Landzonetilladelse til indretnig af udendørs fitninessplads ...

haderslev.dk

Landzonetilladelse til indretnig af udendørs fitninessplads ...

Sundhed og forebyggelsev/ Koordinator Dorthe EwaldNørregade 416100 Haderslev28. august 2013 • Sagsident: 13/12307• Sagsbehandler: Keld RoedHaderslev KommunePlan og EjendomsudviklingHonnørkajen 16100 HaderslevTlf. 74 34 34 34Fax 74 34 00 34post@haderslev.dkwww.haderslev.dkDir. tlf. 74342218kerod@haderslev.dkLandzonetilladelse til indretnig af udendørs fitninessplads Stadionvej 15, Gram, HaderslevkommuneAfgørelseHaderslev Kommune meddeler hermed tilladelse efter planlovens § 35, stk. 1 til at der som ansøgtkan etableres en udendørs fitnessplads på et 135 m2 stort areal på matr. nr. 1067 Gram,Stadionvej 15, Gram, Haderslev kommune.Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt.Tilladelsen offentliggøres på kommunens hjemmeside i uge 36, 2013.DETTE ER IKKE EN BYGGETILLADELSEVær derfor opmærksom på, at byggeriet ikke må igangsættes før der er søgt og meddeltbyggetilladelse vedHaderslev kommune - Byg og Bolig - Rådhuscentret 7, 6500 Vojens. Mail:bygogbolig@haderslev.dkLovgrundlagPlanloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1027 af 20.10.08 med senere ændringer.Lovens skal sikre, at den sammenfattende planlægning forener de samfundsmæssige interesser iarealplanlægningen og medvirker til at værne landets natur og miljø, så samfundsudviklingen kan1/3


ske på et bæredygtigt grundlag i respekt for menneskets livsvilkår og for bevarelsen af dyre - ogplantelivet.Tilladelsen er givet efter § 35, stk. 1 i lov om planlægning.Efter § 35 må der i landzone ikke foretages udstykning, opføres ny bebyggelse eller ske ændringeri anvendelsen af bestående bebyggelse og arealer uden forudgående tilladelser frakommunalbestyrelsen.RedegørelseSundhed og forebyggelse v/ Koordinator Dorthe Ewald søger om tilladelse til at etablere enudendørs fitnessplads på 135 m2 i tilknytning til p-pladsen ved Gram fitnesscenter Stadionvej 15,Gram, Haderslev kommune.Pladsen etableres inde ved stadion i tilknytning til eksisterende parkeringsplads til frotidscenteretog ligger således særdeles hensigtmæssigt placeret logistisk set.Der er ikke foretaget naboorientering af nærmeste naboer efter planlovens § 35, stk. 4. idet det jf.stk. 5 er vurderet at det er af underordnet betydning for naboerne idet anlægget er placeret indemidt på fritidscenterets sportsarealer, hvor redskaberne er omgivet af sportsfaciliteter ogparkeringsplads til disse faciliteter.Det ansøgte vurderes ikke at tilsidesætte de hensyn, der skal varetages efter Planloven.I henhold til EF-habitatdirektivets bilag IV er en række dyre- og plantearter strengt beskyttede. Påbaggrund af Naturstyrelsens oversigt over bilag IV arter i Danmark og ud fra oplysninger om deresudbredelse, krav til levesteder og foreliggende oplysninger om kendte lokale forekomster er derforetaget en vurdering af projektets mulige påvirkning af arterne.Det vurderes, at projektets aktiviteter ikke vil medføre væsentlig negativ påvirkning af levestederog bestande af danske bilag IV arter, idet der ikke sker ændringer i arealanvendelsen, etableresanlæg, eller forekommer udledninger, som kan antages at ville få sandsynlig væsentlig negativindflydelse, der yderligere vil påvirke de beskyttede arter.Detaljeret kendskab til de enkelte arters forekomst i området haves dog ikke.KlagemulighedHaderslev Kommunes afgørelse kan inden 4 uger fra offentliggørelsen påklages til Natur- ogMiljøklagenævnet, jf. klagevejledninger.Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet.Hvis De ikke umiddelbart efter klagefristens udløb har modtaget besked fra Haderslev Kommuneom, at der er klaget over afgørelsen, kan tilladelsen udnyttes. De bør dog først kontaktekommunen for at få oplyst, om der skal meddeles tilladelse efter anden lovgivning.For spørgsmål kontakt undertegnede på email: kero@haderslev.dk eller telefon 74 34 22 18.Med venlig hilsenKeld RoedPlanlæggerPlan & EjendomsudviklingKopi til:2/3


Danmarks Naturfredningsforening (dn@dn.dk)Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomité v/ Bent Karlsson, Højgårdsvej 9, 6500 Vojens(Bent.Karlsson@mail.dk)Skattecenter Haderslev,( ejendomsvurdering.grundvaerdi@skat.dk)Friluftsrådet v. M.Martinsen(m.martinsen@mail.tele.dk)Dansk FritidsfiskerforbundBRMU@frederikshavn.dkKLAGEVEJLEDNINGLov om planlægning.Afgørelser truffet i henhold til § 35, stk. 1 i lov om planlægning, (lovbekendtgørelse nr. 813 af 21.juni 2007) kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet, jf. § 58, stk. 1 nr. 1.Klageberettigede efter § 58 er miljøministeren og i øvrigt enhver med retlig interesse i sagensudfald, jf. § 59, stk. 1. Klageberettigede er endvidere jf. 59, stk. 2, landsdækkende foreninger ogorganisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen afvæsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen, på betingelse af:at foreningen eller organisationen har vedtægter eller love, som dokumenterer dens formål, ogat foreningen eller organisationen repræsenterer mindst 100 medlemmer.Klagen skal være skriftlig og være modtaget af kommunen inden 4 uger efter, at afgørelsen eroffentliggjort. For afgørelser, der ikke offentliggøres, regnes fristen fra den dato, hvor afgørelsen ermodtaget, jf. § 60, stk. 1.BetalingDet er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af din klage, at du indbetaler etgebyr på 500 kr. til Natur- og Miljøklagenævnet. Nævnet vil sende dig en opkrævning pågebyret, når nævnet har modtaget klagen fra kommunen. Natur- og Miljøklagenævnet vil ikkepåbegynde behandlingen af klagen, før gebyret er modtaget. Vejledning om gebyrordningen kanfindes på Natur- og Miljøklagenævnet hjemmeside (www.nmkn.dk).Gebyret tilbagebetales, hvisdu får helt eller delvis medhold i din klage.Klagerne adresseres til:Natur og Miljøklagenævnet,Rentemestervej 8, 2400 København NV.og indsendes til:Haderslev Kommune, Honnørkajen 1, 6100 Haderslev.Kommunen sender klagen videre til Natur- og Miljøklagenævnet med kopi af sagens akter. De vilmodtage kopi af kommunens brev til Natur- og Miljøklagenævnet.En tilladelse må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Er der klaget rettidigt, må tilladelsenikke udnyttes, medmindre Natur- og Miljøklagenævnet bestemmer andet, jf. § 60, stk. 4.Hvis De vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder efter, atafgørelsen er meddelt/offentliggjort.3/3

More magazines by this user
Similar magazines