Produkt brochure [PDF/4MB] - THORN Lighting

thornlighting.com

Produkt brochure [PDF/4MB] - THORN Lighting

Menlo³Belysning med 3-effekt


Energimålsætninger og nye retningslinjer, loftstyper ogmontagemetoder giver udfordringer og nye muligheder.Med Menlo³ serien kan du let opfylde alle målsætningerog får frihed til at skabe kreative og flotte belysningsanlægaf høj kvalitet.Menlo³ – belysning med 3-effekt3 optiktyperDesignet er udarbejdet påbaggrund af en omfattendeundersøgelse ud fra det, sombrugerne efterspørger når detgælder 2-rørsarmaturer * .Resultatet er et produkt, deropfylder de 3 vigtigste behov:1. Gode lystekniskeegenskaber, der er fuldendt,med 3 optiktyper (s.8)2. God visuel æstetik i alle 3geometriske former (s.10)3 geometriske former3. En serie med mangevalgmuligheder ogfleksibilitet, herunder 3montagemuligheder (s.15)Menlo³ opfylder alle 3 kravog mere til, hvilket gør dentil det indlysende valg tilmange belysningsopgaver påkontorer, uddannelsessteder ogi erhvervslokaler.*Kundekommentarer fra fokusgrupperanvendes anonymt igennem brochuren.3 montagemuligheder 3


Performance (præstation)Vedrører belysningssystemets visuelle effektivitet i forhold til at udføre denønskede opgave, uanset hvad dette måtte være. Menlo³ serien gør detmuligt at skræddersy belysningsanlægget til en bestemt opgave, ellerlade fleksibiliteten råde så belysningen passer til forskellige opgavetyper.Thorns PEC-program til kontorbelysningEn vellykket moderne kontorindretning lægger lige meget vægtpå økonomiske, miljømæssige og sociale hensyn, og godkontorbelysning udgør et vigtigt bidrag til et økonomisk ogproduktivt arbejdsmiljø.Menlo³ er et godt eksempel på Thorns dynamiske, resultatorienteredePEC-program, idet den forener brugerens komfort og præstationmed systemets effektivitet. Avancerede materialer og optiskdesign gør det let at opfylde kravene til effektiv belysning, såledesat man kan fokusere på de personlige og opgavemæssige faktorer,der påvirker medarbejderne.Med et bredt udvalg af optik, montagemuligheder og design sørgerMenlo³ ikke blot for hensigtsmæssig opgavebaseret belysning, menskaber også et stimulerende og behageligt arbejdsmiljø for brugerne.Spar penge, og bevar planetenNormalt går man ud fra, at grøn adfærd betyder øgede omkostninger.Menlo³ er et eksempel på, hvordan ægte bæredygtigt produktdesigndrejer sig om at minimere brugen af ressourcer og energi, hvilkettilsammen reducerer omkostningerne over tid.Det starter med effektive belysningskilder som f.eks. T5-lyskilder ellerLED-teknologi, der yder høje lumen-/watt-værdier. Det er væsentligt,at den maksimale mængde nyttigt lys produceres med et minimalttab i armaturet og styres derhen, hvor der er brug for det. Menlo³’savancerede optiske design opnår en virkningsgrad på helt op til86 % og armaturets effektivitet er på op til 62, = LORx(lm/w). Denneeffektivitet medfører behov for færre armaturer til belysning af området,hvilket igen medfører lavere forbrug af råmaterialer og ressourcer ogreducerer montage- og driftsomkostninger.EU-direktivet om bygningers energimæssige ydeevne(EPBD) indeholder en række bestemmelser med henblik på atforbedre bolig- og erhvervsbygningers energimæssige ydeevne.Skønt EPBD skal implementeres af de enkelte EU-medlemslande,er implementeringsmetoden op til de enkelte lande.Menlo³ fremtidssikrer belysningen, idet de fleste varianteroverstiger 55 lumen lm/W, og alle versioner overstiger55 lumen pr. watt.Vi tilføjer derefter højeffektiv elektronik og lysstyring. Når mangår fra traditionel magnetisk teknologi til elektronisk forkobling ogT5-lyskilder, kan dette medføre en reduktion af energiforbruget påop til 40 %. Menlo³ tilbyder DSI- eller DALI-dæmp som standard,der – når det forbindes til bevægelses- og dagslysstyring – kan opnåenergibesparelser på mere end 70 % (Kilde: CELMA).Innovation i produktdesign kombineres med tilsvarende innovativeproduktionsteknikker som det kun 70 mm høje armaturhus, der erdybtrykket i ét stykke. Tilsvarende er minivane lamelgitteret producereti ét stykke. Alt dette bidrager til reduktion af materialeforbrug, spild,energiforbrug og udledning af CO 2og resulterer i et virkeligbæredygtigt armatur.4


