Program-2010-2011.pdf - 381KB - Skalborg Kirke

skalborgkirke.dk
  • No tags were found...

Program-2010-2011.pdf - 381KB - Skalborg Kirke

SkalborgAftenTirsdag den 26. oktober kl. 19.30”Det åbenbarede ansigt”Præst, forfatter og foredragsholderLisbeth Smedegaard Andersen,København.Torsdag den 31. marts kl. 19.30”Menneskesønnen”Tegner, forfatter, filmskaber ogforedragsholder Peter Madsen.Gud selv er skjult, men Kristus er hans billedepå jorden. Det er baggrunden for, at denkristne kirke har billeder af ham. Selvomingen ved, hvordan Kristus så ud, har menneskerskildret hans ansigt i århundreder,også i billeder, der som f.eks. de byzantinskeikoner nærmer sig egentlige portrætter.Hvilke tanker og hvilken teologi ligger deri forskellige tider bag sådanne billeder? Oghvorfor er det så svært at male billeder afKristus i dag?Foredraget, der er et lysbilledforedrag, eren gennemgang af Kristusportrætter helttilbage fra kirkens første århundreder og optil vore dages danske kirkekunst.Peter Madsen fik publiceret sine første stribersom 15 årig, men valgte at studere medicin.Fra 1980-1984 var dette hans hovedbeskæftigelse,indtil han opgav studierne for atkoncentrere sig om arbejdet som instruktørpå tegnefilmen Valhalla, en humoristisktegneserie om de nordiske gudemyter.I 1995 udkom Menneskesønnen, historienom Jesu liv baseret på de fire evangelier iDet Nye Testamente - en tegneserie fortalt iakvarel over 136 sider.Foredraget indeholder bl.a. processen medat ”oversætte” Bibelens tekst til tegneserienssprog. Der gives en gennemgang af forskelligeforsøg på at sætte ansigt på Jesus - virkerbilledet som tydeliggørelse eller fastlåsning?Der sættes fokus på fortællingens stil, valgetaf fortællevinkel og fortællingens miljø medresearch i Israel.3


HøjskoledageSæsonens højskoledage begynder kl. 10.00og slutter kl. 12.45. Højskoleudvalget ønskerat prioritere tid til samvær, at synge ogmulighed for samtale og diskussion. Der begyndesmed formiddagskaffe. Foredragenebliver delt i to afdelinger med en beskedenfrokost midtvejs.Onsdag den 1. septemberHenrik Ibsen og hanskvindeskikkelserCand. mag.Lisbeth WeitemeyerVi skal i selskabmed kvindeskæbneri Ibsens dramatik,der hver isærviser kvindens ogægteskabets vilkåri nogle af hansudødelige klassikere:Helene Alving i ”Gengangere”, Nora i”Et Dukkehjem”, Ellida Wangel i ”Fruen fraHavet” og Gina Ekdal i ”Vildanden”.Fire kvinder, der hver især søger ”det vidunderlige”,den betingelsesløse kærlighed oghengivenhed. Fire kvinder, der fortrænger,fornægter og rækker hænderne ud efterhjælp til at finde meningen med deres livog de rette betingelser og rammer for dereskærlighed.Ibsens univers er fyldt med mænd, kvinder,børn og unge fra alle samfundslag. Mangekan vi genkende fra hans eget liv, og andreer mere uklare for os, men alle er blevet tilgennem indgående studier af de mennesker,der både stod Ibsen nær og indgik mereflygtigt i hans liv. Med sit gennemborende,indsigtsfulde menneskesyn spiddede hansandheden og løgnen i skarpe psykologiskeportrætter af sin tid.4Onsdag den 6. oktoberFlyver med ørneLouise CrandalLouise Crandal erdobbelt verdensmesteri paragliding, oghun har trænet denrussiske steppeørn,Cossack, til at blivehendes følgesvend iluften. Hun fortællermed billeder og film om at gøre noget,som kun få andre mennesker i verden harformået.Det ypperligste ved paragliding er at mødede virkelige mestre - ørne, gribbe og glenter- i luften. Hun har gennem sine 15 år somparagliderpilot ofte mødt rovfugle i luften,men drømmen var at komme tættere på,lære én fugl at kende, lære hvordan rovfugletænker og se hvordan de finder og udnytterde varme opadgående luftstrømme.Onsdag den 3. novemberKirke og statProvstPeter A. KrogsøeÅr 2000 gennemførtesi Sverige en formeladskillelse af kirke ogstat. Siden er emnetblevet diskuteretheftigt i nabolandene.I Danmark er Grundlovensbestemmelseom den evangelisk-lutherske kirke som dendanske folkekirke, der som sådan understøttesaf staten under pres. Stadig flere mener,at den gældende ordning står for fald. Medbaggrund i studieophold i Tyskland, Frankrigog Holland gives et bidrag til den aktuelledanske debat.


