NELLY - Arbejdsulykke den 27. marts 2005 - Søfartsstyrelsen

soefartsstyrelsen.dk

NELLY - Arbejdsulykke den 27. marts 2005 - Søfartsstyrelsen

SØFARTSSTYRELSEN, Vermundsgade 38 C, 2100 København Ø.*Tlf. 39 17 44 00, Fax: 39 17 44 16 CVR-nr.: 29 83 16 10E-Mail: oke@dma.dk - www.sofartsstyrelsen.dkSøulykkesrapporten er udsendt den 31. oktober 2005Sagsnummer 200503355Søulykkesrapporten kan også findes på Søfartsstyrelsens hjemmesidewww.sofartsstyrelsen.dk under Ulykkesopklaring.OpklaringsenhedenOpklaringsenheden undersøger søulykker og alvorlige personulykker på danske handels-og fiskeskibe. Enheden undersøger ligeledes søulykker i danske farvande, hvorudenlandske skibe er involveret.FormålFormålet med Opklaringsenhedens undersøgelse er at tilvejebringe oplysninger om defaktiske omstændigheder ved ulykken og at klarlægge de årsager og det begivenhedsforløb,som har ført til ulykken, med henblik på at der af Søfartsstyrelsen eller andrekan træffes foranstaltninger for at reducere risikoen for gentagelser.Undersøgelsen sigter ikke mod at tage stilling til de strafferetlige eller erstatningsretligeaspekter ved ulykkerne.Opklaringsenhedens undersøgelsesarbejde foregår adskilt fra Søfartsstyrelsens øvrigefunktioner og virksomhed.IndberetningNår et dansk handels- eller fiskeskib er involveret i en søulykke eller en alvorlig personulykke,skal Opklaringsenheden straks underrettes.Telefon 39 17 44 00Telefax 39 17 44 16E-post: oke@dma.dkUden for kontortid kan Opklaringsenheden træffespå telefon 23 34 23 01Søulykkesrapport fra OpklaringsenhedenSide 2


Indholdsfortegnelse1 Resumé .................................................................................................................. 32 Undersøgelsen ....................................................................................................... 33 Faktuelle oplysninger.............................................................................................. 43.1 Ulykkesdata .................................................................................................... 43.2 Sejladsdata ..................................................................................................... 43.3 Skibsdata ........................................................................................................ 43.4 Vejrdata........................................................................................................... 53.5 Besætningsdata .............................................................................................. 53.6 Hændelsesforløb............................................................................................. 63.7 Eftersøgnings- og redningsaktionen ............................................................... 83.8 Styresvigt ........................................................................................................ 93.9 Arbejdspladsvurdering .................................................................................... 93.10 Syn.................................................................................................................. 93.11 Lovgivning....................................................................................................... 94 Analyse ................................................................................................................... 94.1 Overbordfaldet ................................................................................................ 95 Konklusion ............................................................................................................ 101 ResuméNELLY sejlede ud, med to mand om bord, fra Havneby til fiskeri efter hesterejer i området2 – 3 sømil vest af Rømø. Skibets fart var ca. 8 knob, og den medgående strømvar ca. 2½ knob.Under sejladsen ud begyndte de at gøre klar til at sætte ud. Bedstemanden eftergikrutinemæssigt løftet for at reparere evt. småskader, og kort efter gik fiskeskipperen igang med at gøre klar i styrbord side med bommen og bomskoene.For bedre at kunne komme til at udføre arbejdet stod fiskeskipperen med det ene benpå lønningen og med det andet ben på bommen, der lå i nogle hvilebeslag langs skibssidenover lønningen.Pludselig gled bommen ud og kom til at hænge skråt med agterenden i vandskorpenog med den forreste ende pegende ca. 45° opad, hvorved fiskeskipperen faldt i vandetog druknede.2 UndersøgelsenOpklaringsenheden har om bord besigtiget skibet ved kaj i Havneby og modtaget forklaringfra bedstemanden.Opklaringsenheden har modtaget rapport om ulykken fra politiet i Tønder.Opklaringsenheden har fra Søværnets Operative Kommando modtaget SAR-rapportom eftersøgningen.Søulykkesrapport fra OpklaringsenhedenSide 3


