Årsrapport 2012 - Nordsøfonden

nordsoefonden.dk

Årsrapport 2012 - Nordsøfonden

Årsrapport 2012Nordsøfonden


IndholdsfortegnelseOplysninger om Nordsøfonden 3Nordsøfondens hovedtal 5Ledelsesberetning 8Regnskabspraksis 22Regnskab 29Resultatopgørelse 29Balance 31. december 30Pengestrømsopgørelse 32Noter til årsregnskabet 33Påtegninger og erklæring 41Licensoversigt 48Dansk licensområde, se omslag bagerst1


OplysningerNordsøfondenAmaliegade 45, 1. sal1256 København KTelefon: 72 26 57 50Telefax: 72 26 57 51Hjemmeside: www.nordsoefonden.dkCVR-nr: 29 43 50 65Hjemstedskommune: KøbenhavnRegnskabsperiode: 1. januar 2012 - 31. december 2012, 7. regnskabsårDirektion:Revision:Peter Helmer SteenRigsrevisionen (ekstern revisor) og PricewaterhouseCoopers,Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (intern revisor)Fotos:Forside: Ulf Lægreid, BayerngasSide 6: Maersk OilØvrige billeder: Nordsøfonden3


Nordsøfonden hovedtalmio. kr. 2011 2010 2009 20082012* ) HovedtalOlieproduktion i tønder pr. dag, i gennemsnit (afrundet) 32.000 - - - -Gasproduktion i millioner m 3 pr. dag 2,3 - - - -Gennemsnitlig oliepris for året (Brent) kr. 661 598 450 330 495Nettoomsætning 4.540 - - - -Resultat før finansielle poster 2.195 -128 -23 -16 -43Resultat af finansielle poster -140 -13 -12 -8 -7Efterforskningsaktiviteter 187 128 23 45 45Årets resultat 716 -31 -9 -10 -12Investering i materielle anlægsaktiver 201 - - - -Egenkapital 8.921 -69 -39 -24 -10Balancesum 27.950 525 389 220 150Betalte skatter 1.497 - - - -Overført til staten 550 - - - -*) afspejler indtræden i Dansk Undergrunds Consortium (DUC) pr. 9. juli 20125


6 Ledelsesberetning


LedelsesberetningLedelsesberetning7


LedelsesberetningNordsøfonden 2012Vision2012 var et år med et ekstraordinært højtaktivitetsniveau i Nordsøfonden.De største og væsentligste aktiviteter omfatter:• Forberedelser til og indtræden som aktivstatsdeltager i DUC• Hibonite oliefund i licens 5/06• Forberedelse af skifergasboring i Nordjylland• Ressortomlægning og tilpasning afNordsøfondens fremtidige rammerLige fra Nordsøfondens oprettelse i 2005 har derværet arbejdet hen imod fondens indtræden i DUC,og i løbet af foråret 2012 var Nordsøfonden klar til denye og omfattende opgaver, der følger af indtrædensom aktiv statsdeltager i DUC. Nordsøfondenhar bl.a. skullet etablere egne salgsaftaler forfondens andel af olie- og gasproduktionen,arrangere forsikringsdækning samt forhandle nysamarbejdsaftale (Joint Operating Agreement) forDUC-partnerskabet.Den 9. juli 2012 blev Nordsøfonden DUC-partner ogforløbet herefter har været hektisk, men uden størreuforudsete overraskelser. Administrative rutiner,herunder interne godkendelsesprocedurer, salgsaftalermm. er implementeret således, at Nordsøfonden tilfulde har kunnet opfylde dels forpligtigelser somDUC-partner, dels gennemføre fondens olie- oggassalg, der varetages uafhængigt af de øvrige DUCpartnere.At arbejde for en langsigtet, idérig ogøkonomisk bevidst efterforsknings- ogproduktionsindsats i Danmark.MissionAt skabe mulighed for et højt økonomiskudbytte for staten af Nordsøfondens deltagelsei efterforskning og produktion af olie og gas iDanmark.At sikre, at fonden er en aktiv og kompetentsamarbejdspartner, der fremmer ensammenhængende og omkostningsbevidstefterforskning og produktion.8Ledelsesberetning


Om NordsøfondenNordsøfonden deltager på statens vegne som ikkeoperativpartner med 20 % i alle nyere danskelicenser samt fra 9. juli 2012 i Dansk UndergrundsConsortium. Fonden er som den eneste deltager medi alle disse licenser og spiller derfor en central rolle iforhold til at fastholde viden i Danmark samt sikrevidendeling på tværs af de mange licensgruppersaktiviteter. Nordsøfonden er med til at træffe tekniske,økonomiske, juridiske og kommercielle beslutninger,der er af stor betydning for investeringer og indtægter– både for de involverede olie- og gasselskaber og fordet danske samfund som helhed.Nordsøfonden øger værdiskabelsenDer er stadig meget mere olie og gas i Danmarksundergrund!Opgaven er at ”gøre kagen større” på en fremsynetog innovativ måde. Dette skal ske ved langsigtedeog innovative projekter i de eksisterende og fundnefelter og ved, at der samtidig efterforskes bredt ogeffektivt efter mere olie og gas, således at den totaleproduktion, og dermed værdiskabelse, fra Nordsøenover tid forøges. Der er fortsat massive indtægterfor Danmark at hente i undergrunden, og arbejdetmed olien og gassen skaber mange arbejdspladser ogbidrager til at opretholde en høj levestandard.Nordsøfonden – miljø, sikkerhedog samfundsansvarÅrsregnskabsloven fastlægger, at ”store” klasse Cselskaber skal supplere ledelsesberetningen med enredegørelse for samfundsansvar, såfremt virksomhedenhar etableret politikker herfor. Idet Nordsøfondenikke har vedtaget deciderede målbare politikkerfor samfundsansvar, har Nordsøfonden efterårsregnskabsloven ikke en politik og derfor indeholderårsrapporten ikke en særskilt redegørelse forsamfundsansvar.Med de begrænsede ressourcer Nordsøfonden har tilrådighed, prioriteres det højt, via deltagelse i licensernesstyrende organer, aktivt at påvirke operatørernei de licenser, fonden deltager i, til at fokusere påsikkerheds-, miljø- og energiforhold. Olieindvindingenfra felter på dansk område skal ske med anvendelse afløsninger, der er ”best practise”, således at miljøbelastningenminimeres og uheld elimineres.Nordsøfonden finder det er af væsentlig betydning,at der arbejdes med udvikling af forbedrede indvindingsmetoder,og at dansk forskning i indvindingfra tætte kalklag prioriteres. Fonden støtter derforaktivt sådanne initiativer.Nordsøfonden bestræber sig på at drive sin virksomhedpå en forsvarlig måde og leve op til lovgivningeninden for de områder, der udøves virksomhed i.Nordsøfonden har alene aktiviteter i Danmark, hvorder er etableret lovgivning for blandt andet sikkerhedog miljø, menneskerettigheder, arbejdstagerrettighederog anti-korruption. De licenser, Nordsøfondendeltager i, er alle underlagt dansk lovgivning.Nordsøfonden er ikke operatør i nogen af licenserneog forestår dermed ikke den daglige drift.For yderligere information om Nordsøfonden mm.henvises til nordsoefonden.dk.Ledelsesberetning9


