13.07.2015 Views

DIS-ovk.1998-20 DANA/Esvagt - Søfartens Ledere

DIS-ovk.1998-20 DANA/Esvagt - Søfartens Ledere

DIS-ovk.1998-20 DANA/Esvagt - Søfartens Ledere

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Denne overenskomst er indgået i tilknytning til DIS-overenskomsten mellem Rederiforeningenaf 2010 og Søfartens Ledere, herefter benævnt "Basisoverenskomsten".Basisoverenskomstens regler for effekterstatning, organisationsmæssig behandling,barsel/fædreorlov, brug af e-mail i skibe og varighed gælder for denne overenskomst.Overenskomsten gælder for DIS-registrerede skibe, der udfører tjeneste i offshoreindustrien.§ 1 TJENESTEVILKÅR:1. Ansættelse finder sted i henhold til Sømandsloven samt de i denne overenskomstfastsatte vilkår.2. I overensstemmelse med gældende lovgivning udfærdiges en hyrekontrakt,hvori ansættelsesbetingelserne anføres. I tilfælde hvor overenskomstens generelleregler ved aftale fraviges, skal aftalen, for at have gyldighed, påføres hyrekontrakten,eller der henvises på kontrakten til særlig skriftlig aftale mellemRederiet og den ansatte. Det anbefales, i det omfang det er muligt, at udfærdigehyrekontrakten inden afrejse for påmønstring påbegyndes.3. I stedet for bestemmelserne i Sømandsloven gælder vedrørende opsigelse følgende:Rederiets opsigelsesvarsel overfor officeren er 1 måned i officerens første ansættelsesårog derefter 3 måneder.Efter hhv. 5, 8 og 10 års uafbrudt ansættelse udgør rederiets opsigelsesvarselhhv. 4, 5 og 6 måneder. Officerens opsigelsesvarsel overfor rederiet er 1 måned.4. Såfremt officeren afgiver opsigelse i en hjemmeperiode, skal dette ske senest 1måned før næste forventede udmønstring, medmindre særlige omstændighederhindrer dette.Opsiger officeren ansættelsesforholdet senere eller udtræder af rederiet indenudløbet af opsigelsesvarslet, har rederiet krav på en erstatning svarende til 14dages hyre såfremt almindelige erstatningsregler ikke hjemler ret til et størrebeløb.Ved opsigelse under udmønstring og hvor fratrædelse sker inden udløbet afden aftalte udmønstringsperiode, godtgøres rederiet udgifter ved fremskaffelseaf afløser i henhold til gældende lovgivning.1


Tørnlisten kan ændres for den enkelte ansatte i tilfælde af uforudsete hændelsersåsom off-hire perioder (havari eller manglende beskæftigelse, der medføreroplægning af mere end 7 dages varighed), som følge af ændret jobstatus(f.eks. udnævnelse), kollegers sygdom o.lign. I øvrigt kan rederiet forkorte ellerudelade en planlagt tjenesteperiode, hvor den ansatte i givet fald holder frieller deltager i kursus efter rederiets anvisning.Forlænget udmønstringsperiode udover 2 dage efter fastsat skiftningstidspunkthonoreres efter bestemmelsen i § 4.6. Ved afløsers sygdom på skiftningstidspunktetkan udmønstringsperioden dog forlænges med indtil 5 dage.4. Ved tjeneste på nordeuropæisk kontinentalsokkel uden for dansk område tilrettelæggestjenesteperioder således, at forholdet mellem ude- og hjemmeperioderbibeholdes.I skibe under 500 BT kan udmønstringsperioden i vinterhalvåret (1.oktober –1.april) højst udgøre 21 dage om bord.Forlænget udmønstringsperiode udover 5 dage efter fastsat skiftningstidspunkthonoreres efter bestemmelsen i § 4.6.Arbejde på andre sokkelområder forhandles.Den ansatte og rederiet kan i øvrigt skriftlig aftale et af nedenstående tørnmønstre.Rederiet eller den ansatte kan senest 1 måned forud for hver planlægningsperiodeopsige aftalen. Ved opgørelsen af den årlige tjenestetid beregnestjeneste under forskellige tørnmønstre pro rata. Det er en forudsætning,at der findes et tilstrækkeligt antal personer, der ønsker at indgå i nedenståendetørner:To personer deler én stilling og tilrettelægger tørnen imellem sig. Tjenestetidenopgøres fra første hele udmønstringsperiode, som påbegyndes efter den31. marts til den første hele udmønstringsperiode, der påbegyndes efter den31. marts det følgende år. Såfremt tjenestetiden om bord overstiger normen,som er halvdelen af det antal dage der indgår i opgørelsesperioden, honoreresoverskydende dage med hver 2½ dages hyre eller tilsvarende frihed. Tjenestenregnes fra første hele døgn til sidste dag om bord. Ved nyansættelse eller fratrædelseri løbet af året opgøres tjenestetiden pro rata efter samme principper.Ekstra tjeneste ud over normen honoreres med 2½ dags frihed pr. tjenestedag.Tre personer deler én stilling og tilrettelægger tørnen imellem sig. Det indebærer,at den ansatte årligt har 132 tjenestedage. Den månedlige hyre herforfremgår af hyrebilaget. Ekstra tjeneste i indtil 176 dage honoreres med tilsvarendefrihed. Tjeneste derudover honoreres med 2½ dags hyre eller frihed pr.tjenestedag.3


