong>251 <strong>1.</strong>258Bil i alt 3.600 3.540 3.541 3.544 3.538Cykel <strong>1.</strong>227 <strong>1.</strong>249 <strong>1.</strong>248 <strong>1.</strong>247 <strong>1.</strong>247Gang <strong>1.</strong>026 <strong>1.</strong>038 <strong>1.</strong>035 <strong>1.</strong>035 <strong>1.</strong>036Kollektiv trafik 937 951 951 950 952I alt 6.790 6.778 6.775 6.776 6.773Ændring ift. BasisBilfører -88 -94 -91 -104Bilpassager 28 35 35 42Bil i alt -60 -59 -56 -62Cykel 22 21 20 20Gang 12 9 9 10Kollektiv trafik 14 14 13 15I alt -12 -15 -14 -17% Ændring ift. BasisBilfører -3,7 -3,9 -3,8 -4,4Bilpassager 2,3 2,9 2,9 3,5Bil i alt -1,7 -1,6 -1,6 -1,7Cykel 1,8 1,7 1,6 1,6Gang 1,2 0,9 0,9 1,0Kollektiv trafik 1,5 1,5 1,4 1,6I alt -0,2 -0,2 -0,2 -0,3TABEL 4.4 Antal ture fordelt på transportmiddel. Angivet som såvel tusind ture pr. hverdagsdøgn i 2016som ændring i forhold til Basis 2016 i antal tusind ture samt i %Med en trængselsafgiftsring ved Kommunegrænsen ogAmager kan forventes et fald i trafi karbejdet på 6,6 %. Detstørste samlede fald i trafi karbejde på 8,4 % kan forventesmed en trængselsafgiftsring ved Motorring 3. Det mindstefald i trafi karbejde er på 4,7 % med en trængselsafgiftsringved Ring 2.Med en trængselsafgift ved Kommunegrænsen er faldet itrafi karbejde 6,4 %.De beregnede reduktioner i biltrafi karbejdet samlet for Hovedstadsområdetog opdelt på indenfor og udenfor Ring 2samt kommunevis fremgår af tabel 4.3.47


Område Påstigere 2016Kollektivt transportm. Ændring i % ift Basis 2016Ring 2 Kommunegrænse Kommunegrænseog AmagerMotorring 3København, FrederiksbergBus 1,7 1,2 1,1 1,0S-tog 2,2 2,1 2,1 2,1Re- og fjerntog 1,8 1,8 1,6 2,0Lokalbaner - - - -Metro 1,8 1,5 1,4 1,4I alt 1,9 1,6 1,5 1,4NabokommunerBus 2,1 3,4 2,6 3,1S-tog 2,2 3,0 2,7 3,2Re- og fjerntog 1,3 1,7 1,7 2,1Lokalbaner - - - -Metro 1,6 2,3 1,6 1,6I alt 2,0 2,9 2,4 2,9Øvrige HovedstadsområdeBus 1,2 1,5 1,5 2,2S-tog 1,8 2,3 2,2 3,3Re- og fjerntog 0,5 0,7 0,5 0,6Lokalbaner 1,0 1,0 1,0 1,5Metro - - - -I alt 1,1 1,5 1,4 2,0TABEL 4.5 Ændringer i antal påstigere i kollektiv trafi k opgjort i % i forhold til Basis 201648


Antal togpåstigere pr. hverdagsdøgn/ændring ift Basis 2016S-togskorridor Basis Ring 2 KommunegrænseKommunegrænseogAmagerMotorring 3Klampenborg 3.620 3.710 3.740 3.720 3.780Hillerød 38.970 39.760 39.970 39.880 40.310Frederikssund 16.690 17.040 17.180 17.120 17.260Roskilde 38.440 39.160 39.350 39.330 39.560Køge 55.750 56.500 56.710 56.720 56.930Inden for Ringbanen 30<strong>1.</strong>540 307.220 307.390 307.200 307.250Procentuel ændring ift. BasisKlampenborg 3,3 3,3 2,8 4,4Hillerød 2,0 2,6 2,3 3,4Frederikssund 2,1 2,9 2,6 3,4Roskilde 1,9 2,4 2,3 2,9Køge 1,3 1,7 1,7 2,1Inden for Ringbanen 1,9 1,9 1,9 1,9TABEL 4.6 Antal togpåstigere per hverdagsdøgn/ændring (øverst) og ændring ift. Basis 2016 (nederst) opgjort per S-togskorridor4.3.3 Trafikkens fordeling på transportmidlerDer vil ske et fald i antallet af bilture i alle forslag til entrængselsafgift, se tabel 4.4. Reduktionen sker dels somfølge af overfl ytning af bilture til andre transportmidler, delsfordi der i gennemsnit bliver fl ere personer pr. bil.Reduktionen er næsten ens i alle fi re forslag til trængselsafgiftsring.For ture som bilfører, hvilket er det samme somantal biler, udgør reduktionen 3,7 - 4,4 %.Til gengæld sker der en stigning i antallet af bilpassager(samkørsel) på 2,3 til 3,5 %. Samlet betyder det en reduktioni antallet af ture i bil på 1,6 - 1, 7 %.Overfl ytningen af bilture til andre transportmidler sker tildels gang- og cykelture, som stiger med ca. 2,5 - 3 %, delskollektiv trafi k, som stiger med 1,4 - 1,6 %.Faldet af det samlede antal ture, der foretages efter indførelseaf en trængselsafgift, forventes at blive 0,2 - 0,3 %.Det er således begrænset hvor mange ture, der slet ikke vilblive foretaget som følge af trængselsafgiften.4.3.4 Kollektiv trafikAntallet af ture i den kollektive trafi k vil stige med omkring1,5 % i Hovedstadsområdet, se tabel 4.5.Denne begrænsede stigning fordeler sig forskelligt på tidsrum,transportmiddel og område. Den største vækst vil ske iS-togene i morgenmyldretiden i nabokommunerne til København.Her viser beregningerne en vækst på knap 5 %.Endvidere er der foretaget beregning for hver S-togskorridor,se tabel 4.6.I øvrige kollektive transportmidler, som er busser, øvrigetog og metro, er væksten i antallet af ture mindre.For busdriften vil væksten være i størrelsesorden 2 til4 % fl ere ture, hvor morgenmyldretiden udgør den størstevækst. Med en forholdsmæssig vækst i antallet af bustimersvarer dette til mellem 44.000 og 176.000 ekstra bustimerper år. Miljøeffekterne i form af øget udledning af forurenendestoffer fra den øgede busdrift vurderes at være nogenlundeproportional med væksten i bustimer, og dermedganske begrænset.I metroen vil stigningen være i størrelsesorden 1 til 3 %fl ere ture. Denne stigning kan imødekommes af en kapacitetsforøgelse,så metroen opnår en højere frekvens i myldretidensvarende til 100-sekunders drift i modsætning til120-sekunders drift, som det kendes i dag. Da metrotogenedrives af strøm, vil dette kunne medføre et marginalt højere49


Rejsetider kl. 7 - 8Rejsetid 2016 (minutter)Fra Til Basis Ring 2 Kommunegrænse Kommunegrænseog AmagerMotorring 3Roskilde Sydhavnen 32,5 29,5 28,6 28,1 27,8Roskilde Herlev 28 27 26 26 25Farum Nørrebro 27,3 24,7 24,2 24,2 24,0Farum Glostrup 23,2 22,7 22,5 22,5 21,5Hørsholm Rigshospitalet 27,2 23,9 23,7 23,8 23,7Hørsholm Glostrup 29,2 28,9 28,9 28,9 27,6Herlev Centrum 21,4 19,5 19,7 19,7 19,8Køge Kbhs Rådhusplads 53,2 49,1 47,6 46,7 45,9Roskilde Kbhs Rådhusplads 39,3 35,7 34,7 34,3 34,0Frederikssund Kbhs Rådhusplads 47,4 44,1 43,5 43,4 42,8Hillerød Kbhs Rådhusplads 40,4 37,7 37,1 37,1 36,6Helsingør Kbhs Rådhusplads 43,7 38,6 38,5 38,6 38,8Lyngby Kbhs Rådhusplads 20,7 17,3 17,4 17,5 18,0Køge Herlev 48,2 46,2 45,3 45,1 43,4Roskilde Herlev 29,7 28,7 28,1 28,1 27,1Frederikssund Herlev 34,4 33,7 33,4 33,3 32,8Helsingør Køge 60,3 59,7 59,5 59,4 57,4Ændring ift. Basis (min.)Roskilde Sydhavnen - 3,0 - 3,9 - 4,4 - 4,7Roskilde Herlev - 0,9 - 1,5 - 1,6 - 2,5Farum Nørrebro - 2,6 - 3,0 - 3,0 - 3,3Farum Glostrup - 0,5 - 0,7 - 0,8 - 1,8Hørsholm Rigshospitalet - 3,3 - 3,5 - 3,5 - 3,5Hørsholm Glostrup - 0,3 - 0,3 - 0,3 - 1,7Herlev Centrum - 1,9 - 1,7 - 1,7 - 1,6Køge Kbhs Rådhusplads - 4,1 - 5,6 - 6,4 - 7,3Roskilde Kbhs Rådhusplads - 3,7 - 4,6 - 5,1 - 5,3Frederikssund Kbhs Rådhusplads - 3,3 - 3,9 - 4,0 - 4,6Hillerød Kbhs Rådhusplads - 2,7 - 3,3 - 3,3 - 3,8Helsingør Kbhs Rådhusplads - 5,2 - 5,3 - 5,1 - 5,0Lyngby Kbhs Rådhusplads - 3,5 - 3,3 - 3,2 - 2,7Køge Herlev - 2,0 - 2,9 - 3,1 - 4,8Roskilde Herlev - 1,0 - 1,6 - 1,6 - 2,6Frederikssund Herlev - 0,7 - 1,0 - 1,1 - 1,6Helsingør Køge - 0,7 - 0,9 - 0,9 - 2,9TABEL 4.7 Beregnede rejsetider for en række udvalgte rejser i morgenmyldretiden samt som ændring i forhold til Basis 2016 angivet i minutter50


strømforbrug. Givet produktionsforholdene for strøm ogrammebetingelserne herfor - herunder kvotesystemet - vurderesmiljøeffekten heraf at være stort set lig nul. Ligeledesvurderes gener i form af støj at være yderst begrænsede,da de dele af metroens tre eksisterende etaper, som ikkeligger under jorden, allerede er støjafskærmede.For den øvrige togtrafi k vil stigningen i regionaltrafi kkenvære 1 til 3 %, og dette vil skulle imødekommes med kapacitetsforøgelseri form af længere togsæt på afgange, hvordette er muligt. Det forøgede energiforbrug til fremføringaf de længere tog - hvoraf en stor del vil være elektriske -vurderes at være marginal.For S-togstrafi kken viser opgørelser fra DSB, at der er siddepladskapacitettil at imødekomme de beregnede stigningerogså i myldretiden. Eventuelle kapacitetsudvidelser,som eventuelt måtte ske ud over den kapacitetsreserve, derallerede er i dag, vil formentlig bestå i, at et større antal togkører i maksimal længde. Da den maksimale toglængde såledesikke forventes øget i forhold til i dag, og da der ikke vilblive indsat nye afgange, vurderes miljøeffekten ligeledesat være marginal. Det bemærkes i øvrigt, at S-togene - ligesom metroen - drives af strøm.Ændringen i den kollektive trafi k beskrives endvidere i gennemgangenaf de enkelte forslag (kap. 4.4 til 4.7).4.3.5 Rejsetider og tidsgevinsterPå baggrund af trafi kberegningerne forventes, at en bilistefter indførelse af trængselsafgifter vil skulle bruge mindretid på en rejse, der foretages i myldretiden end, hvis dentilsvarende rejse foretages uden en trængselsafgift. Besparelsernei rejsetid vil være et resultat af den forbedredefremkommelighed på vejnettet.Besparelserne i rejsetid på udvalgte rejser vil afhænge afden enkelte rejses start- og slutpunkt, men også af hvilketforslag til trængselsafgift, det drejer sig om.Der er for en række forskellige ture gennemført beregningeraf, hvor lang tid det tager at:■rejse i morgenmyldretiden mellem kl. 7 og 8, hvis derikke indføres en trængselsafgift (Basis 2016)■ rejse i morgenmyldretiden mellem kl. 7 og 8 medtrængselsafgift■ rejse udenfor myldretiden med eller uden trængselsafgiftSærligt i byområder er rejsetiden især afhængig af trafi k-afviklingen i krydsene, som er vanskeligere at modellereend frie strækninger. Trafi kmodellen er ikke i stand til atberegne forsinkelse og kø, som ikke skyldes trafi kforholdpå den konkrete strækning eller det konkrete kryds, mentilbagestuvning af kø, som skyldes trafi kproblemer på enstrækning eller i et kryds længere fremme. Rejsetiderne ogforsinkelserne vil derfor ofte typisk blive undervurderet aftrafi kmodellen.TIDSBESPARELSER PÅ MOTORVEJSPROJEKTER I HOVEDSTADSOMRÅDETTimer pr. hverdagsdøgn i 2016Køge Bugt Motorvejen (Greve S - Køge) 2.700Frederikssundmotorvejen (Motorring 3 til Frederiksund) 8.000Helsingørmotorvejen (Gl. Holte til Hørsholm C) <strong>1.</strong>000Motorring 4 (Taastrup til Frederikssundmotorvejen) 400Holbækmotorvejen (Fløng til Roskilde V) 1500Den samlede beregnede tidsbesparelse for de 5 motorvejsprojekter er ca. 13.600 timerpr. hverdagsdøgn i 2016. Hvis man kun medregner fi nansierede motorvejsprojekter, erden samlede tidsbesparelse 7.300 timer pr. hverdagsdøgn i 2016.Trængselsafgiftsringen vil, afhængig af linjeføring, give en tidsbesparelse i 2016 på op til15.600 timer pr. hverdagsdøgn i 2016 jf. kap. 4.3.5.Note: Tidsbesparelsen er for eksisterende trafi k og ikke tidsbesparelse for nye trafi kanter.Dette er samme forudsætninger som ligger til grund for tidsbesparelsen af trængselsafgiften,hvor kun trafi kanter der fortsat benytter vejene regnes med.51


280-2070220Trængselsafgiften vil nedsætte rejsetiden med omkring10 % for en rejse med udgangspunkt et sted udenfor ringenog med slutpunkt indenfor ringen i København. Man opnårpå mange strækninger at ca. halvdelen af trængselstidenforsvinder.Med en trængselsafgift ved Kommunegrænsen og Amagerforventes det, at en bilist vil kunne spare op til ca. 6,4 min.på en rejse i morgenmyldretiden. Generelt forventes destørste tidsbesparelser med en trængselsafgiftsring vedMotorring 3, hvor en bilist kan spare op til ca. 7 min. på enrejse i morgenmyldretiden. Samlet set svarer det til op tilca. 50 timer årligt eller ca. 7 arbejdsdage, hvis man kører imyldretiderne. De mindste tidsbesparelser forventes meden trængselsafgift ved Ring 2, hvor rejsetiden i morgenmyldretidenvil blive op til 5 min. kortere end i Basis 2016.Afl astningen af trafi kken vil betyde bedre plads på vejeneog dermed bedre fremkommelighed for de biler, der blivertilbage. Ved en trængselsafgiftsring ved Kommunegrænsenog Amager er de beregnede samlede tidsgevinster forde biler, der kører, 15.600 timer per hverdagsdøgn og lidtmindre uden Amager nemlig 13.200 timer per hverdagsdøgn.De samlede beregnede tidsgevinster for bilisterne vilvære 15.200 timer per hverdagsdøgn med en trængselsafgiftsringved Motorring 3 og mindst med 1<strong>1.</strong>000 timer perhverdagsdøgn ved en trængselsafgiftsring ved Ring 2.4.3.6. OmvejskørselNår trafi karbejdet reduceres i alle forslag til en trængselsafgiftskyldes det helt overvejende, at der bliver færre bilture.For de tilbageblevne bilture vil nogle blive lidt længere, danogle vælger at køre en omvej for at køre uden om trængselsafgiftsringen.For disse bilture stiger trafi karbejdet med 72 - 73.000 bilkmpr. hverdagsdøgn ved ringene ved Motorring 3 og Kommunegrænsenog Amager (svarende til ca. 0,2% i forholdtil det samlede trafi karbejde), 135.000 km ved Kommunegrænsenog 185.000 km ved Ring 2 (svarende til henholdsvis0,3 og 0,5 % i forhold til det samlede trafi karbejde).De største stigninger i kørselsomfanget for eksisterendetrafi kanter forekommer i de to forslag til trængselsafgiftsring,der gør det muligt at køre udenom København til Ama--710-3630-220-3630-690-3640-740-3710210-450-3710-260-520-510-3670-360-200-4630-220-660-230790-500-5370-720-290-4070-830-330-2700-163010003502602203801000340380-880540-270-280-610350-9303602901220830-63408201480-640-610-4600-700-1300-300-2850-230-370430-2850-840-340-800-360850-20501100-470-600-6201060760-5080-3030-1200-6710-480820-570290-2370590-320-2430360-960330-250600-7201290-940-1630-5540-4106550-3840350-7690-8701120-39906201660-3003706630602057005700152046904860-5030770-1150-31006520-780300-555052103340-11603180610-15804201070-3204920-5770590-9770-250930-46801090670-1250600-5202902570-110303680450730-1330280750-2240300-340-12206902570780520-2790-860390-1460960-4550-15770-101501330-3390500220520-380480230-750-48103360-1800850340-195015503320-3330740-2960-770-2402320-410-920360-43801840-57205303940-390-4740-2900-2670720-2660-950210-2390-5000-8090-260940-6670-740-710-1120-8230-4240-3530-6410-6380740510-21210-1350-380240-880-750-1410-2510-29403940-6380320-1810-27820-5920670-2750-1880-1780-6220640570-430-2760-4060-5600-4530250-3940-260660-1590270-5040-2100-1120-2030-1110-14170-16270-8180-3620-24905106900-4760200-220310-1190-470630-1270-3290-2820-3920-7660-4110-370-30201280-1470-1480-2460-8440-3250-3570-240-1510-4470-1830-1600-1370-3380-2630-21020-1620830-310-620240-390-440-1220-300240-2790-1980-540-520-440-1040-270-1260-2330-4840-2280-2880-390920-2580-1850-1550-4101610-6890-2090210560-510-490-300-680FIGUR 4.2 Ændringer i trafi kbelastningpå vejnettet - trængselsafgiftsringved Ring 2. Ændringernei trafi kbelastningen er opgjort somhverdagsdøgntrafi k i forhold tilBasis 2016-650-3890-370-4360-610520-2010-460-1430-4230370-300-330-1340-860-740-3610-690-2540-1240-210-1350-570Mindre trafi kMere trafi k-4500-380-230-210-240-4040-30052


ger uden at betale, dvs. en trængselsafgiftsring ved Ring 2og ved Kommunegrænsen.4.4 TRAFIKALE KONSEKVENSER AF TRÆNGSELS-AFGIFT VED RING 2Med en trængselsafgift ved Ring 2 forventes reduktioner itrafi kken på 20 - 30 % på en lang række veje. Der vil såledesske en mærkbar afl astning af trafi kken på veje inden fortrængselsafgiftsringen. Faldet af køretøjer ind over trængselsafgiftsringeni forhold til det antal køretøjer, der ville havepasseret det samme sted uden en trængselsafgift (Basis2016), vil udgøre ca. 240.000 køretøjer per hverdagsdøgnsvarende til en ændring på 39,7 % i forhold til Basis 2016.Der kan også forventes et fald i trafi kken på en lang rækkeveje beliggende udenfor ringen. Det vil især være på destore indfaldsveje, der vil ske en reduktion i trafi kken i forholdtil Basis 2016.En række af trafi kanterne vil forsøge at køre alternativeruter eller at køre andre steder hen for at undgå at krydseringen. Det vil betyde, at trafi kken med en trængselsafgiftved Ring 2 vil stige på ringforbindelser som Motorring 3,Ring 3, Ring 4 og en række veje langs ringen. Med entrængselsafgift ved Ring 2 vil der endvidere ske en stigningi trafi kken på Amagermotorvejen.Med en trængselsafgift ved Ring 2 vil der på Amagermotorvejenske en forøgelse af trafi kmængden på ca. 4 % iforhold til Basis 2016. Forøgelsen på Motorring 3 forventesat blive 5 - 6 % mellem Køge Bugt Motorvejen og Hillerødmotorvejen,mens forøgelsen på den nordligste del afMotorring forventes at blive lidt mindre, 2 - 4 % i forhold tilBasis 2016.Med en trængselsafgift ved Ring 2 vil der ligeledes skeforøgelser af trafi kmængden på en række af de øvrige ringforbindelserlangs trængselsafgiftsringen, herunder Ring 4/Motorring 4, Ring 3, Byvej og Avedøre Havnevej, Hvidovreveji Hvidovre, og Vigerslevvej og Retortvej i Købehavn.Nord for Roskildevej sker en forøgelse i trafi kmængden påTårnvej/Islevhusvej, Rødovrevej og Grøndalsparkvej/Rebildvej.Langs trængselsafgiftsringen øst for Helsingørmotorvejensker der forøgelse af trafi kmængden på en rækkevejforbindelser, herunder Klampenborgvej, JægersborgAllé, Brogårdsvej, Adolphsvej og Tuborgvej i Gentofte.Ændringer i trafi kbelastningen på vejnettet med trængselsafgiftved Ring 2 opgjort som hverdagsdøgntrafi k i forhold tilBasis 2016 fremgår af fi gur 4.2.Med en trængselsafgift ved Ring 2 vil der ske en reduktioni det samlede biltrafi karbejde i Hovedstadsområdetpå 4,7 %, hvilket er mindre end ved de andre forslag.Til gengæld vil reduktionen i trafi karbejdet på 18,9 % iKøbenhavn og Frederiksberg være det største i forhold tilde øvrige forslag. Reduktionen i trafi karbejdet varierer endel fra område til område, men der forventes et fald såvelinden for ringen som i de fl este af kommunerne uden fortrængselsafgiftsringen. I Gentofte vil der ske en reduktioni biltrafi karbejdet på over 10 %, mens reduktionen på indfaldsvejenestort set opvejes af trafi kstigning på ringforbindelsernei nogle af kommunerne rundt om København, såreduktionen i trafi karbejde bliver beskeden. I Glostrup ogHerlev kommuner forventes en stigning i trafi karbejdet på1,2 henholdsvis 1,4 %.Ændringen i trafi karbejdet med en trængselsafgift ved Ring2 opgjort kommunevis fremgår af tabel 4.3.Med en trængselsafgift ved Ring 2 er det beregnet, at antalletaf bilture falder med 60.000 pr. hverdagsdøgn svarendetil ca. 1,7 %. Dette tal er summen af en reduktion i antalletaf ture som bilfører (og dermed biler) på 88.000 dagligt ogen stigning i antallet af ture som bilpassager med 28.000dagligt. Trængselsafgifterne vil således få fl ere til at køresammen i bil.Samtidig vil fl ere bruge cykel, gå og tage kollektiv trafi k.Antallet af cykel- og gangture vil således stige med 34.000dagligt svarende til 3 % i forhold til Basis 2016. Der forventes14.000 fl ere ture med kollektiv trafi k (stigning på 1,5 %).Der vil ske en reduktion i det samlede turantal i Hovedstadsområdetpå 12.000 eller 0,2 % med en trængselsafgiftved Ring 2. I tabel 4.4 fremgår antal ture fordelt på transportmiddel.Med en trængselsafgift ved Ring 2 forventes en stigning iantallet af påstigere i den kollektive trafi k på 1,9 % i centralkommunerneog 2,0 % i nabokommunerne. I det øvrige Hovedstadsområdeforventes en stigning på 1,1 % Den størsteændring forventes for S-togstrafi kken i centralkommunerneog for bus og S-tog i nabokommunerne, se tabel 4.5.I tabel 4.7 fremgår rejsetider for en række udvalgte rejseri morgenmyldretiden. Med en trængselsafgift ved Ring2 forventes det afhængigt af rejsen, at en bilist vil sparemellem ca.0,5 min og ca. 5 min. på en rejse i morgenmyldretiden.De samlede beregnede tidsgevinster for bilisterne er 1<strong>1.</strong>000timer per hverdagsdøgn ved en trængselsafgift ved Ring2, hvilket er den mindste tidsgevinst af de fi re forslag tiltrængselsafgiftsring.53


-210300270-240420780-39204.5 TRAFIKALE KONSEKVENSER AF TRÆNGSELS-AFGIFT VED KOMMUNEGRÆNSENMed en trængselsafgift ved Kommunegrænsen viser trafi k-beregningerne, at der kan forventes en mærkbar reduktion aftrafi kken indenfor kommunegrænsen. På en lang række vejeforventes således reduktioner i trafi kken på 20 % og derover.Faldet af antal køretøjer ind over trængselsafgiftsringen i forholdtil det antal køretøjer, der ville have passeret det sammested uden en trængselsafgift (Basis 2016), forventes at væreca. 279.000 køretøjer per hverdagsdøgn svarende til 41,4 %.Der kan også forventes et fald i trafi kken på en lang rækkeveje beliggende udenfor Kommunegrænsen. Det vil isærvære de på de store indfaldsveje, der vil ske et fald i trafi k-ken i forhold til Basis 2016.I tabel 4.7 fremgår rejsetider for en række udvalgte rejser imorgenmyldretiden. Med en trængselsafgift ved Kommunegrænsenog Amager forventes afhængigt af rejsen, at enbilist vil spare mellem ca.0,5 min og ca. 6 min. på en rejse imorgenmyldretiden.Ved en trængselsafgift ved Kommunegrænsen er de beregnedesamlede tidsgevinster 13.200 timer pr. hverdagsdøgn,hvilket er lidt mindre end ved en trængselsafgiftsring vedmed Kommunegrænsen og Amager.En række af trafi kanterne vil forsøge at køre alternative ruterfor at undgå at krydse ringen. Det vil betyde, at trafi kkenmed en trængselsafgift ved kommunegrænsen stiger påringforbindelser som Motorring 3, Ring 3 og Ring 4. Der villigeledes være forøgelse af trafi kmængden på en rækkeaf de øvrige ringforbindelser langs trængselsafgiftsringenøst for M3/Helsingørmotorvejen. Disse stigninger forventesovervejende at blive mindre end 10 % i forhold til Basis 2016.Som det fremgår af fi g. 4.3 og 4.4, er der i modellen omvejskørselpå Amager, men det må formodes ikke at ske hvisAmagermotorvejen/Øresundsmotorvejen kan benyttes tillokaltrafi k på Amager uden at betale.På Amager i Tårnby og Dragør kommuner forventes på baggrundaf trafi kberegningerne, at der vil ske en stigning i trafi k-ken på en større del af vejnettet syd for Amagermotorvejen.Ændringer i trafi kbelastninger på vejnettet med trængselsafgiftved Kommunegrænsen opgjort som hverdagsdøgntrafi ki forhold til Basis 2016 fremgår af fi gur 4.3.-7790-1440-5830-210-360-5830-5850-240-6100-200-1500-6100220-230-400-590-220-740-320-200-280-270-6360310-230-750-260-510-460-6870-1010-420750-520-280-1140-310-770-1800-1080-7940310-4050-3430-1470-1220-7701160-3680-5030290370-200-960-580-1090-13301160290-1540-420-720-9805203603804201390-4610220860-62202301720-1830-1590-330-980-2420-220-360-890-220-1950-560-210-1320-4610-360-530-790980-5780-760-1640800-1570-680-2640670660-11000-6280-990-5090930-3680-490-36103901070-1380-360710-840-2240-131702201000-5410-290-7120-1090-6404110-390-910400-1040-700-2404150760-7980-2860-1460560013802570-2480890-88506260450-14600-2240-6140626023803804304802490-7720-6902600-2690-1470-2790-3400-280-7510-8501990-2010-2760-4702650-3320-11270-990-2070340-1970-2860-8501990-630-3501190-930-3420260-1830-1740-540-4330510260-5910500-21120-1690-1790-16450620230340-1050-5570-4120-6310-20180-5430-6430-3230-460-3340-4101620370-250-1410-3450-670-3650890240-1920-5120-8390-500-6170250-680-2560500-2550-1540-2100-10110-890-2740-610-8350-660-2810-6820-5330-7860-11130-3950-2930-25950-2750320-9880-1860-1400-77901080-2390-8340-83901080280-460-600990-31600-5070-12070-2840-14160-1510-1710-3400-2020-4920-300740-3660-2160-1570-760-2480-1120-2030-12480-2050-2910-2390-8660-11480-380880-3980-2000-2650-1960-490340560-1630-610540-8010-7070-1160-9090340-2320-3410-2590-1000-830-2900-3240-5690-2060-5600220-2410-2260-940-2150-380-3590-2230-21201540-3600-230380230-200-940-3910-950-860-3230-4590-4630-4440-4010-640-730-650-7770-4260-3870-2710-1650-490-3000-2880-30804560-24306301230-1220-6740-42201920-280-460-590900FIGUR 4.3 Ændringer i trafi kbelastningpå vejnettet - trængselsafgiftsring vedKommunegrænsen. Ændringerne i trafi k-belastningen er opgjort som hverdagsdøgntrafik i forhold til Basis 2016-1840-440-4102110730-3580-15305660-260-11901810-520-840-3180-2850-260-920380-370640-1580-47301240680-1200-3660-3820-570-2630-11701180Mindre trafi kMere trafi k-430-5840-240-6600-490-430-340-310-115072067054-200-210


