Kirkeblad-2009-4.pdf - Skalborg Kirke

skalborgkirke.dk

Kirkeblad-2009-4.pdf - Skalborg Kirke

KIRKEBLADET42009SKALBORG SOGN


KirkebladetUdgives af Skalborg MenighedsrådRedaktion:Poul A. Nielsen (ansv. red.), Hannah S. Jensen,Dorte Sandegaard, Søren Thing Andersen ogkirkens præster.Provst Peter A. Krogsøe, Birke Alle 41Træffes 11.30-12.30 undtagen mandagTlf. 98 18 13 83 pakr@km.dkEndnu et præsteskifteDen 30. august tog Skalborg Sogn afsked medsognepræst Mette Nøhr Shaw efter 5 års virkesom præst (25%) her, idet hendes embedefremover udelukkende er knyttet til Gunderup/Nøvling/Gistruppastorat som kirkebogsførendesognepræst.Sognepræst Heine Hansen, Klarupgårdvej 1Træffes 11.30-12.30 undtagen mandagTlf. 98 18 72 57 hloh@km.dkSognepræst Helle RosenkvistLindholmsvej 60 st., 9400 NørresundbyTlf. 21 62 24 40 hros@km.dkKordegn Bente SchüslerTlf. 98 34 33 58Kirketjener Jane JensenTlf. 20 93 42 05 og 98 13 34 28Organist Eva-Marie Kjæhr OlesenTlf. 98 18 49 44 (privat), 98 18 22 03 (kirken)organist@skalborgkirke.dkKorleder Sigrid Damsager FrandsenTlf. 41 40 32 13 (privat), 40 48 11 63 (kormobil)korleder@skalborgkirke.dkKirkekontoretDigtervejen 6, 9200 Aalborg SVTlf. 98 18 00 69. skalborg.sogn@km.dkFax 98 18 02 69. www.skalborgkirke.dkMandag - fredag 09.30-13.00Torsdag tillige 16.00-18.00Lørdag, kun tlf. 10.00-12.00Menighedslokalerne 98 18 85 92Menighedsrådets formandHenning Bentzen, Rungsvej 21, 9200 Aalborg SVTlf. 98 18 33 90 hbe@gvdnet.dkDet var redaktionens mening nu atpræsentere den præst, der skal følgeefter Mette Shaw for så vidt betjeningenaf Skalborg Sogn angår.Men desværre er det ved redaktionensslutning endnu ikke fuldt klarlagt,hvornår vedkommende begynder isin faste tilknytning til Skalborg.Hvor nødig vi end vil, må vi udskydepræsentationen med tekst og billedetil næste kirkeblad, og beklageligvishave uudnyttet spalteplads i dettenummer.PANNæste nummer udkommer 13. februar 2010Layout og tryk:Ballermanns Eftf. Bogtryk & Offset A/S2