§ 5 BJÆRGNING:1. I det omfang rederiet er kontraktligt forpligtet til at afstå fra bjærgeløn, kanbjærgeløn ikke tilfalde besætningerne på Esvagt-fartøjer.§ 6 PENSION:1. De af denne overenskomst omfattede navigatører holdes pensionsforsikret iPFA på de til enhver tid mellem overenskomstens parter og PFA aftalte betingelser.Pensionspræmien fremgår af de til enhver tid gældende hyretillæg.Såfremt officeren måtte ønske at foretage ekstra pensionsindbetaling, udoverdet i overenskomsten aftalte, kan dette ske via rederiet.§ 7 BEKLÆDNINGSTILSKUD:1. Der ydes et beklædningstilskud på kr. 82,00 pr. måned.§ 8 FERIE:1. Der tilkommer den ansatte ferie, jf. gældende bekendtgørelse om ferie for søfarende.Ferien er indeholdt i frihedsperioderne.Navigatører, der selv tilrettelægger tjenesten, er pligtige at sikre mindst en årlighjemmeperiode på 19 fridage, og meddele denne afvikling af hovedferie tilrederiet. Restferien afvikles i den efterfølgende hjemmeperiode.2. Rederiet tilstræber at etablere faste besætninger på rederiets skibe, bl.a. medhenblik på at sikre tidspunktet for ferieafvikling i sommerperioden. Tidspunktetfor ferieafviklingen aftales mellem de officerer, der fast dækker en stilling,samt med rederiet inden 1. april.3. Der ydes et kontant ferietillæg på 2 % én gang årligt, beregnet af den ferieberettigedehyre/kostpenge. Dette tillæg udbetales i maj måned.4. Ved fratrædelse udstedes feriekort på optjente og tilgodehavende feriedage jf.gældende regler. Betalingen pr. feriedag udgør 1 dags hyre inkl. kostpenge.5