Nordsøfondens deltagelse i DUCDe fire partnere i DUC (A. P. Møller, Shell, Chevronog Nordsøfonden) nåede i juli 2012 til enighed omen ny samarbejdsaftale (Joint Operating Agreement),der trådte i kraft den 9. juli 2012 efter udløbet af denhidtidige koncessionsperiode. Nordsøfonden finderresultatet positivt. Især bør det fremhæves, at der eropnået enighed om stemmeregler, der kan bidragetil et effektivt samarbejde, at der er aftalt retningslinjerfor finansiel sikkerhedsstillelse i forbindelse medreetableringsfasen, og at myndighederne (Energistyrelsen)fremover deltager som observatør i de besluttendeorganer i DUC.Nordsøfonden prioriterer aktiv deltagelse i DUC-samarbejdethøjt for derigennem at kunne medvirke tilat sikre et fortsat højt aktivitetsniveau med optimaludnyttelse af alle partneres tekniske kompetencer –alt for at øge olieindvindingen fra Eneretsbevillingensområde.I slutningen af året blev et nyt arbejdsprogram for dekommende års efterforskning i Eneretsbevillingensområde godkendt af myndighederne. Der er tale omen væsentlig forøgelse af efterforskningsaktiviteternei Eneretsbevillingens område, og Nordsøfonden serfrem til at følge resultatet heraf i de kommende år.Der er i løbet af 2012 etableret en projektmodnings-procesi DUC, der i stort omfang svarer til partnernesinterne processer. Nordsøfonden forventer, atdet vil medvirke til at fremme beslutningsprocessernei forbindelse med igangsættelse af nye investeringer.Nordsøfonden vil fortsætte med at arbejde for at støtteog styrke DUC’s videre arbejde med indvindingsforbedrendemetoder som vandinjektion, CO 2 -injektionog generel optimering af udnyttelsen af reservoirerne.Det er væsentligt at opnå størst mulig produktion fraeksisterende brønde ved anvendelse af ”best in class”brønd-, reservoir- og produktionsoptimeringsmetoder,således at der sikres maksimal samlet indvinding frafelterne.DUC har i efteråret 2012 vedtaget den største investeringsiden fase 4 af udbygningen af Halfdan felteti 2007. Tyra Sydøst udbygningsplanen omfatter produktionaf omkring 50 mio. tønder olieækvivalenter,og medfører investeringer på samlet set 5 mia. kr. ibrønde og en ny ubemandet produktionsplatform, derskal bygges af et nordjysk firma. Nordsøfonden finderdet positivt, at danske leverandører er konkurrencedygtigei et sådant internationalt marked. Det forventes,at produktionen fra de nye faciliteter påbegyndesi starten af 2015.Nordsøfondens indsatsområderDer er mere at komme efter i den danske kalkDer er store teknologiske, økonomiske og tidsmæssigeudfordringer ved at producere olie og gas fra den tættedanske kalk i undergrunden. Erfaringer fra tilsvarendeforhold i verden er få, og de resultater, der er opnåetindtil nu, har krævet løbende udvikling og afprøvningaf nye og utraditionelle teknologier. Den potentielleværdiforøgelse for staten er så stor, at alle mulighedermå afprøves.Selv med den nuværende forventede totale olieindvindingfra de danske kalkfelter vil der blive efterladti størrelsesordenen 70 % af den tilstedeværende oliei disse felter, når produktionen ophører. En forøgelseaf indvindingen fra DUC’s felter med bare ét procent10Ledelsesberetning


point svarer til, at der kan produceres omkring 100mio. tønder olie mere – eller næsten yderligere to årsproduktion på nuværende niveau. Nordsøfondenstøtter aktivt, at olieselskaberne samarbejder om disseudfordringer.Danske kalkfelterForskningsprogrammet er etableret af Energistyrelsenog det Norske Petroleums Direktorat. Målet medforskningsprogrammet er at finansiere forskning,der kan øge indvindingen fra eksisterende kalkfelteri Nordsøen og minimere omkostningerne vedproduktionen. Nordsøfonden har påtaget sigsekretariatsfunktionen for ”Joint Chalk Research 7”.I løbet af det første år har forskningsprogrammetigangsat mere end 10 projekter, der er helt ellerdelvist finansieret af ”Joint Chalk Research 7”.Et af forskningsprojekterne har som mål atudarbejde en standard for analyser i meget tætkalk. Standardiseringen af analyserne kan bane vejfor yderligere indvinding i randområderne af deeksisterende felter.Ny viden og nye indvindingsteknologierkan øge indvindingenI olieindustriens fælles kalkforskningsprojekt ”JointChalk Research 7” deltager 10 olieselskaber, derproducerer fra kalken i den norske og danske sektor,aktivt og støtter ny forskning og udvikling målrettetmod øget indvinding af disse meget store forekomsteraf olie fra tætte kalkreservoirer i Nordsøen. Dette eret eksempel på et konstruktivt samarbejde, hvor derskabes nye resultater ved tværgående udnyttelse afselskabernes forskellige tekniske ekspertiser. Endvideregennemføres nogle projekter i samarbejde meduniversiteter.Nordsøfonden har sammen med Danmarks ogGrønlands Geologiske Undersøgelser (GEUS) tagetinitiativ til, at der er i 2011 blev etableret et projekt om”Det Jurassiske Petroleums System” i den danske delaf Centralgraven med deltagelse af otte internationaleolieselskaber. Inden for projektet har GEUS igangsaten række aktiviteter, der samler tilgængelige dataog derved skaber et opdateret og gennemarbejdetoverblik over disse geologiske aflejringer, der omfattersåvel kildebjergarter som sandstensreservoirer. GEUSer ansvarlig for integreringen af de mange forskelligedatatyper og analysemetoder. Intentionen er gennemøget viden og forståelse blandt de deltagendeselskaber at fastholde interessen for efterforskning idisse dybe aflejringer i Danmark. Gennem projekteter alle anvendte data og tolkninger gjort tilgængeligefor de deltagende selskaber, og der er skabt betydeligny viden om sedimenternes aflejringsmønstre samthydrokarbonernes migrationsruter og modenhed.Det er Nordsøfondens forventning, at dette projektLedelsesberetning11


kan bidrage til væsentlig øget interesse for dedybereliggende forekomster af olie og gas i Danmark.DUC vurderer i øjeblikket mulighederne for atanvende såkaldte ”Enhanced Oil Recovery” teknikker(EOR). En af de EOR teknikker, der vurderes, erinjektion af CO 2sammen med det vand, der alleredeinjiceres. CO 2gassen kan ofte gøre olien mereletflydende og kan derfor bane vejen for, at en størredel af olien kan indvindes. Væsentlige elementer iovervejelserne er adgangen til og prisen på CO 2gas.Nordsøfonden er i kraft af DUC-partnerskabet medtil at etablere et nyt dansk forskningscenter møntetpå at forbedre indvinding og produktion fra dendanske sokkel, som annonceret af klima-, energiogbygningsministeren og DUC-partnerskabet ifebruar 2013. Nordsøfonden vil arbejde for, at detteforskningscenter opbygger en høj faglig standard ogdermed i samarbejde med danske og udenlandskeforskningscentre kan bidrage til etableringen af enlangsigtet strategi for optimering af udnyttelsen afressourcerne i den danske del af Nordsøen.Der er andet end kalken at komme efterEt interessant aspekt ved de kommende boringerer den store spændvidde i efterforsknings- ogvurderingsmål – lige fra ca. 500 mio. år gamle skifretil få mio. år gamle sandsten – altså også andrespændende muligheder end de traditionelle kalklag,som hidtil har været ophav til de fleste danske olieoggasfelter.Blandt de nye efterforskningsmål, som kan vise sigat få meget stor betydning for fremtidig kulbrinteproduktioni Danmark, bør særligt to nævnes:Farsund ”tight oil”De sen jurassiske moderbjergarter til olien i dedanske felter består af en mange hundrede meter tyksekvens af sorte skifre med vekslende tynde lag afdolomitter, siltsten og sandsten. I enkelte boringerer der foretaget egentlig prøveproduktion fra tyndeintervaller af moderbjergarten med positive resultater.De tilstedeværende olievolumener i moderbjergarteni Centralgraven er anseelige og det antages, at en ikkeubetydelig del af olien findes i lag og sprækkesystemermed forbedrede reservoiregenskaber (sweet spots) –det vil sige med forøget gennemstrømmelighed forolie. Hvis det viser sig, at blot en lille del af denne oliekan indvindes kommercielt, vil det betyde, at der kanproduceres yderligere meget store olievolumener fraden danske del af Nordsøen.SkifergasSkifergaspotentialet undersøges aktivt i Danmarkog resten af Europa. I første omgang skal derudføres en efterforskningsboring i Nordjylland for atundersøge om der i undergrunden findes skifer, somindeholder metangas. Såfremt der findes skifergas,skal det vurderes, hvorvidt det er både økonomiskmuligt og miljømæssigt forsvarligt at indvinde gassen.Såfremt udfaldet af vurderingen er positivt, kan dennenaturgasproduktion blive et vigtigt bidrag til dendanske energiforsyning i fremtiden.De senere års olie- og gasfund Broder Tuck, LilleJohn, Solsort og Hibonite er alle fund i andre lagend de traditionelle kalklag, hvilket bekræfter, at derer reelle muligheder uden for kalken.12Ledelsesberetning


