13.07.2015 Views

Velkomstbrev til de nye studerende på - For Studerende - Aarhus ...

Velkomstbrev til de nye studerende på - For Studerende - Aarhus ...

Velkomstbrev til de nye studerende på - For Studerende - Aarhus ...

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Digitalt <strong>de</strong>sign___________________________________PROGRAM FOR RUSUGEN 2013DIGITAL DESIGN- IT, ÆSTETIK OG INTERAKTION___________________________________INSTITUT FOR ÆSTETIK OG KOMMUNIKATIONARTSAARHUS UNIVERSITET


VELKOMMEN PÅ DIGITAL DESIGN!Først og fremmest ønskes du <strong>til</strong>lykke med optagelsen på studiet Digital Design – IT, Æstetik ogInteraktion. Det bety<strong>de</strong>r, at du nu kan se frem <strong>til</strong> at være på et spæn<strong>de</strong>n<strong>de</strong>, kreativt og alsidigtstudie!Vi er et forholdsvis nyt studie, <strong>de</strong>r er blevet oprettet som en kobling mellem informations- ogmedievi<strong>de</strong>nskab, data og IT, samt æstetik og kommunikation. Derfor har vi hovedsæ<strong>de</strong> påKatrinebjerg i <strong>Aarhus</strong> N, hvor hoved<strong>de</strong>len af dit <strong>nye</strong> studie vil komme <strong>til</strong> at foregå, og hvor <strong>de</strong>andre førnævnte studier også hol<strong>de</strong>r <strong>til</strong>. Virksomhe<strong>de</strong>r og forsknings- og innovationscentre hol<strong>de</strong>rogså <strong>til</strong> her. Du vil <strong>de</strong>rfor in<strong>de</strong>n længe blive en <strong>de</strong>l af et spæn<strong>de</strong>n<strong>de</strong> miljø med udvikling ogmasser af mulighe<strong>de</strong>r.At starte på et nyt studie er en stor omvæltning i ens liv. Det er et vigtigt valg og din uddannelse vilfølge dig resten af livet. Måske kommer du direkte fra en ungdomsuddannelse, hvor alt stort set erplanlagt for dig, eller også har du lige haft et par års pause, eller flere, fra uddannelse med arbej<strong>de</strong>og/eller rejser. <strong>For</strong> alle gæl<strong>de</strong>r at <strong>de</strong>t er en ny hverdag man skal indrette sig efter og <strong>til</strong>passe sig,og <strong>de</strong>t kan i starten være svært at overskue.Til gengæld står tutorer, studievejle<strong>de</strong>re, un<strong>de</strong>rvisere og dine medstu<strong>de</strong>ren<strong>de</strong> klar <strong>til</strong> at <strong>de</strong>leoplevelser, tvivl, erfaringer, spørgsmål og svar, så du kan komme godt i gang, og få noglefantastiske år i dit liv.De første du vil mø<strong>de</strong> er selvfølgelig dine medstu<strong>de</strong>ren<strong>de</strong> på din årgang og ni tutorer. De ni tutorerer 3. semester-stu<strong>de</strong>ren<strong>de</strong> fra Digital Design. De har selv opstarten frisk i hukommelsen og enmasse erfaring at <strong>de</strong>le ud af. Desu<strong>de</strong>n er vi tre koordineren<strong>de</strong> tutorer (en fra Digital Design og to fraInformationsvi<strong>de</strong>nskab), <strong>de</strong>r alle går på 5. semester, og som du også vil blive præsenteret for. Vi vilselvfølgelig også stå <strong>til</strong> rådighed, og <strong>de</strong>le ud af al vores vi<strong>de</strong>n og erfaring. Vi har udvalgt <strong>de</strong> nifantastiske tutorer, som har planlagt hele dit rusforløb.Som afslutning vil vi bare sige, at du allere<strong>de</strong> nu kan begyn<strong>de</strong> at glæ<strong>de</strong> dig rigtig meget. Viglæ<strong>de</strong>r os, måske endda endnu mere, <strong>til</strong> at se dig og introducere dig <strong>til</strong> <strong>de</strong>t bedste studie vi ken<strong>de</strong>r<strong>til</strong>!Vi ses d. 26. august!Hilsen tutorerne: Ege, Emil, Emilie, Kathe, Henrik, Johan, Lucas, Malene og Mikkel og CarolineKoordineren<strong>de</strong> tutor Caroline Lundqvist: infddtutor2013@gmail.com - tlf. 2844 6437Ansvarlig tutor Emilie G. Bro<strong>de</strong>rsen: helte_hun<strong>de</strong>n@hotmail.comAnsvarlig tutor Malene Henriksen: malenemh7@hotmail.com


