SIKKERHEDSDATABLAD - Dana Lim A/S

danalim.dk

SIKKERHEDSDATABLAD - Dana Lim A/S

Udarbejdet på baggrund af EU forordningen 1907/2006 (REACH)1.1. ProduktidentifikatorHandelsnavnUniversalsilicone 510Produkt nr.510REACH registreringsnummerIkke anvendeligAndre produktidentifikatorerSIKKERHEDSDATABLAD1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådesRelevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen1-komponent vandbaseret fugemasse.Den fulde ordlyd af evt. nævnte identificerede anvendelseskategorier findes i punkt 16.1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladetFirmanavn og adresseDana Lim A/SKøbenhavnsvej 2204600 KøgeTlf: +45 56 64 00 70Fax: +45 56 64 00 90KontaktpersonProduct Safety DepartmentE-mailinfo@danalim.dkSDS udarbejdet den02-09-2011SDS Version2.01.4. NødtelefonKontakt Giftlinien på tlf.nr.: 82 12 12 12 (åbent 24 timer i døgnet). Se punkt 4 om førstehjælp.PUNKT 2: Fareidentifikation2.1. Klassificering af stoffet eller blandingenProduktet er ikke klassificeret som farligt.2.2. MærkningselementerFarepiktogram-Risiko m.v.-Oplysningspligtige indholdsstofferSikkerhed2.3. Andre farerGenerelt -Forebyggelse -Reaktion -Opbevaring -Bortskaffelse -Anden mærkningSikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres. Indeholder Butan-2-on-O,O',O''-(vinylsilylidyn)trioxim,Butan-2-on-O,O',O''-(methylsilylidyn)trioxim,. Kan udløse allergisk reaktion.Andet-VOCUniversalsilicone 5101/7


Udarbejdet på baggrund af EU forordningen 1907/2006 (REACH)-PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer3.1/3.2. StofferNAVN:trimethoxy(methyl)silanIDENTIFIKATIONSNUMRE: CAS-nr: 1185-55-3 EF-nr: 214-685-0INDHOLD: 1-5%DSD KLASSIFICERING:F;R11 Xi;R36/38CLP KLASSIFICERING: Flam. Liq. 1, Skin Irrit. 2, Eye Dam. 2H224, H225, H315, H319NAVN:Butan-2-on-O,O',O''-(methylsilylidyn)trioximIDENTIFIKATIONSNUMRE: CAS-nr: 22984-54-9 EF-nr: 245-366-4INDHOLD:


Udarbejdet på baggrund af EU forordningen 1907/2006 (REACH)4.3. Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendigIngen særligeOplysning til lægenMedbring dette sikkerhedsdatablad.PUNKT 5: Brandbekæmpelse5.1. SlukningsmidlerAnbefalet: alkoholbestandigt skum, kulsyre, pulvere, vandtåge.Vandstråle bør ikke anvendes, da det kan sprede branden.5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingenHvis produktet udsættes for høje temperaturer, fx i tilfælde af brand, kan der dannes farligenedbrydningsprodukter. Disse er: Carbonoxider. Brand vil udvikle tæt sort røg. Udsættelse fornedbrydningsprodukter kan udgøre en sundhedsfare. Brandfolk bør anvende egnet beskyttelsesudstyr.Lukkede beholdere, der udsættes for ild, afkøles med vand. Lad ikke vand fra brandslukning løbe ud ikloakker og vandløb.5.3. Anvisninger for brandmandskabNormal indsatsbeklædning og fuld åndedrætsbeskyttelse. Ved direkte kontakt med kemikaliet kanindsatsleder kontakte kemikalieberedskabsvagten på telefon 45 90 60 00 (åbent 24 timer i døgnet), medhenblik på yderligere rådgivning.PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurerUndgå at indånde dampe fra spildt stof.6.2. MiljøbeskyttelsesforanstaltningerIngen særlige krav.6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensningBrug sand, kattegrus, savsmuld eller universalbindemiddel til opsamling af væsker. Rengøring foretages forså vidt muligt med rengøringsmidler. Opløsningsmidler bør undgås.6.4. Henvisning til andre punkterSe afsnittet "Forhold vedrørende bortskaffelse" om håndtering af affald. Se afsnittet om"Eksponeringskontrol/personlige værnemidler" for beskyttelsesforanstaltninger.PUNKT 7: Håndtering og opbevaring7.1. Forholdsregler for sikker håndteringSe afsnittet "Eksponeringskontrol/personlige værnemidler" for oplysning om personlig beskyttelse.7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighedOpbevares altid i beholdere af samme materiale som den originale. Produktet er ikke kategoriseret sombrandfarligtLagertemperaturNA7.3. Særlige anvendelserProduktet bør kun bruges til anvendelser beskrevet i punkt 1.2.PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler8.1. KontrolparametreGrænseværdierIngen dataDNEL / PNECIngen data tilgængelige8.2. EksponeringskontrolIngen kontrol nødvendig under forudsætning af, at produktet anvendes normalt.Generelle forholdsreglerRygning, indtagelse af mad og drikke samt opbevaring af tobak, mad og drikkevarer er ikke tilladt iarbejdslokalet.EksponeringsscenarierUniversalsilicone 5103/7


