OCD Obsessiv-kompulsiv tilstand - Region Hovedstadens Psykiatri

psykiatri.regionh.dk

OCD Obsessiv-kompulsiv tilstand - Region Hovedstadens Psykiatri

OCD• Først efter 1980 blev den dominerendepsykoanalytiske tankegang for alvorudfordret. Det skyldtes beskrivelse af OCDlignendesymptomer efter fokale læsioner ibasalganglierne, og en ny forståelse af dissesom led i frontostriatale kredsløb. Delvistuafhængigt heraf skabtes der påindlæringsteoretisk og kognitivt grundlagbehandlingsmodeller, som i modsætning tilde psykoanalytiske virkede ved OCD.• (Anders Gade)


OCD•Tvangstanker:• er ideer, tankebilleder eller indskydelser,som dukker op i patientens bevidsthed igenog igen på stereotyp måde. Man oplever deopstår mod ens vilje.Fx noget frygteligt manvil komme til at gøre mod andre.• Oftest pinagtigt generende• Patienten har sjældent held med at afvisedem.


OCD•Tvangstankerne erkendessom hans eller hendes egnetanker, selvom de er ufrivillige.• De er i modstrid medpatientens rationelleoverbevisning. Følelser/tanker


OCD• Tvangshandlinger og ritualer:• Er stereotyp adfærd, som gentages atter ogatter.• De er ikke i sig selv behagelige eller nyttige.• Angst er ofte tilstede.• Hvis patienten prøver at modståtvangshandlingerne, forværres angsten ellerubehaget.


OCD• Tvangshandlingers funktion:• er at forhindre en eller anden udefra setusandsynlig begivenhed, som frygtesellers at ville indtræffe, og som ofteindebærer risiko for skade udført afeller rettet mod patienten.• Frygten kan også være, at der fx skernærtstående familiemedlemmer nogetfrygteligt.


OCD diagnostiske kriterier:• A) Gennem mindst to uger:• 1) Tvangstanker, idéer, -forestillingereller• 2) Tvangshandlinger• B 1) Erkendes som egne tanker ellertilskyndelser (ikke påførte udefra)• 2) Tilbagevendende. Ubehagelige.Erkendes som overdrevne ellerurimelige


OCD diagnostiske kriterier:• B 3) Søges afvist eller modstået• 4) Oplevelse af tvangstanker ellerudførelse af tvangshandlinger ikke i sigselv lystbetonet (som ved perversioner)• C) Medfører lidelse eller interfererermed dagliglivs funktioner• D) Ikke følge af anden psykisk lidelse


Forskellige former fortvangstanker:• På baggrund af deres tankeindholdinddeles de i følgende grupper:• Aggressive tvangstanker (frygt for at skadesig selv eller andre)• Smittefrygt• Seksuelle tvangstanker• Religiøse tvangstanker• Tvangstanker om symmetri og orden• Somatiske eller kropslige tvangstanker


De mest almindeligetvangshandlinger er:• Kontrolritualer – tjekke• Overdreven rengøring – vaskeritualer• Gentagelsesritualer• Samlermani – Hoarding• Symmetri og ordensritualer• Tællemani• Tvangsmæssig langsommelighed• Mentale ritualer


Hvem får OCD?• Prævalens angiver, hvor stor en del afpopulationene der er syg på et giventtidspunkt, dvs. P = antal syge/antalpersoner i populationen.• OCD livstidsprævalens: 1-3%• Hyppigere hos kvinder end mænd, menved tidlig debut er det omvendt.• Gennemsnitlig debutalder er under 20år.


Årsager: Angstlidelse?• Neurobiologiskelighedspunkter med andresygdomme som fx Tourettesyndrom.• 60% af OCD-patienter har ticsog 15% har Tourette.


Forekomst:• OCD er den fjerde hyppigste psykiskelidelse efter enkeltfobier, depression ogmisbrug• Samt dobbelt så hyppig som skizofreni.• Prævalens (den brøkdel af enbefolkning, der på et givet tidspunkthar lidelsen) 1-3%• Livstidsrisiko 2,5%


Adfærdsterapi:• Eksponering og respons-prevention• Hjemmeopgaver• Skal trænes dagligt, ofte, intenst oglænge• Registrering af angst/impuls niveauetfra en skala fra 0-10, hvor nul erfølelsesmæssig neutral og 10 er panik.


Neutralisering:• Handling eller ”modtanke”, derer rettet mod at fjerne enubehagelig tvangstanke.• Fx skal dette gøres for ikke atnogen kommer til skade.


Forsikringssøgende adfærd:• Vedholdende ønske om information fraandre mennesker, hvilket skal reduceredet ubehag, der opstår i forbindelsemed tvangstanken.• Dette sker, når der er megen tvivlomkring egne handlinger• Fx spørgsmål som: ”Var det godt nok,sikkert nok, udført korrekt osv.