Onsdag den 5. januarBabettes GæstebudSognepræstMarianne KochKaren Blixens lillebog med denne titeler en smuk afrundethistorie. GabrielAxel har skabt denom til en film, etmesterværk der erproduceret i 1987.Det er en fortælling om livets forunderligeveje, hvor vore valg er betydningsfulde, menhvor miraklet også kommer ind i vort liv, påde mest uventede tidspunkter.Det er en bog og en film om menneskersgenerøsitet – og det er en film om Guds rigemidt iblandt os.Onsdag den 2. februarDen som mærker, at græssetgror....HøjskoleforstanderErik SommerErik Sommer harsiden 2005 væretforstander vedSeniorHøjskolen iNørre Nissum. Haner konservatorieuddannetmusikpædagogog var i 16år ansat som lektor i musik ved Nr. NissumSeminarium. Han har en omfattende komponistvirksomhedbag sig med mange sangeog salmemelodier.Vi skal høre et højskolesangforedrag om det,som er vigtigt og som har værdi, belyst bl.a.igennem højskolens historie og berettigelseog udtrykt i fortællinger og sange.Onsdag den 2. martsKaj Munk i Vedersø- præst, digter og jæger.Fhv. BiskopSøren LodbergHvasDen netop fratrådtebiskop overÅlborg Stift, SørenLodberg Hvas,er med sin rod idet vestjyske enstor kender af KajMunk og samtidig en fremragende fortæller.Onsdag den 6. aprilPåskens motiver idansk billedkunstBilledforedragved cand. teol.& cand. mag.Birgitte BechVores bærendefælles fortællinger at mørket ikkeskal bortforklares,men at lyset erstærkere - når altkommer til alt. Det er påskens indhold, somvi vil forberede os på med eksempler fra billedkunstensverden.Rejsen gennem påskens motiver i DK ersamtidig en rejse gennem danske sanseindtrykog dansk åndshistorie. Fortolkningslaglægger sig på fortolkningslag. F.eks. klingerdanske salmelinjer sammen med bibelsketekster i danske billedkunstneres betydningsunivers,”Livstræet skyder af korsetsrod”. De livskraftige symboler skaber stadigtfornyede autentiske udtryk, figurative,abstrakte - og figurative igen.5


FredagsTræfFredage kl. 18.00 - 21.45.Fællesspisning, foredrag og samtale, kaffe og afslutning.Fredag den 10. september“Er der noget at grine af, nårvi bliver gamle – når alderdombliver en kvalitet …”Provst Anders Bonde, Lyngåner, schalburgtage, likvideringer, urolighederog en mere og mere besværlig dagligdagsatte dagsordenen. Det var et Aalborg, sommange af FredagsTræfs deltagere voksede opi som børn og unge.Med udgangspunkt i et møde med mennesker,der er nået til en af de ”ældste” klasseri ”Livets skole” giver Anders Bonde et muntertindblik i det “Livets efterår”, som for defleste rummer mange spændende nuancer.Ofte kan det være et liv på trods, men selvher kan alderdommen vise sig at være enudfordring, der giver mening og livskvalitet.Og her spiller en god gang lune og en varmlatter en ikke ringe rolle.Anders Bonde er præst på landet og bonde.Landbokulturen er hans inspirationskilde.Her er der netop tradition for at tillæggelivserfaringen stor betydning. Og det erforedragsholderens opfattelse, at den ældrerummer en ressource af indsigt, som samfundetsom helhed kunne være tjent med atdrage større nytte af.Fredag den 15. oktoberKrigens by – Aalborg 1940-1945Forfatter Hans Gregersen, SæbyMed udgangspunkt i sin bog ”Krigens by”fra 2009 fortæller Hans Gregersen om Aalborgunder besættelsen, hvor sabotageaktio6Fredag den 12. novemberDen afklarende samtaleSognepræst Hanne Pahuus, SkalborgKirkeEn samtale kan forme sig på mangfoldigemåder, og den kan dreje sig om alt fra vejrettil dybere personlige emner. I alle tilfældefinder der et møde sted imellem to, som talersammen.I sit foredrag vil Hanne Pahuus vise, hvorledesdet møde, som finder sted imellemen sjælesørger og et menneske, som søgersjælesorg, kan forløbe. Ordet sjælesorg brugervi især, når det er en præst, der samtalermed et menneske, men vi kan alle udøve


