Lokalplan 10-071 - Aalborg Kommune

aalborgkommune.dk

Lokalplan 10-071 - Aalborg Kommune

LOKALPLAN 10-071LÆSØGADE-KARRÉENLæsøgade, Sjællandsgade, Himmerlandsgade og VendsysselgadeØ-GADEKVARTERETAALBORG KOMMUNETEKNISK FORVALTNINGMARTS 2004


Nærmere oplysningerAalborg KommuneTeknisk Forvaltning, By og MiljøStigsborg Brygge 5, Postboks 2199400 NørresundbyTlf. 9931 2000Lokalplanen er udarbejdet af SBS Byfornyelse i samarbejde med Aalborg KommuneForsidebilledet: Kig ad Sjællandsgade mod Markus Kirken.


IndholdsfortegnelseLokalplan 10-071Læsøgade-karréen i Ø-gadekvarteretVejledningHvad er en lokalplan? ...............................................................................................................................5RedegørelseLokalplanens formål..................................................................................................................................7Lokalplanområdet .....................................................................................................................................8Lokalplanområdets omgivelser..................................................................................................................8Områdets anvendelse ................................................................................................................................8Områdets fremtidige forhold .....................................................................................................................9Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning .............................................................................10LokalplanenIndledning ...............................................................................................................................................151. Formål ..............................................................................................................................................162. Område og zonestatus.......................................................................................................................163. Arealanvendelse ...............................................................................................................................164. Udstykning .......................................................................................................................................175. Bebyggelsens placering og omfang ..................................................................................................176. Bebyggelsens udseende ....................................................................................................................187. Ubebyggede arealer ..........................................................................................................................208. Veje, stier og parkering.....................................................................................................................219. Tekniske anlæg.................................................................................................................................2110. Miljø .................................................................................................................................................2111. Grundejerforening ............................................................................................................................2112. Betingelser for, at ny bebyggelse må tages i brug .............................................................................2213. Lokalplan og byplanvedtægt ............................................................................................................2214. Servitutter .........................................................................................................................................2215. Retsvirkninger ...................................................................................................................................22Vedtagelse ...............................................................................................................................................23Tinglysning ................................................................................................................................................24BilagErhvervskategorier, Bilag A ......................................................................................................................25Støj fra erhverv, Bilag B............................................................................................................................29Støj fra trafik, Bilag C ...............................................................................................................................31Parkeringsnormer, Bilag F .........................................................................................................................33Matrikelkort ..................................................................................................................................... Bilag 1Arealanvendelse .............................................................................................................................. Bilag 2Bevaringsværdier ............................................................................................................................ Bilag 3Aalborg Kommune


Vejledning§Hvad er en lokalplan?Lokalplaner skal styre den fremtidige udvikling i etområde og give borgerne og byrådet mulighed for atvurdere konkrete tiltag i sammenhæng med planlægningensom helhed.I en lokalplan fastlægger byrådet bestemmelser for,hvordan arealer, nye bygninger, beplantning, veje,stier osv. skal placeres og udformes inden for etbestemt område. Lokalplanen består af:Redegørelsen, hvor baggrunden og formålet medlokalplanen beskrives, og der fortælles om lokalplanensindhold. Herudover redegøres der bl.a. ogsåfor de miljømæssige forhold, om hvordan lokalplanenforholder sig til anden planlægning, og omgennemførelse af lokalplanen kræver tilladelser ellerdispensationer fra andre myndigheder.Planbestemmelserne, der er de bindende bestemmelserfor områdets fremtidige anvendelse. Illustrationersamt tekst skrevet i kursiv har til formål atforklare og illustrere planbestemmelserne og er såledesikke bindende.Bilag:Matrikelkort, der viser afgrænsningen af området iforhold til skel.Arealanvendelseskort, der viser, hvordan områdeter disponeret. Kortet hænger nøje sammen med lokalplanbestemmelserneog er bindende.Bevaringskort, der viser bebyggelsens bevaringsværdi.Øvrige bilag. Lokalplanen indeholder herudoverfølgende bilag: Erhvervskategorier, Støj fra erhverv,Støj fra trafik, og Parkeringsnormer, som uddybereller illustrerer lokalplanbestemmelserne.LokalplanforslagetNår byrådet har udarbejdet et forslag til lokalplanoffentliggøres det i mindst 8 uger. I den periode harborgerne lejlighed til at komme med bemærkninger,indsigelser eller forslag til ændringer. Når offentlighedsperiodener slut vurderer byrådet, i hvilken udstrækningman vil imødekomme eventuelle indsigelserog ændringsforslag. Herefter vedtages planenendeligt.Hvis byrådet, på baggrund af de indkomne indsigelsereller efter eget ønske, vil foretage så omfattendeændringer, at der reelt er tale om et nyt planforslag,starter proceduren forfra med offentliggørelse af etnyt lokalplanforslag.Den endelige lokalplanNår byrådet har vedtaget lokalplanen endeligt ogbekendtgjort den i avisen, er den bindende for deejendomme, der ligger inden for lokalplanens område.Det betyder, at der ikke må etableres forhold istrid med planens bestemmelser.Lovlig eksisterende bebyggelse eller lovlig anvendelse,som er etableret før lokalplanforslaget blevoffentliggjort, kan fortsætte som hidtil, selvom det eri strid med lokalplanen - også efter ejerskifte.Lokalplanen medfører ikke pligt til at gennemføre debebyggelser eller anlæg, der er beskrevet i planen.RetsvirkningerLokalplanens retsvirkninger er nærmere beskrevet iafsnittet Retsvirkninger i lokalplanen.Kommuneplantillæg 1.55Lokalplanen er i overensstemmelse med de gældendekommuneplanrammer.Hvornår laves der lokalplan?Planloven bestemmer, at byrådet har pligt til at lavelokalplan, før der gennemføres større udstykningereller større bygge- og anlægsarbejder, herunder nedrivningaf byggeri. Endvidere når det er nødvendigtfor at sikre kommuneplanens virkeliggørelse, ellernår der skal overføres arealer fra landzone til byzone.Byrådet har ret til på ethvert tidspunkt at beslutte atudarbejde et lokalplanforslag.Aalborg Kommune 5


RedegørelseLokalplan 10-071Læsøgade-karréen i Ø-gadekvarteret6 Marts 2004


RedegørelseLokalplan 10-071Læsøgade-karréen i Ø-gadekvarteretNordLokalplanområdets afgrænsning.Lokalplanens baggrund og formålLokalplanens formål er at fastlægge retningslinier forden fremtidige anvendelse og bebyggelse i Læsøgade-karréeni Ø-gadekvarteret i Aalborg for dervedat skabe rammerne for byfornyelse i området og sikre,at byfornyelsens resultater fastholdes.Lokalplanen skal sikre, at områdets fortsatte hovedanvendelseer til boligformål med mulighed for atindpasse publikumsorienterede funktioner i stueetagen,hvor der allerede er erhverv.Der lægges vægt på, at områdets meget homogenebebyggelse skal bevares. I lokalplanen fastlæggesderfor bygningsregulerende bestemmelser, der har tilhensigt at bevare områdets særpræg og helhedsvirkning.Lokalplanen indeholder ikke bestemmelser om gennemførelse,men fastlægger alene rammerne for denfremtidige udnyttelse.Marts 2004 7