Optimal udnyttelse af infrastrukturNordsøfonden har via sin brede deltagelse i licensernekendskab til de mange licensgruppers aktiviteter ogplaner og kan herigennem bidrage til koordinering ogudnyttelse af viden om efterforskning og produktionaf olie og gas i Danmark. Dette er til gavn for densamlede viden om undergrunden og kan samtidiggive et væsentligt bidrag til licensgruppernesbeslutningsgrundlag.Mange af de eksisterende produktionsanlæg i dendanske del af Nordsøen er ældre, og produktionenfra disse er faldende. Der er derfor kapacitet iden eksisterende infrastruktur til at tilkoble nyefund. Samtidig er den eksisterende infrastrukturvedligeholdelseskrævende og har derfor en begrænsetøkonomisk levetid, medmindre udnyttelsesgradenøges. Nordsøfonden ser det derfor som et væsentligtindsatsområde at arbejde for optimal udnyttelse afden eksisterende infrastruktur bl.a. gennem tilkoblingaf nye fund til eksisterende produktionsanlæg. Daflere af de nye fund tillige har en størrelse, der gør,at de ikke kan finansiere en selvstændig uafhængiginfrastruktur, er det tillige nødvendigt for at sikre enoptimal ressourceudnyttelse på dansk sokkel, at dissenye fund bliver sat i produktion via den eksisterendeinfrastruktur.Nordsøfondens fremtidigeorganisation og rammerVed kongelig resolution blev ressortansvaret forNordsøfonden og Nordsøenheden med tilhørendelovgivning overført fra klima-, energi- og bygningsministerentil erhvervs- og vækstministeren per 14.november 2012. Resortomlægningen skete som følgeaf Energinet.dk’s certificering som transmissionssystemoperatørfor el og naturgas, der forudsatte atklima-, energi- og bygningsministeren blev afskåret fraat kontrollere og udøve rettigheder over naturgasproducerendeorganisationer, hvilket Nordsøfonden blevved indtræden i DUC i juli 2012.I forbindelse med omlægningen er det fundet hensigtsmæssigt,at Nordsøfondens organisation ogrammebetingelser tilpasses i lyset af fondens voksendekommercielle rolle, således at Nordsøfonden fremoverkan sikre, at statens langsigtede interesser vedrørendeolie- og gasaktiviteterne i Danmark understøttes bedstmuligt. Det forventes, at eventuelle ændringer i lovgrundlagetfor Nordsøfonden som følge af tilpasningenkan medtages i lovprogrammet 2013/14.RegnskabsberetningNordsøfondens andel af produktionen i DUC efterindtræden pr. 9. juli 2012 udgjorde 5,6 mio. tønderolie svarende til 32.000 tønder/dag og samlet 401 mio.m 3 gas. Med en gennemsnitlig Brent oliepris i andethalvår 2012 på USD 110 per tønde blev den samledeomsætning på 4,6 mia. kr.Nordsøfondens andel af DUC’s produktionsomkostningerudgjorde 546 mio. kr. og andelenaf investeringer i produktionsboringer mm. beløbsig til 201 mio. kr. Der er i perioden fra 9. juli ogtil udgangen af 2012 afsluttet to produktionsboringeri DUC.Nordsøfonden har udenfor DUC anvendt 185 mio.kr. på efterforskning i 18 licenser. Hertil kommernedskrivninger vedrørende tidligere aktiveredeefterforskningsboringer med 84 mio. kr. Der blevi 2012 gennemført to efterforskningsboringer i delicenser, uden for DUC, Nordsøfonden deltager i.Ledelsesberetning13


I regnskabet indgår endvidere aktuelle selskabs- ogkulbrinteskatter med 2,3 mia. kroner for året 2012.Herudover er der overført 550 mio. kr. i udbytte tilstaten. I alt en pengestrøm på 2,7 mia. kr. til staten.Efterforskning i 2012Ved udgangen af 2012 havde Nordsøfonden en20 % andel i 17 licenser, såvel i Nordsøen som påland og i de indre danske farvande – se nærmere pålicenskortene på modsatte side og i omslaget bagest.På side 46-49 er der ligeledes vist en oversigt overde olieselskaber, som Nordsøfonden samarbejdermed i licenserne og en angivelse af, hvilket selskab– operatøren – der leder arbejdet i den pågældendelicensgruppe.Det nye oliefund i efterforskningsboringen Hibonite-1er den mest interessante aktivitet i 2012.Hibonite oliefundet (Licens 5/06)Boringen af efterforskningsbrønden Hibonite-1blev påbegyndt den 5. september 2012. Boringen,der er lokaliseret ca. 7 km nord fra Ravn oliefundet,20 km syd for Syd Arne feltet og 25 km nordvestfor Valdemar feltet i den danske del af Nordsøen,blev boret med henblik på at undersøge mulighedenfor tilstedeværelsen af olie i dybtliggende senJurassiske sandsten i den kortlagte Hibonite strukturi lighed med det nærliggende Ravn oliefund. Modslutningen af oktober 2012 nåede man toppen af detforventede Jurassiske sandstensreservoir, hvorefterhele reservoirsekvensen blev kerneboret og logget,tryktestet og prøvetaget, inden boringen blev boret tilen slutdybde af 4.431 meter vertikalt under havniveaui lerskifer af Jura alder.På baggrund af tilstedeværelse af olie isandstensreservoiret blev det herefter besluttet atgennemføre et større prøveproduktionsprogram,som blev afsluttet i januar 2013. For nærmereat vurdere udstrækningen af oliefundet blev derudført to sidespor, Hibonite-1A og Hibonite-1B.Begge boringer bekræftede tilstedeværelsen afolieholdige sandstensreservoirer af sen Jurassiskalder. Operatøren Winthershall’s foreløbige skønindikerer tilstedeværende olievolumener på istørrelsesordenen 100 mio. tønder. Resultaterneog de indhøstede erfaringer fra det omfattendeprøveproduktionsprogram vil ikke alene blive brugttil vurderingen af oliefundet i Hibonite, men vilogså blive brugt i forbindelse med vurderingen afkommercialiteten af det nærliggende Ravn oliefund.Seismisk dataindsamlingDer er i årets løb indsamlet 2D landseismiske data ilicenserne 1/08, 1/09 og 2/09. I alt er der indsamletca. 350 linjekilometer. Endvidere er der hen overårsskiftet 2012/2013 indsamlet 3D seismiske data iet 75 km 2 område i licens 1/09 i den centrale del afJylland.Felsted-1 boringen (Licens 1/05)Efterforskningsboringen Felsted-1 på land sydvestfor Aabenraa i Jylland blev afsluttet ultimo januar2012. Boringen fandt de forventede dolomitlag afsen Perm (Zechstein) alder. Reservoirlagene viste sigdog at indeholde hovedsageligt kvælstof (nitrogen)med blot små mængder naturgas. Boringen er lukketpermanent, og licensen er tilbageleveret i 2012.Luna-1 boringen (Licens 1/11)Efterforskningsboringen Luna-1 blev påbegyndtmedio februar 2012 og afsluttet ultimo marts 2012.14Ledelsesberetning


Nordsøfondens licensdeltagelsevest for 6° 15’ ØLicencer med 20 % deltagelse af Nordsøfonden6° 15' ØA.P. Møller - Mærsk eneretsbevilling med20 % deltagelse af Nordsøfonden fra 9 juli 2012Licenser uden deltagelse af Nordsøfonden1/127/061/06 1/069/063/094/984/06a4/06b 5/068/06b8/06a12/06April 2013Ledelsesberetning15


