13.07.2015 Views

Fysisk sygdom hos psykisk syge - CFK Folkesundhed og ...

Fysisk sygdom hos psykisk syge - CFK Folkesundhed og ...

Fysisk sygdom hos psykisk syge - CFK Folkesundhed og ...

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Tabel 1. Personer med psykisk sygdom eller eftervirkninger af psykisk sygdom (25-79 år)Aktuel sygdom eller eftervirkningerForbigående psykisk lidelse(fx let depression eller angst)Vedvarende psykisk sygdom eller mentaleforstyrrelserOverlap mellem de to grupperPersoner med forbigående psykisk lidelse,der også har en vedvarende psykisk sygdomPersoner med vedvarende psykisk sygdom,der også har en forbigående psykisk lidelsePct 95%sikkerhedsintervalPersoner 95%sikkerhedsinterval10 (9-10) 74.000 (71.000-78.000)2,3 (2,1-2,6) 18.000 (16.000-19.000)18 (16-19) 13.000 (12.000-15.000)74 (69-78) 13.000 (12.000-15.000)3. Sundhedsvaner hos psykisk syge.Rygning, alkoholmisbrug, usundekostvaner og fysisk inaktivitet erudbredt hos mennesker med psykisksygdom, hvilket øger risikoen for enrække livsstilssygdomme.4. Sociale faktorer. For mangepsykiatriske patienter har sygdommenen række negative socialekonsekvenser som arbejdsløshed,lav indkomst, skilsmisse og et liv medfå nære sociale kontakter. Lav socialstatus og svage sociale netværk øgerrisikoen for sygdom og død.Endelig skal man være opmærksompå, at somatiske sygdomme kanfremprovokere eller forværre psykiskelidelser. Her er årsagssammenhængenvendt om, men de praktiskekonsekvenser er de samme, nemligat patienter med en psykisk sygdomhar brug for behandling i det somatiskebehandlingssystem.MetodeDatagrundlaget er de knap 22.000borgere i alderen 25-79 år, der i 2006deltog i Region Midtjyllands undersøgelseaf trivsel, sundhed og sygdomHvordan har du det?I undersøgelsen indgår to spørgsmålom psykisk sygdom. Der spørgesdels, om svarpersonen har eller harhaft en forbigående psykisk lidelse(fx let depression eller angst), delsom svarpersonen har eller har haften vedvarende psykisk sygdom ellermentale forstyrrelser.10% af den voksne befolkning har enforbigående psykisk lidelse eller hartidligere haft det og har stadig eftervirkningeraf sygdommen. Det svarertil 74.000 personer.2,3% af den voksne befolkning haren vedvarende psykisk sygdom ellermentale forstyrrelser eller har tidligerehaft det og har stadig eftervirkninger.Det svarer til 18.000 personer.Der er et betydelig overlap mellemde to grupper. 18% med forbigåendepsykisk lidelser har også en vedvarendepsykisk sygdom, mens 74%med vedvarende psykisk sygdom haren forbigående psykisk lidelse.I det følgende fokuseres der på de18.000 personer, der har en vedvarendepsykisk sygdom eller mentaleforstyrrelse. Det er først og fremmestdem, der har kontakt med detpsykiatriske system. Der deltog 509personer fra denne gruppe i undersøgelsen.Resten af befolkningen bruges somsammenligningsgrundlag. Der deltog20.944 personer fra den øvrige befolkningi undersøgelsen.Det er undersøgt, hvor mange, derlider af en eller flere fysiske sygdomme.Undersøgelsen omfatter 15 sygdomme.Der er tale om selvrapporteretsygdom, både aktuel sygdom ogeftervirkninger af sygdom.Desuden er det undersøgt hvormange, der har været patienter idet somatiske sygehusvæsen i deforegående 12 måneder (ambulantkontakt eller indlæggelse). Der erbenyttet registeroplysninger.ResultaterTrefjerdedel af de psykisk syge haren eller flere fysiske sygdomme. 24%har en, 36% har to-tre og 16% harfire eller flere fysiske sygdomme.Multisygdom er således særdelesudbredt blandt personer med vedvarendepsykiske lidelser.• nr. 4 • 2008 I Tema om helbred og sundhed hos psykisk syge I Hvordan har du det? Online 3