RedegørelseLokalplan 10-071Læsøgade-karréen i Ø-gadekvarteretLokalplanområdetLokalplanen omfatter Læsøgade-karréen, beliggende iØ-gadekvarteret i den østlige del af Aalborg by. Lokalplanområdetafgrænses af Læsøgade, Sjællandsgade,Himmerlandsgade og Vendsysselgade som angivet påbilag 1.Lokalplanens område udgør i alt ca. 5.500 m² forudenvejareal.Lokalplanområdets omgivelserØ-gadekvarteret er et etageboligområde opført i periodenfra omkring 1917 til 1953. Læsøgade-karréener opført i perioden 1936 til 1953.Nord for lokalplanområdet ligger Østre Anlæg, somer et rekreativt område for hele kvarteret. Øst forområdet ligger Handelsskolen, der medfører en forholdsvisstor trafik af studerende og lærere, ligesomder er busstoppested umiddelbart foran skolen iLangelandsgade for enden af Vendsysselgade.Sydøst for området ligger Østre Alle, der afgrænserområdet mod bydelen Vejgaard, ogmod vest fortsætter boligbebyggelsen med veldefineredeboligkarréer afgrænset af Sjællandsgade,Vendsysselgade og Østre Alle samt Læsøgade ogSamsøgade.Områdets anvendelseOmrådet er udpræget boligområde og anvendes næstenudelukkende til boliger. Det samlede antal boliger iområdet er ca. 180.I karréen findes der en række mindre erhverv i formaf en damefrisør, en grill, en malerforrretning, endøgnbutik, en frisørsalon og en genbrugsbutik. Derhar tidligere været flere butikker i området, men de ernu nedlagt og ombygget til boliger.Gårdrummet er domineret af 3 garageanlæg, der i altkan rumme 21 biler. Garagerne er placeret centralt igårdrummet. Opholdsarealerne i gårdene er primærtbeliggende langs bagfacaderne og er af varierendestørrelse og karakter. Særligt gårdene langs Sjællandsgadeer små og utidssvarende.Bebyggelsens karakterKarréen er udført som sluttede randbebyggelser langsde omgivende gader. Alle facader fremstår i blankmur, og mange steder er de oprindelig tegltage udskiftetmed eternit.Karréen afgrænses af Læsøgade, Sjællandsgade,Himmerlandsgade og Vendsysselgade. Bebyggelsenmod gaden varierer mellem 3½ og 4½ etage.Langs Vendsysselgade og Himmerlandsgade er tagkonstruktionerneovervejende udført som sadeltagmed kviste, mens der mod Sjællandsgade og Læsøgadeprimært er anvendt mansardkonstruktioner.Udtjente udhuse og nedslidte belægninger i Læsøgadekarreén.8 Marts 2004


RedegørelseLokalplan 10-071Læsøgade-karréen i Ø-gadekvarteretGårdmiljø i Læsøgade-karréen.Lokalplanens indholdDet er målet dels at skabe et godt bomiljø med gode,anvendelige og attraktive opholdsarealer for beboerne,dels at bevare den homogene bebyggelse.Lokalplanen indebærer, at områdets eksisterende antalboligetagemeter (boligarealet) skal bibeholdes.Nye gårdmiljøerLokalplanen åbner mulighed for, at der kan skabes etsammenhængende friareal i karréen.Ombygning og bevaringLokalplanen indeholder bygningsregulerende bestemmelser,der har til formål at fastholde og genskabede oprindelige bygningsmæssige kvaliteter.Der er således bestemmelser om, at vinduer og døreved udskiftning skal erstattes af oprindelige formater,ligesom der ved tagudskiftning skal anvendes tegl.Eksempler herpå findes i Aalborg Kommunesbygningsarkiv.Med henblik på at skabe lys og luft samt for at givemulighed for etablering af større, sammenhængendearealer i gården, kan eksisterende bygninger, skurem.v. nedrives.Marts 2004 9


RedegørelseLokalplan 10-071Læsøgade-karréen i Ø-gadekvarteretFærre byggefelterFor at skabe bedre og større opholdsarealer i karreernei fremtiden er det kun de sluttede randbebyggelser,der markeres som byggefelter.Bygninger, der ligger udenfor byggefelterne og somer til hinder for tilvejebringelse af rimelige friarealforholdi karréen, kan nedrives i henhold til bestemmelsernei byfornyelsesbeslutningen for karréen.Lokalplanen har ingen umiddelbare konsekvenserfor bygninger uden for byggefelterne, der ikke nedrives,men de vil ikke senere kunne genopføres,såfremt de som følge af brand, dårlig vedligeholdelsestilstandeller andet må nedrives.service og kulturelle formål. Ejendommene i Sjællandsgadeer omfattet af regionplanens afgrænsningaf centerområde i Øgade-kvarteret. Dette giver mulighedfor indretning af store butikker langs Sjællandsgade.I forbindelse med udarbejdelse af et kommuneplantillægfor detailhandel i hele kommunen vil afgrænsningenaf bydelscenteret i Øgade-kvarteret blive foreslåetændret, så det i højere grad er i overensstemmelsemed de faktiske forhold. Bebyggelsen Sjællandsgade42-48 er ikke egnet til indretning af storebutikker, hvorfor området tages ud af afgrænsningen.Det betyder at butikker inden for hele lokalplanområdethøjst må have et bruttoetageareal på 200 m².Tidssvarende boligerLokalplanen danner også grundlag for, at der træffesbeslutning om bygningsfornyelse af ejendomme i området.Byfornyelsen kan f.eks. have til formål at udbedreinstallationsmangler (toilet, bad og køkken).Lokalplanens sammenhæng med andenplanlægningForholdet til kystenLokalplanområdet ligger i kystnær byzone og ersåledes omfattet af planlovens §16, stk. 4. Det betyder,at der i forbindelse med udarbejdelsen af lokalplanenskal gøres rede for den visuelle påvirkning påkysten, og at en evt. afvigelse fra den eksisterendebebyggelses højde og volumen skal begrundes.Nærværende lokalplan er en del af et eksisterendebyområde og planen åbner ikke mulighed for ændredebygningshøjder og -volumen. Vedtagelse aflokalplanen vil således ikke ændre den nuværendevisuelle påvirkning af kysten.Kommuneplanen/bykatalogetLokalplanens område er omfattet af kommuneplanens/bykatalogetsbyplanrammer for delområdeØ-gadekvarteret 21. Langs Sjællandsgade er der enrække mindre kælderbutikker, der i dag anvendes tilHimmerlandsgade 6-8 som ejendommen var tegneti 1932. Tegningen er hentet i Aalborg Kommunesbygningsarkiv.ByfornyelseAalborg Kommune ønsker at sikre, at der kan gennemføresbyfornyelse i lokalplanområdet.Byfornyelsesbeslutningen kan indeholde bestemmelserom fornyelse af utidssvarende ejendomme samtom etablering af private, fælles friarealer. Byfornyelsegennemføres med hjemmel i Byfornyelseslovens§ 9 og med baggrund i nærværende lokalplan, sombl.a. skal sikre, at de byfornyelsesbeslutninger vedrørendeprivate, fælles friarealer der gennemføres, fastholdesfremover.10 Marts 2004


