RAV508 M – RAV508 MI Elektro- hydraulisk lift - Flex1one

flex1one.dk

RAV508 M – RAV508 MI Elektro- hydraulisk lift - Flex1one

RAV508 M – RAV508 MIElektro- hydraulisk lift


1. AnvendelsesområderLiften er udviklet til at løfte køretøjer. Kapaciteten er angivet på pladen med serienummeret. Køretøjer dersvarer til nedenstående specifikationer må løftes:- Køretøjer hvor vægten ikke overstiger den angivne kapacitet- Belastningen på liftens bærende komponenter 3:2 eller 2:3- Den tværgående afstand mellem de bærende punkter må minimum være 1200 mm- Køretøjerne må kun løftes i henhold til foreskrifterne fra producenten- Man bør altid anvende de løftepuder der følger med liften.Puderne kan ikke påsættes under løftningen- Det er muligt at få ekstra tilbehør der er egnet til løftning af specialkøretøjerBemærk: For lavere tværafstand er kapaciteten også lavere. Kontakt derfor producenten hvis dette ellerandet ikke forefindes i denne manual.


3. Beskrivelse af liftenElektro-hydraulisk sakselift til montering på gulvet (RAV 508M) eller sænket installation (RAV 508MI).Kontrolpanelet er normalt placeret på venstre side i en afstand af 1 eller 2 meter fra platformen.Kontrolpanelet kan monteres et andet sted ved anvendelse af maskinens specialtilbehør.Bemærk: På RAV 508M –RAV508MI er platformen monteret med justerbare forlængere, der gør detlettere at arbejde med mindre køretøjer.


3.1 Tekniske specifikationer- Hydraulisk synkronisering af platformen uafhængigt af platformens belastningsfordeling.- Automatisk mekanisk låseudstyr for maksimal sikkerhed.- Sikkerhedsventiler ved overløb eller læk af hydrauliske slanger.- Hastighedsventil der sænker/regulerer hastigheden.- Elektro-hydraulisk sikkerhedsudstyr der standser proceduren hvis platformen spærres.- Fodbeskytter ved platformen.- Selvsmørende vedligeholdelsesfrie bjælker.- Elektrisk system med IP 54 beskyttelse. Lav voltspænding og sikringer.3.2 KommandopanelKontrolpanelet indbefatter:Hydraulisk kontrolenhed, hovedkontakt, sænke- og løftekontaker. I nødstilfælde drejes hovedkontakten til’0”.3.3 SpecialtilbehørSe side 36 – tabel nummer 1 for at se det komplette program af tilbehør til denne lift.


4. Installation4.1 Kontrol af den påkrævede plads til installation af maskinenKontroller at pladsen hvor maskinen skal installeres har de følgende egenskaber:- God belysning- Ingen ydre påvirkninger fra vejr etc.- God ventilation- Rene uforurenede omgivelser- Støjniveauet ligger inden for lovens rammer- Ingen farlige maskinprocedurer i nærheden af hvor liften skal installeres.- At der ikke forefindes giftige eller eksplosive kemikalier i nærheden af liften- Installationen bør foretages så operatøren hele tiden har frit udsyn over hele liften fra sinplads. Operatøren må forhindre at uautoriseret personel betjener liften.Bemærk: Strømtilslutninger og elektriske installationer bør altid foretages af en elektriker i henhold tilforeskifterne i denne manual.


4.2 InstallationsomgivelserneLiften skal installeres på en solidt gulv/underlag der kan holde til en belastning af cirka 1400 kg.Monteringen skal foretages med ø 6 mm ankere med en længde på 15 cm. Liftens monteringspunkt må ikkevære mindre end 1.3 kg/cm2. Det minimale forlængelsesområde skal udgøre 1.85 x 2.2 m udensammenføjninger og brud, der kan ødelægge forlængelsens kontinuitet. De bærende flader skal være jævne(+/- 0,5 cm)4.3 Placering af platformen og indstilling af systemets standard position (RAV 508M)Placer platformen og kontrolpanelet som vist i figur 4 og husk at platformen P2 skal monteres med dentværgående ventils klods (som B i figur 6). Fjern enheden (1) fra kontrolpanlet for at få adgang til slangerne.Fjern slange nummer 2 og 3 fra platformen P2, flyt kapslerne, og forbind dem til kontrolpanlet som vist ifigur 6 . Udskift dækslet med testdækslet 7 i den hydrauliske kontrolenhed. Kontroller til sidst at oliestandener cirka 10 mm fra dækslet.


