Dansk, arabisk friskole har tyrkisk venskabsskole - Friskolebladet.dk

friskolebladet.dk

Dansk, arabisk friskole har tyrkisk venskabsskole - Friskolebladet.dk

248Dansk, arabisk friskole har tyrkisk venskabsskole– på elevernes initiativ17 elever fra 6. - 8. klasse fra den lilleprivatskole Bahtyar i Istanbul i Tyrkiethar været på en uges besøg iDanmark. Eleverne og fire af dereslærere har været i Århus, besøgt Københavnsrådhus, været på Bakken,oplevet en dansk folkeskole (Sortedamsskolen),besøgt Eksperimentariet– og endelig har de mødt den danskeundervisningsminister BertelHaarder.Tre af deres otte dage lange Danmarksturtilbragte de sammen medeleverne på DIA Privatskole på Nørrebroi København, Danmarks andenstørstefriskole.Det sidste var ikke tilfældigt.For en måned siden besøgte 8.klasse fra DIA Bahtyar, og for et år sidenvar 9. klassen i Istanbul. DIA Privatskoleer en arabisk friskole og harsåledes ingen tyrkiske elever, skønteleverne er efterkommere af indvandrerefra 18 forskellige lande.Kontakt via elevinitiativKontakten mellem de to skoler ervokset frem på et elevinitiativ. DIAPrivatskole har i mange år haft traditionfor, at de ældre klasser besøgteeuropæiske storbyer som Paris ogLondon.En dag, det blev diskuteret, hvorden næste rejse skulle gå hen, spurgteen elev: “Hvorfor ikke Istanbul?”Og det blev det så!De kontakter, som hjalp skolenmed at arrangere rejsen, fandt fremtil Bahtiar, som er en privat- eller friskolemed 160 elever. I modsætningtil i Danmark er den 100% forældrefinansieret.De danske elever og deres lærereblev overstrømmende modtaget påden tyrkiske skole, som i dagens anledningvar udsmykket med blomster.Og siden er samarbejdet og venskabetmellem de to skoler vokset istyrke. Lærerne, som også har traditionfor studieture til udlandet, har sidenogså besøgt Istanbul og Bahtyar.Skoleleder Mahmad Khatib fortæller,at tyrkerne generelt er meget positiveover for danskere og meget interesseredei at vide mere om landet. Forhandlingerneom Tyrkiets optagelse iEU har skabt stor interesse for at sættesig ind i europæiske forhold.Under Bahtyar-skolens besøg iTyrkiske og danske elever på afslutningsdagen.Danmark har 8. klassen fra DIA lavetmad til gæsterne, de har spillet fodboldmod hinanden og været på Bakkenog i Eksperimentariet sammen.Bortset fra skolelederen MahmadKhatib, der kan tyrkisk, taler eleverneog lærerne fra de to skoler engelsksammen.Frikvarter.


De tyrkiske gæster og Mahmad Khatib besøger undervisningsminister Bertel Haarder.Tyrkiske elevermøder HaarderBahtyar-eleverne, deres skolelederMurat Altinöz, tre lærere, den medbragtetyrkiske journalist og skolelederMahmad Khatib mødtes torsdagden 15. maj en time med undervisningsministerBertel Haarder på hanskontor. Haarder havde sidste år besøgtskolen i Istanbul, så flere af deltagernehavde set ham før.Undervisningsministeren fortalteom det danske uddannelsessystem,men der blev også tid til mere uformelsamtale og spørgsmål. Haarder blevbl.a. spurgt, om det ikke var hårdt atvære undervisningsminister i så langtid (17 år)? Eleverne ville også vide,hvorfor ministeren cyklede til arbejde,og én spurgte, hvordan det kunnevære, at cyklisterne og bilisterne overholdtfærdselsreglerne så meget. En afpigerne fremhævede Danmark somfadder til de såkaldte “Københavnerkriterier”,som et land skal opfylde forat blive medlem af EU. “Det danskedemokrati er godt og stærkt og et forbilledefor os”, sagde hun.Bertel Haarder roste børnenes engelskog opfordrede dem til at få enuddannelse – og ønskede dem ellerset godt besøg i Danmark.De tyrkiske elever syntes, den danskeundervisningsminister havdeværet flink og nem at tale med.Udveksling af legeSidste dag inden gæsterne rejstehjem til Tyrkiet igen, viste elevernefra de to skoler nogle af de lege, somde brugte, for hinanden. Flere afdem viste sig atvære velkendte ibegge lande, menspecielt de tyrkiskebørns dansevar anderledes.Danskemuslimer,ikke indvandrereBørnelege er i øvrigtet af de temaer,begge skolernevil arbejde videremed, og de ansøgerom støtte viaComeniusprogrammet,somer en EU-ordning, der støtter internationaltsamarbejde inden for undervisning.Et andet samarbejde består i, at deto skoler udveksler matematikopgaver.I forbindelse med arbejdet medbørnelege på DIA Privatskole pointererskoleleder Mahmad Khatib, atdet ikke handler om at finde gamlelege frem fra de lande, som børnenesfamilier oprindeligt kommer fra. Detskal ikke handle om syriske, iranskeeller irakiske lege, men om de lege,som eleverne leger her og nu i deresdanske dagligdag. I det hele taget erdet skolens holdning, at eleverneskal forstå sig som danske muslimer.De skal leve og fungere i Danmark,og det er på dét grundlag, deres identitetskal dannes. Betegnelser som“indvandrere” og “anden-generations-indvandrere”opfatter Khatibsom ekskluderende. Skolens grundlæggendeholdning er, at eleverneskal inkluderes i det danske samfund.De skal kende landets historie,love og institutioner, og de skal værei stand til at fungere i det danske demokratiog på det danske arbejdsmarked.De skal være fuldgyldigeElever fra Bahtiyar-skolen viser et par danse for de danskeelever.249