Performance (præstation)Vedrører belysningssystemets visuelle effektivitet i forhold til at udføre denønskede opgave, uanset hvad dette måtte være. Menlo³ serien gør detmuligt at skræddersy belysningsanlægget til en bestemt opgave, ellerlade fleksibiliteten råde så belysningen passer til forskellige opgavetyper.Arbejdsbelysning til moderne multitaskereArbejde ved computerskærme, flipovers og whiteboards giver en rækkeforskellige visuelle opgaver, som befinder sig i forskellige niveauer, ogøjnene skal derfor kunne udføre komplekse og krævende opgaver.Menlo³’s lysteknik passer til det moderne kontor, hvor opgaven ellerpersonen kan befinde sig overalt i rummet. En bred lysfordelinggiver en kontrolleret og ensartet, horisontal belysning i hele området,mens den vertikal lysfordeling tydeliggør detaljer, hvilket visesved et gennemsnitligt niveau for cylindrisk belysning på mere end200 lux. En effektiv balance mellem direkte og indirekte lysfordelinggiver en fortræffelig formtegning, der hverken er for skarp eller forflad. Derved bliver det lettere at skelne personer og genstande i etkomplekst, støjende og hurtigt miljø, og det fremmer kommunikationenmennesker imellem.Fordelene er indlysende. Hvis vi kan se opgaven tydeligt, begår vifærre fejl, der bruges mindre tid, øjnene belastes mindre, og træthedenreduceres, hvilket medfører højere produktivitet. Menlo³ opnår detteyderst effektivt ved at give effektiv almen belysning af kontoret fra enattraktiv og effektiv armaturtype.EN 12464-1: 2002 Belysning af arbejdspladser – Del 1:Indendørs arbejdsplader er i øjeblikket under opdatering og vilindeholde anbefalinger vedrørende cylindrisk belysning (ECyl) ogformtegningsindeks (MI = modelleringsindeks).ECyl er en praktisk metode til måling af vertikal belysning gennem360° for at bedømme muligheden for at se en given genstand fraalle sider. Gennem cylindriske belysningsniveauer på mere end200 Lux sikrer vi, at ansigter eller vertikale arbejdsflader er godtbelyst, uanset hvor de befinder sig, og uanset hvilken vej de vender.Ved at sikre et modelleringsindeks på mere end 0,3 kan viforbedre kommunikationen mennesker imellem ved at belyseansigtstrækkene tydeligt og behageligt.Menlo³ er derfor designet med henblik på at frembringefremragende cylindrisk belysning og modellering.6


Efficiency (effektivitet)Ægte ‘effektiv’ belysning reducerer ikke blot det direkte energiforbrug,den minimerer også lys- og ressourcespild og tager hensyn til de bredereproblemer med bæredygtighed og miljøpåvirkning. Menlo³’s højeffektivelysteknik opnås via et produktdesign, der minimerer materialeforbrugetog reducerer den tid og det arbejde, der går til at montere armaturet.Comfort (komfort)PEC’s ‘komfortdel’ omhandler brugernes fysiologiske og psykologiskebehov og anerkender den rolle, lyset beviseligt spiller, når det drejersig om at påvirke atmosfære, energi og velbefindende, hvilket er megetvigtig bl.a. i kontorer, hvor medarbejderen måske tilbringer mere end1.800 timer om året. Menlo³’s lette kvalitet og unikke design giverfrihed til at skabe visuelt stimulerende og inspirerende kontorlokaler.Personalet er vores vigtigste aktivEn virksomheds succes kan i høj grad måles i personalets humør,som påvirkes af omgivelserne. Et skrabet eller dårligt vedligeholdtarbejdsmiljø kan nedsætte trivslen og øge personaleudskiftningen.Omvendt vil personalet på en arbejdsplads af høj kvalitet med etinspirerende miljø føle sig værdsat og være stolte af at være endel af organisationen. Motivationen skærpes, loyaliteten udvikles,produktiviteten øges, omdømmet forbedres, overskud skabes.Menlo³ er et udtryk for ekspertise inden for belysning. Innovativ optiksom minivane lamelgitter og MPT-afskærmning sikrer, at medarbejdernehar et blændfrit og komfortabelt udsyn i hele kontoret. Den unikkedobbelte reflektor blødgør og udjævner lyskildens lysstyrke, hvilketminimerer ubehagelige skarpe kontrastændringer. En perfekt blanding afdirekte/indirekte lys, der gengiver ansigtstræk på en behagelig måde.Traditionelt vinduesdesignhar brugt vinduesnicher for atblødgøre overgangen fra klartdagslys til de mere dæmpedebelysningsniveauer i rummet.Menlo³ er inspireret af fordeleneved denne teknik og sørgerfor en blød luminansovergang(se side 12).Menlo³’s bløde lys og design er med til at skabe et behageligt ogvisuelt interessant belysningsmiljø.7


