Hent Slam - Industriens Branchearbejdsmiljøråd

i.bar.dk
  • No tags were found...

Hent Slam - Industriens Branchearbejdsmiljøråd

CO-industriVester Søgade 12 2 , 1790 København V. Tlf.3363 8000Mail:co@co-industri.dkwww.co-industri.dkSiD IndustriKampmannsgade 4, Postboks 392,1790 København V. Tlf.33 14 21 40Mail:miljoe@sid.dkwwww.sid.dkDansk MetalNyropsgade 38 ·1780 København V. Tlf.3363 2000Mail:metal@danskmetal.dkwww.danskmetal.dkDansk El-ForbundVodroffsvej 26,1900 Frederiksberg C. Tlf.3329 7000Mail:def@def.dkwww.def.dkDansk IndustriHC Andersens Boulevard 18,1787 København V. Tlf.3377 3377Mail:di@di.dkwww.di.dkLedernes Ho vedorganisationVermlandsgade 65,2300 København S. Tlf.3283 3283Mail:lh@lederne.dkwww.lederne.dkSlamVejledning om slampå affaldsforbrændingsanlægIndustriens BranchearbejdsmiljørådPostboks 77771790 København VTlf.:70 23 15 43E-mail:ibar@ibar.dkwww.i-bar.dk


Vejledning om slamIndustriens BranchearbejdsmiljørådPostbox 77771790 København VTelefon:70 23 15 43Telefax:70 23 15 40ibar@ibar.dkwww.ibar.dkMedarbejdersekretariat:Vester Søgade 121790 København VTelefon:33 63 80 27Telefax:33 63 80 91E-mail:co@co-industri.dkArbejdsgiversekretariat:H.C.Andersens Boulevard 181787 København VTelefon:33 77 33 77Telefax:33 77 33 70E-mail:di@di.dkHenvedelser vedrørende vejledningens indhold bedes rettet til partssekretariaterne.Vejledningen fås ved henvendelse til organisationerne eller den kankøbes hos Arbejdsmiljørådets Service Center "Arbejdsmiljøbutikken"www.arbejdsmiljobutikken.dk tlf. 36 14 31 31. Bestillingsnummer102081.Denne vejledning angiver det niveau og den gode praksis parterneønsker skal være til stede ved indretning, drift, vedligeholdelse samtved havari på anlæg med et modtage- og indfyringssystem til slam.Derer i vejledningen taget udgangspunkt i slam med tørstofindhold, derikke muliggør aflæsning og indfyring via affaldssilo.Modtagelse og indfyring af spildevandsslam er normalt ikke omfattet afbestemmelserne om arbejde med slam,jf.bekendtgørelse om kloakarbejde.Denne vejledning er dog udarbejdet dels med udgangspunkt i kloakbekendtgørelsensbestemmelser, dels ud fra en række praktiske erfaringer.Alle andre gældende retningslinjer og krav omkring arbejdsmiljøog sikkerhed skal naturligvis også overholdes.Arbejdet kan med fordel udføres efter samme systematik som enarbejdspladsvurdering (APV).Arbejdstilsynet har haft vejledningen til gennemsyn og finder den iove rensstemmelse med arbejdsmiljølov g i v n i n g e n . Vejledningen harendvidere været forelagt Miljøstyrelsen, hvis kommentarer er indarbejdet.Vejledningen indeholder følgende afsnit:1. Indretning af anlæg/arbejdssted .................... side 42. Instruktion og uddannelse ............................. side 53. Sikkerhedsforanstaltninger ............................ side 64. Personlige værnemidler ................................. side 75. APV ..................................................................... side 106. Reparation og vedligeholdelse ..................... side 107. Havari ................................................................. side 118. Velfærdsforanstaltninger ................................ side 129. Vaccination ........................................................ side 13Repro og tryk:CTH GrafiskLayout:Thomas OlivariusFoto:Harry Nielsen10. Miljøbeskyttelse ............................................... side 14Henvisninger ..................................................... side 14Oplag:2.000Juni 2002ISBN:87-91080-20-73