Brønden blev boret i samarbejde med licens 2/05 østfor Centralgraven i Nordsøen. Luna-1 blev boret somen lodret boring og sluttede i vulkanske konglomerateraf sandsynlig tidlig Perm (Rotliegendes) alder. Derblev taget en borekerne, udboret sidevægskerner ogforetaget omfattende målinger. Boringen fandt ikkekulbrinter. Boringen er lukket permanent, og licensener tilbageleveret i januar 2013.VurderingsaktiviteterRavn fundet (Licens 5/06)Der er i 2012 arbejdet videre med afklaring afoliefundets mulige kommercialitet, herunderikke mindst mulige evakueringsløsninger forolie- og gasproduktionen. Blandt andet somfølge af det positive resultat af Hibonite-1efterforskningsboringen, jf. ovenfor, forventes det,at konsortiet erklærer Ravn oliefundet kommercieltog dermed forpligter sig til udbygning heraf.Solsort fundet (Licens 3/09 og 4/98)Der har været arbejdet intensivt med analyser ogvurderinger af resultaterne fra Solsort oliefundet,der blev gjort i 2010 i sandstenslag af tidlig Tertiæralder. I 2012 har partnerne fortsat vurderingerneaf resultaterne fra Solsort-1 boringerne og planlagtboringen af Solsort-2 vurderingsbrønden, der ernødvendig for, at beslutningen om en kommercieludnyttelse af oliefundet kan træffes på det bedstmulige grundlag og for at kunne beslutte det mestoptimale udbygningskoncept. Solsort-2 brøndenforventes påbegyndt i sidste halvår af 2013.Broder Tuck gaskondensatfundet (Licens 12/06)I årets løb er der afsluttet en fundevalueringsrapportmed et reserveestimat på ca. 5 mia. m 3 gas og 6,6 mio.tønder kondensat.Yderligere vurderingsarbejder, der skal afgøre, omfundet kan udnyttes kommercielt, pågår.Lille John oliefundet (Licens 12/06)I årets løb er der afsluttet en fundevalueringsrapportmed et reserveestimat for det Miocæne oliefund i LilleJohn på 35 mio. tønder olie.Yderligere vurderingsarbejder, herunderplanlægningen af en vurderingsboring, der skal afgøre,om fundet kan udnyttes kommercielt, pågår.Svane gasfundet (Licens 4/98)Efter at operatøren DONG og partnerne var nået tilden konklusion, at en Svane-2 vurderingsboring ikketeknisk og sikkerhedsmæssigt forsvarligt kunne boresi en overskuelig fremtid, meddelte Energistyrelsen,at Svane-delen af licensen ville udløbe ved årsskiftet2012-2013, uden at Svane-2 boringen blevgennemført. Svane-delen af licensen udløb såledesved årsskiftet, mens Solsort-delen af licensen blevforlænget.Efterforskningsaktiviteter i 2013Nordsøfonden vil forsat bruge sin særlige status somdeltager i alle nyere licenser i Danmark samt partneri DUC til at fremme koordinering og optimeringaf aktiviteterne på tværs af de enkelte licenser ogarbejde for en økonomisk effektiv og innovativefterforskningsindsats.På baggrund af de seneste års mange nye olie- oggasfund i den danske del af Nordsøen og med detnuværende olieprisniveau er der fortsat stor interessefor yderligere efterforskning. Aktivitetsniveauetforventes derfor fortsat at være højt i 2013 i deefterforskningslicenser, som Nordsøfonden deltager i,16Ledelsesberetning


l.a. med gennemførelse af to-tre efterforskningsogvurderingsboringer i løbet af 2013.Samlet forventes det, at Nordsøfonden deltagermed en 20 % andel i efterforsknings- og vurderingsaktiviteteri 2013, der alt i alt beløber sig til omkring1,3 mia. kr. (100 % basis).I forbindelse med afslutningen af serviceeftersynetaf vilkårene for kulbrinteindvinding i februar i årblev konklusionen, at licenser omfattet af de gamleskatteregler (licenser fra før 2004) overføres til deskatteregler, der gælder for licenser udstedt efter 2003.Beskatningen af kommende licenser ændres ikke iforhold til nugældende kulbrinteskatteregler, og derer dermed skabt klarhed over de økonomiske vilkårfor de kommende licenser.Det forventes, at 7. udbudsrunde gennemføresi 2013/2014. Med de fund, der er gjort i de i 6.udbudsrunde tildelte licenser, er potentialet i danskNordsø dokumenteret, og Nordsøfonden ser derforfrem til at deltage i arbejdet i de licenser, der tildelesi 7. runde.Forventninger til 2013 resultatetI DUC forventes en olieproduktion noget underniveauet i 2012 som følge af felternes naturligeproduktionsfald. Gasproduktionen i 2013 forventestilsvarende noget lavere end i 2012.Investeringer i DUC forventes at stige væsentligt,bl.a. som følge af Tyra Sydøst udbygningsplanen.Derudover forventes fortsat stigende omkostningertil brøndvedligehold og produktionsoptimering.Uden for DUC-området forventes der boret 1vurderingsboring samt en til to efterforskningsboringer.Alt i alt forventer Nordsøfonden, ved nuværendeoliepriser, et resultat på 1-2 mia kr., væsenligt over2012, hvor Nordsøfonden alene deltog i DUC i ethalvt år.Ledelsesberetning17


Indtræden i DUC pr. 9. juli 2012- regnskabsmæssige forholdOverdragelsen af 20 % statsandelen er en delaf aftalen om forlængelse af Eneretsbevillingen(Nordsøaftalen fra 2003). Den for Nordsøfondenvederlagsfrie overdragelse skete ved udløbet af denoprindelige koncessionsperiode den 8. juli 2012. Fraog med 9. juli 2012 har der derfor været aktiv statsdeltagelsemed Nordsøfonden som partner i DUCarbejdsfællesskabet.I forbindelse med Nordsøfondens indtræden i DUCskal de overtagne aktiver og forpligtelser indregnesi Nordsøfondens regnskab, og der er etableret enregnskabsmæssig åbningsbalance for de ved fondensindtræden overtagne aktiver og forpligtelser.Nordsøfonden har ved indregning anvendt densåkaldte overtagelsesmetode regnskabsmæssigt, jf.årsregnskabslovens §§ 121–123, og hermed indarbejdetden overdragne andel i fondens regnskab vedat opgøre den overtagne 20 % andel af aktiver ogforpligtelser til en forsigtigt opgjort dagsværdi. Denforetagne værdiansættelse til dagsværdi er baseret påen forsigtig, men realistisk opgørelse af de værdier,der blev overtaget pr. 9. juli 2012 og afspejler forventetproduktion og udgifter fra de anlæg, der var i driftpå indtrædelsestidspunktet frem til koncessionensudløb i 2042, såfremt der ikke investeres yderligere.Produktion herudover, som følge af yderligere investeringer,som Nordsøfonden bidrager økonomisk tilvia deltagelse i DUC, indregnes fremadrettet i regnskabetefter gængs praksis i forbindelse med afholdelse afudgifterne og er derfor ikke medtaget i åbningsbalancen.Værdi af 20 % statsandelen (2012-priser)Nutidsværdi for staten før skat afden forventede fremtidige indtjeningfratrukket udgifter til reetableringNutidsværdi af forventedefremtidige skattebetalingerNutidsværdi for NordsøfondenDe parametre, som indgår i værdiansættelsen, liggerinden for det interval, der normalt anvendes i branchen,men i den lave ende af intervallet for de væsentligste.Parametrene indbefatter bl.a. følgende:• Olie- og gaspris• Inflationssats• USD kurs• Diskonteringssats• Estimeret omkostningsprofil• Reserveestimater (produktionsprofil)• Reetableringstidspunkt og omkostninger• Effektiv skatteprocent22,6 mia. kr.13,8 mia. kr.8,8 mia. kr.Værdiansættelsen er forbundet med væsentlig usikkerhed.Størst usikkerhed ved værdiansættelsen knyttersig til reserveestimatet (produktionsprofilen). Sammenhængenmellem parametrene er kompleks, og enændring af en enkelt af ovenstående vil påvirke andre(eksempelvis vil olieprisen påvirke reserveestimater,produktionsprofilen, reetableringstidspunkt m.v.).Selv ved ændring af de mindre væsentlige parametrevil der være flere afledte effekter. F.eks. vil alene æn-18 Ledelsesberetning


dring af USD kursen med 10 % medføre ændring afnutidsværdien for Nordsøfonden med ca. 10 % - menkun forudsat, at ”alt andet er lige”.Det er alene statsandelen af værdiskabelsen efter9. juli 2012, der indregnes i Nordsøfondens balance iforbindelse med fondens indtræden i DUC.På baggrund af den foretagne dagsværdiansættelseaf nutidsværdien for Nordsøfonden på de angivne8,8 mia. kr. er følgende regnskabsposter indregnet iNordsøfondens balance pr. 9. juli 2012.Regnskabsmæssig åbningsbalance mio. kr.Reservedelslager mv. 112Igangværende arbejder pr. 8. juli 2012 374Anlægsaktiver 25.000Skatteaktiv - reetablering 1.695Reetableringsforpligtigelse -4.157Udskudt skat -14.200Egenkapital tilskud i alt 8.824Illustrationen viser DUC’s samlede produktion og produktionsværdi historisk. Værdiskabelsen for staten i perioden2004-2012, i form af overskudsdeling som følge af indgåelse af 2003-aftalen, medregnes ikke i Nordsøfondensåbningsbalance.NORDSØAFTALENOverskudsdelingAktiv statsdeltagelseKilde til produktion: Energistyrelsen2042Ledelsesberetning19