-280-220360-2400440-750Med en trængselsafgift ved Kommunegrænsen vil derske en reduktion i det samlede biltrafi karbejde på 6,4 %.Reduktionen i trafi karbejde varierer en del fra område tilområde, men der forventes en reduktion såvel inden forringen som i alle kommunerne uden for ringen. I Københavnog Frederiksberg vil der ske en reduktion på 18,4 %.I Gentofte vil der ske en reduktion i trafi karbejdet på over16 %, mens der ikke vil ske tilsvarende fald i trafi karbejdeti Hvidovre, Tårnby og Dragør kommuner, som tilfældetville være med en trængselsafgift, der også omfatter Amager.De mindste fald i trafi karbejdet vil ske i kommunernebeliggende i større afstand fra København.Faldet i trafi karbejde med en trængselsafgift ved Kommunegrænsenopgjort kommunevis fremgår af tabel 4.3.Med en trængselsafgift ved Kommunegrænsen er detberegnet, at antallet af bilture pr. hverdagsdøgn vil faldemed 59.000 ture svarende til et fald på ca. 1,6 %. Dette taler summen af en reduktion i antallet af ture som bilfører(og dermed biler) på 94.000 dagligt og en stigning i antalletaf ture som bilpassager på 35.000. En trængselsafgift vilsåledes få fl ere til at køre sammen i bil.Samtidig vil fl ere bruge cykel, gå og tage kollektiv trafi k.Antallet af cykel- og gangture vil således stige med 30.000dagligt svarende til 2,6 % i forhold til Basis 2016. Der forventes14.000 fl ere ture med kollektiv trafi k (stigning på 1,5 %).Der vil ske en reduktion i det samlede turantal i Hovedstadsområdetpå 15.000 eller 0,2 % med en trængselsafgiftved Kommunegrænsen.Antal ture fordelt på transportmiddel fremgår af tabel 4.4.Med en trængselsafgift ved Kommunegrænsen forventesen stigning i antallet af påstigere i den kollektive trafi k på1,6 % i centralkommunerne og på 2,9 % i nabokommunerneI det øvrige hovedstadsområde forventes det, at der vilske en stigning på 1,5 % Den største ændring vil ske forS-togstrafi kken i centralkommunerne og for bus og S-tog inabokommunerne, se tabel 4.5.Endvidere er der foretaget beregning for hver S-togskorridor,se tabel 4.6, hvor den procentuelle ændring følger desamme tendenser som ved trængselsafgift, der også omfatterhele Amager.-7270-830-17706040-230-390-6040-1790-210-6060-260-6330-260-1830-290-6330260-310-520-940-270-200-770-480-310-300-460-6720260-270-780-280-600-510-7590-460-330620-800-280-1070-290-970-1730-710-8660270-5480230-1480-770-4920-4040-3770-11201070340350-2401070-1560-430-840-1140500-790-1090-1370-700-3003503301160-840220-1660200-9102008301460-540-630-7110-4480-340-310-830-4480-230-1940-620-260-220-1610-380-460900-6180-810-1710660-340-1590600-610-2680360-12430-7000-1640-4850860-4220-1290-3930-3690-300380330-1440-340630-780-22201180-4340-15050-550-7850-1750300-420-5670-650-950-1280-300-280-11304350-20504330-3080490-7820-2910-12405060-7402980-2540-87106010310-15540-31402430-6230330-2790-1490380-2204802250-7780-8530-5903140-980260-7560-1980-1630-2980-3250-2530-450-11320-2600-450-670350-2000-30006102540-900-17780-3310-310-700-510-3100-990-1750-3860-720-5280750-20480-1710-1810-17370600-1230240340680-5610-4120-6480-5330-14170410-3220-1430-3330-11820-610220-660-3750-890-2302310-400-3570800-1920-520-320520-5290-5540330-2700-1600-2060-2730-500-17660400-9400-7770-720-3050-7080-5350-7340-10190-880-18150-3800-2890740-20520-1690-1720-7270810-88301010890510-530-24010-6000-12780-3040-13050-1390-1740-4990950-2290-2900-17660-2130920460-4260-2590-1500-310-3450-1110-13070720-930-2570-8010-8510-470-1770-730-9710-3240-2110-8760320370350280-1510-2420-2320-4970-550-2580-2640-1190-1020-2830-5810-2040-13320-1620-4160-3760-1660-4680-1990-220-650270-1520-360-1180-1990-4050-3560-1020-1040-6640-4050-640-250-1460-1440-400-2230-1260-1850-250-1760-6550-920820-3640-1270330-250-340-280-2190-1000-1340-370-270FIGUR 4.4 Ændringer i trafi kbelastningpå vejnettet - trængselsafgiftsringved Kommunegrænsenog Amager. Ændringerne itrafi kbelastningen er opgjort somhverdagsdøgntrafi k i forhold tilBasis 2016-2330550-1310-240-420-1580-440-1060-1380-1520200-2390-2350-2670-580-3790-1700-2170-1910-470Mindre trafi kMere trafi k-210-380-6890-420-7300-490-480-390-340-560-56023021055


4.6 TRAFIKALE KONSEKVENSER AF TRÆNGSELS-AFGIFT VED KOMMUNEGRÆNSE OG AMAGERMed en trængselsafgift ved Kommunegrænsen og Amagerviser trafi kberegningerne en mærkbar reduktion i trafi kkenindenfor trængselsafgiftsringen. På en lang række vejeforventes således reduktioner på 20% og derover. Faldet afantal af køretøjer ind over trængselsafgiftsringen i forhold tildet antal køretøjer, der ville have passeret det samme steduden en trængselsafgift(Basis 2016), forventes at være ca.262.000 køretøjer per hverdagsdøgn svarende til 39,6 %.Der kan også forventes en reduktion i trafi kken på en langrække veje beliggende udenfor Kommunegrænsen og Amager.Det vil især være på de store indfaldsveje, der vil skeen reduktion i trafi kken i forhold til Basis 2016.I tabel 4.7 fremgår rejsetider for en række udvalgte rejseri morgenmyldretiden angivet i minutter samt som ændringi forhold til Basis 2016. Med en trængselsafgift ved Kommunegrænsenog Amager forventes, afhængigt af rejsen, aten bilist vil spare mellem ca. 0,5 min og ca. 6,5 min. på enrejse i morgenmyldretiden.Ved en trængselsafgift ved Kommunegrænsen inkl. Amagerer de beregnede samlede tidsgevinster 15.600 timer perhverdagsdøgn.Med en trængselsafgift ved Kommunegrænsen og Amagerkan det forventes, at der vil ske stigning i trafi kken på Motorring3 mellem Frederikssundmotorvejen og Helsingørmotorvejenpå 2 - 6 % og på Ring 3 på 6-17 %. Der vil ligeledesske forøgelse af trafi kmængden på en række af de øvrigeringforbindelser langs trængselsafgiftsringen øst for Motorring3/Helsingørmotorvejen. Disse stigninger i trafi kken vilovervejende være under 10 % i forhold til Basis 2016.På Amager forventes en stigning i trafi kken lokalt i Ørestadennord for Amagermotorvejen. Denne stigning formodesikke at fi nde sted, hvis Amagermotorvejen/Øresundsmotorvejenkan benyttes til lokaltrafi k på Amager uden at betale.Beregnede ændringer i trafi kbelastningen på vejnettet medtrængselsafgift ved Kommunegrænsen og Amager opgjortsom hverdagsdøgntrafi k i forhold til Basis 2016 fremgår affi gur 4.4.Med en trængselsafgift ved Kommunegrænsen og Amagerforventes en reduktion i det samlede biltrafi karbejde, dvs.antallet køretøjskm pr. hverdagsdøgn, i Hovedstadsområdetpå 6,6 %. Reduktionen i trafi karbejde varierer en del fraområde til område, men der kan forventes en reduktion såvelindenfor ringen som i alle kommunerne udenfor ringen. Icentralkommunerne vil der ske en reduktion på 17,7 %, menogså i Tårnby, Dragør, Hvidovre og Gentofte kommuner vilder ske en reduktion i trafi karbejdet på over 10 %. De mindstefald i trafi karbejdet vil ske i kommunerne beliggende istørre afstand fra København.Faldet i trafi karbejde med en trængselsafgift ved Kommunegrænsenog Amager opgjort kommunevis fremgår aftabel 4.3.Med en trængselsafgift ved Kommunegrænsen og Amagerer det beregnet, at der dagligt vil ske et fald i antal ture i bil iHovedstadsområdet på 56.000 pr. hverdagsdøgn svarendetil et fald på ca. 1,6 %. Dette tal er summen af en reduktioni antallet af ture som bilfører (og dermed biler) på 9<strong>1.</strong>000dagligt og en stigning i antallet af ture som bilpassager på35.000. Trængselsafgifterne vil således få fl ere til at køresammen i bil.Samtidig vil fl ere bruge cykel, gå og tage kollektiv trafi k.Antallet af cykel- og gangture vil således stige med 29.000dagligt svarende til 2,5 % i forhold til Basis 2016. Der forventes13.000 fl ere ture med kollektiv trafi k (stigning på 1,5 %).Der vil ske en reduktion i det samlede turantal i Hovedstadsområdetpå 14.000 eller 0,2 % med en trængselsafgiftved Kommunegrænsen og Amager.Antal ture fordelt på transportmiddel fremgår af tabel 4.4angivet som såvel tusind ture pr. hverdagsdøgn i 2016, somændring i forhold til Basis 2016 i antal tusind ture samt i %.Ændringerne i rejser med kollektiv trafi k kan også opgøres56


-410-420-2520-710780-270-220-390-11620-280750-820-147011620-4430-2780-8830290-550-8830-2810-410-8860-600-360-2910-200-9500-230230-250-470-560-450-870-1060-1750-9500-320-300-220-730-290-230-500-210-10420280-510-250-1210-420-880-1030-1060-11400-210430-1260-210-640-200-1650-300-580-1590-3440-13060-930-1240420-2550-8070-7560-6930-26301260-7110530-280-220270-2901260-2670-240-2400-1370-1760-2300-740-1840-2060270210-540-220230-310-3940310200-390220-310-750-10740-1630-610-560-510-6670-2570-330-6670-840-3450-1200-4200-3880-310240-9970-270-250-1250-2530-4360-2620-5440-490-10400-5210-7600320-2030-240-2160-5600-780480300-2100-580280-2410-4260-1210-8780-15001240-10190-5340-5500-1060-14010-980330-12460-3090-320-880210-3170-1560-9750-10360-1200-4740-600-1830-1630-4280-560-1200-12840940-9320-8300-24210-4390-11950-2820-550-9230-340-520-3060730-10950-6130-3250-2540-2760-1880-4520-9700-330440-940-1850-370-2130-800-7140-1710-760-6940-18410-350-870-2800340-1820-1190-920-5460-390-9440-480-16440-1580-400-6640-16560-2750-1380-3490-330-900-4720-2790-1080380-14880-2330-3190-850-2470-1520-1700-3330670-1090-1790-2610-83204450400250-3070-700-2280-11605190-9150-2710-2400-1440-1400-23820-15150-12620-1570-1450-1340-2070-14850-2890-1290-950-1810-360-360-28440-560-650-3910-1950-2690-1660-2300-1920-890-24880-4080-1460-1870-1360-1980-4900-2310-1100-860-1220-23820-270-1900-740-1600-810230-880-16180-930-650-6800-4840-770-1070-690-6760-1120-1520-1230-450-14410-4550-5470-820-350-430-3210-1180-3300-710-640-830-1490-660-680-1990-3740-450-2610-15650-1580-800-250-580-750-540-1430-2010-2000-1330-2550350-1170-1250-380-2480-790-2970-1570-5710-1650410720-1290-4240-1290-960-1480-1610-1670-2040-1260-820-320-2390-1710-670800450600-2650-1720-1040410-230-620-230-1740470-1350-610-380-2820-1500-1200240-1150500-1890-900FIGUR 4.5 Ændringer i trafi kbelastningpå vejnettet - trængselsafgiftsringved Motorring 3.Ændringerne i trafi kbelastningener opgjort som hverdagsdøgntrafik i forhold til Basis 2016-2220-470-3470-1640-2100-1470-460Mindre trafi kMere trafi k-280-590-240-9460-210-10770-260-720-620-530-460-500-490som antallet af påstigere i den kollektive trafi k opdelt påbus, S-tog, regional- og fjerntog, lokalbaner og metro delsfor centralkommunerne, nabokommunerne dels for detøvrige Hovedstadsområde. Disse fremgår af tabel 4.5.Med en trængselsafgift ved Kommunegrænsen og Amagerforventes det, at der vil ske en stigning i antallet af påstigerei den kollektive trafi k på 1,5 % i centralkommunerne ogpå 2,4 % i nabokommunerne I det øvrige Hovedstadsområdeforventes det, at der vil ske en stigning på 1,4 %. Denstørste ændring forventes for S-togstrafi kken i centralkommunerneog for bus og S-tog i nabokommunerne.4.7 TRAFIKALE KONSEKVENSER AFTRÆNGSELSAFGIFT VED MOTORRING 3Med en trængselsafgift ved Motorring 3 viser trafi kberegningerne,at der vil ske en afl astning af trafi kken i den indreby, der er mindre end i de øvrige forslag til trængselsafgift.Til gengæld vil der ske mærkbare reduktioner i trafi kken påen stor del af vejnettet langs med og indenfor Motorring 3.På en lang række af disse veje forventes således afl astningerpå 20 % og derover. Faldet af antal køretøjer ind overtrængselsafgiftsringen i forhold til det antal køretøjer, derville have passeret det samme sted uden en trængselsafgift(Basis 2016), vil udgøre ca. 297.000 køretøjer per hverdagsdøgnsvarende til 40,4 %, hvilket dermed er større endved de øvrige forslag til trængselsafgift, se tabel 4.2.Der kan også forventes et fald i trafi kken på en lang rækkeveje beliggende uden for Motorring 3. Det vil især være påde store indfaldsveje, der sker et fald i trafi kken i forhold tilBasis 2016.Der forventes i modsætning til de øvrige forslag til trængselsafgiftogså reduktion i trafi kken på ringforbindelser somMotorring 3, Ring 3, Ring 4 og en række øvrige veje langsringene, herunder øst for Helsingørmotorvejen. Der vil kunske stigninger på enkelte delstrækninger i blandt andetHvidovre (Gl. Køge Landevej).57


Med en trængselsafgift ved Motorring 3 vil en bilist afhængigtaf rejsen spare mellem ca.1,5 min og ca. 7 min. på enrejse i morgenmyldretiden. I tabel 4.5 fremgår rejsetider foren række udvalgte rejser i morgenmyldretiden.Ved en trængselsafgift ved Motorring 3 er de beregnedesamlede tidsgevinster 15.200 timer per hverdagsdøgn.Ændringer i trafi kbelastninger på vejnettet med trængselsafgiftved Motorring 3 opgjort som hverdagsdøgntrafi k iforhold til Basis 2016 fremgår af fi gur 4.5.Med en trængselsafgift ved Motorring 3 vil der ske et fald idet samlede biltrafi karbejde på 8,4 %. Faldet i trafi karbejdevarierer fra område til område, men der forventes et faldsåvel indenfor ringen som i alle kommunerne udenfor ringen.I København og Frederiksberg kommuner vil der væreet fald på 10,7 %, mens der i Brøndby, Gentofte, Gladsaxe,Glostrup, Herlev, Hvidovre, Lyngby-Taarbæk, Rødovre,Tårnby som Vallensbæk vil være fald i trafi karbejdet på over10%. De mindste fald i trafi karbejdet vil være i kommunernebeliggende i større afstand fra København.Faldet i trafi karbejde med en trængselsafgift ved Motorring3 opgjort kommunevis fremgår af tabel 4.3.Med en trængselsafgift ved Motorring 3 er det beregnet,at antallet af bilture vil falde dagligt med 62.000 svarendetil ca. 1,7%. Dette tal er summen af en reduktion i antalletaf ture som bilfører 104.000 dagligt, og en stigning i antalletaf ture som bilpassager på 42.000 dagligt. Trængselsafgifternefår således også her fl ere til at køre sammen ibil.Samtidig vil fl ere bruge cykel, gå og tage kollektiv trafi k.Antallet af cykel- og gangture vil således stige med 30.000dagligt svarende til 2,6 % i forhold til Basis 2016. Derforventes 16.000 fl ere ture med kollektiv trafi k (stigning på1,6 %).Der vil ske en reduktion i det samlede turantal i Hovedstadsområdetpå 0,3 % med en trængselsafgift ved Motorring3. I tabel 4.4 fremgår antal ture fordelt på transportmiddel.Med en trængselsafgift ved Motorring 3 forventes antallet afpåstigere i den kollektive trafi k at stige med 1,4 % i centralkommunerneog på 2,9 % i nabokommunerne. I det øvrigeHovedstadsområde forventes en stigning på 2 %. Den størsteændring sker for S-togstrafi kken i centralkommunerneog for bus og S-tog i nabokommunerne, se tabel 4.6.4.8 TRAFIKALE KONSEKVENSER AF ANDRETAKSTSYSTEMERDer er som beskrevet i afsnit 3 set på forskellige takststrukturer,der tager udgangspunkt i, at der skal være et incitamenttil at køre uden for myldretiderne, og at der skal væretale om en gradueret model for at begrænse uhensigtsmæssigetrafi kmønstre.Der er på den baggrund gennemført trafi kberegninger afden graduerede model, hvor takststrukturen er fastlagt udfra en analyse af fordelingen af trafi kken hen over et gennemsnitdøgnsom snit på en række af de store indfaldsvejetil København. Der er desuden set på en række varianteraf den graduerede model. Variant 1 er en model, hvor den58


Art/periodeBasisKgr. og Am.(S-SF)Kgr. og AmreduktionGM%reduktionGM-V1%reduktionGM-V2%reduktionGM-V3%reduktionPerson- ogvarebilerAntalkøretøjer% % % % %Kl. 21 - 5 5<strong>1.</strong>160 0 0 0 0 0Kl. 5 - 7 28.600 45,3 33,6 23,4 23,4 22,1Kl. 7 - 8 5<strong>1.</strong>120 45,8 45,8 45,8 45,8 40,0Kl. 8 - 9 57.120 48,2 48,2 48,2 48,2 42,2Kl. 9 - 15 192.590 39,8 42,9 42,9 15,3 41,4Kl. 15 - 18 174.360 53,3 51,3 51,8 51,8 46,0Kl. 18 - 21 76.860 33,2 34,5 6,2 6,2 6,2I alt 63<strong>1.</strong>810 41,0 41,0 37,2 28,8 34,1LastbilerKl. 21 - 5 2.040 0 0 0 0 0Kl. 5 - 7 <strong>1.</strong>780 7,9 6,2 4,5 4,5 3,9Kl. 7 - 8 2.130 6,1 6,1 6,1 6,1 5,2Kl. 8 - 9 2.450 11,4 11,4 11,4 11,4 10,2Kl. 9 - 15 12.360 10,4 10,4 10,4 4,0 10,4Kl. 15 - 18 4.970 10,1 10,3 10,3 10,3 9,5Kl. 18 - 21 2.820 9,9 9,9 2,5 2,5 2,5I alt 28.550 9,1 9,1 8,3 5,5 7,9Person -og lastbiler 660.360 39,6 39,6 36,0 27,8 33,0TABEL 4.8 Fald i antal køretøjer der passerer trængselsringen pr. hverdagsdøgn (Trængselsafgiftsring - forslag ved Kommunegrænsenog Amager) ved forskellige takststukturer opgjort i % ift Basis 2016 og opdelt på tidsperioder og køretøjstypersamlede betalingsperiode er kortere. I Variant 2 opkrævesikke betaling midt på dagen og i Variant 3 er taksten laverei myldretiden.Med de forskellige varianter af takststrukturer sker detstørste fald i trafi karbejdet med en struktur svarende til dengraduerede model.Faldet i trafi karbejdet er stort set det samme som ved dentakststruktur, der blev foreslået i udspillet fra S-SF. For deøvrige takststrukturer forventes et lidt mindre fald i trafi karbejde.Det samme billede må forventes med varianterne tiltakststruktur for de øvrige placeringer af trængselsafgiftsringved Ring 2, Kommunegrænsen og Motorring 3.4.9 TRAFIKMODELTil vurdering af de fremtidige trafikale forhold med og udentrængselsafgifter er der gennemført trafikberegninger vedanvendelse af en trafikmodel – den såkaldte ”OTM 5.3”. OTM5.3 er en avanceret trafikmodel for Hovedstadsområdet, derdækker centralkommunerne (dvs. Københavns Kommune ogFrederiksberg Kommune) og de 3 tidligere hovedstadsamter.I dag svarer dette til Region Hovedstaden og en del af RegionSjælland. Modellen beregner trafikken som hverdagsdøgntrafik,hvilket betyder for et gennemsnitligt hverdagsdøgn.OTM (i tidligere versioner) har været benyttet til stort setalle større trafi kale undersøgelser i Hovedstadsområdet.Modellen har bl.a. været brugt til:■■■■■undersøgelser og vurderinger af udbygningen af motorvejsnettetomkring København,udbygning af Metroenen letbane i Ring 3-korridorenvurdering af en havnetunnel i København,vurdering af de trafi kale konsekvenser af ny byudviklingi KøbenhavnModellen beregner trafi kkens omfang og dens fordeling påtransportmidler og ruter for et givent scenarie. Modellen erprimært en persontrafi kmodel, der opdeler persontrafi k påturformålene erhverv, bolig-arbejde, bolig-uddannelse og59


Tusind køretøjskm per hverdagsdøgn 2016Kommune/område Basis GM Variant 1 Variant 2 Variant 3Inden for Ring 2 2.620 2241 2271 2338 2311Centralkom. Uf. Ring 2 2.774 2204 2251 2363 2308Centralkommuner i alt 5.395 4444 4522 4701 4619Dragør 113 102 103 105 104Gentofte <strong>1.</strong>291 1126 <strong>1.</strong>140 <strong>1.</strong>169 <strong>1.</strong>158Gladsaxe <strong>1.</strong>481 1397 <strong>1.</strong>404 <strong>1.</strong>419 <strong>1.</strong>413Herlev 500 489 490 492 492Hvidovre 931 802 811 837 826Rødovre 861 796 799 810 806Tårnby 911 808 815 837 827Øvrig Hovedstadsområde 27.429 26.400 23.497 26.702 26.604Hovedstadsområdet i alt 38.911 36.364 36.582 37.071 36.849GMVariant 1Variant 2Variant 3Kommune/områdeÆndringi pctift BasisÆndringi pct.ift BasisÆndringi pctift BasisÆndringi pctift BasisInden for Ring 2 -14,5 -13,3 -10,8 -11,8Centralkom. Uf. Ring 2 -20,6 -18,9 -14,8 -16,8Centralkommuner i alt -17,6 -16,2 -12,9 -14,4Dragør -10,0 -9,4 -7,0 -8,3Gentofte -12,8 -11,7 -9,4 -10,2Gladsaxe -5,7 -5,2 -4,2 -4,6Herlev -2,2 -2,0 -1,6 -1,6Hvidovre -13,8 -12,9 -10,1 -11,3Rødovre -7,5 -7,1 -5,9 -6,4Tårnby -11,2 -10,5 -8,1 -9,2Øvrig Hovedstadsområde -3,8 -3,4 -2,7 -3,0Hovedstadsområdet i alt -6,5 -6,0 -4,7 -5,3TABEL 4.9 Biltrafi karbejdet 2016, antal tusind køretøjskm per hverdagsdøgn og ændring i pct. ift Basis 2016 (Trængselsafgiftsring vedKommunegrænsen og Amager)anden persontrafi k. Modellen omfatter transportmidlernebil, kollektiv trafi k (bus, tog og metro), cykel og gang. Forbiltrafi kken beregner modellen udover personbiler ogsåvarebiler og lastbiler.Modellen beregner trafi kken og dens fordeling på destinationer,transportmidler og ruter under givne forudsætningervedrørende de fremtidige byplanmæssige og demografi skeforhold samt infrastrukturen og trafi kbetjeningen, herunderrejsehastigheder og kørselsomkostninger og takster i kollektivtrafi k. Som et ekstra element i forhold til almindeligekørselsomkostninger i bil er det også muligt at medregne direktebetaling i form af en trængselsafgift. Når der ændresi rejsetider eller –omkostninger, herunder trængselsafgift,beregner modellen en ændring i det samlede antal ture,turenes fordeling på destinationer og transportmidler samtturenes rutevalg.Modellen beregner trafi kken opdelt på en række tidsperioderpå døgnet, typisk myldretider med lavere hastighederpå grund af trængsel, perioder midt på dagen med mindreog trængsel og om aftenen og natten uden trængsel.60


Trængselsafgifterne kan således også varieres i de forskelligetidsperioder. Modellen har dog ikke mulighed for atberegne en ændring af rejsetidspunkt, så en trafi kant kanvælge at fl ytte sin tur fra et tidspunkt med stor trængseleller høj trængselsafgift til et tidspunkt med bedre fremkommelighedeller lavere trængselsafgift. Dette forhold kanmedføre en vis, sandsynligvis begrænset, overvurdering affaldet i biltrafi kken henover afgiftslinjeføringen.4.9.1 Forudsætninger for trafikmodelberegningerneTrafi kmodelberegningerne er baseret på en række beregningsforudsætningervedrørende de demografi ske/byplanmæssigeforhold (befolkning, arbejds- og studiepladser),bilejerskab, infrastruktur og trafi kbetjening herunder parkeringsforhold,kollektive trafi ktakster og kørselsomkostningermed bil.Forudsætningerne beskriver det bedste aktuelle bud påforudsætninger for beregningsåret 2016. Forudsætningernetager udgangspunkt i arbejdet med opdatering aftrafi kprognosen for Metrocityringen, som blev gennemførti efteråret 2010. Forudsætningerne var her opstillet forberegningsår 2018. 2016 er nu fastsat som interpolationmellem 2009 og 2018BefolkningFremskrivningen af befolkningen er baseret på Københavnog Frederiksberg kommuners befolkningsprognoserfra 2010, mens det for de øvrige kommuner er baseret påDanmarks Statistisks befolkningsfremskrivning fra 2010.Arbejds- og studiepladserAntallet af arbejdspladser fremskrives på basis af prognoseudarbejdet af det regionale Beskæftigelsesråd og Beskæftigelsesrådenefor region Hovedstad og Sjælland. Antalletaf studiepladser fremskrives på basis af udviklingen i antalbørn og unge. Studiepladser på ungdoms- og videregåendeuddannelser (uddannelser for personer over 15 år) er opgjortfor 2004 og skønsmæssigt lokaliseret i OTM. Disse prognoserindgår som forudsætning for trafi kberegningerne.InfrastrukturDen forudsatte infrastruktur i 2016 er baseret på de projekter,der er besluttet til gennemførelse i perioden frem hertil.Følgende større infrastrukturprojekter er i forhold til dagenssituation forudsat etableret i 2016:■■■Motorring 4 er udbygget til 6 spor mellemHolbækmotorvejen og Frederikssundmotorvejen.Holbækmotorvejen er udbygget til 8 spor fraBaldersbrønde til Hedeland og til 6 spor fra Hedeland tilRoskilde Vest.Frederikssundmotorvejen er anlagt med 4 spormellem Motorring 4 og Tværvej.■■■■■Tværvej er etableret som 2-sporet vej mellemFrederikssundmotorvejen og Frederikssundsvej.Køge Bugt Motorvejen er udbygget til 8 spor mellemGreve Syd og Solrød Syd og der er etableret et ekstratilslutningsanlæg ved Egedesvej.Helsingørmotorvejen er udbygget til 6 spor mellemØverødvej og Hørsholm Syd.Nordhavnsvej er etableret som 4-sporet vej mellemHelsingørmotorvejen og Kalkbrænderihavnsgade.Nørrebrogade er lukket for biltrafi k ved NørrebroStation.Der er ikke forudsat vejlukninger blandt de vejstrækningeri beregningsvejnettet, der passerer afgiftslinjeføringen.En række mindre lokale vejstrækninger vil skulle lukkes iforbindelse med indførelse af trængselsafgifter, men disseindgår ikke i modellens beregningsvejnet. Forudsatte vejlukningeri de enkelte forslag er beskrevet nærmere i kap. 3og i bilag <strong>1.</strong>Den kollektive trafi kbetjening er i beregningerne forudsatuændret i forhold til dagens situation. Dog er der i trafi k-modellen ikke forudsat begrænsninger i kapaciteten i denkollektive trafi k.Bilejerskab og kørselsomkostningerBilejerskabet i de enkelte kommuner er fremskrevet til 2016baseret på den forventede udvikling i BNP (jævnfør FinansministerietsKonvergensprogram 2010) og en generelelasticitet på 0,43.Kørselsomkostningerne med bil er forudsat at følge denforventelige udvikling i forbrugerprisen på 95 oktan benzin,jævnfør de trafi køkonomiske enhedspriser. De kollektivetakster er i beregningerne fremskrevet til 2016 baseretpå den forventede realudvikling i lønninger og brændstof,jævnfør de trafi køkonomiske enhedspriser.ParkeringsforholdDer indgår parkeringsomkostninger og søgetider i trafi kmodellen.København Kommunes parkeringsstrategi fra 2010er forudsat gældende i 2016 med en almindelig pristalsreguleringaf taksterne frem til 2016.4.9.2 Forudsætninger om trængselsafgifterTrafi kmodelberegningerne af trængselsafgifter i Hovedstadener gennemført med trafi kmodellen for beregningsåret2016. Taksterne er nærmere beskrevet i kap. 3.I trængselsafgiftsscenarierne er der forudsat etableret entrængselsafgift, hvor der betales for passager i begge retninger.61


5. STØJ5.1 SAMMENFATNINGDet vurderes, at alle trængselsafgiftsringe vil medføre enreduktion af den samlede støjbelastning i København,som følge af mindre trafi k. Fælles for alle 4 forslag er, atlangt hovedparten af vejstrækningerne, 95 - 97 %, vil få etmarginalt ændret støjniveau i intervallet +/- 1 dB. Samletvurderes de støjmæssige konsekvenser for hovedpartenaf det berørte vejnet at være små. På positivsiden vil ca.3,5 - 4,5 % af det samlede vejnet i Hovedstadsområdet fånedbragt støjen med mere end 1 dB. Til sammenligningvurderes 0 - 0,8 % af det samlede vejnet at få et marginaltøget støjniveau på mere end 1 dB.Generelt vil de største ændringer i støjudsendelsen optrædepå de strækninger, hvor der sker den relativt størstetrafi kændring i forhold til Basis 2016, hvilket typisk vil værei nærheden af trængselsafgiftsringene. Der vil således lokaltvære forskelle mellem forslagene. Nedenstående fi gurviser andelen af vejkilometer i henholdsvis centralkommunerne(Frederiksberg og København), nabokommunertil Københavns Kommune (ekskl. Frederiksberg og inkl.Dragør) og øvrige hovedstadsområde, hvor støjen ændresmed mere end +/- 1 dB. Ring 2 forslaget vil medføre denrelativt største støjreduktion i centralkommunerne, hvorboligtætheden samtidig er størst. Her vil støjudsendelsenfra ca. 30 % af vejnettet blive reduceret med mere end1 dB. Motorring 3 forslaget vil medføre den relativt størstestøjreduktion i nabokommunerne, hvor ca. 19 % af infl u-ensvejnettet vil få reduceret støjudsendelsen med mereend 1 dB.35 %30 %25 %20 %15 %10 %5 %0 %Ændring> -1 dB> 1 dBKbh. og Frb.NabokommunerØvrige områdeKbh. og Frb.NabokommunerØvrige områdeKbh. og Frb.NabokommunerØvrige områdeKbh. og Frb.NabokommunerØvrige områdeRing 2 Kommunegrænse Kommunegrænseog AmagerMotorring 3FIGUR 5.1 Andelen af vejkilometer hvor støjen ændres med mere end +/- 1 dB.62