§ 9 KURSER:1. Officerer er inden for et kalenderår pligtig efter rederiets anvisning, at afvikleindtil 5 kalender (løbende) dages frihed i forbindelse med deltagelse i kurser,der af rederiet er meddelt officeren senest 1. september i det pågældende kalenderår.Tilsynstjeneste i forbindelse med nybygninger omfattes ikke af dennebestemmelse.2. Såfremt en officer ikke senest ved udløbet af det pågældende kalenderår overforrederiet har fremsat ønske om at benytte evt. resterende dage til relevanteuddannelsesformål (jf. Uddannelsesprotokollat) i det følgende kalenderår,bortfalder evt. ikke-forbrugte dage som kursusdage, men beholdes som frihed.3. De af officeren evt. ønskede dage til uddannelse (jf. ovenfor) skal aftales medrederiet og være forbrugt inden udgangen af efterfølgende kalenderår.4. Rederiet afholder kursusudgifter til sådanne kurser. Rejse- og opholdsudgifterved officerens deltagelse i sådanne kurser afholdes af rederiet enten efternærmere aftale eller efter regning.§ 10 REJSEOMKOSTNINGER / REJSER UNDER TJENESTEN:1. Rejse til og fra skibe fra hjemsted samt rejser efter rederiets ønske, betales afrederiet og rimelige rejseudgifter godtgøres efter regning.2. I årsnormen kan indgå maksimalt 18 arbejdsdage som rejsedage i tilslutning tilmaksimalt 9 skiftninger årligt.3. For rederiets danske aktiviteter i Nordsøen er basehavn Esbjerg medmindreandet meddeles med rimeligt varsel. For rederiets udenlandske aktiviteter ermødested den lufthavn, station eller sted indenfor riget, som rederiet anviser.Rejsetid regnes fra afgangstidspunktet for det fly eller andet transportmiddel,som er destineret uden for riget og til ankomst på tjenesteskibet. Rejsetid frabopæl til mødested inden for riget er rederiet uvedkommende.4. Såfremt hjemrejse efter en afsluttet tjenesteperiode ikke kan afsluttes indenforsamme tjenestedøgn, som er forlænget til kl.02.00 efterfølgende døgn, ydes enkompensation med 1/30 månedshyre for hvert overskredet løbende døgn.§ 11 TILLIDSMANDSREGLER:1. De alment gældende tillidsmandsregler i Industrifagene er gældende.6


§ 12 OVERENSKOMSTENS LØBETID M.V.:1. Denne overenskomst træder i kraft den 1. april 2012, og har samme løbetidsom Basisoverenskomsten.2. Overenskomsten, der gælder for DIS-registrerede skibe, kan fra begge partersside opsiges med et 3 måneders skriftligt varsel til en 1. april, dog tidligst den1. april 2014.7


PROTOKOLLATERORLOVUnder alle former for orlov - undtagen barsel jf. "Grundoverenskomstens" § 8, stk. 2og 3 - udbetales i henhold til gældende lovgivning løn i henhold til. dagpengesatsen.UDDANNELSEFor så vidt angår officerens valg af relevant efteruddannelse, jf. overenskomstens§ 9.2, kan overenskomstens parter vejledende nævne efteruddannelse inden for områderneadministration/ledelse, kommunikation herunder Edb-kurser, økonomi/jura,sprog, arbejdsmiljø samt tekniske kurser såvel som de af Søfartsstyrelsen og AMU udbudtekurser.OPSIGELSE AF STØRRE OMFANGSåfremt rederiet agter at afgive varsler om opsigelse af større omfang blandt de rederiansatteofficerer, er der enighed om, at rederiet så tidligt som muligt skal meddele deberørte officerers organisationer dette og derpå drøfte den opståede situation med organisationerne,dersom dette ønskes. Møde skal afholdes snarest, efter at organisationernehar modtaget meddelelse om de forestående opsigelser og ikke senere end 5 dagederefter. Meddelelse skal behandles fortroligt.Under mødet skal rederiet oplyse om årsagerne til opsigelserne og antallet af officerer,der påtænkes opsagt. Ligeledes skal drøftes, om der kan iværksættes foranstaltninger,enten for at undgå eller begrænse opsigelserne, eller om følgerne af opsigelserne kansøges afbødet. Når opsigelserne er afsendt af rederiet, skal de berørte organisationerorienteres herom.Ved opsigelse af større omgang forstås opsigelse af mindst 6 officerer eller svarendetil mindst 10 procent af de ansatte officerer.OPGØRELSE AF TJENESTETIDSom konsekvens af aftalen i 2000 om at tørnmønstre alene regnes i tjenestedage opgøresfra 1. april 2006 alene den ansattes antal af tjenestedage af rederiet. Det normaleårlige antal tjenestedage udgør fortsat 176 dage. Der kan mellem rederiet og den ansatteaftales en anden årsnorm, jf. § 4, stk. 4 ovenfor. Nyansatte kan i første år af ansættelsenindgå i andet tørnmønster efter samråd med Søfartens Ledere. Endvidere førerrederiet regnskab over optjente og afviklede lovpligtige feriedage. Ved den årlige opgørelseaf tjenestedage skal optjent frihed som følge af ekstra tjeneste eller tjenesteudover 176 dage årligt enten afvikles i den efterfølgende opgørelsesperiode i form afen tilsvarende reduceret arbejdsnorm eller kontanterstattes.PENSIONSBIDRAG VED DELTIDSANSÆTTELSESåfremt der indgås aftale om deltid med lønreduktion, sker der ikke reduktion af detaftalte pensionsbidrag. Omkostningen herved afholdes af navigatøren medmindre andetaftales mellem rederiet og den ansatte.8


