kirkebladet Efteråret 2008 her - Bjergby

sundbymors.dk
  • No tags were found...

kirkebladet Efteråret 2008 her - Bjergby

Skal der være en kirke i din landsby?Menighedsrådsvalg 2008Skal der stadig være en kirke i dinlandsby? Hvis svaret er ”ja” er det engod idé at slutte op om den ved menighedsrådsvalget!Nu er det snart tiden for valg til menighedsrådene.Medlemmer af menighedsrådetvælges for en 4-årig periode, og denye menighedsråds valgperiode begynderden 1. Søndag i Advent 2008.end det antal, der skal opstilles til menighedsrådet.En kandidatliste skal væreunderskrevet af mindst 5 og højst 15stillere. Kandidatlisten skal indleverespå en obligatorisk blanket, som kan fåsved henvendelse til valgbestyrelsen ellerfindes på www.km.dk.Valgbestyrelserne ved de enkelte råd kankontaktes gennem rådenes formænd, ogblanketterne skal være indleveret tilsognets valgbestyrelse mellem den 23.sept. kl. 19 og den 30. sept. kl. 19.I vores sogne skal der i hvert sogn vælges5 medlemmer. Derudover er præsten”født” medlem af rådene, og medarbejdernekan vælge en repræsentant til atdeltage i det enkelte menighedsråds arbejde.Ud over de enkelte menighedsrådhar vi et præstegårdsudvalg på tværs afrådene, der tager sig af mange af sognenesfælles interesser.Hvad laver et menighedsråd?Menighedsrådenes arbejde er meget alsidigt.Rådenes hovedopgave er at sikregode rammer for menighedens liv ogvækst. Det indebærer, at rådene er ansvarligefor sognenes økonomi, for detkirkelige aktivitetstilbud og for vedligeholdelseaf kirkerne og deres inventar.Desuden er menighedsrådene arbejdsgiverefor kirkernes medarbejdere, og nårder skal vælges en ny præst indstillerrådene til biskoppen, hvem de ønskerbliver valgt som sognenes nye præst.ValgetPå en kandidatliste kan opstilles enkeltkandidat eller op til 6 flere kandidaterDer kan i forlængelse af orienteringsmødernetages initiativ til at lave en fællesliste. Hvis der senere ikke indkommerandre lister end denne, vil denne fælleslistevære valgt ved et såkaldt aftalevalg.Ellers vil der være menighedsrådsvalgden 11. november 2008.Orienteringsmøderom valget ommenighedsrådenes arbejdeSundby Menighedsråd holder orienteringsmødetirsdag d. 9. septemberkl. 19:00 på Sundby Friskole.Menighedsrådet er vært ved en kopkaffe med brød.Bjergby Menighedsråd holder orienteringsmøde11. september kl.17:00 i graverhuset ved kirken.Menighedsrådet er vært ved en kopkaffe med brød.


Afrikansk salmesang i Flade KirkeI maj var der afrikansk korsang fraMorsø Kommunes venskabsby i Tanzaniai Flade Kirke. Koret fra Bukobaslutherske domkirke gav mange af os enuforglemmelig oplevelse, vi vil huske imange år. Der var glæde og intensiteti de afrikanske salmer. Der blev sungetom skabelsen og om Jesu kærlighed tilos!Her skriver en fladebo om, hvordan hunoplevede den aften.Jeg fik lige med et meget travlt. Et afrikanskkor, skulle spille og synge i Fladekirke. Mon det ville være godt? Det varbare en helt fantastisk oplevelse. Jeg kannæsten ikke beskrive mine følelser. Dervar sådan en glæde, og dog var det somom tårerne var svære at styre. Jeg fik nærmesten følelse af at, jeg kendte dem.at høre og se dem igen, inden de rejstehjem. Det var mærkeligt, nu var det ikkekun som om jeg kendte dem. Nu var derogså mange, der mindede mig om forskelligebekendte, her hjemme fra. Jeghåber de kommer igen, og til jer der ikkenåede at opleve dem, kan jeg kun sige:Tag til deres koncert, næste gang.En FladeboSenere på ugen, skulle de synge til Havnefesteni Ejerslev. Jeg blev nødt tilKoret på Ejerslev Havn.Sct. Nicolai Tjenesten,VestjyllandUndervisning på 8 lørdage fra oktober tilmarts. Der træves ingen forkundskaber.Sted: Aalborg Studenterkursus, Danmarksgade11, Aalborg.Henvendelse: Program med alle relevanteoplysninger kan rekvireres hos sekretærJørgen Lekfeldt, Bispegården, Thulebakken1, 9000 Aalborg. Tlf. 96 34 19 21(mand.-tors. 10-16, fred. 10-14).EN AT TALE MED...70 120 110Sct. Nicolai Tjenestens medarbejderehar tavshedspligt · Ingenspørger om navn, adresse eller cpr.nr. · Der føres ikke journaler ellerkartoteker · Alle kan henvende sig· Sct. Nicolai Tjenesten er et tilbudfra Folkekirken.Telefontid: kl. 21.00-03.00