1. Indretning af anlæg/arbejdssted1.1 Anlæg til indfyring af slam kan indrettes på mange måder, menvil typisk bestå afnnsilo til påfyldning af slam fra tilkørte containere.Alternativt kanslammet indfyres direkte fra tilkørte containere, der tilkobles etindfyringssystemet indfyringssystem, et lukket rørsystem, hvori slammet transporterestil det sted på selve forbrændingsanlægget,hvor slammetindfyres.1.2 Anlæg skal indrettes på en sådan måde, atnnkontakt med slam ikke finder stedder i nærheden af arbejdsstedet er adgang til nødbruser, øjenskyllesamt håndvask med varmt og koldt vand,mild,uparfumeretsæbe, rene og tørre håndklæder samt egnede hudcremernnområdet, hvor slam modtages, og hvor det centrale anlæg erplaceret, afmærkes med sort/gul skråstribning for at advareuvedkommende mod adgangRegler for arbejdsstedets indretning, arbejdets udførelse m.v.overholdes.2. Instruktion og uddannelse2.1 Arbejdsgiveren skal informere om sikkerheds- og sundhedsfarerved arbejdet og give instruktion i sikkerhedsforanstaltningerved betjening og indretning, herunder om havari og andresærlige forhold på arbejdsstedet. Instruktion m.v. skal omfattesåvel egne ansatte som eventuelle underentreprenørers,kloakfirmaersog eksterne håndværkeres ansatte. Denne vejledningindgår i instruktionen.nrengøring let kan foretagesnnnnnanlægget kan rengøres/tømmes inden vedligehold eller reparationspredning af slam ved havari minimeresbetjening af koblinger, containere m.v. om muligt sker hel- ellerhalvautomatisk,frem for ved manuel betjening af hensyn til minimeringaf mulighed for kontakt med slamgulve, vægge og lofter skal være af vandtæt materiale og rengøringsvenligeder etableres en afskærmet spule/vaskeplads til rengøring afstøvler, handsker m.v.2.2 Det er nødvendigt,at den generelle instruktion foreligger skriftligt.Procedurergennemgås med passende mellemrum med henblikpå ændringer og tilpasninger i forhold til tekniske ændringer,erfaringer og nye regler.2.3 Instruktionen skal følges og sikkerhedsforanstaltningerne overholdesaf alle jvf.punkt 1.2.4 Uddannelse og instruktion skal tilpasses udviklingen, herunderf.eks. nye regler eller ændring af anlæg.2.5 Uddannelse og instruktion skal foregå på dansk og evt.også påandet sprog for at være forståelig for alle ansatte,herunder ogsåfremmedsprogede.45


3. Sikkerhedsforanstaltninger3.1 Ved fastlæggelse af procedurer, instrukser m.v. skal alle arbejdssituationergennemgås og vurderes,dvs.:nnved projektering/indkøb af anlæggetnår anlægget er i normal drift3.7 Der skal bades efter arbejde, hvor der har været kontakt medslam, f.eks. efter smudsigt arbejde på anlægget, eller efter rengøringaf containere og hvor større mængder spild fjernes.3.8 Underentreprenører, kloakfirmaer og eksterne håndværkereskal følge regler og vejledninger på samme måde som virksomhedensegne ansatte.nnnår anlægget skal vedligeholdes eller repareresnår anlægget er fejlramt eller der er sket et havari4. Personlige værnemidler3.2 Indkøring af slam skal normalt slutte 1 time før stop af forbrændingfor at sikre der ikke er uforbrændt slam i anlægget.4.1 Der skal anvendes personlige værnemidler under hele arbejdetved3.3 Anlægget og arbejdsområdet skal holdes rent.Der skal udvisesen høj grad af hygiejne. Spild skal fjernes med det samme ogområdet rengøres med rindende vand.Forurenet vand skal løbetil afløb. Indtørret slam fjernes ved vådrengøring.3.4 Der må ikke tørfejes med kost eller anvendes højtryksspuling,da der kan dannes aerosoler med slam. Der må ikke rengøresmed kost,da slamstøv kan blive hvirvlet op.3.5 Når en container er blevet helt eller delvist tømt for slam,skalden rengøres udvendigt lige efter frakobling.Rengøring er nødvendig,så længe der slipper slam ud under tilogfrakobling samt under tømning.3.6 Vask af hænder og evt.underarm foretages inden spise-,drikkeogrygepauser samt før og efter toiletbesøg.67