3.6 HændelsesforløbDet følgende i dette afsnit er baseret på bedstemandens forklaring:NELLY havde ligget i Havneby siden torsdag den 24. marts 2005 om formiddagen ogsejlede ud fra Havneby søndag aften den 27. marts klokken ca. 18.00 til fiskeri efterhesterejer 2 - 3 sømil vest af Rømø.Der var hård, østlig vind, lidt dønning, udadgående stærk strøm og god sigtbarhed.Skibets fart var ca. 8 knob, og den medgående strøm var ca. 2½ knob.Om bord var fiskeskipperen og bedstemanden.De sejlede i knapt to timer, og efter en kop kaffe, hvor de drøftede, hvor der skulle sættesredskaber ud, begyndte de at gøre klar til at sætte ud. Bedstemanden gik ud pådækket og begyndte rutinemæssigt at eftergå løftet for at reparere evt. småskader.Ca. 10 minutter senere kom også fiskeskipperen på dækket. Han gik i gang med atgøre klar i styrbord side med bommen og bomskoene.Hver bom ligger langs skibssiden over lønningen (se billede på side 5).Bomskoene sidder i hver sin ende af bommen, hvor de kan dreje om bommen (se billedenedenfor).Foto: OpklaringsenhedenBomskoen på styrbord bom, set agterfraFiskeskipperen skulle tippe den agterste bomsko udad, og til det skulle han bruge enkort kæde med et huggeled for at kunne tippe bomskoen. For bedre at kunne komme tilat udføre arbejdet stod han med det ene ben på lønningen og med det andet ben påbommen.Søulykkesrapport fra OpklaringsenhedenSide 6


Bommen lå langs skibssiden, men på grund af skævhed lå den ikke helt rigtigt nede idet agterste hvilebeslag, den lå derimod oppe på kanten af beslaget (se billeder nedenfor).Foto: OpklaringsenhedenBilledet ovenfor viser, hvordan bommenlå på kanten af det agterste beslag.Billedet til venstre viser, set agterfra, denstyrbord bom, som er bøjet.Foto: OpklaringsenhedenSkibet ligger langs kaj i Havneby.Søulykkesrapport fra OpklaringsenhedenSide 7


Pludselig, måske på grund af en bevægelse i skibet, gled bommen ud og kom til athænge skråt med agterenden i vandskorpen og med den forreste ende pegende ca.45° opad.Fiskeskipperen faldt i vandet.Bedstemanden kastede straks en gaj ud til fiskeskipperen. Han kunne ikke se ham ivandet.Bedstemanden løb dernæst ind i styrehuset, stoppede skibet og kaldte hjælp fra andreskibe i området på VHF kanal 11. Han hørte fra dækket, hvor han straks var løbet tilbage,at der fra skibet HAVSAND blev slået alarm til Lyngby Radio, og at Lyngby Radioudsendte en Pan Pan Pan melding.Bedstemanden kunne ikke opgive den nøjagtige position, hvor fiskeskipperen var faldetover bord, da skibet på ulykkestidspunktet sejlede med ca. 10 knob over grunden, menhan opgav til Lyngby Radio den aktuelle position fra GPS. Han ville vende skibet, menkunne ikke, fordi noget af trawlet var røget med ud til styrbord, og der var risiko for, atdet ville gå i skruen, hvis han drejede styrbord rundtDet viste sig også, uden at bedstemanden kan forklare hvorfor, at roret havde sat sigfast ca. 40 ° til styrbord. Ydermere var manøvremulighederne begrænset af, at skibetvar tæt på en kant (revle), som skibet også rørte ved.Ca. et kvarter senere ankom en helikopter til området. Fra helikopteren anmodede manom, at bommen og trawlet blev bjærget, hvis man fandt fiskeskipperen og skulle bjærgeham op af vandet. Bedstemanden sørgede for at bjærge redskaberne.Et andet fiskeskib, CECILIE, kom til assistance i løbet af ca. 15 minutter.CECILIE kunne til at begynde med ikke sejle helt hen til NELLY på grund af revlen, ogman måtte derfor vente på, at NELLY drev over til CECILIE, hvorefter en mand fraCECILIE sprang om bord i NELLY.Da NELLY ikke kunne manøvreres, fik man arrangeret slæb fra CECILIE, der slæbteskibet ind til Havneby.3.7 Eftersøgnings- og redningsaktionenEfter alarmeringen via Lyngby Radio iværksatte Søværnets Operative Kommando eneftersøgnings- og redningsaktion med deltagelse af bl.a. helikoptere, redningskøretøjfra Redningsstation Rømø, redningsfartøjer fra redningsstationerne Esbjerg, Rømø ogSønderho, marinehjemmeværnsfartøjet CLARE, et tysk redningsfartøj fra Sylt, politietog fem fiskefartøjer.Eftersøgningen, der varede til midnat og blev genoptaget fra land næste morgen, førteikke til, at fiskeskipperen blev fundet.Med skibet ved kaj i Havneby blev der udført en dykkerundersøgelse for at se, om fiskeskipperensad fast ved skibets ror, skrue eller udenbords kølerør. Det var ikke tilfældet.Fiskeskipperen blev den 12. april 2005 fundet druknet ved Sønderstrand nær ListerDyb, på lægt vand og ikke langt fra ulykkesstedet.Søulykkesrapport fra OpklaringsenhedenSide 8


