Har sygeplejersken nogen betydning

fremforsk.dk
  • No tags were found...

Har sygeplejersken nogen betydning

Har sygepleje nogen betydning isundhedsvæsenet og samfundet i 2020ForskningschefMarianne LevinsenCand.scient.pol.Fremforsk, Center forFremtidsforskningwww.fremforsk.dk


Privat forbrug(Gennemsnitlig stigning 2,6% p.a.)Sikker vækst på 10 årMængdeindeks8000700060005000400030002000100001846 1857 1868 1879 1890 1901 1912 1923 1934 1945 1956 1967 1978 1989 2000 2011Kilde: Danmarks Statistik


Danskere ogtidsånden• Økonomisk nedtur skabte ændringer i tidsånden:– Fra super materialisme til eftertanke og tilbageholdenhed.– Fornuft frem for overflod – pris, opsparing og mindreforbrug– Frygt for mangel vækst i USA og EURO- Krise.• Arbejdsmarked, uddannelse, efteruddannelse og A -kasse• De nye fokusområder: Natur, sundhed, sikkerhed• De nye værdier: Samle os om det nære – være noget forhinanden – fokus på hjemmet frem for boligen– Hjemmebag, egne grøntsager og urter, alternativ ernæring– Hjemmestrik, Anti-mode og antimaterialisme


Rigdomog sundhed• Vi bliver rigere og rigere, men hvad nytter det, hvisvi ikke er forholdsvis raske og sunde?• Sundhed får en central placering;• Privat –kost - kosttilskud – motion og livsstil ifamilien – optimering af sundhed• På arbejdspladsen – en del af frynsen, men ogsåfokus på medarbejdernes trivsel• I dagsinstitution, skoler og plejecenter• Sundhedsbølgen skyller ind over de fleste områderaf vores liv.


Sygdom, rigdomog frelse• Det moderne menneske er på konstant jagt efterevig frelse.• Vi vil gerne have kontrol over det, vi frygtermest sygdom og død.• Den enkeltes viden og adgang til informationerom sygdom og sundhed er stigende• Stigende fokus og krav til sundhedssystemetom det bedste/optimale behandling og kur modsygdomme og døden• Jeres arbejde har stor betydning….


Fremtidenssundhedsarena? Myndighederne og deres officielle råd ud fraforskning i sundhed/sygdom. Tab af monopol ogsærstatus. Eksperter indenfor sundhed, ernæring, medicin –ofte egen agenda – de vil også kæmpe for at fåplads på arenaen. Sundhedsapostle – hele tiden nye på banen, somkan fange opmærksomheden i periode Skarp konkurrence for sundhedsfaglige ansattemed hensyn til at få plads og opmærksomhed påarenaen


Danskerneog sundhed Viden om hvad der er sundt og usundt (mangekender ikke den gamle kostpyramide), tab afhusmor viden om kost og variation i kosten Det store udvalg og de mange muligheder Informational overload med mange skiftendesignaler Kære sundhedsvæsen, fagperson, producent,butik - Hjælp mig til at træffe de rigtige ogsunde valg


fremtidens sygehuse ogSundhedssektor• Efterspørgslen efter sundhedsydelser eruendelig• De sidste 8 år store produktivitetsstigninger isygehusvæsenet ( Indenrigsministeriet maj2011)• Produktivitet og effektivitet mellem sygehuseog regioner gøres op hele tiden.• Patienter flyver igennem Supersygehusene efter2020 ifølge planerne.• Drive in diagnose og behandling


Udfordringer fremmod2020• System præget af ufattelige mange måltal(taltyranni), som styrer økonomi og ressourcer• Den Danske Kvalitetsmodel DDKM –(patientsikkerhed og behandlingskvalitet)• Nyt patientindeks på vej, flere nye systemer• Oprydning og forenkling af mange systemer, dader hele tiden kommer nye systemer, men ikkereel omorganisering.• Yngre læger 25% af tiden på patienter.


Opgaver ogopgaveglidning frem mod2020• Koordinering mellem og internt blandtsundhedsaktørerne. ( sygehus, læge, og deforskellige kommunale aktører)• Overgangsproblematikker – behandling,genoptræning og pleje lokalt.• Den bedste organisering af overgangene ifysiske og digitale strukturer hos allesundhedsaktører• Den kommunale sektor får hovedansvaret fordanskernes sundhed i 2020


Visionen om detbarriereløseSundhedssystem 2030• Alle sundhedsfaglige personer har adgang tilrelevante sundhedsdata uanset hvor vihenvender os i systemet• Det vil kræve en langt mere helhedsorienteretarbejdsform og organisation i et system medmeget faglighed, mange aktører ogsærinteresser• Massiv satsning på de koordinerende opgaver,opfølgning, og samspil aktører for at det lykkes.


BefolkningsudviklingenDanmark 2012-2022Den Sølvgrå Tsunami i DK og Europa0-45-910-1415-1920-2425-2930-3435-3940-4445-4950-5455-5960-6465-6970-7475-7980-8485-8990-9495-99100 +-40% -20% 0% 20% 40% 60% 80%Kilde: Danmarks Statistik, 2012


Nutidens og fremtidensarbejdsliv• I øjeblikket større tilbageholdenhed, ”MenYtmyghed ikke en efterspurgt vare i fremtiden!”• Mange går ikke kun på arbejde for at dækkebehov, men for at få identitet og mening• Vi arbejder mere og mere, og søger mere ogmere selv at bestemme og har svært ved atstyre det !• Vi er verdensmestre i jobskift i Danmark,• Næste økonomiske optur


Babyboomersfødt 1940-54• Den store efterkrigsgeneration – 68’erne. Født i enperiode med mangel og afsavn. Kollektivisme ogsolidaritet - ens for alle• Teknologi: p-pillen og TV – apparatet, og telefonen.• De kan bedst lide at løse problemer via telefonen elleransigt til ansigt med personen.• Digitale indvandrere: Internettet bruges men kun det til,man kan stole på rejser, bank o.s.v.• Første brug det hele generation - eat all of it, and leavenothing behind you.