Pris 35 kr. inkl. spisning. Drikkevarer betales særskilt. Tilmelding til kirkekontoret senestonsdagen før kl. 13.00. Bemærk: Maks. 80 pladser, der fordeles efter først-til-mølle-princippet.sjælesorg. Det drejer sig om at kunne væreen lyttende samtalepartner. Men hvad vil detegentlig sige at lytte, og hvad kan det betydeat blive lyttet til?Fredag den 14. januarDet blev mit livFolketingsmedlem Orla Hav, NørresundbyNår vinden tuder, og sneen fyger, er dettid til, at vi mennesker rykker sammen ogfortæller historier.Ingrid Hvass vil denne aften fortælle vintereventyr- lige indtil hjerterne bliver varme,og øjnene funkler.Vintereventyr vil bestå af et vestjysk eventyr,et grønlandsk sagn, Martin A. Hansens”Agerhønen” og sagn fra Limfjordsegnen.Ingrid Hvass kombinerer altid sine fortællingermed sange, og der vil også blive lejlighedtil at synge med.Fredag den 11. martsSeniorvolontør i JerusalemMenighedsrådsmedlem Paul Holm,Skalborg KirkeSelv om det nordjyske folketingsmedlem ogtidligere amtsborgmester og regionsformandOrla Hav stadig har mange livsår foran sig,har han sidste år udgivet en bog med titlen”Det blev mit liv”.Orla Hav vil fortælle om dette liv, der bådeomfatter hans egen historie som adoptivbarnog om at kende sine rødder, om væsentligesamspil med andre mennesker og de personligeværdier, som han mener, vores samfundskal bygge på.Fredag den 11. februarVintereventyrHistoriefortæller, cand.mag. Ingrid Hvass,VinderupPaul Holm arbejdede sammen med sin ægtefælleSonja som Yad Va Lev seniorvolontøreri Israel i to måneder i foråret 2009.Han vil vise billeder herfra og fortælle om,hvordan det var at bo i kollektiv, arbejde isuppekøkken, der bespiser fattige jøder, omat gøre lejligheder i stand for dårligt stilledejøder, om mødet med den lokale befolkningog besøg i private hjem, herunder jøderspåklædning og leveregler.Opholdet bød også på guidede ture til debibelske steder, og oplevelser i Israels fantastiskenatur, bl.a. en to dags ørkentur, hvorparret overnattede i det fri.7


KoncerterSøndag den 10. oktober kl. 19.30Koncert med vokalensembletNordenlyd.- der er gratis adgang til alle de nævnte koncerterSøndag den 12. december kl. 14.00JulekoncertSkalborg Kirkes UngdomskorDirigent: Mette Kamstrup ChristensenOrganist: Eva-Marie Kjæhr OlesenVokalensemblet Nordenlyd inviterer på eninteressant tur ind i billedhuggeren ErikHeides kirkekunst gennem fortælling ogbilleder fra en række danske kirker, hvorhan har stået for en total udsmykning afkirkerummet. Erik Heide er i Aalborg kendtfor sin udsmykning af netop Skalborg Kirke,som har 40 års jubilæum i år. Billedernevises på et stort lærred og ledsages af ensembletmed indtagende a cappella musik, såbillede og lyd forener sig og forstærker densamlede oplevelse.Koncerten indgår i Aalborgkirkernes festivalMusik & Kunst efteråret 2010Torsdag den 28. oktober kl. 19.30Spil Dansk-koncertDen traditionsrige julekoncert afsluttes medLuciaoptog, og efter koncerten er alle velkomnei Sognesalen, hvor Skalborg Husmoderforeninger vært ved en kop kaffe.Her bydes på mere fælles- og korsang.Lørdag den 5. marts kl. 15.00Barokkens mestreMedlemmer af Aalborg Symfoni OrkesterDirigent: Preben Nørgaard ChristensenKor af organister og kirkesangereOrgelsolist: Eva-Marie Kjæhr OlesenDygtige elever fra Aalborg KulturSkolespiller og synger dansk musik på Spil Danskdagen, et landsdækkende arrangement somløber af stablen for 10. gang.Endvidere medvirker Skalborg KirkesUngdomskor og organist Eva-MarieKjæhr Olesen8


