13.07.2015 Views

Martin Pedersen, Slagelse Kommune - ATV - Jord og Grundvand

Martin Pedersen, Slagelse Kommune - ATV - Jord og Grundvand

Martin Pedersen, Slagelse Kommune - ATV - Jord og Grundvand

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

<strong>Slagelse</strong> <strong>Kommune</strong>serfaringer med forureningerunder utætte belægningerVed <strong>Martin</strong> <strong>Pedersen</strong>,<strong>Slagelse</strong> <strong>Kommune</strong>s MiljøafdelingMiljø <strong>og</strong> Naturwww.slagelse.dk


Indhold1. Præsentation2. Belægningskampagne 2010-2011- fremgangsmåde, resultater, status3. Erfaringer <strong>og</strong> anbefalingerMiljø <strong>og</strong> Naturwww.slagelse.dk


<strong>Kommune</strong>rnes miljøtilsyn• Miljøstyrelsen udpegede i 2010 tilsyn med belægninger, som etsærligt tema som kommunerne skulle have fokus på i forbindelsemed tilsynet med virksomheder.Miljø <strong>og</strong> Naturwww.slagelse.dk


Formål med undersøgelserne• Understøtte tilsynskampagnen om belægninger• Usikkerhed om belægningernes tæthed• Hvor stort er omfanget af forurening• Screene så mange belægninger som muligt indenfor denøkonomiske rammeMiljø <strong>og</strong> Naturwww.slagelse.dk


Udvælgelse af virksomhederUdvalgt til screening:24 potentielt utætte belægninger på 12 virksomhederblev udvalgt:Undersøgelse af belægnings tæthedFirma Adresse Type Belægning Stand Spild Prioriteret tilGod Ok Dårlig Diesel benzin Andet undersøgelsePava Elmedalsvej 3 Autoværksted* Beton x xDinitrol Industrivej 17 Autoværksted* Ærtesten x xNDI Skovsøvej 4 Autoværksted Beton x xUno X Tårnborgvej 128 Benzinstation SF sten x x x xJan Hansen ApS Teknikvej 1 Autoværksted* Asfalt x x xJet Sorøvej 37 Benzinstation Beton/SF-sten x x xShell Smedegade 34 Benzinstation SF-sten ved lyntank x x xShell Strandvejen 49 Benzinstation SF sten x x x xUno X Sorøvej 1 Benzinstation SF Sten x x x xOK Stillingevej 45 Benzinstation SF-sten x xPlus ok Sorøvej 27 Benzinstation SF-sten x x xShell Næstvedvej 48 Benzinstation SF-sten x x xEntreprenørservice Teglværksvej 4 Entreprenør SF sten x xEntreprenørservice Dalssvinget Entreprenør SF sten/ brosten x x x xNilpeter Elmedalsvej 20 Maskinfabrik SF-sten x xStena Kalundborgvej 56 Produkthandel SF-sten/Asfalt/jord x x x x xDahls metal opkøb Produkthandel SF-sten x x* med underv<strong>og</strong>nsbehandling I alt 12Miljø <strong>og</strong> Naturwww.slagelse.dk


Resultater - jordforureninger• Under 13 af de 24 belægninger blev der fundet forurening.• Hovedparten af forureningerne var forholdsvis kraftige, optil godt 9000 mg/kgTS.• Forureningsmængderne var forholdsvis begrænsede.• Forureningerne var hovedsageligt knyttet til bærelagetumiddelbart under belægningerne.Miljø <strong>og</strong> Naturwww.slagelse.dk


Resultater• Tankningsareal, før <strong>og</strong> efterMiljø <strong>og</strong> Naturwww.slagelse.dk


Status – 2 år efter undersøgelserneAfsluttet:• 4 sager afsluttet uden fund af forurening.• 3 sager afsluttet efter bortgravning af større forurening, 12– 100 ton.Verserende sager:• 2 sager afventer sagsbehandling efter gennemførelse afsupplerende undersøgelser.• 3 sager hvor afværge er under planlægning.Miljø <strong>og</strong> Naturwww.slagelse.dk


Konklusioner <strong>og</strong> anbefalinger• <strong>Jord</strong>prøver er et rigtigt godt supplement til miljøtilsynet.• SF-stensbelægninger er ikke tætte, faldforhold <strong>og</strong>vedligeholdelse vigtig.• Hvor der sker koncentrerede spild, bør der stilles krav omtætte belægninger.• Opfølgningen er meget tidskrævende, især undersøgelse afom der er hjemmel, herunder historisk redegørelse.• Man skal overveje om man har ressourcerne til at følge oppå undersøgelserne.• Vores virksomhedstilsyn vil fremover omfatte udtagning afjordprøver.Miljø <strong>og</strong> Naturwww.slagelse.dk


Tak for opmærksomhedenMiljø <strong>og</strong> Naturwww.slagelse.dk

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!