4.4 StrømtilslutningDen minimale voltspænding der kan anvendes er (380 V, 50 Hz) 4 kW med (8A), (220 V, 50 Hz) 4 kW med(14A) i henhold til den angivne voltspænding på pladen med maskinens serienummer. Hvis De fortsat er itvivl bør De kontakte en tekniker.De bør desuden kontrollere at der er et overbelastningssudstyr med en 30 mA sikring, der bortlederoverskydende voltspænding.4.5 Tilslutning til strømførende kablerTræk strømkablet igennem kabelholderen på kontrolpanelet og tilslut ledningen til terminalbordet (seledningsdiagrammet og figur 7) i de passende nummerangivelser. Kontroller at stik A er monteret for atforhindre trykkontaktens funktion. Tilslut strømmen og tryk på løftekontakten for at kontrollere at motorenbevæger sig som vist ved hjælp pilene, hvis ikke ombyttes 2 af faserne i panelet.


4.6 TrykluftforbindelseMonter en 10 bar regulator, luften skal renses og smøres. Se figur 8 og tilslut trykluftforbindelsen til punkt C.Forbind slange B til ventil nummer EV2.4.7 Montering af fodbeskytter, trykskrue og trykmålerforbindelsen for RAV 508MTryk på løftekontakten og hæv platformen 50-60 cm.Monter fodbeskytteren i henhold til figur 9. Tilslut trykmåleren CP. Fjern stik A. Monter trykkontakt 5 og 6(figur 10) og juster om nødvendigt liften med regulatorerne 3 (se figur 10).


4.8 Synkronisering af platformenLiften er monteret med en automatisk nivellerende ventil mellem platformene P2 (se figur 10). Ventilenafgør den laveste position af liften. Hvis De skal ændre på platformene, skal De løsne møtrikkerne ogskruerne og derefter justere platformenes højde og fastspænde skruerne indtil platformene løftes, herefterløsnes skruerne igen en enkelt omgang og møtrikkerne spændes så fast.


4.9 TrykluftsystemetLiften er installeret med et hydraulisk system samt trykluft. De bør derfor følge de nedenståenderetningslinier når De monterer slangerne:Med tappen R fastspændt, tryk på løftefunktionen indtil P1 når den mekaniske blokfunktion (positionen afP2 er uden betydning). Løsn skure 1 (figur 11) af P1 cylinderen for at blokere for luften (P2 må sænkes) ogfastspænd skruerne igen. Afbryd forbindelsen til trykluft så det mekaniske stop af P1 cylinderen er låst på detsidste gevind (af den helt udstrakte cylinder) og påsæt afstandsskiven (2) (figur 11) på P2 cylinderklodsen såcylinderen kan bevæge sig frit. Løsn tappen R (figur 10) og tryk på sænkningsfunktionen for at sænke P2 tilgulvet, løft den derefter igen 3-4 gange til 50-70 cm fra gulvet.Kontroller at der er nok olie i tanken. Løft P2 til 150 cm og luk tappen R, sænk liften cirka 50 cm efter athave fjernet afstandsskiven (2) (figur 11) og tilslut igen trykluftforbindelsen, åbn derefter tappen R igen.Placer P2 så den er 0,5-1 cm lavere end P1. Luk tappen R igen og fastspænd møtrikkerne og sænkplatformene til gulvet. Fjern stikket A (figur 7). Liften fungerer korrekt når P2 er 1-2 cm højere end P1 efterat have nået en højde på 10 cm fra gulvet.Bemærk: Stikket A skal frakobles under denne procedure.


