13.07.2015 Views

Seksualundervisning 7.-9. klasse (pdf 579 KB) - Aarhus.dk

Seksualundervisning 7.-9. klasse (pdf 579 KB) - Aarhus.dk

Seksualundervisning 7.-9. klasse (pdf 579 KB) - Aarhus.dk

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>Seksualundervisning</strong> | <strong>7.</strong> - <strong>9.</strong> <strong>klasse</strong><strong>Seksualundervisning</strong><strong>7.</strong> - <strong>9.</strong> <strong>klasse</strong>Vejledning til seksualundervisning i <strong>Aarhus</strong> Kommune


KolofonVejledningen til seksualundervisning i <strong>Aarhus</strong> Kommune er en redigeret version af Københavns Kommunesvejledning til seksualundervisningen, der er udarbejdet af Sex & Samfund i samarbejde med KøbenhavnsKommunes Børne- og Ungdomsforvaltning og Sundheds- og Omsorgsforvaltning i foråret 2012. 1Udgivet af:Indhold:Redaktion:Grafik og layout:Sundhed og Trivsel, Børn og Unge, <strong>Aarhus</strong> KommuneLone Smidt, national projektleder, Sex & SamfundAnette Østergaard, sundhedsplejerske, Sundhed og Trivsel, Børn og UngeKaren Mette Hansen, konsulent, Sundhed og Trivsel, Børn og UngeLone Smidt, national projektleder, Sex & SamfundKommunikation, Børn og Unge, <strong>Aarhus</strong> Kommune1Information om Københavns Kommunes vejledning til seksualundervisning kan findes på http://www.sexogsamfund.<strong>dk</strong>/Default.aspx?ID=26113&PID=153829&Action=1&NewsId=4033


<strong>7.</strong> - <strong>9.</strong> <strong>klasse</strong> | <strong>Seksualundervisning</strong>Tema: Forelskelse, følelser og kærlighedTRINMÅLFAGHÆFTE 21INDHOLDIDEER TIL AKTIVITETERBeskrive fysiskeog psykiske faktorerog diskuterederes samspilog indvirkningpå sundhed ogseksualitetGøre rede forhvordan følelserog kærlighedhar betydningfor sundhed,seksualitet ogfamilielivVenner og kæresterHvordan kan man få enkæreste?Hvilke udfordringer kanman have som ung iforhold til venner og kærester?På hvilke forskellige måderkan man være en go<strong>dk</strong>æreste?Hvordan kan man slå opmed en kæreste?Hvilken betydning harvenner og kærester i ungesliv?• Planlæg et forløb sammen med sundhedsplejersken omkærester, at være forelsket, hvad en god kæreste er,hvordan man passer på sig selv og hinanden.• Læs og analyser sange, romaner og noveller om følelser,kærlighed, venskaber og parforhold.• Arbejd med dilemmaer og cases om unges forskellige udfordringerog spørgsmål i forhold til venner og kærester.• Se kortfilm og ungdomsfilm der handler om venskaber,følelser og kærester, og tal om de udfordringer og dilemmaerder kommer til udtryk. Tal om hvordan dilemmaerneog udfordringerne håndteres, og få eleverne til atkomme med ideer til, hvilke andre handlemuligheder derkan være i de pågældende situationer. Tal om fordele ogulemper ved de forskellige handlemuligheder.• Undersøg, hvad rapporter og undersøgelser fortællerom unges livsstil og oplevelse af livskvalitet i forhold tilvenner, kærester og familieliv. Opstil ideer til, hvordanman som samfund kan skabe gode rammer for et godtungdomsliv.Kærlighed og forelskelseHvad er kærlighed?Hvordan føles det at væreforelsket?Hvilke forskellige følelserkan man have, når man erforelsket?Hvilken betydning harkærlighed og forelskelse iforhold til unges trivsel?Hvem kan man tale medom kærlighed, forelskelseog sex?• Gruppearbejde om ”Udfordringen” påwww.sexfordig.<strong>dk</strong>.• Arbejd med dilemmaer og cases om unge, der opleverforelskelse, kærlighed og det at have en kæreste ellerikke at have en kæreste på forskellige måder. Eksempelvisautentiske cases fra sexlinien.<strong>dk</strong> eller fiktive personeri romaner, noveller, kortfilm og ungdomsfilm. Tal omhvordan dilemmaerne og udfordringerne kan håndteres,og få eleverne til at komme med ideer til forskelligehandlemuligheder, der kan være i forhold til dilemmaerneog udfordringerne. Tal om fordele og ulemper ved deforskellige handlemuligheder.• Lav interviews med voksne om forelskelse, kærester,kærlighed mv.• Undersøg, hvilke muligheder der som ung er for at fårådgivning om kærlighed og forelskelse på nettet ogandre steder, og tal om fordele og ulemper ved at brugede forskellige muligheder.4Vejledning til seksualundervisning i <strong>Aarhus</strong> Kommune


<strong>Seksualundervisning</strong> | <strong>7.</strong> - <strong>9.</strong> <strong>klasse</strong>Følelser og kærlighed iet historisk perspektivHvordan kommer begrebersom kærlighed og følelsertil udtryk i kunsten og ilitteraturen i forskelligehistoriske perioder?• Besøg AROS og undersøg, hvordan kærlighed og følelserafbilledet i kunsten.• Undersøg, hvordan kærlighed og følelser er blevet afbilledeti kunsten i forskellige tider i historien. Perspektivertil samfundsforholdene og normer i samfundetpå det givne tidspunkt. Sammenlign også på tværs afhistoriske perioder.• Sammenlign forholdet mellem følelser, kærlighed ogrelationer, som det kommer til udtryk i sange og digtefra forskellige historiske perioder, fx romatikken, mellemkrigstidenog 90´er litteraturen.• Deltag i Kvindemuseets undervisningstilbud Teenagelivfør og nu med tilhørende online undervisningsmaterialeFORSLAG TIL MATERIALER OG HENVISNINGERUndervisningsmateriale på nettet og til downloadUge Sex 2013 Grundmateriale til <strong>7.</strong>-<strong>9.</strong> <strong>klasse</strong>, Sex & Samfund 2013 (Emne 3: Følelser og sex).www.sexfordig.<strong>dk</strong>, Undervisningsmateriale til <strong>7.</strong>-<strong>9.</strong> <strong>klasse</strong>r, Sex & Samfund.www.enterung.<strong>dk</strong>, Teenageliv før og nu, online undervisningsmateriale fra Kvindemuseet i <strong>Aarhus</strong> i samarbejde medCyberhus.Find inspiration og opgaver hos Museet ”Kunsten” i Aalborg, der på deres digitale billedskole har et tema om kærlighed.Find øvelser, ideer og inspiration til undervisning om emnet på www.bedreseksualundervisning.<strong>dk</strong>FiktionHjertevirus: kærlighed på tværs - en antologi for unge om kærlighed, der går på tværs af køn, alder, etnicitet, tilhørsforhold,social baggrund og den sunde fornuft. Den Gode Historie – På Tværs, 2002. Findes også på CFU.Dansen gennem sommeren, Roman af Bo Green Jensen, Gyldendal, 1991. Findes også på CFU. Læs om bogen hosGyldendal.<strong>dk</strong>Tranedans, Ungdoms roman af Anders Johansen, Modtryk, 2011. Findes på CFU. Læs om Tranedans her:Vejledning til seksualundervisning i <strong>Aarhus</strong> Kommune 5