FAKTAStøjens styrke beregnes som et gennemsnit over døgnet, og angives som et antaldecibel (forkortet: dB). Som en tommelfi ngerregel kan man regne med, at ændringeri støjniveauer opleves på følgende måde:■■■■1 dB er den mindste ændring et menneske er i stand til at opfatte3 dB opleves som en lille ændring6 dB opleves som en væsentlig ændring10 dB opleves som en stor ændring og lyder som en fordoblingeller halvering af støjen5.2 VEJLEDENDE STØJGRÆNSER OGMÅLSÆTNINGERMiljøstyrelsens vejledende grænseværdi for vejstøj ved boligerer fastsat til 58 dB. Grænseværdien udtrykker en støjbelastning,der efter Miljøstyrelsens vurdering er miljømæssigtog sundhedsmæssigt acceptabel. Grænseværdierneer fastsat således, at en mindre del af befolkningen ved degivne støjniveauer stadig vil opleve støjen som generende,men risikoen for helbredseffekter forventes at være megetlille eller nul.Støj fra vejtrafi kken er et væsentligt miljøproblem i Danmark,ikke mindst i Københavnsområdet. Ifølge den nyestelandsdækkende støjkortlægning af vejstøj er der i alt ca.786.000 boliger i Danmark, der er udsat for et støjniveau,der overskrider den vejledende grænseværdi på 58 dB.I Københavnsområdet vurderes der at være ca. 290.000boliger, der er belastet med over 58 dB.Forskningsresultater peger på, at trafi kstøj kan påvirke voreshelbred. Ifølge Verdenssundhedsorganisationen, WHO,kan støj give søvnforstyrrelser, som igen har indfl ydelse påvores sundhed og velvære. Støj kan øge risikoen for sygdommei hjerte og kredsløb. Hos mennesker, der udsættesfor en vedvarende støjbelastning, har man målt forhøjetblodtryk og puls, en øget produktion af stresshormonerog større risiko for bestemte hjertelidelser. En ny danskundersøgelse viser, at mennesker, der bor på adresser medmeget støj fra vejtrafi kken, har en øget risiko for at få slagtilfælde,dvs. blødning eller blodprop i hjernen. I den tidligereregerings vejstøjstrategi fra 2003 blev de helbredsmæssigekonsekvenser af vejstøj opgjort til 800 - 2.200 hospitalsindlæggelserog 200 - 500 tilfælde af for tidlig død hvert år.Kommunerne i Københavnsområdet har siden 2007 gennemførtstøjkortlægninger og udarbejdet støjhandlingsplaneri henhold til Bekendtgørelse om kortlægning af eksternstøj og udarbejdelse af støjhandlingsplaner. I Miljøstyrelsenssammenfatning af støjhandlingsplanerne fremgår detbl.a., at nogle kommuner har fastsat ambitiøse målsætninger,hvoraf de fl este mål går på, at ingen boliger må værebelastet med over 68 dB inden for en årrække, eller atbegrænse antallet af støjbelastede boliger over grænseværdienfor vejstøj. Nogle kommuner har en målsætning omat ingen borgere må være udsat for sundhedsskadelig støjom natten, og en enkelt kommune har et mål om at ingenboliger i kommunen må have indendørs støj over 33 dB.Mange kommuner beskriver i deres handlingsplan, at de vilreducere støjen fra vejtrafi kken ved bl.a. at fremme kollektivtransport og cyklisme.5.3 METODE FOR VURDERING AF STØJMÆSSIGEKONSEKVENSER AF TRÆNGSELSAFGIFTERDer er en direkte sammenhæng mellem trafi kmængdenog støjbidraget fra vejen, jf. fi gur 5.2, og de betydendestøjmæssige konsekvenser af trængselsafgifter skyldesændringer i trafi kmængden. Der skal dog ske store ændringeri trafi kmængden, før der sker en væsentlig ændring istøjniveauet langs en vej.En halvering eller en fordobling af trafi kmængden påen vejstrækning svarer til en ændring i støjen på 3 dB,uafhængigt af hvor meget trafi k der er i forvejen. Enreduktion af støjniveauet på 3 dB på en stærkt trafi keretvej vil således betyde at relativt mange biler skal fl yttes,i forhold til en reduktion på 3 dB på en lokalvej, hvor tra-FIGUR 5.2 Ændring istøjniveau som følge afændret trafi kmængde767370dB676461585000100001500020000250003000035000ANTAL KØRETØJER400004500050000550006000065000700007500063


fi kmængden er begrænset. En reduktion i trafi kmængdenpå 25 %, svarer til en 1 dB reduktion i støjniveauet, hvilketer den mindste forskel det menneskelige øre kan opfatte,og i praksis er forskellen ikke hørbar. En 3 dB ændringkan beskrives som hørbar men mindre ændring i støjniveauet.For at belyse de støjmæssige konsekvenser af forslagenetil trængselsafgifter er der for hvert forslag til trængselsafgiftforetaget beregning af den ændrede støjudsendelse fra allevejstrækninger, der indgår i trafi kmodellen, som følge af ændredetrafi kmængder mv. På den baggrund er antal kilometervejstrækning med ændret støjbidrag opgjort.5.4 ÆNDRINGER I STØJUDSENDELSEN FRAVEJNETTETNedenstående tabel viser ændringen af støjudsendelsen iforhold til Basis 2016 for alle veje der indgår i trafi kmodelleni de 4 forskellige scenarier for trængselsafgifter. Fælles foralle 4 scenarier er, at langt hovedparten af strækningerne95 - 97 % ligger i intervallet +/- 1 dB. En ændring på +/- 1 dBvurderes at være en marginal ændring.Fælles for alle løsningsforslag er endvidere, at der er enstørre andel af beregningsvejnettet, hvor støjen vil falde –fra 54 % af vejnettet i Ring 2-løsningen til 62 % i Motorring3-løsningen.I det følgende er der oversigtskort med markeringer af hvordet ifølge trafi kberegningerne vil ske en ændring i støjudsendelsenfra vejen på mere end +/- 1 dB. Herudover er dertabeller, der viser antal km vej pr. kommune, hvor støjudsendelsenhenholdsvis falder eller stiger.Generelt vil det være sådan, at de største ændringer i støjniveauetvil optræde på de strækninger, hvor der sker denrelativt største trafikændring i forhold til Basis 2016, hvilkettypisk ses i nærheden af de forskellige forslag til trængselsafgiftsringe.Ring 2 forslaget vurderes således at medføre denrelativt største støjgevinst i centralkommunerne (Københavnsog Frederiksberg Kommune), hvor boligtætheden samtidiger størst, mens Motorring 3 forslaget vil medføre den relativtstørste støjgevinst i nabokommunerne omkring Motorring 3.I det følgende er der opgørelser af ændringerne i støjen påkommuneniveau, herunder oversigtskort der viser ændringeri støjudsendelsen fra vejene for hver af de 4 løsningsforslag.Ændretstøjniveau(dB)Ring 2 Kommunegrænse Kommunegrænse ogMotorring 3AmagerKm vej Andel Km vej Andel Km vej Andel Km vej AndelMere end -3 2 0,1 % 16 0,5 % 12 0,4 % 7 0,2 %-3 til -2 15 0,5 % 32 1,0 % 22 0,7 % 26 0,8 %-2 til -1 93 2,9 % 94 3,0 % 81 2,6 % 113 3,6 %-1 til 0 <strong>1.</strong>588 50,3 % <strong>1.</strong>648 52,2 % <strong>1.</strong>732 54,9 % <strong>1.</strong>824 57,8 %0 til 1 <strong>1.</strong>457 46,2 % <strong>1.</strong>341 42,5 % <strong>1.</strong>298 41,1 % <strong>1.</strong>170 37,1 %1 til 2 1 0,0 % 17 0,6 % 8 0,3 % 15 0,5 %2 til 3 0 0,0 % 2 0,1 % 3 0,1 % 0 0,0 %Mere end 3 0 0,0 % 5 0,1 % 0 0,0 % 0 0,0 %I alt 3.156 100,0 % 3.156 100,0 % 3.156 100,0 % 3.156 100,0 %TABEL 5.1 Km vej og andel af beregningsvejnet hvor støjen ændres i forhold til Basis 201664


GLOSTRRING 2Kortet viser strækninger i Ring 2 forslaget, hvor støjudsendelsenvil blive ændret med mere end +/-1 dB iforhold til Basis 2016.KommunerVejlængder i km i forhold ændring i støjen> -3 -3 til -2 -2 til -1 -1 til -0 0 til 1 1 til 2 2-3 > 3 I altKøbenhavn 0,5 11,1 62,6 145,5 52,6 1,1 0,0 0,0 273,4Frederiksberg 0,0 0,8 16,2 14,3 0,6 0,0 0,0 0,0 32,0Dragør 0,0 0,0 0,0 22,0 6,4 0,0 0,0 0,0 28,3BALLERUPGentofte 1,4 1,2 10,1 54,4 36,0 0,4 0,0 0,0 103,5FreGladsaxe 0,0 0,0 0,8 44,8 35,7 0,0 0,0 0,0 81,3Herlev 0,0 0,0 0,0 12,7 10,1 0,0 0,0 0,0 22,8Hvidovre 0,0 0,0 0,7 20,3 26,3 0,0 0,0 0,0 47,3Rødovre 0,0 0,0 0,3 19,7 15,7 0,0 0,0 0,0 35,7Tårnby 0,0 0,0 1,5 35,6 21,2 0,0 0,0 0,0 58,3Øvrigt område 0,0 1,5 0,5 <strong>1.</strong>219,0 <strong>1.</strong>252,0 0,0 0,0 0,0 2.473,1FredeTotal 1,9 14,6 92,8 <strong>1.</strong>588,3 <strong>1.</strong>456,7 1,5 0,0 0,0 3.155,7TABEL 5.2 Ring 2 forslaget. Vejlængder (km) opgjortkommune vis i forhold til ændringer i støjudsendelse (dB) iforhold til Basis 2016Motorring 4TAASTRUPFIGUR 5.3Ændret støjudsendelse påberegningsvejnet som følge afRing 2-forslagKøge Bugt Motorvejen66


Forskel i dBKGSLYNGBYMere end -3-3 til -2-2 til -11 til 22 til 3Mere end 3Hillerødmotorvejen4GENTOFTEHelsingørmotorvejen4derikssundsvejHERLEV3GLADSAXE2HELLERUP2rikssundmotorvejenKØBENHAVN3VANLØSERØDOVRERoskildevej2FREDERIKSBERGMotorring 3UPE47E55HolbækmotorvejenHVIDOVRE2AmagermotorvejenTÅRNBYKASTRUPØresundsmotorvejenKøbenhavnsLufthavnE20AVEDØRE HOLME67


GLOSTRKOMMUNEGRÆNSEKortet viser strækninger i Kommunegrænseforslaget, hvorstøjudsendelsen vil blive ændret med mere end +/- 1 dB iforhold til Basis 2016.KommunerVejlængder i km i forhold ændring i støjen> -3 -3 til -2 -2 til -1 -1 til -0 0 til 1 1 til 2 2-3 > 3 I altKøbenhavn 6,0 15,1 42,4 182,3 24,2 2,8 0,6 0,0 273,4Frederiksberg 0,0 0,0 5,0 26,0 1,0 0,0 0,0 0,0 32,0Dragør 0,6 5,5 0,0 6,8 5,7 9,7 0,0 0,0 28,3BALLERUPGentofte 3,2 4,4 13,6 43,1 37,1 2,1 0,0 0,0 103,5FreGladsaxe 1,5 1,5 7,3 36,1 35,0 0,0 0,0 0,0 81,3Herlev 0,0 0,4 2,1 11,6 8,7 0,0 0,0 0,0 22,8Hvidovre 0,7 0,6 3,7 24,3 18,1 0,0 0,0 0,0 47,3Rødovre 1,2 0,3 5,5 22,5 5,7 0,6 0,0 0,0 35,7Tårnby 0,5 4,5 8,2 20,7 16,8 1,5 1,5 4,6 58,3Øvrigt område 2,1 0,0 6,2 <strong>1.</strong>275,2 <strong>1.</strong>188,8 0,7 0,0 0,0 2.473,1FredeTotal 15,9 32,3 94,0 <strong>1.</strong>648,5 <strong>1.</strong>341,1 17,4 2,1 4,6 3.155,7TABEL 5.3 Kommunegrænseforslaget. Vejlængder (km)opgjort kommunevis i forhold til ændringer i støjudsendelse (dB)i forhold til Basis 2016Motorring 4TAASTRUPFIGUR 5.4Ændret støjudsendelse påberegningsvejnet som følge aftrængselsafgiftsring ved KommunegrænsenKøge Bugt Motorvejen68


GLOSTRKOMMUNEGRÆNSE OG AMAGERKortet viser strækninger i Kommunegrænse og Amagerforslaget, hvor støjniveauet vil blive ændret med mere end+/- 1 dB i forhold til Basis 2016.KommunerVejlængder i km i forhold ændring i støjen> -3 -3 til -2 -2 til -1 -1 til -0 0 til 1 1 til 2 2-3 > 3 I altKøbenhavn 6,0 13,6 32,8 188,1 26,8 5,4 0,6 0,0 273,4Frederiksberg 0,0 0,0 4,0 26,9 1,0 0,0 0,0 0,0 32,0Dragør 0,0 0,0 5,4 10,9 12,1 0,0 0,0 0,0 28,3BALLERUPGentofte 1,4 0,5 12,9 50,9 36,4 0,8 0,5 0,0 103,5FreGladsaxe 1,1 1,5 7,7 35,2 35,8 0,0 0,0 0,0 81,3Herlev 0,0 0,4 2,1 11,6 8,7 0,0 0,0 0,0 22,8Hvidovre 0,7 0,6 5,8 24,6 15,1 0,5 0,0 0,0 47,3Rødovre 1,2 0,3 6,1 22,6 4,9 0,0 0,6 0,0 35,7Tårnby 1,5 0,8 1,7 34,1 20,1 0,0 0,0 0,0 58,3Øvrigt område 0,0 4,8 2,4 <strong>1.</strong>326,7 <strong>1.</strong>136,6 1,1 1,5 0,0 2.473,1FredeTotal 12,0 22,5 80,9 <strong>1.</strong>731,8 <strong>1.</strong>297,6 7,9 3,1 0,0 3.155,7TABEL 5.4 Kommunegrænse og Amager forslaget. Vejlængder (km)opgjort kommunevis i forhold til ændringer i støjudsendelsen (dB) iforhold til Basis 2016Motorring 4TAASTRUPFIGUR 5.5Ændret støjudsendelse påinfl uensvejnet som følgeaf Kommunegrænse ogAmager forslagetKøge Bugt Motorvejen70


Forskel i dBKGSLYNGBYMere end -3-3 til -2-2 til -11 til 22 til 3Mere end 3Hillerødmotorvejen4GENTOFTEHelsingørmotorvejen4derikssundsvejHERLEV3GLADSAXE2HELLERUP2rikssundmotorvejenKØBENHAVN3VANLØSERØDOVRERoskildevej2FREDERIKSBERGMotorring 3UPE47E55HolbækmotorvejenHVIDOVRE2AmagermotorvejenTÅRNBYKASTRUPØresundsmotorvejenKøbenhavnsLufthavnE20AVEDØRE HOLME71


GLOSTRMOTORRING 3Kortet viser strækninger i Motorring 3 forslaget, hvor støjudsendelsenvil blive ændret mere end +/- 1 dB i forhold tilBasis 2016.KommunerVejlængder i km i forhold ændring i støjen> -3 -3 til -2 -2 til -1 -1 til -0 0 til 1 1 til 2 2-3 > 3 I altKøbenhavn 0,4 4,4 15,6 207,3 38,7 6,4 0,3 0,3 273,4Frederiksberg 0,0 0,0 0,0 31,1 0,9 0,0 0,0 0,0 32,0Dragør 0,0 0,0 1,4 15,6 11,4 0,0 0,0 0,0 28,3BALLERUPGentofte 1,8 9,6 16,7 52,9 21,2 1,2 0,0 0,0 103,5FreGladsaxe 0,7 5,5 10,6 46,1 18,0 0,4 0,0 0,0 81,3Herlev 0,0 0,0 2,9 14,7 5,2 0,0 0,0 0,0 22,8Hvidovre 2,0 3,9 5,3 27,1 6,5 2,6 0,0 0,0 47,3Rødovre 0,0 0,8 7,6 23,5 3,8 0,0 0,0 0,0 35,7Tårnby 1,5 0,8 1,8 31,4 22,2 0,6 0,0 0,0 58,3Øvrigt område 0,7 1,1 50,6 <strong>1.</strong>374,2 <strong>1.</strong>042,2 4,3 0,0 0,0 2.473,1FredeTotal 7,0 26,0 112,7 <strong>1.</strong>823,9 <strong>1.</strong>170,1 15,4 0,3 0,3 3.155,7TABEL 5.5 Motorring 3-forslaget. Vejlængder (km) opgjortkommunevis i forhold til ændringer i støjudsendelseb (dB) iforhold til Basis 2016Motorring 4TAASTRUPFIGUR 5.6Ændret støjudsendelsepå beregningsvejnetsom følge af Motorring 3forslagetKøge Bugt Motorvejen72


Forskel i dBKGSLYNGBYMere end -3-3 til -2-2 til -11 til 22 til 3Mere end 3Hillerødmotorvejen4GENTOFTEHelsingørmotorvejen4derikssundsvejHERLEV3GLADSAXE2HELLERUP2rikssundmotorvejenKØBENHAVN3VANLØSERØDOVRERoskildevej2FREDERIKSBERGMotorring 3UPE47E55HolbækmotorvejenHVIDOVRE2AmagermotorvejenTÅRNBYKASTRUPØresundsmotorvejenKøbenhavnsLufthavnE20AVEDØRE HOLME73


5.5 STRÆKNINGER HVOR STØJEN ÆNDRESMÆRKBARTDer er foretaget en vurdering af de strækninger, hvor der ifølge beregningerne sker en mærkbar ændring i trafi kstøjen,her defi neret som strækninger, hvor støjniveauet vilændres mere end +/- 2 dB i forhold til Basis 2016, og hvorder er boliger eller kolonihaver langs vejen.Nedenstående tabel 5.6 ses de strækninger, hvor støjeni følge beregningerne vil stige mere end 2 dB i forhold tilBasis 2016.I forslaget Kommunegrænse og Amager er der opgjort enstrækning i Gentofte Kommune, Niels Andersens Vej (HansJensens Vej - Bernstorffsvej), hvor støjen vurderes at stige2-3 dB. I forslaget til en trængselsafgiftsring ved Kommunegrænsener stigningen 0,6. Forskellen skyldes primært atNordhavnsvej er henholdsvis inden og udenfor i de 2 forslag.I Kommunegrænseforslaget er der opgjort i 3 strækninger iTårnby Kommune, hvor støjen stiger ca. 3-5 dB. Det drejersig om Tømmerupvej (Nøragersmindevej - Englandsvej),Ugandavej (Kongelundsvej - Englandsvej) samt Nøragersmindevej.Der er ligeledes foretaget en opgørelse af strækninger, hvorstøjudsendelsen ifølge beregningerne vil falde med mereend 2 dB. Det drejer sig om 30 strækninger af varierendelængder ved Ring 2 forslaget, 51 strækninger ved Kommunegrænseforslaget,33 strækninger ved Kommunegrænseog Amager samt 24 ved Motorring 3 forslaget.I tabel 5.7 på de følgende sider ses en samlet oversigtover strækningerne, hvor støjudsendelsen vurderes atblive reduceret med mere end 2 dB i forhold til Basis 2016.5.6 BETYDNINGEN AF ANDRE TAKSTSTRUKTURERPå baggrund af trafi kberegningerne ses, at der er maginalforskel i trafi karbejdet med en takststruktur svarende S-SF’s udspil og den graduerede model. De to takstmodellervurderes at have stort set samme støjmæssige konsekvenser.For de øvrige takststrukturer forventes et lidt mindre faldi trafi karbejdet end ved den graduerede model og S-SFudspillet, hvilket samtidig må forventes at medføre en lidtmindre støjmæssig effekt i forhold til Basis 2016.Ændring i dB i forhold til BasisVejnavn Kommune Ring 2 Kommunegrænse Kommunegrænseog AmagerMotorring 3Niels Andersens Vej Gentofte 0,8 0,6 2,4 -0,4Tømmerupvej Tårnby 0,1 3,0 0,3 0,2Nøragersmindevej Tårnby -0,1 2,6 -0,3 -0,3Ugandavej Tårnby 0,1 5,3 0,2 0,3TABEL 5.6 Strækninger hvor støjen vurderes at stige mere end 2 dB, og hvor strækningen samtidig passerer boliger74


Ændring i dB ift. til Basis 2016Kommune Vejnavn Delstrækning Ring 2 KommunegrænseKommunegrænse ogAmagerMotoring 3Dragør Fælledvej Skydebanevej - Møllevangsstien -0,3 -2,4 -1,1 -1,0Dragør Kalvebodvej Skydebanevej - Skolevej -0,5 -3,8 -1,2 -1,2Dragør Kongelundsvej -0,3 -2,5 -1,1 -1,0Dragør Skolevej -0,4 -2,6 -1,0 -1,0Dragør Skovvej -0,3 -2,5 -1,1 -1,0Fred.berg Bispeengbuen -2,0 -0,8 -0,8 -0,5Fred.berg C.F. Richs Vej Grøndals Parkvej - C.F. Richsvej -2,2 -1,1 -1,0 -0,8Gentofte Ermelundsvej Jægersborg Allé - Klampenborgvej 0,0 0,1 -0,1 -2,5Gentofte Hvidørevej Kystvejen - Klampenborgvej 0,1 0,3 0,2 -2,6Gentofte Hvidørevej Kystvejen - Klampenborgvej 0,2 0,4 0,3 -2,6Gentofte Jægersborgvej Jægersborg Allé - Motorring 3 0,0 0,1 0,1 -2,0Gentofte Jægersborgvej Jægersborg Allé - Motorring 3 0,0 0,1 0,1 -2,3Gentofte Lyngby Omfartsvej -1,1 -1,3 -1,1 -2,3Gentofte Lyngbyvej Tuborgvej - Ryparken -1,0 -1,5 0,1 -2,8Gentofte Lyngbyvej Kildegårdsvej - Hans Jensens vej -0,7 -0,3 -0,4 -2,2Gentofte Lyngbyvej Byledet - Søgårdsvej -5,1 -6,3 -5,1 -5,5Gentofte Nybrovej Lagergårdsvej - Buddingevej -0,2 -0,2 -0,1 -2,9Gentofte Nybrovej Lagergårdsvej - Buddingevej -0,2 -0,2 -0,1 -2,5Gentofte Ordrupvej Hvidørevej - Hyldegårds Tværvej 0,0 0,1 -0,1 -2,2Gentofte Ryparken Lyngbyvej - Tuborgvej -2,3 -6,1 -1,8 -0,4Gentofte Ryvangs Allé -2,0 -2,5 -1,7 -0,3Gentofte Sandtoften Nybrovej - Gammelmosevej -0,1 0,0 0,2 -2,2Gentofte Tuborgvej Lyngbyvej - Emdrupvej 0,2 -2,6 -1,7 -0,2Gentofte Tuborgvej Bernstorffsvej - Niels Andersens Vej 0,4 -3,6 -0,4 -0,2Gentofte Tuborgvej Lyngbyvej - Emdrupvej 0,2 -2,7 -2,2 -0,3Gentofte Tuborgvej Lyngbyvej - Emdrupvej 0,1 -2,7 -2,3 -0,5Gentofte Tuborgvej Niels Andersens Vej - kommunegr. 0,1 -4,7 -0,4 -0,2Gentofte Vilvordevej Jægersborg Allé - Klampenborgvej -0,3 -0,3 -0,4 -2,2Gentofte Strandvejen Tuborgvej - Hellerupvej -0,6 -2,4 -0,8 -0,1Gladsaxe Buddinge Hovedg. Klausdalsbrovej - Gammelmosevej -0,3 -0,4 -0,4 -2,1Gladsaxe Buddinge Hovedg. Klausdalsbrovej - Gammelmosevej -0,4 -0,4 -0,4 -2,5Gladsaxe Buddinge Hovedg. Klausdalsbrovej - Gammelmosevej -0,4 -0,5 -0,5 -2,5TABEL 5.7 Strækninger hvor støjen ifølge beregningerne vurderes at blive reduceret med mere end 2 dB75


Ændring i dB ift. til Basis 2016Kommune Vejnavn Delstrækning Ring 2 KommunegrænseKommunegrænse ogAmagerMotoring 3Gladsaxe Gladsaxe Møllevej Buddinge Hovedg. - Klausdalsbrovej -0,2 -0,4 -0,4 -3,0Gladsaxe Gladsaxe Ringvej Ml. til- og frakørsel til Motorring 3 -0,1 0,0 0,0 -2,2Gladsaxe Grønnemose Allé Maglegårds Allé - kommunegrænsen -0,6 -2,9 -3,2 -0,3Gladsaxe Maglegårds Allé Komunegrænsen - Grønnemose Allé -0,4 -3,2 -3,0 -0,1København Horsebakken Rådvadsvej - Mosesvinget -0,4 -3,2 -3,0 -0,1Gladsaxe Møllemarken Buddinge Hovedg. - Gammelmosevej -0,1 -0,3 -0,3 -2,9Gladsaxe Stengårds Allé Buddinge Hovedg. - Gammelmosevej 0,1 0,0 0,0 -2,8København Landlystvej Vigerslevvej - kommunegrænsen -1,5 -3,5 -3,5 -0,8Hvidovre Landlystvej Hvidovrevej - kommunegrænsen -1,5 -3,5 -3,5 -0,8Hvidovre Vigerslev Allé Hvidovrevej - kommunegrænsen -0,4 -2,2 -2,2 -0,1København Bellahøjvej Godthåbsvej - Frederikssundsvej 0,1 -2,4 -2,5 -0,9København Bellahøjvej Sallingvej - Primulavej 0,1 -2,1 -2,1 -0,9København Bellahøjvej Primulavej - Godthåbsvej -0,2 -2,2 -2,3 -1,0København Carl Jacobsens V. Sjælør Bouleveard - Trekronergade -2,1 0,0 0,0 0,0København Emdrupvej Tuborgvej - Lyngbyvej -2,1 -0,1 -6,5 -0,8København Emdrupvej Frederiksborgvej - Tuborgvej -0,8 -2,8 -3,6 -1,0København Enghavevej Ingerslevsgade - Ny Carlsberg Vej -2,2 -1,0 -0,8 -0,5København Finsensvej Sdr.jyllands Allé - Grøndals Parkvej -2,1 -0,9 -0,9 -0,7København Frederiksborgvej Emdrupvej - Gladsaxevej -1,1 -2,7 -2,9 -0,5København Gl. Køge Landevej Brostykkevej - Vigerslevvej -1,0 -2,0 -2,1 1,1Gladsaxe Gladsaxevej -1,0 -2,4 -2,4 -1,1København Grønnemose Allé Kommunegr.-Frederiksborgvej -0,6 -2,9 -3,2 -0,3København Helgolandsgade Halmtorvet - Vesterbrogade -2,8 -2,0 -1,9 -1,2København Høje Gladsaxevej Gladsaxevej - Hillerødmotorvejen -0,8 -3,0 -2,8 0,1København Islevhusvej Marbjergvej - Tårnvej 0,2 -3,5 -3,5 -0,7København Kongelundsvej Stenlandsvej - kommunegrænsen -0,7 -2,2 0,1 0,3København Kulbanevej Vigerslevvej - Retortvej 0,3 -2,3 -2,3 -1,6København Lersø Park Allé Tuborgvej - Haraldsgade -2,9 -0,9 0,0 -1,2København Lygten Tagensvej - Frederikssundsvej -2,0 -0,8 -0,8 -0,4København Lyngbyvej Emdrupvej - Rovsingsgade -2,4 -1,6 -3,0 -1,2København Lyngbyvej Emdrupvej - Rovsingsgade -2,3 -1,6 -2,9 -1,2København Marbjergvej Frederikssundsvej - Islevhusvej 0,2 -5,2 -5,1 -0,7København Moselgade Wittenberggade - Øresundsvej -2,2 -0,5 -0,2 -0,2København Mørkhøjvej Novembervej - Frederikssundsvej 0,3 -3,3 -3,2 0,2København Mørkhøjvej Novembervej - Frederikssundsvej 0,3 -4,4 -4,3 0,2TABEL 5.7 Strækninger hvor støjen ifølge beregningerne vurderes at blive reduceret med mere end 2 dB76