RedegørelseLokalplan 10-071Læsøgade-karréen i Ø-gadekvarteretLokalplanen omfatter Læsøgade-karréen i andenetape af friarealforbedringerne i Ø-gadekvarteret.ByfornyelsesbeslutningSideløbende med lokalplanen er der udarbejdet byfornyelsesbeslutningfor Læsøgade-karréen i Ø-gadekvarteret.Byfornyelsebeslutningen skal danne grundlagfor friarealforbedringer i karréen.Friarealerne etableres med fælles opholdsarealer hvorenkelte bagbygninger fjernes, ligesom en del af deneksisterende parkering i gårdene kan nedlægges.EjerlavUdgifterne til etablering af private, fælles friarealerbetales af stat og kommune. Det er et krav, at derefterfølgende skal stiftes et ejerlav for karréen, somskal varetage drift, vedligeholdelse og renholdelse affriarealerne. Alle ejendomme, der er omfattet af enbyfornyelsesbeslutning om etablering af private, fællesfriarealer, har pligt til at være medlem af ejerlavet.Det fælles friareal opdeles i to områder med hver sitejerlav.Miljøhensyn i byfornyelsenAalborg Kommune har i 2001 udarbejdet en miljømanualmed retningslinier for byfornyelse og støttetboligbyggeri.Ændringer i eksisterende bebyggelse eller opførelseaf ny bebyggelse skal, såfremt det sker med offentligstøtte, således følge Aalborg Kommunes til enhvertid gældende retningslinier for miljøstyret byggeri.Retningslinierne kan rekvireres ved henvendelse tilkommunens tekniske forvaltning.KommuneatlasKommuneatlas for Aalborg Syd, udarbejdet i 1994af Skov- og Naturstyrelsen i samarbejde med AalborgKommune, indeholder en beskrivelse af bevaringsværdigebygninger og byområder opført før1940. I forbindelse med udarbejdelsen af denne lokalplaner også de nyere bygninger registreret i forholdtil bevaringsværdi.Alle bygninger inden for lokalplanområdet er jf.kortbilag 3, er af middel bevaringsværdi og skal somhovedregel bevares.Evt. ombygninger skal foretages med respekt for denoprindelige arkitektur og i sammenhæng med den omgivendebebyggelse.Kollektiv trafikLokalplanområdet betjenes af det kommunale bybusnet.ParkeringDer er i dag offentlig parkering i form af kantstensparkeringlangs Læsøgade, Sjællandsgade, Himmerlandsgadeog Vendsysselgade. Endvidere er derindrettet særlige parkeringspladser mod midterrabatteni Vendsysselgade.De offentlige parkeringsmuligheder påvirkes ikke aflokalplanen. De eksisterendeprivate parkeringspladseri gårdene skønnes reduceret med ca. 15 pladser, somfølge af de foreslåede byfornyelsesaktiviteter, hvorvedbrugerne henvises til den offentlige parkering.Gader og stierBiltrafikken har adgang til alle gader, der omgiverkarréen.Læsøgade, Himmerlandsgade og Vendsysselgade erlokalveje, mens Sjællandsgade er overordnet trafikvej.Tekniske anlægLokalplanen indeholder bestemmelser om, at ny bebyggelseskal tilsluttes Aalborg Kommunes Fjernvarmeforsyning.Området elforsynes fra Aalborg Kommunes Elforsyning.Vandforsyningen sker fra Aalborg Kommunes Vandforsyning.Marts 2004 11


RedegørelseLokalplan 10-071Læsøgade-karréen i Ø-gadekvarteretMiljøforholdKloakeringLokalplanens område er omfattet af kommunensspildevandsplan. Området er fælles kloakeret og spildevandetledes til Renseanlæg Vest.Under kraftig regn udledes der opspædet spildevandtil Limfjorden.JordforureningAalborg Kommune har ikke kendskab til, om derinden for lokalplanområdet er deponeret affald ellersket forurening af jorden. Der kan dog have foregåetaktiviteter, som har givet anledning til jordforurening.Hvis der i forbindelse med bygge- og anlægsarbejderkonstateres tegn på jordforurening, skal arbejdet standsesog Aalborg Kommunes tekniske forvaltning underrettes.Amtsrådet vurderer, om der skal fastsættesvilkår for det videre arbejde. Der henvises tilmiljøbeskyttelseslovens § 21 og jordforureningslovens§ 71.Opgravning og flytning af forurenet jord skal anmeldestil kommunalbestyrelsen. I Aalborg Kommuneskal anmeldelsen ske til Renovationsvæsenet. Anmeldelseaf jordens anvendelse skal tillige ske til detpågældende amtsråd og den pågældende kommunalbestyrelse,hvor jorden ønskes genanvendt.Himmerlandsgade 6 til 16.12 Marts 2004


RedegørelseLokalplan 10-071Læsøgade-karréen i Ø-gadekvarteretMiljøvurdering af virksomhederNår Aalborg Kommune tillader ny aktivitet i et område,sker det på grundlag af en miljøkonsekvensvurdering.Enhver aktivitet er klassificeret efter, hvor meget denerfaringsmæssigt belaster omgivelserne med bl.a.støj, rystelser og trafik.Der benyttes et klassificeringssystem som fremgår afbilag A.Trafikstøj skal måles ved LAeq (24) - det døgnækvivalente,A-vægtede lydtryksniveau - jf.Miljøstyrelsens vejledning om trafik i boligområder(pt. vejledning nr. 3/1984), se bilag C.AffaldshåndteringI Aalborg Kommune er der ugentlig indsamling afdagrenovation samt genbrugsordning for papir, pap,glas, jern/metal og storskrald. Genbrugsordningen erbaseret på centralt placerede genbrugscontainere ogmånedlige indsamlinger ved den enkelte gadedør.Klassificeringen i bilag A er vejledende. Der kanforekomme situationer, hvor en virksomhed kan placeresi en lavere eller højere miljøklasse. Inden forlokalplanområdet er miljøklasserne 1-2.Lokalplanen begrænser ikke den eksisterende lovligeerhvervsudøvelse for virksomheder.Eksisterende virksomheder betragtes som nye, når deudvides eller ændres væsentligt.Støj fra virksomhederDer er fastsat vejledende grænseværdier for denstøjbelastning, virksomheder inden for lokalplanområdetmå påføre omgivelserne.Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for støjbelastningfremgår af bilag B.TrafikstøjI forbindelse med ombygninger og nybyggeri skalbebyggelsen udformes sådan, at Miljøministeriets tilen hver tid gældende grænseværdier vedrørendetrafikstøj overholdes. Dette indebærer, at støjniveauetikke må overstige 30 dB(A) i beboelsesrum og 35dB(A) i kontorer og lignende. På de udendørsopholdsarealer er grænseværdierne for støj fra trafik55 dB(A) ved boliger.Marts 2004 13


RedegørelseLokalplan 10-071Læsøgade-karréen i Ø-gadekvarteret14 Marts 2004


Anmelder: Aalborg Kommune, Teknisk Forvaltning, Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby. Tlf.: 9931 3131PlanbestemmelserLokalplan 10-071Læsøgade-karréen i Ø-gadekvarteretNordLokalplanområdets afgrænsning, mål 1:5.000IndledningLokalplanens bestemmelser er bindende og tinglysespå de ejendomme, der omfattes af lokalplanen. Teksti kursiv har til formål at forklare og illustrere lokalplanbestemmelserne.Tekst skrevet i kursiv er altsåikke lokalplanbestemmelser og er således ikke bindende.Marts 2004 15