REDERIFORENINGEN AF 2010ESVAGT, ESBJERG VAGTSELSKAB A/SogSØFARTENS LEDEREHYREBILAG - Gruppe 3 skibeMånedshyre for overstyrmænd gældende pr. 1. april 2012 – 31. marts 2013Stilling:176 dagestjeneste (§4,stk. 2)To personerdeler én stilling(§4, stk.4, pkt. 6)Tre personerdeler én stilling(§4, stk.4, pkt. 7)Under1 årEfter1 årEfter3 årEfter5 årEfter7 årEfter10 årEfter12 år23.808 24.075 24.180 24.626 24.648 24.816 24.98427.378 27.686 27.807 28.320 28.345 28.538 28.73217.855 18.056 18.135 18.469 18.486 18.612 18.738Månedshyre for 1. styrmænd gældende pr. 1. april 2012 – 31. marts 2013Stilling:176 dagestjeneste (§4,stk. 2)To personerdeler én stilling(§4, stk.4, pkt. 6)Tre personerdeler én stilling(§4, stk.4, pkt. 7)Under1 årEfter1 årEfter3 årEfter5 årEfter7 årEfter10 årEfter12 år23.367 23.633 23.735 24.178 24.200 24.367 24.53426.872 27.177 27.295 27.805 27.830 28.022 28.21417.525 17.724 17.801 18.134 18.150 18.275 18.4019


Gruppe 3 skibe:Månedshyre for overstyrmænd gældende pr. 1. april 2013 – 31. marts 2014Stilling:176 dagestjeneste (§4,stk. 2)To personerdeler én stilling(§4, stk.4, pkt. 6)Tre personerdeler én stilling(§4, stk.4, pkt. 7)Under1 årEfter1 årEfter3 årEfter5 årEfter7 årEfter10 årEfter12 år24.070 24.340 24.446 24.897 24.919 25.089 25.25927.679 27.991 28.113 28.632 28.657 28.852 29.04818.052 18.255 18.335 18.673 18.689 18.817 18.944Månedshyre for 1. styrmænd gældende pr. 1. april 2013 – 31. marts 2014Stilling:176 dagestjeneste (§4,stk. 2)To personerdeler én stilling(§4, stk.4, pkt. 6)Tre personerdeler én stilling(§4, stk.4, pkt. 7)Under1 årEfter1 årEfter3 årEfter5 årEfter7 årEfter10 årEfter12 år23.624 23.893 23.996 24.444 24.466 24.635 24.80427.168 27.476 27.595 28.111 28.136 28.330 28.52517.718 17.919 17.997 18.334 18.349 18.476 18.60310


HYREBILAG - Gruppe 2 skibeMånedshyre for overstyrmænd gældende pr. 1. april 2012 – 31. marts 2013Stilling:176 dagestjeneste (§4,stk. 2)To personerdeler én stilling(§4, stk.4, pkt. 6)Tre personerdeler én stilling(§4, stk.4, pkt. 7)Under1 årEfter1 årEfter3 årEfter5 årEfter7 årEfter10 årEfter12 år24.250 24.518 24.623 25.068 25.090 25.259 25.42627.887 28.195 28.316 28.828 28.853 29.047 29.24118.187 18.388 18.467 18.802 18.817 18.944 19.070Månedshyre for 1. styrmænd gældende pr. 1. april 2012 – 31. marts 2013Stilling:176 dagestjeneste (§4,stk. 2)To personerdeler én stilling(§4, stk.4, pkt. 6)Tre personerdeler én stilling(§4, stk.4, pkt. 7)Under1 årEfter1 årEfter3 årEfter5 årEfter7 årEfter10 årEfter12 år23.367 23.633 23.735 24.178 24.200 24.367 24.53426.872 27.177 27.295 27.805 27.830 28.022 28.21417.525 17.724 17.801 18.134 18.150 18.275 18.40111


