DHUV - Dokumentation v1 0.pdf - Socialstyrelsen

socialstyrelsen.dk

DHUV - Dokumentation v1 0.pdf - Socialstyrelsen

December 2012XML-skemaerStandardisering afsnitflader iforbindelse medDHUV-projektet


Indholdsfortegnelse1. Indledning 31.1. Læsevejledning 32. XML-skemaer 42.1. Overblik over udviklede snitflader 42.2. Introduktion til XML-skemaer og webservices 52.2.1. XML-skemaets rolle 52.2.2. Grundlæggende om webservices 52.3. Implementering af DHUV-webservices 62.3.1. Bevillinger og posteringer mellem DHUV-systemet ogøkonomisystemet 62.3.2. Bestilling fra DHUV-systemet til leverandørsystemet 72.3.3. Opfølgning fra DHUV-systemet til leverandørsystemet samt statusfra leverandørsystemet til DHUV-systemet 82.3.4. Stam- og grundoplysninger mellem DHUV-systemet ogleverandørsystemet 9Bilag A. Visuelt overblik over snitflader 10A.1. Bevillinger fra DHUV-systemet til økonomisystemet 11A.2. Posteringer fra økonomisystemet til DHUV-systemet 12A.3. Bestilling fra DHUV-systemet til leverandørsystemet 13A.4.A.5.A.6.Opfølgning fra DHUV-systemet til leverandørsystemet samt statusfra leverandørsystemet til DHUV-systemet 15Stam- og grundoplysninger fra DHUV-systemet tilleverandørsystemet 16Stam- og grundoplysninger fra leverandørsystemet til DHUVsystemet17A.7. Datastrukturen AddressPostal 18Bilag B. XML-skemaer 19


1. IndledningDette dokument udgør den afsluttende dokumentation af deudviklede XML-skemaer. Dokumentet indeholder forslag til,hvordan XML-skemaer kan bringes i anvendelse ved hjælpaf webservices. Herigennem vil det gennemførte standardiseringsarbejdekunne medvirke til at understøtte DHUVarbejdsgangenemellem kommuner og leverandører.Arbejdet med at udvikle XML-skemaer har udgjort fase 3 af DHUVintegrationsstandardiseringsprojektet.Til grund for det gennemførte modelleringsarbejdeligger de forretningshændelser, der blev identificeret, og dedatabeskrivelser, der blev udarbejdet, for de udvalgte informationsudvekslingeri projektets første og anden fase 1 .1.1. LæsevejledningDokumentet bygger oven på de tidligere udarbejdede databeskrivelser. Ikapitel 2 beskrives detaljer omkring design og anvendelse af de XMLskemaer,der på teknisk niveau anvendes til at standardisere informationsudvekslingmellem DHUV-systemer og henholdsvis økonomi- og leverandørsystemer.Bilag A rummer et grafisk overblik over de udviklede XML-skemaer.Bilag B refererer til den tekniske leverance bestående af selve XMLskemaerne.Bilag C indeholder beskrivelser fra projektets fase 1 og 2.I denne leverance fokuseres der på selve XML-skemaerne, der er slutproduktetaf fase 3 – og i mindre grad på de systemer, der skal kobles. Dettedokument viser, hvordan snitfladerne kan bringes i anvendelse og giver enindledende forklaring af deres kontekst. En egentlig vejledning til standardiseretdannelse af webservices og etablering af testservere til afprøvning ogtest af snitfladerne er ikke omfattet af denne leverance.Målgruppen for dette dokument er læsere med nogen teknisk forståelse samtindblik i de begreber og termer, der knytter sig til DHUV-projektet.1 Servicebeskrivelser: Standardisering af snitflader i forbindelse med DHUV-projektet (bilag C)3 XML-skemaer Standardisering af snitflader i forbindelse med DHUV-projektet