PlanbestemmelserLokalplan 10-071Læsøgade-karréen i Ø-gadekvarteret1. FormålLokalplanens formål er at sikre:1.1at det planmæssige grundlag for gennemførelse af byfornyelsei lokalplanområdet er til stede,1.2at områdets fortsatte hovedanvendelse er boligformål.1.3at sikre fælles friarealer til områdets brugere,1.4at vedligeholdelse og ændringer af eksisterende bebyggelseforetages under hensyn til den stedligebyggetradition med hensyn til proportioner ogmaterialevalg,1.5at ny bebyggelse gives en ydre fremtræden, der tilpassesden stedlige byggetradition,2. Område og zonestatus2.1 MatrikeloversigtLokalplanens område er vist på Bilag 1.Lokalplanen omfatter følgende matrikelnumre:Aalborg Markjorder:4q, ejerlejl. 1-8, 4bd, 4be, 4di, ejerlejl. 1-30, 4bq,4dk, 4dl, 4dm, 4bæ, ejerlejl. og 1-17, 5oa, ejerlejl. 1-10, 5ob, ejerlejl. 1-10, 5oc, 5oo, 5ov samt alle parceller,der efter 12. august 2002 udstykkes fra de nævnteejendomme inden for lokalplanens område.2.2 ZoneforholdLokalplanområdet er beliggende i byzone.3. Arealanvendelse3.1 Områdets anvendelseOmrådet skal anvendes til bolig- og erhvervsformål.Inden for området kan der indrettes eller opføresbebyggelse til beboelse, butikker, butikker med værksted,restaurationsvirksomhed, klinikker, kontorer,service, kulturelle formål, fritidsformål, rekreativeformål, tekniske anlæg og mindre værksteder tilområdets lokale forsyning.I lokalplanområdet kan der placeres virksomhederinden for miljøklasse 1-2. Anvendelsesbestemmelserneer specificeret i bilag A, erhvervskategorier.De nævnte miljøklasser med tilhørende beskyttelsesafstandbruges som vejledende grundlag for lokaliseringaf erhverv.Der kan fastsættes grænseværdier for den støjbelastningvirksomheder må påføre omgivelserne.Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for eksternstøj fra virksomheder fremgår af bilag B.Anvendelsesbestemmelserne er ikke til hinder for, ateksisterende lovlig anvendelse fortsætter.3.2 FællesfaciliteterInden for lokalplanområdet kan der indrettes fællesfriarealer og lokaler til brug for områdets beboere.3.3 BygningsanvendelseDer kan kun indrettes publikumsorienterede funktioneri eksisterende erhvervslokaler i stuen. Publikumsorienteredeerhverv omfatter butikker og service.For butikker i lokalplanområdet gælder et maksimaltbruttoetageareal på 200 m².1. sal og derover kan kun anvendes til boligformål.Eksisterende boligarealer må ikke nedlægges til fordelfor anden anvendelse.16 Marts 2004


PlanbestemmelserLokalplan 10-071Læsøgade-karréen i Ø-gadekvarteret4. UdstykningIngen bestemmelser ud over gældende lovgivning.5. Bebyggelsens placering og omfang5.1 Byggefelter og etagehøjderNy bebyggelse skal opføres inden for de byggefelter,som vist på lokalplanens Bilag 2.Gesimshøjden på eksisterende byggeri skal også vednybyggeri være overgang til taget.Der må maksimalt etableres en tagetage. Tagetagenkan indrettes med en indskudt etage i højst halvdelenaf tagetagen (ikke en selvstændig etage, men en storhems). Bemærk, at bygningsreglementet stiller særligebrandsikkerhedskrav til sådanne løsninger.Ny bebyggelse i gadelinie skal opføres som sluttetrandbebyggelse fra skel til skel.Bestemmelsen har til formål dels at sikre tilstrækkeligefriarealer, samt sikre, at gaderne fremstår somhelstøbte og klart definerede gaderum.5.2 BoligarealI eksisterende bebyggelse skal antal boligetagemeter(boligareal) bibeholdes.Erhvervslejemål i Sjællandsgade hvorafnogle er overgået til anden anvendelse.Marts 2004 17


PlanbestemmelserLokalplan 10-071Læsøgade-karréen i Ø-gadekvarteret6. Bebyggelsens udseende6.1 FacaderYdermure skal fremtræde i blank mur af ensfarvedeteglsten. Facader mod gaden skal fremstå i røde sten.Det er karakteristisk for bebyggelsen, at den modgaden fremstår uden sokkel, således at facadestenenegår til fortov, ligesom de stramt placeredekældervinduer udgør et karakteristisk dekorativt elementpå bebyggelsens gadefacader.Bygningens oprindelige facadeudtryk vil kunne sespå de bygningstegninger, der i sin tid dannede grundlagfor byggeriet. Man kan se de oprindelige tegningerved henvendelse i Kundecentret, Teknisk Forvaltning.Tilklæbning og blænding af vinduer, altandøre o.lign.må ikke finde sted.Eksisterende udsmykning af facaden i form afmurstensornamentik, gesimsbånd m.v. skal bevares.6.2 TageTage udføres som symmetriske sadeltage eller mansardtagei røde uglaserede vingetegl.Tagvinduer skal udføres som kviste eller ovenlysvinduer.Kviste og tagvinduer må kun udføres i en etage.Nye kviste må kun etableres med Aalborg Kommunesgodkendelse. Nye kviste skal beklædes med zinkog evt. malerbehandles i samme farve som den eksisterendetagbelægning. Taghældningen skal være mindreend 20 grader. Ved udskiftning skal kvistene udføres ioprindelige materialer og i overensstemmelse med deoprindelige bygningstegninger.6.3 VinduerVinduer skal fremstå som huller i mur. Vinduer skalvære hvide eller fremstå i den farve, der blev anvendtpå byggetidspunktet. Sprossedimension/-profileringskal udformes som ved oprindelig vinduestype, hvorkarm + ramme må være maks. 90 mm. Glas skalfremstå uden spejleffekt.Bygninger, der på byggetidspunktet havde opdeltevinduer, f.eks. dannebrogsvinduer eller trefagsvinduer,skal fremstå med opdelte vinduer som på byggetidspunktet.Vinduer er vigtige elementer for en bygnings udtryk. Degamle velproportionerede vinduer med mange detaljer ermange steder skiftet ud med store termoruder ellerbredsprossede vinduer, der ikke harmonerer med bygningensarkitektur i øvrigt.Ved udskiftning af vinduer skal der derfor tages hensyntil den oprindelige byggestil, således at nye vinduer er ioverensstemmelse med de oprindelige vinduestyper.Eksempel på vellykketvinduesudskiftning.18 Marts 2004