Ændring i dB ift. til Basis 2016Kommune Vejnavn Delstrækning Ring 2 KommunegrænseKommunegrænse ogAmagerMotoring 3København Ny Carlsbergvej Enghavevej - Vesterfælledvej -2,8 -1,5 -1,3 -0,5København Nørre Allé Tagensvej - Blegdamsvej -2,4 -1,6 -1,5 -0,9København Rådvadsvej Horsebakken - Frederiksborgvej -0,2 -2,3 -2,6 -0,9København Roskildevej Vigerslevvej - Dalgas Boulevard -2,1 -1,5 -1,5 -0,6København Roskildevej Vigerslevvej - Dalgas Boulevard -2,1 -1,5 -1,5 -0,6København Sjælør Boulevard Ellebjergvej - Carl Jacobsens Vej -2,5 -0,2 -0,1 -0,3København Sjælør Boulevard Ellebjergvej - Carl Jacobsens Vej -2,5 -0,2 -0,1 -0,3København Slotsherrensvej Ålekistevej - kommunegrænse -1,4 -2,6 -2,6 -2,0København Sundholmsvej Amagerfælledvej - Englandsvej -2,4 -0,9 -0,7 -0,5Gentofte Søborg Hovedg. Vangedevej - Dyssegårdsvej -1,3 -2,5 -2,6 -0,6København Sønder Boulevard Enghavevej - Vesterfælledvej -2,4 -1,1 -1,0 -0,1København Sønder Boulevard Enghavevej - Vesterfælledvej -2,3 -1,1 -1,0 -0,1København Tagensvej Lygten - Rovsingsgade -2,3 -0,3 -0,2 -0,2København Tuborgvej Kommunegrænsen - Strandvejen 0,2 -3,6 -0,4 -0,2København Tuborgvej Kommunegrænsen - Emdrupvej 0,0 -2,4 -2,0 -0,5København Utterslevvej Frederikssundsvej - Hareskovvej 0,0 -2,0 -2,1 -0,7København Vangehusvej 0,0 -2,4 -0,6 -0,5København Vester Voldgade Stormgade - Rysensteensgade -3,2 -2,0 -1,6 -1,2København Vigerslev Alle Vigerslevvej - kommunegrænsen -0,4 -2,4 -2,3 0,0København Vigerslevvej Valby Langgade - Roskildevej -2,5 -0,7 -0,6 -0,1København Vigerslevvej Folehaven - Gl. Køge Landevej 0,6 -3,3 -3,3 -0,6København Ørestads Blvd. Njalsgade - Grønjordsvej -2,5 -0,3 -0,1 0,1København Ørestads Blvd. Njalsgade - Grønjordsvej -2,5 -0,3 -0,1 0,1København Ørestads Blvd. Njalsgade-Grønjordsvej -2,8 -0,3 -0,1 0,1København Østrigsgade Holmbladsgade - Øresundsvej -2,2 -0,9 -0,5 -0,3København Østrigsgade Holmbladsgade - Øresundsvej -2,6 -1,0 -0,5 -0,3Rødovre Slotsherrensvej Rødovrevej - kommunegrænse -1,4 -2,6 -2,6 -2,0Rødovre Slotsherrensvej Tårnvej - Islevbrovej -0,5 -1,1 -1,1 -2,1Rødovre Tårnvej Marbjergvej - Slotsherrensvej 0,2 -4,3 -4,4 -0,8Tårnby Knarreborgvej 0,2 -2,4 0,0 0,0København Kanadavej 0,2 -2,4 0,0 0,0Tårnby Kongelundsvej -0,2 -2,8 -0,7 -0,7TABEL 5.7 Strækninger hvor støjen ifølge beregningerne vurderes at blive reduceret med mere end 2 dB77


6. LUFT6.1 SAMMENFATNINGSamlet vurderes de forskellige forslag til trængselsafgiftsringeat reducere luftforureningen, men reduktionen vurderesat være begrænset, og der er kun mindre forskelle mellem deforskellige forslag. Reduktionen centralt i København vil værelidt større for de forslag til trængselsafgiftsringe, der liggertættest på Københavns centrum (Ring 2, Kommunegrænseog Kommunegrænse og Amager) i forhold til en trængselsafgiftsringved Motorring 3. Derimod vil den samlede udledningaf luftforurenende stoffer mindskes mest ved en trængselsafgitftsringved Motorring 3, idet dette forslag samlet vil medføredet største fald i det samlede trafikarbejde (kørte km).Der er foretaget beregninger af luftens indhold af forurenendestoffer for i alt 138 gadestrækninger i København og påFrederiksberg. Beregningerne viser, at trængselsafgifternevil medføre en mindre forbedring i luftkvaliteten, se tabel6.<strong>1.</strong> Med hensyn luftens indhold af kvælstofdioxid (NO 2)vurderes den gennemsnitlige reduktion at være 3 - 7 %,afhængig af hvilket forslag der vælges. For partikler (PM 10)vil reduktionen være 2 - 3 %.Antallet af gadestrækninger hvor der sker overskridelser afluftkvalitetsgrænsen for NO 2på 40 μg/m 3 som årsmiddelværdi,er 11 gadestrækninger i Basis i 2016. Det vurderes,at en trængselsafgift vil reducere antallet af gadestrækningermed overskridelser af grænseværdien til 5 - 7, afhængigaf alternativ.Beregninger af den samlede udledning af forurenendestoffer (emissioner) fra trafi kken viser ligeledes mindreforskelle mellem de forskellige trængselsafgiftsforslag. Inedenstående tabel 6.2 ses den procentvise ændring i trafikkens udledning af CO 2(kuldioxid) i forhold til Basis 2016.Et stort set tilsvarende billede ses for øvrige undersøgteemissioner: NO x(kvælstofoxider), PM 2.5, PM 10, CO (kulilte),VOC (fl ygtige organiske forbindelser) og SO 2(svovldioxid).Som det ses, vil reduktionen i emissionen være størst iKøbenhavns Kommune og Frederiksberg Kommune for deforslag der ligger tættest på Københavns centrum, hvorimoden trængselsafgiftsring ved Motorring 3 vil medføreden største reduktion i øvrige områder udenfor KøbenhavnsKommune.Ring 2 Kommunegrænse Kommunegrænseinkl. AmagerMotorring 3Kvælstofdioxid, NO 2- 7 % - 6 % - 6 % - 3 %Partikler, PM 10- 3 % - 3 % - 3 % - 2 %TABEL 6.1 Gennemsnitlig reduktion af luftens indhold af NO 2og PM10 i forhold til Basis 2016 for i alt 138 gadestrækninger i Københavnog på FrederiksbergRing 2 Kommunegrænse Kommunegrænseinkl. AmagerMotorring 3Kbh. + Frb. Kommune - 15 % - 16 % - 15 % - 10 %Nabokommuner - 3 % - 7 % - 7 % - 13 %Øvrige hovedstadsområde - 2 % - 3 % - 3 % - 5 %I alt - 4 % - 5 % - 6 % - 7 %TABEL 6.2 Ændring i trafi kkens udledning af CO 2i forhold til Basis 2016. Nabokommuner er kommuner der grænser op til KøbenhavnsKommunes ydre kommunegrænse samt Dragør.78


6.2 GRÆNSEVÆRDIER OG OVERVÅGNING AFLUFTKVALITETLuftforurening kan udgøre en sundhedsbelastning ogpåvirke naturen negativt. Derfor er der i Bekendtgørelse omvurdering og styring af luftkvaliteten (nr. 851 af 30/06/2010)opstillet en række grænseværdier for beskyttelse af menneskerog natur, se tabel 6.3.Da kvælstofdioxid (NO 2) ligger over grænseværdien i trafi -kerede gader i de største byer i Danmark, og partikler (PM 10og PM 2,5) anses for at udgøre den største sundhedsbelastning,er det disse stoffer som luftkvalitetsvurderingen aftrængselsafgifterne fokuserer på. For både NO 2og partiklerfokuserer luftkvalitetsvurderingen på de grænseværdier,som vedrører gennemsnitsværdier, da disse kommer tættestpå overskridelse.Overholdelse af grænseværdierne sikrer ikke, at der ikkekan forekomme sundhedseffekter ved koncentrationerunder grænseværdien. For partikler er der således tale omen risikovurdering, da der ikke formodes at være en nedregrænse for, hvornår udsættelse for partikler ikke fører tilsundhedskonsekvenser.Partikelforureningen er det største luftforureningsproblemi København. De mindste af partiklerne kommer bl.a. fraudstødningen på biler og skibe, fra kulkraftværker og frabrænderøg. Der kommer også større partikler i luften fradæk- og vejslid og bremseslid, men også fra naturlige kildersom saltvandssprøjt. Ud over lokale kilder kommer derogså et stort bidrag fra fjerntransporteret partikelforurening,som skyldes alle danske og udenlandske kilder.Lastbiler og busser vurderes at bidrage til en betydeligandel af byens lokale partikelemission. På den baggrundindførte Københavns Kommune og Frederiksberg Kommunei 2008 en miljøzone med krav om partikelfi ltre på deældre lastbiler og busser.Generelt er der de senere år sket en forbedring af byensluftkvalitet, men forureningen med kvælstofdioxid (NO 2)udgør fortsat en udfordring, da grænseværdien overskridesStofGrænseværdi(μg/m 3 )År for opfyldelseKvælstofdioxid (NO 2)Partikler under 2,5 mikrometer(PM 2,5)Partikler under 10 mikrometer(PM 10)200 Timemiddelværdi, max. 18 overskridelser pr. år 201040 Gennemsnit pr. år 201025 1) Gennemsnit pr. år 201025 Gennemsnit pr. år 201520 2) Gennemsnit pr. år (2020)50 Middelværdi over 24 timer, max. 35 overskridelser pr. år 200540 Gennemsnit pr. år 2005TABEL 6.3 Oversigt over grænseværdier og målværdier for NO 2og partiklerFodnote: 1) Målværdi 2) Grænseværdi revideres i 2013 på basis af ny viden vedrørende sundhedsvirkning ogteknisk gennemførlighed79


i København. Målingerne for H.C. Andersens Boulevard iKøbenhavn for 2010 viser, at luftens indhold af kvælstofdioxidfortsat ligger over den grænseværdi, som skulle væreoverholdt fra 2010. Samtidig har beregninger fra NationaltCenter for Miljø og Energi (tidligere Danmarks Miljøundersøgelser)vist, at grænseværdien for årsmiddelværdien i2010 var overskredet på i alt 29 københavnske gadestrækningerud af 138 undersøgte gader.6.3 METODE FOR VURDERING AF LUFTKVALITETOG EMISSIONERMed henblik på at beskrive og vurdere de luftforureningsmæssigekonsekvenser af trængselsafgifter, er der foretagetemissions- og luftkvalitetsberegninger af henholdsvisBasis uden trængselsafgifter (2016) og for hvert af løsningsforslagene.Udledningen af forurenende stoffer fra trafi kken (emissioner)er beregnet med emissionsmodellen COPERT IV. Iforudsætningerne indgår seneste informationer om bilparkenssammensætning på Euronormer, som bl.a. inkluderereffekten af miljøzonen i København. I emissionsberegningerneindgår bidraget fra alle veje i undersøgelsesområdet,samt øvrige kilder end trafi k. De nærmere forudsætningerfor emissionsberegningerne er beskrevet i rapporten”Luftkvalitetsvurdering af trængselsafgifter i København,jan. 2011”.Trafi kkens udslip af CO 2(kuldioxid) er ikke direkte sundhedsskadeligtat indånde, men bidrager til drivhuseffektenog dermed til klimaforandringer. Trængselsafgifternes konsekvenserfor CO 2-emissionen fra trafi kken er derfor ogsåblevet vurderet for hvert scenarie.Det er særligt i såkaldte lukkede gaderum med betydeligtrafi k, at man fi nder de højeste forureningsniveauer. Et lukketgaderum er karakteriseret ved, at gaden har randbebyggelseaf etageejendomme langs vejen. Lukkede gaderumhar generelt højere koncentrationer end åbne gadestrækningermed samme trafi k. Det blæser mere på åbne gadestrækninger,fordi der ikke er bygninger til at give læ. I detlukkede gaderum cirkulerer forureningen ved vindretningerpå tværs af vejen i stedet for hurtigt at blive transporteretvæk. For en vej uden randbebyggelse vil luftforureningenderimod hurtigt aftage med afstanden fra vejen.Der er gennemført luftkvalitetsberegninger for 138 beregningspunkteri Københavns Kommune og FrederiksbergKommune. Beregningspunkterne indgår i den årlige afrapporteringaf luftkvalitet under Det Nationale Overvågningsprogramfor Miljø og Natur (NOVANA), og afspejler lokalitetermed meget trafi k og gaderum, hvor de omgivendebygninger reducerer spredning af luftforureningen. Lokaliteternerepræsenterer derfor steder i København, hvor derkan forventes de højeste koncentrationer af luftforurenendestoffer. Luftens indhold af forurenende stoffer er her bestemtaf tre bidrag; et regionalt bidrag, der kommer til byenudefra (fjerntransport), bidraget fra byen (bybaggrund), derbestemmes af emissionstætheden og byens geografi skeudstrækning, samt bidraget fra selve vejen.Der er gennemført beregninger af luftens indhold af kvælstofdioxid(NO 2) og partikler (PM 2,5og PM 10). NO 2er valgt,fordi der er i dag er problemer med overholdelse af grænseværdierne,og PM 2,5og PM 10er valgt, da partikler udgør envæsentlig belastning af sundheden. Beregningsresultaternefor alle 138 beregningspunkter er gengivet i fi gur 6.3, og resultaternekan sammenlignes direkte med grænseværdienfor luftens indhold af kvælstofdioxid (NO 2) jf. tabel 6.3.6.4 KONSEKVENSER FOR LUFTKVALITETENResultaterne af luftkvalitetsberegninger af kvælstofdioxid(NO 2) er opsummeret i tabel 6.4. Gadekoncentrationen erillustreret for H.C. Andersens Boulevard, som er en af demest trafi kerede bygader i Danmark. Herudover angivertabellen den gennemsnitlige koncentration for alle undersøgte138 strækninger, samt antal gadestrækninger, hvorgrænseværdien for NO 2vurderes at blive overskredet.80


VindBaggrundsforureningRecirkulærende forurenetluftFIGUR 6.1 Luftforureningen fraen vej med et lukket gaderum harsvært ved at blive transporteretvæk, i modsætning til mere åbnestrækningerLæsidenDirekte emitteretforureningVindsidenBaggrundsforureningVindDen gennemsnitlige NO 2gadekoncentration for de 138gader reduceres med 0,9-2,0 μg/m 3 (3 - 7 %) i alternativerne.Antallet af overskridelser af NO 2grænseværdien er 11 ireferencesituationen i 2016, og det ses, at trængselsafgiftsscenariernereducerer antallet af overskridelser til 5-7afhængig af alternativ. NO 2-gadekoncentrationen for H.C.Andersens Boulevard reduceres med 0,5 - 3,9 μg/m3 i alternativerne.I fi gur 6.3 ses en samlet opgørelse over NO 2-koncentrationen for alle 138 gadestrækninger i Basis 2016samt for hvert forslag, og i tabel 6.6 ses gadenavne for de138 gadestrækninger.Partikelkoncentrationen opgøres som massen af partikler,der er mindre end 10 eller 2,5 mikrometer i diameter, hvilketbetegnes hhv. PM 10og PM 2,5. Siden 2005 er der i Københavnog provinsen målt niveauer over grænseværdierne forPM 10for udvalgte år og udvalgte målestationer. Grænseværdierne,som omfatter både grænseværdien som årsmiddelværdi(40 μg/m 3 ) og som døgnmiddelværdi (50 μg/m 3 måhøjest overskrides 35 gange om året).Resultaterne af beregninger af luftens indhold af partikler(PM 2,5og PM 10) er opsummeret i tabel 6.5 for de 138gader mht. de gennemsnitlige koncentrationer i gaderne.Koncentrationerne for H.C. Andersens Boulevard er ogsågivet.Den gennemsnitlige PM 10gadekoncentration for de 138 gaderreduceres med 0,4 - 0,8 μg/m 3 (2 - 3 %) i alternativerne.PM 2.5følger samme mønster som PM 10. Grænseværdien for81


KGSLYNGBYHillerødmotorvejenGENTOFTEHelsingørmotorvejenHELLERUPTAASTRUPBALLERUPMotorring 4FrederikssundsvejGLOSTRUPHERLEVFrederikssundmotorvejenMotorring 3RØDOVRE FREDERIKSBERG GLADSAXEVANLØSERoskildevejHolbækmotorvejenHVIDOVREAmagermotorvejenKØBENHAVNTÅRNBYKASTRUPØresundsmotorvejenKøbenhavnsLufthavnKøge Bugt MotorvejenAVEDØRE HOLMEFIGUR 6.2 Placering af 138 beregningspunkter iforhold til forslag til trængselsafgiftsringeGadekoncentration NO 2(μg/m 3 )H.C. AndersensBlvd.Gnst. alle 138strækningerAntal strækninger hvorgrænseværdien(40 μg/m 3 )overskridesBasis 2016 40,9 30,7 11Ring 2 37,0 28,7 5Kommunegrænse 39,4 29,0 6Kommunegrænse og Amager 39,8 29,0 6Motorring 3 40,4 29,8 7TABEL 6.4 NO 2-koncentrationer for H.C. Andersens Boulevard og 138 gader,samt antal strækninger der overskrider grænseværdien i 201682


H.C. Andersens Blvd.Gnst. alle 138 strækningerPM 10PM 2,5PM 10PM 2,5Basis 2016 26,6 18,0 24,0 17,0Ring 2 24,9 17,3 23,2 16,7Kommunegrænse 25,8 17,7 23,3 16,7Kommunegrænse og Amager 26,0 17,8 23,3 16,7Motorring 3 26,2 17,9 23,6 16,7TABEL 6.5 Partikelkoncentrationer (PM 10og PM 2,5) angivet som μg/m 3for H.C. Andersens Boulevard og gennemsnit for 138 gader i 2016PM 10(40 μg/m 3 som årsmiddelværdi) og grænseværdien forPM 2,5(25 μg/m 3 som årsmiddelværdi gældende fra 2015) vilikke være overskredet i 2016.På baggrund af trafi kberegningerne ses, at der er maginalforskel i trafi karbejdet med en takststruktur svarendeS-SF’s udspil og den graduerede model. De to takstmodellervurderes at have stort set samme konsekvenser forluftforureningen.For de øvrige takststrukturer forventes et lidt mindre faldi trafi karbejdet end ved den graduerede model og S-SFudspillet, hvilket samtidig må forventes at medføre en lidtmindre effekt på luftforureningen i forhold til Basis 2016.6.5 SUNDHEDSMÆSSIGE KONSEKVENSERLuftforurening har betydning for menneskers sundhed påfl ere måder. Man skelner mellem korttidseffekter, som manoplever umiddelbart efter at man er blevet udsat, og langtidseffekter,hvor effekten kommer efter lang tids udsættelsefor luftforurening. Korttidseffekterne er bl.a. dødsfaldforårsaget af hjerte- og lungesygdomme og indlæggelsermed disse sygdomme, herunder indlæggelse medslagtilfælde, astmaanfald, bronkitis og hoste, sygedagesamt øget medicinforbrug (astma). Langtidseffekterne erdødsfald af og nye tilfælde af hjerte- og lungesygdommeog lungekræft, nedsat fostervægt og nedsat udvikling aflungefunktion hos børn.6050FIGUR 6.3NO 2koncentrationerne er vist for alle de 138 gaderi Basis 2016 og i de fi re forslag til trængselsafgiftsringe.Gaderne er sorteret efter størrelsen af NO 2koncentrationerne i Basis 2016.2016 Alle scenarierReferenceKommunegr. inkl. AmagerKommunegrænseRing 2Motorring 340GrænseværdiNO 2 (μg/m 3 )302010091113151719212325272931333537394143454749515355575961636567697173757779818385878991939597991011031051071091111131151171191211231251271291311331351371357Gade83


Nr. Gadenavn Nr. Gadenavn Nr. Gadenavn1 Sydhavnsgade 47 Vesterbrogade(3) 93 Amagerbrogade(1)2 Ågade 48 Mimersgade 94 Rosenørns Alle3 Nørre Søgade 49 Folke Bernadottes Allé 95 Frederikssundsvej(6)4 H C Andersens Boulevard(3) 50 Tomsgårdsvej(1) 96 Vesterfælledvej5 H C Andersens Boulevard(2) 51 Gammel Kongevej(1) 97 Englandsvej(1)6 Lyngbyvej(2) 52 Falkoner Alle(1) 98 Vigerslevvej(2)7 Toftegårds Allé(1) 53 Frederikssundsvej(1) 99 Nørre Voldgade(2)8 Lyngbyvej(3) 54 Strandvejen(3) 100 Godthåbsvej(3)9 Holmens Kanal 55 Frederikssundsvej(8) 101 Frederikssundsvej(4)10* H C Andersens Boulevard(1) 56 Jyllingevej(2) 102 Tagensvej(1)11 Gyldenløvesgade 57 Falkoner Alle(3) 103 Nordre Fasanvej(1)12 Bernstorffsgade(2) 58 Nordre Fasanvej(5) 104 Strandvejen(2)13 Stormgade 59 P Knudsens Gade(1) 105 Øster Voldgade(2)14 Torvegade 60 Tagensvej(2) 106 Dag Hammarskjølds Allé15 Bernstorffsgade(1) 61 Alhambravej 107 Frederiksborgvej(1)16 Toftegårds Allé(2) 62 Nørrebrogade 108 Slotsherrensvej(2)17 Borups Alle 63 Hareskovvej 109 Roskildevej(2)18 Tuborgvej(3) 64 Tietgensgade 110 Hulgårdsvej(1)19 Hammerichsgade 65 Jagtvej(2) 111 Godthåbsvej(1)20 Nørre Voldgade(1) 66 P Knudsens Gade(2) 112 Peter Bangs Vej(2)21 Folehaven(1) 67 H.C. Ørsteds Vej(2) 113 Hillerødgade(4)22 Amagerbrogade(2) 68 Nørre Farimagsgade 114 Hillerødgade(3)23 Jyllingevej(1) 69 Østerbrogade(4) 115 Rolighedsvej24 Østerbrogade(3) 70 Tagensvej(4) 116 Vigerslevvej(1)25 H.C. Ørsteds Vej(1) 71 Søndre Fasanvej(1) 117 Hulgårdsvej(2)26 Frederikssundsvej(3) 72 Grøndals Parkvej 118 Amagerbrogade(3)27 Bredgade 73 Rebildvej 119 Slotsherrensvej(1)28 Jagtvej(4) 74 Smallegade 120 Tuborgvej(2)29 Sallingvej(2) 75 Østerbrogade(2) 121 Peter Bangs Vej(1)30 Tagensvej(3) 76 Søndre Fasanvej(2) 122 Frederiksborgvej(2)31 Amagerfælledvej 77 Gammel Køge Landevej(1) 123 Kalvebod Brygge32 Øster Søgade 78 Åboulevard(2) 124 Fredensgade33 Vesterbrogade(2) 79 Øster Voldgade(1) 125 Bellahøjvej34 Frederikssundsvej(5) 80 Østerbrogade(1) 126 Hillerødgade(1)35 Nordre Fasanvej(3) 81 Tomsgårdsvej(2) 127 Tuborgvej(1)36 Gothersgade(1) 82 Folehaven(2) 128 Ålholmvej(2)37 Vester Farimagsgade 83 Bülowsvej(2) 129 Røde Mellemvej(1)38* Jagtvej(1) 84 Godthåbsvej(2) 130 Ålholmvej(1)39 Åboulevard(1) 85 Frederikssundsvej(7) 131 Roskildevej(1)40 Vester Voldgade 86 Strandvejen(1) 132 Gammel Køge Landevej(2)41 Åboulevard(3) 87 Frederikssundsvej(2) 133 Englandsvej(2)42 Falkoner Alle(2) 88 Bülowsvej(1) 134 Røde Mellemvej(2)43 Gammel Kongevej(2) 89 Amager Boulevard 135 Tagensvej(5)44 Vesterbrogade(1) 90 Sallingvej(1) 136 Vigerslev Allé45 Jagtvej(3) 91 Istedgade 137 Artillerivej46 Nordre Fasanvej(4) 92 Nordre Fasanvej(2) 138 Strandvænget(2)TABEL 6.6Gadenavne for 138 gader sorteret efter størrelsenaf NO 2koncentrationerne i Basis 2016. * markerergader med målestationer. Et tal i parentes angiver,at vejnavnet optræder fl ere gange i tabellen oghenviser til forskellige vejstrækninger84


Særlige risikogrupper er personer, som i forvejen lider aflunge- og hjertekarsygdomme, ældre svagelige, fostre ogbørn, samt personer som er udsat for forhøjede koncentrationerfx i forbindelse med stærkt trafi kerede gader.I en rapport fra 2005 fra Miljøstyrelsen er det estimeret, atpartikelforureningen målt som PM 2.5årligt medfører ca. 780for tidlige dødsfald per 1 million københavnere. Til sammenligningviser en beregning af konsekvenserne ved trængselsafgifter,at det vil være muligt at spare ca. 1 - 3 for tidligedødsfald pr. år, som følge af mindre luftforurening.6.6 EMISSIONERI tabel 6.7 er de samlede emissioner i 2016 opsummeret forhenholdsvis basisscenariet og de 4 løsningsforslag. De samledeemissioner dækker hele Hovedstadsområdet. Herudoverses den procentvise ændring mellem Basis og hvert afforslagene, angivet som indekstal, hvor Basis er sat til 100.Emissionsberegningerne viser, at alle forslag samlet vilmedføre et mindre fald i emissionerne for alle undersøgteemissionstyper. Emissionerne følger i store træk ændringernei trafi karbejdet.I det følgende præsenteres tilsvarende tabeller, hvor emissionerneer angivet kommunevis for de 9 centrale kommuner,og for resten af hovedstadsområdet.Det ses, at emissionerne i store træk følger trafi karbejdet.Der er dog mindre forskelle som skyldes, at der for deforskellige emissioner er lidt forskellige sammenhænge85


NO xNO 2PM 2.5PM 10CO 2Ton/år Index Ton/år Index Ton/år Index Ton/år Index Ton/år IndexBasis 2016 4.719 100 <strong>1.</strong>159 100 301 100 743 100 2.174.474 100Ring 2 4.601 97 <strong>1.</strong>122 97 290 96 716 96 2.086.349 96Kommunegrænse 4.486 95 <strong>1.</strong>091 94 282 94 695 94 2.056.138 95Kommunegrænse og Amager 4.549 96 <strong>1.</strong>106 95 286 95 704 95 2.052.374 94Motorring 3 4.489 95 <strong>1.</strong>086 94 281 93 693 93 2.018.229 93TABEL 6.7 Samlede emmissioner i hele Hovedstadsområdet for basis og 4 forslag til trængselsafgift, samt ændring i % ift. Basis (100)mellem hastigheder og emission, ligesom der er forskellemellem bidraget fra de forskellige køretøjskategorier afhængigaf de forskellige emissioner. Endvidere kan sammetrafi karbejde dække over forskelligheder i hastighed ogkøretøjssammensætning.Som den eneste kommune stiger emissionen i alternativernei Dragør på trods af faldende trafi karbejde, hvilket skyldesat den mest trafi kerede strækning i Dragør, Englandsvej/Kirkevej,som andrager mere end 80 % af trafi karbejdet ikommunen, er modelleret til at få en lille stigning i absoluttetal for varebiler og tung trafi k, hvorved emissionen bliverstørre trods reduktion i antal personbiler.Ring 2 scenariet nedsætter emissionerne med 10 - 24 % iKøbenhavns og Frederiksberg Kommune, og i hele Hovedstadsområdetreduceres emissionerne med 3 - 4 %. Dettealternativ har den mindste samlede reduktion af emissionerfor hele Hovedstadsområdet.Kommunegrænse scenariet nedsætter emissionerne med10 - 19 % i Københavns og Frederiksberg Kommune, og i heleHovedstadsområdet reduceres emissionerne med 5 - 6 %.Kommunegrænse og Amager nedsætter emissionerne med10 - 15 % i Københavns og Frederiksberg Kommune, og i heleHovedstadsområdet reduceres emissionerne med 4 - 6 %.Motorring 3 scenariet nedsætter emissionerne med 5-10 %i København og Frederiksberg Kommune, og i hele Hovedstadsområdetreduceres emissionerne med 5 - 7 %. Dettealternativ har den højeste samlede reduktion af emissionerfor hele Hovedstadsområdet.Sammenligning med resultater fra Stockholmog LondonTil sammenligning viser erfaringerne fra indførelse aftrængselsafgifter i Stockholm, at den samlede emission afpartikler, PM 10, blev reduceret med 13 %, og PM 10-koncentrationeni trafi kerede gader faldt med 7 %.Den samlede NO x-emission faldt med 9 % og NO x-koncentrationenfaldt med 12 % i trafi kerede gader. Det er endviderevurderet, at 27 for tidlige dødfald kan undgås hvert år.De beregnede reduktioner i emissioner i Stockholm svarerganske godt til beregningerne af effekten af de danskeforslag til trængselsafgifter i København, mens vurderingenaf reduktionen i antal for tidligere dødsfald ligger væsentligthøjere.Effekterne for luftforureningen af trængselsafgifter i Londonhar vist, at emissionen af NO xog PM 10inden for trængselsringenblev reduceret med 12 %, mens CO 2-emissionenblev reduceret med omkring 20 %. De beregnede reduktioneri trafi karbejde i London er totalt set på linje medberegnede effekter for trafi karbejdet af betalingsring iKøbenhavn, men køretøjsfordelingen er noget forskellig. ILondon er der en større reduktion i personbiltrafi kken, ogvarebiler og lastbiler reduceres, mens de omvendt stigerlidt i København. I den danske trafi kmodel (OTM-modellen)er trafi karbejdet for busser holdt konstant, og taxier indgårikke særskilt. Grundet disse forskelle bliver reduktioneni emission større i London end beregnet for den dansketrængselsring. I London har luftkvalitetsmålinger vist små,men ikke statistisk signifi kante ændringer i koncentrationerneaf luftforurenende stoffer.86