Kristne værdierForleden dag i Aalborg så jeg en flok gammeldanskebørn eller unge. De var ved at tageafsked og gav hinanden hånd. Det er nogetmeget nyt, at så unge mennesker af danskherkomst bruger at give hinanden hånd.Nu er det ved at blive almindeligt, og detskyldes, at børn og unge gammeldanskerehar overtaget det fra unge nydanskere medmuslimsk baggrund.Derfor gad jeg vide, om danske børn og ungeogså kan lære af deres muslimske kammerater,at de kan feste uden at drikke sig fulde.At børn er ædruelige, er ganske vist ikke enkristen værdi; det er faktisk en muslimskværdi. Alligevel kunne kristne danskere godtoverveje at værdsætte den.Terrorbomber er derimod ikke nogen muslimskværdi. Der er heller ikke ret mangemuslimer i Danmark, som går ind for dem.At kunne trykke en Muhammedtegning, somstærkt antyder, at muslimer støtter bombeterror,er til gengæld efter nogle danskeresmening en kristen værdi. Det kaldes ytringsfrihedog bliver fremført som noget særligtkristent. Efter min mening er det terror attrykke sådan en tegning. Terrorisme betyderat kæmpe ved at sprede frygt. Hvis jeg varmuslim i Danmark, hvor muslimer i forvejener udsat for mange beskyldninger og megenuvilje, ville min frygt for at leve i Danmarkblive større for hver gang, jeg mødte beskyldningerom, at muslimer er tilhængere afbomber. Når friheden til at bringe den slagsligefrem kaldes „kristen værdi”, ville jegdesuden blive meget forvirret.af Peter HansenNår det efter min mening ikke er en kristenværdi at kunne bringe grove beskyldningermod muslimer, så er kritik af islam til gengælden kristen værdi, ligesom kritik af kristendommener en kristen værdi. Kirken opstodog lever bl.a. af kritik indefra og udefra.Derfor er det også en kristen værdi, at voresblasfemiparagraf aldrig bliver brugt. Vi børmåske ligefrem bevare den med det formålikke at bruge den; som en slags monument foren kristen værdi.Kristendommen bygger på, at Guds søn blevforhånet og spottet og krænket til det yderste,men overvandt det endegyldigt for 2000år siden. Skulle der dumpe en respektløskarikaturtegning af Jesus ind gennem brevsprækken,er det en smags sag, om den skali papirkurven eller på opslagstavlen. Denvalgfrihed er en kristen værdi.I modsætning til Muhammed var Jesus ikkeen mand med held i krig, pengesager og ægteskaber,og troen på ham var længe om at blivenogen succes. Det er netop en kristen værdi,at hovedpersonen for vores tro ikke var nogensvigermors drøm. Det var nemt at gøre narad ham og at latterliggøre kirken i de førsteårhundreder. Det er det stadigvæk mange steder.Derfor er det rart at vide, at Gud selv ogGuds søn for længst har gjort hån og latterliggørelsetil noget ubetydeligt. Vi har åbenbarten Gud, som ikke er spor selvhøjtidelig, ogdet er meget betryggende. Det er ligefrem enstor værdi.På det område er vi til en vis grad Jesu efterfølgere,nemlig at vi har grænser for voresselvhøjtidelighed. Vi har selvironi. Araberei Danmark, fremhæver det som en særligdansk værdi, selvironien, som efter deresopfattelse mangler mange steder i den arabiskeverden.Selvironien er også en mangel blandt nutidensorganiserede ateister og humanister. Det gørdebatten med dem så forfærdelig kedelig. Detfremhæver netop selvironi som noget kristent.Den kan vi roligt opregne som kristen værdi.3


MarkedsdagenDer var sædvanen tro markedsdag efter høstgudstjenestensøndag den 20. sept.Spirekoret underholdt de mange deltagere vedfrokosten.Der var selvfølgelig tombola med mange finegevinster, foræret af et stort antal forretningerog firmaer. Tombolaen indbragte 5.000 kr.,der nu sendes til venskabsmenigheden i SierraLeone.Her vil pengene blive brugt til at fremmedyrkningen af Kasava, en nøjsom plante, derer særdeles velegnet til klimaet dér, og sompopulært kaldes tropernes kartoffel.Klimaændringer i kirkenTorsdag den 28. jan. kl. 19.30 er der Skalborg-Aften med besøg af den populære tv-meteorologJesper Theilgård, som også er en anerkendtforfatterog efterspurgtforedragsholder.Han blev uddannetflyvemeteorologi 1978 oghar siden 2002været fuldtidsansatpå DMI.For sin produktionaf bøger omvejret, vejrfænomenerogklimaet, for både børn og voksne, fik han i2007 Gyldendals faglitterære pris.Klimaet har virkelig ændret sig, og vi er tildels selv skyld i det. Siden 1850’erne er detglobale klima blevet mærkbart varmere. Dethar vi også har mærket i Danmark, hvor gennemsnitstemperaturener steget 1,5°C siden1870. Periodens koldeste år var 1879 med5,9°C i gennemsnit, og det hidtil varmeste årvar 2007 med 9,5°C. (dmi.dk)Vi fik også en grundig orientering om forholdenei venskabsmenigheden, bl. a ved enPP-præsentation, godt hjulpet af en af sognetskonfirmander, Sebastian.4Kom og hør Jesper Theilgaards spændende oghøjaktuelle fortælling om klimaets ændring.