Fremragende lysteknikVores undersøgelse viser, at fremragende lysteknik er den vigtigstefaktor ved valg af armaturer til kontorer. Menlo³’s avancerede optiskedesign rummer elegance og fantasi og kan skræddersys til detspecifikke miljø.2Indbygget1. Primær optik: Optimeretreflektorgeometri og mangevalgmuligheder i forhold optikgiver fremragende direktebelysning på arbejdsplansamt blændingskontrol.2. Højtreflekterende ogdiffus reflektor: Sørgerfor ensartet belysning afreflektorerne3. Unik dobbeltreflektor:Spreder reflekteret lys og giveren blød belysning i rummet.31Den indbyggede Menlo³ medden unikke dobbeltreflektor giverindtryk af et lyst loft, samtidig medat man bevarer rene loftslinjer.Retningsbestemt belysning med lavblænding og diffus almen belysninggiver optimal visuel virkning tilopgaveløsning og fortræffeligformtegning af ansigtstræk.Den centrale optik anvenderindbyggede præcisionsreflektorertil at styre lysstrømmen i deomgivende reflektorer. Detteskaber en blød luminansovergangi armaturet og minimerer denbelastning af øjnene, som skyldespludselige ændringer i lysstyrken.En indbygget Menlo³ circulartilbyder en anden æstetik.OptikDer tilbydes tre forskellige typer optik for at opfylde de specifikke krav om effektivitet,blændingskontrol og æstetik.1. Minivane lamelgitterBrug af aluminium med størst refleksion, Miro Silver ® i et innovativtdesign kombinerer effektivitet med meget lav luminans ogminimerer direkte indkig til lyskilden og minimere blændingen.2. Opal afskærmningDen opale afskærmning giver armaturet et diskret udseendei kombination med meget høj optisk effektivitet, så maksimallyseffekt opnås inden for de anbefalede luminansgrænser formoderne computerskærme.3. Mikroprismeteknologi (MPT)Udformningen med mikroprismer reducerer forstyrrendereflekser ved små vinkler, samtidig med at den minimerervirkningen på armaturets effektivitet. Dette giver et behageligtlys uanset synsvinkel.8


Æstetisk kvalitetMed sit bløde lys og rene linjer bidrager Menlo³ tilomgivelsernes elegance og atmosfære.Kurverne er enkle og rene,strukturen er blød, mat ellersatin, og den generelle virkningudstråler kvalitet.De 3 geometriske former ogmontagemuligheder muliggørdet samme æstetiske design,der kan supplere arkitekturen ogatmosfæren i forskellige rum.Den indbyggede version indgårdiskret i rummets indretning, mensden semi-indbyggede versionsnedpendlede optik elegantsvæver under armaturet.En mere karakteristisk løsning kanopnås med påbygningsversioneneller Menlo³ cirkular’s sfæriskeæstetik. 10


Der er gjort meget ud afMenlo³’s fremstillingskvalitetog materialefinish. Det unikke,lave armaturhus er dybtrykketi ét stykke formalet stål for atopnå enestående styrke og enhjørnekvalitet uden samlingereller skarpe kanter. Endegavleaf robust, støbt aluminium af højkvalitet definerer afskærmningerneog giver deres bløde kurver styrke.Optikken er valgt ikke blot pga.sin præstation, men også for situdseende og belysningsvirkning.Minivane lamelgitteret udgøret moderne alternativ til detraditionelle gitre, mens denmoderne mikroprisme- og opaleafskærmning giver et blødere lysog et diskret indtryk.11


LuminansovergangTraditionelt vinduesdesign har brugt vinduesnicher for at blødgøre overgangenfra klart dagslys til de mere dæmpede belysningsniveauer i rummet.Menlo³ fører fordelene ved denne traditionelle arkitektoniske teknik indi det moderne kontor. Dets unikke dobbeltreflektor skaber en gradvisluminansovergang over armaturet, hvilket blødgør kontrasten fra armaturtil loft og reducerer belastningen for øjnene.12


14Valgmuligheder – overblik over serien


Montage - indbyggetLyskilderOptikMinivane lamelgitter Opal afskærmning MPT afskærmning Circular1X55W TC-L x x x2X24W T16 x x x4X14W T1658W LEDxxMontage - semi-indbyggetLyskilderOptikMinivane lamelgitter Opal afskærmning MPT afskærmning1X55W TC-L x x x2X24W T16 x x xMontage - påbyggetLyskilderOptikMinivane lamelgitter Opal afskærmning MPT afskærmning1X54W T16 x x xMenlo³ fås med mange typer optik og i mange montagekombinationer, mennogle udgaver er optimeret med henblik på bestemte lystekniske egenskaber,hvilket de følgende sider viser eksempler på.15


Giver den laveste luminans ved 65° udenat gå på kompromis med virkningsgradeller stil20.4m15.6m• Let, moderne minivane lamelgitter, der givereffektiv, direkte belysning med god afskærmningaf lyskilden• Unik, dobbelt lysreflektor giver blød, diffus,indirekte belysning• Meget lav luminans (under 1000 cd/m² vedden kritiske vinkel på 65°) forhindrer slørenderefleksioner selv ved skærme, der er følsommeover for blænding• Lysfordelingen giver et ensartet lys, som er letterefor hjernen at tolke• Central minivane lamelgitter af materialet MiroSilver ® giver høj virkningsgrad, op til 78 %, ogarmatureffektivitet, op til 56 lumen lm/WIndbygget Menlo³ fås også med opal afskærmningeller MPT afskærmning med henblik på at opnåendnu højere effektivitet og afskærmning af lyskilden.17