Program/arrangementerVelkomstgudstjeneste forkonfirmanderne14. september kl. 19 i Flade KirkeVi byder sognenes konfirmander velkomne.Det er et dejligt stort hold i år, så komog vær med til at byde dem velkomnedenne aften! Alle er meget velkomne.Efter gudstjenesten vil der være en forfriskningi kirken.Nordmorskoret i Flade KirkeOnsdag d. 29. oktober kl. 19:30Denne aften kan manhøre Nordmorskoretsynge i Flade Kirke. Vivil også få lejlighed tilselv at synge lidt med.Efter koncerten er derkaffe i kirken.Bakkerne ved Sundby.Høstgudstjenester i sognene:Høstgudstjeneste i Bjergby Kirke ogarrangement i ForsamlingshusetOnsdag d. 24. september kl. 19:00Vi begynder aftenen i kirken, hvor visammen med sognets konfirmander takkerfor årets høst og alle de gaver, Gudgiver os. Vi samler ind til Møltrup Optagelseshjem,som sognene i år har besøgtpå sogneudflugten i august. Konfirmandernemedvirker.Bagefter er der et festligt arrangementi Forsamlingshuset. Der vil være en letanretning og folkemusikergruppen ”ThyFolklore” vil underholde med folkedansog –musik.Entré i Forsamlingshuset 40,- kr.Mødested i SundbyDatoen ikke fastsat.Et fællesarrangement i Sundby med spisningog kreative værksteder. Tage TrudslevSørensen fra Sundby Kirkes menighedsrådvil ved årets første mødested ståfor et træværksted.Høstgudstjeneste i Flade Kirkeog kaffe i konfirmandstuen.Torsdag d. 25. september kl. 19:00Efter gudstjenesten vil menighedsrådetvære vært ved en kop kaffe i konfirmandstuen.Der vil være auktion overårets medbragte høstudbytte, og det indsamledebeløb vil gå til Møltrup Optagelseshjem.Konfirmanderne medvirker.Høstgudstjeneste i Sundbyog kaffe på Sundby FriskoleSøndag d. 28. september kl. 14:00Efter gudstjenesten vil menighedsrådetvære vært ved en kop kaffe på SundbyFriskole. Der vil være auktion over åretsmedbragte høstudbytte, og det indsamledebeløb vil gå til Møltrup Optagelseshjem.Konfirmanderne medvirker.


Alle HelgenSøndag d. 2. novemberkl. 17 i Sundby Kirke og kl.19 i Flade KirkePå Alle Helgens Dag vil vimindes dem, der er døde idet sidste år i vores tre sogne.Lysene i kirken vil bliveslukket, mens konfirmandernebærer levende lys ind i kirken somet symbol på de lys, vi har mistet i voresliv, og som et tegn på det håbets lys, Gudrækker os i Jesu opstandelse. Navnene pådem, vi har mistet, vil blive læst op fraprædikestolen, og vi vil tænde lys på kirkegårdene.SalmesangsaftenTorsdag d. 6. november kl. 19:30 iBjergby KirkeTraditionen tro vil der i efteråret være ensalmesangsaften i Bjergbykirke. Kirkensorganist, Klara Blaabjerg, og kirkesangerKeld Andersen vil præsentere os for etantal nye salmer, og vi skal synge nogleaf de gamle, elskede salmer. I løbet af aftenensca. 10 salmer vil vi drikke en kopkaffe.Bjergby Kirke.Rytmisk Gudstjenestei Teatersalen.Et fælles tilbud fra folkekirken iMorsø Provsti.Søndag d. 9. november kl. 14:00.Samvær med kaffe efter gudstjenesten.I Morsø Provsti er vi gået sammen omen eksperimenterende gudstjeneste iTeatersalen i Nykøbing på denne søndag.Ideen bag gudstjenesten er at samlemange af øens beboere, så vi sammenkan fejre gudstjeneste – og gøredet på en lidt speciel måde.Der vil denne søndag selvfølgelig værealt det, der skal være i en gudstjeneste,men der vil også være rytmisk musikog sang, drama og billeder…Efter gudstjenesten er der kaffebord ogbrød.Sognenes præst, Louise Raahede, ersammen med en række andre af øenspræster gået ind i arbejdet med dennefælles gudstjeneste. Derfor vil der i vorespastorat ikke være en gudstjenestei kirkerne på denne søndag. I stedetkan vi alle sammen tage til Nykøbingfor sammen med resten af øen at fejregudstjeneste!1. Søndag i Advent kl. 10:30Familiegudstjeneste i Sundby KirkeAfslutning for årets minikonfirmander.Kom i decemberstemning på kirkeåretsførste dag.Årets minikonfirmander vil deltage igudstjenesten, og der vil efterfølgendevære gløgg og æbleskiver.