3.8 StyresvigtDa skibet var blevet bugseret i havn, afprøvede personel fra Redningsstation Rømøskibets styre- og manøvregrej. Der blev ikke konstateret tekniske fejl eller funktionssvigt.3.9 ArbejdspladsvurderingDer var ikke udarbejdet arbejdspladsvurdering for skibet.3.10 SynSkibet stod for at skulle gennemgå periodisk syn ved Søfartsstyrelsen. Fiskeskipperenhavde aftalt tid og sted for synet med Søfartsstyrelsen.3.11 LovgivningTekniske forskrifter om bygning og udstyr m.v., gældende for dette skib, er ”Meddelelserfra Søfartsstyrelsen E”.Tekniske forskrifter om arbejdsmiljø i skibe, gældende for dette skib, er ”Meddelelserfra Søfartsstyrelsen A ”. Ifølge disse forskrifter skulle der være udarbejdet en arbejdspladsvurdering.4 Analyse4.1 OverbordfaldetFrigørelse af bommene og herefter udsvingning af bommene var et led i arbejdet medat udsætte trawlet.For at frigøre bommene skulle bomskoene vippes udad.For at vippe bomskoene skulle en kort kæde hugges an i bomskoen.Det var dette arbejde, fiskeskipperen var i gang med, og han var trådt op på lønningenog støttede med det ene ben på bommen for nemmere at komme til at hugge kæden ibomskoen.Mens fiskeskipperen stod således, smuttede bommen ud af det agterste beslag, ogfiskeskipperen blev kastet over bord.Der var hård vind og dønning i området, hvor de gjorde klar til at sætte redskaber ud.Skibet bevægede sig i dønningerne.Skibet sejlede 10 knob.Bommen lå ikke på plads i det agterste beslag, fordi bommen var skæv.Bommen var ikke surret fast.Fiskeskipperen stod med et ben på bommen og et ben på lønningen.Fiskeskipperen har ved sin vægt givet bommen et ekstra tryk.Det kan ikke afgøres, hvorvidt en enkelt af disse forhold eller en kombination af dissemedførte, at bommen smuttede ud af sit beslag.Søulykkesrapport fra OpklaringsenhedenSide 9


Det kan imidlertid konstateres, at fiskeskipperen havde placeret sig selv i en usikkerposition.Det kan også konstateres, at der ikke var udarbejdet en arbejdspladsvurdering for detpågældende arbejde – udsætning af redskaber.Opklaringsenheden mener, at en arbejdspladsvurdering kunne have hjulpet fiskeskipperenmed retningslinier om håndteringen af bomme og bomsko.5 KonklusionFølgende forhold førte til, at arbejdsulykken skete:• Bommen lå ikke sikkert i beslaget.• Bommen var ikke surret.• Fiskeskipperen stod usikkert placeret på bommen og lønningen.Søulykkesrapport fra OpklaringsenhedenSide 10

More magazines by this user
Similar magazines