Ring 2KommunegrænseNO xNO 2PM 2.5PM 10CO 2Ton/år % Ton/år % Ton/år % Ton/år % Ton/år %København -61 -10 -20 -14 -5 -14 -14 -14 -42.009 -15Fred.berg -12 -18 -4 -23 -1 -22 -2 -22 -6.631 -22Dragør 1 13 1 13 0 13 0 13 -269 -4Gentofte -12 -8 -4 -10 -1 -10 -3 -10 -7.152 -10Gladsaxe -4 -2 -1 -2 0 -2 -1 -3 -2.531 -3Herlev -1 -1 0 -1 0 0 0 0 123 1Hvidovre -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 124 0Rødovre -2 -2 0 -2 0 -1 0 -1 -314 -1Tårnby -1 -2 0 -2 0 -2 -1 -2 -<strong>1.</strong>039 -3Øvrigt omr. -26 -1 -8 -1 -3 -1 -6 -1 -28.428 -2I alt -119 -3 -36 -3 -12 -4 -27 -4 -88.126 -4København -75 -12 -23 -16 -6 -16 -16 -16 -45.624 -16Fred.berg -8 -13 -2 -15 -1 -15 -1 -15 -4.242 -14Dragør 1 8 1 6 0 7 0 7 -578 -10Gentofte -21 -14 -6 -16 -1 -17 -5 -16 -9.532 -14Gladsaxe -17 -8 -4 -8 -1 -9 -3 -9 -4.679 -5Herlev -2 -4 0 -4 0 -3 -1 -3 -35 0Hvidovre -9 -7 -3 -7 -1 -8 -2 -9 -4.188 -7Rødovre -11 -9 -2 -11 -1 -10 -2 -10 -2.815 -6Tårnby -4 -5 -1 -6 -1 -6 -1 -6 -<strong>1.</strong>101 -3Kommunegrænse og AmagerMotorring 3Øvrigt omr. -88 -3 -25 -3 -7 -3 -18 -4 -45.545 -3I alt -234 -5 -67 -6 -20 -6 -48 -6 -118.337 -5København -60 -10 -20 -14 -5 -14 -14 -14 -43.950 -15Fred.berg -7 -12 -2 -14 -1 -14 -1 -14 -4.194 -14Dragør 1 12 1 10 0 10 0 10 -377 -6Gentofte -13 -9 -4 -11 -1 -11 -3 -11 -7.621 -11Gladsaxe -9 -4 -2 -4 0 -5 -1 -5 -4.352 -5Herlev -1 -1 0 -2 0 -1 0 -1 -21 0Hvidovre -10 -7 -3 -9 -1 -10 -2 -11 -6.397 -10Rødovre -7 -6 -1 -7 -1 -7 -1 -7 -2.963 -6Tårnby -5 -6 -2 -7 -1 -8 -1 -9 -3.263 -8Øvrigt omr. -59 -2 -18 -2 -6 -3 -14 -3 -48.963 -3I alt -171 -4 -52 -5 -16 -5 -39 -5 -122.101 -6København -31 -5 -11 -7 -3 -8 -8 -8 -27.920 -10Fred.berg -4 -6 -1 -8 -1 -8 0 -8 -2.451 -8Dragør 1 12 1 10 0 11 0 11 -364 -6Gentofte -19 -13 -6 -15 -1 -16 -4 -15 -10.530 -15Gladsaxe -21 -10 -6 -12 -2 -13 -4 -13 -1<strong>1.</strong>535 -13Herlev -4 -9 -1 -10 0 -11 -1 -11 -2.136 -10Hvidovre -13 -10 -4 -11 -2 -13 -3 -14 -8.688 -14Rødovre -13 -12 -3 -14 -1 -15 -2 -15 -6.548 -13Tårnby -6 -7 -2 -8 -1 -9 -1 -9 -3.512 -9Øvrigt omr. -121 -4 -38 -5 -11 -5 -25 -5 -82.561 -5I alt -231 -5 -72 -6 -21 -7 -50 -7 -156.246 -7TABEL 6.8 Ændringer af emissioner fra trafi kken i forhold til Basis 201687


7. BETALINGSPORTALERNESPÅVIRKNING AF BYMILJØETI dette kapitel beskrives, hvordan trængselsafgiften vurderesat ville påvirke bymiljøet, dvs. hvordan det fysiske anlægmed portaler og lignende vejudstyr vurderes at ville påvirkenæromgivelserne ved betalingsportalerne. Herudovervurderes påvirkninger fra eventuel belysning, der opsættesi forbindelse med betalingsportalerne.7.1 VISUELLE FORHOLDI dette afsnit redegøres for de visuelle konsekvenser vedetablering af en trængselsafgift, dvs. de påvirkninger, somopstilling af de fysiske anlæg i form af portaler, skilte og lignende,forventes at få på lokalområdet omkring betalingsstederne,og hvordan disse vil ses og opleves fra vejene ogde omkringliggende boliger og bebyggelser.Ved vurdering af anlæggets indvirkning på omgivelserne, erder taget udgangspunkt i den forventede udformning, somer beskrevet i kapitel 3.Der er udvalgt to potentielle lokaliteter for betalingsportaler,hvor der er udarbejdet visualiseringer af anlæggets forventedeudformning i omgivelserne. De to steder er Roskildevejud for Damhussøen (betalingsportal ved en trængselsringlangs Københavns Kommunegrænse) og GladsaxeMøllevej mellem motorvejsbro (Motorring 3) og BuddingeHovedgade (betalingsportal ved en trængselsring langsMotorring 3). De to visualiseringer viser hhv. en 4-sporetog en 2-sporet vej. De to valgte lokaliteter vurderes at værerimelig repræsentative for udseendet af en typisk vej iHovedstadsområdet og vil dermed kunne give et billede af,hvordan en betalingsportal forventes at se ud, og dermedpåvirke bymiljøet omkring betalingsportalerne.Stort set alle betalingsportaler er beliggende i bymæssigbebyggelse med boliger, butikker og erhverv langs med derespektive veje. Mange steder ses yderligere grønne indslagfx i form af græsrabatter, vejtræer og anden beplantninglangs vejene. I sagens natur udgør de eksisterendevejanlæg et dominerende element i bymiljøet, og der erallerede i dag forskelligt vejudstyr som vejbelysning, skilte,portaler og lignende.Den endelige udformning af betalingsportalerne er ikkefastlagt, men der vil blive lagt vægt på at konstruktionernevil blive udført så lette som muligt under hensyntagen til,at udstyret sidder sikkert og stabilt monteret. Anlæggetforventes at bestå af tre portaler, hvor den første og sidsteprimært anvendes til kamera og infrarød blitz til nummerpladeaflæsning, og den midterste til laserscannere og brobizzantenne (se fi gur 7.1 og 7.2). Herudover vil der blive opsatskilte med betalingsoversigt eventuelt i form af diodeskilte,der kan ændres elektronisk. Der opstilles formodentlig etmindre skab til tekniske installationer.Der kan desuden blive tale om, i et vist omfang, at etablerekantstensbegrænsede vejheller eller vejudstyr, med henblikpå at sikre, at bilister ikke unddrager sig betaling ved atforcere eventuelle cykelstier og fortove.I fi gur 7.1 og 7.2 ses eksempler på, hvordan betalingsanlæggetforventes at se ud på hhv. en 4-sporet og en 2-sporetvej i Hovedstadsområdet.Anlægsarbejderne har et forholdsvis begrænset omfang ogkort varighed ved den enkelte betalingsportal, og vurderesdermed ikke at have væsentlige visuelle konsekvenserfor bymiljøet som helhed eller nærmiljøet omkring betalingsportalerne.Da betalingsportalernes udformning og udseende lignerandet almindeligt anvendt vejudstyr, og samtidig vil bliveudført i en let konstruktion, vurderes betalingsportalerneog øvrigt vejudstyr ikke at medføre en væsentlig indvirkningpå det eksisterende bymiljø eller de nære omgivelseromkring den enkelte betalingsportal. Det er et begrænsetområde omkring anlægget, hvor anlægget vil kunne ses ogopfattes. Anlægget forventes af have en højde på ml. 6 og6,5 m. Desuden vil anlægget mange steder være omgivet afbeplantning, bygninger og andre tekniske anlæg, konstruk-88


FIGUR 7.1 Visualisering af betalingsanlægsom i Oslo på Roskildevej ved DamhussøenFIGUR 7.2 Visualisering af betalingsanlæg som iOslo på Gladsaxe Møllevej mellem motorvejsbro(Motorring 3) og Buddinge Hovedgade.89


tioner og byudstyr, der medfører at anlægget ikke vil skillesig markant ud og dermed ikke være væsentlig mere synligend øvrigt by- og vejudstyr. Der vurderes ikke at være signifikant forskel på anlæggets visuelle konsekvenser for de fi reforslag til placering af en trængselsafgiftsring.Betalingsportalerne vil i videst mulig udstrækning væreidentiske, således at disses udformning og udseende vilhave et gennemgående udtryk, der binder de enkelte betalingsportalersammen på tværs af geografi en, og således atbetalingsportalerne bliver genkendelige i mødet med andeninfrastruktur.Der vil i detailprojekteringen blive taget hensyn til bymiljøetved de enkelte betalingsportaler ved at indpasse portalerog lignende udstyr til de aktuelle forhold, således at de visuelleforhold påvirkes mindst muligt. Der kan således blivetale om, at portaler og lignende udstyr trækkes lidt tilbage,eller fl yttes nogle meter, i den videre projekteringsfase afhensyn bymiljøet og næromgivelserne omkring de enkeltebetalingsportaler.7.2 LYSDet er ikke afklaret, om betalingsportalerne generelt skalbelyses i stil med fodgængerovergange, men det formodes,at skilte med oplysninger om priserne vil blive belyst.Det er ligeledes ikke afklaret om skilt med prisoplysningerer slukket, når det er gratis, eller om det skal oplyses atprisen er 0 kr.Til brug for de kameraer, der tager billeder af bilernes nummerplader,vil der blive brugt blitz, med infrarødt lys og/ellerpermanent lys. Det kan således ikke udelukkes, at løsningenogså vil omfatte permanent lys.Der vil i forbindelse med den endelige udformning af lysved betalingsportalerne blive taget hensyn til, at der ikkeskabes uhensigtsmæssig lysforurening.Lys vil blive indstillet eller afskærmet, således at det ikkespredes uhensigtsmæssigt i omgivelserne. Anvendelse afinfrarødt lys til registrering af nummerplader vurderes atvære uden genevirkning for omgivelserne og for bilister.Mængden af lys ved betalingsportalerne vurderes at væreforholdsvis begrænset, og vurderes dermed ikke at skabevæsentlige nye lysområder.Samlet set vurderes opsætning af lys ved betalingsportalernedermed at kunne ske uden væsentlige gener for iomgivelserne, herunder både boliger, bilister, cyklister ogfodgængere.Der vurderes ikke at være signifi kant forskel på anlæggetskonsekvenser i forhold til potentiel lysforurening for de fi reforslag til placering af en trængselsafgift.91


8. BEFOLKNING8.1 BEFOLKNINGEtablering af en trængselsafgiftsring omkring Københavnvil kunne medføre en række miljøeffekter, som kan påvirkebefolkningen. De miljøeffekter, der vurderes at have størstbetydning for befolkningen, er knyttet til barriereeffekt ogsundhed og velfærd.Den reducerede trafi k på vejnettet vil skabe mulighed for atforbedre vilkårene for fodgængere, busser og cyklister ogdermed medvirke til at mindske trafi kkens negative konsekvenserfor sundheden og miljøet i København, herunder iforhold til trafi kstøj og luftforurening.8.2 BARRIEREEFFEKTDen tekniske løsning vil omfatte et elektronisk betalingssystem,hvor køretøjet automatisk opkræves betaling vedafl æsning af brobizz eller nummerplade ved passage aten række portaler ved ringens afgrænsning. Dette betyder,at trafi kken vil kunne køre på tværs uden at skulle stoppeved portalerne. Ligeledes vil muligheden for at krydse deeksisterende veje stort set være uændret.Enkelte mindre veje vil blive permanent lukket i forbindelsemed etablering af trængselsafgiften. Antallet af vejlukningerfor de forskellige forslag til en trængselsafgift er angivet itabel 8.<strong>1.</strong> Vejlukninger vil medføre gener for de bilister, derer vant til at benytte de pågældende veje, og som følgeForslagAntalbetalingstederAntalvejlukningerRing 2 35 10KøbenhavnsKommunegrænseKøbenhavnsKommunegrænseog Amager37 2229 5Motorring 3 33 9TABEL 8.1 Betalingssteder og vejlukninger i 4 forslagaf lukningen skal fi nde nye ruter. Antallet af vejlukningener søgt minimeret, og er samtidig begrænset til veje medforholdsvis små trafi kmængder, så færrest muligt påvirkes.Da der samtidig er mulighed for omkørsel ad andre nærliggendeveje, vurderes påvirkningen samlet set at værebegrænset. I kapitel 3 er det anført, hvilke veje der berøresaf vejlukninger.Lukning af vejene kan dog også have en positiv effekt påbeboere på visse veje, da den gennemkørende trafi k ophørerog trafi kken dermed reduceres til de køretøjer, der harærinde på de pågældende veje.Trængselsafgiften vil ikke medføre barriereeffekt over forcyklister og fodgængere, da de vil kunne passere alle vejesom hidtil. Både inden og udenfor trængselsafgiftsringen vilfaldet i biltrafi k medføre et fald i de trafi kskabte barriereeffektertil gavn for øvrige trafi kanter og borgere i områderne.Der vurderes ikke at være væsentlige fysiske barriereeffekteri forbindelse med anlægsfasen, der kun omfatterforholdsvis begrænsede anlægsarbejder, der ikke vilmedføre midlertidige vejlukninger eller lignende til gene forbefolkningen.Indførelse af en trængselsafgift vil betyde, at mange vilophøre med eller reducere deres daglige eller lejlighedsvisefærdsel med henblik på at undgå at betale. Samlet set erden forventede reduktion i antallet af ture dog begrænset,idet der forventes øget samkørsel, samt øget brug af kollektivtransport og cykel.Afgiften kan bevirke, at mennesker i mindre grad vil benytterekreative interesser som fx skov, strand og kolonihaver,adgang til kulturelle tilbud, og adgang til idrætsanlæg ogsportslige faciliteter, herunder svømmehaller, sportshaller,boldbaner mv. Det kan få betydning for personer, derdagligt eller ofte har benyttet sig af ovenstående faciliteter,og hvor transporten til og fra de forskellige tilbud betyder,at der skal betales afgift. Generne vil, afhængigt af valg aftakststruktur, være begrænset til de tidsrum hvor der opkrævesafgift. Der vurderes ikke at være signifi kant forskelpå graden af påvirkninger mellem de forskellige forslag tilplacering af trængselsringen i forhold til rekreative interes-92


ser mv. Afgiften vil, ligegyldigt hvor den placeres, påvirkenogen. Det er vanskeligt at estimere antallet af berørtepersoner, da formålet med deres transport på vejnettet ikkeer kendt. Samlet set forventes effekten at være begrænset,idet det samlede fald i antallet af ture ligger i størrelsesordenen0,2 til 0,3 %.Hvis der ikke opkræves afgift i weekender og helligdage,hvor en væsentlig del af brugen af rekreative interesser,kulturelle tilbud og idrætsfaciliteter foregår, vil der kun væreen mindre begrænsning i befolkningens adgang til brugenaf de nævnte tilbud.Ved placering af en trængselsafgift igennem en kommunevil der opstå barrierer på tværs af kommunen, hvilket vilvære til gene for borgerne. Skoledistrikter og hidtidigetransportveje til institutioner vil blive gennemskåret, hvilketbetyder at nogle borgere skal betale afgift, hvis de bringerog henter deres børn i daginstitutioner, skoler, skolefritidsordningermm. i bil, mens andre ikke skal. Ligeledes vilborgere, der bor på den ene side af et betalingssted, og harbehov for en serviceydelse på et af kommunens lokalcentre,borgerservicecentre eller lignende, blive begrænset ideres adgang til denne ydelse i forhold til i dag. Hvis trængselsringengennemskærer en kommune, vil det såledesmedføre, at ikke alle kommunens borgere stilles lige.Forslag til trængselsafgift i Ring 2 gennemskærer Københavnsog Gentofte kommuner.En trængselsafgift ved Motorring 3 gennemskærer følgendekommuner: Lyngby-Tårbæk, Gentofte, Gladsaxe, Herlev,Rødovre, Glostrup, Brøndby, Hvidovre, Københavns ogTårnby kommuner.Forslagene der følger Københavns Kommunegrænse medeller uden Amager vurderes således at medføre mindre generi forhold til borgernes adgang til kommunale serviceydelsei forhold til en trængselsring ved Motorring 3 og Ring 2.Etablering af en trængselsafgift vil desuden påvirke befolkningenshandels- og indkøbsvaner. En del af befolkningenvil muligvis ændre adfærd, og søge nye indkøbs- oghandelssteder, hvis transporten til de normalt anvendtesteder pludselig afgiftsbelægges. Det kan virke generendefor den enkelte borger. Der vil dog i mange tilfælde værerigeligt med alternative indkøbsmuligheder. Der kan dogvære eksempler på placering af specialbutikker, hvor derikke umiddelbart er et alternativt. I denne forbindelse kanpåvirkningen for nogle borgere og handlende virker meregenerende.8.3 SUNDHED OG VELFÆRDStøj og luftSamlet vurderes trængselsafgifter at have en positiv effektpå sundheden i København, da det vil medføre mindre støjogluftforurening, om end effekten vurderes at være lille. Ikapitlerne 5 og 6 er der redegjort for konsekvenserne forstøj- og luftforureningen af trængselsafgifter.I 2005 vurderede Miljøstyrelsen, at partikelforureningen fratrafi kken årligt medfører ca. 780 for tidlige dødsfald pr. 1million københavnere. Til sammenligning viser en beregningaf konsekvenserne af trængselsafgifter, at det vil væremuligt at spare ca. 1 - 3 for tidlige dødsfald som følge afmindre luftforurening.Det er på en meget begrænset del af vejnettet, hvor der vilske ændringer i støjniveauet, der reelt vil kunne mærkes.I den centrale del af København i Københavns og Frederiksbergkommuner, hvor boligtætheden er størst, ses denrelativt største støjgevinst.Da anlægsarbejderne forbundet med etablering af trængselsafgiftenhar et begrænset omfang, og primært vil foregåi dagtimerne, og der er tale om en kort anlægsperiodepå samlet set ca. 1 år, vurderes eventuelle støjgener fra94


anlægsarbejderne ikke at være betydende, og vurderesikke at medføre væsentlige emissioner til luften. Den trafi k,der genereres som følge af anlægsarbejderne, vil være forsvindendelille sammenholdt med den eksisterende biltrafi ki området og vurderes ikke at ville kunne give anledning tilændringer i luftkvaliteten.8.4 ØGET MOTIONDer er i dag konsensus om at fysisk aktivitet er sundhedsfremmendeog forebygger for tidlig død og en lang rækkeaf de mest hyppige folkesygdomme, herunder hjerte-/karsygdomme, type-2 diabetes og tyktarmskræft. Fysiskaktivitet medfører desuden psykologiske gevinster i form aflivsglæde, overskud, social trivsel og selvtillid. Studier tyderogså på at fysisk aktivitet kan anvendes i forebyggelse ogbehandling af fx depression.Trafi kberegningerne viser, at der ved etablering af entrængselsafgift vil ske en mindre overfl ytning af bilture til delsgang- og cykelture, som samlet stiger ca. 2,5 - 3 %. Personer,som normalt er fysisk inaktive, kan forbedre deres helbredog fysiske velvære ved at bevæge sig regelmæssigt. Ændringeni transportvaner og den deraf afl edte øgede fysiskaktivitet vurderes som helhed at medføre en positiv effekt påsundheden til gavn for både den enkelte og samfundet.8.5 UHELDSamlet set er det beregnet at alle 4 løsningsforslag giver ensikkerhedsmæssig gevinst, idet der som følge af ændringernei trafi kbelastningen opnås en uheldsbesparelse på8 - 9 %. I absolutte tal svarer det til en besparelse på ca. 200uheld med personskade pr år. Der er ikke taget hensyn til,at der kan ske en stigning i hastigheden, som følge af attrængslen bliver reduceret.95


9. ANDRE MILJØFORHOLDEtablering af en trængselsafgiftsring omkring Københavnomfatter kun begrænsede anlægsarbejder. Anlægsarbejdernevil omfatte opstilling af portaler eller lign. udstyr tilidentifi kation af køretøjer suppleret med skilte, der informererom betalingsportal og pris, samt eventuelle vejheller,steler eller lign. Anlæggene vil langt overvejende bliveetableret inden for eksisterende vejareal, og dermed ikkekræve væsentlig arealinddragelse.I det følgende er påvirkningen af en række øvrige miljøforholdved etablering af trængselsafgiften beskrevet. Eventuelleforskelle i påvirkningerne mellem de fi re forslag tilplacering af en trængselsafgiftsring er anført og forskellenebeskrevet.9.1 PLANFORHOLDI alle fi re forslag til en trængselsafgift er der en rækkeaf betalingssteder der er beliggende indenfor kystnærhedszonen,som er udpeget for at friholde kysterne forbebyggelse og anlæg, med henblik på beskyttelse af detdanske kystlandskab. Da opstilling af portaler og lignendeved betalingsstederne er sammenligneligt med almindeligtanvendt vejudstyr, vurderes anlægget ikke at medføreen ændring af påvirkningen af det kystnære landskab iforhold til den nuværende situation.Etablering af trængselsafgiftsringen vil berøre fl ere kommuneplanrammeområderog lokalplanområder ved opstillingaf betalingsportaler og lignende ved betalingsstederne,men dette vurderes ikke at medføre konfl ikter i forhold tilområdernes eksisterende anvendelse og formål.9.2 REKREATIVE INTERESSERDe grønne områder, skove og idrætsanlæg har stor rekreativværdi for befolkningen på grund af deres naturindhold ogmulighed for friluftsoplevelser og sport.Etablering af en trængselsafgiftsring påvirker ikke derekreative interesser direkte, da opstilling af portaler oglignende udstyr er begrænset til eksisterende vejarealer.Påvirkningerne af de rekreative interesser er derfor knyttettil begrænsning i adgangen til områderne, som er nærmerebeskrevet i kapitlet Befolkning.Alle cykelruter og stiforbindelser opretholdes uændret, ogder vil således ikke være nogen væsentlig påvirkning i adgangentil rekreative interesser og friluftsliv for cyklister ogfodgængere. Anlægsarbejderne vil blive tilrettelagt således,at adgang og passage så vidt muligt opretholdes for allecykelruter og stier.96


Da en trængselsafgift samlet set kun vil medføre forholdsvisbegrænsede ændringer i støjbelastningen og luftforureningen,vurderes disse parametre ikke at påvirke derekreative interesser og friluftslivet.9.3 NATUR, PLANTE- OG DYRELIVDe vigtigste naturområder i og omkring betalingsstederneomfatter Jægersborg Dyrehave, Utterslev Mose, Vestvolden,Grøndalen med tilstødende arealer, Damhusåen,Damhussøen, Vigerslevparken, Kalvebodkilen, AmagerFælled m.fl. De nærmeste Natura 2000-områder omfatterJægerborg Dyrehave (H251), Brobæk Mose og Gentofte Sø(H125) og Vestamager og havet syd herfor (H127 og F111).Der er tale om begrænsede arealindgreb, der altovervejendevil foregå indenfor eksisterende vejareal, og der vil ikke skearealinddragelse eller direkte påvirkning af naturområder,herunder Natura 2000-områder, fredskov, områder beskyttetaf § 3 i Naturbeskyttelsesloven samt plante- og dyrelivet.Da en trængselsafgift samlet set kun vil medføre forholdsvisbegrænsede ændringer i støjbelastningen og luftforureningenvurderes det, at der ikke vil ske en indirekte påvirkningaf plante- og dyrelivet.Opstilling af betalingsportaler vurderes ikke at påvirkenaturområdernes økologiske funktionalitet i forhold til deeksisterende forhold.Eksisterende vejtræer og anden beplantning langs veje vili videst muligt omfang blive søgt bevaret. Såfremt det modforventning bliver nødvendigt at fælde større træer, vil det afhensyn til fl agermus i videst muligt omfang foregå udenforyngle- og overvintringsperioderne. Træerne skal såledesfældes på et tidspunkt, hvor de ikke huser ynglende ellerovervintrende fl agermus, dvs. i perioden sidst i august -midten af oktober eller slutningen af april - begyndelsen afjuni. Derudover må hule træer med spættehuller kun fældesfra <strong>1.</strong> september til 3<strong>1.</strong> oktober.Selv om reduktionen i trafi kken vil være mærkbar på storedele af infl uensvejnettet, vurderes den tilbageværende trafi kat være af en sådan størrelse, at barriereeffekten eller antaltrafi kdræbte dyr ikke ændres væsentligt ved etablering afen trængselsafgiftsring.Anvendes en teknologi med nummerpladeregistrering vedbetalingsportalerne skal der opsættes infrarøde kameraertil registreringen af nummerpladerne. Det infrarøde lys frakameraerne vurderes ikke at være til gene for dyrelivet.97


Det kan ikke udelukkes, at der skal opsættes permanentbelysning. Der er ved langt de fl este steder alm. gadebelysningi forvejen, så det vurderes i givet fald ikke at medføreyderligere påvirkninger.9.4 OVERFLADEVANDIndførelse af trængselsafgifter påvirker ingen recipienter,herunder søer, vandløb og hav direkte, da alle betalingsportalerneer placeret i eksisterende vejareal eller umiddelbarti tilknytning hertil. Da anlægget ikke giver anledning tilændringer i afl edning af overfl adevand, vil der heller ikkeske en indirekte påvirkning af recipienterne.9.5 LANDSKAB OG JORDBUNDDa alle betalingsportaler er lokaliseret indenfor byzone, iovervejende urbant miljø og anlægsarbejderne er af en megetbegrænset karakter, vurderes anlægget ikke at påvirkelandskabet, herunder landskabelige og geologiske interesseområderog værdier samt jordbundsforhold.9.6 KULTURARVKulturarven omfatter en vifte af spor fra forskellige historiskeperioder fra oldtiden og helt op til nyere tid, herunder fxfredninger, fredede fortidsminder, kirker, arkæologiske fund,beskyttede diger, kulturmiljøer, fredede og bevaringsværdigebygninger, broer og bygværker.En fredning er det ældste og stærkeste redskab til beskyttelseaf natur og landskab, som vi har i Danmark. Fredningerhar til formål at bevare et område i den eksisterendetilstand, eller fastlægge en særlig drift, så området udviklersig hen imod en bestemt ønskelig tilstand, som herefterskal bevares.Fredningssager afgøres af Fredningsnævnet, der er nedsataf miljøministeren i henhold til Naturbeskyttelseslovenskapitel 6. Fredningsnævnet kan meddele dispensation fraen fredningsbestemmelse ved ansøgning om mindre ændringeri tilstanden i det fredede område, som ikke striderimod fredningens formål. Større ændringer af fredningensbestemmelser samt hel eller delvis ophævelse kan kun skeved, at der rejses en ny fredningssag.Enkelte betalingsportaler placeres i vejareal, der udgør endel af et større fredet område på Amager.Kalvebodkilen dækker et areal på ca. 3.000 ha og omfatteren stor del af det vestlige Amager, der blev inddæmmeti perioden 1939 - 43, og som rummer store naturværdier.Fredningen af Kalvebodkilen har til formål at sikre opretholdelseog muliggøre en forbedring i de biologiske oglandskabelige værdier, der er knyttet til området, samt atfastholde og regulere almenhedens ret til færdsel i områdetog dets anvendelse til fritidsformål i øvrigt. Fredningen erTrængselsafgiftsring BetalingsstedFredningRing 2 Nr. 26 Lossepladsvej KalvebodkilenKøbenhavnsKommunegrænseog AmagerKøbenhavnsKommunegrænseMotorring 3Nr. 24 AmagermotorvejenNr. 26 ØresundsmotorvejenNr. 24 AmagermotorvejenNr. 26 ØresundsmotorvejenNr. 24 AmagermotorvejenNr. 26 ØresundsmotorvejenKalvebodkilenKalvebodkilenKalvebodkilenTABEL 9.1 Oversigt over hvilke betalingssteder, der berører fredningenfor Kalvebodkilenafgjort i 1990, dvs. efter anlæg af Amagermotorvejen. Jf.fredningsafgørelsen er der indlagt transportkorridorer overVestamager til anlæg af forsynings- og trafi kanlæg, og deter specifi ceret at fredningen ikke er til hinder for etableringaf sådanne.Det vurderes, at etablering af førnævnte betalingsportalerikke vil være i strid med intentionerne i fredningen, og atindgrebet vil være af et begrænset omfang, der kan gennemføresmed en dispensation, hvis der måtte vise sigbehov herfor.Herudover vil en række betalingsportaler være placeret tætpå fredede områder. Disse fredede områder vurderes somudgangspunkt ikke at blive direkte berørt af betalingsportaler,såfremt anlægsarbejderne alene sker inden for eksisterendevejareal. Der vil blive taget hensyn til fredningerneved den eksakte placering af portaler mm., så ingen af defredede arealer berøres. De fredninger, der vurderes atligge tæt på en betalingsportal er listet i tabel 9.2.Betalingsportalerne vurderes ikke at berøre andre kulturhistoriskeinteresser, herunder fredede fortidsminder, beskyttedediger eller fredede eller bevaringsværdige bygninger mv.Påtræffes der mod forventning arkæologiske fund i forbindelsemed anlægsarbejderne vil arbejdet straks bliveindstillet jf. museumslovens § 29 og anmeldt til det arkæologiskansvarlige museum.9.7 FORURENET JORDAfgravning og fl ytning af jord fra arealer, som anvendessom offentligt vejareal, er som udgangspunkt opfattet somforurenet, ligesom rabatjord langs med veje typisk vil værediffust forurenet med tungmetaller, samt tungere olieprodukterog tjærestoffer (PAH). Oveni dette er store dele afbyzonen generelt registreret som områdeklassifi ceredearealer, hvilket betyder at jorden ved betalingsportalernekan være lettere forurenet.Samlet set betyder det, at der kan forventes at skullehåndteres mere eller mindre forurenet jord i forbindelsemed gravearbejder til etablering af fundamenter til portaler98


og opstilling af skilte. Håndtering af forurenet jord vil ske ihenhold til Jordforureningsloven samt Jordfl ytningsbekendtgørelsenom anmeldelse og dokumentation i forbindelsemed fl ytning af jord.9.8 GRUNDVAND OG DRIKKEVANDSINTERESSERAnlægsarbejderne forbundet med opstilling af portalerog andet udstyr ved betalingsstederne vil kun foregå i deøverste meter under terræn, og vurderes dermed ikke atpåvirke hverken grundvandsressourcen eller drikkevandsinteresserne.Den væsentligste risiko for grundvandet er knyttet til nedsivningaf forurenende stoffer fra ubefæstede arealer samt itilfælde af trafi kuheld med spild af olie og kemikalier. Ingenaf forslagene til en trængselsafgift vil ændre risikoen fornedsivning af eventuelle forurenende stoffer, og vurderesderfor ikke at medføre en øget risiko for en forringelse afgrundvandsbeskyttelsen i forhold til de nuværende forhold.Anlægsarbejderne vurderes ikke at medføre behov forgrundvandssænkning hverken i anlægs- eller driftsfasen.9.9 RÅSTOFFER OG AFFALDMængden af råstoffer og affaldsproduktion i forbindelsemed etablering af betalingsportalerne vil være forholdsvisbegrænset og i en størrelsesorden, der ikke vil have væsentligbetydning for miljøet. Det forudsættes, at alt affaldhåndteres og bortskaffes i henhold til gældende lovgivningog de respektive kommunes regulativer herfor.Trængselsafgiftsring Betalingssted FredningRing 2KøbenhavnsKommunegrænseKøbenhavnsKommunegrænse og AmagerMotorring 3Nr. 5 LyngbyvejNr. 6 Lersøpark AlléNr. 12 Borups AlléNr. 13 GodthåbsvejNr. 14 C.F. Richs VejNr. 15 FinsensvejNr. 33 ØstrigsgadeNr. 35 Amager StrandvejLersøparkenNr. 9 LyngbyvejNr. 12 Grønnemose AlléNr. 13 HorsebakkenNr. 14 HareskovvejNr. 15 RutenNr. 18 IslevhusvejNr. 19 SlotherrensvejNr. 20 JyllingevejNr. 21 RoskildevejNr. 22 LandlystvejNr. 23 HolbækmotorvejenNr. 25 SønderkærNr. 26 Gl. Køge LandevejNr. 37 Amager strandvejNr. 5 LyngbyvejNr. 9 Grønnemose AlléNr. 10 HorsebakkenNr. 11 HareskovvejNr. 12 RutenNr. 15 IslevhusvejNr. 16 SlotsherrensvejNr. 17 JyllingevejNr. 18 RoskildevejNr. 19 LandlystvejNr. 20 Vigerslev AlléNr. 22 SønderkærNr. 23 Gl. Køge LandevejNr. 12 NybrovejNr. 21 SlotherrensvejNr. 22 JyllingevejNr. 23 RoskildevejNr. 24 Park AlléNr. 25 HolbækmotorvejenNr. 26A Gl. Køge LandevejNr. 27 Avedøre HavnevejLersøparkenLersøparkenGrøndalen m. tilstødende arealer*Grøndalen m. tilstødende arealer*Grøndalen m. tilstødende arealer*Grøndalen m. tilstødende arealer*LergravsparkenAmager StrandparkLersøparkenUtterslev MoseUtterslev MoseUtterslev MoseUtterslev MoseUtterslev MoseDamhusengen, Damhussøen, Vigerslevparken mm.Damhusengen, Damhussøen, Vigerslevparken mm.Damhusengen, Damhussøen, Vigerslevparken mm.Damhusengen, Damhussøen, Vigerslevparken mm.Damhusengen, Damhussøen, Vigerslevparken mm.Damhusengen, Damhussøen, Vigerslevparken mm.Damhusengen, Damhussøen, Vigerslevparken mm.Amager StrandparkLersøparkenUtterslev MoseUtterslev MoseUtterslev MoseUtterslev MoseUtterslev MoseDamhusengen, Damhussøen, Vigerslevparken mm.Damhusengen, Damhussøen, Vigerslevparken mm.Damhusengen, Damhussøen, Vigerslevparken mm.Damhusengen, Damhussøen, Vigerslevparken mm.Damhusengen, Damhussøen, Vigerslevparken mm.Damhusengen, Damhussøen, Vigerslevparken mm.Damhusengen, Damhussøen, Vigerslevparken mm.Gammelmose i VangedeVestvoldenVestvoldenVestvoldenVestvoldenVestvoldenVestvoldenVestvolden*FredningsforslagTABEL 9.2 Oversigt over hvilke betalingssteder, der berører fredninger for de enkelte forslag99