Babyboomers, arbejdeog uddannelse• Historiske grundlæggere af de mange solidariskesystemer på arbejdsmarkedet (sikkerhedsorganisation,Mus, personalehåndbøger, at alle får den sammebehandling)• De første kvinder på arbejdsmarkedet• Det vigtigste – spændende opgaver, kollegaer oglønnen ikke så vigtig, dog sikkerhed og anerkendelse• Udsigten til 2. teenagefase - manglende anerkendelse,sygdom, ægtefælle – så stopper de med at arbejde


• Født 1955-64• Mere bevidste og kyniske i arbejdsliv og forbrug• Design, etik, idé..• Vil ikke skilles, familieværdier og den personligesucces er familie, karriere og fritid i forening• Teknologi: Båndoptageren• Den gamle race på arbejdsmarkedet (A-kasse) ogsamfundet er vigtigt• Penge, status og position – Op og nedturepå arbejdsmarked.• Kommunikation - Fokus på udvikling og at vi gør detrigtige(etikken/ideen)• Stadigvæk digitale indvandrere – nogle mere end andre


Generation Xfødt 1965-77• De første ønskebørn efter p-pillen, og førstegeneration med fokus på enkelte individ• Teknologi: Videomaskinen – when it fits in.• Den personlige succes …Workaholics• Meningsfuldt arbejde til en høj løn og gernearbejde meget (titel uden betydning)• Fleksible arbejdstider og resultater• Anerkendelse, Udvikling og Udfordringer• Værdier på arbejdsmarkedet – harmony, helhedog hensyn


De unge og arbejde


Digital NativesGoogle it ! Nr. 1• Næsten født og lever on-line!• Nyheder, kultur, informationer, shopping, chatting, spil,musik ( multitasking)• Sharing = dyrke venskaber og føle i live.www.youtube.com og www.facebook.com• Reality – ser ned på deltagerne, (betaling og oplevelse)• Mobilos = kontakt til verden, venner og familie• Min egen personlige stil, projekt, og arbejdsplads.


Digitale indfødte,arbejdsplads ogrekruttering


Generation Y ( 1978-89) ogarbejdslivet• Meningsfyldt og dybere mening• Arbejdet skaber min identitet og selvrealisering• Fair og retfærdig løn• Fleksible arbejdstider, ex. Fri torsdag med forståelsefor andre interesser end arbejde (Heste, Yoga, festival)• Gerne en titel – English Please…• Ros – se mig hele tiden og hver dag! Og tilgiv mig !• Vil ikke arbejde for meget - De 3 FFF ( frihed,fællesskab og fritid)


Den attraktivearbejdsplads• Forskellige generationer og nationaliteter• Forskellige værdier og religioner• Forskellige sociale og familiemæssigerelationer• Den gode arbejdsplads har fokus på det enkeltemenneske med mange forskellige både faglige,personlige og kulturelle kvaliteter,


Sygeplejeprofessionens rolle isundhedssystemetUdgangspunkt give professionensstørre værdi i samfundet


Offentlige systemerog menneske først• Krydsfeltet/lyskrydset mellem borgere, ledereorganisation og politikere/lovgivere.• Man skal lære og sno sig og forsøge at forbedre ogudvikle systemer, hvor man har indflydelse og mulighed• Det er i høj grad de mennesker vi møder, som afgør omvi føler, at behandling, kommunikation og opfølgning ergod eller dårlig.• I har hver især en kæmpe daglig betydning for andre


Faglig Viden• Høj specialiseret faglig viden indenfor sygdomeller sundhed afhængig af system/placering• Garanten for at kerneydelsen i forhold tilpatienten er baseret på den nyeste faglige videnindenfor sårpleje/stomi- whatever• Navigatør på en kompleks og forvirrendesundhedsarena, som gør os ikkesundhedsfaglige usikre –behov forhjælp/kompas.• Dokumenter at jeres viden virker non-stop


Kommunikation Mange generationer og typer af mennesker,som ønsker at få service på deres måde. Mennesker som kræver meget og ikke som ikkekræver noget som helst. Polariseringen af kommunikation og metoder Behov for mange forskellige strategier påformidling af sygdom, behandling, diagnose ogforløb til forskellige generationer og mennesker


Pleje/omsorgen• Sikre patienterne den optimale pleje og omsorg• Uanset hvor de befinder sig i systemet• Først menneske, så system• Den måde man bliver mødt på, plejet og dragetomsorg for den enkelte har utrolig storbetydning for professionens omdømme ogomtale i befolkningen og i det politiske system.• Høj kvalitet i service, før, selve servicen, ogefter servicen……


Organisation, struktur ogoverblik• Vis I kan overskue de mange overgange mellemsystemer også frem i tiden.• Der er stor mangel på helheds og tværsektorieltankegang og organisation i sundhedsvæsenet.• Samarbejd i faggruppen om at udvikle digitaleog fysiske overgange, som sikrer optimalpatient/borger sikkerhed• Gør det samme i forhold til patientforløbene• Brobyggere i fysisk og digital forstand


www.fremforsk.dkMarianne LevinsenKannikegade 18, 1.sal8000 Århus CE: mlev@fremforsk.dkT: 86 11 47 44M: 20 67 45 01

More magazines by this user
Similar magazines