20 Regnskabspraksis


RegnskabspraksisRegnskabspraksis21


RegnskabspraksisRegnskabsgrundlagÅrsrapporten for Nordsøfonden for 2012er udarbejdet i overensstemmelse medårsregnskabslovens bestemmelser for storevirksomheder i regnskabsklasse C og anerkendteregnskabsprincipper for branchen.Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forholdtil tidligere år, bortset fra ændringerne som følge afskiftet i regnskabsklasse fra B til C samt overdragelsenaf ejerskabet af 20% i Dansk UndergrundsConsortium (DUC) til Nordsøfonden.De væsentligste ændringer er:• Årsregnskabet indeholder en pengestrømsopgørelsesamt flere noteoplysninger• Deltagelsen i DUC har medført omsætningfra salg af olie og gas samt produktionsanlæg.Nordsøfonden har derfor etableret sinregnskabspraksis herfor.• Indgangsværdier for DUC-indtræden er baseretpå nutidsværdiberegningen, som herefter erkostprisen pr. 9. juli 2012.• Ledelsesberetningen er udbygget med en 5års oversigt med hoved- og nøgletal samtoplysninger om den lovkrævede redegørelse forsamfundsansvar mv.Opstillingsform, klassifikation og benævnelser iresultatopgørelse (funktionsopdelt) og balance ertilpasset Nordsøfondens særlige karakter.Generelt om indregning og målingRegnskabet er udarbejdet med udgangspunkt i dethistoriske kostprisprincip.Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, atde indtjenes. Endvidere indregnes i resultatopgørelsenalle omkostninger, der er afholdt for at opnå åretsindtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger oghensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følgeaf ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, dertidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.Ved første indregning måles aktiver og forpligtelsertil kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelsersom beskrevet for hver enkelt regnskabspostnedenfor.Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles tilamortiseret kostpris, hvorved der indregnes enkonstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseretkostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradragaf afdrag og tillæg/fradrag af den akkumuleredeafskrivning af forskellen mellem kostprisen og detnominelle beløb. Herved fordeles kurstab og -gevinstover løbetiden.Som målevaluta benyttes danske kroner. Alle andrevalutaer anses som fremmed valuta.Joint venturesJoint ventures omfatter fællesopererede licenser indenfor olie- og gasefterforskning og produktion.Joint ventures indregnes ved pro-rata konsolideringaf de fælles kontrollerede aktiver og forpligtelser, klassificeretefter aktivernes og forpligtelsernes art samtandel af de omkostninger, som er afholdt afden fælles kontrollerede aktivitet.22Regnskabspraksis


Regnskabsmæssig behandling af efterforskningog produktionNordsøfonden anvender ”successful efforts-metoden”ved indregning af efterforskningsomkostninger.Erhvervede andele i efterforsknings- og vurderingslicenseraktiveres som udgangspunkt licens for licens.Efterforskningsomkostninger, som ikke direktekan henføres til individuelle efterforskningsbrøndesamt efterforskningsbrønde, der vurderes at væreresultatløse (tørre), omkostningsføres ved afholdelsen.Omkostninger til øvrige efterforskningsbrøndeaktiveres licens for licens under efterforskningsaktiverog afskrives ikke.Resultatet af efterfølgende vurderingsaktivitetervurderes på grundlag af hver enkelt licens.Vurderingsbrønde omkostningsføres sammen med detilhørende aktiverede efterforskningsomkostninger vedfærdiggørelsen af en brønd, medmindre resultaterneindikerer, at det er rimeligt sandsynligt, at der erreserver, som kan udnyttes kommercielt. Såfremt derefterfølgende ikke gennemføres vurderingsaktiviteter,nedskrives de aktiverede efterforskningsomkostninger.Når der er taget beslutning om en udbygnings- ogdriftsplan for en licens, og denne er godkendt af derelevante myndigheder, overføres efterforsknings- ogvurderingsomkostningerne til materielle anlæg underudførelse.Når feltet er klar til at påbegynde kommercielproduktion, overføres disse aktiverede omkostningersamt øvrige investeringer i produktionsanlæg ibalancen til produktionsanlæg.Afskrivninger påbegyndes, når feltet går iproduktion. Produktionsanlæg afskrives overden økonomiske levetid, der vurderes på basis afproduktionsforventningerne for det individuelle felt/procescenter.Omregning af fremmed valutaTransaktioner i fremmed valuta omregnes til kursenpå transaktionsdagen. Gevinster og tab, der opstårpå grund af forskelle mellem transaktionsdagenskurs og kursen på betalingsdagen, indregnes iresultatopgørelsen som en finansiel post.Tilgodehavender, gæld og andre monetære posteri fremmed valuta, som ikke er afregnet på balancedagen,omregnes til balancedagens kurs. Forskelle mellembalancedagens kurs og transaktionsdagens kursindregnes i resultatopgørelsen som en finansiel post.ResultatopgørelsenNettoomsætningen omfatter værdien af selskabetsandel af olie- og gasproduktion. I det omfang dersælges mere end andelen af den producerede olie(overløft), reserveres herfor til opnået salgspris ibalancen under periodeafgrænsningsposter (passiv).I posten produktionsomkostninger indgåromkostninger til produktion og transport af olieog gas frem til leveringspunktet. I det omfang dersælges mindre end andelen af den produceredeolie (underløft), indregnes dette til kostpris underperiodeafgrænsningsposter (aktiv).Kostpris for produktionsanlæg omfatter direkte ogindirekte omkostninger medgået til felter, der vurdereskommercielle.Regnskabspraksis23


Efterforskningsomkostninger omfatter væsentligstomkostninger til geologiske og geofysiske analysersamt resultatløse efterforskningsboringer.Administrationsomkostninger omfatter væsentligstomkostninger til forsikring og rådgivning mv.Finansielle indtægter og omkostninger omfatter renter,realiserede og urealiserede valutakursreguleringer, tidsværdienaf reetableringsforpligtelser samt rentetillægog godtgørelse under a conto skatteordningen.Skat af årets resultat omfatter det beløb, der forventesbetalt for året tillige med regulering vedrørendetidligere år samt regulering af udskudt skat. I beløbetindgår de særlige skatter, der betales i forbindelse medindvinding og produktion af kulbrinter. Udskudt skathensættes på basis af forskel mellem regnskabsmæssigog skattemæssig værdi af aktiver og passiver. Der indregnesikke udskudt skat på midlertidige forskelle, derpå transaktionstidspunktet ikke har effekt på hverkenregnskabsmæssigt resultat eller skattepligtig indkomst.Udskudt skatteaktiv indregnes alene i den udstrækning,det er sandsynligt, at skatteaktivet vil kunneudnyttes gennem fremtidige skattepligtige indtægter.BalancenLicensgebyrer afskrives lineært over licensens forventedelevetid.Aktiverede efterforskningsomkostninger omfattervæsentligst brønde, hvor der er gjort fund, men endnuikke er taget stilling til fundets kommercialitet og deraffølgende feltudbygning.Materielle anlægsaktiver værdiansættes til kostpris medfradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.Kostpris for produktionsanlæg mv. omfatter direkteog indirekte omkostninger medgået til vurderings- ogproduktionsbrønde samt produktionsudstyr mv. forfelter, der vurderes kommercielle. Kostpris inkluderernutidsværdi af skønnede omkostninger til nedtagningog bortskaffelse af aktivet samt reetablering. Afskrivningpå produktionsanlæg mv. foretages inden for denforventede produktionsperiode/økonomiske levetid,der fastlægges individuelt for det enkelte felt/procescenter.Afskrivningsperioder og restværdier for immaterielleog materielle anlægsaktiver revurderes årligt.Råvarer og hjælpematerialer samt råolielager målestil gennemsnitlig kostpris eller nettorealisationsværdi,hvis denne er lavere, og indregnes under lageret.Tilgodehavender indregnes i balancen til amortiseretkostpris, hvilket i al væsentlighed svarer til pålydendeværdi. Der nedskrives efter en konkret vurdering afde enkelte tilgodehavender til imødegåelse af forventedetab.Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiveromfatter forudbetalte omkostninger og underløft.Likvide beholdninger omfatter indestående i såvelpengeinstitutter som Statens Koncern Bank.Under forpligtelser indregnes hensættelse til reetableringaf oliefelter mv. Hensatte forpligtigelser indregnespå basis af et konkret skøn og til nutidsværdi. Forudsætningerfor hensættelsen24Regnskabspraksis


evurderes årligt. En betydelig del af forpligtelsen udløsesførst om 20-30 år, hvorfor der er stor usikkerhedknyttet til opgørelsen af forpligtelsen, herunder deanvendte forudsætninger - navnlig felternes økonomiskelevetid der afhænger af den fremtidige oliepris.Periodeafgrænsningsposter indregnet under forpligtelseromfatter overløft til salgspris.Udskudt skat måles på grundlag af de skattereglerog skattesatser, der med balancedagens lovgivning vilvære gældende, når den udskudte skat forventes udløstsom aktuel skat.Udskudte skatteaktiver og -forpligtelser præsenteresmodregnet i det omfang, der er legal modregningsadgang,og posterne forventes afregnet netto ellersamtidig.Aktuelle skattetilgodehavender og -forpligtelserindregnes i balancen med det beløb, der kan beregnespå grundlag af årets forventede skattepligtige indkomstreguleret for skat af tidligere års skattepligtigeindkomster. Skattetilgodehavender og -forpligtelserpræsenteres modregnet i det omfang, der er legalmodregningsadgang, og posterne forventes afregnetnetto eller samtidig.Langfristede gældsforpligtelser vedrører gæld til statenog måles til amortiseret kostpris.PengestrømsopgørelsePengestrømsopgørelsen viser Nordsøfondens pengestrømmefor året opdelt på pengestrøm fra driften,pengestrøm vedrørende investeringer og pengestrømvedrørende finansiering.Likvide beholdninger mv. omfatter likvide beholdningersamt indestående i Statens Koncern Bank.Regnskabspraksis25