Kirkens fødselsdag 40 årOpfører kantate af Bach og Händels orgelkoncerti F durKoncerten markerer organistens 40-årsjubilæum som organist i Folkekirken – ogindgår i Aalborg Opera FestivalOnsdag den 27. april kl. 19.30Weyse-aftenAalborg Sangforening af 1843Dirigent: Erik MøldrupThomas Rewes, barytonMorten Krogh Mortensen, tenorEva-Marie Kjæhr Olesen, orgel og klaverIndledning ved Peter KrogsøeSøndag den 28. november kl. 10.00Festgudstjeneste og kirkefrokost1. søndag i advent 1970 stod Skalborg Kirkeklar til indvielse – i år fejrer vi altså kirkens40-års fødselsdag.Efter festgudstjeneste indbyder menighedsrådettil frokost i Sognesalen med musikalskeindslag ved koret ”Black Russian”.Black Russian er et vokalband i særklasse.Koret har eksisteret siden 2002 og ledes afAnna Westergaard.Korets 11 sangere er kendetegnet ved musikalskvellyd, groove, energi, seriøsitet ogglæde ved musikken.Sæsonens sangtimer slutter med dennekoncert, hvor musik af komponisten C.E.F.Weyse fremføres. I centrum står Weysesmorgen- og aften-sange med tekst af B.S.Ingemann.Black Russian synger primært pop/rock ogarrangementerne veksler mellem stemningerog lydbilleder, fra de rytmiske dansendepopnumre til de varme velklingende ballader.Desuden fremføres en række danske romancer,mandskor- og orgelværker.Aftenens hovedværk vil være Weyses Reformationskantate.Efter koncerten indbydes til kaffebord, hvorder vil være mere kor- og fællessang…9


StudiekredsUnder overskriften ”At få blik for gudstjenesten”vil Heine Hansen lede en studiekredsomkring gudstjenestens hvorfor og hvordan.Det vil ske ud fra bogen ”Menneskelig gudstjeneste– om gudstjenesten som relationog ritual” af den svenske teolog MartinModéus.Studiekredsen foregår på tirsdage kl. 16.00 –17.30 med de angivne temaer:7. sept. Relationer for alvor5. okt. Hvem er gudstjenestens vi16. nov. Systemfejl i gudstjenesten7. dec. Et fornyet gudstjenesteliv11. jan. At læse gudstjenesten8. febr. Den menneskelige gudstjeneste8. marts Børn er antistruktur i højmessen5. april Netværk om gudstjenester17. maj Er gudstjeneste kun højmesseSangtimeI sæsonen 2010-11 indbydes på ny til sangtimei Sognesalen ved Eva-Marie KjæhrOlesen og Peter Krogsøe.Der vil blive sunget både gamle og nye salmerog fortalt om digtere og komponister.Med ”ønskesalmen” vil alle få mulighed forat præge programmet.Der kræves ingen særlige forudsætninger forat deltage. Alle, der vil opleve glæden ved atsynge, er velkommen.Vi øver følgende tirsdage kl. 19.00 – 20.00:SøndagsHjørnetSøndagsHjørnet ved Hannah S. Jensen er ettilbud om at mødes søndag eftermiddag for athygge sig med andre, mens man nyder eftermiddagskaffen.Ind imellem synger vi kendte og ukendtesange, ledsaget på klaver eller harmonika..SøndagsHjørnet begynder kl. 14.30 og slutterkl. 16.30. Man kan deltage fra slut til start ellerkomme og gå, som det bedst passer en.Datoerne vil blive meddelt senere.Gospel-workshopLørdag-søndag den 5.-6. februar 2011 åbnerSkalborg Kirke igen dørene på vid gab forsangglade i alle aldre fra sognet og fra restenaf byen. Pianist, sangskriver og instruktørJoachim Hejslet Jørgensen vil stå klar meden håndfuld gode og stærke sange. De øvesintensivt det meste af lørdag samt søndagformiddag, inden arbejdet munder ud i engospelgudstjeneste med band, der får taget påSkalborg Kirke til at lette.Til gudstjenesten søndag den 6. februar kl.15.00 er alle velkomne.Deltagelse i workshoppen 100 kr. Tilmeldingsfristog øvrige detaljer annonceres senere ikirkebladet.Loppemarked1028. september19. oktober23. november25. januar22. februar29. martsLørdag den 16. april 2011 kl. 10.00 – 14.00 erder loppemarked i Sognesalen til fordel forsognets venskabsmenighed i Sierra Leone.Kirkebladet vil indeholde nærmere oplysningerom aflevering af effekter til loppemarkedet.