Mødet med andre kirker - en vej til folkekirkens fornyelseÅrsmøde for Det mellemkirkelige Stiftsudvalg i Aalborg stiftFredag den 21. november 2008 kl. 18.00-21.30 i kirkecentret, NykøbingProgram:SpisningDR programmedarbejder Anders Laugesen:Omveje til folkekirken”Hvis ikke jeg havde mødt kirkerne uden for Danmark, såtror jeg ikke, at kristendommen var kommet til at fylde mitliv”. Så skarp stiller programmedarbejder Anders Laugesendet op. I mange år har han rejst i alverdens kirker, oghan betegner i dag sig selv som økumenisk kristen med enlille luthersk slagside.I sit foredrag fortæller Anders Laugesen om møder medkristendommen i mange skikkelser, og om den nødvendigeinspiration folkekirken bør tage til sig fra andre kristne traditioner,hvis den vil finde fornyelse igennem traditionen.Anders Laugesen fra DR:”Hvis ikke jeg havde mødtkirkerne uden for Danmark,så tror jeg ikke, at kristendommenvar kommet til atfylde mit liv”.Tre korte:Ung dansker blandt palæstinensiske kristneFriske indtryk fra ungdomskonference i Israel og besøg hos trængte kristne påVestbreddenFDF`ere møder verdenPå international sommerlejr i Østrig – og hvad det har sat i gang i Nr. Trandersved AalborgTanzaniansk teologistuderende i DanmarkAfrikansk møde med folkekirken og dansk teologi.Beretning ved formand for det mellemkirkelige Stiftsudvalg, Niels Grymer ogved repræsentant i Det mellemkirkelige Råd, Villy MølgaardRegnskab ved stiftskasserere Ruth HolmAfslutningBEMÆRK: Deltagelse er gratis! Alle kan deltage!Tilmelding senest mandag den 17. november til Det mellemkirkelige Stiftsudvalgssekretær Christen Staghøj Sinding. E-mail: css@km.dkTlf. 40 34 90 96. Adresse: Houvej 196, Ulsted, 9370 Hals.


Døbt – Viet - begravetTillykke med dåben ønskes:Camilla Såby Pedersen, Bjergby KirkeAndreas Møller Laustsen, Sundby KirkeCaroline Ingeborg Kjær, Sundby KirkeFreja Rokkjær Hilligsøe, Flade KirkeGry Rokkjær Hilligsøe, Flade KirkeMie Kibsgaard, Sundby KirkeSimon Kappelgaard Damsgaard, Sundby KirkeAndreas med sine forældre, Louise ogJesper.Camilla med sine forældre, Henriette og Troels.Freja og Gry med deres mor og far, Lisbeth og Christen.Simon med sine forældre og sine stolte storesøstre.Mie med sine forældre, Peter og Karin.