PlanbestemmelserLokalplan 10-071Læsøgade-karréen i Ø-gadekvarteret6.4 DøreDøre skal fremstå i den farve, der blev anvendt påbyggetidspunktet. Døre i facade mod offentlig vejskal være fyldningsdøre eller glatte døre med elleruden vinduer. Dørkarm og -flader skal fremstå sompå byggetidspunktet.For butiksdøre kan en eller flere fyldninger erstattesaf glas.6.5 Baldakiner og markiserFaste baldakiner må ikke opsættes. Markiser må kunopsættes efter Teknisk Forvaltnings godkendelse.6.6 Skilte og reklamerDer må ikke skiltes på etagerne over stueetagen.Vinduer må ikke overmales eller tilklæbes.Reklame- og facadeskilte må kun placeres på facadevægge(ikke på gavle). Skiltning skal udføres somløse bogstaver, symboler og logoer uden brug afbaggrundsplade. Der må ikke opsættes lyskasser.Facadeskilte skal referere direkte til virksomhedensnavn og/eller logo. Navn og logo må kun forekommeén gang pr. facade pr. virksomhed/butik. Reklamebudskaberi almindelighed må ikke opsættes, f.eks.for virksomheder som ikke er i bygningen, eller forprodukter eller service som ikke produceres, sælgeseller ydes på ejendommen. Skilte og logoer, der eropsat på facaden, må maksimalt være 50 cm. høje.Døre er vigtige elementer i bygningers arkitektur. Deoprindelige døre har hovedsageligt været 1-fløjede, glatteeller med forskellige fyldninger. De gamle hoveddøre varkønne og indbydende med farver, former og detaljer, derpassede til huset. Hvis en dør udskiftes, skal den nye dørtilpasses den oprindelige udformning og have endetaljeringsgrad, der harmonerer med bygningens øvrigearkitektur.Ud over de nævnte firma- og logoskilte må der indenfor området kun opstilles fælles oplysnings- oghenvisningsskilte. Skilte skal udformes med henblikpå at orientere og må ikke virke dominerende.Skiltene skal placeres i vejens rabatareal eller påbygningernes murværk.Skiltene administreres efter byggelovens bestemmelser,suppleret med lokale retningslinier for erhvervsfacaderog skilte. Se pjecen "Din virksomhed-byensansigt, Vejledning og inspiration, Smukke erhvervsområder".Aalborg Kommune vil gerne i dialog medvirksomheder, der ønsker skiltning. Derfor opfordresdisse til at kontakte kommunen for råd ogvejledning, inden skiltene udarbejdes og opsættes.Eksempel på vellykketudskiftning.Marts 2004 19


PlanbestemmelserLokalplan 10-071Læsøgade-karréen i Ø-gadekvarteret6.7 BevaringVed følgende udvendige bygningsændringer afbevaringsværdige bygninger skal der søges forudgåendetilladelse fra Aalborg Kommune i forbindelsemed:· Etablering af nye vinduer· Udskiftning af tage og kviste· Etablering af nye kviste eller ovenlysvinduer ibygninger, hvor disse ikke allerede forefindes· Isolering af gavleI lokalplanområdet har randbebyggelsen middelbevaringsværdi som vist i lokalplanens bilag 3.7. Ubebyggede arealer7.1 Fælles friarealerDer udlægges private fælles friarealer med en størrelseog udformning som vist på kortbilag 2.På de private fælles friarealer kan der opføres mindrebygninger til fællesfaciliteter som affaldsrum, cykelskureog lignende.Bestemmelserne skal sikre, at friarealernes grønneelementer prioriteres højt. Grønne omgivelser gavnerdet lokale miljø ved at skabe rum, læ, levestederfor dyr og ved at stabilisere byens klima.7.4 AffaldshåndteringArealer til affaldshåndtering skal have fast belægningog have direkte forbindelse i niveau til vej, hvorrenovationsvæsenets biler har adgang. Arealet kanafskærmes visuelt ved hjælp af halvtag, beplantningeller lignende.Der bør i hver karré reserveres et areal på 2 m² forhver tre lejligheder til affaldsstativer/containere og etareal på 6 m² til papir- og glascontainere.7.5 Udendørs oplagUdendørs oplag må ikke finde sted.Der må ikke opføres plankeværker, skure eller bygninger,der virker hindrende for friarealernes fællesudnyttelse. Der må ikke hegnes i skel.7.2 AdgangsforholdAdgang til private friarealer skal sikres i princippetsom vist på kortbilag 2.7.3 Beplantning og befæstelseSåfremt der udarbejdes en samlet plan for udformningaf friarealer i en karré, herunder beplantning,befæstelse og belysning skal denne godkendes afAalborg Kommune i forbindelse med byfornyelsesbeslutningen.Nye renovationsløsninger etableres i forbindelse medbyfornyelse.Ved udformning af friarealer skal andelen af befæstedearealer begrænses mest muligt.Alle eksisterende træer, hvor stammens omkreds i enmeters højde er over 30 cm., skal bevares.20 Marts 2004


PlanbestemmelserLokalplan 10-071Læsøgade-karréen i Ø-gadekvarteret8. Veje, stier og parkering8.1 Vej- og portadgangEksisterende porte må ikke sløjfes eller tilmures.8.2 ParkeringVed ændret anvendelse eller nybyggeri inden forområdet skal der etableres parkering i henhold tilparkeringsnormen, se bilag F.Gældende retningslinier findes i KommuneplanensBilag F, Parkeringsnormer, samt Bykatalogets bestemmelserom trafik og parkering, side 1.4.2. Bestemmelsenmedfører blandt andet, at der skal indbetaleset beløb til Aalborg Kommunes parkeringsfond,hvis der ikke kan etableres det fornødne antal parkeringspladserpå egen grund.9. Tekniske anlæg9.1 LedningsanlægEl-ledninger, TV-kabler og lignende må kun fremføressom jordkabler.Af hensyn til bebyggelsens ydre fremtræden må derikke på facader og tagflader mod gadesiden opsættesinstallationsanlæg, TV-antenner, paraboler eller ledninger.10. Miljø10.1 StøjVed ombygning af den på kortbilag 2 viste randbebyggelseskal sikres, at det indendørs støjniveauikke overstiger 30 dB(A) i beboelsesrum.Bestemmelsen betyder, at der i forbindelse med enbyfornyelsesbeslutning kan stilles krav om støjisolering.For ny bebyggelse gælder kravene i bygningsreglementet.11. Grundejerforening11.1 Ejerlav for private fælles friarealerI henhold til § 9 og § 45 i Byfornyelsesloven skal derstiftes ejerlav, som skal varetage drift, vedligeholdelseog renholdelse af de fælles friarealer.Alle ejere af ejendomme i lokalplanområdet som erudlagt til privat fælles friarealer, har pligt til at væremedlem af et ejerlav, der etableres for det fællesfriareal, ejendommen indgår i.Supplerende bestemmelser for ejerlavet skal findes ideklarationen, der udarbejdes for lokalplanområdetsom led i byfornyelse.9.2 Øvrige tekniske anlægTransformere, pumpestationer og lignende kan etableres,når de opfylder kravene i lokalplanens pkt. 3om anvendelse og pkt. 6 om bebyggelsens udseende.9.3 OpvarmningAl opvarmning af bebyggelse skal ske med fjernvarme.Marts 2004 21


PlanbestemmelserLokalplan 10-071Læsøgade-karréen i Ø-gadekvarteret12.Betingelser for at ny bebyggelse måtages i brugNy bebyggelse og ændret bebyggelse må ikke tagesi brug før:· tilslutning til Aalborg Kommunes fjernvarmeforsyninghar fundet sted· det til bebyggelsen krævede friareal er anlagt· de til bebyggelsen krævede parkeringspladser eranlagt.13. Lokalplan og byplanvedtægtIngen eksisterende lokalplan eller byplanvedtægt .14. ServitutterIngen servitutter aflyses.15.RetsvirkningerLokalplanen15.1Når lokalplanen er endeligt vedtaget og offentligtbekendtgjort, må ejendomme, der er omfattet af planen,kun udstykkes, bebygges eller anvendes i overensstemmelsemed planen.15.2Den nuværende lovlige anvendelse af ejendomme ilokalplanområdet kan fortsætte som hidtil.15.3Lokalplanen medfører ikke i sig selv, at anlæg mv.,som er indeholdt i planen, skal etableres.15.4Byrådet kan meddele dispensationer, der ikke er istrid med planens principper.15.5Skønnes en ansøgning om dispensation at berørenaboer, skal der foretages en naboorientering, førdispensationen kan gives.15.6Nyt byggeri, anlæg og ændret anvendelse, som er istrid med planens principper, kan kun etableres vedudarbejdelse af en ny lokalplan.15.7Når det er nødvendigt for at virkeliggøre lokalplanen,kan byrådet ekspropriere.22 Marts 2004


