Nyt fra gynækologifronten - gynækolog christine felding

felding.dk
  • No tags were found...

Nyt fra gynækologifronten - gynækolog christine felding

PraksissektorenNyt fra gynækologifrontenAf gynækologChristine FeldingSå er det årets sidste spalte!Sidste gang var det ny inkontinensmedicin,denne gang er der kommetet nyt præparat til behandling afosteoporose. Der er også endnu en nynaturmedicin på banen.Til Jer som synes Kondom-vitsenfra oktobernumret var morsom, harvores kollega Mette Moen i Trondheimen tilføjelse: AVIS-kondomer –we try harder….Som tidligere listes præparater m.v.i alfabetisk rækkefølge.Nye præparaterBonviva ® fra firmaerneRoche ogGlaxo-Smith-Kline.Bonviva ® er et nytbisfosfonat til behandling af osteoporose.Bonviva ® indeholder 150 mgibandronat-natrium og doseres meden tablet en gang om måneden.Indikationen er osteoporose hospostmenopausale kvinder med henblikpå reduktion af risikoen for vertebralefrakturer. Effekten på non-vertebrale(hofte) frakturer er ikkefastslået.Man bør til stadighed tage calciumog vitamin D (dog ikke samtidig medBonviva ® , da absorptionen da nedsættes).Til næste år skulle der dukke en 3-måneders injektionsbehandling op!Som ved andre bisfosfonater, skalder søges individuelt tilskud.Ny naturmedicinBalancedPearl fra firmaet Ferrosan.BalancedPearl er et nyt »unikt« vitaminprogram, som er tilpasset denbiologiske cyklus hos kvinder i denfertile alder. BalancedPearl indeholderessentielle vitaminer og mineralersamt naturlig ekstrakter og olier somgiver kroppen velvære. BalancedPearlskulle bl.a. hjælpe på PMS.Produktet indeholder 28 små poser(sachets), der hver især indeholder endagsdosis (tilpasset gennemsnitligcykluslængde).Der er to forskellige typer af sachets,som bruges i henholdsvis førsteog sidste halvdel af cyklus: Indhold iuge 1+2: 2 stk. multivitamin tablettermed grøn og hvid te samt et højt indholdaf kalk samt 2 stk. kapsler medjern og guarana ekstrakt.Indhold i uge 3+4: 2 stk. multivitamintabletter med grøn og hvid tesamt et højt indhold af kalk, 1 tabletmed Magnesium og vitamin B6 komplexsamt 1 kapsel med kæmpenatlysolie.TipsProps and pearls. En nyåbnet »womenshealthcare lounge« for kvinder,som enten er brystopererede eller inkontinente.Her kan man i lækkertmiljø få gode råd om hvilke hjælpemidlerman kan købe og møde andre,som ikke er bange for at tale om brystproteserog problemer med at holdepå vandet.Forretningen eller »loungen« liggerpå Østerbrogade 56 D i København.Yderligere oplysninger tlf: 35251440 eller www.propsandpearls.comOrienteringGestagenbehandling firedoblerrisikoen for hypospadi.Gestagenbehandling i forbindelsemed fertilitetsbehandling har væretmeget brugt og tidligere behandledeman gerne fra ovulationen/inseminationen/ægoplægningent.o.m. 9 graviditetsuge.Nu er der fremkommet to storestudier som viser, at blandt drengebørnaf mødre som har fået gestagen igraviditeten, var der 4 gange så mangemed moderat eller svær hypospadi(urethras åbning på undersiden af penis,scrotum eller perineum. Kvindernevar her behandlet med gestagen4 uger før eller 14 uger efter befrugtningen.I Danmark anbefales progestinbehandlingi forbindelse med IVF alenetil lutealfasen.Risikoen for hypospadi gælder ikkefor gestagener brugt som kontraception.Metal i støttepessarer fra firmaetNordic Medical.Fra firmaet oplyses at i nogle af støttepessarerne,f.eks. den almindeligeMaiers ring, Hodge-pessaret samt inkontinensringener der et metalskelet,for at gøre pessaret stærkere. En sådanring skal ud, hvis patienten skal tilMR-scanning. Dette bør patientenorienteres om ved opsætningen.Ny forskningHerceptin ® (trastuzumab), som er etmonoklonalt antistof mod HER2-receptoren,halverer brystkræftrecidiverblandt kvinder med HER2-positivetumorer.Præparatet har været kendt i nogleår, men nu er der 2 vigtige nye studiermed store patientmaterialer.Studierne har vist en hazard ratioL æ g e m ag as inet 9/05 23


på 0,54. Den danske brystkræftgruppe,DBCG, anbefaler at behandlingensnarest indføres i Danmark, men behandlingener dyr (ca 225.000 kr. prpatient)Ca 450 danske kvinder ville årligtkunne få glæde af behandlingen, menindtil videre er præparatet ikke godkendti Danmark.PMS (eller PMDD)- projektet somblev omtalt i oktobernumret er nustartet. Det drejer sig om kvinder 18-49 år med svær PMS. Forsøget er etmulticenterprojekt, dobbeltblindt,randomiseret placebokontrolleretstudie af en p-pille med 20 µg ethinylestradiolog 90 µg levonorgestrel(ikke mg, som sætternissen havdeskrevet i forrige nummer). Hvis manhar interesserede patienter, kan dehenvende sig på tlf: 4871 6819 eller påcallcenter@sitesupport.dk .Vaccination mod humant papillomavirus.Nyt projekt på Hvidovre hospitals gynækologiskeafdeling, hvor man søgerkvinder mellem 18 og 25 år. Der er 5besøg, 3 vaccinationer og 3 gangeblodprøver. Deltagerne får 200 kr prgang.Yderligere oplysninger på tlf: 29455186 (8-15) eller på hp-016@hotmail.comUdgåede præparaterClimara ® fra firmaet Schering.Climara ® er et matrixplaster til behandlingaf gener i forbindelse medovergangsalderen, indeholdende hhv.50 µg/24 timer eller 100 µg/24 timer.Plasteret doseres en gang ugentlig.Det »store« plaster på 100 µg erudgået. Det andet findes stadigvæk.Estancombin injektion til behandlingaf manglende libido hos kvinder.Estancombin er et magistrelt præparatindeholdende estradiolcypionat ogtestosteroncypionat og det blev administreretsom månedlige injektioner.Man kan ikke længere ordinerepræparatet. Til kvinder med manglendelibido anbefales derfor testosteronpræparati lille dosis, f.eks. Testogel® .Herefter erder kun tilbagefor Claus ogmig at ønskeJer alle en rigtigGlædeligJul!24L æ g e m ag a sinet 9/05

More magazines by this user
Similar magazines