Udarbejdet på baggrund af EU forordningen 1907/2006 (REACH)Såfremt der findes et bilag til dette sikkerhedsdatablad, skal de her i angivne eksponeringsscenarierefterkommes.EksponeringsgrænseDer forefindes ikke eksponeringsgrænser for indholdsstoffer i produktet.Tekniske tiltagUdvis almindelig forsigtighed ved brug af produktet. Undgå indånding af gas og støv.Hygiejniske foranstaltningerVask altid hænder inden pauser og ved arbejdets ophør.Foranstaltninger til begrænsning af eksponering af miljøetIngen særlige krav.Personligt værneudstyrGenereltSåfremt arbejdsprocessen er omfattet af bekendtgørelsen om arbejde med kodenummererede produkter(Arbejdstilsynets Bekendtgørelse nr. 302/1993), skal værnemidler vælges i overensstemmelse hermed. Seevt. produktets kodenummer i afsnittet om "oplysninger om regulering".LuftvejeneNormalt ikke relevant, hvis lokalet er velventileret. Ved anvendelse i små, meget dårligt ventilerede rum kananvendes gasfiltermaske. Anbefalet: AX , Klasse 1 (lav kapacitet), BrunHud og kropIngen særlige krav.HænderVed arbejde med fugepistol samt glitning af fuger med glittepind kan der arbejdes uden handsker, hvishænderne ikke tilsmudses af produktet. Handsker skal anvendes ved skift af fugepatron. Anbefalet:Engangshandsker af Nitril eller Butylgummi. Gennembrudstid: Kasseres straks efter brugØjneIngen særlige krav.PUNKT 9: Fysisk-kemiske egenskaber9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaberFysisk tilstand Farve Lugt pH ViskositetMassefylde(g/cm3)Pasta NA NA - - 1,3Tilstandsændring og dampeSmeltepunkt (°C) Kogepunkt (°C) Damptryk (mm Hg)- - -Data for brand- og eksplosionsfareFlammepunkt (°C) Antændelighed (°C) Selvantændelighed (°C)- - -Eksplosionsgrænser (Vol %) Oxiderende egenskaber- -OpløselighedOpløselighed i vandn-octanol/vand koefficientUopløselig -9.2. Andre oplysningerOpløselighed i fedtAndet- N/APUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet10.1. ReaktivitetIngen data10.2. Kemisk stabilitetProduktet er stabilt under de betingelser, som er angivet i afsnittet "Håndtering og opbevaring".Universalsilicone 5104/7


