13.07.2015 Views

Sund livsstil - Aarhus.dk

Sund livsstil - Aarhus.dk

Sund livsstil - Aarhus.dk

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Folkesundhed <strong>Aarhus</strong> arbejder sammen med aarhusianernepå at gøre livet sundere og sjovere. Vi arbejder med sundhedi bred forstand. Vi tror på borgernes evne til at ændre vaner.Vi rådgiver, støtter og vejleder borgere, der vil have sundhedind i livet og hverdagen. Vores team af højtuddannedesundhedsprofessionelle har viden, der virkerog møder borgerne, hvor de er:Det vil sige på borgernes egne betingelser.Folkesundhed <strong>Aarhus</strong> er en del af <strong>Aarhus</strong> Kommune.www.Folkesundhed<strong>Aarhus</strong>.<strong>dk</strong>Folkesundhed <strong>Aarhus</strong> · Ceres Allé 13 · 8000 <strong>Aarhus</strong> C · Telefon 87 13 40 35


Har du god stil?Folkesundhed <strong>Aarhus</strong> guider dig til ensundere <strong>livsstil</strong>Folkesundhed <strong>Aarhus</strong> giver dig mulighedfor at skifte stil. <strong>Sund</strong> Livsstil erfor dig, der ønsker at ændre <strong>livsstil</strong> idit eget tempo. Vi fokuserer på dig, dinmad og motion. Vi begynder der, hvordu står i dag.For at sikre, at du får gavn af forløbetskal du være mellem 18 og 65 år,have et BMI på 25 eller derover ogvære uvant med motion. Og du skalselvfølgelig være interesseret i at arbejdefor at opnå en sundere <strong>livsstil</strong>. Dustarter med en samtale hos en af voressundhedskonsulenter.Hjælp til at ændre vanerI forløbet arbejder vi med følgendeemner:n Vaner og forandring af vaner.n Almindelig sund mad.n Motion. Der vil være fysisk træningi forløbet.n Redskaber til at fastholde en ny,sundere <strong>livsstil</strong>.Forløbet strækker sig over 10 gange ogvarer cirka to-en-halv time per gang. Vihar ladet nogle mødedage være åbnefor at kunne tilrettelægge i forhold tildet hold, du kommer på. Efter afslutningaf forløbet har du mulighed forat komme til møder, hvor du kan findestøtte til din nye, sunde <strong>livsstil</strong>.Det er nemt at komme i gang:123Ring til Folkesundhed <strong>Aarhus</strong> påtelefon 87 13 40 35.Kig forbi Folkesundhed <strong>Aarhus</strong> påCeres Allé 13, 8000 <strong>Aarhus</strong> C.Læs mere om rygestop påFolkesundhed<strong>Aarhus</strong>.<strong>dk</strong>‘‘Jeg havde virkelig brug for at tabe mig. I dag træner jegog har lagt min kost om, og det går i den rigtigeretning med vægten.Amalie, 32 år.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!