10. AFVÆRGEFORANSTALTNINGERIndførelse af trængselsafgift for biltrafi kken i Hovedstadenhar en række afl edte konsekvenser som er beskrevet idenne miljørapport. I de øvrige afsnit er beskrevet de positiveog negative konsekvenser som afgiften vurderes at få.Det drejer sig primært om konsekvenser for:■ Trafi k (kap. 4)■ Støj (kap. 5)■ Luftforurening (herunder CO 2) (kap. 6)■ Bymiljø (kap. 7)■ Befolkning (sundhed og barrierevirkning) (kap. 8)■ Andre miljøforhold (kap. 9)De væsentligste negative miljøkonsekvenser vurderes atvære den mertrafi k, som nogle strækninger får som følgeaf indførelse af en trængselsafgift. Samlet set medfører forslagetom en trængselsafgift dog et fald i trafi kbelastningen,støjbidraget og luftforureningen.For at give mulighed for at fremme samkørsel og dervedspare penge ved passage af betalingsstederne ved at kørefl ere sammen, kan det overvejes at udvide eksisterendesamkørselspladser langs vejnettet i og omkring Hovedstadenog/eller anlægge nye. Den endelige placering af evt.nye samkørselspladser vil skulle overvejes i forhold til denendelige placering af betalingssteder.Herudover kan en trængselsafgiftsring give anledning tiluhensigtsmæssig sivetrafi k som følge af, at trafi kanter vilundgå at betale og derved får et andet køremønster. Hvisdenne sivetrafi k foregår på veje som ikke egnet hertil, kandet medføre øget barrievirkning, trafi kuheld m.m. Det er ikkemuligt at foretage beregninger, der viser omfanget af en muligsivetrafi k. Det vil være muligt ved løbende trafi ktællingerog observationer at observere omfanget af denne trafi k.Mulige virkemidler til at undgå uhensigtsmæssig sivetrafi kkan være:■■■Etablering af trafi ksaneringer så det ved fysiske tiltaggøres mindre attraktivt at benytte vejenEtablering af hastighedsbegrænsninger eller hastighedszoner.Vejlukninger eller ensretningerPå trafi kkortene i kap. 4 ses de strækninger, der vil blivebelastet af mere trafi k som markeret med rødt. Dette er ialle forslag primært veje udenfor betalingsområdet.Såfremt der ikke er tilstrækkelig kapacitet på parkeringsanlægved stationer, vil der være risiko for at nærliggendeveje benyttes til parkering. Dette vil typisk medføre generfor beboere på disse veje i forhold til færdsel og ophold. Detvil være muligt at etablere P-forbud, opkræve betaling forparkering eller tidsbegrænsede parkeringer for at modvirkedette. Derudover kan anlæg af nye P-pladser ligeledesafhjælpe dette.Kap. 5 beskriver de støjmæssige konsekvenser ved atindføre en trængselsafgift. Generelt vil der set ske en reduktioni det samlede støjbidrag. Der vil dog være få veje,hvor der vil ske en mærkbar stigning i støjudsendelsen. Pådisse strækninger vil det være muligt at kompensere forstigningen i støjen ved for eksempel at nedsætte hastighedsgrænsen,udlægge støjreducerende asfalt, støjisoleringaf boliger eller opsætning af støjskærme.100


101


1<strong>1.</strong> MONITERING OG OVERVÅGNINGFor at kunne dokumentere effekterne af en trængselsafgiftsringi Hovedstaden, vil det være relevant at opstille oggennemføre et program for monitering og overvågning iforhold til projektets påvirkning af trafi kken og miljøet. Dervar bl.a. ved konferencen d. 5. december 2011 fokus påat måle og evaluere konsekvenserne af en trængselsafgiftsringNedenstående er beskrevet forhold, der kan værerelevante at monitere og overvåge i forhold til de miljømæssigepåvirkninger.Formålet med et sådant program vil primært være at indsamleviden til evaluering af effekterne af en trængselsafgift,men kan f.eks. også anvendes til at indsamle viden ogdata til forskning.For at kunne sammenligne situationen før og efter etableringaf en trængselsafgiftsring, vil der være behov forindledningsvis at iværksætte dataindsamling og målingeri en periode før projektet igangsættes, i det omfang eksisterendedata ikke fi ndes eller kan anvendes. Derudoverskal der foretages eftermålinger i fastlagte intervaller, ikortere eller længerevarende perioder. Som eksemplerpå områder, som det kan være relevant at undersøge kannævnes:■Undersøgelse af rejsevaner før og efter etablering af entrængselsafgiftsring■■■■■■Trafi ktællinger og hastighedsmålinger på strategiskesteder før og efterKortlægning af barriereeffekt, f.eks. ved hjælp af spørgeskemaundersøgelserog/eller interviews af fokusgrupperFør- og eftermålinger af rejsetider mellem udvalgtedestinationerKortlægning og måling af gang- og cykeltrafi k før og efterAnvendelse og kapacitetsudnyttelse af kollektiv trafi kfør og efterFør- og eftermålinger og -beregninger af luftforureningenDet vil være forskelligt fra område til område, hvor lang tidder kræves før påvirkninger og resultater kan dokumenteres.Det vil ligeledes være nødvendigt, at der afsættes denødvendige midler til et givet overvågningsprogram.Udover de miljømæssige parametre kan det være relevantat foretage målinger på andre ikke-miljømæssige, men”samfundsmæssige parametre”, som f.eks. konsekvensernefor detailhandelen, for beskæftigelse og bosætning, forboligpriser m.m. Der er i denne miljøvurdering ikke tagetnærmere stilling til dette.■GPS-tracking af en større mængde af biler med henblikpå kortlægning af kørselsmønstreDer vil i løbet af 2012 blive foretaget en detaljering af forslagettil overvågningsprogram.102


103


12. MANGLER OG USIKKERHEDER12.1 TRAFIKMODELDe trafi kale konsekvensberegninger er gennemført medtrafi kmodellen OTM version 5.3. Modellen beregner trafi k-ken og dens fordeling på transportmidler og ruter for etgennemsnitligt hverdagsdøgn uden for sommerperioden foret geografi sk område, der dækker centralkommunerne ogde 3 tidligere hovedstadsamter. Trafi kmodelberegningerneforetages på grundlag af en række beregningsforudsætningerfor beregningsåret, der blandt andet omfatter befolkningenog arbejdspladsernes antal og fordeling, infrastrukturenog trafi kbetjeningen, bilejerskabet, parkeringsforhold, kollektivetrafi ktakster og kørselsomkostningerne med bil.Ved undersøgelse af større ændringer i infrastrukturen og/eller øvrige trafi kale vilkår udgør trafi kmodelberegningeret vigtigt redskab til at belyse de trafi kale konsekvenser isituationer, hvor større ændringer i såvel antal ture, transportmiddelvalg,turfordeling og trafi kkens rutevalg kanforventes som følge af de planlagte ændringer.Trafi kmodelberegninger er imidlertid behæftet med envis usikkerhed, ligesom det gælder for andre modeller afvirkeligheden. I OTM er der dels en vis usikkerhed knyttettil beskrivelsen af trafi kmængderne og den trafi kaleadfærd i modellens basissituation. Der er generelt en godoverensstemmelse mellem den beregnede trafi k og denfaktisk observerede trafi k, når det gælder de overordnedetrafi kstrømme på det overordnede vejnet. Men jo meredetaljerede trafi kstrømmene eller mindre betydende vejebliver, jo større vil usikkerheden på beregningsresultaternevære. Trafi kmodellens vejnet omfatter som udgangspunktkun veje med en vis trafi kal betydning, så trafi kalt mindrebetydende veje er ikke med i beregningerne.Desuden er der usikkerhed forbundet med den beregnedeudvikling frem til beregningsåret (vækst). Såfremt udviklingeni en eller fl ere af beregningsforudsætningerne visersig at blive anderledes end forudsat, vil det få betydningfor resultaterne af trafi kberegningerne. Endelig skal detpåpeges, at modellen er en langsigtet model, hvilket vilsige, at rejsemønstrene beregnes for det tidspunkt, hvor derer sket en tilpasning til det nye transportudbud med hensyntil transportmiddel valg, lokalisering, bosætning m.v., hvilketnormalt først vil ske efter en vis tilvænningsperiode.Normalt forventes usikkerheden på de beregnede trafikmængderpå de overordnede veje at være op til ca. 10 %, mens denpå mindre betydende veje kan være væsentligt større.Der er taget nogle forudsætninger ved de trafi kberegninger,der er gennemført af den taktsstruktur, der i kap. 3 erbenævnt som den graduerede model. Det er, på baggrundaf trafi ktællinger, vurderet at person- og varebilstrafi k-ken på lørdage kl. 10 - 17 svarer til 107 % af person- ogvarebilstrafi kken på en hverdag kl. 9 - 15, og at person- ogvarebilstrafi kken på søn- og helligdage kl. 10 - 17 svarer til93 % af person- og varebilstrafi kken på en hverdag kl. 9 - 15.Desuden er det forudsat at lastbiltrafi kken på lørdage ogsøndage kl. 10 - 17 udgør 20 % af lastbiltrafi kken på hverdagekl. 9 - 15. Endelig er det forudsat, at der vil være sammeeffekt (afvisningsgrad) i betalingsperioden i weekendensom i tidsperioden på en hverdag med samme takst.Udover usikkerhed på de beregnede trafi kmængder er derogså usikkerhed på de rejsetider, trafi kmodellen beregnerud fra rejsehastighederne, som igen beregnes på baggrundaf vejnettets kapacitet og aktuelle trafi kbelastning.Særligt i byområder er rejsetiden især afhængig af trafi k-afviklingen i krydsene, som er vanskeligere at modellereend på frie strækninger. Trafi kmodellen er ikke i stand til atberegne forsinkelse og kø, som ikke skyldes trafi kforholdpå den konkrete strækning eller det konkrete kryds, mentilbagestuvning af kø, som skyldes trafi kproblemer på enstrækning eller i et kryds længere fremme. Rejsetiderne ogforsinkelserne vil derfor ofte typisk blive undervurderet aftrafi kmodellen, og tidsbesparelserne som følge af afl astningvil dermed også blive undervurderet.Det er endvidere med trafi kmodellen ikke muligt at beregne,hvor meget længere rejsetid trafi kanterne får - i forhold tilkørsel i bil - ved overfl ytning til kollektiv trafi k.Med hensyn til de trafi kale konsekvenser af trængselsafgifterer der visse mulige effekter, der ikke medregnes imodellen. Det drejer sig dels om det forhold, at forskelligetakstniveauer henover dagen for passage af en betalingsportalkan føre til, at visse trafi kanter, såfremt de harmulighed for det, kan vælge at fl ytte deres rejsetidspunkttil et andet tidspunkt, hvor taksten for passage er lavere.104


Dette forhold kan medføre en vis, sandsynligvis begrænset,overvurdering af faldet i biltrafi kken henover trængselsafgiftsringen.Desuden medtages ikke det forhold i modelberegningerne,at en forbedret fremkommelighed på vejnettet, som følge af,at trængselsafgifter kan medføre højere rejsehastigheder ogforbedret regularitet for bustrafi kken. Dette vurderes dog kunat have en forholdsvis begrænset betydning for, hvorledesbilisterne påvirkes af og reagerer på trængselsafgifter.12.2 STØJ OG LUFTDe største usikkerheder omkring beregninger af støj ogluftforurening er knyttet til de trafi kale forudsætninger som erbeskrevet ovenfor. Det drejer det sig primært om hastighederog antallet og fordelingen af tunge og lette køretøjer. Medhensyn til beregningerne af luftemissioner og luftkvalitet, drejerdet sig også om andelen af benzin og dieseldrevne biler.Ved beregning af ændringen af støjudsendelsen fravejnettet, er anvendt kildestøjmodellen fra den tidligerenordiske beregningsmodel (NBV96), som er integreret itrafi kmodellen. Der vurderes ikke at være nogen væsentligforskel fra resultatet ved anvendelse af kildestøjmodellen iNORD2000, idet der kun foretages beregning af ændringenaf kildestøjen i forhold til Basis 2016.Da trafi kmodelberegningerne, som ligger til grund forstøjvurderingerne, ikke modellerer ændringer i valg af rejsetidspunkt,er der ikke beregnet overfl ytninger mellem deforskellige døgnperioder. Der er derfor ikke beregnet enstøjeffekt af en overfl ytning af trafi k fra dag til aften- ellernatperioden, som foreskrevet ved beregning af Lden. Detvurderes dog næppe sandsynligt at trængselsafgifternevil påvirke støjen i natperioden fra kl. 22 - 07, hvor genetillæggettil støjniveauet er størst. Om morgenen opkrævesafgiften allerede fra kl. 05, hvilket vil sige at ture som i dagforegår i dagperioden efter kl. 07 skal fremrykkes mereend 2 timer for støjmæssigt at belaste i natperioden. Daaftenperioden i støjmæssig sammenhæng ligger mellemkl. 19 og 22, må det også her vurderes som ikke sandsynligtat trængselsafgifterne i større omfang vil fl ytte trafi k fraeftermiddagsmyldretiden til efter kl. 19.Ved beregning af luftemissioner er emissionerne højest vedlave rejsehastigheder og ved høje rejsehastigheder, og haret minimum ved omkring 60 - 70 km/t. Trængselsafgifterreducerer ”stop and go” trafi k og resulterer i mere glidendetrafi k og højere hastigheder, og dermed reduceret emission.Trafi kmodellen modellerer også en stigende hastighed, ogdette fører til en reduktion i emissionerne, idet emissionerneer faldende ved stigende hastigheder under omkring 60km/t. Emissionsmodellen afspejler dette, idet emissionen erafhængig af rejsehastigheden. Emissionsmodellen inkludererikke emission fra stillestående trafi k (tomgang) ellerkøkørsel (”stop and go” trafi k), og trafi kmodellen levererikke oplysninger herom. Gevinsten ved trængselsringensreduktion af stillestående trafi k og køkørsel bliver derforikke til fulde afspejlet i emissionsberegningerne, hvilket villekræve mere detaljerede trafi kinformationer og en andenemissionsmodel.For yderligere forklaring af metodik for beregning af emissionerog luftkvalitet henvises til rapport: ”Luftkvalitetsvurderingaf trængselsafgifter i København, jan. 2011” fraDCE - Nationalt Center for Miljø og Energi.12.3 TRAFIKUHELDBeregningen af forventede antal uheld med personskadepå modelvejnettet følger Vejdirektoratets metode, hvorstrækninger og kryds opdeles i et antal typer afhængig afrandbebyggelse, vejtyper mm. Ud fra en række statistiskeanalyser er der for hver af disse typer fundet et sætparametre (de såkaldte ap-parametre), som anvendes tilberegning af et forventet uheldstal.Som grundlag for uheldsberegningerne er de seneste apparametrefra 2006 anvendt. Beregningerne er automatiseret,således at trafi kresultaterne fra OTM trafi kmodellener overført til TMM (model der beregner miljøeffekter)sammen med strækningsdata i form af hastighedsklasse,vejtype, vejbredde og beliggenhed. For at fastlægge denkorrekte ap-type for strækninger og kryds i modelvejnetteter der sket en automatiseret tolkning af de foreliggendeoplysninger fra trafi kmodellen. Modellen afspejler ikkeændringer i hastigheder på vejnettet, og resultaterne måderfor tages med forbehold.105


13. BAGGRUNDSRAPPORTERLuftkvalitetsvurdering af trængselsafgifter i Købehavn.Aarhus Universitet, DCE Nationalt Center for Miljø og Energi.Rapport nr. 16Trængselsafgifter i Hovedstaden. Trafi kmodelberegninger.November 2011Tetraplan, Notatnummer: 1100901-001 rev. 26. december 2011Trængselsafgifter i Hovedstaden. Trafi kmodelberegninger.Beregningsresultater for scenariet Kommunegrænse variant 3Tetraplan, Notatnummer: 110090100414. december 2011Miljøvurdering af trængselsafgifter i Hovedstaden.Støj og trafi kulykkerTetraplan, Notatnummer: 120171<strong>1.</strong>012<strong>1.</strong> december 2011106


107


BILAG 1Sund & Bælt har bistået med forslag til linjeføring af entrængselsafgiftsring i Hovedstaden. Der er for hvert af de 4forslag udarbejdet forslag til placering af betalingssteder ogvejlukninger.I dette bilag er der for hvert af de 4 forslag angivet et forslagtil betalingssted eller vejlukning samt et oversigtskort medangivelse af placering og en kort beskrivende tekst.I kap. 3 er kriterierne for placering af betalingssteder ogvejlukninger nærmere beskrevet.Side 109 - 121 Ring 2Side 122 - 139 KommunegrænseSide 140 - 151 Kommunegrænse og AmagerSide 152 - 165 Motorring 3108


RING 2Nedenfor præsenteres en sammenfatning af den præsenteredelinjeføring, for så vidt angår antallet af portaler ogforslag til vejlukninger.Linjeføringsalternativ Betalingssteder VejlukningerRing 2 35 10Særlige forhold på linjeføringen:a) Helsingørmotorvejen/Lyngbyvej udgør en særlig udfordring,derved at det kræver forholdsmæssigt megetudstyr at dække det samlede kørebaneareal, der udgøresaf selve motorvejen og to parallelle lokalgader. Detkompliceres yderligere af de forestående ombygningersom følge af udfl etningen til den nye Nordhavnsvej. Derbør fi ndes en løsning som sikrer, at anlægget af portalerpå selve motorvejen ikke skal fl yttes når Nordhavnsvejåbnes i 2015.b) Linjeføringen på Amager vil medføre en række vejlukninger,som bør vurderes nærmere.c) Idet Ring 2-løsningen medfører en linjeføring i tætbymæssig bebyggelse, giver den en ekstra udfordringi anlægsfasen, hvor det kan medføre gener for bytrafikken. Linjeføringen betyder endvidere, at en rækkeaf betalingsportalerne vil være placeret ikke langt fralyssignaler, der kan medføre stillestående trafi k. Dettekan medføre vanskeligheder med korrekt nummerpladegenkendelse,idet køretøjerne ved lyssignaler ofte villigge tæt og dermed kan nummerplader være skjult forkontroludstyret på portalerne.d) Linjeføringen medfører at betalingsportaler enkeltesteder vil være placeret i nærheden af parkeringspladsertil supermarkeder, tankstationer og lignende. Her vil detvære nødvendigt at se på, om der er særlige trafi kaleforanstaltninger der skal sikre, at adgangen til disse lokaliteterikke medfører mulighed for fri passage gennemtrængselsafgiftsringen.På de følgende sider præsenteres kortudsnit over forslag tilbetalingssteder og vejlukninger.109


Kortdata ©2011 GoogleBETALINGSSTED 1 Kalkbrænderihavnsgade, ud for Nordhavns bassin (gade med 2 vognbaner i hver retning)Kortdata ©2011 GoogleBETALINGSSTED 2 Århusgade, baneunderføring til Nordhavnen (gade med 2 vognbaner i én retning)Kortdata ©2011 GoogleBETALINGSSTED 3 Vordingborggade / Sundkrogsgade, baneunderføring til Nordhavnen (gade med 2 vognbaner i én retning)Kortdata ©2011 GoogleBETALINGSSTED 4 Østerbrogade / Strandvejen, ved Svanemøllebroen (gade med 2 - 3 vognbaner i hver retning)110


RING 2TIL BILLEDSERIE 5-5B Helsingørmotorvejen/LyngbyvejenSom nævnt indledningsvis, er der en særlig problemstilling i forhold tilHelsingørmotorvejen, særlig hvad angår den forestående ombygningsom følge af udfl etningen til den nye Nordhavns vej. Placering af betalingssteder,for både Ring 2 og Kommunegrænse-forslaget skal sikre, atbetalingsportaler på selve motorvejen ikke skal fl yttes når Nordhavnsvejåbnes i 2015.Betalingsstedet ved Lyngbyvej (lokalgade) i nordgående retning vil ogsåblive placeret tæt på banelinjen, for at undgå at betalingsstedet skalfl yttes, når Nordhavnsvej åbnes.Kortdata ©2011 GoogleBETALINGSSTED 5 Helsingørmotorvejen (motorvej med 3 vognbaner i hver retning)Kortdata ©2011 GoogleBETALINGSSTED 5A Lyngbyvej sydgående ud for Bøllemosegårdsvej (gade med 2 vognbaner i hver retning)Kortdata ©2011 GoogleBETALINGSSTED 5B Lyngbyvej nordgående, ved idrætsanlæg (gade med 2 vognbaner i samme retning)111


Kortdata ©2011 GoogleBETALINGSSTED 6 Lersøpark Allé, syd for jernbanebro (gade med 1 vognbane i hver retning)Kortdata ©2011 GoogleBETALINGSSTED 7 Tagensvej, ved Bispebjerg station (gade med 2 vognbaner i hver retning)Kortdata ©2011 GoogleBETALINGSSTED 8 Nørrebrogade v/ Lygten (gade med 3 - 4 vognbaner - inkl. busbaner og svingbaner - i hver retning)Kortdata ©2011 GoogleVEJLUKNING 1 Forslag til vejlukning på Ørnevej (mellem Bregnerødgade og Nordre Fasanvej)112


RING 2Kortdata ©2011 GoogleBETALINGSSTED 9 Nordre Fasanvej, syd for Glentevej (gade med 1-2 vognbaner i hver retning)Kortdata ©2011 GoogleBETALINGSSTED 10 Hillerødgade, mellem Nordre Fasanvej og Nattergalevej (gade med 1 vognbane i hver retning)Kortdata ©2011 GoogleBETALINGSSTED 11 Bispeengbuen, nordvest for tunnel (vej med 3 vognbaner i hver retning)Kortdata ©2011 GoogleBETALINGSSTED 12 Borups Allé, før jernbanebro ved Fuglebakken station (gade med 1 vognbane i hver retning)113


Kortdata ©2011 GoogleBETALINGSSTED 13 Godthåbsvej ved Grøndal station (gade med 1 vognbane i hver retning)Kortdata ©2011 GoogleBETALINGSSTED 14 C. F. Richs vej, øst for jernbanebro (gade med 1 vognbane i hver retning)Kortdata ©2011 GoogleBETALINGSSTED 15 Jernbane Allé / Finsensvej, over jernbanebro (gade med 1-2 vognbaner i hver retning)Kortdata ©2011 GoogleBETALINGSSTED 16 Peter Bangs Vej, ved KB Hallen station (gade med 1 vognbane i hver retning)114


RING 2Kortdata ©2011 GoogleBETALINGSSTED 17 Roskildevej, ved Ålholm station (gade med 2 vognbaner i hver retning)Kortdata ©2011 GoogleBETALINGSSTED 18 Valby Langgade v/Vibeholmen (gade med 1 vognbane i hver retning)Kortdata ©2011 GoogleBETALINGSSTED 19 Vigerslev Allé, ved Vigerslev Allé station (gade med 1 vognbane i hver retning)Kortdata ©2011 GoogleBETALINGSSTED 20 Gl. Køge Landevej, på jernbanebro syd for Ib Schønbergs Allé (gade med 2 vognbaner i hver retning)115


Kortdata ©2011 GoogleBETALINGSSTED 21 Sjælør Boulevard, syd for jernbanebro ved Sjælør station (bred gade med 1 vognbane i hver retning)Kortdata ©2011 GoogleBETALINGSSTED 22 Enghavevej, syd for jernbanebro ved Sydhavn station (gade med 1 vognbane i hver retning)Kortdata ©2011 GoogleBETALINGSSTED 23 Sydhavns Plads, mellem Enghavevej og Gamle Vasbygade (gade med 2 vognbaner i hver retning)Kortdata ©2011 GoogleBETALINGSSTED 24 Scandiagade, før udfl etning til Sydhavnsgade (gade med 2 vognbaner i hver retning)116


RING 2Kortdata ©2011 GoogleVEJLUKNING 2 Forslag til vejlukning på A.C. Meyers Vænge, nord for FrederikskajKortdata ©2011 GoogleBETALINGSSTED 25 Sluseholmen v/ Sjællandsbroen (gade med 1 vognbane i hver retning)Kortdata ©2011 GoogleBETALINGSSTED 26 Lossepladsvej, efter indkørsel til motorbanen (gade med 1 vognbane i hver retning)Kortdata ©2011 GoogleBETALINGSSTED 27 Ørestads Boulevard, nord for Grønjordsvej (gade med 1 vognbane i hver retning)117


Kortdata ©2011 GoogleBETALINGSSTED 28 Amager Fælledvej, nord for Grønjordsvej (1-2 vognbaner i hver retning)Kortdata ©2011 GoogleVEJLUKNING 3 Forslag til vejlukning på Brydes Allé ud mod Peder Lykkes VejKortdata ©2011 GoogleBETALINGSSTED 29 Tingvej, mellem Birketinget og Peder Lykkes Vej (gade med 1-2 vognbaner i hver retning)Kortdata ©2011 GoogleBETALINGSSTED 30 Sundholmsvej, ved Skotlands Plads (gade med 1-2 vognbaner i hver retning)118


RING 2Kortdata ©2011 GoogleVEJLUKNING 4 Forslag til vejlukning på Skotlands Plads ud mod SundholmsvejKortdata ©2011 GoogleBETALINGSSTED 31 Amagerbrogade, nord for kryds Englandsvej (1 - 2 vognbaner i hver retning, inkl. bus-vognbane)Kortdata ©2011 Google14VEJLUKNING 5 Forslag til vejlukning på Drogdensgade ud mod ØresundsvejKortdata ©2011 GoogleVEJLUKNING 6 Forslag til vejlukning på Salthomsvej ud mod Øresundsvej119


Kortdata ©2011 GoogleVEJLUKNING 7 Forslag til vejlukning på Spaniensgade ud mod ØresundsvejKortdata ©2011 GoogleVEJLUKNING 8 Forslag til vejlukning på Rødegård (1) ud mod ØresundsvejKortdata ©2011 GoogleVEJLUKNING 9 Forslag til vejlukning på Rødegård (2) ud mod ØresundsvejKortdata ©2011 GoogleBETALINGSSTED 32 Moselgade, ud mod Øresundsvej (gade med 1-2 vognbaner i hver retning)120


RING 216Kortdata ©2011 GoogleVEJLUKNING 10 Forslag til vejlukning på Weimargade ud mod ØresundsvejKortdata ©2011 GoogleBETALINGSSTED 33 Østrigsgade, ud mod Øresundsvej (gade med 1-2 vognbaner i hver retning, inkl. busindkørsel)Kortdata ©2011 GoogleBETALINGSSTED 34 Strandlodsvej, ud mod Øresundsvej (gade med 1-2 vognbaner i hver retning)Kortdata ©2011 GoogleBETALINGSSTED 35 Amager Strandvej (gade med 1-2 vognbaner i hver retning)121