250danske borgere – med muslimsk baggrund.Skolen arbejder bevidst med at opøveeleverne i diskussion og meningstilkendegivelsei hverdagen, ogskolen har et elevråd, hvor også to repræsentanterer med (uden stemmeret)til bestyrelsesmøderne. Skolenhar også et særligt mobberåd(Amor: anti-mobbe-råd), der har ansvaretfor elevernes trivsel, og somkan gribe ind og iværksætte handleplaneri samråd med lærerne, hvisder er behov for det.Legedemonstration.DIA Privatskole er opmærksompå, at sprogkundskaberne hos mangeaf børnenes forældre er dårlige, såde kun i ringe grad kender den danskesamtalekultur. Om elevrådet skriverDIA selv: “På DIA Privatskole harvi et elevråd, fordi vi gerne vil læreeleverne demokratiets spilleregler”.MedborgerskabI forlængelse af bestræbelserne på atinkludere eleverne så godt som muligti det danske samfund er skolenved at udvikle et fag i medborgerskab,der skal omfatte integration, religionog medborgerskab. Foreløbigter der afsat en time om ugen til fageti 8. klasse, men det tænkes udstrakttil flere klasser og måske med størretimetal med tiden.Mahmad Khatib siger: “De flesteaf vores elever er født og opvokset iDanmark. Men deres forældre erkommet til landet uden kendskab tildemokrati. Derfor er det vores opgaveat lære eleverne om de spilleregler,der gælder i et demokratisk samfund.Vi skal ikke isolere eleverne,men visedem, hvordande kan tagedel i det danskesamfund”DIA Privatskoleharogså gennemen årrækkehaft kontakttil Ollerup Friskolepå Fyn,der er engrundtvigkoldskfriskolefra 1867.Skolerne harbesøgt hinanden flere gange. Formåletfor begge skoler har været at skabedialog, forståelse og respekt henover en masse forskelle: forskelle i religion,hudfarve, kultur og mellemland og by. Mange af københavnerelevernehavde således aldrig set enbar mark eller rørt en ko før, ligesommange af de fynske elever aldrig havdetalt med eller samarbejdet medjævnaldrende med en anden etniskbaggrund.Skoleleder Mahmad Khatib fra DIA ogskoleleder Murat Altinöz fra Bahtiyar.


De tre største friskoleri Danmark:1. Odense Friskole:488 elever fra 0. til 10. klasse.2. DIA Privatskole:428 elever fra 0. til 9. klasse.3. Bordings Friskole:375 elever fra 0. til 9. klasse.Danske piger under overværelse af legene.Indsats for svage eleverDIA Privatskole prioriterer forældresamarbejdethøjt. 50% af forældreneer uden arbejde og dermed uden foren vigtig del af samfundslivet og ikkevant til at blande sig i skoleanliggender.Her anfører Mahmad Khatib, atde som muslimsk og arabisk orienteretskole har et fortrin frem for folkeskolerne,fordi lærerne “kan værefrækkere over for forældrene og stillekrav – uden at det bliver mødt medmodstand”. Forældrene accepterer,at lærerne blander sig i, hvor megentid, børnene må bruge på tv, hvornårde kommer i seng og mange andreting, som let kunne opfattes som indgrebi privatlivet, hvis det blev formuleretaf en kommunefarvet dansker.Forældrene accepterer i stor udstrækningskolens autoritet, fordi denudøves i respekt for hjemmenes religionog kultur – og sker med børnenesbedste for øje.DIA Privatskole har særlig fokuspå, at mange af dens elever har ensvag baggrund, der kræver særlig indsats.Elevernes udvikling følges individuelt,skolen har ansat en socialrådgiverfor at aflaste lærerne, og skolenhar lektiecafé fra klokken 14 til15.30 fire gange om ugen. Her kanbørnene få den hjælp, de ikke kan fåderhjemme.Claudi ClausenDIA Privatskole er en to-spors skolefra børnehaveklasse til 9 med428 elever og 40 lærere. Skolenblev oprettet i 1981, og der er årelangeventelister. Klassekvotienterligger mellem 26 og 17 elever,færrest i de ældste klasser. 68% afeleverne fra DIA Privatskole fortsætteri gymnasiet.Bahtyar har 160 elever fra 0. - 8.klasse. Mere end 90% af elevernefortsætter i gymnasiet.251

More magazines by this user
Similar magazines