Gospelworkshop 2010 - Gud i kroppen”Lovpris Gud i hans helligdom,lovpris ham i hans mægtige himmelhvælving!Lovpris ham for hans vælde,lovpris ham for hans storhed!Lovpris ham med hornets klang,lovpris ham med harpe og citer,lovpris ham med pauker og dans,lovpris ham med strengespil og fløjter,lovpris ham med klingende cymbler,lovpris ham med rungende cymbler!Alt, hvad der ånder, skal lovprise Herren.”Med disse ord sluttes Salmernes Bog i DetGamle Testamente. Allerede dengang brugtejøderne musik til at lovprise Gud. Folkekirkenhar i mange hundrede år primært brugtorgel og salmesang til menighedens lovsangaf Gud, men i de senere år har inspiration fraandre kirkesamfund i og uden for Danmarkgennem den rytmiske musik og altså ogsågospelmusikken forandret sangen og musikken.Gospel betyder glædeGospel er en kirkelig musikgenre, som har situdspring i afro-amerikanske kirker i USA.Gospel synges af kor og med solosang. Gospelmusikkener nært beslægtet med spiritualsog blues-musikken, og er kristen musik. Ordetgospel kommer fra det engelske ord for evangelium,og de fleste tekster til sangene harudspring i Bibelen og den kristne tradition.Gospel handler om udtryk, indlevelse, energi,glæde, smerte - med hele kroppen. Derfor erGospel også Gud i kroppen, og det har ikkenoget at gøre med, hvor godt man synger.Gospel i Skalborg kirkeVi vil også afprøve gospel i Skalborg kirke,og derfor inviteres alle til at deltage i engospel-workshop i Skalborg kirke lørdag den6. febr. kl. 10 − 17 og søndag den 7. febr. kl.12.30 − 14.30 Gospelworkshoppen afsluttesmed en offentlig gudstjeneste om søndagenkl. 15.00.Workshoppen ledes af Margrete Grarup, derarbejder som sanger og underviser og harspecialiseret sig inden for blues, gospel ogjazz. Gennem de sidste 15 år har hun sungetved talrige koncerter i både ind- og udland,og hun underviser til daglig på bl.a. NordjyskMusikkonservatorium. Margrete Grarup hardesuden beskæftiget sig med teater, både somoptrædende, sanger og sanginstruktør og ertillige ansat i Hasseris kirkes vokalgruppe.Lad os fylde kirken med gospel. Kom og syngmed! Der er plads til alle. Du kan tilmelde digpå Skalborg kirkekontor senest 15. januar.Heine Hansen5


Julemånedens arrangementerFDF´s julestue.Søndag den 22. nov. kl. 11.30 - 15.00Efter søndagens gudstjeneste åbnes FDF’straditionsrige julestue i Sognesalen.Man kan købe frokost med øl og vand ogsiden hen kaffe, te og gløgg med forskelligelækkerier. Der er tombola og salgsbodmed fine adventskranse og dekorationer tilfx dørpynt og kirkegård. Julestuen vil ogsåbyde på underholdning i løbet af eftermiddagen.Kirkens fødselsdag.Søndag den 29. nov. kl. 10.00Denne 1. søndag i Advent fylder SkalborgKirke 39 år. Det markeres ved en særligfestlig gudstjeneste kl. 10.00.Derefter indbyder menighedsrådet til frokostfor alle i Sognesalen. Her vil Klezmer-duoenunderholde med musik og sang til ”hjertetslængsler og smerte, håb, glæde og fest”.AdventsfestOnsdag den 2. dec. kl. 14.00Det bliver som traditionen kræver: Først enkort gudstjeneste i kirken. Derefter samværi Sognesalen med kaffe og lagkage, fællessangog gavespil.JulekoncertTirsdag den 10. dec. kl. 19.30Skalborg Kirkes Ungdomskor vil synge bådevelkendt og nyt, klassisk og rytmisk underledelse af Sigrid Damsager Frandsen og medEva-Marie Olesen ved orglet. Bagefter erSkalborg Husmoderforening vært ved kaffebordeti Sognesalen, hvor der fortsættes medfælles- og korsang.Børnegudstjenester.De mindste: Onsdag den 16. dec. kl. 10.00Dagplejemødre og andre med små børn inviterestil at deltage. Vi begynder i kirken meden gudstjeneste, der er særligt tilrettelagtfor børnene. Bagefter er der sang og leg ognoget lækkert til alle i Sognesalen.6Børnehavebørn: Torsdag den 17. dec. kl. 10.00Alle børnehaverne i sognet er inviteret.Programmet er det samme som dagen før,tilpasset aldersgruppen.Skolebørn: Fredag den 18. dec.Juleafslutningsgudstjenester for Sofiendalskolenselever og lærere.Kirkens julefestMandag den 28. dec. kl. 19.00For alle i sognet, med eller uden børn ogbørnebørn holdes der en god, gammeldagsjulefest med alt tilhørende: julesalmer, juletræ,julefortælling, julemand, julepose, julekagerog julelege. Tilmelding er ikke nødvendig.Julefesten slutter med et julespil opført afSpirekoret i kirken. Dette julespil opføres ogsåved skoleafslutningerne den 18. dec.