KOMMUNEGRÆNSENNedenfor præsenteres en sammenfatning af den præsenteredelinjeføring, for så vidt angår antallet af portaler ogforslag til vejlukninger.Linjeføringsalternativ Betalingssteder VejlukningerKommunegrænsen 37 22Placeringen af betalingsstationer er vanskelig på grund afmange mindre veje med gennemkørselsmulighed samt vejehvor den ene del af vejen ligger i Københavns kommuneog den anden del er placeret i nabokommunen. Det drejersig primært om den nordlige grænse mod Gentofte og densydlige grænse på Amager samt sekundært lokale områderi Gladsaxe, Herlev og Rødovre. Der vil i disse områderskulle foretages et valg af hvem der er inden for og hvemder er uden for ringen. Herudover skal der suppleres meden række vejlukninger. Både ved grænsen til Gentofte ogTårnby, vil der være mange vejlukninger.Særlige forhold på linjeføringen:a) På den del af linjeføringen der ligger fra Strandvejenog ind mod Tuborgvej (ved kommunegrænsen mellemGentofte og København) vil der være en relativ høj andelaf vejlukninger i Hellerup-områdetb) Det er ved Søborghus på Gladsaxevej ikke muligt atsikre mod, at enten vil enkelte boliger i Gladsaxe vil faldeinden for ringen eller boliger i Københavns kommune vilfalde uden for ringen.c) Ved Tuborgvej kan der opnås en præcis linjeføring langskommunegrænsen ved at lukke for gennemkørsel på 3mindre veje; Ellebakken, Havgårdsvej, Ellemosevej.d) Mellem Mørkhøjvej og Frederikssundsvej er det muligt atfølge kommunegrænsen, under forudsætning af, at dergennemføres en vejlukning ved krydset mellem Kagsbroog Novembervej. Herved sikres, at boligerne på østsidenaf Novembervej ikke har udkørsel til denne.e) Placering af portaler ved Helsingørmotorvejen / Lyngbyvejener vanskelig, idet det kræver forholdsmæssigtmeget udstyr at dække det samlede kørebaneareal, derudgøres af selve motorvejen og to parallelle lokal gader.f) Betalingssted ved Roskildevej / Damhussøen har sammeproblematik vedr. boligområde ved kommunegrænsen,som under a).g) På kommunegrænsen mellem Tårnby og København, erder to mulige linjeføringer hhv. nord og syd for Følfodvej.Det er valgt, at præsentere den linjeføring, der løbernord for Følfodvej. Uanset hvilen side af Følfodvej, dervælges vil denne del af kommunegrænseløsningen indebæreen række vejlukninger langs Følfodvej.På de følgende sider præsenteres kortudsnit over forslag tilbetalingssteder og vejlukninger.122


KOMMUNEGRÆNSEKortdata ©2011 GoogleBETALINGSSTED 1 Strandvejen, mellem Strandøre og Ved Eltham (gade med 2-3 vognbaner i hver retning)Kortdata ©2011 GoogleVEJLUKNING 1 Forslag til vejlukning på Rosbæksvej, ud mod StrandvejenKortdata ©2011 GoogleBETALINGSSTED 2 Gammel Vartov Vej, ud mod Strandvejen (smal gade med 1 vognbane i hver retning)Kortdata ©2011 GoogleVEJLUKNING 2 Forslag til vejlukning på Strandagervej, ud mod Strandvejen123


Kortdata ©2011 GoogleBETALINGSSTED 3 Norgesmindegade, ud mod Strandvejen (smal gade med 1 vognbane i hver retning)Kortdata ©2011 GoogleVEJLUKNING 3 Forslag til vejlukning på Tingskiftevej, ud mod SvanemøllevejKortdata ©2011 GoogleBETALINGSSTED 4 Tuborgvej mellem Tingskiftevej og Svanemøllevej (gade med 1 vognbane i hver retning)Kortdata ©2011 GoogleVEJLUKNING 4 Forslag til vejlukning på Ehlersvej, ud mod Strandvejen124


KOMMUNEGRÆNSEKortdata ©2011 GoogleBETALINGSSTED 5 Svanemøllevej mellem Nordkrog og Callisensvej (gade med 1 vognbane i hver retning)Kortdata ©2011 GoogleBETALINGSSTED 6 Ryvangs Allé, mellem Nordkrog og Callisensvej (gade med 1 vognbane i hver retning)Kortdata ©2011 GoogleVEJLUKNING 5 Forslag til vejlukning på Esthersvej, mellem Rakelsvej og RuthsvejKortdata ©2011 GoogleVEJLUKNING 6 Forslag til vejlukning på Rebekkavej, mellem Rakelsvej og Ruthsvej125


Kortdata ©2011 GoogleVEJLUKNING 7 Forslag til vejlukning på Ruthsvej, mellem Rygårds Allé og RebekkavejKortdata ©2011 GoogleBETALINGSSTED 7 Tuborgvej, mellem Ryvangs Allé og Rebekkavej (gade med 1-2 vognbaner i hver retning)Kortdata ©2011 GoogleBETALINGSSTED 8 Rygårds Allé, mellem Lundeskovsvej og Bomhusvej (gade med 1 vognbane i hver retning)Kortdata ©2011 GoogleBETALINGSSTED 9A Helsingørmotorvejen, syd for Emdrup Sø (gade med 3 vognbaner i hver retning)126


KOMMUNEGRÆNSEKortdata ©2011 GoogleBETALINGSSTED 9B Lyngbyvej nordgående, syd for Emdrup Sø (gade med 2-3 vognbaner i samme retning)Kortdata ©2011 GoogleBETALINGSSTED 9C Lyngbyvej sydgående, syd for Emdrup Sø (gade med 2 vognbaner i samme retning)Kortdata ©2011 GoogleVEJLUKNING 8 Forslag til vejlukning på Havsgårdsvej - lukkes på kommunegrænseBETALINGSSTED 10 Tuborgvej, på kommunegrænsen mellem Poppelhøj og Lundeborgvej (gade med 1 vognbaner i hver retning)Kortdata ©2011 Google127


Kortdata ©2011 GoogleVEJLUKNING 9 Forslag til vejlukning på Ellebakken - lukkes på kommunegrænseKortdata ©2011 GoogleVEJLUKNING 10 Forslag til vejlukning på Ellemosevej - lukkes ved kommunegrænsenKortdata ©2011 GoogleBETALINGSSTED 11 Frederiksborgvej, efter Rødkløvervej (gade med 1-2 vognbaner i hver retning)Kortdata ©2011 GoogleBETALINGSSTED 12 Grønnemose Allé (vej med 1 vognbane i hver retning)128


KOMMUNEGRÆNSEKortdata ©2011 GoogleBETALINGSSTED 13 Horsebakken, lige nord for Mosesvinget (gade med én vognbane i hver retning)Kortdata ©2011 GoogleBETALINGSSTED 14 Hareskovvej, syd for afkørsel 1 Høje Gladsaxe (gade med 2 vognbaner i hver retning)Kortdata ©2011 GoogleBETALINGSSTED 15 Ruten, nordøst for idrætsanlæg (gade med 1 vognbane i hver retning)Kortdata ©2011 GoogleBETALINGSSTED 16 Mørkhøjvej, nord for Kildager ved kommunegrænsen (gade med 1 vognbane i hver retning)129


Kortdata ©2011 GoogleBETALINGSSTED 17 Frederikssundsvej før Novembervej ved kommunegrænse (gade med to vognbaner i hver retning)Kortdata ©2011 GoogleVEJLUKNING 11 Forslag til vejlukning på Kagsbro ud mod NovembervejKortdata ©2011 GoogleBETALINGSSTED 18 Islevhusvej ved Damhusåen (gade med én vognbane i hver retning)Kortdata ©2011 GoogleVEJLUKNING 12 Forslag til vejlukning på Brunevang – ved grænsen Rødovre / København130


KOMMUNEGRÆNSEKortdata ©2011 GoogleBETALINGSSTED 19 Slotsherrensvej ved Damhusåen (gade med 2 vognbaner i hver retning)Kortdata ©2011 GoogleBETALINGSSTED 20 Jyllingevej v/ Damhusåen (gade med 2 vognbaner i hver retning)Kortdata ©2011 GoogleBETALINGSSTED 21 Roskildevej ved Damhussøen (gade med 2 vognbaner i hver retning)Kortdata ©2011 GoogleBETALINGSSTED 22 Landlystvej ved Harrestrup Å (gade med 1 vognbane i hver retning)131


Kortdata ©2011 GoogleBETALINGSSTED 23 Vigerslev Allé, mellem Elsborgvej og Vigerslev Parken (gade med 1 vognbane i hver retning)Kortdata ©2011 GoogleBETALINGSSTED 24 Holbækmotorvejen vest for Folehaven (motorvej med 3 vognbaner i hver retning)Kortdata ©2011 GoogleBETALINGSSTED 25 Sønderkær, før kryds Sydkærsvej (gade med 1 vognbane i hver retning)Kortdata ©2011 GoogleBETALINGSSTED 26 Gl. Køge Landevej v/ Harrestrup Å (gade med 2 vognbaner i hver retning)132


KOMMUNEGRÆNSEBETALINGSSTED 27 Amagermotorvejen, Sjællandsbroen – Øresundsmotorvejen (motorvej med 3 vognbaner i hver retning)Kortdata ©2011 GoogleKortdata ©2011 GoogleBETALINGSSTED 28 Øresundsmotorvejen ved Center Boulevard fra- og tilkørsel 19 (motorvejsafsnit med udstyr på 4 ramper)BETALINGSSTED 29 Otto Baches Allé før kryds Kongelundsvej (Gade med 1 vognbane i hver retning)Kortdata ©2011 GoogleBETALINGSSTED 30 Kongelundsvej før kryds Løjtegårdsvej (bred gade med 1 vognbane i hver retning)Kortdata ©2011 Google133


Kortdata ©2011 GoogleVEJLUKNING 13 Forslag til vejlukning af indkørsel til haveforeningen ”Ingers Minde” ved KongelundsvejKortdata ©2011 GoogleVEJLUKNING 14 Forslag til vejlukning på Kanadavej, mellem Skolevænget og PræstemarksvejKortdata ©2011 GoogleBETALINGSSTED 31 Røde Mellemvej (smal vej med 1 vognbane i hver retning)Kortdata ©2011 GoogleBETALINGSSTED 32 Englandsvej, nord for kryds Følfodvej (gade med 1-2 vognbaner i hver retning)134


KOMMUNEGRÆNSEKortdata ©2011 GoogleBETALINGSSTED 33 Irlandsvej, nord for kryds Følfodvej (bred gade med 1 vognbane i hver retning)Kortdata ©2011 GoogleVEJLUKNING 15 Forslag til vejlukning på Bjørneklovej ud mod FølfodvejKortdata ©2011 GoogleVEJLUKNING 16 Forslag til vejlukning på Ulvefodvej ud mod FølfodvejKortdata ©2011 GoogleBETALINGSSTED 34 Amager Landevej mellem Gyldenrisvej og Willumsvej (bred gade med 1 vognbane i hver retning)135


Kortdata ©2011 GoogleVEJLUKNING 17 Forslag til vejlukning på Willumsvej ud mod AmagerbrogadeKortdata ©2011 GoogleVEJLUKNING 18 Forslag til vejlukning på Peitersvej, mellem Theisvej og Thuja AlléKortdata ©2011 GoogleVEJLUKNING 19 Forslag til vejlukning på Guldregn Allé mellem Theisvej og Snebær AlléKortdata ©2011 GoogleVEJLUKNING 20 Forslag til vejlukning på Cypres Allé mellem Pindosvej og Snebær Allé136


KOMMUNEGRÆNSEKortdata ©2011 GoogleVEJLUKNING 21 Forslag til vejlukning på Pindosvej mellem Spartavej og Fortgård AlléKortdata ©2011 GoogleVEJLUKNING 22 Forslag til vejlukning på Fortgård Allé, mellem Helikonsvej og Wilhelm Hansens AlléBETALINGSSTED 35 Kastrupvej mellem Hedegårdsvej og Postparken (gade med 1-2 vognbaner i hver retning, inkl. svingbane)Kortdata ©2011 GoogleBETALINGSSTED 36 Nordmarksvej før kryds Hedegårdsvej (gade med 1 vognbane i hver retning)Kortdata ©2011 Google137


Kortdata ©2011 GoogleBETALINGSSTED 37 Amager Strandvej, før kryds Hedegårdsvej (gade med 1 vognbane i hver retning)138


KOMMUNEGRÆNSE139


KOMMUNEGRÆNSEN OG AMAGERNedenfor præsenteres en sammenfatning af den præsenteredelinjeføring, for så vidt angår antallet af portaler ogforslag til vejlukninger.Linjeføringsalternativ Betalingssteder VejlukningerKommunegrænsenog Amager29 5Særlige forhold på linjeføringen:a) Det er ved Søborghus på Gladsaxevej ikke muligt atsikre mod, at enkelte boliger i Gladsaxe vil falde indenfor ringen hvis Søborghus park skal ligge inden for ringen.b) Ved Tuborgvej kan der opnås en linjeføring præcis langskommunegrænsen ved at lukke for gennemkørsel på 3mindre veje; Ellebakken, Havgårdsvej, Lundedalsvej.c) Ved Frederikssundsvej er det muligt at følge kommunegrænsen,under forudsætning af, at der gennemføres envejlukning ved krydset mellem Kagsbro og Novembervej.Herved sikres, at boligerne på østsiden af Novembervejikke har udkørsel til denne.d) Helsingørmotorvejen / Lyngbyvejen udgør en særligudfordring, derved at det kræver forholdsmæssigt megetudstyr at dække det samlede kørebaneareal, der udgøresaf selve motorvejen og to parallelle lokal gader. Detkompliceres yderligere af de forestående ombygningersom følge af udfl etningen til den nye Nordhavnsvej. Derbør fi ndes en løsning som sikrer, at anlægget af portalerpå selve motorvejen ikke skal fl yttes når Nordhavnsvejåbnes i 2015.e) Betalingssted ved Roskildevej / Damhussøen har sammeproblematik vedr. boligområde ved kommunegrænsen,som under a).På de følgende sider præsenteres kortudsnit over forslag tilbetalingssteder og vejlukninger.140


KOMMUNEGRÆNSE OG AMAGERBETALINGSSTED 1 Kalkbrænderihavnsgade, ud for Nordhavns bassin (gade med 2 vognbaner i hver retning)Kortdata ©2011 GoogleKortdata ©2011 GoogleBETALINGSSTED 2 Århusgade, baneunderføring til Nordhavnen (gade med 2 vognbaner i én retning)BETALINGSSTED 3 Vordingborggade / Sundkrogsgade, baneunderføring til Nordhavnen (gade med 2 vognbaner i én retning)Kortdata ©2011 GoogleBETALINGSSTED 4 Østerbrogade / Strandvejen (gade med 2-3 vognbaner i hver retning)Kortdata ©2011 Google141


TIL BILLEDSERIE 5-5B Helsingørmotorvejen / LyngbyvejSom nævnt indledningsvis, er der en særlig problemstilling i forhold tilHelsingørmotorvejen, særlig hvad angår den forestående ombygningsom følge af udfl etningen til den nye Nordhavns vej. Placering af betalingssteder,for både Ring 2 og kommunegrænse-forslaget skal sikre, atbetalingsportaler på selve motorvejen ikke skal fl yttes når Nordhavnsvejåbnes i 2015. Dette vil nødvendiggøre en placering tæt ved banen.Betalingsportalen ved Lyngbyvej (lokalgade) i nordgående retningvil også blive placeret tæt på banelinjen, for at undgå at denne skalfl yttes. I forbindelse med kommunegrænseforslaget kan det væreoptimalt, at fl ytte den sydgående betalingsportal til krydset Emdrupvej/ Ryparken.Kortdata ©2011 GoogleBETALINGSSTED 5 Helsingørmotorvejen (motorvej med 3 vognbaner i hver retning)Kortdata ©2011 GoogleBETALINGSSTED 5A Lyngbyvej sydgående ud før kryds Rymarken / Emdrupvej (gade med 2 vognbaner i hver retning – kan evt. snævres ind)BETALINGSSTED 5B Lyngbyvej nordgående (gade med 2 vognbaner i samme retning)Kortdata ©2011 Google142


KOMMUNEGRÆNSE OG AMAGERBETALINGSSTED 6 Kryds Rymarken / Emdrupvej over Helsingørmotorvej (gade med 2 vognbaner i hver retning)Kortdata ©2011 GoogleKortdata ©2011 GoogleVEJLUKNING 1 Forslag til vejlukning på Havsgårdsvej - lukkes på kommunegrænseBETALINGSSTED 7 Tuborgvej, på kommunegrænsen mellem Lundeborgvej og Poppelvej (gade med 1 vognbane i hver retning)Kortdata ©2011 GoogleVEJLUKNING 2 Forslag til vejlukning på Ellebakken - lukkes på kommunegrænsenKortdata ©2011 Google143


Kortdata ©2011 GoogleVEJLUKNING 3 Forslag til vejlukning på Ellemosevej - lukkes ved kommunegrænsenKortdata ©2011 GoogleBETALINGSSTED 8 Frederiksborgvej, nord for Rødkløvervej (gade med 1-2 vognbaner i hver retning)Kortdata ©2011 GoogleBETALINGSSTED 9 Grønnemose Allé (gade med 1 vognbane i hver retning)Kortdata ©2011 GoogleBETALINGSSTED 10 Horsebakken, lige nord for Mosesvinget (gade med én vognbane i hver retning)144


KOMMUNEGRÆNSE OG AMAGERBETALINGSSTED 11 Hareskovvej, syd for afkørsel 1 Høje Gladsaxe (gade med 2 vognbaner i hver retning)Kortdata ©2011 GoogleBETALINGSSTED 12 Ruten, nordøst for idrætsanlæg (gade med 1 vognbane i hver retning)Kortdata ©2011 GoogleBETALINGSSTED 13 Mørkhøjvej, nord for Kildeager ved kommunegrænsen (gade med 1 vognbane i hver retning)Kortdata ©2011 GoogleBETALINGSSTED 14 Frederikssundsvej før Novembervej ved kommunegrænsen (gade med to vognbaner i hver retning)Kortdata ©2011 Google145


Kortdata ©2011 GoogleVEJLUKNING 4 Forslag til vejlukning på Kagsbro ud mod NovembervejKortdata ©2011 GoogleBETALINGSSTED 15 Islevhusvej ved Damhusåen (gade med én vognbane i hver retning)Kortdata ©2011 GoogleVEJLUKNING 5 Forslag til vejlukning på Brunevang – ved grænsen Rødovre / KøbenhavnKortdata ©2011 GoogleBETALINGSSTED 16 Slotsherrensvej ved Damhusåen (gade med 2 vognbaner i hver retning)146


KOMMUNEGRÆNSE OG AMAGERKortdata ©2011 GoogleBETALINGSSTED 17 Jyllingevej v/ Damhusåen (gade med 2 vognbaner i hver retning)Kortdata ©2011 GoogleBETALINGSSTED 18 Roskildevej ved Damhussøen (gade med 2 vognbaner i hver retning)Kortdata ©2011 GoogleBETALINGSSTED 19 Landlystvej ved Harrestrup Å (gade med 1 vognbane i hver retning)Kortdata ©2011 GoogleBETALINGSSTED 20 Vigerslev Allé, mellem Elsborgvej og Vigerslev Parken (gade med 1 vognbane i hver retning)147


Kortdata ©2011 GoogleBETALINGSSTED 21 Holbækmotorvejen vest for Folehaven (motorvej med 3 vognbaner i hver retning)Kortdata ©2011 GoogleBETALINGSSTED 22 Sønderkær, før kryds Sydkærsvej (gade med 1 vognbane i hver retning)Kortdata ©2011 GoogleBETALINGSSTED 23 Gl. Køge landevej v/ Harrestrup Å (gade med 2 vognbaner i hver retning)Kortdata ©2011 GoogleBETALINGSSTED 24 Amagermotorvejen, Sjællandsbroen – Øresundsmotorvejen (motorvej med 3 vognbaner i hver retning)148


KOMMUNEGRÆNSE OG AMAGERBETALINGSSTED 25 Øresundsmotorvejen ved Center Boulevard fra- og tilkørsel 19 (motorvejsafsnit med udstyr på 4 ramper)Kortdata ©2011 GoogleBETALINGSSTED 26 Øresundsmotorvejen ved Englandsvej fra- og tilkørsel 18, (motorvejsafsnit med udstyr på 4 ramper)Kortdata ©2011 GoogleBETALINGSSTED 27 Indenrigsvej / Lufthavnsboulevarden, før kryds Amager Landevej (gade med 1 vognbane i hver retning)Kortdata ©2011 GoogleBETALINGSSTED 28 Amager Strandvej, før kryds Kastrup Digevej (gade med 1 vognbane i hver retning)Kortdata ©2011 Google149


Kortdata ©2011 GoogleBETALINGSSTED 29 Kystvejen, efter begge P-pladser øst for Kystvejen (gade med 1 vognbane i hver retning)150


KOMMUNEGRÆNSE OG AMAGER151


MOTORRING 3Nedenfor præsenteres en sammenfatning af den præsenteredelinjeføring, for så vidt angår antallet af portaler ogforslag til vejlukninger.Linjeføringsalternativ Betalingssteder VejlukningerMotorring 3 33 9Særlige forhold på linjeføringen:a) Strækningen fra Strandvejen og til Motorring 3 syd forVintappersøen udgør den største udfordring. Det erisær trekantområdet mellem Lyngbyvej Mototring 3 ogHelsingørmotorvejen hvor der er mange til og frakørsler.Gentofte Stadion, genbrugspladsen og Politistationenligger i det område, hvor der endvidere kun er adgangtil Ved ungdomsboligerne fra Lyngbyvej, parallelgaden.Der er placeret 3 anlæg (6a-6c) som skal håndteredenne særlige problemstilling.For den nordlige del af M3-linjeføringen (mellem Strandvejenog Helsingørmotorvejen), kan andre linjeføringsalternativerovervejes, med henblik på at reducere antalletaf betalingsstationer og/eller vejlukninger.b) Mellem Mørkhøjvej og Frederikssundsvej er det muligt atfølge M3 afgrænsningen, under forudsætning af, at dergennemføres en vejlukning på Kagsbro ud mod Novembervej.På de følgende sider præsenteres kortudsnit over forslag tilbetalingssteder og vejlukninger.152


MOTORRING 3Kortdata ©2011 GoogleBETALINGSSTED 1 Kystvejen, syd for kryds Hvidørevej (gade med 2 vognbaner i hver retning)Kortdata ©2011 GoogleVEJLUKNING 1 Forslag til vejlukning på Strandvejen syd for kryds Hvidørevej. Alternativ kan der etableres betalingssted,mhp. at undgå for stor omvejskørsel.Kortdata ©2011 GoogleVEJLUKNING 2 Forslag til vejlukning på Emiliekildevej på bro over HvidørevejKortdata ©2011 GoogleBETALINGSSTED 2 Ordrup Jagtvej, syd for udfl etning til Hvidørevej (gade med 1 vognbane i hver retning)153


Kortdata ©2011 GoogleBETALINGSSTED 3 Ordrupvej, syd for rundkørsel (gade med 1 vognbane i hver retning)Kortdata ©2011 GoogleVEJLUKNING 3 Forslag til vejlukning på Schimmelmannsvej ud mod HvidørevejKortdata ©2011 GoogleBETALINGSSTED 4 Holmegårdsvej ud mod Klampenborgvej (gade med 1 vognbane i hver retning)Kortdata ©2011 GoogleVEJLUKNING 4 Forslag til vejlukning på Krathusvej ud mod Klampenborgvej154


MOTORRING 3Kortdata ©2011 GoogleBETALINGSSTED 5 Skovgårdsvej ud mod Klampenborgvej (gade med 1 vognbane i hver retning)Kortdata ©2011 GoogleBETALINGSSTED 6 Ryvangs Allé, mellem Nordkrog og Callisensvej (gade med 1 vognbane i hver retning)Kortdata ©2011 GoogleVEJLUKNING 5 Forslag til vejlukning på Skovvej ud mod VilvordevejKortdata ©2011 GoogleBETALINGSSTED 7 Ermelundsvej ud mod Klampenborgvej (gade med 1 vognbane i hver retning)155


Kortdata ©2011 GoogleBETALINGSSTED 8 Smakkegårdsvej øst for Helsingørmotorvejen (gade med to vognbaner i hver retning)Kortdata ©2011 GoogleBETALINGSSTED 9 Helsingørmotorvejen ved jernbanen ved Jægersborg st. (motorvej med 2 vognbaner i hver retning)Kortdata ©2011 GoogleBETALINGSSTED 10A Lyngbyvej syd for sammenfl etning 211-M3 (gade med 1-2 vognbaner i samme retning)Kortdata ©2011 GoogleTIL BETALINGSSTED 10(A-C) Lyngbyvej ombygges til dobeltsporet vej, syd for Ved Ungdomsboligerne og frem til Niels Steensensvej. MellemLyngbyvej og Niels Steensens Vej skal der etableres vejforbindelse – her er i dag kun en cykelsti.156


MOTORRING 3Kortdata ©2011 GoogleBETALINGSSTED 10B Lyngbyvej sydgående, efter udfl etning 211-M3 (gade med 2 vognbaner i én retning)Kortdata ©2011 GoogleBETALINGSSTED 10C Ørnegårdsvej, efter Vinagervej (gade med 1 vognbane i hver retning)Kortdata ©2011 GoogleVEJLUKNING 6 Forslag til vejlukning på Vinagervej v/Gentofte Genbrugsstationå f f (G )BETALINGSSTED 11 Lagergårdsvej, nord fra til- og frakørsel til M3 (Gade med 2 vognbaner i hver retning)Kortdata ©2011 Google157


Kortdata ©2011 GoogleBETALINGSSTED 12 Nybrovej, syd for M3 mellem rundkørslerne (gade med 1 vognbane i hver retning)Kortdata ©2011 GoogleBETALINGSSTED 13 Buddingevej, syd for M3 (gade med 2 vognbaner i hver retning)Kortdata ©2011 GoogleVEJLUKNING 7 Forslag til vejlukning på Stengårds Allé, nord for M3, lige før motorvejsbroenKortdata ©2011 GoogleBETALINGSSTED 14 Buddinge Hovedgade, syd for M3 (gade med 1 vognbane i hver retning)158


MOTORRING 3Kortdata ©2011 GoogleBETALINGSSTED 15 Gladsaxe Møllevej, syd for M3 (gade med 1 vognbane i hver retning)Kortdata ©2011 GoogleBETALINGSSTED 16 Klausdalsbrovej, syd for M3 (gade med 1 vognbane i hver retning)Kortdata ©2011 GoogleVEJLUKNING 8 Forslag til vejlukning på Byværnsvej, nord for M3, lige inden motorvejsbroKortdata ©2011 GoogleBETALINGSSTED 17 OG 17A Hillerødmotorvejen (17: motorvejsafsnit med 2-3 vognbaner i hver retning + 17a: udfl etning med 2 vognbaner isamme retning)159


Kortdata ©2011 GoogleBETALINGSSTED 18 Gladsaxe Ringvej, øst for M3 (gade med 2 vognbaner i hver retning)Kortdata ©2011 GoogleBETALINGSSTED 19 Novembervej nordvest for KagsbroKortdata ©2011 GoogleBETALINGSSTED 20 Frederikssundsvej før Novembervej ved kommunegrænse (gade med to vognbaner i hver retning)Kortdata ©2011 GoogleVEJLUKNING 9 Forslag til vejlukning på Kagsbro ud mod Novembervej160


MOTORRING 3Kortdata ©2011 GoogleBETALINGSSTED 21 Slotsherrensvej, syd for M3 (gade med 2 vognbaner i hver retning)Kortdata ©2011 GoogleBETALINGSSTED 22 Jyllingevej, øst for M3 (gade med 2 vognbaner i hver retning)Kortdata ©2011 GoogleBETALINGSSTED 23 Roskildevej, øst for M3 (gade med 2 vognbaner i hver retning)Kortdata ©2011 GoogleBETALINGSSTED 24 Park Allé, øst for M3 (gade med 1 vognbane i hver retning)161


Kortdata ©2011 GoogleBETALINGSSTED 25 Holbækmotorvejen, øst for M3 (motorvejsafsnit med 3 spor i hver retning)Kortdata ©2011 GoogleBETALINGSSTED 26A Gl. Køge landevej, øst for Amagermotorvejen (gade med 2 vognbaner i hver retning)Kortdata ©2011 GoogleBETALINGSSTED 26B Stamholmen, syd for Amagermotorvejen (gade med 1 vognbane i hver retning)BETALINGSSTED 27 Amagermotorvejen fra- og tilkørsel 21 ved Avedøre Havnevej (motorvej med betalingsportaler på 4 rampeanlæg)Kortdata ©2011 Google162


MOTORRING 3BETALINGSSTED 28 Amagermotorvejen, Sjællandsbroen – Øresundsmotorvejen (motorvej med 3 vognbaner i hver retning)Kortdata ©2011 GoogleBETALINGSSTED 29 Øresundsmotorvejen ved Center Boulevard fra- og tilkørsel 19 (motorvejsafsnit med udstyr på 4 rampeanlæg)Kortdata ©2011 GoogleBETALINGSSTED 30 Øresundsmotorvejen ved Englandsvej fra- og tilkørsel 18 (motorvejsafsnit med udstyr på 4 rampeanlæg)Kortdata ©2011 GoogleBETALINGSSTED 31 Indenrigsvej / Lufthavnsboulevarden, før kryds Amager Landevej (gade med 1 vognbane i hver retning)Kortdata ©2011 Google163


Kortdata ©2011 GoogleBETALINGSSTED 32 Amager Strandvej, før kryds Kastrup Digevej (gade med 1 vognbane i hver retning)Kortdata ©2011 GoogleBETALINGSSTED 33 Kystvejen, efter kunde P-pladser øst for Kystvejen (gade med 1 vognbane i hver retning)164


MOTORRING 3165


BILAG 2166


167300167011102530189048072017360929019505548020902520609042303810574010290011620123605730960495013901780970226028904270130010270177044701640603014607960725903010532021207030287014406650168801360220120641501094075605899027270814010876085904460355010300521012980103505906764022901700388073280100107101035906220311077089033007694040305189039400101907534073405150900380031301884058850737069960108010130140843707220529012720656017540148705803590700804630530032705360815089290168068001730105080920116701068019016730323029180167701130072003320101250122903464042606060240012203060856041607004060692020540204490143606820013030629102130539012601620589040507860709017230197203970481060405020182201987027302182056099490138047208650639011180198060300101403980236011060909808320235013690794073207280103004020217015802469016720112103990545096601215026470283301220028820798064301623060006690207407659083501020011020267001131027003031097201320218301388077908525080306854015950103703070695080709140362064701329035011100460903280181608290989019890179043801546095204301690154071502289010670548012511024280894901570161040044710410026300764021501082073903200168009030011090169604320103604700124088601387022680719708280195201585027601308034540302790120601276015980582008301234017000527001080095602419014770125808090417809501048401293082046502234079301096303950189002030405602330049801373036011800208307410146507550147101318023001031023201541013360352050504510225206346086102970116604430220509390150602100128003380131307310597097400101860101702114017480145101657062780770191102271094704190268807850155003040878708910649074980108705800173003514024110188802174054606140126901301022201492054405701016505710572019202944022930126609138016060248019440159601530184405660201302915050065201026088340317017190932057980262801120634702060255302746026260509011590578066601472073809810898039408720505708680392018801049094560988057602215010320400033820382085009910114207298073309757066640158702136014560700640010590157802664044405950306601143061002460298091015508270691077601949058740377602160664009050137707089027810676203333028907320124014025205548042309602290359073401950136010290079303810966016104230725908860BILAG 2 - KORT 1Trafi kbelastning pr. hverdagsdøgn på vejnettet Basis 2016