26 Regnskab


RegnskabRegnskab27


28 Regnskab


ResultatopgørelseNote mio. kr. 2012 201117Nettoomsætning 4.540,6 -Produktionsomkostninger -490,9 -Afskrivninger på produktionsanlæg mv. -1.670,4 -Øvrige indtægter 34,4 -Bruttoresultat 2.413,7 -Efterforskningsomkostninger -131,8 -56,662Nedskrivning af efterforskningsaktiver -83,7 -71,2Administrationsomkostninger -3,2 -0,3Resultat før finansielle poster 2.195,0 -128,134Finansielle indtægter 2,7 1,2Finansielle omkostninger -142,9 -14,0Resultat før skat 2.054,8 -140,95Skat af årets resultat -1.338,4 110,1Årets resultat 716,4 -30,8ResultatdisponeringForslag til resultatdisponering:Overført til staten i årets løb 550,0 -Overført resultat 166,4 -30,8716,4 -30,8Regnskab29


Balance 31. decemberNote Aktiver - mio. kr. 2012 20116Immaterielle anlægsaktiverLicensgebyrer 0,0 0,1Efterforskningsaktiver 243,5 272,2243,5 272,37Materielle anlægsaktiverProduktionsanlæg mv. 23.381,1 -Produktionsanlæg mv. under udførelse 480,5 -23.861,6 -Anlægsaktiver i alt 24.105,1 272,3Lager, råolie og reservedele 235,0 -TilgodehavenderTilgodehavender fra olie- og gassalg 951,9 -Andre tilgodehavender, inkl. hos operatører 18,2 14,5Periodeafgrænsningsposter 579,7 -8Udskudt skat 1.768,1 238,43.552,9 252,9Likvide beholdninger 292,4 -Omsætningsaktiver i alt 3.845,3 252,9Aktiver i alt 27.950,4 525,230Regnskab


Balance 31. decemberNote Passiver - mio. kr. 2012 20119Egenkapital 8.921,4 -69,3Egenkapital i alt 8.921,4 -69,3108Hensættelse til reetablering 4.212,6 5,6Udskudt skat 13.205,0 -Hensatte forpligtelser i alt 17.417,6 5,611Gæld til staten 0,0 356,6Langfristede gældsforpligtelser i alt 0,0 356,6Kreditinstitutter - staten 0,0 222,1Leverandører af varer og tjenesteydelser 0,0 0,1Gæld til operatører 281,7 7,3Skyldig skat 671,8 -Anden gæld 82,5 2,8Periodeafgrænsningsposter 575,4 -Kortfristede gældsforpligtelser i alt 1.611,4 232,3Gældsforpligtelser i alt 1.611,4 588,9Passiver i alt 27.950,4 525,21213Eventualforpligtelser og andre økonomiske forpligtelserNærtstående parter og ejerforholdRegnskab31


PengestrømsopgørelseNote mio. kr. 2012 2011Resultat før finansielle poster 2.195,0 -128,1Af- og nedskrivninger 1.754,0 71,2Ændring i driftskapital mv. -760,2 -10,6Betalte skatter -1.497,3 0Renteindbetalinger 2,7 1,2Renteudbetalinger -20,9 -20,8Pengestrøm fra driftsaktivitet 1.673,3 -87,1Investering i immaterielle anlægsaktiver -55,0 -88,1Investering i materielle anlægsaktiver -200,8 -Pengestrøm fra investeringsaktivitet -255,8 -88,1Optagelse af statslige genudlån 108,0 0Tilbagebetaling af statslige genudlån -464,6 0Overført til staten -550,0 0Pengestrøm fra finansieringsaktivitet -906,6 0Netto pengestrømme 510,9 -175,2Likvider 1. januar -222,1 -46,9Kursregulering vedrørende likvider 3,6 0Likvide beholdninger 31. december 292,4 -222,132Regnskab


Noter til årsregnskabetNote mio. kr.2012 20111NettoomsætningNordsøfondens omsætning omfatter alene fondens andelaf olie- og gasproduktion i den danske sektor.Salg af olie 3.669,4 -Salg af gas 887,0 -Køb af substitutionsgas -15,8 -Nettoomsætning 4.540,6 -2AdministrationsomkostningerNordsøfonden administreres af Nordsøenheden, som finansieres af bevillinger på finansloven.Administrationsomkostninger omfatter derfor kun udgifter, der ikke er dækket herved.Nordsøenhedens omkostninger før finansielle poster vedrørende administrationen afNordsøfonden androg 20,3 mio. kr. i 2012 og 13,7 mio. kr. i 2011.Nordsøfonden har ingen ansatte. Nordsøenheden forvalter Nordsøfondens aktiviteter og er en styrelseunder Erhvervs- og Vækstsministeriet (se endvidere side 13).Rigsrevisionen opkræver ikke honorar for udført revision.3Finansielle indtægterRenteindtægter i bank 2,2 -Renteindtægter i joint ventures 0,5 1,2Total 2,7 1,2Regnskab33


Noter til årsregnskabetNote mio. kr. 2012 20114Finansielle omkostningerRenteomkostninger til bank og statslige genudlån 19,8 19,6Indtægtsføring af amortisationsomkostninger -7,8 -6,7Renteelement vedrørende reetableringsforpligtigelse 93,0 -Renteudgifter i joint ventures 0,5 0,4Andre finansielle omkostninger 3,2 0,7Valutakursreguleringer mv. 34,2 0,0Total 142,9 14,05Skat af årets resultatÅrets aktuelle skat 2.344,6 0,0Årets udskudte skat -1.006,2 -110,1Årets skat i alt 1.338,4 -110,1Der specificeres således:Beregnet selskabsskat af årets resultat 921,1 0,0Kulbrinteskat 1.423,5 0,0Udskudt selskabsskat -305,9 -35,2Udskudt kulbrinteskat -700,3 -74,9I alt 1.338,4 -110,134Regnskab


Noter til årsregnskabetNote mio. kr.6Immaterielle anlægsaktiverEfterforskningsaktiverLicensgebyrerKostpris 1. januar 2012 343,4 0,3 343,7Tilgang i årets løb 55,0 0,0 55,0Afgang i årets løb - - -I altKostpris 31. december 2012 398,4 0,3 398,7Af- og nedskrivninger 1. januar 2012 71,3 0,2 71,5Periodens af- og nedskrivninger 83,6 0,1 83,7Af- og nedskrivninger på afgang - - -Af- og nedskrivninger 31. december 2012 154,9 0,3 155,2Regnskabsmæssig værdi 31. december 2012 243,5 0,0 243,5Regnskab35


Noter til årsregnskabetNote mio. kr.7Materielle anlægsaktiverProduktionsanlægmv. u.udførelseProduktionsanlægmv.I altKostpris 1. januar 2012 - - -Tilgang i årets løb *) 560,1 24.971,9 25.532,0Afgang i årets løb - - -Overførsel -79,6 79,6 -Kostpris 31. december 2012 480,5 25.051,5 25.532,0Afskrivninger 1. januar 2012 - - -Periodens afskrivninger - 1.670,4 1.670,4Afskrivninger på afgang - - -Afskrivninger 31. december 2012 - 1.670,4 1.670,4Regnskabsmæssig værdi 31. december 2012 480,5 23.381,1 23.861,6*) Af årets tilgang vedrører 25.374 mio. kr. indgangsværdier pr. 9. juli 2012 i forbindelse medNordsøfondens indtræden i DUC.36Regnskab