Tillykke med den kirkelige velsignelseønskesLisbeth og Christen Rokkjær Hilligsøe,Flade KirkeJette Leegaard Fuglsang Høgner og LarsHøgner, Bjergby KirkeJette Leegaard Fuglsang Høgner og Lars Høgner.Tillykke med brylluppet ønskes:Lene og Ole Vinther Kristensen, Sundby KirkeKirsten Marie og Torben Brandhøj Pedersen, Sundby KirkeLene og Ole Vinther Kristensen.Kirsten Marie og Torben Brandhøj Pedersen.I sognene har vi taget afsked med:John Oluf Børge Jensen, Flade KirkeGitte Svenningsen, bisat i ThistedAne Marie Kibsgaard, Sundby Kirke10


KirkenøglenSognepræstLouise Krogh RaahedeKirkehøj 8, Flade7900 Nykøbing M.Tlf: 97-740121Mail: lraa@km.dkMandag fridag.Under ferie og fridage henvises til:Sognepræst Bodil Nørager,Gl. landevej 32, Tødsø,Tlf: 97-725520.Mail: bon@km.dkFladeOrganist:Klara BlaabjergFærgeborgvej 2, ThistedTlf. 9793 7134KirkesangerElias RaabyFærgeborgvej 2, ThistedTlf. 9793 7134GraverInger Marie NielsenSøgårdsvej 20, Sejerslev7900 Nykøbing MorsTlf. 2183 8700eller 9775 1353FladeFrede JakobsenHeltoften 127900 Nykøbing MorsTlf. 9774 0328BjergbyOrganist:Klara BlaabjergFærgeborgvej 2, ThistedTlf. 9793 7134KirkesangerKeld AndersenSundbyvej 174 A, SundbyTlf. 9774 6229GraverAnton PedersenØsterhaven 12. BjergbyTlf. 9774 0381MenighedsrådeneBjergbyJette M. NielsenGrydhøjvej 24, Gullerup7950 ErslevTlf. 9774 0649SundbyOrganist:VakantKirkesangerClaus SkaarupMarievej 39, NykøbingTlf. 2815 3015GraverRie KortegaardKirkens tlf.: 9774 6181Organister, gravere og kirkesangerehar fridag mandag.SundbyKaren Marie TøftingHalagervej 19, Sundby7950 ErslevTlf. 4047 5732Alle arrangementer er selvfølgelig åbne foralle beboere i de tre sogne – så har du lyst tilet arrangement i nabosognet, jamen, så tagendelig af sted. Du er mere end velkommen!11


Se også midtersiderneSeptember14. sept. 19:00 FladeVi byder årets konfirmandervelkommen!Der vil være en forfriskning ikirken efter gudstjenesten.21. sept. 10:30 Sundby24. sept. 19:00 Bjergby. Høstgudstjeneste”Thy Folklore” underholder iforsamlingshuset.Entré 40,- kr.25. sept. 19:00 Flade. HøstgudstjenesteKaffe og auktion ikonfirmandstuen.28. sept. 14:00 Sundby. HøstgudstjenesteKaffe og auktion påSundby Friskole.Oktober5. okt. 9:00 Flade (Nørager)12. okt. 9:00 Flade10:30 Bjergby19. okt. 10:30 SundbyKirkekaffe i kirken eftergudstjenesten.26. okt. 9:00 Bjergby10:30 FladeGratis Kirkebil:Til samtlige gudstjenester og arrangementer ipastoratet fås ved henvendelse på tlf. 97724711Der opgives følgende kontonumre for de tre sogne:Flade 7716Bjergby 7714Sundby 710729. okt. 19:30 Koncert FladeNordmors Koret syngerKaffe i kirkenNovember2. nov. Alle Helgen17:00 Sundby19:00 Flade6. nov. 19:30 Salmesangsaften iBjergby KirkeKaffe i kirken9. nov. 14:00 Teatersalen i NykøbingFællesgudstjeneste iMorsø Provsti.Efter gudstjenesten er der kaffe.16. nov. 10:30 Bjergby23. nov. 9:00 Flade (Nørager)30. nov. 1. Søndag i Advent10:30 SundbyMinikonfirmandernes afslutning.Efter gudstjenesten er deræbleskiver og gløgg.December7. dec. 2. Søndag i Advent9:00 Bjergby (Nørager)Minikonfirmander 2008Årets hold af minikonfirmander begynderlige efter efterårsferien. Sognepræsten ogJohanne Jørgensen vil sammen stå for undervisningen.Vi vil læse fortællinger fraBibelen, synge, klippe-klistre og hyggeos sammen. 3.-4. klasserne på Sundby ogBjergby Friskoler vil høre nærmere om dette.Hvis man har et barn på en anden skolekan sognepræsten kontaktes på 97740121.

More magazines by this user
Similar magazines