2. XML-skemaerI dette afsnit beskrives detaljer omkring design og anvendelsen af de XMLskemaer,der er udgangspunktet for standardiseringen af informationsudvekslingenmellem DHUV-systemer og henholdsvis økonomi- og leverandørsystemer.Kapitlet giver indledningsvist et overblik over de udviklede snitflader. Derefterbeskrives, hvordan snitfladerne kan indgå i webservices som kan implementereshos de forskellige aktører, der indgår i dataudvekslingen.2.1. Overblik over udviklede snitfladerFor hver af de seks snitflader er der udviklet et samlende XML-skema (jf.visuelt overblik i bilag A), der afspejler det hierarki af elementer, der fremgåraf bilag B. Den følgende liste viser de tekniske betegnelser for de overordnededatastrukturer, der er udviklet for hver snitflade. Desuden angives etnummer for hver snitflade, der benyttes gennemgående i kapitlet.SnitfladenummerNavn på snitflade Navn på XML-skema1 Bevillinger fra DHUV-systemet tiløkonomisystemet2 Posteringer fra økonomisystemet tilDHUV-systemet3 Bestilling fra DHUV-systemet tilleverandørsystemet5 Stam- og grundoplysninger fraDHUV-systemet til leverandørsystemet6 Stam- og grundoplysninger fraleverandørsystemet til DHUVsystemetBevillinger_fra_DHUV_til_oekonomisystemPosteringer_fra_oekonomisystem_til_DHUVBestilling_fra_DHUV_til_leverandoersystem4 Opfølgning fra DHUV-systemet tilleverandørsystemet samt status fraleverandørsystemet til DHUVsystemetOpfoelgning_fra_DHUV_til_leverandoersystem_samt_status_fra_leverandoersystem_til_DHUVStamdata_fra_DHUV_til_leverandoersystemStamdata_fra_leverandoersystemet_til_DHUV4 XML-skemaer Standardisering af snitflader i forbindelse med DHUV-projektet


2.2. Introduktion til XML-skemaer ogwebservicesDette afsnit giver en grundlæggende introduktion af sammenhængen i mellemXML-skemaer og webservices, som er nyttig ved læsning af det efterfølgendeafsnit.2.2.1. XML-skemaets rolleDet er XML-skemaet, der fastlægger alle detaljer om, hvilke datastrukturer ogdataelementer der kan passere igennem en snitflade. I XML-skemaet kan dereksempelvis stilles krav om, at data skal være af en bestemt type såsomtekst, tal eller en dato. Desuden kan indholdet begrænses yderligere igennemsærlige krav, for eksempel til tekstformat, højeste antal cifre i en prisangivelseeller krav om, at indholdet vælges fra enprædefineret liste.Figuren til venstre er et lille udsnit af XMLskemaet,der definerer snitflade 4. Udsnittet viseren del af den datastruktur, der er benyttet i forbindelsemed opfølgning på indsatser (IndsatsOpfoelgningStruktur).Det fremgår af eksemplet, at deto første elementer i denne struktur er en beskrivelseaf indsatsen (IndsatsBeskrivelseTekst) ogen angivelse af formålet med indsatsen (Indsats-FormaalTekst). Det ses, at elementerne beggehar datatypen string – altså tekststreng – og at debegrænser tekstindholdets maksimale længde tilhenholdsvis 1.000 og 500 tegn.For hver af de 6 snitflader er der udviklet et XML-skema, der benytter sammemetode og syntaks som vist i eksemplet.2.2.2. Grundlæggende om webservicesEn udbredt metode til at bringe en standardiseret snitflade i anvendelse er atimplementere den ved hjælp af SOAP-webservices. I webservices udvekslesstrukturerede forretningsdata i XML-format i henhold til nogle retningslinjer,der er kendt på forhånd af begge parter i udvekslingen. Disse retningslinjer erdefineret i en servicekontrakt. Det er i denne sammenhæng, XML-skemaerbringes i anvendelse, idet en af hovedbestanddelene i servicekontraktennetop er XML-skemaer.Når XML-skemaerne ligger fast, kan de indgå i en webservice, der udstilles tilbrug for andre parter, og det sikres således, at dataoverførsel altid sker ihenhold til servicekontraktens underliggende XML-skemaer. En webservicekan rumme en eller flere såkaldte webserviceoperationer, der hver svarer tilet stykke veldefineret forretningsfunktionalitet. Webserviceoperationen udfyldersin rolle ved at håndhæve formatet for indgående og udgående XML-5 XML-skemaer Standardisering af snitflader i forbindelse med DHUV-projektet