4.10 Indstilling og aktivering af sikkerhedsudstyret (RAV 508M)Kontroller oliestanden i kontrolpanlet ved at anvende oliemåleren i tanken. Fjern stikket A (figur 7) fraterminalen for at få adgang til trykmåleren.Tryk på sænkningsfunktionen og stop liften omkring 10-15 cm fra gulvet (hvis ikke så juster FC2), på dettepunkt slippes sænkningsfunktionen for derefter at trykkes på igen. Liften vil fortsat sænkes og der vil lyde enalarm indtil den når gulvet og tasten slippes.Bemærk: A stikket skal frakobles under denne procedure.4.11 Fastgørelse af liftenLøft platformene til den maksimale højde og kontroller at de er helt parallele. Hvis ikke så sæt en skinneunder liften. Bor ø 15 huller med 150 mm dybde – rens borehullerne og fastspænd møtrikkerne med enmomentnøgle der er indstillet til 5 kgm. Efter dette bør De foretage 10 komplette løfte- ogsænkningsgennemløb med fuld belastning.


4.12 Kontrol af sikkerhedsudstyretEfter installationen er gennemført bør liftens sikkerhedsudstyr kontrolleres omhyggeligt.a. Alarm og mikroaktivering (RAV 508MI)Ved sænkning af liften bør denne stoppe 10-15 cm over gulvet. Hvis sænkningen fortsætterefter dette punkt skal operatøren advares af et ringesignal der gør operatøren opmærksom påat platformene er i en farlig position (se også instruktionsmanualen, afsnit 5). Hvis dennealarm ikke lyder justeres FC2 mikrofunktionen.b. Kontrollere at trykmåleren fungererFor at kontrollere om trykmåleren fungerer bør man placere en genstand under platformen P2under sænkningproceduren. Hvis alt fungerer som det skal burde liften stoppe ved dennegenstand under sænkningsproceduren. Liften løftes op så man kan fjerne genstanden ogderefter kan liften sænkes igen.c. SikkerhedsstopLiften er udstyret med en nødstopfunktion. Både sænknings- og løfteprocedurerne viløjeblikkeligt blive afbrudt når man trykker på denne kontakt.


4.13 Fastspænding af paneler og kontrolenheden (RAV 508M)Placer panelerne og kontrolenheden som vist i figur 12. Bor ø 9 mm huller med en 50 mm dybde. Fastspændskruerne og sæt panelet på kontrolenheden.4.14 Montering af platformene (RAV 508M)Placer platformen 4 på ydersiden af søjlen og hjulene 6 og løfteren 8 på den forreste platform ved hjælp afbjælkerne 7 og 12. Monter det hele på platformen ved hjælp af afstandsstykket 9 og spændeskiverne 10 ogskruerne 11 (husk at smøre disse). Kontroller at delene kan bevæge sig frit. Påsæt platformskomponenterne,fjedrene og fastspænd møtrikkerne på den bagerste rampe 13. Monter platformsguiden 14 på gulvet efter athave placeret den som anvist midt mellem platformene. Bor ø 9 mm huller med en dybde på 50 mm ogmonter møtrikkerne. Sæt derefter platformen fast på ydersiden af søjlen.4.15 Montering af frontstopklodserne og fodbeskytterSe figur 12. Monter stopklodserne 15 og fodbeskytteren 16 og 17.


4.16 Montering af lågen (kun RAV 508MI)Placer platformen 1 på gulvet som vist i figur 15 i midten af forlængerne til platformene, placer pladerne 2ved siden af skruerne M12 og juster til den passende højde. Bor ø 12 mm huller med 80 mm dybde ogfastspænd skruerne.4.17 Montering af fingerbeskytterMonter fingerbeskytteren 3 på pladen 1 og fastspænd den med skruerne. Fastspænd herefter pladen påplatformen.