PlanbestemmelserLokalplan 10-071Læsøgade-karréen i Ø-gadekvarteret??Marts 2004 23


TinglysningLokalplan 10-071Læsøgade-karréen i Ø-gadekvarteret24 Marts 2004


Erhvervskategorier: Bilag ALokalplan 10-071Læsøgade-karréen i Ø-gadekvarteretVejledning om miljøklasser og beskyttelsesafstandeVirksomhederne er opdelt i 7 miljøklasser, hvorklasse 1 er den mindst miljøbelastende, og klasse 7den mest miljøbelastende.Klasse 1 omfatter virksomheder og anlæg, som kunpåvirker omgivelserne i ubetydelig grad, og såledeskan integreres med boliger.Klasse 2 omfatter virksomheder og anlæg, som kunpåvirker omgivelserne i ringe grad, og ville kunneindplaceres i områder, hvor der også findes boliger.Klasse 3 omfatter virksomheder og anlæg, som kunpåvirker omgivelserne i mindre grad, og som børplaceres i erhvervs- eller industriområder evt. i randzonentættest ved forureningsfølsom anvendelse.Klasse 4 omfatter virksomheder og anlæg, som ernoget belastende for omgivelserne, og derfor somhovedregel bør placeres i industriområder.Klasse 5 omfatter virksomheder og anlæg, som er retbelastende for omgivelserne, og derfor skal placeresi industriområder.Klasse 6 omfatter virksomheder og anlæg, som ermeget belastende for omgivelserne, og derfor skalplaceres i større industriområder, så den ønskedeafstand i forhold til forureningsfølsomme naboer kanopnås.Klasse 7 omfatter virksomheder og anlæg, som ersærligt belastende for omgivelserne, og derfor somhovedregel skal placeres i områder, indrettet til særligtmiljøbelastende virksomhed (normalt kommuneplanensM-områder).Herudover findes der en række virksomheder oganlægstyper med specielle beliggenhedskrav, hvorafstanden til boligområder skal være større end 500meter. Som eksempel kan nævnes særligt risikobetonetproduktion, større skibsværfter, flyvepladser,skydebaner, motorsportsbaner og lignende.Der opereres med følgende minimumsafstandskrav:Klasse 1 0 meter (i forhold til boliger)Klasse 2 20 meter (i forhold til boliger)Klasse 3 50 meter (i forhold til boliger)Klasse 4 100 meter (i forhold til boliger)Klasse 5 150 meter (i forhold til boliger)Klasse 6 300 meter (i forhold til boliger)Klasse 7 500 meter (i forhold til boliger)Der kan forekomme situationer, der berettiger virksomhedertil en anden miljøklassificering, end angiveti skemaet "Erhvervskategorier" på de følgendesider. Fx hvis en virksomhed foretager forureningsbegrænsendeforanstaltninger udover det, der er normalti forhold til gængse forureningsbegrænsendeproduktionsmetoder. I så fald kan en lavere klassificeringaccepteres, dvs. en kortere nødvendig afstandi forhold til forureningsfølsomme formål som fxboliger. Omvendt kan det være nødvendigt at klassificereen virksomhed højere end forudsat, hvis virksomhedenforurener udover, hvad der er normalt forden pågældende virksomhedstype.Der er altså ikke tale om afstandskrav, der skaloverholdes. Men hvis afstanden tillades kortere endden, der fremgår af skemaet på de følgende sider, mådet ske ud fra en konkret vurdering af den enkeltevirksomheds forureningsbelastning på både kort oglangt sigt.Marts 2004 25


Bilag A: ErhvervskategorierLokalplan 10-071Læsøgade-karréen i Ø-gadekvarteretAnvendelse Eksempler på virksomhedstyper Miljøklasse BemærkningerButikker Dagligvarebutik 1-3Udvalgsvarebutik 1-3Butikker med værksted Guld/sølvsmedie o.l. 1-3Møbelpolstrer o.l. 1-3Pottemager o.l. 1-3Reparation af A.V.-udstyr o.l. 1-3Skomager, skrædder o.l. 1-3Urmager o.l. 1-3Hotel/restaurant Restauration o.l. 1-3Klinikker Dyreklinik 1-3Kiropraktor 1Læge, tandlæge o.l. 1Terapi 1Kontorer Administration 1Advokat, revisor o.l. 1Arkitekt, ingeniør o.l. 1Datarådgivning 1Service Bedemand o.l. 1Ejendommægler o.l. 1Frisør o.l. 1-3Pengeinstitut 1Post- og telegrafvæsen 1Rejse-, turist- , billetbureau o.l. 1Små vaskerier 2-3Solcenter 1-2Trykkerier Bogbinderi 2-3Fotografisk virksomhed 2-3Kulturelle formål Kulturformidling o.l. 1-3Medborgerhus 1-3Museum/udstilling/galleri 1-3Musiklokale 1-3Fritidsformål Forlystelse/underholdning 1-5Klub/forening 1-5Sport 1-526 Marts 2004


Erhvervskategorier: Bilag ALokalplan 10-071Læsøgade-karréen i Ø-gadekvarteretAnvendelse Eksempler på virksomhedstyper Miljøklasse BemærkningerInstitutioner Børneinstitution 1-3Døgncenter/forsorg 1-2Kollegie 1-2Ungdoms/ældrebolig 1-2Ældreinstitution 1-2Rekreative formålGrønne områderParkerTorve, pladser o.l.Tekniske anlægAntenneanlæg (små)BeskyttelsesrumDet forudsættes, at anlæggeneP-pladser 1-3 kan indpasses på en harmoniskPumpestation o.l. 1-4 måde.Transformere (små)Engroshandel o.l. Aftapning/pakning/oplag 3-6Engroshandel 2-6Transport o.l. Biludlejning 2-3Hyrevogne 3-4Marts 2004 27