Tabel 2. Fysisk sygdom hos psykisk syge og andelen der er behandlet påsomatisk sygehusPct95% sikkerhedsintervalAntal fysiske sygdommeIngen sygdom 24 (20-29)En sygdom 24 (20-28)To-tre sygdomme 36 (31-41)Fire eller flere sygdomme 16 (13-20)Behandlet på somatisk sygehus indenfor de foregående 12 månederJa 52 (47-57)52% er blevet behandlet på etsomatisk sygehus i de foregående12 måneder enten ambulant eller iforbindelse med indlæggelse.Sammenholder man med den øvrigebefolkning , efter at der er justeretfor forskelle i køn og alder mellem deto grupper, er der en betydeligt størreandel af de psykisk syge, der har toeller flere fysiske sygdomme (multisygdom).Fire gange så mange harfire eller flere fysiske sygdomme. Derer også en større andel, der er blevetbehandlet på et somatisk sygehus.Af tabel 3 fremgår forekomsten af deenkelte sygdomme, der er med i un-dersøgelsen. De hyppigste sygdommeer gigt (31%) og migræne eller hyppighovedpine (31%). En fjerdedel lider afdiskusprolaps eller anden rygsygdomog en femtedel har allergi.I figur 2 er forekomsten af de enkeltesygdomme sammenlignet med forekomsteni resten af befolkningen efterat der er justeret for forskelle i køn ogalder mellem de to grupper. Samtlige15 sygdomme forekommer hyppigerehos de psykisk syge end i resten afbefolkningen. Ved 12 af sygdommeneer der tale en statistisk signifikantstørre forekomst. Det drejer sig bådeom hjertekarsygdomme, sukkersyge,luftvejslidelser, allergi, muskel-skeletlidelserog sygdomme i nervesystemog sanseorganer.Overhyppigheden af fysisk sygdomhos psykisk syge i forhold til denøvrige befolkning er nærmere belystFigur 1. Fysisk sygdom hos psykisk syge og andelen der er behandlet på somatisk sygehus sammenholdt med denøvrige befolkning. Der er justeret for forskelle i køn og alderPct ! Psykisk syge ! Øvrige befolkningAntal fysiske sygdommeIngen sygdom 21 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!40 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!En sygdom 24 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!32 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!To-tre sygdomme 39 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! #24 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Fire eller flere sygdomme 15 !!!!!!!!!!!!!!! #4 !!!!Behandlet på somatisk sygehus indenfor de foregående 12 månederJa 53 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! #41 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!# Forekomsten er signifikant større hos psykisk syge (


Figur 2. Fysisk sygdom hos psykisk syge sammenholdt med den øvrige befolkning. Der er justeret for forskelle i kønog alderPct ! Psykisk syge ! Øvrige befolkningHjerte-karForhøjet blodtryk 13 !!!!!!!!!!!!!11 !!!!!!!!!!!Hjertekrampe 2,2 !!! #1,1 !!Blodprop i hjertet 1,3 !! #0,3 !Hjerneblødning, blodprop i hjernen 2,6 !!! #0,6 !Sukkersyge 5 !!!!! #2,8 !!!Kræft 1,3 !!1,2 !!LuftvejeKronisk bronkitis, emfysem, rygerlunger 9 !!!!!!!!! #2,7 !!!Astma 10 !!!!!!!!!! #6 !!!!!!Allergi 21 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! #15 !!!!!!!!!!!!!!!Muskel-skeletSlidgigt, leddegigt 30 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! #16 !!!!!!!!!!!!!!!!Knogleskørhed 1,3 !!0,8 !Diskusprolaps, anden rygsygdom 24 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! #12 !!!!!!!!!!!!Nervesystem og sanseorganerMigræne, hyppig hovedpine 28 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! #12 !!!!!!!!!!!!Tinnitus 19 !!!!!!!!!!!!!!!!!!! #9 !!!!!!!!!Grå stær 1,8 !! #0,9 !# Forekomsten er signifikant større hos psykisk syge (