4.18 Klargøring af installationsområdetKonstruer det sænkede område som anvist i fig. 17 (RAV 508MI), monter L-formede profilsektioner langshjørnerne. Gulvets/underlagets egenskaber er beskrevet i afsnit 4.2


4.19 Placering af platformene RAV 508MIPlacer platformene som vist i figur 19 og placer panelet som anvist. Fjern panelet fra kontrolenheden for at fåadgang til slangerne. Træk de 2 slanger ud ved siden af platformen P2 og fjern kapslen og forbind dem tilkontrolenheden som vist i figur 19.Flyt kapslen i den hydrauliske enhed og følg anvisninger i afsnit 4.4 (vedr. strømtilslutningen) og afsnit 4.5(vedr. trykluftforbindelsen).4.20 Montering af tilbehør (RAV 508MI)Løft liften ved at trykke på løftefunktionen indtil der er nået en position på 50 cm fra gulvet. Løft platformenP1, fjern pladerne og placer platformen i fordybningen som vist i figur 17.Fjern slangerne 4 og 5 fra platformen P2 og påsæt den hydrauliske forbindelse med 4 plugs. Monterslangerne 4 og 5 i den fordybede sammenkoblingsslange og placer P2 platformen i fordybningen som vist ifigur 17. og forbind slangerne igen. Løft nu liften ved hjælp af tilbehøret som vist i figur10 og fortsæt sombeskrevet i afsnittene 4.8, 4.9, 4.10, 4.11, 4.12, 4.16 og 4.17.


4.21 Alarm og mikrokontakt RAV 508MITryk på løftekontakten og løft platformene 50-60 cm (se figur 20). Monter FC2 og alarmen SA ifordybningerne og fastspænd det hele til platformen. Tilslut trykmåleren CP.


5. Anvendelsesvejledning5.1 Under betjening af maskinen må man under ingen omstændigheder:- Løfte dyr eller mennesker.- Løfte køretøjer med passagerer.- Løfte køretøjer med farligt gods.- Løfte køretøjer på underlag eller med tilbehør der ikke er beskrevet i denne manual.- Lade uautoriseret personel betjene maskinen.5.2 Brug af tilbehøretLiften kan anvendes med tilbehør for at gøre betjeningen lettere. Der må kun anvendes originalt tilbehør sombeskrevet på side 36 i denne manual.5.3 Træning af operatørerMaskinen må kun betjenes af udannet personel. Operatøren skal have alle de informationer der skal til for atsikre det optimale udbytte af maskinen.


5.4 Checkliste- Kontroller at der ikke opstår farlige situationer under betjening af maskinen. Hvis De er i tvivlså afbryd proceduren og kontakt RAVAGLIOLIs tekniske afdeling.- Kontroller at arbejdsområdet ikke indebærer risiko for at forstyrre maskinens funktionalitetfor eksempel glatte gulve etc.- Operatøren bør udvise forsigtighed med løsthængende tøj og smykker.- Kontroller at belastningen ikke overstiger den foreskrevne.- Nulstil alle kontakter når betjeningen af køretøjet er afsluttet.- Kontroller hver dag at alarmen virker5.5 Beskrivelse og funktion af kommandotasterne – se i øvrigt figur 21Løfteproceduren – kontroller at hovedkontakterne er i position 1. Tryk på løftefunktionen indtil denønskede højde er nået.Sænkningsproceduren – tryk på sænkningsfunktionen 2. Liften vil ganske kort løftes for derefter at sænkesindtil cirka10-15 cm fra gulvet. Ved at trykke på sænkningsfunktionen igen vil liften sænkes helt ned tilgulvet mens alarmen ringer


6. Sikkerhedsforanstaltninger6.1 Nødprocedurer – se i øvrigt figur 22Sænkning ved strømsvigt. Løft platformene med egnede hjælpemidler og løft spærrepallerne afsikkerhedspladen og læg en afstandsskive på så de ikke blokerer. Åbn den manuelle sænkningsventil ved atfjerne sikkerhedslåsen og aktivere funktionen.Bemærk: Kontroller at forlængerstykkerne er fastlåst på platformene inden De træder af eller påRAV508.6.2 SikkerhedsudstyrSe afsnit 4.12 for kontrol af sikkerhedsudstyretBemærk: Producenten kan ikke holdes ansvarlig for skader eller ulykker som følge af uautoriseret brugaf maskinen.