Menlo³ R indbygget m/opal afskærmningEffektiv og enkel 18


Giver størst virkningsgrad med en renminimalistisk æstetik20.4m15.6m• Elegant, minimalt design med unik dobbeltreflektor,der udjævner belysningsstyrken• Central Opal afskærmning, som giver ekstremteffektiv direkte belysning uden direkte indkig tillyskilden og et godt lys, også til moderne, matteskærme (mindre end 3000 cd/m²)• Armaturet giver et blødt, diffust, indirekte lys• Bred lysfordeling med en virkningsgrad på op til86 % muliggør ensartet rumbelysning med minimaltantal armaturer med enestående armatur effektivitetpå op til 62 lumen lm/W• Giver en behagelig almen belysning, og et højtcylindrisk belysningsniveau og god formtegning,så man lettere kan skelne detaljer.Indbygget Menlo³ fås også med gitter eller MPTafskærmning, som giver endnu mindre blænding.19


Menlo³ SR semi-indbygget m/MPT afskærmningFuldt afbalanceret belysning 20


Giver effektiv belysning på alle overfladerfra et armatur, der er let at montere20.4m15.6m• Nedpendlet, elegant optik, som ser ud til at svævei rummet og muliggør 360° loftsbelysning medminimal skyggedannelse• Central mikroprismeoptik sikrer et blødt, behageligtindtryk af selve armaturet fra alle synsvinkler meden virkningsgrad på op til 80 % (armatureffektivitetop til 62 lumen lm/W)• Jævnt belyst armatur giver blød, indirekte belysning(luminans under 1500 cd/m²)• Giver fremragende cylindrisk belysning ogformtegning, så man lettere kan skelne detaljer oggiver en behagelig almen belysningSemi-indbygget Menlo³ fås også med minivanelamelgitter eller opal afskærmning for at opnåendnu højere effektivitet.Semi-indbyggede versioner af Menlo³ fåspå forespørgsel.21


Menlo³ S påbyggetElegant og enkel 22


De samme belysningsteknikker og desamme formsprog genskabt i en påbyggetversion og ny geometri20.4m15.6m• Elegant rektangulær optik kombinerer blændfri,retningsbestemt belysning med et blødt lys• Den øverste reflektor spreder indirekte belysningfor at opnå meget kontrolleret luminans ved 65°(under 1500 cd/m²)• Højtydende materialer der giver en virkningsgradpå op til 80 % og armatureffektivitet på op til61 lumen lm/W• Fås med central minvane lamelgitter-, opal ellerMPT afskærmning til forskellige præferencer mht.effektivitet, blændingskontrol og æstetik.• Påbygningsversion 597x597 fås ved at bestille etpåbygningssæt separat som tilbehør23


Menlo³ C circularAt turde være anderledes 24


Når hele vejen rundt for at opnå en heltny æstetik15.6m• Sfærisk central afskærmning og omgivende reflektorintroducerer diskret en cirkelformet geometri påloftet, der skaber en interessant visuel effekt• Højtydende afskærmningsmaterialer skjuler T5lysrør eller højtydende LED og giver meget højvirkningsgrad med en jævn belysning20.4m25


Gør hverdagen lettereMenlo³ forenkler tilværelsen for alle som arbejder meddesign, specifikation, udførelse og vedligeholdelse af etkontorbelysningsanlæg af høj kvalitetEnkel at styreBehovet for fleksibilitet og effektivenergiudnyttelse har gjort lysstyringtil en integreret del af det modernekontor, så Menlo³ har lysstyring,der passer til alle typer ogstørrelser af opgaver.Det gør det lettere at skabe etbelysningsmiljø, der er højtydende,effektivt og komfortabelt.Performance (præstation)Giver den bedste visuelleeffektivitet.Muligheden for at dæmpe ogskabe belysningsscener giverfleksibilitet, sikrer at belysningener hensigtsmæssig i forhold tilopgaven og brugeren, uanset hvorde befinder sig.Efficiency (effektivitet)Sparer energiBevægelses- og dagslysstyringsparer energi ved at sikre, atunødvendig belysning slukkes.Konstant belysningsstyringvia “Look-down”-sensorerkan opretholde det korrektebelysningsniveau i helevedligeholdelsescyklussen,hvilket sparer den energi, somtraditionelle anlæg spilder ved atoveroplyse rummet i startenArmaturer med dæmp:Menlo³ serien tilbyder 3 typer armaturer med dæmp, der passer til forskellige specifikationer,så de kan anvendes med alle Thorns lysstyringsløsninger (Menlo³ HFS fås på forespørgsel):TypeMenlo³ med indbyggetminisensor(HFS)Intelligent armatur meddiskret indbygget sensor forbevægelse, dagslys og IRmodtagerMenlo³ med dæmpbarDSI-forkobling (HFE, HFD)Dæmpbare armaturer somstyres via et DSI signalMenlo³ med dæmpbarDSI forkobling (HFX)Dæmpbart armaturer somstyres via et DALI signalSensaDigital SensaDay SensaModular SensaAdvancedEnkel måde at opnåenergibesparelse ogkomfort. Til styring afarmaturer individuelt elleri mindre grupper medSensaDigitalAnvendes som standalone, eller som Masterarmatur for op til 3armaturer med DSIstyremodul (HFD)Anvendes som slavearmatur styret af HFSarmaturer, eller til eksternSensaDigital sensorFor enkelrumsapplikationer,hvor manønsker dagslys- ogbevægelsesstyring af2 grupper armaturer.For enkelrumsapplikationer,hvor man ønsker scene-,dagslys- og bevægelsestyringaf 2-3 grupper armaturer.- - -Anvendes sammen medsensorer og styremodul- Anvendes sammen medsensorer og styremodulAnvendes sammen medsensorer og styremodulAnvendes sammen medsensorer og styremodulLysstyringssystem til størreprojekter og projekterhvor man ønsker størrekomfort, kan styre op til12 områderAnvendes sammen medsensorer og styremodulAnvendes sammen medsensorer og styremodulComfort (komfort)Skaber trivsel og giver energiPersonligt tilpasset lys, med dæmpeller iscenesættelse gør, at miljøetkan ændres, så det passer tilbrugeren, eller varieres, så detskaber et mere tilfredsstillendeog stimulerende miljø.Menlo³ med indbygget minisensorInfrarød fjernbetjening26