Skalborg Kirke Efterår 2010SeptemberOnsdag 1. 10.00 Højskoledag. ”Henrik Ibsen og hans kvindeskikkelser” ved LisbethWeitemeyerTirsdag 7. 16.00 Studiekreds. ”Relationer for alvor”Fredag 10. 18.00 FredagsTræf. ”Er der noget at grine af?” ved provst Anders Bonde, LyngåSøndag 12. 10.00 Høstgudstjeneste og markedsdagTirsdag 28. 19.00 SangtimeOktoberTirsdag 5. 16.00 Studiekreds. ”Hvem er gudstjenestens vi?”Onsdag 6. 10.00 Højskoledag. ”Flyver med ørne” ved Louise CrandalSøndag 10. 19.30 Koncert med vokalensemblet ”Nordenlyd”Fredag 15. 18.00 FredagsTræf. ”Krigens by – Aalborg 1940-45” ved Hans Gregersen, SæbyTirsdag 19. 19.00 SangtimeTirsdag 26. 19.30 SkalborgAften. ”Det åbenbarede ansigt” ved Lisbeth SmedegaardAndersenTorsdag 28. 19.30 Koncert. ”Spil Dansk” med elever fra Aalborg KulturSkole ogSkalborg Kirkes UngdomskorNovemberOnsdag 3. 10.00 Højskoledag. ”Kirke og stat” ved provst Peter KrogsøeFredag 12. 18.00 FredagsTræf. ”Den afklarende samtale” ved sognepræst Hanne PahuusTirsdag 16. 16.00 Studiekreds. ”Systemfejl i gudstjenesten”Søndag 21. 11.30 FDF’s julestueTirsdag 23. 19.00 SangtimeSøndag 28. 10.00 Kirkens fødselsdag. Festgudstjeneste og kirkefrokost med ”Black Russian”DecemberOnsdag 1. 14.00 AdventsfestTirsdag 7. 16.00 Studiekreds. ”Et fornyet gudstjenesteliv”Søndag 12. 14.00 Julekoncert. Skalborg Kirkes Ungdomskor, dirigent Mette KamstrupChristensen og organist Eva-Marie Kjæhr OlesenTirsdag 28. 19.00 Kirkens julefest11


Skalborg Kirke Forår 2011JanuarOnsdag 5. 10.00 Højskoledag. ”Babettes gæstebud” ved sognepræst Marianne KochTirsdag 11. 16.00 Studiekreds. ”At læse gudstjenesten”Fredag 14. 18.00 FredagsTræf. ”Det blev mit liv” ved MF Orla Hav, NørresundbyTirsdag 25. 19.00 SangtimeFebruarOnsdag 2. 10.00 Højskoledag. ”Den som mærker, at græsset gror..” ved højskoleforstanderErik SommerTirsdag 8. 16.00 Studiekreds. ”Den menneskelige gudstjeneste”Fredag 11. 18.00 FredagsTræf. ”Vintereventyr” ved fortæller Ingrid Hvass, VinderupTirsdag 22. 19.00 SangtimeMartsOnsdag 2. 10.00 Højskoledag. ”Kaj Munk i Vedersø – præst, digter og jæger” ved biskopSøren Lodberg HvassLørdag 5. 15.00 Koncert. ”Barokkens mestre” medlemmer fra Aalborg Symfoniorkester,kor og Eva-Marie Kjær Olesen som orgelsolistTirsdag 8. 16.00 Studiekreds. ”Børn er antistruktur i højmessen”Fredag 11. 18.00 FredagsTræf. ”Seniorvolontør i Jerusalem” ved Paul Holm, SkalborgTirsdag 29. 19.00 SangtimeTorsdag 31. 19.30 SkalborgAften. ”Menneskesønnen” ved forfatter og tegner Peter MadsenAprilTirsdag 5. 16.00 Studiekreds. ”Netværk om gudstjenesten”Onsdag 6. 10.00 Højskoledag. ”Påskens motiver i dansk billedkunst” ved cand. teol. &cand. mag. Birgitte BechLørdag 16. 10.00 Loppemarked til kl.14.00 til fordel for venskabsmenigheden i Sierra LeoneOnsdag 27. 19.30 Koncert. ”Weyse-aften” med bl.a. Aalborg Sangforening af 1843MajTirsdag 17. 16.00 Studiekreds. ”Er gudstjeneste kun højmesse?”JuniOnsdag 1.Sommerudflugt

More magazines by this user
Similar magazines