7. Vedligehold af maskinenBemærk: Man skal altid sørge for at alle maskinens strømførende ledninger og kontakter er slukkede vedvedligehold eller rengøring af maskinen.7.1 Olieskift- Bør foretages for hver gang der er gået 100 arbejdstimer.- Vi anbefaler at De anvender AGIP olie.- Foretag olieskiftet ved platformene i gulvhøjde.- Afbryd trykluften som anvist i afsnit 3.1.- Kontroller oliebestanden igen efter 2-3 gennemløb.


7.2 Rengøring af magnetventilerneI henhold til den hydrauliske forbindelse og trykluftsforbindelsen samt ledningsdiagrammet visesplaceringen af magnetventilerne i figur 23.1. Sænk magnetventil EV12. Den pneumatiske magnetventil EV2 til cylinderen, bør rengøres med renset benzin og trykluft.Man skal passe på ikke at skade ventilen under af- og på montering.7.3 Rengøring af regulatorventilenVentilen sidder på indersiden af tanken og det er her den skal afmonteres hvis den skal rengøres. Rengør denmed renset benzin og trykluft og kontroller at den kan bevæge sig ubesværet.


8. Fejlliste (Bemærk: Nulstil altid maskinen i nødstilfælde eller ved reparationer og rengøring af maskinen).Problem Mulig årsag Mulig løsning1. Liften fungerer ikke overhovedet a. Hovedkontakten er nulstillet a. Drej hovedkontakten til ”I”b. Transformer sikringen eller en anden sikring er i uorden b. Udskifr sikringerne – hvis fejlen sker igen må fejlenfndes andetsteds.c. Fejl i de elektriske installationer c. Kontroller effektiviteten af forbindelser og komponenter(kontakter, fjernkontrol, detektor og transformer).2. Liften kan kun løftes a. Sikkerhedsudstyret er aktivt, da der er en genstand under a. Tryk på løftefunktionen indtil platformene når til detplatfomen mekaniske stop og fjern genstanden.b. Trykmåleren eller kontrolsystemet er i stykker b. For ar fuldføre sænkningen sæt A bjælken ikontrolenhedenc. Defekt sænkningsventil c. For ar sænke platformene, trykkes på den manuellesænkningsvenil ved hjælp af den tilhørende skruenøgle.For afmontering og vedligehold se afsnittet omvedligehold.3. Sænkningen er meget langsom a. Defekt belastningsventilen a. Se afsnittet om vedligehold4. Motoren fungerer men liften løftes ikke a. Sænkningsventilen er blokeret a. Se afsnittet om vedligeholdb. Sugefiltret er blokeret b. Rens filtret5. Motoren fungerer men løftningen a. Sænkningsventilen er delvist åben a. Se afsnittet om vedligeholdforegår meget langsomt b. Sugefiltret er delvist blokeret b. Rens filtretc. Slangen er slidt eller defekt c. Udskift pumpend. Den manuelle sænkningsventil der delvist åben d. Kontroller/udskift ventilen6. Liften kan ikke løfte normal a. Defekt overtryksventil a. Tilkald en teknikerbelastning b. Pumpen er slidt eller defekt b. Kontroller at pumpen fungerer korrekt og udskift den omnødvendigt.7. Ikke synkroniske køreramper a. Defekt overtrykssventil a. Kontroller at R tappen er lukket – rens ventilen ogfortsæt som beskrevet i afsnit 3.9.b. Slidt eller defekt hydraulisk cylinder b. Udskift pakningerne8. Frigørelsescylinderen virker ikke a. Magnetventilen virker ikke optimalt a. kontroller at spolerne på magnetfeltet fungerer korrektog rengør ventilen.b. Slidt eller defekt cylinder b. Udskift pakningerne9. Frontrampen glider ikke a. Platformen og rampen er ikke smurt a. Rengør eller udskiftb. Trykmåleren eller afstandsskruerne er ikke justeret korrekt b. Juster


11. OpbevaringHvis maskinen skal henstå i en længere periode uden at blive brugt anbefales det at afbrydestrømforsyningen og tømme tanke for olie og væsker. Smør de mekaniske dele og skift alle pakningernenår De opstarter maskinen igen.12. BortskaffelseHvis De beslutter Dem for at bortskaffe maskinen bør De deaktivere den, opdele komponenterne ogbortskaffe den i henhold til de gældende love.