<strong>7.</strong> - <strong>9.</strong> <strong>klasse</strong> | <strong>Seksualundervisning</strong>En, to, tre, nu, Ungdomsroman af Jesper Wung Sung, Dansklærerforeningen, 2005. Findes også på CFU. Læs ombogen, og find undervisningsmateriale her .Fucking forelsket, Ungdomsroman af Niels J.A. Schou, Apostrof, 2003. Findes også på CFU. Læs om bogen på Emu.<strong>dk</strong>Jeg elsker dig, Thomas, Ungdomsroman af Lis Halby, Høst, 1988. Læs om bogen hos Københavns BibliotekerDu og jeg, Marie Curie, Ungdomsroman af Annika Ruth Persson, Carlsen, 2004. Læs om bogen hos KøbenhavnsBibliotekerDrengen med stjernekaster, Ungdomsroman af Thomas Lagermand Lundme, Borgen, 2004. Læs om bogen hos KøbenhavnsBibliotekerFaglitteratur og sagprosaFind inspiration i rapporten: Når det er svært at være Ung i Danmark af Jens Christian Nielsen og Niels Ulrik Sørensen,CEFU, 2011.Guld og Grønne Skove: Litteraturhistorie om romantik og guldalder, Alinea, 2000. Findes også på CFU.Film og TVKys og Bolle, taler du med nogen om sex, DVD og lærervejledning af Janne Hejgaard, LMU 200<strong>7.</strong>Andre venner, Dokumentar af Jannik Splidsboel, 2005, Findes også på Filmstriben. Find undervisningsmateriale tilfilmen i temapakken ”Teenageliv” hos Det Danske Filminstitut.Fucking Åmål, Svensk Ungdomsfilm af Lukas Moodysson, 1998. Find undervisningsmateriale hos Det Danske Filminstitutog hos mixcopenhagen .Det går nok over, Svensk dokumentar af Cecilia Neant-Falk, 2003. Findes på Filmstriben. Find undervisningsmaterialetil ”Det går nok over” hos Det Danske FilminstitutDen første kærlighed, Dokumentar af Christian Holten Bonke, 200<strong>7.</strong> Findes på Filmstriben.First love, Dokumentar af Judith Lansade, 2002. Findes også på Filmstriben.Find undervisningsmateriale til filmen First love hos Det Danske Filminstitut i temapakken ”Kærester”.Litlle miss Eyeflap,(Pigen med skyklapperne), Iram Haq 2009, Kortfilm, Buster DVD 3. Find undervisningsmateriale tilfilmen hos Buster.<strong>dk</strong>Zezils verden, Dokumentar af Cathrine Andersen, 2005. Findes på Filmstriben.Find undervisningsmateriale til filmen i temapakken ”Teenageliv” hos Det Danske Filminstitut.Andre LinksFind cases, der kan bruges i undervisningen på Sexlinen, Sex & Samfunds rådgivning for unge: www.sexlinien.<strong>dk</strong>6Vejledning til seksualundervisning i <strong>Aarhus</strong> Kommune


<strong>Seksualundervisning</strong> | <strong>7.</strong> - <strong>9.</strong> <strong>klasse</strong>Rådgivningssites:www.sexlinien.<strong>dk</strong>www.nymoedom.<strong>dk</strong>www.etniskung.<strong>dk</strong>www.sabaah.<strong>dk</strong>www.dr.<strong>dk</strong>/tvaers/rådgivningAndetLæs om AROS’ tilbud om besøg og rundvisninger.Læs om Kvindemuseets undervisningstilbud Teenageliv – før og nu her8. <strong>klasse</strong>. Book <strong>Aarhus</strong> Kommunes tilbud om Sex & Samfunds supplerende seksualundervisning til 8. <strong>klasse</strong> med tilhørendeforberedelses- og efterbehandlingsmateriale. Læs mere på http://www.sexogsamfund.<strong>dk</strong>/aarhusFag i spilDansk, historie, samfundsfagVejledning til seksualundervisning i <strong>Aarhus</strong> Kommune 7


<strong>7.</strong> - <strong>9.</strong> <strong>klasse</strong> | <strong>Seksualundervisning</strong>Tema: Krop, medier og pornografiTRINMÅLFAGHÆFTE 21INDHOLDIDEER TIL AKTIVITETERBeskrive fysiskeog psykiske faktorerog diskuterederes samspil ogindvirkning påsundhed og seksualitet.Analysere og vurdereinteresserbag kampagner,reklamer oganden mediepåvirkningindenfor sundhedsområdet.Krop og sundhedHvad er en sund krop?Hvem bestemmer, hvadsundhed er for det enkeltemenneske?Hvad gør hormoner ve<strong>dk</strong>roppen?Hvad sker der med kroppen,når den tilføjes hormoner?Hvem bestemmer, hvordanen flot krop ser ud?Hvilke årsager er der til, atnogen ønsker at ændre påkroppen?Hvilke fordele og ulemperer der ved at ændre påkroppen?Hvordan kan synet påegen krop påvirke ungessundhed, trivsel og adfærd?Hvad er blufærdighed?Hvilke årsager kan dervære til at unge føler sigblufærdige?Hvem kan man tale med,hvis man er usikker påforhold vedrørende enskrop?• Diskuter, hvad sundhed og en sund krop er.• Undersøg, hvad reklamer og kampagner om sundhedfortæller om, hvad der er en sund krop?• Udarbejd egne beskrivelser af, hvad eleverne forbindermed en sund krop, og diskuter, hvad og hvem derpåvirker børn, unge og voksnes syn på, hvad der er ensund krop.• Undersøg, hvordan hormonsystemet fungerer, oghvad hormoner gør ved kroppen.• Find eksempler på reklamer, der viser muligheder forat ændre på kroppen, og analyser, hvilke budskaberder ligger bag reklamerne.• Udarbejd og gennemfør anonyme spørgeskemaundersøgelserom unges tanker om ændringer af kroppensamt årsager til, at nogen ønsker at ændre på dereskrop.• Undersøg, hvilke fordele og ulemper der kan væreforbundet med at ændre på kroppen.• Tal om begrebet blufærdighed, og hvad det vil sigeat være blufærdig. Undersøg, hvilke årsager der kanvære til, at unge oplever blufærdighed. Dialog omhvornår blufærdighed kan opleves som henholdsvisnoget positivt og som noget, der begrænser en. Opstilideer til, hvordan man som ung kan håndtere desituationer, hvor blufærdighed kan medføre begrænsninger.• Arbejd med cases og dilemmaer, hvor unge opleverblufærdighed.• Undersøg, hvad rapporter og undersøgelser fortællerom forholdet mellem krop og trivsel.• Udarbejd informationsmaterialer til unge der giverkonkrete eksempler på, hvad man som ung kan væreusikker på i forhold til egen krop, og som fortæller,hvor man kan søge rådgivning i forhold til spørgsmål,dilemmaer og usikkerheder vedrørende krop og sundhed.8Vejledning til seksualundervisning i <strong>Aarhus</strong> Kommune


<strong>Seksualundervisning</strong> | <strong>7.</strong> - <strong>9.</strong> <strong>klasse</strong>Kroppen i medier ogkunstHvem bestemmer overkroppen?Hvordan bliver unge påvirketaf reklamer og modebladesbilleder af kroppe?Hvilken betydning hardet for unges syn på denperfekte krop, at billederi reklamer og ugeblade erændrede i et computerprogram?Hvordan er kroppen blevetafbilledet i kunsten i forskelligeperioder?Hvilke værdier ligger derbag budskaber i kampagnerom sundhed og seksualitet?Hvad kendetegner genrenreality-tv?Hvordan iscenesættes kropog seksualitet i reality-tv?• Undersøg, hvilke budskaber om unge og sundhed derligger bag forskellige former for sundhedsreklamer.• Deltag i Kvindemuseets undervisningstilbud ”Teenageliv– før og nu” med tilhørende online undervisningsmateriale.• Besøg Steno Museets udstilling Kære krop, Sværekrop.• Undersøg, hvordan billeder i reklamer og ugeblade erændrede i et billedprogram, og arbejd med at ændreegne billeder i et billedprogram. Hvilke fordele ogulemper er der ved at ændre billeder?• Undersøg og diskuter, om der kan være sammenhængemellem unges ønsker om at ændre på egen kropog de idealbilleder, der præsenteres i reklamer ogmedier. Lav eksempelvis en spørgeskemaundersøgelseom andre unges holdninger til at ændre på egen krop,og deres syn på reklamer og mediers fremstilling afkroppen. Tal med eller find budskaber fra eksperter påområdet, og sammenlign med de unges holdninger,der kommer til udtryk i undersøgelsen.• Udarbejd egne reklamer, der viser et mangfoldigt syn påkroppen. Diskuter fordele og ulemper ved et eventueltkrav til reklameindustrien om at bruge modeller, derafspejler mange forskellige former for kropsbygning.• Arranger en paneldebat, hvor eleverne i grupper repræsentererforskellige syn på det at ændre billeder iet computerprogram.(Se fx Uge Sex Grundmateriale, Sex & Samfund 2013,Øvelse 2.4 Den fejlfrie krop).• Analyser budskaber i kampagner om sundhed og seksualitetfra forskellige historiske perioder, og vurder,hvilke værdier og holdninger til unges adfærd derkommer til udtryk i budskaberne.• Undersøg, hvordan virkeligheden bearbejdes i realityprogrammerved hjælp af forskellige virkemidler.Diskuter, hvilke fordele og ulemper der er ved at seprogrammer som Paradise Hotel og Big Brother. Undersøg,hvilke etiske og moralske problemstillingerder kan være ved realityprogrammer for unge, ogdiskuter hvordan disse programmer kan påvirke ungesholdninger og adfærd i forhold til krop, sex, køn ogseksualitet.Vejledning til seksualundervisning i <strong>Aarhus</strong> Kommune 9