data. Derudover er det naturligvis afgørende at parterne, der kommunikerer,har en fælles forståelse af hvilken betydning dataindholdet tillægges.Den aktør, der udstiller en webservice, benævnes ofte udstilleren eller denudstillende part. Tilsvarende benævnes en aktør, der fortager kald til en webservice,den kaldende part. Der kan uden problemer være flere aktører, derhar samtidig adgang til at foretage kald til en webservice. Det bemærkes, atdet er den kaldende part, der igangsætter kommunikationen, og at udstillerenblot stiller sin service til rådighed for eventuelle kald uden at vide, om ellerhvornår de kommer. Det vil således være den aktør, der har behov for ataflevere eller indhente data, der udgør den kaldende part.Hvis brugen af webservices skal understøtte sagsgangen mellem aktørernepå en hensigtsmæssig måde, er det afgørende, at webservicen er udstillethos den relevante aktør.2.3. Implementering af DHUVwebservicesI det følgende gives en række anvisninger for, hvordan webservices, webserviceoperationerog XML-skemaer tænkes implementeret hos de tre typeraktører, der indgår i dataudvekslinger i DHUV-sammenhæng. Der angiveskonkrete placeringer af webservices hos de respektive aktører, der muliggørudveksling af data i henhold til de forretningshændelser, der er beskrevet idet tidligere dokument 2 .I de beskrevne snitflader indgår nedenstående tre typer aktører:DHUV-systemet. Der er tale om kommunens DHUV-system, og der indgårsåledes kun et enkelt DHUV-system.Økonomisystemet. Dette vedrører kommunens økonomisystem, og derindgår derfor kun et system af denne type i snitfladerne.Leverandørsystemet. Vedrørende DHUV-systemets kommunikation medleverandørsystemer er det væsentligt at bemærke, at hver kommune typiskhar flere leverandører. Snitfladerne er beskrevet med udgangspunkt ikommunens kommunikationsbehov med den enkelte leverandør, hvorforder gennemgående benyttes bestemt ental: Leverandørsystemet.2.3.1. Bevillinger og posteringer mellem DHUVsystemetog økonomisystemetI dette afsnit beskrives samspillet mellem snitflade 1 og snitflade 2, der vedrørerkommunikation af henholdsvis bevillings- og posteringsdata for indsatser.I snitflade 1 kommunikeres bevillingsdata til økonomisystemet, hvorimod2 Servicebeskrivelser: Standardisering af snitflader i forbindelse med DHUV-projektet6 XML-skemaer Standardisering af snitflader i forbindelse med DHUV-projektet


snitflade 2 tillader kommunikation retur til DHUVsystemetaf de faktiske posteringer vedrørende enbevilget indsats. De XML-skemaer, der ligger tilgrund for de to snitflader, er næsten ens, hvilketskyldes, at det næsten er det samme dataindhold,der tillades i begge retninger.For snitflade 1 vil det være kommunens økonomisystem,der udstiller en webserviceoperation, for eksempelnavngivet ModtagIndsatsBevilling. Kommunikationenved hjælp af snitfladen gennemføres ved, at DHUV-systemet kalderden udstillede webserviceoperation og derved sender XML-data svarendetil en ny bevilling til økonomisystemet. Økonomisystemet foretager enregistrering af bevillingsdata og svarer kaldet med en status, som indikererom kaldet er korrekt gennemført 3 . Det XML-skema, der er udviklet til at understøttesnitflade 1, hedder Bevillinger_fra_DHUV_til_oekonomisystem.Når posteringsdata skal kommunikeres tilbage tilDHUV-systemet, vil det kunne ske ved, at økonomisystemetkalder en webserviceoperation, for eksempelnavngivet ModtagIndsatsPosteringer, der erudstillet af DHUV-systemet. Trinene er de sammesom tidligere. Først kaldes operationen i DHUVsystemetmed de relevante XML-data indeholdendeposteringsdata, dernæst registreres data i DHUVsystemet,og endelig afsluttes kaldet med en statusbesked.Det XML-skema, der er udviklet til atunderstøtte snitflade 2, hedder Posteringer_fra_oekonomisystem_til_DHUV.Bevillinger og posteringer sammenkædes på tværs af systemerne ved hjælpet id kaldet BevillingIdentifikator, der dannes i DHUV-systemet og sendesover snitfladerne hver gang.2.3.2. Bestilling fra DHUV-systemet til leverandørsystemetSnitflade 3 er beregnet til overførsel af en bestilling tilet leverandørsystem hos en specifik leverandør. Dadet er DHUV-systemet, der står som afsender afbestillingsdata, vil det være leverandørsystemet, derer udstiller snitfladens webservice. Af dette følger, atalle leverandører skal udstille tilsvarende webservicesfor at kunne modtage digitale bestillinger frakommuner. Det XML-skema, der er udviklet til atunderstøtte snitflade 3, hedder Bestilling_fra_DHUV_til_leverandoersystem.3 Der er for alle snitflader tale om en teknisk status, der viser om kaldet er korrekt gennemført.7 XML-skemaer Standardisering af snitflader i forbindelse med DHUV-projektet


