(Microsoft PowerPoint - KLIMATICHNI PROMENI.ppt [\320\345\346 ...

bas.bg

(Microsoft PowerPoint - KLIMATICHNI PROMENI.ppt [\320\345\346 ...

Акад. Никола СъботиновПредседател на Българската академия нанаукитеБАН-ЦУ, София 1040, ул. 15 ноември, 1E-mail: presidentbas@cu.bas.bg


Основен генерален приоритетна световната наука ставатпромените в климата.


Повишаването на температурите се обяснявас ролята на парниковия ефект.


Най-съществена е ролята навъглеродния двуокис (СО2).


Средните глобални температуриза периода 1880 – 2005 г.се повишават с 0,8° С.


Изводът е, че това ще доведе домного по-различен свят от този,който познаваме.(международна група по климатични промени,Report №3 Washington, DC, 1998)


Интензивно топене на ледовете; Повишаване на нивото на световния океан; Наводняване на ниските крайбрежни области (сповишаването на нивото на всеки 1 метър, бреговаталиния ще се премества навътре с 1500 м.); Резки промени в метеорологичната ихидрологичнаобстановка – разрушителни бури и наводнения,продължителни суши и опустошителни пожари; Намаляване на подземните водни запаси,пресушаване на реки и езера;


Температурните промени нарушават жизнения цикъл нарастителния свят. При по-високи температури сенарушава режима на фотосинтеза (при 40 С спиранапълно); Температурните промени и промените във воднитересурси ще доведат до значително намаляване населскостопанската продукция и засилване на проблема заизхранване на населението на Земята.; Климатичните изменения ще доведат до сериознипроблеми с опазването и обитанието на дивите животни,като особено застрашени ще бъдат рибните ресурси; Очаква се трудно контролирано разпространение наинфекциозните заболявания; Демографски проблеми; Нарушаване на баланса на екосистемите;


Локалните климатични промени поставятсериозни изисквания пред всяка държава дапритежава необходимия научен потенциал изнание за справянес новите предизвикателства.


Локалните промени, настъпващи в климата нададения географски район;Намаляване негативното влияние напроменящата се среда;Развитие на нови технологии, съобразени сизменящите се условия на живот;Използване на нови технологии в енергетиката,без емисии на парникови газове.


Българската академия на наукитев качеството на Национален научноизследователскицентърима потенциала за активна работа вобластта на климатичните промени.


Създаден е научен-координационен център заглобални климатични променина Българската академия на науките.Научните звена на Академията, включени в центъра са: Националния институт по метеорология и хидрология; Института по водни проблеми; Института по океанология; Института по космически изследвания; Института по слънчево земни въздействия; Института по ядрени изследвания и ядрена енергетика Географски институт; Централната лаборатория по обща екология; Института по ботаника; Института по зоология.


Национален институт пометеорология и хидрологияРазработка на методи за краткосрочни, средносрочнии дългосрочни прогнози с приложение на сателитни,радарни и числени технологии;Хидрометеорологични услуги за цялата страна иЧерно море;Оценка на атмосферните процеси и климатичнитеизменения, водни ресурси.


Global ChangeИзследване на климатичните флуктуации и промениand Bulgarian Academy of SciencesGlobal change is the term used to encompass a multitude ofenvironmental and ecological changes that have been noticed,measured and studied on Earth.In the last decade, environmental changes and awareness of theimpact on society, economy, local and regional developmenthave become important research topics in Bulgaria.The Global environmental change encompasses the study ofclimate variability and change as well as related impact on variossectors, species extinction, land use change, changes in thecarbon cycle and hydrologic cycle, air quality, etc.The BAS is fully engaged in this field:


Hot days (Tmax>30 C), 1961-1990Examples: research on climate extremes


Изследване на климатичните промени, въздействащи върху земеделиетоHadCM3 A2 промени (в %) при реколтата на слънчоглед на Балканскияполуостров за 2071-2080, отнасящи се и понастоящем


Институт по водни проблемиНаучни изследвания заизползване и опазване на воднитересурси.


Казанлъшката и Старозагорската напоителни системи вбасейна на р. Тунджа


Институт по океанологияКомплексен мониторинг на българскатачерноморска и крайбрежна зона.


IO-BASРиск от наводнениепри екстремно повишаване на морското нивоИдентифициране на ниско лежащите териториипо Българското Черноморско крайбрежие


IO-BASРиск от наводнениепри екстремно повишаване на морското нивоAltutude(m)Flooded area(%)Bеds/PeopleМестоположения на критичнитесъоръжения във ВарненскиязаливUp to 0 2.18 1 116Up to 1 65.29 33 459Up to 2 95.53 48 958Up to 3 97.20 49 813Up to 4 97.83 50 135Up to 5 98.39 50 420Over 5 100.0 51 248Sunny Beach PolygonsOverlapping


Въздействие върху Черноморския бряг приекстремно повишаване на морското равнищеShkorplovtsi 1979 Слънчев бряг 2006Река Велека 2006Иракли 2006


Въздействие върху Черноморския бряг приекстремно повишаване на морското равнищеПристанище Варна 198?Пристанище Варна 1976Пристанище Варна 198? Пристанище 198?


Институтпо космически изследванияРазработване и прилагане на методи исредства за дистанционно изследване набългарската територия от космоса;Космически технологии за мониторинг наКосмически технологии за мониторинг напромени в околната среда.