<strong>7.</strong> - <strong>9.</strong> <strong>klasse</strong> | <strong>Seksualundervisning</strong>• Undersøg, hvordan kropsidealet har ændret siggennem tiden, eksempelvis gennem kunstværker ogfotografier af mande- og kvindekroppe.Retten til kroppenHvad betyder det at haveret til egen krop?Hvordan kan man mærkesine grænser i forhold tilfysisk berøring?Hvordan markerer og sætterman grænser?Hvordan kan man aflæseandres grænser?Hvilke eksempler på at ungesret til egen krop krænkes,findes i Danmark?Hvad er risikoadfærd ogrisikosituationer i forholdtil seksuelle overgreb?Hvad kendetegner seksuellekrænkere?Hvilke følelser og reaktionerer forbundet medseksuelle overgreb?Hvilke handlemulighederhar man, hvis man erblevet udsat for seksuellekrænkelser?• Udarbejd præsentationer, der viser elevernes visionerfor, hvordan idealkroppen ser ud 50 år frem itiden.• Giv eksempler på, hvad retten til kroppen betydermed afsæt i film på www.rettentilmig.<strong>dk</strong>• Spil dilemmaspil på www.rettentilmig.<strong>dk</strong>• Lav rollespil og forumspil om at sige fra og markeregrænser.• Dialog om cases med unge der oplever, at deresgrænser bliver overtrådt. Sæt fokus på, hvordan manmærker, at ens grænser overskrides og hvilke handlemuligheder,man har.• Undersøg, hvad kampagner og rådgivningssider fortællerom risikoadfærd og risikosituationer. Diskuter,hvordan man som ung kan bruge denne viden.• Undersøg, hvad begrebet grooming betyder.• Undersøg omfanget af forskellige former for seksuellekrænkelser i Danmark og hvilke fakta og myter,der er forbundet med forskellige former for overgreb(kærestevold, voldtægt, grooming på internettet,seksuelle overgreb).• Arbejd med filmen Træneren”med tilhørende undervisningsmateriale.• Arbejd med materialet www.ditforhold.<strong>dk</strong> ogwww.sikkerflirt.<strong>dk</strong>• Tal om de følelser og reaktioner, der typisk er forbundetmed seksuelle overgreb.• Undersøg, hvor man som ung kan henvende sig, hvisman er blevet udsat for seksuelle krænkelser.10Vejledning til seksualundervisning i <strong>Aarhus</strong> Kommune


<strong>Seksualundervisning</strong> | <strong>7.</strong> - <strong>9.</strong> <strong>klasse</strong>Porno og pornografiHvad er pornografi oghvilke forskellige typer afporno findes?Hvornår blev pornoenfrigivet i Danmark?Hvilke fordele og ulemperer der ved porno?Hvordan bruger ungeporno?Hvad kendetegner denmåde, kroppen ser ud på ipornoen?Hvordan bliver unge påvirketaf pornoens kropsidealer?Hvilke elementer fra pornoenkan genkendes ireklamer, kunst, musikvideoeretc?• Tal om, hvad porno er og hvilke forskellige former forporno, eleverne har hørt om.• Tal om unges brug af porno ud fra viden fra undersøgelser.Iværksæt eventuelt en anonym spørgeskemaundersøgelsepå skolen om elevernes syn på og brug afporno, hvor eleverne eventuelt har set porno, og hvadde mener om det.• Tal om forholdet mellem fiktion og virkelighed i pornoen.• Se film om pornoens frigivelse i Danmark.• Find og analyser avisartikler om pornografi og unges/voksnes brug af pornografi.• Undersøg argumenter for og imod porno, som dekommer til udtryk i relevante artikler og tidsskrifter.• Find og analyser eksempler på reklamer og musikvideoermed elementer af sex og porno.• 8. <strong>klasse</strong>. Book <strong>Aarhus</strong> Kommunes tilbud om Sex &Samfunds supplerende seksualundervisning til 8. <strong>klasse</strong>med tilhørende forberedelses- og efterbehandlingsmateriale.Læs mere på http://www.sexogsamfund.<strong>dk</strong>/aarhusFORSLAG TIL MATERIALER OG HENVISNINGERUndervisningsmateriale på nettet og til downloadUge Sex 2013 Grundmateriale til <strong>7.</strong>-<strong>9.</strong> <strong>klasse</strong>, Sex & Samfund 2013 (Emne 2: Kroppens mangfoldighed).Uge Sex 2009, Temamateriale til <strong>7.</strong>-10. <strong>klasse</strong>, Grænser og anerkendelse, Kan downloades her.Kend din kropspolitik af Morten A Skydsgaard og Line Stald, Stenomuseet, 2011.Menneskekroppen, Temaopgave om kroppen, fra kunstmuseet ”Kunsten” i Aalborg.www.enterung.<strong>dk</strong>, Teenageliv før og nu, online undervisningsmateriale fra Kvindemuseet i <strong>Aarhus</strong> i samarbejde medCyberhusKroppens mangfoldighed. Billedmateriale 2010. Sex & Samfund 2010.Vejledning til seksualundervisning i <strong>Aarhus</strong> Kommune 11


<strong>7.</strong> - <strong>9.</strong> <strong>klasse</strong> | <strong>Seksualundervisning</strong>www.rettentilmig.<strong>dk</strong>, Undervisningsmateriale om de seksuelle rettigheder, Sex & Samfund og Red Barnet.www.sikkerchat.<strong>dk</strong>, Hjemmeside fra Red Barnet og Det Kriminalpræventive Råd. www.ditforhold.<strong>dk</strong>, Hjemmeside omkærestevold fra Det Kriminalpræventive Råd, Foreningen for Børn og Unge i voldsramte familier og Landsorganisationenfor Kvindekrisecentre.UndervisningsmaterialerUndersøg skolens egne biologimaterialer til udskolingen.Ny biologi 2, Grundbog for <strong>7.</strong>-8. <strong>klasse</strong> af Hans Erik Berthelsen, Gyldendal, 2004. Findes også på CFU.L.O.C. - De Syv Dødssynder af Lise Stadelund, Forlaget Gege, 2012. Undervisningsmaterialet L.O.C. - De Syv Dødssynderbeskæftiger sig med L.O.C’s tekster og musikvideoer samt artfotos og reklamefilm om de syv dødssynder. Den rummerblandt andet mulighed for at arbejde med kropsidealer og portrætfremstillinger på nettet. Findes også på CFU.Livsstil og sundhed. Ind i biologien. <strong>9.</strong> <strong>klasse</strong> af Arne Bjerrum m.fl., Alinea, 2005. Findes også på CFU.Mig & Sex & Dig, Bind 1 Kroppen, Janne Hejgaard, Modtryk, 2003. Findes også på CFU.FiktionCatwalk, Novelle af Jesper Wung-Sung fra novellesamlingen Tretten tynde teenagere. Findes på CFU.Faglitteratur og sagprosaFind inspiration i rapporten: Når det er svært at være Ung i Danmark af Jens Christian Nielsen og Niels Ulrik Sørensen,CEFU, 2011.Find inspiration i undersøgelsen Unge, Køn og Pornografi i Norden, Nordisk Ministerråd 2006.Reklamedrøm i det 21. århundrede, (Sex i reklamer), Informations Forlag, 2003.Find artikler om porno på sexlinien.<strong>dk</strong>.Film og TVFind filmklip og lærervejledning om temaet 1960’erne: sex og moral her.Love does grow on trees, Kortfilm af Bevan Walsh, 2010. Buster DVD 1, Find undervisningsmateriale til filmen her: (Eruddelt på alle skoler)Ja eller nej – det er dig, der bestemmer, Film om unges syn på grænser. Findes på www.sexlinien.<strong>dk</strong>Træneren, Kortfilm af Lars Kristian Mikkelsen, 2009, med tilhørende undervisningsmateriale om seksuelle overgreb.Findes også på Filmstriben.12Vejledning til seksualundervisning i <strong>Aarhus</strong> Kommune


<strong>Seksualundervisning</strong> | <strong>7.</strong> - <strong>9.</strong> <strong>klasse</strong>Andre LinksFind og download videoer fra Sundhedsstyrelsens Sundheds- og forebyggelseskampagner.Find eksempler på musikvideoer på YouTubewww.youtube.comwww.borneinfo.<strong>dk</strong>, Børnerådets hjemmeside til børn og unge (Find informationer om rettigheder, sex og seksuelleovergreb).www.albahus.<strong>dk</strong>, Den selvejende institution Albahus’ hjemmeside med fakta og links om seksuelle overgreb. Se ogsåAlbahus’ ungeside med rådgivning til unge.www.voldtaegt.<strong>dk</strong>, Hjemmeside for Center for Voldtægtsofre i <strong>Aarhus</strong> og Center for seksuelle overgreb i København,bl.a. med information og gode råd til unge.AndetLæs om Steno Museets udstilling Kære krop, Svære krop på http://www.stenomuseet.<strong>dk</strong>Læs om udstillingen Kroppen i kunsten 1800-1900 på Statens Museum for Kunst.Læs om Kvindemuseets undervisningstilbud Teenageliv – før og nu.8. <strong>klasse</strong>. Book <strong>Aarhus</strong> Kommunes tilbud om Sex & Samfunds supplerende seksualundervisning til 8. <strong>klasse</strong> med tilhørendeforberedelses- og efterbehandlingsmateriale. Læs mere på http://www.sexogsamfund.<strong>dk</strong>/aarhusFag i spilDansk, historie, samfundsfag, biologiVejledning til seksualundervisning i <strong>Aarhus</strong> Kommune 13