Gruppe 2 skibe:Månedshyre for overstyrmænd gældende pr. 1. april 2013 – 31. marts 2014Stilling:176 dagestjeneste (§4,stk. 2)To personerdeler én stilling(§4, stk.4, pkt. 6)Tre personerdeler én stilling(§4, stk.4, pkt. 7)Under1 årEfter1 årEfter3 årEfter5 årEfter7 årEfter10 årEfter12 år24.517 24.787 24.894 25.344 25.366 25.537 25.70628.194 28.506 28.628 29.146 29.171 29.367 29.56218.387 18.590 18.670 19.008 19.024 19.153 19.280Månedshyre for 1. styrmænd gældende pr. 1. april 2013 – 31. marts 2014Stilling:176 dagestjeneste (§4,stk. 2)To personerdeler én stilling(§4, stk.4, pkt. 6)Tre personerdeler én stilling(§4, stk.4, pkt. 7)Under1 årEfter1 årEfter3 årEfter5 årEfter7 årEfter10 årEfter12 år23.624 23.893 23.996 24.444 24.466 24.635 24.80427.168 27.476 27.595 28.111 28.136 28.330 28.52517.718 17.919 17.997 18.334 18.349 18.476 18.60312


HYREBILAG - Gruppe 1 skibeMånedshyre for overstyrmænd gældende pr. 1. april 2012 – 31. marts 2013Stilling:176 dagestjeneste (§4,stk. 2)To personerdeler én stilling(§4, stk.4, pkt. 6)Tre personerdeler én stilling(§4, stk.4, pkt. 7)Under1 årEfter1 årEfter3 årEfter5 årEfter7 årEfter10 årEfter12 år27.795 28.062 28.167 28.613 28.635 28.803 28.97131.432 31.740 31.861 32.373 32.398 32.592 32.78521.732 21.933 22.012 22.346 22.362 22.489 22.615Månedshyre for 1. styrmænd gældende pr. 1. april 2012 – 31. marts 2013Stilling:176 dagestjeneste (§4,stk. 2)To personerdeler én stilling(§4, stk.4, pkt. 6)Tre personerdeler én stilling(§4, stk.4, pkt. 7)Under1 årEfter1 årEfter3 årEfter5 årEfter7 årEfter10 årEfter12 år25.730 25.996 26.098 26.541 26.563 26.730 26.89729.235 29.540 29.658 30.168 30.193 30.385 30.57719.888 20.087 20.164 20.497 20.513 20.638 20.76413


Gruppe 1 skibe:Månedshyre for overstyrmænd gældende pr. 1. april 2013 – 31. marts 2014Stilling:176 dagestjeneste (§4,stk. 2)To personerdeler én stilling(§4, stk.4, pkt. 6)Tre personerdeler én stilling(§4, stk.4, pkt. 7)Under1 årEfter1 årEfter3 årEfter5 årEfter7 årEfter10 årEfter12 år28.100 28.371 28.477 28.928 28.950 29.120 29.29031.778 32.089 32.211 32.729 32.754 32.950 33.14621.971 22.174 22.254 22.592 22.608 22.736 22.863Månedshyre for 1. styrmænd gældende pr. 1. april 2013 – 31. marts 2014Stilling:176 dagestjeneste (§4,stk. 2)To personerdeler én stilling(§4, stk.4, pkt. 6)Tre personerdeler én stilling(§4, stk.4, pkt. 7)Under1 årEfter1 årEfter3 årEfter5 årEfter7 årEfter10 årEfter12 år26.013 26.282 26.385 26.833 26.855 27.024 27.19329.557 29.865 29.984 30.500 30.525 30.719 30.91420.107 20.308 20.386 20.723 20.739 20.865 20.99214


PENSIONFra og med 1. april 2012 gælder følgende satser i kroner pr. måned:Stilling: Rederiets andel Navigatørens TotalandelOverstyrmand 996 500 1.4961. styrmand 996 500 1.496Fra og med 1. april 2013 gælder følgende satser i kroner pr. måned:Stilling: Rederiets andel Navigatørens TotalandelOverstyrmand 1.007 505 1.5121. styrmand 1.007 505 1.512\\srvfile\data\drf\drf\ARB OVK\OK 2012\R2010\OK2012\Endelig udgave\SØLE - ESVAGT offshore skibe 2012.doc15

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!