RUSUGENDin rusuge vil være tæt pakket med sociale arrangementer. Sammen med en faglig workshop vilintroduktionsforløbet foregå over to uger. Alle arrangementer, med undtagelse af <strong>de</strong>n fagligeworkshop, vil være koordineret af tutorerne. Dine tutorer vil altid vil være <strong>til</strong> rådighed, og sørge forat give dig <strong>de</strong>n bedst mulige start på studiet.I ugens forløb vil <strong>de</strong>t sociale blandt an<strong>de</strong>t in<strong>de</strong>bære aktiviteter, såsom <strong>de</strong> klassiske navnelege og<strong>de</strong>t traditionsrige o-løb, hvor du får rig mulighed for at lære universitetsparken at ken<strong>de</strong> ogstu<strong>de</strong>ren<strong>de</strong> fra Informationsvi<strong>de</strong>nskab.I programmet indgår også aftenarrangementer, hvor <strong>de</strong>t sociale er i højsæ<strong>de</strong>t. Vi har iprogrammet også planlagt en aften, hvor du har fri. Du har her mulighed for at tage hjem ogsamle lidt op på dig selv og på alle <strong>de</strong> oplevelser du har haft.Derudover har vi også sørget for et program med masser af studierelatere<strong>de</strong> aktiviteter, <strong>de</strong>r skalvære med <strong>til</strong> at introducere jer for studiets praktiske si<strong>de</strong>r og faglige indhold.INSTITUT FOR ÆSTETIK OG KOMMUNIKATIONARTSAARHUS UNIVERSITET


PROGRAMNB. Ti<strong>de</strong>rne er vejle<strong>de</strong>n<strong>de</strong> og kan <strong>de</strong>rfor ændres. I vil selvfølgelig blive informeret om eventuelleændringer.Mandag d. 26. august09.00: Fælles velkomst i Peter Bøgh auditoriet (se www.nydd.dk for rutevejledning og placering)10.00: Introduktion af tutorer og rusugen + Navnelege11.30: Frokostpause12.00: Faglig Workshop14.30: Studievejledningen kommer på besøg15.00: Fri18.00: Grillaften og hyggeTirsdag <strong>de</strong>n 27. august09.00: Fælles morgenmad09.30: Faglig workshop12.00: Frokostpause12.30: Praktisk computerdag. Ved udgangen af <strong>de</strong>nne dag vil alle være <strong>til</strong>meldt <strong>til</strong> alt, <strong>de</strong>r ernødvendigt!14.00: Rundvisning15.30: Fri18.00: Spis ved en tutor22.00: Alle mø<strong>de</strong>s igen <strong>til</strong> fællesfest på bar i <strong>Aarhus</strong> byOnsdag <strong>de</strong>n 28. august09.00: Fælles morgenmad09.30: Faglig workshop11.30: Frokostpause12.00: Det legendariske O-løb18.00: Fri. Der er ikke planlagt et aftenarrangement, så du har mulighed for at slappe af og la<strong>de</strong>op.


Torsdag <strong>de</strong>n 29. august09.00: Fælles morgenmad09.30: Faglig workshop12.00: Frokostpause12.30: Oplæg fra diverse foreninger og organisationer14.00: Fri18.00: Pubcrawl (nærmere information følger i selve rusugen)Fredag <strong>de</strong>n 30. august10.00: LegedagOg <strong>de</strong>refter tager vi i semestrets første fredagsbar!INSTITUT FOR ÆSTETIK OG KOMMUNIKATIONARTSAARHUS UNIVERSITET