<strong>7.</strong> - <strong>9.</strong> <strong>klasse</strong> | <strong>Seksualundervisning</strong>Tema: FamilielivTRINMÅLFAGHÆFTE 21INDHOLDIDEER TIL AKTIVITETERDiskutere sundhed,seksualitetog familieliv i historiske,globaleog internationaleperspektiver.Gøre rede forhvordan følelserog kærlighed harbetydning forsundhed, seksualitetog familieliv.Den mangfoldigefamilieHvad er en familie? Hvilkefamilieformer findes i Danmark?Hvilke normer for familieliver de mest dominerendei samfundet, og hvilkenindflydelse har det på børnog unges syn på, hvad enfamilie er?Hvordan har synet påseksualitet og familielivændret sig i Danmark gennemde seneste 100 år?Hvilken betydning kankultur, normer og religionhave i forhold til synet påseksualitet og familieliv?Hvilke forskelle og lighederer der mellem livsvilkår ogrettigheder vedrørendeseksualitet og familieliv iDanmark og andre stederi verden?Hvilke visioner har elevernei <strong>klasse</strong>n i forhold tileget fremtidige familieliv?• Quiz om familier på www.sexfordig.<strong>dk</strong>• Øvelser og film fra Uge Sex temamateriale om”Familier”, Uge Sex 2013.• Undersøg, hvilke og hvor mange familieformer derfindes i Danmark og undersøg, hvor ofte de forskelligeformer for familier er afbilledet i eksempelvis medier,ugeblade, litteraturen, reklamer, film mm.• Opstil ideer til, hvor og hvordan man i samfundet ihøjere grad kan vise, at en familie kan se ud på mangemåder.• Udarbejd reklamer der viser et mangfoldigt familieliv,og tal om, hvilken betydning det kan have for børn ogunges syn på, hvad der er en ”rigtig” familie, at eksempelvisreklamer og informationsmaterialer viser etmangfoldigt billede af, hvordan en familie kan se ud.• Undersøg, hvordan lovgivningen har ændret sig i forholdat sikre den enkeltes ret til at stifte familie.• Undersøg, hvordan forestillinger om det gode familielivkommer til udtryk i kunsten og i reklamer iforskellige historiske perioder. Perspektiver til vilkårenefor familierne, som de kommer til udtryk i samfundetsnormer på det aktuelle tidspunkt. (Se i den forbindelseUge Sex Temamateriale om ”Familier” 2013).• Analyser og vurder forskellige syn på familieliv, som dekommer til udtryk i skønlitterære tekster, autentiske fortællinger,film og kampagner fra nutidige og forskelligehistoriske perioder, samt forskellige steder i verden.• Udarbejd forslag til politiske tiltag, der skal sikre goderammer for forskellige former for familieliv.• Læs tekster og se film om seksualitet og familieliv medglobale dimensioner.• Undersøg, hvad relevante NGO’ere gør for at forbedrevilkår og rettigheder i forhold til seksuel sundhed ogfamilieliv på globalt plan.• Skriv egne tekster i forskellige genrer, der viser elevernesvisioner for det gode og mangfoldige familieliv.14Vejledning til seksualundervisning i <strong>Aarhus</strong> Kommune


<strong>Seksualundervisning</strong> | <strong>7.</strong> - <strong>9.</strong> <strong>klasse</strong>Forplantningsteknologierog familielivHvilken betydning har forplantningsteknologiersomfx abort, p-piller, kunstigbefrugtning og fosterdiagnostikhaft i forhold til denenkeltes ret til at vælge om,hvornår og med hvem manvil stifte familie?• Producer en avis, der fortæller om forskellige formerfor forplantningsteknologier og deres betydning forindividet og samfundet.• Undersøg, hvilke etiske spørgsmål og forskellige holdningerder knytter sig til de forskellige forplantningsteknologier,og arranger en paneldebat, hvor elevernei grupper repræsenterer forskellige holdninger.• Benyt Steno Museets undervisningstilbud: At få børnmed teknologien.Hvilken betydning har forplantningsteknologiernehafti et samfundsperspektiv?FORSLAG TIL MATERIALER OG HENVISNINGERUndervisningsmateriale på nettet og til downloadUge Sex 2013, Temamateriale Familier til <strong>7.</strong>-<strong>9.</strong> <strong>klasse</strong>, Sex & Samfund 2013.www.Sexfordig.<strong>dk</strong>, Undervisningsmateriale til <strong>7.</strong>-<strong>9.</strong> <strong>klasse</strong>, Sex & Samfund .FiktionUd og vende, Ungdomsroman af Merete Pryds Helle, Dansklærerforeningen, 2010. Findes også på CFU. Læs om romanenhos Dansklærerforeningen.Padder og krybdyr, Roman af Kristina Nya Glaffey, Gyldendal, 2012. (S. 7-28, En præsentation af tankerækker ogfølelser i forbindelse med beslutningen om at ville have et donorbarn som lesbisk”).Sæson for hummere, Novelle af Katrine Marie Guldager, fra Nu er vi så her, Gyldendal, 200<strong>9.</strong> (Om adoptivbarnet Per,der aldrig rigtig kommer til at føle sig som en del af familien).Min fucking familie, Roman af Ina Bruhn, Høst, 200<strong>9.</strong> Findes også på CFU. Læs eventuelt romanuddrag side 16-37om Christoffer, der er transperson, og som konfronteres med sin familie og dennes mangel på rummelighed, da dealle mødes til mormorens fødselsdag.Brødre, Novelle fra novellesamlingen Jeg begyndte sådan set bare at gå, Kim Fupz Aakeson, Gyldendal, 2011. Findesogså på CFU.Alle børn er glade for at blive født, Novelle af Katrine Marie Guldager, fra Kilimanjaro, Gyldendal, 2005.Faglitteratur og sagprosaFind inspiration i Familieliv i Danmark 1550-2000 af Anette Faye Jacobsen og Anne Løkke, Systime,199<strong>7.</strong> Findes på CFU.Vejledning til seksualundervisning i <strong>Aarhus</strong> Kommune 15


<strong>7.</strong> - <strong>9.</strong> <strong>klasse</strong> | <strong>Seksualundervisning</strong>Film og TVTo verdner, Spillefilm af Niels Arden Oplev, 2008. http://www.dfi.<strong>dk</strong>/faktaomfilm/nationalfilmografien/nffilm.aspx?id=53619Andre venner, Dokumentar af Jannik Splidsboel 2005, Findes også på Filmstriben. Læs mere om filmen og find undervisningsmaterialetil filmen i temapakken ”Teenageliv” hos Det Danske Filminstitut.Zezils verden, Dokumentar af Cathrine Andersen, 2005. Findes på Filmstriben.Find undervisningsmateriale til filmen i temapakken ”Teenageliv” hos Det Danske Filminstitut.Tro, håb og sex, Kortfilm af Emma Balcazar, 2011. Findes på Filmstriben.De kære familier 1-2, Dansk TV dokumentar af Vibeke Heide Jørgensen, Gitte Løkkegaard, Inge Bang Termansen, DR TV1998.Film fra Uganda, Uge Sex Temamateriale om Køn, Uge Sex 2012, www.ugesex.<strong>dk</strong>Find filmklip, radioklip og undervisningsidéer i temaet ”Familieliv” på www.dr.<strong>dk</strong>/skoleAndre Linkswww.dst.<strong>dk</strong>, Find statistik om familieformer i Danmark hos Danmarks Statistik.Find en oversigt over de seksuelle rettigheder på Rettentilmig.<strong>dk</strong>, som er et netbaseret undervisningsmateriale om deseksuelle rettigheder til <strong>7.</strong>-10. <strong>klasse</strong>trin.www.Danmarkshistorien.<strong>dk</strong>, <strong>Aarhus</strong> Universitets hjemmeside med leksikon og historiske kilder.www.etiskraad.<strong>dk</strong>, Gå på jagt i Etisk Råds interaktive undervisnings- og formidlingsuniverser.www.ippf.org, Find inspiration hos IPPF, International Planned Parenthood Federation.www.sexogsamfund.<strong>dk</strong>, www.axisngo.<strong>dk</strong>, www.rodekors.<strong>dk</strong>, www.noedhjaelp.<strong>dk</strong>, Eksempler på relevante NGO’ershjemmesider .AndetLove – jorden rundt. Et spil om kærlighed, krop og køn, Mellemfolkeligt Samvirke 2005. Findes på CFU.Mellemfolkeligt Samvirke udgav frem til 2011 magasinet ZAPP Jorden Rundt med globale emner. Materialerne kan ikkelængere bestilles, men findes i <strong>klasse</strong>sæt på flere skoler. Se fxZambia - Afrikas Unge hjerte (Nr. 1 2011), Pigeliv anno 2006 – globale piger (Nr. 1 2006) og Girls and boys from TheMiddle East (Nr. 4 2008). Se mere på www.zapp.<strong>dk</strong>Billedserie Gayartpainter, Kunstbilleder om homoseksuelle og lesbiske familier på Youtube.com.Fag i spilBiologi, dansk, historie, samfundsfag, engelsk16Vejledning til seksualundervisning i <strong>Aarhus</strong> Kommune