nnnnnnnnrengøringvedligeholdreparationfjernelse af spildarbejde med ikke rengjorte containereoprensning af slamsilo/containerfærdsel i område med havari/spildanden risiko for kontakt med slam4.2 De personlige værnemidler ernnnnnengangsovertræksdragt som skal kasseres efter brug.Arbejdstøjsom bliver forurenet ved haveri skal kasseres eller specialvaskes/rensesværnefodtøj i form af langskaftede vandafvisende støvler medskridsikker sål og kemikaliebestandig overflade, rengøres påsærlig indrettet vaskeplads.Benyttes ikke andre steder på anlæggetarbejdshandsker med kemikaliebestandig overflade samt understofhandsker,øjenværn/ansigtsskærmluftforsynet åndedrætsværn eller åndedrætsværn med P3 filtereller multifilter.Med multifilter mod mikroorganismer,aerosolerog støv samt dampe sikres at der ikke anvendes forkert filter.Åndrætsværn skal anvendes ved. risiko for indånding af støv(tørret slam), eller farlige gasser som kan fortrænge luftens iltog forårsage kvælning (metandampe i silo som også er brandfarligeog eksplosive)filtermasker må højst anvendes 3 timer dagligt4.5 Forurenet eller vådt tøj udskiftes omgående med rent,tørt tøj.4.6 Værnemidler rengøres hvis det er teknisk muligt straks efterbrug og lægges i plastpose til yderligere rengøring med oplysningom særlige forhold (slam).4.7 Arbejdstøj og personlige værnemidler må aldrig tages med hjemprivat,da materialer under forrådnelse indeholder virus og bakterier,der kan overføres til andre personer.4.3 personlige værnemidler skal være til rådighed og tilpasset detarbejde, der skal udføres.4.4 arbejdsgiveren skal sørge for, at værnemidler er rene, tørre ogom nødvendigt desinficerede, inden de tages i brug. Personligeværnemidler må ikke renses i samme anlæg som anden beklædning.89


5. APV5.1 Virksomheden skal løbende gennemføre arbejdspladsvurdering(APV), som skal omfatte en stillingtagen til virksomhedensarbejdsmiljøproblemer og hvordan de løses. APV skalindeholde følgende elementer:6.3 Hvis det er teknisk muligt sørges for tømning og rensning indenadgang til silo. Der skal foretages effektiv udluftning af silo, førarbejde påbegyndes, samt løbende under hele arbejdet, da derkan udvikles metan. Luftkvalitet kontrolleres med gasmålerinden adgang til silo. Arbejde i silo foretages med sikkerhedslinemed hejs/talje med 2 ansatte til stede: en der udfører arbejdetog en der fungerer som vagtmand.nnnnidentifikation og kortlægning af virksomhedens arbejdsmiljøforholdbeskrivelse og vurdering af virksomhedens arbejdsmiljøproblemerprioritering og opstilling af en handlingsplan til løsning af virksomhedensarbejdsmiljøproblemerretningslinjer for opfølgning på handlingsplanen6.4 Værktøj skal rengøres efter anvendelse.7. Havari7.1 spild i størrelsesordenen en trillebør slam betragtes som havari.Områdetskal afspærres og betragtes som forurenet områdeindtil spildet er fjernet og området rengjort.5.2 Arbejdsgiveren skal inddrage sikkerhedsorganisationen i planlægning,tilrettelæggelse, gennemførelse og opfølgning på APV,som skal være skriftlig.7.2 der skal anvendes slamsuger ved større spild og udslip. Om nødvendigtskal fjernelse overlades til kloakfirmaer eller andre professionelle.6. Reparation og vedligeholdelse7.3 der skal udarbejdes særlige procedurer og beredskab for håndteringaf havariet i relation til bl.a.nbetjening af anlæg ved havari, herunder mulighed for tømningm.v.nnopsamling af større spild/udslipadgang til og reparation af anlægget i havarisituation, dvs. hvornormale procedurer ikke kan følges6.1 Anlægget tømmes og rengøres inden vedligehold eller reparation.6.2 Der skal være effektiv ventilation før og under arbejde i og vedsilo, da der kan dannes metangas fra slam.1011