Støj fra erhverv: Bilag BLokalplan 10-071Læsøgade-karréen i Ø-gadekvarteretVejledende grænseværdier for støjbelastning - målt udendørs - fra den enkelte virksomhed, anlæg eller indretning.Der er grænseværdier både for det område, hvori virksomheden, anlægget eller indretningen ligger og for omliggendeområder.ArealanvendelseDet ækvivalente, korrigerede støjniveau i dB(A)Mandag - fredag Mandag - fredag Alle dage07.00 - 18.00 18.00 - 22.00 22.00 - 07.00Lørdag Lørdag (Maksimalværdier07.00 - 14.00 14.00 - 22.00 om natten erSøn- og helligdage anført i parantes)07.00 - 22.00Erhvervsområder for særlige virksomheder (M-områder)Erhvervsområder for industri m.m. (I-områder), men 70 70 70kun i de tilfælde, hvor rammebestemmelserne åbnermulighed for støjniveau på 70 dB(A)Erhvervsområder for industri m.m. (I-områder) 60 60 60Erhvervsområder for let industri m.m. (H-områder) 60 60 60Områder for boliger og erhverv (D-områder) 55 45 40 (55)Centerområder (C-områder) 55 45 40 (55)Etageboligområder og institutionsområder 50 45 40 (55)Boligområder for åben og lav boligbebyggelse og særligstøjfølsomme institutioner (hospitaler, plejehjem m.v.) 45 40 35 (50)Sommerhusområder, offentligt tilgængelige rekreativeområder og særlige naturområder 40 35 35 (50)Der henvises til den til enhver tid gældende vejledning fra Miljøstyrelsen om Ekstern støj fra virksomheder.Marts 2004 29


Støj fra trafik: Bilag CLokalplan 10-071Læsøgade-karréen i Ø-gadekvarteretStøj fra vejtrafikStøjen fra vejtrafik afhænger af antallet af biler, disses hastighedog andelen af tunge køretøjer. Ved registrering af vejtrafikstøjanvendes en gennemsnitsværdi af støjens variationi et døgn.Under normale omstændigheder skal årsdøgntrafikken værepå mellem 1.000 og 1.500 biler, før støjniveauet overstiger de55 dB(A), der er grænsen for støjfølsomme formål, fx boliger.Eksisterende og planlagte vejeArealer langs eksisterende og planlagte veje må ikke anvendestil støjfølsomme formål, hvor trafikstøjen overstiger degrænseværdier, der er angivet i Skema 1.Nye veje og varige trafikomlægningerVed anlæg af nye veje og ved varige trafikomlægninger, somgiver øget trafik på eksisterende veje, skal følgende støjniveauersøges overholdt på arealer udlagt til støjfølsommeformål:Nuværende udendørsvejtrafikstøjniveau:Fremtidigt udendørsvejtrafikstøjniveau:under 55 dB(A)max. 55 dB(A)55 - 65 dB(A) max. 65 dB(A)over 65 dB(A)max. nuværende niveauAnvendelse Udendørs Indendørsstøjniveau støjniveauRekreative områder i detåbne land:- sommerhusområder 50 dB(A) 30 dB(A)- grønne områder ogcampingpladser50 dB(A)Rekreative områder i/nærbyområder:- bydelsparker, kolonihaver,nyttehaver og turistcampingpladser55 dB(A)Boligområder:- boligbebyggelse 55 dB(A) 30 dB(A)- daginstitutioner mv. 55 dB(A) 35 dB(A)- opholdsarealer 55 dB(A)Offentlige formål- hospitaler 55 dB(A) 30 dB(A)- uddannelsesinstitutioner mv. 55 dB(A) 35 dB(A)Liberale erhverv mv.- hoteller 60 dB(A) 30 dB(A)- kontorer mv. 60 dB(A) 35 dB(A)Skema 1: Grænseværdier for vejtrafikstøj.Særlige regler for midtbyenFor at fastholde midtbyens blandede bymæssige anvendelsekan der indpasses støjfølsomme anvendelser på arealer medstøjniveauer som angivet i Skema 2, såfremt- det ikke er muligt at anvende arealerne til ikke støjfølsommeformål,- antallet af støjramte boliger søges minimeret,- mindst en facade er belastet med mindre end 55 dB(A) ogsove- og opholdsrum orienteres mod denne facade,- de primære opholdsarealer maksimalt belastes med 55dB(A).Anvendelse Udendørs Indendørsstøjniveau støjniveauRekreative områder i/nærbyområder:- nyttehaver og turistcampingpladser65 dB(A)Boligområder:- boligbebyggelse 65 dB(A) 30 dB(A)- daginstitutioner mv. 65 dB(A) 35 dB(A)Liberale erhverv mv.- hoteller 70 dB(A) 30 dB(A)- kontorer mv. 70 dB(A) 35 dB(A)Skema 2: Grænseværdier for vejtrafikstøj i midtbyen.Marts 2004 31


Bilag C: Støj fra trafikLokalplan 10-071Læsøgade-karréen i Ø-gadekvarteretStøj og vibrationer fra jernbanerArealer langs eksisterende jernbanestrækninger må ikke anvendestil nye støjfølsomme formål, hvor støj fra jernbanetrafikkenoverstiger de grænseværdier, der er angivet i Skema3, eller hvor vibrationsniveauet overstiger 75 dB (KB-vægtetaccelerationsniveau).Miljøstyrelsen har beregnet mindsteafstande, der skal overholdesfor at undgå vibrationer i husene og for at opnå etpassende lavt støjniveau fra forbikørende tog. Afstandene erberegnet ud fra en samlet vurdering af støj og vibrationer:- syd for Aalborg Banegård 90 m- nord for Aalborg Banegård 50 mAfstandene er beregnet på baggrund af trafikoplysninger forde enkelte jernbanestrækninger. Forskellen på afstanden sydog nord for Aalborg Banegård skyldes, at støjniveauet syd forer højere på grund af større og tungere trafik. Vibrationsniveauetkan i alle tilfælde forventes overholdt ved en afstandpå 50 m.Støjniveauet - men ikke vibrationerne - kan dæmpes ved atopføre afskærmning mellem jernbanen og bebyggelsen. Vedønske om byggeri tættere på en jernbane end 50 m bør det vedmålinger*) på stedet eftervises, om en grænseværdi for vibrationsniveauetpå 75 dB kan forventes overholdt.Ved boligbebyggelse, daginstitutioner og hospitaler skal denævnte minimumsafstande dog altid overholdes.*) Vibrationsniveauet kan kun bestemmes ved målinger, dader ikke findes en beregningsmetode, der tager hensyn til delokale forskelle.Nye jernbaner eller udvidelse af eksisterendeVed anlæg af nye jernbaner eller væsentlige omlægninger/udvidelser af trafikken på eksisterende strækninger, skalmulighederne for reduktion af støjbelastningen vurderes.FlystøjDer kan ikke udlægges arealer til nye støjfølsomme formål, hvorflystøjen overstiger grænseværdierne angivet i Skema 4.Konsekvensområdet for Aalborg Lufthavn/Flyvestation meden afgrænsning på 55 dB er vist i regionplanen.VejledningerFor uddybning af reglerne for trafikstøj henvises der til de tilenhver tid gældende vejledninger fra Miljøstyrelsen om trafikstøj,pt.: Nr. 3/1984 Trafikstøj i boligområderNr. 1/1997 Støj og vibrationer fra jernbanerNr. 5/1994 Støj fra flyvepladserAnvendelse Udendørs Indendørsstøjniveau støjniveauRekreative områder i detåbne land:- sommerhusområder 55 dB(A) 30 dB(A)- campingpladser 55 dB(A)Rekreative områder i/nærbyområder:- bydelsparker, kolonihaver,nyttehaver og turistcampingpladserAnvendelse Udendørs Indendørsstøjniveau støjniveauRekreative områder medovernatning:- sommerhuse 50 dB(A) 30 dB(A)- kolonihaver, campingpladsero.l.50 dB(A)Andre rekreative områderuden overnatning:55 dB(A)Boligområder og støjfølsommebygninger til offentlige formål:- boliger, hospitaler,plejehjem o.l. 55 dB(A) 30 dB(A)- uddannelssesinstitutioner mv. 55 dB(A) 35 dB(A)Spredt bebyggelsei det åbne land:60 dB(A)Liberale erhverv mv.- hoteller o.l. 60 dB(A) 30 dB(A)- kontorer mv. 60 dB(A) 35 dB(A)Skema 4: Grænseværdier for flystøj.60 dB(A)Boligområder:- boligbebyggelse 60 dB(A) 30 dB(A)- daginstitutioner mv. 60 dB(A) 35 dB(A)- opholdsarealer 60 dB(A)Offentlige formål- hospitaler 60 dB(A) 30 dB(A)- uddannelsesinstitutioner mv. 60 dB(A) 35 dB(A)Liberale erhverv mv.- hoteller 65 dB(A) 30 dB(A)- kontorer mv. 65 dB(A) 35 dB(A)Skema 3: Grænseværdier for støj fra jernbaner.32 Marts 2004