Ledningsdiagram/TrådnetReferenceCCNFCNM1CNM2CPDEV1EV2FC2FC3IGMP1/P3P2/P4PEMRR1SSASTMTTMTRBeskrivelseKondensator 47microF 50VHunstikHanstik til kontrolenhedenHanstik til tastaturetSænkningskontrolkontaktDiode 1N4003SænkningsmagnetventilMagnetventilGrænsekontakt for platformene ved farlig højdeSekundær sikring TR 5x20 3.15A 250VHovedkontaktMotorLøftekontakterSænkningskontakterNødstopLedningsmodstand 1.21K/1/2WRelæ for løfteprocedurer med platformene ved farlig højdeMobil tast for afbrydning af CPAlarm for farlig højde af platformeneKontakt vedr. opvarmning af motorenEV1 indstillerMotorkontaktTransformation 50ATerminal


Det hydrauliske systemReferenceBeskrivelseATankBFilterCMotor 2.6 kWDPumpeEIndstillingsventil (250 bar)FBalastningsventilEV1SænkningsventilHFilterLKontrolventilMAutomatisk afstandsventilCPTrykventilOBlokeringsventilP/1 Stempel ø 95P/2 Stempel ø 85RAfbrydningsventilDet pneumatiske systemReferenceBEV2BeskrivelseFrakoblingscylinderFrakoblingscylinder – magnetventil


Platformene RAV508M og RAV508MIReferenceBeskrivelse1 Buffer2 Basis udstyr (højre)3 Stolpe til platformenes søjle4 Øverste cylinder stolpe5 Bøsning6 Øverste afstandsskive7 Rulle8 Udstyr til øverste søjle (ydersiden)9 Center stolpe10 Spærrehage, pal11 Bøsning12 Ydre stolpe13 Udstyr til øverste søjle (indersiden)14 Nederste afstandsskive15 Udstyr til nederste søjle (ydersiden)16 Møtrikker17 Udstyr til nederste søjle (indersiden)18 Stolpe19 Basis udstyr (venstre)20 Nederste cylinder pivot21 Afstandsskive22 Bøsning23 Bøsning24 Karroseri25 DE 156 pakninger26 Kapsel27 Bøsning28 Platform til venstre forlængerstykke29 Platform til højre forlængerstykke30 Forlængerstykke til venstre kørerampe31 Forlænger til højre kørerampe32 Kontakt33 Forlængerskinne34 Forlængerskinne til platformen (højre)35 Skrue til kontakten36 Forlængerskinne til platformen (venstre)37 Afstandsskive38 Fjeder


Hydrauliske cylindreReferenceBeskrivelse1 Stamme2 Bøsning3 PW pakning4 TS pakning5 Beskyttelseskappe6 OR pakning7 OR pakning8 Stempel ø 759 WRE beskyttelsesring10 Møtrik11 Mellemsykke ø 7512 Beskyttelseskappe13 PW pakning14 TS pakning15 OR pakning + ring16 Stempel ø 9017 DAS pakning18 Beskytteleskappe Ø 9019 Stamme20 ø 75 cylinder21 ø 90 cylinder22 MU/P 7565 pakningerA Pakningskit Ø 90B Pakningskit Ø 75


Fodbeskytter RAV508MReferenceBeskrivelse1 Fodbeskytter til højre side2 Fodbeskytter til venstre side3 Monteret fodbeskytterAlarmfunktioner RAV508MI1 SA alarmudstyr2 Alarmkabel3 Alarmholder4 FC2 mikrokontakt5 Holder til mikrokontakt6 Kabel til FC2 mikrokontakt


Hydrauliske systemerReferenceBeskrivelse1 ”L” kobling2 Ledning3 Kobling4 ”T” kobling5 Ledning6 Kobling7 Fast ledning8 Kobling9 OR pakning10 Sikkerhedsventil11 Ledning12 Fast ledning13 Kobling14 Ledning15 Bøsning16 Overløbsledning17 Kobling