8. Velfærdsforanstaltninger8.1 Der skal indrettes omklædningsrum,håndvask,baderum,toiletterog spiserum i fast bygning,som skal kunne opvarmes.8.5 Der skal indrettes baderum med håndvaske og brusekabinermed tilførsel af varmt og koldt vand.Baderum skal være velventileredeog opvarmede. Brusekabiner skal have afløb fra hvertbad og skal ventileres særskilt.8.6 Der skal indrettes særskilt spiserum adskilt fra værkstedet.Madskal spises i spiserum, og der må ikke arbejdes i spiserum.Overtræksdragt og meget forurenet arbejdstøj og personligeværnemidler må ikke medbringes i spiserum.9. Vaccination9.1 Vaccination er generelt ikke lovpligtig,men personer skal vaccinereseffektivt, hvis deres beskæftigelse for størstedelens vedkommendebestår i håndtering,behandling eller analyse af slamo.l.Se At-meddelelse 4.02.1 om vaccination af personer beskæftigetmed spildevand og kloakslam.8.2 Der skal indrettes to adskilte omklædningsrum, ét til gangtøjm.v. og til almindeligt arbejdstøj, og ét til særligt forurenetarbejdstøj.Rummene skal være placeret således,at færdsel imellemdem kun kan ske gennem et baderum med varmt og koldtvand.Færdsel til og fra omklædningsrummet for gangtøj må ikkegå gennem områder med forurening.Mænd og kvinder skal haveenten adskilte bade- og omklædningsrum eller have mulighedfor at benytte samme rum hver for sig.8.3 Hvert omklædningsrum skal indrettes med et aflåseligt garderobeskabpr. ansat. Skabsrækken i omklædningsrum til arbejdstøjskal kunne opvarmes og ventileres.Tørringen skal være hygiejniskog kunne foregå så hurtigt,at arbejdstøjet er tørt,når detigen skal i brug.8.4 Omklædningsarealet skal rengøres grundigt mindst én gang dagligt.1213


10. Miljøbeskyttelse10.1 Modtagelse og indfyring af spildevandsslam på affaldsforbrændingsanlæger omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse omaffaldsforbrændingsanlæg, herunder afbrænding af spildevandsslam.10.2 Det kræver miljøgodkendelse at brænde slam,og anlægget skaloverholde de almindelige krav til affaldsforbrændingsanlæg.Miljøforhold herunder lugt reguleres i miljøgodkendelsen.10.3 Afkast fra ventilationsanlæg ledes til forbrænding eller til det frivia effektivt filter, da der opstår lugtgener.Henvisninger :Bekendtgørelse om faste arbejdssteders indretningBekendtgørelse om arbejdets udførelseBekendtgørelse om kloakarbejdeAt-meddelelse 4.02.1 om vaccination af personer beskæftiget medspildevand og kloakslamMiljøministeriets bekendtgørelse om affaldsforbrændingsanlæg,herunderafbrænding af spildevandsslam14

More magazines by this user
Similar magazines