Erfaringerne med offentlige-private samarbejdsformer - primo

primodanmark.dk

Erfaringerne med offentlige-private samarbejdsformer - primo

SES.DKErfaringerne med offentligeprivatesamarbejdsformerSigne Primdal Rahbek


SES.DKSlots- og Ejendomsstyrelsens missionEjendomsvirksomhed – vi bygger eller lader andre bygge for os (OPP).At tilvejebringe kontorlokaler til staten og vedligeholde dem.Stille ejendomsfaglig viden til rådighed for vores kunder og brugere.Bygge effektivt og hurtigt til markedspris med kvalitetsfokus.


SES.DKOPP i DanmarkMed jævne mellemrum viser analyser, at den danske byggebranche både erineffektiv og har en ringe innovationsevne.OPP kan være et af redskaberne til at imødegå disse mangler.I Danmark vælges OPP ikke for at skaffe finansiering, men pga. hensynet tiltotaløkonomi og fordelingen af risici.OPP med privat ejerskab og OPP med offentligt ejerskab.OPP er anvendt ved nybyggeri og selv om hverken model eller overvejelserne omfordele/ulemper kan overføres direkte til renovering eller vedligehold, ligger der enspændende udfordring heri.


SES.DKSES og OPPSES har de sidste 6 år arbejdet med atudvikle og iværksætte OPP-modeller istaten.OPP er for SES et fuldgyldigt alternativtil private lejemål og statsbyggerier forat tilvejebringe lokaler til staten.SES er statens OPP-bestiller på kontorogarkivområdet.


SES.DKSES’ OPP-projekterRigsarkivet – Det første statslige OPP projekt.Tinglysningsretten i Hobro: Det første statslige OPP-projekt ibrugtaget.SKAT Haderslev: Et skræddersyet lejemål.Retterne i Herning, Holbæk, Holstebro og Kolding: Udbud af fire OPPaftaleri ét OPP-udbud.Retten i Roskilde: SES’ første udbud af OPP med offentligt ejerskab, hvortilbud blev modtaget medio juli. Forventes ibrugtaget 2013.Vestre Landsret i Viborg: I udbud – Tilbudsfrist 9. november 2011.Forventes ibrugtaget 2014.Landsarkivet i Viborg: Udbud under forberedelse. Forventes ibrugtaget2014.


SES.DKKonkrete erfaringer og lessons learnedErfaringer med de indledende faser ogbyggefasen – begrænsede erfaringermed driftsfasen.Positive erfaringer med ibrugtagningpå projekterne i forhold til det aftalte,tid og kvalitet.Overvejende positive erfaringer medden første del af driftsfaserne.


SES.DKSES’ OPP-modelSES arbejder med en fast men modulopbygget OPP-model, hvor der i denkonkrete sag overvejes følgende dimensioner:– Udgangspunktet er en lejekontrakt baseret på funktionskrav og en bloc overførsel af risicitil OPP-leverandøren.– Udgifter til drift og forbrug placeres i overvejende grad hos OPP-leverandøren.– Der skal tages stilling til eventuel statslig overtagelse af aktivet efter aftaleperioden.– Hvilke ydelser kan med fordel inkluderes i udbuddet?– Betalingsmekanismen skal sikre tilfredsstillende drift, mens en garantistillelse kan givesikkerhed frem til ibrugtagning. Betalingsmekanismen er ”sidste udvej”; derfor skal dervære en konfliktløsningsmekanisme.– Der indbygges krav og incitamenter til løbende energioptimering fsva bygningensenergiforbrug.


SES.DKHvorfor OPP?Hvorfor ikke OPP?Potentiale for innovation og nye løsninger.Det er ikke SES’ opfattelse, at alle projekter løses bedst i OPP.Korrekt anvendelse af OPP giver klare totaløkonomiske fordele idet byggeri, drift,vedligehold og energi sammentænkes i et livscyklusperspektiv (bæredygtighed),hvilket også giver mulighed for innovative løsninger.OPP giver muligheden for en bedre risikofordeling mellem den offentlige og denprivate part, da risici allokeres til den part, der har de bedste forudsætninger for atpåvirke og/eller prissætte den enkelte risiko.


SES.DKBygherre- vs. bestillerrolleDen offentlige part går fra at værebygherre og ejer til at blive bestiller oglejer.Det indebærer, at bestiller og brugerskal fokusere på udarbejdelsen affunktionskrav, krav til tilbud ogvurdering af tilbud.Bestillerrådgiver skal ikke kvalitetssikreeller stille indirekte krav til løsninger.


SES.DKUdfordringer ved OPPAt bryde med indgroede mønstre - Partnerskab er ikke to, der optrædersom bygherrer, men to parter der deles og bidrager med hver sin andel –hvilket aftalen fastlægger.At påtage sig nye roller – også når det indebærer øget risiko.Fleksibilitet over 20-30 år;– Over OPP-aftalens tidsspænd kan funktionskrav ændre sig markant. Det er derfornødvendigt at efterspørge en fleksibel ydelse.– Brugerne skal fokusere på bygningernes funktioner.– Standardiserede løsninger og ikke unikabyggerierAt afgive traditionel bygherreindflydelse og den budgetmæssigefleksibilitet.Hvis udfordringerne tages op i en konstruktiv ånd, er der for alle parterpotentiale for succes.


SES.DKPopulære myterDeponeringsreglerne– Anvendelse af OPP ”de rigtige steder” indebærer totaløkonomiske fordele for denoffentlige bestiller. OPP bør ikke vælges på baggrund af rent regnskabstekniske årsager ogsamtidigt er deponeringsreglerne et nødvendigt og fornuftigt styringsredskab i forhold tilde offentlige finanser.Besværlige udbud– Udbud af OPP behøver ikke være mere besværligt end udbud af andre projekttyper, mender er initialomkostninger ved at lære en ny model at kende. Derfor bør der ikke være formange forskellige OPP-modeller på tværs af den offentlige sektor.– Løsningen er bl.a. en større grad af standardisering af OPP-modellen, hvilket KFST sammenmed SES og andre i øjeblikket arbejder på at sikre.Manglende viden om OPP– Der er efterhånden en stor OPP-ekspertise i SES og det nye OPP-kontaktpunkt i regi af KFSTvil også gøre det lettere for andre aktører at få hurtigt svar på relevante spørgsmål.


Spørgsmål?SES.DK

More magazines by this user
Similar magazines