13.07.2015 Views

Martin Pedersen, Slagelse Kommune - ATV - Jord og Grundvand

Martin Pedersen, Slagelse Kommune - ATV - Jord og Grundvand

Martin Pedersen, Slagelse Kommune - ATV - Jord og Grundvand

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Status – 2 år efter undersøgelserneAfsluttet:• 4 sager afsluttet uden fund af forurening.• 3 sager afsluttet efter bortgravning af større forurening, 12– 100 ton.Verserende sager:• 2 sager afventer sagsbehandling efter gennemførelse afsupplerende undersøgelser.• 3 sager hvor afværge er under planlægning.Miljø <strong>og</strong> Naturwww.slagelse.dk

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!