EnkelnødbelysningHFSHFDSensaDigitalIndbygget sensor (HFS-armatur), der styrer 3 HFD-slavearmaturer2.1.SensaModular/SensaAdvancedLysstyringssystem med ekstern sensorHFDHFDNødbelysning i åbne områder skalgive tilstrækkelig meget lys til atforhindre panik i en nødsituationeller ved strømafbrydelse. Hvisdenne funktion er indbygget i devalgte kontorarmaturer i stedetfor at anvende separat nødbelysning,forbedrer dette naturligvisindretningen, samtidig med at detreducerer montageomkostningerneog kompleksiteten.Menlo³ fås med diskret indbyggetnødbelysning fra en megeteffektiv LED, der gør det letat integrere nødbelysningen ikontorindretningen.Menlo³ med nødlys fåspå forespørgsel.Enkel at beregneNødbelysningen er vedligeholdelsesfri,selvstændig og lyser kuni nødsituationer. Den har derforingen vedligeholdelsesfaktor,hvilket gør det let at beregnearmaturafstande, der er meget storepå grund af det høje lysudbytte.Enkel at teste ogvedligeholdeNødbelysningen er værdiløs, hvisden ikke vedligeholdes korrekt. DaLED kun arbejder under strømsvigtog har meget lang levetid, udgørden en mere sikker, mere pålidelignødbelysning uden behov forudskiftning af lyskilder.På grund af betydningen erder strenge lovmæssige krav tilregelmæssig inspektion, test ogvedligeholdelse af nødbelysning,hvilket kan være dyrt ogtidskrævende.Menlo³ LED E3TX nødversionerneindeholder SelfTest og adresserbartest i ét enkelt armatur. E3TXarmaturerarbejder med SelfTest,når de monteres selvstændigt,og bliver adresserbare, når detilsluttes Explorer Project ellerExplorer Vision.Begge muligheder gør det let atopretholde et fuldt funktionsdygtigtbelysningssystem:Automatisk SelfTestEn intelligent fejlfindingsprocessori armaturet tester automatisknødfunktionerne med intervaller,der efterlever europæisklovgivning. En to-farvetLED-indikator på armaturet visertestresultaterne, så man let oghurtigt kan spore fejl. SelfTestener let at montere og kræver ikkeyderligere kabler, så den udgøren enkel, rentabel og pålidelig,selvstændig automatisk test.Adresserbar SelfTestHvert enkelt nødlysarmatur erforbundet med en intelligent lokalstyreenhed, der automatisk testerog gemmer de fuldstændigeresultater. Det kan være en ExplorerProject Controller, som kan håndteretil indtil 256 nødlysarmaturer elleren standardcomputer, der anvenderExplorer Vision, til større projekter.Dette gør opgaven så enkel sommulig ved at identificere fejlenespræcise art og placering ogfjerne behovet for manuel testeller papirarbejde.27


MonteringMenlo³ er udformet med henblik på atgøre montagen hurtig og enkel:1. 2. 3.4. 5.1. Leveres komplet med eksterntstik for hurtig elektrisk tilslutning2. Leveres komplet med uniktophængsbeslag til monteringunder skinne3. Beslagene monteres via dentilstødende loftsplade, så derer ikke behov for at adskille ogderefter igen samle armaturet4. Let adgang til lyskilderne viaaftagelig central optik5. Central optik kan letnedhænges via optiksikringer6. Leveres med beskyttelsesfilm,der dækker optikken, forat minimere rengøringenved montagen6.28


LoftstyperMenlo³ passer til de fleste nedhængte loftsystemer.Se venligst tabellen herunder for at få en hurtig vejleding:Det anbefales altid at kontrollere loft- og produktmål og tegninger for at sikre at armaturet passer til loftstypen.For yderligere vejledning om loftstyper bedes du kontakte Thorn. Bemærk venligst, at maksimal skinnehøjde er55 mm ved brug af ophængsbeslag.Armatur Menlo³ R Menlo³ R Menlo³ SR Menlo³ S Menlo³ CDimensioner 597x597 600x600 597x597 320x1229 597x597Loftstype:Synlige T-skinner15 mm i-lagt OK - OK OK OK24 mm i-lagt OK - OK OK OK15 mm under skinne vha. ophængsbeslag OK - OK - OK24 mm under skinne vha. ophængsbeslag OK - OK - OKSkjulte T-skinner - OK - - -Menlo³ til montering i fast loft fås på forespørgsel.15 mm i-lagt 24 mm i-lagt 15 mm under skinne vha. 24 mm under skinne vha.ophængsbeslagophængsbeslag29


