13.07.2015 Views

Martin Pedersen, Slagelse Kommune - ATV - Jord og Grundvand

Martin Pedersen, Slagelse Kommune - ATV - Jord og Grundvand

Martin Pedersen, Slagelse Kommune - ATV - Jord og Grundvand

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Resultater - jordforureninger• Under 13 af de 24 belægninger blev der fundet forurening.• Hovedparten af forureningerne var forholdsvis kraftige, optil godt 9000 mg/kgTS.• Forureningsmængderne var forholdsvis begrænsede.• Forureningerne var hovedsageligt knyttet til bærelagetumiddelbart under belægningerne.Miljø <strong>og</strong> Naturwww.slagelse.dk

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!