Tabel 3. Fysisk sygdom hos psykisk syge. Forekomst af 15 sygedomme eller eftervirkninger af dissePct 95%sikkerhedsintervalPersoner 95%sikkerhedsintervalHjerte-karForhøjet blodtryk 15 (12-19) 2.700 (2.100-3.400)Hjertekrampe 2,7 (1,5-4,8) 500 (200-800)Blodprop i hjertet 2,3 (1,2-4,3) 400 (150-700)Hjerneblødning, blodprop i hjernen 4 (2-6) 700 (400-1.000)Sukkersyge 5 (4-8) 900 (600-1.300)Kræft 1,6 (0,8-3,2) 300 (100-500)LuftvejeBronkitis, for store lunger, rygerlunger 11 (8-14) 1.900 (1.400-2.500)Astma 10 (8-14) 1.800 (1.300-2.400)Allergi 22 (19-27) 4.000 (3.100-4.800)Muskel-skeletSlidgigt, leddegigt 31 (27-36) 5.500 (4.600-6.500)Knogleskørhed 3 (2-6) 600 (200-900)Diskusprolaps, anden rygsygdom 24 (20-28) 4.200 (3.400-5.100)Nervesystem og sanseorganerMigræne, hyppig hovedpine 31 (27-36) 5.500 (4.600-6.400)Tinnitus 19 (16-24) 3.400 (2.700-4.200)Grå stær 4 (2-6) 600 (300-1.000)i figur 3. Her er dels beregnet hvormange gange hyppigere de enkeltesygdomme er hos psykisk syge end iden øvrige befolkning (relativ risiko).Dels forskellen mellem andelen, derhar en bestemt sygdom hos de psykisksyge og i den øvrige befolkning(risiko difference).Fokuserer man på den relative hyppighedaf de 15 sygdomme, er detisær hjertekarsygdomme og luftvejslidelser,der er hyppigere hos psykisksyge. Blodprop i hjertet forekommertre en halv gange så hyppigt, blodpropi hjernen og hjerneblødningfire gange så hyppigt, mens kroniskbronkitis, emfysem og rygerlungerforekommer tre gange så hyppigt iforhold til den øvrige befolkning.Fokuserer man i stedet på den absolutteforskel i sygdomsforekomst,finder man stor overhyppighed vedmuskel-skeletlidelser. Der er en procentdifferencepå 13% ved slidgigtog leddegigt og på 12% ved diskusprolapsog anden rygsygdom. Der erogså en stor absolut overhyppighedaf migræne (17%) og tinnitus (10%).Blandt luftvejslidelserne er der enbetydelige absolut overhyppighed afkronisk bronkitis, emfysem, rygerlunger(7%). Der er desuden en betydeligoverhyppighed af allergi (6%).DiskussionUndersøgelsen viser, at hovedpartenaf de psykisk syge også har en ellerflere fysiske sygdomme. Resultaternepeger i samme retning som tidligereundersøgelser (5, 6, 9-11), men undersøgelsenadskiller fra sig fra disseved at den bygger på selvrapporteretsygdom.Dette er både en svaghed og enstyrke. Der er ikke tale om verificeredelægelige diagnoser. Til gengældbeskriver undersøgelsen svarpersonernessubjektive oplevelse afsygdom.• 6 Hvordan har du det? Online I Tema om helbred og sundhed hos psykisk syge I nr. 4 • 2008


Figur 3. Overhyppigheden af fysisk sygdom hos psykisk syge i forhold til den øvrige befolkning. Der er justeret forforskelle i køn og alderSå mange gange hyppigere hos psykisksyge end i den øvrige befolkningHjerte-kar Relativ risiko Risiko differenceForhøjet blodtryk 1,1 !! 1,9% !!Hjertekrampe 1,9 !! 1,3% !!Blodprop i hjertet 3,5 !!!! 1,6% !!Hjerneblødning, blodprop i hjernen 4,0 !!!! 2,8% !!!Procent med sygdommen hos psykisk syge MINUS procenthos øvrige befolkningSukkersyge 1,6 !! 2,1% !!!Kræft 1,1 !! 0,2% !LuftvejeKronisk bronkitis, emfysem, rygerlunger 3,0 !!! 7% !!!!!!!Astma 1,7 !! 4% !!!!Allergi 1,4 !! 6% !!!!!!Muskel-skeletSlidgigt, leddegigt 1,7 !! 13% !!!!!!!!!!!!!Knogleskørhed 1,5 !! 1,2% !!Diskusprolaps, anden rygsygdom 2,0 !! 12% !!!!!!!!!!!!Nervesystem og sanseorganerMigræne, hyppig hovedpine 2,2 !!! 17% !!!!!!!!!!!!!!!!!Tinnitus 2,0 !! 10% !!!!!!!!!!Grå stær 1,8 !! 1,6% !!Man må formode, at der er en tætsammenhæng mellem subjektivoplevet sygdom og behovet for behandling.Undersøgelsen viser, at der er etstort behov for behandling af fysiskelidelser hos psykisk syge. Trefjerdedelaf de psykisk syge har en ellerflere fysiske sygdomme. Halvdelenaf de psykisk syge har kontakt meddet somatiske sygehusvæsen i løbetaf et år.Undersøgelsen viser desuden, at derhos mange er tale om et komplekstsygdomsbillede. Behandling af patientermed multisygdom er generelten udfordring for sundhedsvæsnet.Når det drejer sig om psykisk sygemed flere somatiske sygdomme, erudfordringen særlig stor.Det peger på, at der er behov for entættere koordinering af behandlingsindsatsenmellem psykiatrien ogdet somatiske sygehusvæsen. Derer brug for at udvikle modeller, dertillige inddrager almen praksis ogkommuner.Mange af de fysiske sygdomme hosde psykisk syge er livsstilsrelaterede.Der er derfor tillige behov for en opprioriteringaf forebyggelsesindsatsenblandt mennesker med psykisksygdom.• nr. 4 • 2008 I Tema om helbred og sundhed hos psykisk syge I Hvordan har du det? Online 7