Parkeringsnormer: Bilag FLokalplan 10-071Læsøgade-karréen i Ø-gadekvarteretPPå den enkelte ejendom skal der udlægges tilstrækkeligt parkeringsareal til brug for ejenommens anvendelse efter følgendevejledende P-normer:BEBYGGELSENS ART P-NORMER: • Vestbyen P-NORMER: • Den øvrige del af• Aalborg midtbykommunen• Ø-gadekvarteret• Nørresundby midtbyBoligbyggeri:Boliger½ P-plads pr. boligFritliggende enfamiliehuseRækkehuse, dobbelthuse og lign.Etagehuse2 P-pladser pr. hus1½ P-plads pr. hus/lejlighed.P-pladser kan etableres i fælles P-anlæg1½ P-plads pr. boligUngdomsboliger, kollegier, enkeltværelser 1 P-plads pr. 4 boligenheder 1 P-plads pr. 4 boligenhederPlejehjem, ældreboliger m.v.Såfremt indretning og benyttelse kan sidestilles med almindelige boliger, er det dealmindelige krav til boliger, der er gældende. I andre tilfælde beregnes 1 P-plads forhver fjerde bolig samt de nødvendige pladser til personale og gæster.Erhvervsbyggeri:Kontor-, fabriks- og værkstedsbygninger 1 P-plads pr. 100 m 2 1 P-plads pr. 50 m 2 etageareal(excl. garageareal)Lagerbygninger 1 P-plads pr. 100 m 2 1 P-plads pr. 100 m 2Servicestationer 10 P-pladser 10 P-pladserHoteller 1 P-plads pr. 4 værelser 1 P-plads pr. 2 værelserRestaurationer og lignende 1 P-plads pr. 20 siddepladser 1 P-plads pr. 10 siddepladserSupermarkeder/discountbutikker/større 1 P-plads pr. 25 m 2 salgsareal samt 1 P-plads pr. 25 m 2 salgsareal samtudvalgsvarebutikker 1 P-plads pr. 50 m 2 bruttoetageareal iøvrigt 1 P-plads pr. 50m 2 bruttoetageareal iøvrigtØvrige butikker 1 P-plads pr. 100 m 2 1 P-plads pr. 50 m 2Andre erhvervsejendomme:Fastsættes efter byrådets individuelle vurdering af antal ansatte samt kunder.Blandet bolig og erhverv:Fastsættes som summen af kravet til de enkelte funktioner.Andet byggeri:Teatre, biografer og lign. 1 P-plads pr. 8 siddepladser 1 P-plads pr. 8 siddepladserIdrætshaller 1 P-plads pr. 10 personer som hallen må 1 P-plads pr. 10 personer som hallen mårummerumme (dog mindst 20 pladser)Sportsanlæg 1 P-plads pr. 5 siddepladser 1 P-plads pr. 5 siddepladserSygehuse 1 P-.plads pr. 125 m 2 etageareal 1 P-plads pr. 125 m 2 etagearealSkoler 1 P-plads pr. 2 ansatte samt 1 P-plads pr. 2 ansatte samt1 P-plads pr. 8 elever over 18 år 1 P-plads pr. 4 elever over 18 årDaginstitutioner 2 P-pladser pr. 20 normerede pladser 4 P-pladser pr. 20 normerede pladserSåfremt en type byggeri, der ikke er nævnt i listen, ønskes opført, fastsætter byrådet i hvert enkelt tilfælde kravet til antal parkeringspladserunder hensyntagen til den konkrete anvendelse.Marts 2004 33


P Læsøgade-karréenBilag F: ParkeringsnormerLokalplan 10-071i Ø-gadekvarteret3 4 Marts 2004


Matrikelkort: Bilag 1Lokalplan 10-071Læsøgade-karréen i Ø-gadekvarteret5pl5mm5oq5na5pi5pk5ocSJÆLLANDSGADE5ob 5oo5oa 4bd5ov4be4q4bæ5næ5otHIMMERLANDSGADE5møNord5od5oe5pe5pf5oø54bo4bp 4bv4cm4di4cbcc4cf4cn4co4cx4cg4dcLÆSØGADE4dm4dl4bq4dkeVENDSYSSELGADE4ch4cæ4df4cø4cv4dd4cEjerlav: Aalborg markjorderSIGNATURER:LOKALPLANGRÆNSE○ ○ ○ ○ ○ ○ ○AALBORG KOMMUNETEKNISK FORVALTNINGDATO: 17.12.2002 MÅL: 1:1000


3859A2349514244501215 15131011 114Arealanvendelse: Bilag 2Lokalplan 10-07135052545658 60Læsøgade-karréen i Ø-gadekvarteret54253ÆRØ5241 7Nord76LANGELANDSGADE55857A53101 3 512 14HIMMERLANDSGADE574859464614776981161013115812 14LÆSØGADE345402516647173619A21A810912111315181614VENDSYSSELGADE919142120Lokalplangrænse følger matrikelskel. Skels nøjagtigeplacering kan kun fastslås ved opmåling.SIGNATURER:○ ○ ○ ○ ○ ○ ○LOKALPLANGRÆNSEBYGGEFELT I GADELINIE 3½ ETAGEPRIVAT FÆLLES FRIAREALBYGGEFELT I GADELINIE 4½ ETAGEPORTGENNEMGANG▼252727A28262422AALBORG KOMMUNETEKNISK FORVALTNING19 1717 19 21DATO:23. 01.2004 MÅL: 1:100021161820 222323


26234250151311 115052545658 60Bevaring: Bilag 3Lokalplan 10-071Læsøgade-karréen i Ø-gadekvarteret54235347526NordLANG55857A5310575959A6147495144SJÆLLANDSGADE464841 3 56HIMMERLANDSGADE79LANGELANDSGAD12 148116101345173619384019A21A213648579LÆSØGADE101211131512 14161816141215VENDSYSSELGADE VENDSYSSE108914212027A252228 8241717 192726193032SIGNATURER:○ ○ ○ ○ ○ ○ ○LOKALPLANGRÆNSEMIDDEL BEVARINGSVÆRDI34362816 18AALBORG KOMMUNETEKNISK FORVALTNING2119 1720 22DATO: 23.01.2004 MÅL: 1:1000232123245


OversigtskortLokalplan 10-071Læsøgade-karréen i Ø-gadekvarteret10-071NordNordMål 1:800028.10.2002 LokalplanskabelonAalborg Kommune

More magazines by this user
Similar magazines