1683940-300-290-2850-610-600620-1240380-7402570-3710600350-960-380-240520-30305210-540430290-4070-620-2505700820-3630-360-570-280-410-230-680640-5540530-4550-710-4600-200-870360760200-9770920750-13709606380-260590850-2700-520-640-340-6670-220-8301060-2960-2240-690-940790240-4500-39401090-460-15770930-750-5080-20507302102503340-28203001100-21210-12701280220-67106603701000450-1200-4630-390-1160-1980670-3706550-780-555016103320940-1040-330-5040310-1470-880340-3250-700-1590-26304920-5370570-11201550-4680330-1300-10150280630-470-2370-5770107014801330540-1220-3390-3206520-6501290-1110-6340-3020-210-27820-27901520-1630-840-4740-27501660-800510-2900-4810-1460-3670-2670-18103680-14104690-3610-2460-660-4230-2090-2660-9301120-5600-2510-2070-1250-450-480740-510-1880-7690-14804860-2760-8230230-720-14170-3330-1780-84403360-4360320-2280-42406020-950-1430720780-62206900-1340-4530770-1600-16201220-500-2390-4380-1510830-5030560-1350480-4040-4470-2010-2100-2030610-2540-1830-1580-860-1550-11501840-1330-1190260-16270-2940-5920-1260-1800-430-3920-7660-270270-440-8180-47603902320-5720500-3290-3380-8090-2430-3640690-310-4840-4906630-3570-920-3100-3890-4060-3530-5000-2330-6890-19504203180-4110-2580-11030-6410-1850-3620-3990-21020-3840-770-2490-2880-230-410-750-690-6380380-620-610600-1350-610-1630-410670-440820-300-520590-7203703940-2790290-210-390-370-570-3801000-740300-710-3003630-1120-270-340740-240240510360210340-330-380-860850210-3710-260350-250-320-300-360220-300220-2850-2202570-470-520520-880-300280290-740-390-230520-260360-220-370-12205700830-240350240-510BILAG 2 - KORT 2Ændringer af trafi kbelastninger på vejnettet 2016 ved en trængselsafgiftsring ved Ring 2(takster svarende til S-SF - udspil)


169530360-260-3940-750-380520-12701610940-5040-32501550-370-650-1110-3020-27820-2790960-2900-2670-2700-4230-2090-610-5270-2660-4680-540-5600-2510-1880-1480-8230-18120-4810-14170-3330-1780-84403360-4360-4600-4240450-1430720-1120-6220330-1470-1340-3790-620-4530-3610-1570280-1600-1620-1640-2390-3860240-390580-4380-3460-2760-5750-1590-4470-2010-940-2100-2030610-2750-4660-2540-1830-1160-1220460-3450-7401840-2170-570-6380-157702200-3360-16270-1710-2940-3670-5920-590-1260-320-240-1760-8000-7660-2860-2290-1420-1440-6690-10400-5350-7420-280-8180-4160-4760-730-460-2610-12690-5880-5720-270-1380-670-3720-1090-2450-3290-420-410-10150-310-4130-2350-3920-3210-910-4840-490-285012102040-7000-3040-4290-920-1630-1140-5450-3890-3950-3880-1870-680-3530-18010-13260-1080-5000-3690-2330-440-6890-5290-3130-4020-3500-4070-4080-600-2780-23760-2280-3780-4110-1280-2620-1920-7230-8170-4510-4120-4280-10980-210-17440-2580-2360-11890-1860-2200-1040-1850-7460-25360-5590-5490-6200-3620-2160-2630-3600-4220-18090-5020-21020-13250260-1970-4800-12440-2180-5970-930-760-1660-330-9420-820-3810-6510-18710-3750-1550-2240-1000-4040-1930-3090-4850-2220-32602010-2680-41801080-14160-52601560-4050-200-540-1550-2760-2940-2510-2170-260-5600-410-730-1850-2750-2850-1110-410-1160-2030-2010-6220-390BILAG 2 - KORT 3Ændringer af trafi kbelastninger på vejnettet 2016 ved en trængselsafgiftsring ved Ring 2- zoomkort (takster svarende til S-SF - udspil)


170-280-590-7901180-770-310-580-8390-220-4610-980-520-200-14401990670-6100710520-960-230220-490-350-430-240-1150-509062602110-360-270420-5030-1500-320860630280-5830-510480290-340-630-1380390-7120890-59101920-6220-460260660-3180340-4440-2150-7790-1570230980-4050-940-470-420-8350-1170900-290-680-1090240500430-3650-2760750320-6600-21120-1800-6280-1040-146001080-5780-3005660-3410400-3820-990310-25950-2810450-70701190-2020-21045603701160-4010990380-1790680-2640-1470-1920-6870-500-660-8901000740-1530720-2240-8850-910-2160-5120-2480560-5600-1970-540-8340-2060-20502490-7940-31600250-11000-7510-2910-16450-610-850-3680-7720-2430-410-6430-4001720620540-690-2860-43305600-4630-44010701380-2590-600-760-8301230-201041104150-2390-1640-5430-2550-670-6170-3660270-3320-950-930-700760800-8660-5570-840-2690-1740-6360-1690300-1540-1330-330-1830-5070-1220930-4730360-2850-260-380-2070-390-740-920-2320730-4260-9880-3920-6820-2790-3950640-3400-2420-1950-2560-3230-1410-5690-1320-3580-12480-3870-2930-570-860-8010-2840-3430-1000-1580-2650-4920-14160-560-370-6740-1010-750-2100-1590-1510-2410-7980-1120-6310-26302650-1400-13170-5840-1960-17101390-61402380-120701810-3340-2230-3080-53301620-11480-1840-2750-1860-650-1630-1050510-1190-2880880-1080-4120-640-5302570-4590-3980-2900-11270-3910-1650-2000-3610-5850-9090-730-1160-2120-3600-3590-720-3450-2260-10110-1460-250-30002600-3240-1140-201801240-7860-7770-3420-2740-2030-5410-2710-42201540-11130780-1200-4610-1540-2240-770-680-2101990-410340-490-2306260-2480-280-200290-1570-460-260310-3660-7790670-1220-4903401080-200-360-280-310-220-230-490-3400-360-200-360890220380-940230-1830-210260500-420-850380-3680-240380-460230-380-990340220-210-2390370-1470-890-8390-430220-200-240-220-6100-760-640-2860-460420-520-2601160-980-590-3230-280-610-240-1090-5830-840BILAG 2 - KORT 4Ændringer af trafi kbelastninger på vejnettet 2016 ved en trængselsafgiftsring vedKommunegrænsen (takster svarende til S-SF - udspil)


171-8390-350-24062602110480-630890220-310900-290-3650-7120-1570-21120-460-146005660-3410-28101090450-270-70701190-20204560230-1790380-1920-6601000-1530-2240-910-2160-5120-2480-5600-1970-540670-4390-8340-20602490-200-4440-7510-2050-16450-590-850-7720-2430-6430620-28605600-4630-4401380-2590-600-830-201041104150-2390-5430-670-9160270-3320-950-1390-930-700760-8660-2550-5570-840-2690-1740-1690300-1540-5070-1220-4730360690-2850-260-380-2070-390-1090-1310-2320-1500-1470-420500-4260-9880-6820-2790-520-940-3950640-34001450-18940-2560-3230-5690-3580-3300-12480-3870-2930-860-8010310-2840-1000-1580-3380-470-1380-26501760-4920-1070-5880-14160320-6400-6340-6740-3820-3660-2100-6260-1510-1120-6310-3940-1400-3500-1960-1710410-1640-6140-12070-327018105640-1210-3340-2230-320-740-580-3080-5330-11480630-1110-1840-2750-790-1860-4190-650-690510-1190730-990880-276301330-3540-64701570-4120-1320-750-3130-6630-210-57002570-4590-450-3980-2900-3440-480-410-4970-1600-3880-3910-22160-15501650-2880-1650-1590-1830-960-2000-6670-14300-1330-730-2920-3150-18240260-8580-3600-6380-3590-1810-3180-4350-3630-3450-21690-370-5720420-4470-2260-3000-1560-3840-250-1520-13001960-490-7770-2170-2400-2740-2030-5410-4220-1680-800-5060-17060-280-300-1270390-850-240-260-28601000-310-240-2240-310-14600-2320-690-14001810-20206260-420-8390-540-1590-3400BILAG 2 - KORT 5Ændringer af trafi kbelastninger på vejnettet 2016 ved en trængselsafgiftsring vedKommunegrænsen - zoomkort (takster svarende til S-SF - udspil)


172-940-470-970-290-790-230-4480230-810-17660-800-560-24010-11402540210-300-6330630500-840-310200-380-490-510-48506010-460330-5480-1830-480-220830600-6040-600380340-390-700-1440-7110950-7850-2330-5280-2050550-950360320-1460-1520-7270-1590900-4920-830-650-450-7770-580-980260820-550-340-610-1910-1090-1750800750480-3750-2530-1310620-260-7300-1730-20480-7000-15540-61800-2580490-1700-930-20520350-3050310-320-2420-280920-18101070-520-2680-1480-1920-7590-720460270-3140-8710-1790-2220-2320-5290-730-2590370-6550-2000-4220-8830-2040-21902250-8660720-920-24010-7560-17370-1290-12430-3930-7780810-54014601180-590-3000-38602805060-370-630-770-2640-530-19804330-2570-1710-4040-5330-2350-880-13320-660-5540-42604350-1280-3250220-250660-8010-2700-5610-2790-6720-1230-1600410-1370-6000-4340860-740-14170-3560420-1580-270-2600-900-1130-1630-670-1120-1490-400520-1850-2400-7080-2980-910-1020-3800-9710-18150-780-1940-3330-1500-5810-1610510-1000-1070-13070-2890-1990-200-1190-1510740440-3040-8510-3770-3450-8530-4990-11801160-4050-13050-620-4680-3080680240-1040-2670-360-2060-1110-1660-1390-1620-7820-2110-6480-2170-15050-1740-62302430-12780-8760610-3220-1760-5350-2910-430-1690-1380-640-500-6890-710890-4970-890-1720-4120-4402980-1640-3240-330-3690-113202310-1430-1560-2900-1060-9400-6060-1340-2290-17780-2540-1270-3310-750-2230-2730-3760-3570-2390-4160-1240-3790-12603140400300-3640-6640-7340-2830-3100-5670-2130-9901010-11820-10190-1710-700350-1020-260-310-780-420-4480-4050-220-280-610-260-290-270-420-220-310-310-250-300-8303501070330380-390-460-840350480-300-650-210-300-17660330330-560-770-380-450260-720-1750600-1990-1770340-340260-280-7270-230-340220270-1660-280-240-520-340-6330360-460330-1520200-400-250-470-270-310-280-220-340-550-1440200-510230BILAG 2 - KORT 6Ændringer af trafi kbelastninger på vejnettet 2016 ved en trængselsafgiftsring vedKommunegrænsen og Amager (takster svarende til S-SF - udspil)


173-17660-5106010380-700-2330550560-580-980330820-3750-1310-610-20480-930-3050310-320-2420-1950230-1810-1920-720-5290-2590-6550-2000-8830-20402250-920-1460-7560-17370-280-970-7780-4220600-3000-370-2640-530-1980-2570-5330-470-13320-660-9160-2580-3250-460-250-8010-2700-5610-310-2790-1750-1710-1230-1600-220-6000-2350920 -14170-1580-270-2600-2170-1630-670-1490-400520-420-1850-7080-2980-240-1020-5480-3800-97101440-18150-3330-5810-1440-410-1000-13070-2890-840-1190-1510440-3040-8510-300-3450-85301700-4990-1180-4050-13050-1640-4680-1040-2670-2060-1110-6510-10220-490-1390-2110-6480-1500-3370-1740-3160-1620-2880-6230-12780-3300-87605430-1760-5350-6290-1700350-2740-1690-1380-1550-4390-640-680-500-3140-1400-3380-6430-4970-1720-15901800-4120-1220-710-3070-440-850-780-5840-4000-8630200-3240-1890-3110-1430-4020-21800-1150-2900-940-1060-340-360-230-3920-1340-9870-1520-2290430-2010-1270-4550-7360-6680-2190-4560-3310-2250-2230-2730-3760-3570-4840-1990-2390280-1820-4160-3790-1260-2310-1560-760-210-1330-1420-3890-480-5050-2180-2130-15940-1280-350-1610-2020-7980-15490-8660-4190-4470-10840-17660-1990-3760-2330-3920-2190-660-510-220-250-1980-640-1000-4680-310-20406010-1580-1720-580-510-660-280-980-610-1020310BILAG 2 - KORT 7Ændringer af trafi kbelastninger på vejnettet 2016 ved en trængselsafgiftsring vedKommunegrænsen og Amager - zoomkort (takster svarende til S-SF - udspil)


174-300-460-450-1750-580-6670330-1590-23820-1370-280-500-2060-220-9500-310280270-210-560-1250-720-920-590-1260-7140-250-260-7600-7110-550-880230-2910-860-520-8830-1330-530-2400-2100-9320-9440470-330-4304450-1500-270-1290-510-2620-340240-8070-360-940290-470-540450380600-230-1030-1470-1760-5340-10190-800720-4430-10740-12460430-490-19002780-3440-390-1060-16440-71011620-3090-24210-9970-610-810-240-1640220-1660-28440-320-1340-3210-410-12620530-480-2550210-1580-6401260-3250-2690-4360-2030-4390350-1350-650-420-840420-10770-2810-4260-760-10400-2280-2800-620-1230-1850-400-1950-2610-1600-670-6800-24880410250-6130300-16560-2160-2540-5600-9230-850-870-114001240-2130-1570-6640-11950-750-3070-12840440-1490-890-370-660-2760-1630-25305190-7560-350-15650-9150-3170310-1830-1190-13060-4720-2820-2750-1520-790-2300-930-1200-2570-1210-14010-4280320-1890-14880-2410-820-1380-730-8320-1240-740-1880-3060-380-10950-1610-3910-2630-2070-4520-2890-9700-700-2390-3450-2010-3190-4080-10420-3740-3880-5500-1810-16180480-3940-290-2520780-1460-4840340-1100-6930-1180-770-1120-2480-1430-1160-1720-2220400-1710-600-2470-1170-9460-1090-9750-10360-6940-1820750-5470-2650-830-2330-1480-1740-1700-1150-4740-2040-1360-1790-1450-1920-1220-3490940-5440-1080-1400-3300-950-4200-2790-2670-8300-2310-1870-2710-980-2000-5210-4550500-1980-2970-780-8860-1670-1040-690730200-960-18410-5710-1840-900800-4240-1990-1440-3470-15150-3330-14410-200-8780670-5460-1560-1070-680-4900-1650-6760-14850-1210-710-560-740-650-450-380-360-450-1060-270-280-1200-560-230230-270-210-1200-2820-210210-240230-820-410-230-1630-23820-2400-280-1710-1250-11620-1290-580-320-250-1570-600410-1290-460-620-1060-930-560-2100-820270-1200-610-420-900-320-1580-330-220-2610-1650240-880-390280-230-220-330-2550-290-2300-3101260-540-310-360-6670-800-9500-880-350-250-1260-250-470-300-390-870-1500-1520-510-750-240-220-550-490-580-640-210-200830-500-1470BILAG 2 - KORT 8Ændringer af trafi kbelastninger på vejnettet 2016 ved en trængselsafgiftsring vedMotorring 3 (takster svarende til S-SF - udspil)


175-460330-23820-310280-920-7140-250230-9320-7600470-330-430-5604450-1500-270-1290-1250-510-2620-340270240-280-2400-470450380600-550-580-1470-5340-540-1760-10190-800720-10740-12460-490-1900-390-16440-3090-24210-9970-610-810-240-260220-1660-28440-320-1340-3210-480210-710-1580-2300-3250-4360-2030-4390350-1350-650-840-4260-760-10400-2280-2800-1640-1230-1850-450-1950-2610-210-1590-1060-1600-2060-670-6800-24880410250-1370-6130-16560-2160-2540-5600-9230-8501240-2130-1570-11950-230-750-3070-12840-1490-890-520-9440-370-660-2760-2530-350-15650-9150-3170310-1830-1190-4720-2820-640-2750-1520-790-930-1200-530-590-1210-1630320-1890-14880-2410-820-1380-730-880-8320-1240-2630-740-1880-3060-380-10950-1610-3910-2070-4520-2890-9700-220-700-2390-3450-2010-3190-4080-3740-3880-5500-16180480-2520780-1460-4840-1100-1180-2480-1160-1720-2220-1710-600-410-2470-1170440-1090-9750 -10360-6940-1820-830-2330-1480-1740-1700-4740-2040-1790-1450-3490940-10840-3300-620-870-2790-8300-1870-2710-2340500-1980-9330-400-2970-780-1050-3780-1040-690-1130730-18410-900-4240-2270-1990-1310-1440-3160670770-1070-680-1650-920-230-330-550-260-1700230-1160-730-1570-850-750230-2400-1500310-310-1200-7600-240-1710-540-330-450-23820-2820-880-350240-390-1640-250-390-650-280BILAG 2 - KORT 9Ændringer af trafi kbelastninger på vejnettet 2016 ved en trængselsafgiftsring vedMotorring 3 - zoomkort (takster svarende til S-SF - udspil)


1763850840-300-2920-610350-580620390-7302580-3700600370-930-370-250510-31105200-540430290-4160-620-2405630-3620-360-560-290-380-210670-5620540-4530700-4690-820320760-1250200-9570830720-1380940-6350990560-2680-520-600-390-350-6640-320-220-530-6901040330-2940-2220-960790260-4490-3960-440-15730930-740-5150-20002403320-260-230-2820300-12405201120-21050220590-1210-9940-6540650360470850-1260-4610-1140-19906806510-340-556015303240-710-420-5030-1460-860-3240-660-1590-24904900-5350-1120910-244002101110-4670340-1200-470-400-2370-5760-1050-28014701340-1230-3360-65012803660-6160310-3040-480-27880-2780270-1060-1500-910-4740-27601660-870-780500-4800-1440-3670-2670-510-18203630-3030-1400-1570-27108104560-3610-640-4240-2090-570550-2600-4680-21101130-5590570-2500-1880-7490-8270-2480-670-14170250-3380-1770-8370-4903350-4330-4620-770-2290-4230-550-2006000460-920-1430740780-6230-1480-13401080-4550770-35401220-3010-500-1040-4410-3460-1530710-5040-1360-1580-4030-2070-2540-1850-11503810-8504730-2010440-8790-2660-62001820-2200-430-460-1190-3370-16400-1330-1220-3710820-18001500-7580-2830-2330-1320-270-8160-4760-450-2130-6190-57505900-2930-8020-2410-3630-2380-3920-3600-3100-410750-5440-7506860-2770-9901360420-1350-19602280-330-58803220-3820-1300530-2650-11430-6380-760-2730-2460-4990-3810-8207201530510210-3110-240-300-1340-660520470-320-920-520200540740-230-29020-300390-400-390250350290-1530-340620360-6903701530350-340-6350-270-780220620-220710-370-370-2920320-260-430-7405630600-290-520-620-390-3700-440-1120-220-870-2370-320-690-55902580-690-15003850360-210260-7001120BILAG 2 - KORT 10Ændringer af trafi kbelastninger på vejnettet 2016 ved en trængselsafgiftsring ved Ring 2(takster svarende til den graduerede model)


177540320-290-3960-740-370520-12101530940-5030-3240-380-650-3040-27880-2780-1060-2920-2670-2710-4240-2090-570-5260-2600-4680-540-5590-2500-1880-1500-8270-2480-18050-4800-14170-3380-1770-83703350-4330-4620-4230-550460-1430740-1120-6230350-1460-1340-3850-620-4550-3540-15402901980-1640-1610-2370-3870570-4410-3460-2580-5780-1580-4450-2020-990-2130-2070610-2540-1850-1150470-3500-7701820-2200-580-6340-157302180-3370-16400-1720-2940-1710-3710-5940-1280-320-260-7970-7580-2830-2330-1470-6760-2000-10440-5380-270-7420-8160-4150-4760-720-450-2640-12790-5910-2010-6190-1110-5750-2520-3720-3350-9940-4110-430-920-460-310-2380-3920-1240-950-960-4860-500-28801220-6990-2860-3030-3320-1630-1100-1140-390-5440-3950-3900-700-750-3100-3510-2770-17970-13300-5040-3700-2350-6910-5280-3140-1660-2260-2680-690-3550-4060-5880-4090-610-2290-3820-1300-2650-7100-4080-8200-4510-4300-10990-17450-860-2320-11910-1840-1070-2190-1860-5680-2910-6180-3630-2170-7840-2210-2620-4260-4990-21010-13200260-1970-1700-400-3830-4830-12480-3000-2800-4840-1030-8440-330-5240-1670-340-3810-6520-3770-1010-4000-1960-25601040-14150-970-1530-3020-4900-4050-1830-410-4950-9401390-210-2710-5590-1580-3920-4330-450-2600-400-18801530-1460-1840-2780-4680940-380-920-5590-580-1770-2200-1150-1120-4240BILAG 2 - KORT 11Ændringer af trafi kbelastninger på vejnettet 2016 ved en trængselsafgiftsring ved Ring 2- zoomkort (takster svarende til den graduerede model)


178BILAG 2 - KORT 12Ændringer af trafi kbelastninger på vejnettet 2016 ved en trængselsafgiftsring vedKommunegrænsen (takster svarende til den graduerede model)-5901180-750-300-580-8440-210-4650-970210-270-780-500-2004301950670-6090720530-960-230230-460-360-400-1150-51406200-280400-5070-1500-3102060-260880630290-5810-510490300-340-610-1350-7130860-59001920-6250-450260660-3190350-4440-2160-7760-1560980-4040-760-940970-8340-850-1160-660-1080240500420-3640-2740730320-6590-15801100-21100-1810-480-6310-1030-14350-5690-2405620-3440-38301130-980-25840-2800470-7060-202044503901200-4020-1800380-650680-2660-1470-1920-6880-330-880750-350-2250-8870-5110-890-2260-410-2490560-5720-1960-520610-4390-8290-20802390-7920-31480280-7500-2850-2050-16200-600-10910-810-3660-7720-2480220-6510-5170-4401700640480-670-2860-43105505520-4620-4301310-9930-770360-2580-82010001240-19904180-2340-1610-3630-5410-9170-6170-36704140200-3300-950-1370960-930-690810-8660-3000-2560-5550-2690-1750-6330-1690-1550-1330-5060-3760-1200940-4710-2840-250-2100-390-910-9560-2350-1510-840510-9910-3960-1230-6830-27901160-2440-3270-3780-730-2380-5660-1300-3590-420-3850-570-8010930-3380-1100-1600-3340-470-1400-27501790-4870-5830-14120-530-1060-1570-220-370270430-1000-1110-6240-1590-1540-700-2420-7730-8000-1120-2650-4000-13010-5870-1680-1640-5601360-6150-11902260-120801810-2240-320-11520-2870-1460-800-1820520-1410-4901210-3070-4110-63803101820-2300-550-6402610-3940-2900-34101560-11330-3880-22210-10040-1530-3570-1980-1140-2290-18230-2460-2670-3230-3240-1780-3650340-3840-1270-7850-1130-2810-2760-2030-5380-2640-1720900-1450-1170-4190450-11110-6201100-250-280-1640-280-520320-8206200-400-700-450-3901950420-340-220-610380-760-1080-220-200-5830-780420-340560-370-2101130-970-650-340-2580-340-650-6090-360-1750300-23002401100-4650880-670-1560-480-400-8440-1960-310-440-760240-200-7760400320-360-360380-66021010720210-300350-1470-410-260-25067010290-200970


179BILAG 2 - KORT 13Ændringer af trafi kbelastninger på vejnettet 2016 ved en trængselsafgiftsring vedKommunegrænsen - zoomkort (takster svarende til den graduerede model)-8440-360-34062002060490-610860970210-850-310880-300-3640-7130-1580-21100-480-143505620-34401130-2800470-270-7060-202044501200230-1800380-1920-660-330-1560-2250-5110-890-2160-2490-5720-1960-520610-4390-8290-20802390-220-4440-7500-2050-16200-600-810-7720-2480-6510640-28605520-4620-4301310-2580-820-19904180-2340-5410-91704140200-3300-950-1370960-930-690670-8660-3000-2560-5550-2690-1750-1690290-1550-970-5060-1200-4710350720-2840-2260-250-370-2100-390-1080-9560-1280-2350-1510-840-1470510-4220-9910-6830-2790-940-3960630-34901460-18920-3270-730-5660-3590-420-12470-3850-8010300-2850-1100-1600-3340-470-1400-27501790-4870-5830-14120-1570330-6350-6300-3760-1110-6240-5400-1540-7730-6330-4000-1350710-3480-1680420-3100-1640-560-6150-1190-12080-329018105570-2240-320-570-3080-5250-11520620-2870-1860-800-1820-1610-4180-700520-1410730-3390-990910-27510-3620-4110-63801590-5120-16601820-780-1300-3090-530-6700-2102610-4590-3940-230-3410-4980-1630-3900-1330-3880-22210-3150-15301640-1520-6640-260-14280-2110-1140-2290-2440-3140-18230-246026-3050-3550-3230-4330-460600-21660-10220-3240-1780-5650-5940-550-2300-2140-410-2390-280-4170-5440-1270-540-7770-2170-3800-1480-5380-4260-3870-7880-6660-5050-3780450-17090-490-500390-700-280-1990-1560-1330-360-340-1920-520-610-2580-480-3270-3640-8440-1800-1860-300-1100-30020606200-260-14350


180-300-450-1750-570480-6740-290320-1600-23800-1370-280-490-2060-400-9440-310260300-210-430-550-1230-700-920-220-1270-7290-260-7700270-7100-2900-880-520-240-8770-1340280-2400-2040-9390-2830-95204490-1520-440-270-500-2630-330240-8040-370-930-460-540380600-230-1460-580-1760-5330-10180-800730-4450-10710-12560400-510-470-18902760-3460-360-16360-720-11670230-3090-24030-9870-620-840-1040-1650200-1660-28550-320-1280-3180-480220-390-12710530-1250-1410-2580210-1580-6501210-3280-2720-4350-2480-1510-830-2020-4340360-1380-610-410-820440-10760-2790-4260-780-10370-2540-2260-2800-1630-1240-1880390-340-1070-1640-1590-24900420-6100330-2150-5600-9260-860-113601240-2130-1560-6690-11940-760-3120-12920450-1490-640-25002505220-7500-2270-3860-350-15750-9220-3150-1820-1180-6810-13020-2430-420-4700-200-2840-2770-1190-1540-1220-770-2280-1200-2550-2250-14090-4330-670-7520-14880-810-560-530-2080-730-8160-1530-2600-1900-3080-10990-3900-2640-4570-630-2890-9600-680-3430-2000-3250-4090-10380-3700-850-1790-16150500-3880310-1020790-1480-4940-250-6870-1170-1140-2440-2490-1730-1130-2210-1710-870-380-1090-2100-5100-1050410-9850-10460-1740-1870-7650760-2320-2390-1450-9790-4730-1780-1430-1800-1910-1210-3540840-1080-5450-740-8900-6050-1290-1260-4170-8340-940-2070-5200-1930-4620510-1960-2940-1670-790-1010720-1160-1470-10010-8800-1610-5990-19660-6220-2920-5790-1550-4290-2820-2910-1420-1120-3480-2290830-14440-8880670-990-55001450700-2690-14920-1860-810-930300320240-1270-1560790-240-650-2250-430-62000-270-320-370-5701210-2790-6740-400-7100-220-380-280-220-580-850-9440-1250-1220-11670-650320-380720-2600-930-280-300-480-1560-1890-830-860-220-520-9390-1890-2600-280-260-2580-470-450-880210-460-520-360-550-740-240-290-320-1640-840-500-800-2060-310-1630-310-550-230-1530-370-640-700-1590-23800-310-2540-220-1270-320-210-410-550-300-450-310-580240-580-540-490-720-1250BILAG 2 - KORT 14Ændringer af trafi kbelastninger på vejnettet 2016 ved en trængselsafgiftsring vedMotorring 3 (takster svarende til den graduerede model)


181-450480320-23800-310260-920-7290-260270-9390-7700-2830-430-5704490-1520-270-1270-500-2630-330300240-300-2400-460600-550-1460-580-5330-540-1760-10180-800730-10710-12560-510-1890-360-16360230-3090-24030-9870-620-840-240200-1660-28550-320-1280-3180-480-2040210-720-1580-3280-4350-1510-2020-4340360-1380-610-820-4260-400-780-10370-2540-2260-2800-1630-1240-1880-340-2580-1600-1070-1640-2060-650-24900420-1370-6100-1650-2150-5600-9260-590-8601240-2130-1560-11940-220-760-470-3120-12920-1490-880-520-370-640-2500-2270-350-15750-9220-3150-280-1820-1180-6810-210-2430-4700-200-2840-2770-1190-1540-1220-770-1200-2550-2250-670-7520-14880-810-560-2080-8160-700-1530-2600-730-1900-3080-10990-3900-4570-630-2890-9600-680-230-3430-2000-4090-1340-3700-3860-5520-850-1790-16150-1250500310-1020790-1480-4940-250-1170-1140-2440-1730-2210-1710-870-380-490-5100-9850 -10460-1870-7650760-390-2320-1450-1740-9790-4730-1780-1800-1910-3540840-1080-10900-8900-1260-960-600-2790-2480-8340-2750-940510-19609250-2100-1670-1010720-3760-1160-1470-5480-2920-1550-4290-3110-1120-830-17370-1620670-9920700-2690-580320-1890-1220-1070-1630-500-450-1670-23800-1160-810-310-450-1890300-270-1270-9390-550-780-1640230-320-370-2260-2540-640-840-340-310790-310-470-880-2250-1200-260-730-300-920-300210BILAG 2 - KORT 15Ændringer af trafi kbelastninger på vejnettet 2016 ved en trængselsafgiftsring vedMotorring 3 (takster svarende til den graduerede model)


Vejdirektoratet har lokale kontorer i Aalborg, Fløng, Herlev, Herning,Middelfart, Næstved og Skanderborg samt hovedkontor i København.Find mere information påvejdirektoratet.dkVEJDIREKTORATETNiels Juels Gade 13Postboks 90181022 København KTelefon 7244 3333vd@vd.dkvejdirektoratet.dk

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!