Undvigeadfærd:• Undgåelse af situationer, der giveranledning til tvangstanker ellertvangshandlinger, og dermed ogsåkilde til stort ubehag.• Fx undgåelse af bestemte numre,som svarer til ens ulykketal.


Typiske leveregler ved OCD:• Ønske om at være 100% perfekte og i kontrol• Dvs. stærkt ønske om 100% sikkerhed for atder ikke vil ske ”katastrofelignendesituationer”, fx brand, indbrud, sygdom,dødsfald osv. og intet uventet kan giveubehagelige overraskelser• Højt ambitionsniveau• Intet mindre end det perfekte og korrekte ergodt nok.• Man bør, skal, kunne være perfekt


Korrekthed:• Man kan således også fritages forbebrejdelser, hvis det alligevel ”gårgalt”, for man har forsøgt at forebygge/beskytte på alle tænkelige måder.• Fx hvis man har checket om døre ogvinduer er lukket tilstrækkelig mangegange, vil skyldfølelsen ikke være såstor ved evt. indbrud.• har mindst én, og få har over hundrede.


Fejltolkning af faresignaler:• Ved alle angstlidelser ses overdreventolkning af faresignaler.• Man bliver således blind for alle de ting,der peger i modsat retning.• Forestillingen om en ubehageligbegivenhed opleves også langt mereskræmmende, end den vil være ivirkeligheden. Forventningsangst.• Selektiv opmærksomhed.


Ond cirkel• Ved angstlidelser bliver ufarlige situationerfejltolket som værende farlige.• Ved OCD er der den ekstra dimension, atman derudover ønsker kontrol oversituationen pga. overdreven ansvarsfølelsefor konsekvenserne.• Man kan tale om en ”ond cirkel” hvor tvivl ogstress øges jo mere, man prøver at få 100%sikkerhed.


OCD´ens onde cirkel:På langsigt: Bekræftelse i atRitualerne er vigtigeMindsket selvværd,SelvbebrejdelserPå kort sigt:LettelseSituation:Tvangstanker påtrængende billederReaktion:TankerFølelserKropsreaktionAdfærd:Mentale og handlingsritualerUndgåelsesadfærdMentale kamp mod tvangstankerneForsikringssøgende adfærd


Strategier mod tvangstanker:• En tanke er kun en tanke• Vigtig at vide, at tanker ikke kan påvirkede hændelser, som sker i omverden.• Det at vi tænker på en ”forfærdelighandling”, betyder ikke, at vi kommer tilat udføre den, og det at vi serkatastrofebilleder, betyder ikke, atkatastrofen kommer til at ske.


Strategier mod tvangstanker:• Accepter dine tvangstanker istedet for at kæmpe imod dem.


Strategier mod tvangstanker:• Lad være med konstant at argumentere meddine tvangstanker.• Gentagne ”mentale diskussioner” med dinetvangstanker vil kunne være med til atvedligeholde og forværre dem.• Det er mere hensigtsmæssigt at afgøre éngang for alle, hvad du står for, og hvilkeværdier du har:• Fx Jeg er ikke aggressiv eller upålidelig osv.


Strategier mod tvangstanker:• Udsæt tvangstanken/bekymringen.• Tvangstanker forsvinder ikke ved at ønske, at deforsvinder for altid.• Bedre er at udsætte tvangstanken til et bestemttidspunkt, fx om 5 minutter, og når så det er tid til atbekymre sig, så gør det godt og grundigt. Dvs. ikkeignorere den, men udsætte den.• Tillad dig at have tvangstanken og giv din bekymringdin fulde opmærksomhed.• Nu tager du kontrollen over, hvornår du bekymrerdig.


Strategier mod tvangstanker:• Ved udsættelse vil ubehaget typiskfalde, og det vil derfor værenemmere at vurdere tvangstankensindhold ud fra en mere realistiskindfaldsvinkel.


Gode råd til pårørende:• Svært for pårørende at forstå, hvis ikke manselv har oplevet det.• Svært at vide, hvornår man skal støtte enbestemt adfærd og i hvilken grad• Nogle pårørende hjælper ved at hjælpe medchecke-ritualer, så personen med OCDundgår at blive bekymret.• Det er gjort i bedste mening, men bedst atlade være.• ved udgangspunktet.• minutter.


Litteratur:• Når tanker bliver til tvang af Per HoveThomsen. Revideret udgave: Om børn ogunge med tvangssymptomer. Hans Reitzelsforlag.• Når ritualerne tager magten – en bog omOCD af Elsebet steno Hansen og Tom G.Bolwig, Munksgaard 2002.• Tyranner i Hovedet af Terry Spencer Hesser.• Tvangstanker af Leif Edward OttesenKennair. Akademisk forlag 2005• Film: As good as it gets med Jack Nicholson.


Hjemmeside:•www.sebastian-swane.dk•Artikler om kognitiv terapi•Kognitiv angst-behandling•mm.• OCD-foreningen: www.ocdforeningen.dk

More magazines by this user
Similar magazines