Menlo³ R indbygget597574415100279770572597m/minivane lamelgitterm/opal afskærmningm/MPT afskærmning 180°150° 150°180°150° 150°180°150° 150°597180°150° 150°120°120°120°120°120°120°120°120°90° 300 200 10090°90° 300 200 10090°90° 300 200 10090°90° 300 200 10090°60°60°60°60°60°60°60°60°30°30°30°30°30°30°30°30° Lyskilder24W T5 lysstofrør (FDH).Sokkel: G555W TC-L kompaktrør (FSD).Sokkel: 2G11UdførelseArmatur: Dybtrykket stålFormalet hvid: RAL 9010Endebund: Støbt aluminium,Pulverlakeret sølv: RAL 9006Reflektor: Afskærmning iekstruderet akryl (PMMA).Minivane lamelgitter:Mat aluminiumOpal afskærmning:Akryl (PMMA).MPT afskærmning:Akryl (PMMA).Installation/MonteringLeveres fuldt samlet med beskyttelsesfilmfor hurtig, enkel ogren montage. Egnet til i-lægningi 15 mm eller 24 mm synligeT-skinner. Kan også monteresvha. unikke ophængsbeslag(medfølger) via den tilstødendeloftsplade i de fleste loftstyper medsynlig eller skjult T-skinne udenat åbne armaturet. Versioner tilmontering i faste lofter med interntmonterede ophængsbeslag fås påforespørgsel. Tilslutning sker hurtigtog let via eksternt monteret stikbag på armaturhuset. Central optikafmonteres og udskiftes manuelt forlet adgang til lyskilden.StandarderDesignet og fremstillet ioverensstemmelse medEN 60598Isolationsklasse IBrandhæmmende op til 650° CIK03Ta 0-25°IP2030


SpecifikationerType Ilcos kode Sokkel Vægt (kg) EAN-Nr.Menlo3 R indbygget 597 HF m/ledningMENLO3R 1X55W HF ML AC LV 597 L830 FSD 2G11 5,0 50.37319.091950MENLO3R 1X55W HF ML AC PR 597 L830 FSD 2G11 5,3 50.37319.091967MENLO3R 1X55W HF ML AC OP 597 L830 FSD 2G11 5,1 50.37319.091974MENLO3R 2X24W HF ML AC LV 597 L830 FDH G5 5,0 50.37319.091981MENLO3R 2X24W HF ML AC PR 597 L830 FDH G5 5,3 50.37319.091998MENLO3R 2X24W HF ML AC OP 597 L830 FDH G5 5,1 50.37319.092001Menlo3 R indbygget 597 HF m/Wago stikMENLO3R 1X55W HF WO3 AC LV 597 L830 FSD 2G11 5,0 50.37319.092018MENLO3R 1X55W HF WO3 AC PR 597 L830 FSD 2G11 5,3 50.37319.092025MENLO3R 1X55W HF WO3 AC OP 597 L830 FSD 2G11 5,1 50.37319.092032MENLO3R 2X24W HF WO3 AC LV 597 L830 FDH G5 5,0 50.37319.092049MENLO3R 2X24W HF WO3 AC PR 597 L830 FDH G5 5,3 50.37319.092056MENLO3R 2X24W HF WO3 AC OP 597 L830 FDH G5 5,1 50.37319.092063Menlo3 R indbygget 597 HFD DSI m/Wago stikMENLO3R 1X55W HFD WO5 AC LV 597 L830 FSD 2G11 5,0 50.37319.092070MENLO3R 1X55W HFD WO5 AC PR 597 L830 FSD 2G11 5,3 50.37319.092087MENLO3R 1X55W HFD WO5 AC OP 597 L830 FSD 2G11 5,1 50.37319.092094MENLO3R 2X24W HFD WO5 AC LV 597 L830 FDH G5 5,0 50.37319.092100MENLO3R 2X24W HFD WO5 AC PR 597 L830 FDH G5 5,3 50.37319.092117MENLO3R 2X24W HFD WO5 AC OP 597 L830 FDH G5 5,1 50.37319.092124Menlo3 R indbygget 597 HFE dæmpbar 10-100 % m/Wago stikMENLO3R 1X55W HFE WO5 AC LV 597 L830 FSD 2G11 5,0 50.37319.102618MENLO3R 1X55W HFE WO5 AC PR 597 L830 FSD 2G11 5,3 50.37319.102625MENLO3R 1X55W HFE WO5 AC OP 597 L830 FSD 2G11 5,1 50.37319.102632MENLO3R 2X24W HFE WO5 AC LV 597 L830 FDH G5 5,0 50.37319.102649MENLO3R 2X24W HFE WO5 AC PR 597 L830 FDH G5 5,3 50.37319.102656MENLO3R 2X24W HFE WO5 AC OP 597 L830 FDH G5 5,1 50.37319.102663Menlo3 R indbygget 600 HF m/Wago stikMENLO3R 1X55W HF WO3 AC LV 600 L830 FSD 2G11 5,2 50.37319.092131MENLO3R 1X55W HF WO3 AC PR 600 L830 FSD 2G11 5,5 50.37319.092148MENLO3R 1X55W HF WO3 AC OP 600 L830 FSD 2G11 5,3 50.37319.092155MENLO3R 2X24W HF WO3 AC LV 600 L830 FDH G5 5,2 50.37319.092162MENLO3R 2X24W HF WO3 AC PR 600 L830 FDH G5 5,5 50.37319.092179MENLO3R 2X24W HF WO3 AC OP 600 L830 FDH G5 5,3 50.37319.092186Menlo3 R indbygget 600 HFD DSI m/Wago stikMENLO3R 1X55W HFD WO5 AC LV 600 L830 FSD 2G11 5,2 50.37319.092193MENLO3R 1X55W HFD WO5 AC PR 600 L830 FSD 2G11 5,5 50.37319.092209MENLO3R 1X55W HFD WO5 AC OP 600 L830 FSD 2G11 5,3 50.37319.092216MENLO3R 2X24W HFD WO5 AC LV 600 L830 FDH G5 5,2 50.37319.092223MENLO3R 2X24W HFD WO5 AC PR 600 L830 FDH G5 5,5 50.37319.092230MENLO3R 2X24W HFD WO5 AC OP 600 L830 FDH G5 5,3 50.37319.092247Menlo3 R indbygget 600 HFE dæmpbar 10-100 % m/Wago stikMENLO3R 1X55W HFE WO5 AC LV 600 L830 FSD 2G11 5,2 50.37319.102670MENLO3R 1X55W HFE WO5 AC PR 600 L830 FSD 2G11 5,5 50.37319.102687MENLO3R 1X55W HFE WO5 AC OP 600 L830 FSD 2G11 5,3 50.37319.102694MENLO3R 2X24W HFE WO5 AC LV 600 L830 FDH G5 5,2 50.37319.102700MENLO3R 2X24W HFE WO5 AC PR 600 L830 FDH G5 5,5 50.37319.102717MENLO3R 2X24W HFE WO5 AC OP 600 L830 FDH G5 5,3 50.37319.102724L830 - Leveres inkl. lyskilde, farve 830, HF - Elektronisk forkobling, HFD Dæmpbar elektronisk DSI-forkobling, digital, AC - Akryl (PMMA),LV - Minivane lamelgitter, PR - Mikroprisme afskærmning (MPT), OP - Opal skærm, WO3 - Wago stik, 3-polet, WO5 - Wago stik, 5-poletVersioner med indbygget mini-sensor (HFS), fås på forespørgsel.Versioner til gipslofter fås på forespørgelse.Versioner for analog dæmp (HFA) eller digital adresserbar dæmp (DALI) fås på forespørgelse.Versioner med Wieland stik fås på forespørgsel.Versioner med nødlys fås på forespørgsel31