<strong>Seksualundervisning</strong> | <strong>7.</strong> - <strong>9.</strong> <strong>klasse</strong>Tema: Seksualitet – identitet og trivselTRINMÅLFAGHÆFTE 21INDHOLDIDEER TIL AKTIVITETERForstå og forholdesig til socialeog samfundsmæssigepåvirkningeraf identitet, kønsrollerog seksualitet,herunderbetydningen afkulturelle normer,medier og venner.Opstille og diskutereideer til aktivhandling for etsundt liv og sundelevevilkår i fremtiden.Diskutere sundhed,seksualitetog familieliv ihistoriske, globaleog internationaleperspektiver.At være sig selvHvad vil det sige ”at væresig selv”?Hvilke særlige udfordringerkan man opleve iforhold til at få lov til ”atvære sig selv”?Er der måder at være på,som er mere accepterede isamfundet end andre, oghvad kan man gøre for atændre på dette?Hvad kan man gøre forat forebygge mobning ogdiskrimination i forholdtil køn og seksualitet - påskolen og i samfundet?Hvilke handlemulighederhar man, hvis man opleverdiskrimination i forhold tilkøn og seksualitet?Hvor går grænsen i forholdtil unges brug af seksueltsprog og seksuellehandlinger i et fællesskab?• Læs personlige historier fra temaet ”At være sig selv”,Uge Sex Kampagnen 2011, Sex & Samfund.www.ugesex.<strong>dk</strong>• Skriv egne historier om at være sig selv, fx i form af”<strong>klasse</strong>ns blog” eller produktion af en avis.• Se og diskuter udsagnene i korte filmklip med ungeog kendte, der handler om ”at være sig selv” påwww.ugesex.<strong>dk</strong>• Læs ungdomsromaner om køn, sex og seksualitet, fxProforma af Sanne Søndergård, Drengen med stjernekasteraf Thomas Lagermand Lundme og Min fuckingfamilie af Ina Bruhn Høst.• Find eksempler på diskrimination i forhold til køn ogseksualitet i Danmark (f.eks. hadforbrydelser), og undersøg,hvad der gøres for at forebygge dette. Opstilegne ideer til, hvordan man lokalt og i samfundetgenerelt kan forebygge fx hadforbrydelser.• Udarbejd en guide der beskriver, hvilke handlemulighederman har, hvis man som ung oplever diskriminationi forhold til køn og seksualitet.• Se dokumentarfilm og ungdomsfilm om sex og seksualitet;fx Fucking Åmål, Lucky Blue, Åh Shit og Det gårnok over.• Benyt Kvindemuseets undervisningstilbud om teenagerefør og nu med tilhørende online undervisningsmateriale.De sociale medierHvordan bruges nettet,datingsites og socialemedier til at diskutere ogforhandle identitet ogseksualitet?Hvordan færdes man trygtpå nettet?• Diskuter fordele og ulemper ved at finde en kærestepå nettet.• Udarbejd præsentationer af fiktive profiler for unge pånettet, og tal om fordele og ulemper ved, at man kanlege med sin identitet på nettet.• Portrætfremstillinger. Dialog om hvilke signaler mansender gennem det sprog, man bruger og de billeder,man lægger ud på nettet.Vejledning til seksualundervisning i <strong>Aarhus</strong> Kommune 17


<strong>7.</strong> - <strong>9.</strong> <strong>klasse</strong> | <strong>Seksualundervisning</strong>Hvor går grænsen for,hvad man kan sige oggøre ”face-to-face” og”på nettet”?• Tal om fordele og ulemper ved at lægge billeder pånettet af sig selv og andre. Undersøg, hvad lovgivningensiger i forhold til at lægge billeder af andre ud pånettet.• Diskuter forskelle og ligheder mellem grænser forsprogbrug og måder at kommunikere ”face-to-face”og ”på nettet”. Opstil regler for ”God stil for sprogbrugi <strong>klasse</strong>n og på nettet”.• Brug Red Barnets og Det Kriminalpræventive Rådsoplysningssite om tryghed og sikker adfærd på nettetwww.sikkerchat.<strong>dk</strong>• Undersøg, hvordan der kommunikeres omkring krop,køn og seksualitet på fx debatten på sexfordig.<strong>dk</strong>, ogopstil kriterier for, hvad der skaber en god debat.De seksuelle rettighederHvad er de seksuelle rettigheder?Hvilke forskelle og lighederer der i rettighederog vilkår for fx heteroseksuelle,homoseksuelle,biseksuelle og transpersoner(LGBT) i Danmark ogresten af verden?Hvilkeudfordringer og problematikkerer der i forholdtil de seksuelle rettighederi Danmark og i udviklingslande?(Eksempelvisudvalgte lande i Afrika ogAsien)• Tal om ”de seksuelle rettigheder”, hvad de betyderkonkret i danske unges liv og hvilke handlemulighederman har, hvis man oplever at ens egne eller andresrettigheder ikke respekteres.• Undersøg hvordan LGBT personers rettigheder harudviklet sig gennem de sidste 100 år.• Arbejd med undervisningsmateriale om de seksuellerettigheder fra Red Barnet og Sex & Samfund. www.rettentilmig.<strong>dk</strong>• Projektarbejde om seksuelle rettigheder i Danmark ogudviklingslande, eksempelvis med fokus på temaersom seksuelle rettigheder, seksuelle overgreb, sexsygdomme(inkl. HIV), teenagegraviditeter, aborter,mødredødelighed, ret til oplysning og undervisning,tilgængelighed til prævention mm.8. <strong>klasse</strong>.• Book <strong>Aarhus</strong> Kommunes tilbud om Sex & Samfundssupplerende seksualundervisning til 8. <strong>klasse</strong> med tilhørendeforberedelses- og efterbehandlingsmateriale.Læs mere på http://www.sexogsamfund.<strong>dk</strong>/aarhus• Bestil et besøg af Gå-Ud-Gruppen fra Landsforeningenfor bøsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner(LGBT).18Vejledning til seksualundervisning i <strong>Aarhus</strong> Kommune


<strong>Seksualundervisning</strong> | <strong>7.</strong> - <strong>9.</strong> <strong>klasse</strong>FORSLAG TIL MATERIALER OG HENVISNINGERUndervisningsmateriale på nettet og til downloadUge Sex Grundmateriale 2013, fra Sex & samfund, (Emne 1: Unge og seksualitet).Undervisningsmateriale til <strong>7.</strong>-10. <strong>klasse</strong> fra Sex & Samfund: www.sexfordig.<strong>dk</strong>Undervisningsmateriale om de seksuelle rettigheder fra Sex & Samfund og Red Barnet www.rettentilmig.<strong>dk</strong>Find flere relevante undervisningsidéer på www.bedreseksualundervisning.<strong>dk</strong>www.enterung.<strong>dk</strong>, Teenageliv før og nu, Online undervisningsmateriale fra Kvindemuseet i <strong>Aarhus</strong> i samarbejde medCyberhus.UndervisningsmaterialerGrimt sprog? – sprogarbejde i skolens mellemtrin og udskoling af Heidi Honig Spring, Frydenlund, 2012.L.O.C. - De Syv Dødssynder af Lise Stadelund, Forlaget Gege, 2012. Undervisningsmaterialet L.O.C. - De Syv Dødssynderbeskæftiger sig med L.O.C’s tekster og musikvideoer samt artfotos og reklamefilm om de syv dødssynder. Den rummerblandt andet mulighed for at arbejde med kropsidealer og portrætfremstillinger på nettet. Findes også på CFU.FiktionMin fucking familie, Roman af Ina Bruhn, Høst, 2010. Findes også på CFU. Læs om bogen hos Høst og Søn.Drengen med stjernekaster, Ungdomsroman af Thomas Lagermand Lundme, Borgen, 2004. Læs om bogen hos KøbenhavnsBiblioteker.Proforma, roman af Sanne Søndergaard, Gyldendal, 2011. Findes på CFU.Læs om romanen her.Jeg elsker dig, Thomas, Ungdomsroman af Lis Halby, Høst, 1988. Læs om bogen hos Københavns Biblioteker.Du og jeg, Marie Curie, Ungdomsroman af Annika Ruth Persson, Carlsen, 2004. Læs om bogen hos Københavns BibliotekerFaglitteratur og sagprosaPersonlige historier om at være sig selv. Sex & Samfund 2011. Findes på www.bedreseksualundervisning.<strong>dk</strong>Den lille grønne om LGBT, Om kønsidentitet og seksuel orientering. Findes som Power Point og PDF. Download påwww.lgbt.<strong>dk</strong> under dokumenter.Læs om børn og unges brug af internet og mobil på Medierådet for børn og unges hjemmeside.Engelsksproget deklaration om Sexual Rights: www.ippf.orgDen forbandede kærlighed, personlige fortællinger om homoseksualitet på tværs af køn, religiøsitet og etnicitet, afMarianne Nøhr Larsen og Marlene Fenger-Grøndahl, CDR-Forlag, 2007Vejledning til seksualundervisning i <strong>Aarhus</strong> Kommune 19