Referencer1. Nyhedsbrev. SIND – Århus Kredsforeningog SIND’s PårørenderådgivningRegion Midtjylland. Nr. 20,august 2007.2. Forslag til psykiatriplan forRegion Midtjylland. November2007. Psykiatri- og socialområdet.3. Robson D, Gray R. Serious mentalillness and physical healthproblems: A discussion paper.Int J Nursing Studies 2006; 44:457-466.4. Mitchell AJ, Malone D. Physicalhealth and schizophrenia. CurrOpin Psychiatry 2006; 19: 432-437.5. McIntyre RS, Soczynska JK, BeyerJL, et al. Medical comorbidity inbipolar disorder: reprioritizingunmet needs. Curr OpinPsychiatry 2007; 20: 406-416.6. Salakongas RKR. Medicalproblems in schizophreniapatients living in the community(alternative facilities). Curr OpinPsychiatry 2007; 20: 402-405.7. Laursen TM, Munk-Olsen T,Nordentoft M, et al. Increasedmortality among patientsadmitted with major psychiatricdisorders: A register-based studycomparing mortality in unipolardepressive disorder, bipolaraffective disorder, schizoaffectivedisorder, and schizophrenia. J ClinPsychiatry 2007; 68: 899-907.8. Brown, S. Excess mortality ofschizophrenia. A meta-analysis.Br J Psychiatry 1997; 171:502-508.9. Solstad K, Glenthøj B, BjørndalN, et al. Somatisk sygdom i enakut psykiatrisk modtageafdeling.Ugeskr Læger 1989; 151:1980-1982.10. Madsen AL, Aakerlund P,Pedersen DM. Fysisk helbred hospsykisk syge. Ugeskr Læger 1997;159: 4508-4511.11. Sokal J, Messias E, Dickerson FB,et al. Comorbidity of medical illnessesamong adults with seriousmental illness who are receivingcommunity psychiatric services. JNerv Ment Dis 2004; 192: 421-427.12. Hansen V, Jacobsen BK, ArnesenE. Cause-specific mortalityin psychiatric patients afterdeinstitutionalisation.Br J Psychiatry. 2001; 179: 438-443.’Hvordan har du det?- Sundhedsprofil for region ogkommuner’Læs Region Midtjyllands sundhedsprofilpå www.folkesundhed-midt.dk,hvor rapporten kan downloades.Trykte eksemplarer af profilen kanrekvireres påhvordanhardudet@ rm.dkpris 100 kr. + forsendelseUdgiver:Redaktion:Distibution:Region Midtjylland I Center for Folkesundhed I Sundhedsfremme og Forebyggelse I Olof Palmes Allé 15 I 8200 Århus NTlf: 8728 4700 I Fax: 8728 4702 I Mail: HvordanHarDuDet@rm.dk I Web: www.folkesundhed-midt.dkFinn Breinholt Larsen (ansvarshavende) (Finn.Breinholt@stab.rm.dk) I Louise Nordvig (Louise.Nordvig@stab.rm.dk)Dorthe Søe (Dorte.Soee@stab.rm.dk)Tryk og lay-out: Grafisk Service, Region Midtjylland 960-07-34Grafik:Hanne Ravn HermansenISSN: 1902-4371

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!