CLC2006промени - Гори2000 г. – района на Банско 2006 г. – опожарени и изсеченигори – 368 ha


CLC 2006 – България– карта на земното покритиеПовече от 51 000 полигона


Институтпо слънчево земни въздейстияРазвитие на дистанционни методи иапаратури за изследване наоколоземното пространство.


Спектрометърът RADOM ще продължи да измерва дозите космическа радиация на индийскияспътник на Луната - Chandrayaan-1 на височина 100 km за 2 години от ноември 2008 г.DADOMChandrayaan-1


Участие на ИСЗВ-БАН в експерименти на Международната КосмическаСтанция (МКС)Liulin-5, 2007-2002009,Руски сегментЛюлин-E094, 2001Лаб. модул, САЩПланиран вид на МКС след нейнотозавършване през 2010 г.Люлин-МКС, 2005-2019, Руски сегментСонда на ленг. 2009-2019, Руски сегментR3DЕ, 2008-20092009EuTFF, ESAR3DR, 2008-20092009Руски сегмент


Институт по ядрени изследвания иядрена енергетикаЯдрени методи за наблюдениеи контрол на околната среда.


ИЯИЯЕ-Базова Екологична Обсерватория “Мусала”Комплексен мониторинг на околната среда иекотоксикологични изследванияСлънчево-земни взаймодействия, физика накосмическите лъчи и астрофизикаАтмосферна физика и химияКонтрол на радионуклиди и транспорт на токсичниелементиРазвитие и усъвършенстване на измерителни прибории системи


Централна лабораторияпо обща екологияБиологично разнообразие и естественисистеми.


Качеството на живота – сечениена трите елемента на устойчивото развитиеЗа да се постигне устойчиво развитие е необходимо дасе развиват едновременно и трите аспекта, като седържи сметка за тяхното взаимодействиеи хармонично развитие.


Аналитичната информация зазастрашени и уязвими отантропогенната дейноствидове и местообитания емощен инструмент при планиранетонаустойчивото развитие.Съвременната информацияза видовете от Червената книга есъбрана, анализирана и обобщена отекип на БАН. Подготвено е за печаттритомно изданиена български и английски език:Червена книга на Република Българиятом 1 Растения и гъби,том 2 Животни,том 3 Местообитания - общо1230 статии за застрашени и уязвимиот антропогенната дейност видове иместообитания . Том 3, както и Електроннотоиздание с допълнителнимултимедийни приложения саразработени в ЦЛОЕ.


Институт по ботаникаОбхваща пълния сектор набиологичното разнообразия нарастителния свят в България.


Институт за горатаГорските екосистеми в България, климатични промении антропогенни въздействия.


Институт по генетикаСъздаване нанови сортовеустойчивизърненожитникултурии зеленчуци сценнибиологични истопанскикачества.


Институт по зоологияИзучаване на разнообразието наживотинските организми на територията наБългария;Опазване на редки животински видове;Биологичен мониторинг на страната.


Значителен принос за устойчивото развитие на България в обозримо бъдеще ще имаизграждането на националната екологична мрежа от защитени територии Натура 2000.За нейните научни основи и бъдещото й развитие работи голям екип от учени отинститути на БАН – ЦЛОЕ, Института по ботаника, Института по зоология, НПМ, ИСЗВ,Институт за гората и други.


Възобновяеми енергиини източнициЦентрална лаборатория по слънчева енергия инови енергиини източници


Развитие и мониторинг на Първата голямаPV Система (100 kW) в България -“ЗОРНИЦА”


Изследване на възобновяеми енергийни източници


Борба със замърсяване наоколната средаХимически институтина Българската академия на науките


Един от основните проблеми при изгаряне на твърди горива е замърсяването наоколната среда с органични и неорганични замърсители– например диоксини, фурани и полициклични ароматни въгливодороди илиСО х , NO x , SO x .ОБЩ ИЗГЛЕД ОТ ТЕЦ „МАРИЦА-ИЗТОК-2”


На територията на ТЕЦ “Марица-Изток-2” с финансовата помощ на IAEA(Международната агенция за ядрени изследвания) e построена пилотна инсталация заелектронно-лъчево третиране на димни газове. Последните изследвания на екипа/септември 2004/ доказват ефективността на обработката.С помощта на химична технология се отделя сярата от димните газове под формата насъединения, които могат да се ползват като торове.ЕЛЕКТРОННО ЛЪЧЕВА ТЕХНОЛОГИЯ ЗА ОБЕЗСЕРВАНЕ НАДИМНИ ГАЗОВЕ ОТ ИЗГАРЯНЕ НА ЛИГНИТНИ ВЪГЛИЩА ВТЕЦ “Марица-Изток-2”10000 Nm 3Димни газовеH 2OВХОДАкселераториNH 3РЕАКТОРУтаителкъмкоминаИЗХОДБЕЗОТПАДНАТЕХНОЛОГИЯЗА 90-95%ОБЕЗСЕРВАНЕ !NH 4NO 3& (NH4) 2SO 4за ТОРОВЕ


Българската академия на наукитеима научен потенциал способенда посрещнепредизвикателствата наглобалните климатични промени.


Благодаряза вниманието!

More magazines by this user
Similar magazines