Menlo³ R semi-indbygget5975741009341516370572597m/minivane lamelgitter m/opal afskærmning m/MPT afskærmning 180°150° 150°180°150° 150°180°150° 150°597180°150° 150°120°120°120°120°120°120°120°120°90° 300 200 10090°90° 300 200 10090°90° 300 200 10090°90° 180 120 6090°60°60°60°60°60°60°60°60°30°30°30°30°30°30°30°30° Lyskilder24W T5 lysrør (FDH).Sokkel: G555W TC-L kompaktrør (FSD).Sokkel 2G11UdførelseArmatur: Dybtrykket stålFormalet hvid: RAL 9010Endebund: Støbt aluminium,Pulverlakeret sølv: RAL 9006Reflektor: Afskærmning iekstruderet akryl (PMMA).Minivane lamelgitter:Mat aluminiumOpal afskærmning:Akryl (PMMA).MPT afskærmning:Akryl (PMMA).Nedpendlingsstag:Sprøjtestøbt polycarbonat, silverInstallation/MonteringLeveres fuldt samlet med beskyttelsesfilmfor hurtig, enkel ogren montage. Egnet til i-lægningi 15 mm eller 24 mm synligeT-skinner. Kan også monteresvha. unikke ophængsbeslag(medfølger) via den tilstødendeloftsplade i de fleste loftstyper medsynlig eller skjult T-skinne udenat åbne armaturet. Versioner tilmontering i faste lofter med interntmonterede ophængsbeslag fås påforespørgsel. Tilslutning sker hurtigtog let via eksternt monteret stikbag på armaturhuset. Central optikafmonteres og udskiftes manuelt forlet adgang til lyskilden.StandarderDesignet og fremstillet ioverensstemmelse medEN 60598Isolationsklasse IBrandhæmmende op til 650° CIK03Ta 0-25°IP2032