Som del af de XML-data, der udgør bestillingen, indgår også et id kaldet BestillingIdentifikator,der unikt identificerer bestillingen i forbindelse med densenere opfølgning.2.3.3. Opfølgning fra DHUV-systemet til leverandørsystemetsamt status fra leverandørsystemettil DHUV-systemetSnitflade 4 benyttes i forbindelse med, at en kommune ønsker at rekvirere enstatus fra en given leverandør vedrørende en indsats, som kommunen harbestilt. Denne snitflade er anderledes end de foregående, idet den er struktureretomkring et stykke manuelt opfølgningsarbejde, der skal udføres hosleverandøren.Som det fremgår af figuren, foregår dataudvekslingen i 7 trin.1. I det første trin kaldes en webserviceoperation, der er udstillet hos leverandørsystemet,for eksempel ModtagOpfoelgAnmodning. Dette kald benytteren datastruktur bestående af både en borgers cpr-nummer og et DHUVbestillings-idsvarende til det, der er beskrevet forsnitflade 3.2. Leverandørsystemet registrerer opfølgningsanmodningen.3. Leverandørsystemet besvarer servicekaldetmed en teknisk statusbesked, der udelukkendefortæller, om anmodningen er modtaget.4. Det fjerde punkt i udvekslingen består i, atleverandøren som manuel sagsbehandling fremskafferopfølgningsdata vedrørende bestillingen.Først når det punkt er afsluttet, kan næste trinigangsættes.5. Efter de relevante opfølgningsdata for bestillingener indtastet hos leverandøren, skifter rollerne mellem aktørerne. Såledeser det leverandørsystemet, der nu kalder en webserviceoperation (fxModtagOpfoelgInformation), som DHUV-systemet udstiller. Det er også enmulighed, at dette kald sker på baggrund af en timer i leverandørsystemet.6. De rekvirerede informationer registreres i DHUV-systemet.7. DHUV-systemet kvitterer med en teknisk statusbesked.Det XML-skema, der er udviklet til at understøtte snitflade 4, hedder Opfoelgning_fra_DHUV_til_leverandoersystem_samt_status_fra_leverandoersystem_til_DHUV.8 XML-skemaer Standardisering af snitflader i forbindelse med DHUV-projektet


2.3.4. Stam- og grundoplysninger mellem DHUVsystemetog leverandørsystemetSnitflade 5 og 6 anvendes i forbindelse med udveksling af stam- og grunddatamellem DHUV-systemet og et eller flere leverandørsystemer. Det er reeltde samme data, der udveksles i de to snitflader.Derved begrænser forskellen mellem de to sig tilden måde, hvorpå de anvendes.Snitflade 5 anvendes i de tilfælde, hvor der foreliggernye stam- eller grunddata for en borger i kommunensDHUV-system. Når dette indtræder, børDHUV-systemet kontakte alle leverandører, der harbehov for kontakt til den pågældende borger. Dettekan ske ved, at DHUV-systemet kalder en webserviceoperation(fx ModtagBorgerStamdata), der udstilles hos hver af de leverandører,der indgår i samarbejdet med kommunen. På baggrund af igangværendeog afsluttede indsatser i DHUV-systemet kan kommunen afgøre,hvilke leverandører det er relevant at sende borgerens stam- og grundoplysningertil.Det XML-skema, der er udviklet til at understøtte snitflade 5, hedder Stamdata_fra_DHUV_til_leverandoersystem.Snitflade 6 benyttes til at sende samme type data – blot i den modsatte retning.Det er i denne sammenhæng leverandørsystemet, der besidder opdateredestam- og grundoplysninger for en borger. Leverandørsystemet kalder enwebserviceoperation, der er udstillet af DHUVsystemet.Når der ankommer nye data til DHUV-systemet fraet leverandørsystem via snitflade 6, vil det væremuligt direkte at benytte snitflade 5 til at udsendedisse data til andre leverandører. På denne måde vilDHUV-systemet fra kommunalt hold kunne hjælpemed at holde alle relevante leverandørsystemerajour med denne type data.Det XML-skema, der er udviklet til at understøtte snitflade 6, hedder Stamdata_fra_leverandoersystemet_til_DHUV.9 XML-skemaer Standardisering af snitflader i forbindelse med DHUV-projektet