VentiloversigtReferenceBeskrivelse1 Beskyttelseskappe2 Beskyttelsesspole3 Ringmøtrik med ø 3 boring4 OR 4112 pakning5 CSC 18 12 pakning6 ø 12 bjælke7 Afstandsskive8 Ventil9 PKB 120 ring10 OR 115 pakning11 PKB 614 ring12 OR 3100 ring13 Centerfjeder14 Yderfjeder15 Inderfjeder16 Fjederholder17 Pakning18 Blok19 ”L” hydraulisk kobling20 Konisk møtrik21 ”T” hydraulisk kobling22 Kontakt23 Kabel til trykmåler24 Ringmøtrik25 Justeringsskrue26 Møtrik27 Pakningsskive28 Møtrik29 Aluminiumspakningsskive30 OR 123 pakning31 Kobling32 Ringmøtrik33 Ventil-udstyrVentiludstyr med kobling


TrykluftsystemetReferenceBeskrivelse1 Kobling2 Magnetventil3 Trykluftsledning4 Gennemføringskobling5 Gevindskåret koblingsmøtrik6 Trykluftsledning7 Kobling8 Trykluftsledning9 Kobling10 Spiralledning11 Bøsning12 Kobling13 EV2 kabel14 Sammenkobling


Hydraulisk kontrolenhedReferenceBeskrivelse1 Karroseri2 Pumpe + kappe3 Tank4 Kobling og skrue5 Frontkobling6 Flange7 Ventil8 Maksimum ventil9 Magnetventilens mekaniske del10 Selvjusterende kontrolventil11 Filter12 Filtreringsstykket13 Udblæsningsrør14 Karroseri-pakningskit UP 10015 Ring16 Oliekappe17 Spole18 Magnetventil19 Kabelsæt til EV120 Elektrisk motor KW 2,221 Motorkabel22 Termoregulator23 Hydraulisk kontrolenhed


Hydraulisk kontrolenhedReferenceBeskrivelse1 Flange2 Kobling og halv kobling34 Karroseri5 Pakningssæt67 Sikkerhedsslange89 Stikmøtrik10 8 liters tank11 Stikmøtrik12 Ventil13 Maksimum ventil14 Rulle + sammenkobling15 Sænkningsventil16 Sænkningskontrolventil17 Pumpe18 Komplet sænkningsventil19 Overløbsslange20 Filter21 Komplet kontrolenhed


KontrolpanelReferenceBeskrivelse1 Kontrolpanel2 Kontrolboks3 Kontrolsøjle4 Afstandsstykket5 Afstandsmøtrik6 Kontrollåge7 Låsesæt


Elektrisk system RAV508M/RAV 508MIReferenceBeskrivelse1 Hovedkontakt2 Sænkningskontakt3 Løftekontakt45 Komponentpanel6 3.15A sikringer7 Transformer8 Gul-grøn terminal9 Tilførselsterminal10 Terminalplade11 1+1 terminal12 PDF terminal13 Terminal plade14 2+2 terminal15 Sammenkobling1617 4 kontakt 24 Vac ur181920 Sikring 10.3x38-1A-500v-gl21 Alarm terminal222324 Sikringsholder25 Sikringsholder26 Kontrolkappe27 Sikring 10.3x38-1A-500v-gl282930 Base for 4 kontakt relæ31 4 kontakt relæ


Ramper og kapper RAV508ReferenceBeskrivelse1 Løfterampe2 Bevægelig frontrampe3 Frontstop4 Inderkappe5 Yderkappe6 Kappe til løfteplatformen7 Platformsskinne8 Afstandsstykke9 Frontstopsbjælke10 Rampefjeder11 Fastspænding af platformen12 Sænkningsplatform13 Gevindskåret plade14 Fastgøring af frontplatformen15 Stolpe16 Hjul17 Stolpe


SikkerhedsudstyrReferenceBeskrivelse1 Dobbeltsidet tape2 Fingerbeskytter3 400 cm tape4 Olieskema5 V380 tabel / V220 tabel6 Sikkerhedsplade7 Alarmlabel8 Belastning 3000 kg plade9 Rotationsindex plade

More magazines by this user
Similar magazines