Noter til årsregnskabetNote mio. kr.2012 20118Udskudt skatKulbrinteselskabsskat 677,7 76,9Kulbrinteskat 1.090,4 161,5Udskudt skat (aktiv) *) 1.768,1 238,4*) I skatteaktivet indgår 1.695 mio. kr. vedr. indgangsværdier pr. 9. juli 2012 i forbindelse medNordsøfondens indtræden i DUC.Kulbrinteselskabsskat 5.288,1 -Kulbrinteskat 7.916,9 -Udskudst skat (passiv) *) 13.205,0 -*) I skatteforpligtelsen indgår 14.200 mio. kr. vedr. indgangsværdier pr. 9. juli 2012 iforbindelse med Nordsøfondens indtræden i DUC.Udskudt skatteforpligtigelse vedr. alene forskelsværdier mellem regnskabsmæssige ogskattemæssige værdier af anlægsaktiver.9EgenkapitalSaldo 1. januar 2012 -69,3Årets resultat 716,4Indtræden i DUC *) 8.824,3Overført til staten -550,0Egenkapital pr. 31. december 2012 8.921,4*) 8.824,3 mio. kr. er indgangsværdien pr. 9. juli 2012 i forbindelse med Nordsøfondens indtræden iDUC. Der henvises endvidere til årsberetningen side 18-19 vedrørende indtræden i DUCRegnskab37


Noter til årsregnskabetNote mio. kr.10 Hensættelse til reetablering 2012 2011Reetableringsforpligtigelse 1. januar 5,6 3,3Årets ændring i nutidsværdi 93,0 0,2Regulering af forpligtelse *) 4.114,0 2,1Reetableringsforpligtelse 31. december 4.212,6 5,6*) Af årets regulering vedrører 4.157 mio. kr. indgangsværdien pr. 9. juli 2012 i forbindelse medNordsøfondens indtræden i DUC.11Lån via statens genudlånsordningHovedstolRegnskabsmæssigværdi1. januar 2012 344,0 356,6Låneoptag 100,0 108,0Tilbagebetaling af lån 444,0 464,631. december 2012 0,0 0,012Eventual forpligtelser og andre økonomiske forpligtelserDer påhviler Nordsøfonden arbejdsforpligtelser i henhold til licenser til efterforskning og indvindingaf kulbrinter udstedt af klima-, energi- og bygningsministeren. Nordsøfonden hæfter solidarisk medde øvrige rettighedshavere for eventuelle erstatningskrav og for opfyldelsen af forpligtelser over forstaten i henhold til licenser til efterforskning og indvinding.Nordsøfonden hæfter solidarisk med de øvrige partnere i Dansk Undergrunds Consortium og andrelicenser overfor operatøren for kontrakter om feltudbygning, indchartering af borerigge mv. underaftaler indgået af operatøren.38Regnskab


Noter til årsregnskabetNote13Nærtstående parter og ejerforholdNordsøfonden er en offentlig fond til varetagelse af statens deltagelse i kulbrintelicenser.Nordsøfondens nærtstående parter er hermed andre statslige enheder. Transaktioner mednærtstående parter omfatter låntagning og rentebetaling for statslån optaget gennem Nationalbankenpå sædvanlige vilkår for statens genudlån.Aflønning af direktion og andre ansatte, lokaleomkostninger mv. afholdes af Nordsøenheden ogindgår derfor ikke i regnskabet for Nordsøfonden.Regnskab39


40 Ledelsespåtegning


LedelsespåtegningSom direktør for Nordsøenheden, der er ansvarlig foradministrationen af Nordsøfonden, har jeg dags datogodkendt årsrapporten for regnskabsåret 2012 forNordsøfonden.Årsrapporten er aflagt i overensstemmelsemed årsregnskabsloven. Jeg anser den valgteregnskabspraksis for hensigtsmæssig og de udøvederegnskabsmæssige skøn for forsvarlige. Årsregnskabetgiver efter min opfattelse et retvisende billede afNordsøfondens aktiver, passiver og finansiellestilling pr. 31. december 2012 samt resultatet afNordsøfondens aktiviteter og pengestrømme for2012.Ledelsesberetningen indeholder efter min opfattelseen retvisende redegørelse for udviklingen iNordsøfondens aktiviteter og økonomiske forhold,årets resultat og finansielle stilling.Det er ligeledes min opfattelse, at der er etableretforretningsgange og interne kontroller, der i videstmulige omfang sikrer, at de dispositioner, der eromfattet af regnskabet, er i overensstemmelse medlove, andre forskrifter samt indgåede aftaler ogsædvanlig praksis. Det er endelig min opfattelse, atforvaltningen i 2012 er varetaget på en økonomiskhensigtsmæssig måde.Årsrapporten med tilhørende forslag tilresultatdisponering indstilles til erhvervs- ogvækstministerens godkendelse.København, den 17. maj 2013NordsøfondenPeter Helmer SteenDirektørLedelsespåtegning41


RevisionspåtegningDen interne revisors erklæringerTil erhvervs- og vækstministerenPåtegning på årsregnskabetVi har revideret årsregnskabet for Nordsøfonden forperioden 1. januar til 31. december 2012, der omfatteranvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balancepengestrømsopgørelse og noter. Årsregnskabet erudarbejdet efter årsregnskabsloven og anerkendtregnskabspraksis for branchen.Ledelsens ansvar for årsregnskabetLedelsen har ansvaret for udarbejdelsen af etårsregnskab, der giver et retvisende billede ioverensstemmelse med årsregnskabsloven oganerkendt regnskabspraksis for branchen. Ledelsenhar endvidere ansvaret for den interne kontrol, somledelsen anser for nødvendig for at udarbejde etårsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uansetom denne skyldes besvigelser eller fejl, samt valg oganvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis ogudøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimeligeefter omstændighederne.Her ud over er det ledelsens ansvar, at dedispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, eri overensstemmelse med meddelte bevillinger, loveog andre forskrifter samt med indgåede aftaler ogsædvanlig praksis.Revisors ansvarVores ansvar er at udtrykke en konklusion omårsregnskabet på grundlag af vores revision. Vihar udført revisionen i overensstemmelse medinternationale standarder om revision og yderligerekrav ifølge dansk revisorlovgivning og god offentligrevisionsskik, jf. lov om revision af statens regnskaberm.m. Dette kræver at vi overholder etiske krav samtplanlægger og udfører revisionen for at opnå høj gradaf sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentligfejlinformation.En revision omfatter udførelse af revisionshandlingerfor at opnå revisionsbevis for beløb og oplysningeri årsregnskabet. De valgte revisionshandlingerafhænger af revisors vurdering, herunder vurderingaf risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet,uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Vedrisikovurderingen overvejer revisor intern kontrol,der er relevant for Nordsøfondens udarbejdelseaf et årsregnskab, der giver et retvisende billede.Formålet hermed er, at udforme revisionshandlinger,der er passende efter omstændighederne, menikke at udtrykke en konklusion om effektivitetenaf Nordsøfondens interne kontrol. En revisionomfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valgaf regnskabspraksis er passende, om ledelsensregnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samledepræsentation af årsregnskabet.Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om derer etableret forretningsgange og interne kontroller, derunderstøtter, at de dispositioner, der er omfattet afårsregnskabet, er i overensstemmelse med meddeltebevillinger, love og andre forskrifter samt medindgåede aftaler og sædvanlig praksis.Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbeviser tilstrækkeligt og egnet som grundlag for voreskonklusion.Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.42Revisionspåtegning


KonklusionDet er vores opfattelse, at årsregnskabet giveret retvisende billede af Nordsøfondens aktiver,passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2012samt af resultatet af Nordsøfondens aktiviteterog pengestrømme for regnskabsåret 1. januar- 31. december 2012 i overensstemmelse medårsregnskabsloven og anerkendt regnskabspraksis forbranchen. Det er ligeledes vores opfattelse, at der eretableret forretningsgange og interne kontroller, derunderstøtter, at de dispositioner der er omfattet afårsregnskabet, er i overensstemmelse med meddeltebevillinger, love og andre forskrifter samt medindgåede aftaler og sædvanlig praksis.Udtalelse om ledelsesberetningenVi har gennemlæst ledelsesberetningen. Vi harikke foretaget yderligere handlinger i tillæg tilden udførte revision af årsregnskabet. Det er pådenne baggrund vores opfattelse, at oplysningernei ledelsesberetningen er i overensstemmelse medårsregnskabet.København, den 17. maj 2013PricewaterhouseCoopersStatsautoriseret RevisionspartnerselskabJens Otto Damgaardstatsautoriseret revisorKim Danstrupstatsautoriseret revisorRevisionspåtegning43