Faglig workshopSom tidligere nævnt vil <strong>de</strong>r i rusugen, samt <strong>de</strong>n efterfølgen<strong>de</strong> uge, dagligt foregå studiefagligtarbej<strong>de</strong>. Un<strong>de</strong>rvisere og tutorer på Digital Design vil un<strong>de</strong>rvise og støtte jer i at arbej<strong>de</strong> med enfaglig og studierelevant problems<strong>til</strong>ling. Opgaven vil blive beskrevet nærmere op <strong>til</strong> studiestart. I vilkomme <strong>til</strong> at arbej<strong>de</strong> sammen i grupper, og <strong>de</strong>r kræves ingen andre forudsætninger for at <strong>de</strong>ltagei løsningen af opgaven end <strong>de</strong>n, at I har valgt at starte på Digital Design.SemesterstartsfestUgen efter jeres rusuge afhol<strong>de</strong>s semesterstartsfest for alle <strong>nye</strong> stu<strong>de</strong>ren<strong>de</strong> på Digital Design,Informationsvi<strong>de</strong>nskab og Medievi<strong>de</strong>nskab.Datoen er d. 6. september 2013, så husk at sætte kryds i kalen<strong>de</strong>ren!Mere information følger!HytteturenCirka tre uger efter jeres rusuge, er <strong>de</strong>r hyttetur for alle <strong>de</strong> <strong>nye</strong> stu<strong>de</strong>ren<strong>de</strong> på Digital Design ogInformationsvi<strong>de</strong>nskab, hvor vi tager ud <strong>til</strong> en hytte og har <strong>de</strong>t helt for os selv. GLÆD JER!Datoerne er 20.-22. september 2013, så husk at sætte kryds i kalen<strong>de</strong>ren!Mere information følger!Praktisk omkring rusforløbetSom man nok kan se skal <strong>de</strong>r ske en helt masse spæn<strong>de</strong>n<strong>de</strong> ting, men <strong>de</strong>t er jo ikke helt gratis.<strong>For</strong> arrangementerne i rusugen og hytteturen be<strong>de</strong>s du, senest d. 19. august 2013, indbetale:500 kr. på reg. nr. 4657, konto nr. 4657146102NB! Husk at angive dit ful<strong>de</strong> navn på indbetalingen.


NYTTIGE HJEMMESIDERwww.nydd.dk - Hjemmesi<strong>de</strong>n dine tutorer har lavet, hvor <strong>de</strong> her opdaterer med vi<strong>de</strong>o, bille<strong>de</strong>r oginformationwww.stu<strong>de</strong>ren<strong>de</strong>.au.dk/arts - Studieportalen for stu<strong>de</strong>ren<strong>de</strong> på fagområ<strong>de</strong>t ARTSwww.stu<strong>de</strong>ren<strong>de</strong>.au.dk/arts/studiestarts – Her kan du fin<strong>de</strong> flere informationer om din studiestartwww.dac.au.dk - Her kan du fin<strong>de</strong> oplysninger om un<strong>de</strong>rvisere, studievejledning, fag,studieordninger og eksamensformerwww.mit.au.dk - Din adgang <strong>til</strong> dine informationer (Vil blive introduceret, så <strong>de</strong>nne skal du ikketænke på nu)www.au.dk - Hjemmesi<strong>de</strong>n for hele <strong>Aarhus</strong> Universitetwww.stakbogla<strong>de</strong>n.dk - Her kan du købe dine pensumbøgerwww.su.dk - Husk at søge om SUwww.ungdomsboligaarhus.dk - Her kan du søge kollegier og ungdomsboligwww.cavi.dk - Centre for Advanced Visualization and Interaction er et AU forskningscenter, hvordu bl.a. kan se hvad man eksempelvis kan beskæftige sig med som stu<strong>de</strong>ren<strong>de</strong> på DD.www.statsbiblioteket.dk - Her kan du fin<strong>de</strong> artikler, e-bøger, information og meget mere! (Når duer blevet bruger)www.pensum.dk - Her er <strong>de</strong>t måske muligt også at fin<strong>de</strong> <strong>de</strong> bøger du skal bruge på dinekommen<strong>de</strong> pensumlister.Har du spørgsmål, som ikke er blevet besvaret i <strong>de</strong>tte brev, og som du ikke kan få besvaret på enaf <strong>de</strong> ovenståen<strong>de</strong> hjemmesi<strong>de</strong>r, er du meget velkommen <strong>til</strong> at kontakte dine tutorer.INSTITUT FOR ÆSTETIK OG KOMMUNIKATIONARTSAARHUS UNIVERSITET


Digitalt <strong>de</strong>signVi ses <strong>de</strong>n 26. august!- ViVi skyn<strong>de</strong>r os at få gjort <strong>de</strong>t sidste klar!

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!