Menlo³ S påbygget11841001229320103415m/minivane lamelgitter m/opal afskærmning m/MPT afskærmning 180°150° 150°180°150° 150°180°150° 150°120°120°120°120°120°120°90° 180 120 6090°90° 300 200 10090°90° 300 200 10090°60°60°60°60°60°60°30°30°30°30°30°30° Lyskilde54W T5 lysrør (FDH).Sokkel: G5UdførelseArmatur: Dybtrykket stålFormalet hvid: RAL 9010Endebund: Støbt aluminium,Pulverlakeret sølv: RAL 9006Reflektor: Afskærmning iekstruderet akryl (PMMA).Minivane lamelgitter:Mat aluminiumOpal afskærmning:Akryl (PMMA).MPT afskærmning:Akryl (PMMA).Installation/MonteringVelegnet til montage på faste lofter.Optik og reflektor afmonteresvha. vridlåse, så el-udstyret kanfastgøres på loftet med 2 skruer.Tilslutning sker via klemrække,før reflektor og optik sættes påigen. Central optik afmonteres ogudskiftes let manuelt for adgangtil lyskilden.Kan også indbygges i300X1200 mm nedhængteloftgitre med nedhængtmontagesæt (bestilles separat).StandarderDesignet og fremstillet ioverensstemmelse medEN 60598Isolationsklasse IBrandhæmmende op til 650° CIK03Ta 0-25°IP20Specifikationer Lyskilder bestilles separatTypeIlcoskodeSokkelVægt(kg)EAN-Nr.Menlo3 S påbygget HFMENLO3S 1X54W HF AC LV L0 FDH G5 7,0 50.37319.093879MENLO3S 1X54W HF AC PR L0 FDH G5 7,6 50.37319.093886MENLO3S 1X54W HF AC OP L0 FDH G5 7,3 50.37319.093893Menlo3 S påbygget HFD DSIMENLO3S 1X54W HFD AC LV L0 FDH G5 7,0 50.37319.093909MENLO3S 1X54W HFD AC PR L0 FDH G5 7,6 50.37319.093923MENLO3S 1X54W HFD AC OP L0 FDH G5 7,3 50.37319.093930TilbehørMENLO3 R SURFACE MOUNT COLLAR Påbygningsramme50.37319.098010t/597x597, indbyggetMENLO3S SUSPENDED MOUNTING KIT Monteringsbeslag til 50.37319.098003bløde lofterHF - Elektronisk forkobling, HFD Dæmpbar elektronisk DSI-forkobling, digital,AC - Akryl (PMMA), LV - Minivane lamelgitter, PR - Mikroprisme afskærmning (MPT),OP - Opal skærm, Udgaver med indbygget mini-sensor fås på forespørgsel.34


Menlo³ C cirkular (indbygget)146 117 91203 17791446446597597597597Kun T5-udgavenLED version180°150° 150°180°150° 150°120°120°120°120°90° 300 200 10090°90° 300 200 10090°60°60°60°60°Lyskilde14W T5 lysrør (FDH).Sokkel: G558W LED (3500K)UdførelseArmatur: Hvidt, formalet stål.Lysreflektor/cirkelformetafskærmning: Vakuumformetopaliseret polycarbonat.Installation/MonteringLeveres fuldt samlet med beskyttelsesfilmfor hurtig, enkel ogren montage. Egnet til i-lægningi 15 mm eller 24 mm synligeT-skinner. Kan også monteresvha. unikke ophængsbeslag(medfølger) via den tilstødendeloftsplade i de fleste loftstyper medsynlig eller skjult T-skinne udenat åbne armaturet. Versioner tilmontering i faste lofter med interntmonterede ophængsbeslag fås påforespørgsel. Tilslutning sker hurtigtog let via eksternt monteret stikbag på armaturhuset. Central optikafmonteres og udskiftes manueltfor let adgang til lyskilden. LEDversionen er kun egnet til at blivei-lagt synlig T-skinne.StandarderDesignet og fremstillet ioverensstemmelse medEN 60598Isolationsklasse IBrandhæmmende op til 850° CIK03Ta 0-25°IP2030°30° Foreløbige dataSpecifikationer*Denne udgave fås fra oktober 2010.TypeIlcoskode30°30° Foreløbige dataSokkelVægt(kg)EAN-Nr.Menlo3 C circular HFMENLO3C 4X14W T16 HF ML L830 FDH G5 4,9 50.37319.097891MENLO3C 4X14W T16 HF WO3 L830 FDH G5 4,8 50.37319.097907Menlo3 C circular HFD DSIMENLO3C 4X14W T16 HFD WO5 L830 FDH G5 5,0 50.37319.097914Menlo3 C circular LED, 1-10V lysdæmpning*MENLO3C LED 1X58W HFA WL3 8,7 50.37319.097921L830 - Leveres inkl. lyskilde, farve 830, HF - Elektronisk forkobling, HFD Dæmpbar elektroniskDSI-forkobling, digital, WO3 - Wago stik, 3-polet, WO5 - Wago stik, 5-poletVersioner med indbygget mini-sensor fås på forespørgsel.Versioner til gipslofter fås også på forespørgelse.35


Lighting people and placesThorn Lighting A/SKanonbådsvej 12BHolmen1437 København KTlf.: 76 96 36 00Fax: 76 96 36 01E-mail: info.dk@thornlighting.comwww.thornlighting.dkVi produktoptimerer løbende. Alle beskrivelser, illustrationer og specifikationer er derfor vejledende og kan ændres udenforudgående varsel. Der tages forbehold for trykfejl. Trykt på Luxo Light.Publikationsnr. 450 (DK) Publikationsdato 06/10www.pefc.org

More magazines by this user
Similar magazines