Bilag A. Visuelt overblikover snitfladerI dette bilag vises et grafisk overblik for hver af de 6 snitflader.Flere snitflader benytter datastrukturen AdressPostal, som vises som overbliksidst i dette bilag.10 XML-skemaer Standardisering af snitflader i forbindelse med DHUV-projektet


A.1.Bevillinger fra DHUV-systemettil økonomisystemetDette er et grafisk overblik over datastrukturen, der anvendes i snitflade 1:Bevillinger_fra_DHUV_til_oekonomisystem.11 XML-skemaer Standardisering af snitflader i forbindelse med DHUV-projektet


A.2.Posteringer fra økonomisystemettil DHUV-systemetDette er et grafisk overblik over datastrukturen, der anvendes i snitflade 2:Posteringer_fra_oekonomisystem_til_DHUV.12 XML-skemaer Standardisering af snitflader i forbindelse med DHUV-projektet


A.3.Bestilling fra DHUV-systemet tilleverandørsystemetDette er et grafisk overblik over datastrukturen, der anvendes i snitflade 3:Bestilling_fra_DHUV_til_leverandoersystem.Figuren er af pladshensyn er delt i to, og elementetIndsatsStruktur (se blå markering) findes under det samlede overblik.13 XML-skemaer Standardisering af snitflader i forbindelse med DHUV-projektet


14 XML-skemaer Standardisering af snitflader i forbindelse med DHUV-projektet


A.4.Opfølgning fra DHUV-systemettil leverandørsystemet samt statusfra leverandørsystemet tilDHUV-systemetDette er et grafisk overblik over datastrukturen, der anvendes i snitflade 4:Opfoelgning_fra_DHUV_til_leverandoersystem_samt_status_fra_ leverandoersystem_til_DHUV.15 XML-skemaer Standardisering af snitflader i forbindelse med DHUV-projektet


A.5.Stam- og grundoplysninger fraDHUV-systemet til leverandørsystemetDette er et grafisk overblik over datastrukturen, der anvendes i snitflade 5:Stamdata_fra_DHUV_til_leverandoersystem.16 XML-skemaer Standardisering af snitflader i forbindelse med DHUV-projektet


A.6.Stam- og grundoplysninger fraleverandørsystemet til DHUVsystemetDette er et grafisk overblik over datastrukturen, der anvendes i snitflade 6:Stamdata_fra_leverandoersystemet_til_DHUV.17 XML-skemaer Standardisering af snitflader i forbindelse med DHUV-projektet


A.7.Datastrukturen AddressPostalDette er et grafisk overblik over datastrukturen AddressPostal, der anvendesi flere snitflader.18 XML-skemaer Standardisering af snitflader i forbindelse med DHUV-projektet


Bilag B. XML-skemaerXML-skemaer svarende til alle 6 snitflader er fremsendt elektronisk i filformatet.xsd til Socialstyrelsen i forbindelse med afslutning af projektets tredjefase.19 XML-skemaer Standardisering af snitflader i forbindelse med DHUV-projektet


Om DeloitteDeloitte leverer ydelser inden for revision, skat, consulting og financial advisory til både offentlige og private virksomheder i en langrække brancher. Vores globale netværk med medlemsfirmaer i mere end 150 lande sikrer, at vi kan stille stærke kompetencer tilrådighed og yde service af højeste kvalitet, når vi skal hjælpe vores kunder med at løse deres mest komplekse forretningsmæssigeudfordringer. Deloittes cirka 182.000 medarbejdere arbejder målrettet efter at sætte den højeste standard.Deloitte Touche Tohmatsu LimitedDeloitte er en betegnelse for Deloitte Touche Tohmatsu Limited, der er et britisk selskab med begrænset ansvar, og dets netværkaf medlemsfirmaer. Hvert medlemsfirma udgør en separat og uafhængig juridisk enhed. Vi henviser til www.deloitte.com/about foren udførlig beskrivelse af den juridiske struktur i Deloitte Touche Tohmatsu Limited og dets medlemsfirmaer.© 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Medlem af Deloitte Touche Tohmatsu Limited

More magazines by this user
Similar magazines