Udarbejdet på baggrund af EU forordningen 1907/2006 (REACH)10.3. Risiko for farlige reaktionerIngen særlige10.4. Forhold, der skal undgåsIngen særlige10.5. Materialer, der skal undgåsStærke syrer, stærke baser, stærke oxidationsmidler og stærke reduktionsmidler10.6. Farlige nedbrydningsprodukterProduktet nedbrydes ikke ved brug til anvendelser angivet i sektion 1.PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger11.1. Oplysninger om toksikologiske virkningerAkut toksicitetSubstans Art Test Eksponeringsvej ResultatIngen data tilgængeligeLangtidsvirkningerSensibiliserende virkninger: Produktet indeholder stoffer som kan give allergisk reaktion ved hudkontakt.Allergireaktionen indtræffer typisk 12-72 timer efter udsættelse for allergenet og sker ved, at allergenettrænger ind i huden og reagerer med proteiner i det øverste hudlag. Kroppens immunsystem opfatter detkemisk ændrede protein som fremmedlegeme og vil forsøge at nedbryde det.PUNKT 12: Miljøoplysninger12.1. ToksicitetSubstans Art Test Testens varighed ResultatIngen data tilgængelige12.2. Persistens og nedbrydelighedSubstans Nedbrydelighed i vandmiljøet Test ResultatIngen data tilgængelige12.3. BioakkumuleringspotentialeSubstans Potentiel bioakkumulerbar LogPow BCFIngen data tilgængelige12.4. Mobilitet i jordIngen data12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurderingIngen data12.6. Andre negative virkningerIngen særligePUNKT 13: Forhold vedrørende bortskaffelse13.1. Metoder til affaldsbehandlingProduktet er omfattet af reglerne om farligt affald.AffaldEAK-kodeKemikalieaffaldsgruppe:08 04 10Særlig mærkning-Forurenet emballageEmballager, med restindhold af produktet, bortskaffes efter samme betingelser som produktet.PUNKT 14: TransportoplysningerIkke farligt gods i henhold til ADR og IMDG.14.1 – 14.4UN-forsendelsesbetegnelseADR/RID UN-nummer(UN proper shipping name)TransportfareklasseEmballagegruppeBemærkningerUniversalsilicone 5105/7


Udarbejdet på baggrund af EU forordningen 1907/2006 (REACH)IMDG UN-no. Proper Shipping Name Class PG* EmS MP**Hazardousconstituent14.5. Miljøfarer-14.6. Særlige forsigtighedsregler for brugeren-14.7. Bulktransport i henhold til bilag II i MARPOL 73/78 og IBC-kodenIngen data(*) Packing group(**) Marine pollutantPUNKT 15: Oplysninger om regulering15.1. Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed,sundhed og miljøAnvendelsesbegrænsninger-Krav om særlig uddannelse-15.2. KemikaliesikkerhedsvurderingNej2212010494, Dana Lim A/SPUNKT 16: Andre oplysningerKilderArbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 301 af 13. maj 1993 om fastsættelse af kodenumre.Bekendtgørelse nr. 21 af 16. januar 1996 af lov om kemiske stoffer og produkter.Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 292 af 26. april 2001 om arbejde med stoffer og materialer (kemiske agenser).Bekendtgørelse nr. 559 af 04/07/2002 om særlige pligter for fremstillere, leverandører og importører mv. af stoffer og materialer efterlov om arbejdsmiljø.Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 239 af 6. april 2005 om unges arbejde.Miljøstyrelsens bekendtgørelse nr. 1049 af 27. oktober 2005 om begrænsning af VOC.AT-Vejledning C.0.1 August 2007: Grænseværdier for stoffer og materialer.EU forordningen 1907/2006 (REACH).EU forordningen 1272/2008 (CLP).Bekendtgørelse nr. 48 af 13/01/2010 om affald.EU forordning 453/2010 (Opdatering til CLP).Den fulde ordlyd af H/R-sætninger omtalt i afsnit 3R11 - Meget brandfarlig.R43 - Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden.R36/38 - Irriterer øjnene og huden.H224 - Yderst brandfarlig væske og damp.H225 - Meget brandfarlig væske og damp.H315 - Forårsager hudirritation.H317 - Kan forårsage allergisk hudreaktion.H319 - Forårsager alvorlig øjenirritation.Den fulde ordlyd af identificerede anvendelser omtalt i punkt 1Andre symboler omtalt i punkt 2-AndetDet anbefales at udlevere dette sikkerhedsblad til den faktiske bruger af produktet. Den nævnte informationkan ikke bruges som produktspecifikation.Oplysningerne i dette sikkerhedsblad gælder kun produktet nævnt i afsnit 1 og er ikke nødvendigvisgældende ved brug sammen med andre produkter.Ændringer i forhold til sidste væsentlige revision (første ciffer i SDS Version, se sektion 1) af dettesikkerhedsdatablad er markeret med en blå trekant.Sikkerhedsdatabladet er valideret afDorthe ChristensenDato for sidste væsentlige ændring (Første ciffer i SDS version)Universalsilicone 5106/7


Udarbejdet på baggrund af EU forordningen 1907/2006 (REACH)21-02-2011Dato for sidste mindre ændring (Sidste ciffer i SDS version)02-09-2011ALPHAOMEGA. Licens nr.:2212010494, Dana Lim A/Swww.chymeia.comUniversalsilicone 5107/7

More magazines by this user
Similar magazines