13.07.2015 Views

Martin Pedersen, Slagelse Kommune - ATV - Jord og Grundvand

Martin Pedersen, Slagelse Kommune - ATV - Jord og Grundvand

Martin Pedersen, Slagelse Kommune - ATV - Jord og Grundvand

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Formål med undersøgelserne• Understøtte tilsynskampagnen om belægninger• Usikkerhed om belægningernes tæthed• Hvor stort er omfanget af forurening• Screene så mange belægninger som muligt indenfor denøkonomiske rammeMiljø <strong>og</strong> Naturwww.slagelse.dk

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!