<strong>7.</strong> - <strong>9.</strong> <strong>klasse</strong> | <strong>Seksualundervisning</strong>Film og TVFind film med kendte unge og skolelever fra Sex & Samfunds Uge Sex 2011 om temaet At være sig selv. Findes påwww.bedreseksualundervisning.<strong>dk</strong>Let’s be together, Dokumentar af Nanna Frank Møller, 2008. Se mere om filmen og find undervisningsmateriale påFilmstribenHold om mig, Spillefilm af Kaspar Munk, 2012. Find undervisningsmateriale til filmen hos Det Danske Filminstitut.Dem derovre og de andre, Kortfilm af Ziska Szemes, 2004 (VHS). (til <strong>7.</strong> <strong>klasse</strong>). Findes på Filmstriben. Find undervisningsmaterialetil filmen Dem derovre og de andre hos Det Danske Filminstitut i temapakken ”Teenageliv”.Det går nok over, Svensk dokumentar med danske undertekster, Cecilia Neant-Falk, 2003. Findes på Filmstriben.Fucking Åmål, Svensk Ungdomsfilm af Lukas Moodysson, 1998. Find undervisningsmateriale til filmen her.Lucky Blue, Film af Håkon Liu, 200<strong>7.</strong> Find undervisningsmateriale til filmen her.Andre Linkswww.denforbandedekaerlighed.<strong>dk</strong> personlige fortællinger og fakta om homoseksualitet på tværs af køn, religiøsitetog etnicitet.www.emu.<strong>dk</strong>/3verden Omtale og link til undervisningsmaterialer om udviklingslande.www.lgbt.<strong>dk</strong> Relevante oplysninger og dokumenter til undervisningen hos LGBT Danmark.www.sikkerchat.<strong>dk</strong> Red Barnets og Det Kriminalpræventive Råds oplysningssite om tryghed og sikker adfærd på nettet.Sex & Samfunds internationale arbejde og de globale problemer med seksuel sundhed.www.aidsnet.<strong>dk</strong> om hiv/aids og seksuel sundhed.Tema om cybermobning på emu.<strong>dk</strong>Find inspiration på hjemmesiden for Center for Digital PædagogikOnline-rådgivning til børn og unge på www.cyberhus.<strong>dk</strong>AndetLove – jorden rundt. Et spil om kærlighed, krop og køn, Mellemfolkeligt Samvirke, 2005. Findes på CFU.8. <strong>klasse</strong>. Book <strong>Aarhus</strong> Kommunes tilbud om Sex & Samfunds supplerende seksualundervisning til 8. <strong>klasse</strong> med tilhørendeforberedelses- og efterbehandlingsmateriale. Læs mere på www.sexogsamfund.<strong>dk</strong>/aarhusLæs om tilbud om besøg fra LGBT’s Gå-Ud-Gruppen, <strong>Aarhus</strong>.Fag i spilGeografi, samfundsfag, dansk, engelsk20Vejledning til seksualundervisning i <strong>Aarhus</strong> Kommune


<strong>Seksualundervisning</strong> | <strong>7.</strong> - <strong>9.</strong> <strong>klasse</strong>Tema: Køn og seksualitetTRINMÅLFAGHÆFTE 21INDHOLDIDEER TIL AKTIVITETERForstå og forholdesig til socialeog samfundsmæssigepåvirkningeraf identitet,kønsroller ogseksualitet, herunderbetydningenaf kulturellenormer, medierog venner.Normer for køn og seksualitetHvad er køn? Hvad ertranskønnethed?Hvilke normer for køn, sexog seksualitet er udbredtei det danske samfund?Hvordan kommer normerfor køn til udtryk ireklamer og medier?Hvordan påvirker normerfor køn og seksualitetunges liv og holdninger?Hvilke forskelle og lighederer der på unges og voksnesnormer for køn, sex ogseksualitet?• Undersøgelse af begreberne ”seksualitet”, ”køn”, ”normer”og ”transkønnethed” ved hjælp af opslagsværker,internettet, artikler, interviews etc.• Læsning af tekster fra temaet ”Køn betyder noget”, UgeSex 2012.• Diskussion af film om temaet ”Køn betyder noget”, Ugesex 2012.• Brug af DR.<strong>dk</strong>/skoles tema om køn og kønsroller.• Elevernes egne fortællinger om brud på normerne forkøn.• Undersøg, hvilke typer af spørgsmål unge stiller pårådgivningssites på internettet i forhold til køn ogseksualitet.• Interview ældre om deres oplevelser af normer omkringkøn og seksualitet, da de var unge, og find forskelle ogligheder i forhold til elevernes egne oplevelser af normeromkring køn og seksualitet.• Benyt kvindemuseets undervisningstilbud om teenagerefør og nu med tilhørende online undervisningsmateriale.Køn og seksualitet imedierne og det offentligerumHvordan bliver køn og seksualitetafbilledet i medierog reklamer?• Gå på opdagelse efter stereotyper billeder af køn og seksualiteti det offentlige rum. Tag billeder og lav collagermed billederne. Diskuter, hvad dissestereotype billederbetyder for vores opfattelser af køn.• Undersøg, hvilke forestillinger om og billeder af køn ogseksualitet der kommer til udtryk i reklameblade, ugebladeog modemagasiner.• Opstil ideer til, hvor og hvordan man i samfundet ihøjere grad kan vise et mangfoldigt billede af køn ogseksualitet og tal om, hvilken betydning en effektueringaf disse ideer kan have for børn og unges syn på køn ogseksualitet.• Analyse af normer om køn og seksualitet ud fra nutidigeog ældre film, TV-programmer eller TV-serier (f.eks. reality-shows,Matador, Forbrydelsen, Borgen mv.). Lad evt.eleverne selv finde eksempler.Vejledning til seksualundervisning i <strong>Aarhus</strong> Kommune 21


<strong>7.</strong> - <strong>9.</strong> <strong>klasse</strong> | <strong>Seksualundervisning</strong>FORSLAG TIL MATERIALER OG HENVISNINGERUndervisningsmateriale på nettet og til downloadUge Sex 2013, Grundmateriale til <strong>7.</strong>-<strong>9.</strong> <strong>klasse</strong>, Sex & Samfund 2013 (Emne 1: Unge og seksualitet).Uge Sex 2012 Temamateriale ”køn betyder noget” til <strong>7.</strong>-<strong>9.</strong> <strong>klasse</strong>, Sex & Samfund 2012.Undervisningsmateriale fra filmfestivalen Mix Copenhagen: Et trygt rum for alle og Seksualitet, køn og normer.www.enterung.<strong>dk</strong>, Teenageliv før og nu, online undervisningsmateriale fra Kvindemuseet i <strong>Aarhus</strong> i samarbejde medCyberhusUndervisningsmaterialerSkolens bog om køn og ligestilling af Cecilie Nørgaaard og Bonnie Vittrup, Informations Forlag, 2006. Findes på CFUmed tilhørende lærervejledning.Et undervisningsmateriale til danskundervisningen 1 .-10. <strong>klasse</strong>. Bogen behandler køns-tematikker gennem danskfagligediscipliner.Film og TVFilm om køn fra Uge Sex tema 2012, Køn betyder noget,Tema om køn og kønsroller på www.dr.<strong>dk</strong>/skoleCathrine, kortfilm af Mads Matthiesen, Framework og Nordisk Film 2008. Findes på Filmstriben,Small Town Boy, (Provinsdrengen) Dokumentarfilm af Moby Longinotto 200<strong>7.</strong> Buster DVD 1Find undervisningsmateriale til Small Town Boy hos Buster, Københavns internationale filmfestival for børn og unge,Fucking Åmål, Svensk Ungdomsfilm af Lukas Moodysson, 1998. Find undervisningsmateriale til Fucking Åmål her.Lucky Blue, film af Håkon Liu, www.mixcopenhagen.<strong>dk</strong>/skolevisninger (undervisningsmateriale)Undervisningsmateriale til filmen findes herFind gamle klip fra TV-programmer på www.dr.<strong>dk</strong>/skoleGoddag mit navn er lesbisk, film af Iben Haarh Andersen og Minna Groos, 2009, Findes på Filmstriben.Hent inspiration i et gymnasiefagligt undervisningsmateriale hos Det Danske Filminstitut.Let’s be together, dokumentar af Nanna Frank Møller, 2008. Se mere om filmen og find undervisningsmateriale påFilmstriben.Andre Linkswww.lgbt.<strong>dk</strong> Landsforeningen for bøsser, lesbiske, bi- og transpersoner. Find eksempelvis Den lille grønne om LGBT,Om kønsidentitet og seksuel orientering. Findes som power point og PDF download under dokumenter.22Vejledning til seksualundervisning i <strong>Aarhus</strong> Kommune