RevisionserklæringDen uafhængige revisors erklæringTil erhvervs- og vækstministerenVi har revideret årsrapporten for Nordsøfondenfor regnskabsåret 1. januar - 31. december 2012 omfattendeledelsespåtegning, ledelsesberetning, anvendtregnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, pengestrømsopgørelseog noter. Årsrapporten aflæggesefter årsregnskabsloven og anerkendt regnskabspraksisfor branchen.Vi betragter med denne påtegning revisionen afårsrapporten for 2012 som afsluttet. Rigsrevisionenkan dog tage spørgsmål vedrørende dette og tidligereregnskabsår op til yderligere undersøgelser. I denforbindelse kan der fremkomme nye oplysninger, somkan give anledning til, at konkrete forhold, der erbehandlet ved denne påtegning, bliver vurderet på ny.Ledelsens ansvar for årsrapportenLedelsen har ansvaret for at udarbejde og aflæggeen årsrapport, der giver et retvisende billede i overensstemmelsemed årsregnskabsloven og anerkendtregnskabspraksis for branchen. Ledelsen har endvidereansvaret for at udforme, implementere og opretholdeinterne kontroller, der er relevante for at udarbejdeen årsrapport, der giver et retvisende billede udenvæsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationenskyldes besvigelser eller fejl, samt for valg oganvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis ogudøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimeligeefter omstændighederne. Herudover er det ledelsensansvar, at de dispositioner, der er omfattet af årsrapporten,er i overensstemmelse med meddelte bevillinger,love og andre forskrifter samt med indgåedeaftaler og sædvanlig praksis.Revisors ansvar og den udførte revisionVores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsrapportenpå grundlag af vores revision. Vi har udførtvores revision i overensstemmelse med god offentligrevisionsskik, jf. lov om revisionen af statens regnskaberm.m. Dette indebærer, at det ved revisionener efterprøvet, om regnskabet er rigtigt, dvs. udenvæsentlige fejl og mangler, og om de dispositioner,der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelsemed meddelte bevillinger, love og andreforskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanligpraksis.En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevisfor de beløb og oplysninger, der er anført iårsrapporten. De valgte handlinger afhænger af revisorsvurdering, herunder vurderingen af risikoen forvæsentlig fejlinformation i årsrapporten, uanset omfejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl.Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller,der er relevante for Nordsøfondens udarbejdelseaf en årsrapport, der giver et retvisende billede.Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger,der er passende efter omstændighederne, men ikke atudtrykke en konklusion om effektiviteten af Nordsøfondensinterne kontrol. En revision omfatter endviderevurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksiser passende, og om ledelsens regnskabsmæssigeskøn er rimelige, samt en vurdering af den samledepræsentation af årsrapporten. Revisionen omfatterdesuden en vurdering af, om der er etableret forretningsgangeog interne kontroller, der understøtter, atde dispositioner, der er omfattet af regnskabet, er ioverensstemmelse med meddelte bevillinger, love ogandre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanligpraksis.44Revisionserklæring


Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbeviser tilstrækkeligt og egnet som grundlag for voreskonklusion.Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.KonklusionDet er vores opfattelse, at årsrapporten giver et retvisendebillede af Nordsøfondens aktiver, passiver ogfinansielle stilling pr. 31. december 2012 samt af resultatetaf Nordsøfondens aktiviteter og pengestrømmefor regnskabsåret 1. januar -31. december 2012 i overensstemmelse med årsregnskabslovenog anerkendt regnskabspraksis forbranchen. Det er ligeledes vores opfattelse, at der eretableret forretningsgange og interne kontroller, derunderstøtter, at de dispositioner, der er omfattet afregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger,love og andre forskrifter samt med indgåedeaftaler og sædvanlig praksis.København, den 17. maj 2013RigsrevisionenLone StrømRigsrevisorMichael KubelKontorchefRevisionserklæring45


46 Licensoversigt


LicensoversigtLicensoversigt47


Licenser med deltagelse af Nordsøfonden pr. april 2013Licens Tildelingsår Selskaber/(*)Operatør Areal km 21/62 1962/2012 36,8 % Shell Olie og Gasudvinding Danmark BV, filial 1699,7DUC31,2 % A.P. Møller-Mærsk A/S20 % Nordsøfonden12 % Chevron Denmark Inc., filial0 % Mærsk Olie og Gas A/S (*)1/06 2006 48 % DONG E&P A/S (*) 22,0Hejre Ext.20 % Bayerngas Petroleum Danmark AS20 % Nordsøfonden12 % Bayerngas Danmark ApS4/06a 2006 35 % Wintershall Noordzee B.V. (*) 326,0Spurv30 % Bayerngas Petroleum Danmark AS20 % Nordsøfonden15 % EWE Vertrieb GmbH4/06b 2006 80 % Wintershall Noordzee B.V. (*) 356,020 % Nordsøfonden5/06 2006 35 % Wintershall Noordzee B.V. (*) 333,0Ravn30 % Bayerngas Petroleum Danmark ASHibonite20 % Nordsøfonden15 % EWE Vertrieb GmbH7/06 2006 40 % DONG E&P A/S (*) 203,0Rau40 % RWE Dea AG20 % Nordsøfonden8/06a 2006 43,3 % Shell Olie og Gasudvinding Danmark BV, filial 289,7Luke36,7 % A.P. Møller-Mærsk A/S20 % Nordsøfonden0 % Mærsk Olie og Gas A/S (*)48Licensoversigt


Licens Tildelingsår Selskaber/(*)Operatør Areal km 28/06b 2006 36,8 % Shell Olie og Gasudvinding Danmark BV, filial 5,8Bo Syd31,2 % A.P. Møller-Mærsk A/S20 % Nordsøfonden12 % Chevron Denmark Inc., filial0 % Mærsk Olie og Gas A/S (*)9/06 2006 31,2 % A.P. Møller-Mærsk A/S 71,0Gita26,8 % PA Resources Denmark ApS20 % Nordsøfonden12 % Noreco Oil Denmark A/S10 % Danoil Exploration A/S0 % Mærsk Olie og Gas A/S (*)12/06 2006 64 % PA Resources UK Ltd (*) 229,0BroderTuck 20 % NordsøfondenLille John 8 % Spyker Energy ApS8 % Danoil Exploration A/S1/08 2008 55 % Danica Ressources ApS 6.418,025 % New World Resources ApS20 % Nordsøfonden0 % New World Resources Operations ApS (*)1/09 2009 55 % Danica Jutland ApS 2.439,125 % New World Resources ApS20 % Nordsøfonden0 % New World Operations ApS (*)2/09 2009 55 % Danica Jutland ApS 1.666,325 % New World Jutland ApS20 % Nordsøfonden0 % New World Operations (*)Licensoversigt49


Licens Tildelingsår Selskaber/(*)Operatør Areal km 23/09 2009 35 % DONG E&P A/S (*) 51,3Solsort 30 % Bayerngas Danmark ApS20 % Nordsøfonden15 % VNG Danmark ApS4/98 2009 50 % DONG E&P A/S (*) 62,9Solsort 30 % Bayerngas Danmark ApS20 % Nordsøfonden15 % VNG Danmark ApS1/10 2010 80 % Total E & P Denmark B.V. 2.971,720 % Nordsøfonden2/10 2010 80 % Total E & P Denmark B.V. 2.288,920 % Nordsøfonden1/12 2012 80 % DONG E&P A/S20 % Nordsøfonden 288,31/13 2013 80 % Nikoil Limited20 % Nordsøfonden 3.633,550Licensoversigt


Tilbagelevering af licenserPå baggrund af resultaterne fra de gennemførte aktiviteter er følgende licenser/delområder tilbageleveret tilstaten i 2012 eller i starten af 2013.• Licens 1/05 (PGNiG og Nordsøfonden)• Licens 2/05 (Noreco Oil Denmark A/S, Elko Energy A/S og Nordsøfonden)• Licens 2/07 (GMT Exploration Company Denmark ApS, JOG Corporation, Armstrong Dansk LLC,DunrayLLC, Jimtown Rach Corp. og Nordsøfonden)• Licens 1/11 (Noreco Oil Denmark A/S, Elko Energy A/S og Nordsøfonden)Licens 4/06 og Licens 8/06 er delt i to dele med hver sin gruppe af rettighedshavere.Licensoversigt51


Nordsøfondens licensdeltagelseNordsøfondens licensdeltagelse3° 6° 9° 12° 15°Åben Dør område58°Licencer med 20 % deltagelse af NordsøfondenA.P. Møller - Mærsk Eneretsbevilling med20 % deltagelse af Nordsøfonden fra 9. juli 2012Licenser uden deltagelse af Nordsøfonden58°57°6° 15'1/1057°56°1/09 2/0956°2/101/1355°55°1/0854°April 2013


Amaliegade 45, 1. sal1256 København KTlf.: +45 7226 5750nordsoefonden.dk

More magazines by this user
Similar magazines