GudstjenesterNovemberSøndag 29. 10.00 Peter Hansen 1. søndag i advent. Luk. 4,16-30 KirkebilDecemberSøndag 6. 10.00 Helle Rosenkvist 2. søndag i advent. Matt. 25,1-13Søndag 13. 10.00 Peter A. Krogsøe 3. søndag i advent. Luk. 1,67-80Søndag 20. 10.00 Heine Hansen 4. søndag i advent. Joh. 3,25-36Torsdag 24. 13.30 Helle Rosenkvist JuleaftenTorsdag 24. 15.00 Peter A. Krogsøe JuleaftenTorsdag 24. 16.30 Heine Hansen JuleaftenFredag 25. 10.00 Heine Hansen Juledag. Joh. 1,14-18 KirkebilLørdag 26. 10.00 Peter A. Krogsøe Anden juledag. Matt. 10,32-42Søndag 27. 10.00 Heine Hansen Julesøndag. Matt. 2,13-23JanuarFredag 1. 16.30 Helle Rosenkvist Nytårsdag. Matt. 6,5-13Søndag 3. 10.00 Peter A. Krogsøe Helligtrekongers søndag. Joh. 8,12-20Søndag 10. 10.00 Peter A. Krogsøe 1. søndag efter Helligtrekonger. Mark. 10,13-16Tirsdag 12. 19.00 Helle Rosenkvist Gudstjeneste med Taize-sange og KristuskransSøndag 17. 10.00 Heine Hansen 2. s.e. Helligtrekonger. Joh. 4,5-26Søndag 24. 10.00 Peter A. Krogsøe 3. s.e.Helligtrekonger. Luk. 17,5-10 KirkebilSøndag 31. 10.00 Heine Hansen Søndag Septuagesima. Matt. 25,14-30FebruarSøndag 7. 10.00 Heine Hansen Søndag Seksagesima. Mark. 4,26-32Søndag 7. 15.00 Helle Rosenkvist Gospel-gudstjenesteOnsdag 10. 19.00 Helle Rosenkvist Kyndelmisse-gudstjenesteSøndag 14. 10.00 Peter A. Krogsøe Fastelavns søndag. Luk. 18,31-43Søndag 14. 14.00 Helle Rosenkvist FastelavnsgudstjenesteIndsamlingsformål. Indtil jul: Kirkens sociale arbejde (Kirkens Korshær i Aalborg).I julen: Børnesagens Fællesråd.Derefter og ind til næste kirkeblad udkommer i februar: Det Danske Bibelselskab.Gudstjenester – Drachmannshave, Sofiegården & StationsmestervejMed undtagelse af gudstjenesterne den 24. december er gudstjenesterne på tirsdage kl. 14.15.Der er altergang ved alle gudstjenester undtagen den 24. december.DrachmannshaveSofiegården24. december Heine Hansen kl. 9.45 24. december Heine Hansen kl. 10.455. januar Helle Rosenkvist 12. januar Peter A. Krogsøe2. februar Heine Hansen 9. februar Helle RosenkvistStationsmestervej15. december Heine Hansen19. januar Peter A. Krogsøe16. februar Heine Hansen7


Kirkens kalenderNovemberSøndag 29. 10.00 Kirkens fødselsdag. Festgudstjeneste og kirkefrokost. KlezmerduoenDecemberOnsdag 2. 14.00 AdventsfestOnsdag 9. 19.00 MenighedsrådsmødeTorsdag 10. 19.30 JulekoncertOnsdag 16. 10.00 Jul for de mindsteTorsdag 17. 10.00 Jul for børnehavebørnMandag 28. 19.00 Kirkens julefestJanuarOnsdag 6. 10.00 Højskoledag. ”Henrik Ibsens kvindeskikkelser” ved Lisbeth WeitemeyerTorsdag 14. 19.00 MenighedsrådsmødeFredag 15. 18.00 Fredagstræf. ”Gudsbilleder og krise” ved Ruth Østergaard PoulsenTirsdag 19. 19.00 SangtimeTorsdag 28. 19.30 SkalborgAften. ”Klimaændringer” ved Jesper TheilgaardFebruarOnsdag 3. 10.00 Højskoledag. ”Danskere som indvandrere” ved sognepræst Erik MøllerLørdag 6. 10.00 Gospel Workshop til kl. 17.00Tirsdag 9. 19.00 MenighedsrådsmødeFredag 12. 18.00 Fredagstræf. ”Mediernes bombardement” ved Jørgen PyndtTirsdag 16. 19.00 SangtimeJuletræerSalget af juletræer og pyntegrønt begynder 1.søndag i Advent. Der er betjening hver weekend,de øvrige dage må man betjene sig selv.Betaling kan så ske via en speciel indrettet ogtydelig markeret brevsprække.FastelavnSøndag den 14. februar er der fastelavn medfamiliegudstjeneste kl. 14.00 og efterfølgendefastelavnsfest i Sognesalen. Her er derfastelavnsboller og tøndeslagning, og det eralt sammen helt gratis. Kom og vær med, såfestligt og farverigt udklædt, som du har lyst.

More magazines by this user
Similar magazines