<strong>Seksualundervisning</strong> | <strong>7.</strong> - <strong>9.</strong> <strong>klasse</strong>Rådgivningssites:www.sexlinien.<strong>dk</strong>www.nymoedom.<strong>dk</strong>www.etniskung.<strong>dk</strong>www.sabaah.<strong>dk</strong>AndetLæs om Kvindemuseets undervisningstilbud ”Teenageliv – før og nu”.Love – jorden rundt. Et spil om kærlighed, krop og køn, Mellemfolkeligt Samvirke 2005. Findes på CFU.Fag i spilDansk, samfundsfag, historieVejledning til seksualundervisning i <strong>Aarhus</strong> Kommune 23


<strong>7.</strong> - <strong>9.</strong> <strong>klasse</strong> | <strong>Seksualundervisning</strong>Tema: Sex, sexsygdomme og præventionTRINMÅLFAGHÆFTE 21INDHOLDIDEER TIL AKTIVITETERDiskutere, hvordannegativekonsekvenser afseksuallivet kanundgås.Opstille og diskutereideer tilaktiv handlingfor et sundt liv ogsunde levevilkår ifremtiden.Onani, sex og orgasmeHvad er onani?Hvad er orgasme?Hvad er sex? Hvad er lyst?Hvordan ved man, omman har lyst til sex?Hvordan siger man til ogfra i forhold til sex?Hvilke myter er der omunge og sex?Hvordan har unges forholdtil sex ændret sigover tid?• Find forklaringer til forskellige begreber på www.sexfordig.<strong>dk</strong>. Lav eksempelvis jeopardy-spil om begreberrelateret til onani, sex og lyst.• Gruppearbejde om udfordringen på www.sexfordig.<strong>dk</strong>• Se korte dokumentarfilm om retten til kroppen ogprivatliv på www.rettentilmig.<strong>dk</strong>• Spil dilemmaspillet på www.rettentilmig.<strong>dk</strong>• Arbejd med cases og dilemmaøvelser om sex, lyst ogmanglende lyst til sex.• Vurderingsøvelser om sex, porno og onani• Find fakta om unges seksuelle debut og unges forholdtil sex – før og nu.• Læs ældre og nye noveller og artikler om unge og sex,og find forskelle og ligheder mellem de fortællinger,der er om unge og sex før og nu.• Undersøg, hvad avisoverskrifter fortæller om unge ogsex i dag og før i tiden.• Tal om og arbejd med flertalsmisforståelser og socialpejling i forhold til sex og seksualitet. Iværksæt anonymespørgeskemaundersøgelser med spørgsmål omkærester, kys og sex – blandt elever på eget og ældre<strong>klasse</strong>trin, og sammenlign med elevernes egne forestillinger.Lav tabeller og procentudregninger.• Benyt Kvindemuseets undervisningstilbud om Teenageliv– før og nu med tilhørende online undervisningsmateriale.Den første gangHvad betyder den førstegang?Hvilke usikkerheder ogforventninger kan dervære forbundet med denførste gang?• Planlæg et forløb sammen med sundhedsplejerskenom den første gang, usikkerheder og forventninger tilden seksuelle debut.• Cases om den første gang fx fiktive spørgsmål frasexlinien.<strong>dk</strong>• Film, historier og noveller om den første gang.24Vejledning til seksualundervisning i <strong>Aarhus</strong> Kommune


<strong>Seksualundervisning</strong> | <strong>7.</strong> - <strong>9.</strong> <strong>klasse</strong>Hvad er ”mødommen”og hvilke myter er der ommødommen?Hvilken betydning harmyter om mødommen forunges forestillinger omden første gang?• Lav mødomsquiz på http://www.nymoedom.<strong>dk</strong>/quiz.html• Find fakta om mødom på:www.bedreseksualundervisning.<strong>dk</strong> og http://www.nymoedom.<strong>dk</strong>/quiz.html og lav egne præsentationer affakta om mødommen.• 8. <strong>klasse</strong>. Book <strong>Aarhus</strong> Kommunes tilbud om Sex & Samfundssupplerende seksualundervisning til 8. <strong>klasse</strong> medtilhørende forberedelses- og efterbehandlingsmateriale.Læs mere på http://www.sexogsamfund.<strong>dk</strong>/aarhusSikker sexHvad er sikker sex?Hvad er en sexsygdom, oghvordan reagerer kroppenpå de forskellige sexsygdomme?Hvilke sexsygdomme erde mest udbredte blandtunge?Hvor og hvordan kan manblive undersøgt for ensexsygdom?Hvad gør man, hvis manhar fået en sexsygdom?Hvilke præventionsformerer de mest brugte blandtunge? Hvordan beskytterto personer med sammekøn og to personer medforskellige køn sig modsexsygdomme?Hvilke fordele og ulemperer der ved de forskelligepræventionsformer?Hvad kan man gøre for atfå unge til at bruge kondom?• Planlæg et undervisningsforløb sammen med sundhedsplejerskenom ”seksuel sundhed” med fokus påsikker sex, hvad man gør, hvis det går galt, sexsygdomme,nødprævention og abort.• Find fakta om sexsygdomme på www.sexfordig.<strong>dk</strong>• Undersøg, hvordan kroppen reagerer, hvis man får ensexsygdom, der skyldes en bakterie.• Vurderings- og dilemmaøvelser om prævention.• Quiz om prævention og sexsygdomme frawww.sexfordig.<strong>dk</strong>Eleverne kan selv udarbejde nye quizzer og spørgsmåltil hinanden med udgangspunkt i materialer og websiderom emnet.• Cases om sexsygdomme og prævention.• Brætspil om sexsygdomme, prævention og abort fraUge Sex Grundmateriale, Sex & Samfund 2013• Sæt særlig fokus på hiv/aids og lav en lokal hiv/aidskampgane på ”Worldaids dagen” d. 1. december og/eller på ”Humor mod aids dagen” d. 1. april.• Undersøg, hvilke budskaber der ligger bag kampagnerom sikker sex.• Udarbejd forslag til kampagner og andre tiltag, der kanfå unge til at bruge kondom. Grupperne kan eksempelvisudarbejde deres egen kampagneplakat, lave blogspå internettet og oprette sider på Facebook.Vejledning til seksualundervisning i <strong>Aarhus</strong> Kommune 25


<strong>7.</strong> - <strong>9.</strong> <strong>klasse</strong> | <strong>Seksualundervisning</strong>• Lav fremtidsværksteder, hvor eleverne producerertekster, film og IT baserede præsentationer med fremstillingeraf det gode liv i forhold til følelser, seksualitet,sex og familieliv anno 2050.• 8. <strong>klasse</strong>. Book <strong>Aarhus</strong> Kommunes tilbud om Sex &Samfunds supplerende seksualundervisning til 8. <strong>klasse</strong>med tilhørende forberedelses- og efterbehandlingsmateriale.Læs mere på http://www.sexogsamfund.<strong>dk</strong>/aarhus• Find definitioner på seksuel sundhed og udarbejd <strong>klasse</strong>nseget forslag til en definition. Opstil ideer til, hvordanman kan fremme seksuel sundhed lokalt, nationaleog globalt.Seksuel sundhedHvad er seksuel sundhed?Hvilke problemstillinger erder omkring seksuel sundhedi Danmark?Hvordan kan samfundetskabe gode rammer ogvilkår, der kan være medtil at sikre borgernes seksuellesundhed?Hvad kan man selv gørefor at opnå seksuel sundhednu og i fremtiden?• Undersøg omfanget af problemer og udfordringer medseksuel sundhed i <strong>Aarhus</strong> Kommune og i Danmark,samt hvad der gøres for at forebygge disse forhold.(Eksempelvis udbredelse af sexsygdomme, omfangetaf seksuelle overgreb, kærestevold, hadforbrydelser oggrooming på internettet).• Undersøg, hvilke rådgivningsmuligheder og andrehandlemuligheder man har som ung, hvis man opleverproblemer, udfordringer og dilemmaer med seksuelsundhed.• Lav fremtidsværksteder, hvor eleverne producerer forskelligeformer for præsentationer, der viser visioner forseksuel sundhed anno 2050.FORSLAG TIL MATERIALER OG HENVISNINGERUndervisningsmateriale på nettet og til downloadUge Sex 2013 Grundmateriale til <strong>7.</strong>-<strong>9.</strong> <strong>klasse</strong>, Sex & Samfund 20123(Emne 1: Unge og seksualitet + Emne 3: Følelser ogsex + Emne 4: Prævention, sexsygdomme og uønsket graviditet).www.sexfordig.<strong>dk</strong>, undervisningsmateriale til <strong>7.</strong>-<strong>9.</strong> <strong>klasse</strong>r, Sex & Samfund26Vejledning til seksualundervisning i <strong>Aarhus</strong> Kommune


<strong>Seksualundervisning</strong> | <strong>7.</strong> - <strong>9.</strong> <strong>klasse</strong>Tema om den første gang på sexlinien.<strong>dk</strong>.www.rettentilmig.<strong>dk</strong>, undervisningsmateriale om de seksuelle rettigheder fra Sex & Samfund og Red BarnetEt trygt rum for alle og Seksualitet, køn og normer, undervisningsmaterialer fra mixcopenhagenFind øvelser og ideer til at arbejde med emnet på www.bedreseksualundervisning.<strong>dk</strong>www.enterung.<strong>dk</strong>, teenagelive før og nu, online undervisningsmateriale fra Kvindemuseet i <strong>Aarhus</strong> i samarbejde medCyberhusSkønlitteraturHimmelsengen, noveller om sex for unge af Maria Marcus, 1979Trilogien, noveller af Jan Sonnergaard, Gyldendal 2004Er du vild i varmen, noveller af Christina Boel Pedersen m.fl. Dafolo, 2008,Linda Love, Noveller om livet som ung i Storkøbenhavn af Asbjørn Auring Grimm, 2011Proforma, Roman af Sanne Søndergaard, Gyldendal 2011. Findes på CFU. Læs om romanen herFaglitteratur og sagprosaMig og sex og dig, Bind 2, Kærligheden, Janne Hejgaard, Modtryk 2003. Findes også på CFU.Ung 2006 – unges viden, holdninger og adfærd. Sundhedsstyrelsen 200<strong>7.</strong>Læs om social pejling, sociale overdrivelser og flertalsmisforståelser hos Center for digital pædagogikFilm og TVFind film med unge der taler om prævention og sexsygdomme på www.bedreseksualundervisning.<strong>dk</strong>En lille død, Kortfilm af Kasper Munk, Findes på ’I mørket: kortfilm og kys’. Findes på Filmstriben og på CFU,Love does grow on trees, Kortfilm af Bevan Walsh, 2010. Buster DVD 1, Find undervisningsmateriale til filmen her.Små skred, Kortfilm af Birgitte Stærmose 2003, Findes i samlingen Med bankende hjerte: film og fiktion på SKOLF, påFilmstriben og på CFU.Hold om mig, Spillefilm af Kaspar Munk 2012.Find undervisningsmateriale til filmen hos Det Danske Filminstitut.Tro, håb og sex, Kortfilm af Emma Balcazar, 2011. Findes på Filmstriben.Fucking 14, Novellefilm af Christina Rosendahl 2004, Findes også på CFU og på Filmstriben. Find undervisningsmaterialetil filmen i temapakken ”Teenageliv” hos Det Danske Filminstitut.Kys og Bolle, taler du med nogen om sex, DVD og lærervejledning af Janne Hejgaard, LMU 2007Vejledning til seksualundervisning i <strong>Aarhus</strong> Kommune 27


<strong>7.</strong> - <strong>9.</strong> <strong>klasse</strong> | <strong>Seksualundervisning</strong>Fridas første gang, kortfilm af Charlotte Sachs Bostrup. Findes også på Filmstriben.Find video om kondom-påsætning på www.ugesex.<strong>dk</strong>Andre Linkswww.sexlinien.<strong>dk</strong> Sex & Samfunds rådgivning for unge. Find cases, der kan bruges i undervisningen.www.fyldepennen.<strong>dk</strong> Find Unges egne fortællinger om den første ganghttp://denfoerstegang.wordpress.com/ Blog med personlige fortællinger om den første gang på tværs af alder og køn.www.kunme<strong>dk</strong>ondom.<strong>dk</strong> Sundhedsstyrelsens kampgane til forebyggelse af sexsygdommewww.nymoedom.<strong>dk</strong> Hjemmeside med tegninger af og fakta om mødommenLæs om præventionsformer og sexsygdomme på:www.sexfordig.<strong>dk</strong>www.sexlinien.<strong>dk</strong>www.sexsygdomme.<strong>dk</strong>Bestil gratis pjecer (”Klar besked”) om præventionsformer i webshoppen hos Sex og Samfund (bemærk porto ogekspeditionsgebyr).www.danmarkshistorien.<strong>dk</strong>, <strong>Aarhus</strong> Universitets hjemmeside med leksikon og historiske kilder. Find opslag om ”P-pillenshistorie” og relaterede artikler.http://www.worldaidsday.org/ Læs om World Aids Dayhttps://www.aidsfondet.<strong>dk</strong>/sw/frontend/show.asp?parent=201183&layout=5Læs om humor mod aidsSøg på artikler om unge og sex på InfomediaAndetLæs om Kvindemuseets undervisningstilbud Teenageliv – før og nu på8. <strong>klasse</strong>. Book <strong>Aarhus</strong> Kommunes tilbud om Sex & Samfunds supplerende seksualundervisning til 8. <strong>klasse</strong> med tilhørendeforberedelses- og efterbehandlingsmateriale. Læs mere på http://www.sexogsamfund.<strong>dk</strong>/aarhusFag i spilGeografi, samfundsfag, dansk, biologi, matematik28Vejledning til seksualundervisning i <strong>Aarhus</strong> Kommune


<strong>Seksualundervisning</strong> | <strong>7.</strong> - <strong>9.</strong> <strong>klasse</strong>Tema: Uønsket graviditet og abortTRINMÅLFAGHÆFTE 21INDHOLDIDEER TIL AKTIVITETERDiskutere, hvordannegativekonsekvenser afseksuallivet kanundgåsHvad er abort?Hvilke dilemmaer knytterder sig til valget mellemen abort og at få et barn?Hvilke rettigheder har vii Danmark i forhold tilabort?Hvor udbredt er abortblandt unge i Danmark?Hvilken historie knytter sigtil abort i Danmark?Hvordan er reglerne ogrettighederne for abort iandre lande?• Find fakta om abort og rettigheder i Danmark i faglitteraturog på internettet.• Vurderingsøvelser om abort.• Opstil fordele og ulemper ved abort.• Læs og arbejd med artiklerne ”Retten til abort”,”Abort under ansvar”, ”I mange lande er abort forbudt”og ”To om abort” på sexlinien.<strong>dk</strong>.• Artiklen ”Abort under ansvar” kan bruges til samtaleom sammenhængen mellem den samfundsmæssigeudvikling og holdninger til abort.• Læs historiske og samtidige kilder om abort.• Undersøg lovgivningen om abort i andre lande, eksempelvisi EU eller udviklingslande.• Find og læs personlige fortællinger om abort, eksempelvisi chatfora eller anonyme rådgivninger påinternettet. Undersøg, hvad historierne fortæller omdilemmaer i forhold til valget af en abort.FORSLAG TIL MATERIALER OG HENVISNINGERUndervisningsmateriale på nettet og til downloadUge Sex 2013, Grundmateriale til <strong>7.</strong>-<strong>9.</strong> <strong>klasse</strong>, Sex & Samfund 2013 ( Emne 4: Prævention, sexsygdomme og uønsketgraviditet). Tema om abort med artikler på sexlinien.<strong>dk</strong>Andre Linkswww.abortnet.<strong>dk</strong>Sex & Samfunds side om abort og lovgivning omkring abortwww.sst.<strong>dk</strong> Sundhedsstyrelsen (Find tal og undersøgelser om abort)www.sexlinien.<strong>dk</strong> Sexlinien for Unge. Find cases med spørgsmål om abort og uønsket graviditet på Sexliniens brevkassewww.moedrehjælpen.<strong>dk</strong> Find oplysninger hos mødrehjælpen.www.danmarkshistorien.<strong>dk</strong> <strong>Aarhus</strong> Universitets hjemmeside med leksikon og historiske kilder. Find opslag om ”Fri abort”.Fag i spilDansk, historie, samfundsfagVejledning til seksualundervisning i <strong>Aarhus</strong> Kommune 29

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!