13.07.2015 Views

Pensum, A&O 4 semester 2010 - For Studerende

Pensum, A&O 4 semester 2010 - For Studerende

Pensum, A&O 4 semester 2010 - For Studerende

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>Pensum</strong>Arbejds- og organisationspsykologi4. <strong>semester</strong>, forår <strong>2010</strong>Andersen, L.P. (2007). Arbejdsrelateret stress – fra symptomer til et komplekst samspil. Tidskriftfor Arbejdsliv, 11-27 (16 sider).En teoretisk gennemgang af arbejdspsykologiske forskningsmetoder og teorier. Der fremføres kritikgældende stress teorier, idet de hævdes, at de ikke kan indfange den kompleksitet, i hvilkenarbejdsrelateret stress opstår.Agervold, M. (1998). Stress forudsætninger: Transaktioner individ-miljø. I (M. Agervold): Detpsykosociale arbejdsmiljø, kap 4 92-113. 11 sider.En grundig gennemgang af transaktionstanken, som har stor betydning i forhold til forståindividuelle forskelle i belastningsreaktioner på arbejdspladsen.Arthur, A. (2005). When stress is mental illness: A study of anxiety and depression in employeeswho use occupational stress counselling schemes. Stress and Health, 273-280 (7 sider)En artikel, der illustrativt beskriver, hvilke belastninger symptomer ansatte i en større organisationkan udvikle. Belastningssymptomerne er målt med velvaliderede måleinstrumenter.Beulens, M., Van den Broeck, H., Vanderheyden, K., Kreitner, R., & Kinicki, A. (2006).Organizational Behaviour (3rd ed.). McGraw-Hill. Heri kap. 5 + 6 (pp. 171-250) (81 sider)Grundbogskapitler om jobmotivation. Her gennemgås en række af centrale teorier om emnet, opdelti ’indholdsteorier’ (kap. 5) og procesteorier (kap. 6).Bramel, D., & Friend, R. (1981): Hawthorne, the myth of the docile worker, and class bias.In: American Psychologist, 1981, 36, 867-878. (11 sider)I denne artikel bliver der rejst en kritik i forhold til Hawthorne studiet. Denne tekst kan med fordellæses i sammenhæng med Sonnenfeld (1985).Bratton, J. & Gold, J. (2003). Human Resource Management. Theory and Practice (3rd ed.). NewYork: Palgrave. Kap. 1, pp. 3-37 (34 sider)En introduktion til HRM der giver en kortfattet oversigt over centrale modeller og forståelser afHRM, herunder hvilken rolle HRM spiller i organisationer og hvilke aktiviteter der er associeretmed HRM.Briner, R. B., Harris, C. & Daniels, K. (2004). How do work stress and coping work? Toward afundamental theoretical reappraisal. British Journal of Guidance & Counselling, 32, (2), 223-234(11 sider).Det er forfatternes hovedpointe at stressorer ikke kun eksisterer ” out there” og påvirker individet ien årsags – virkningsrelation. Artiklen diskuterer hvorvidt individet også selv skaber sit job oghvorledes individet forsøger at skabe mening ud af selv belastende arbejdsforhold.


Burch, G.ST.J., Andersen, N. (2008): Personality as a Predictor og Work-Related Behavior andPerformance: Recent Advances and Directions for Future Research. In: International Review ofIndustrial and Organizational Psychology,Volume 23, pp 261-307 (47 sider)Teksten belyser, hvorledes personligheden spiller ind i forhold til at forstå medarbejdernes adfærd iorganisationer. Der er bl.a. fokus på personlighedstræk, job performance og anvendelse afpersonlighedspsykologi i relation til arbejds- og organisationspsykologisk forskning og praksis.Bultmann, U., Kant, I.,J., Van der Brandt, P. A., & Kasl, V. (2002). Psychosocial workcharacteristics as risk factors for the onset of fatigue and psychosocial distress: Prospective resultsfrom the Maastricht Cohort Study. Psychological Medicine, 32, 333-345. 12 sider.Et grundigt studie fra Holland, som identificerer hvilke psykosociale faktorer i arbejdsmiljøet sommed stor sandsynlighed kan føre til belastningsreaktioner som kronisk træthedssyndrom ogpsykologisk stress for de fleste ansatte.Cherns, A. (1976). The Principles of Sociotechnical Design. Human Relations, 29 (8), 783-792(9 sider)Artiklen præsenterer 9 principper til at designe sociotekniske systemer ud fra. Principperneindikerer, at analyse, forberedelse og implementering af et socioteknisk design hviler påorganisationens medlemmer.Cooper, C., L., Dewe,P. J., & O`Driscoll, M. P. (2001). A special form of strain: Job-relatedburnout. In: Cooper, C., L., Dewe,P. J., & O`Driscoll, M. P. (Eds.). Organisational stress. AReview and Critique of Theory, Research and Applications. (pp. 79 – 117) Sage Publications. (38sider)Artiklen er en oversigtsartiklen om belastningssyndromet Udbrændthed. I 1970’ere blev der stortset ikke publiceret een artikel om udbrændthed, mens der de sidste år er blevet publiceret fleretusinde artikler, der belyser dette fænomen. <strong>For</strong>skellige definitioner og modeller præsenteres,risikofaktorer på individ og organisatorisk niveau beskrives og mangler i den eksisterende videnanalyseres.Delbridge, R. (2005). Workers under lean manufacturing. In: D. Holman, T.D. Wall, C.W. Clegg,P. Sparrow, & A. Howard (eds.), The Essentials of the New Workplace: A guide to the humanimpact of modern working practices. Chichester: John Wiley & Sons (pp. 15-33) (18 sider)Kapitlet beskriver og gennemgår videnskabelige undersøgelser samt diskuterer konsekvenserne forarbejderne af “lean production”.Fox, W.M. (1995). Sociotechnical System Principles and Guidelines: Past and Present. The Journalof Applied Behavioral Science, 31, 91-105 (14 sider)Artiklen giver et teori-historisk oprids og et bud på aktualiteten af socioteknisk systemteori. Dennetilgang anskuer organisationer som helheder bestående af sociale og tekniske komponenter iinteraktion med hinanden. Artiklen kan med fordel læses sammen med Trist og Bamforth (1951).


Gagne, M. & Deci, E.L. (2005). Self-determination theory and work motivation. Journal ofOrganizational Behavior, 2005, 26, pp. 331-362 (31 sider)I denne artikel gennemgås og anvendes Self-Determination Theory i forhold til jobmotivation.Handel, M.J. (ed.) (2003). Sociology of Organizations. Classic, Contemporary and CriticalReadings. Sage Publications. (pp. 1-51, 77-114) (87 sider)I denne samling er der originaltekster af Max Weber, Frederick W. Taylor, Harry Braverman, Burns& Stalker, fra Hawthorne-studierne og Douglas McGregor. Teksterne refereres bl.a. i Jaffee (2001),men de er sat på pensum, fordi direkte kendskab til originaltekster kan give et mere præcist billedeend rammerne af grundbøger muliggør.Honold, L. (1997): A review of the literature on employee empowerment. In: Empowerment inOrganizations, Vol.5 No. 4, 1997, pp. 202-212. MCB University Press (10 sider)Artiklen gennemgår begrebet ”empowerment”. Der sættes fokus på, hvordan forskellige teoretisketilgange har anskuet empowermentbegrebet og diskuterer fordele og ulemper ved disse.Jaffee, D. (2001). Organization Theory. Tension and Change. McGraw-Hill. Heri kap. 1-7 (i kap. 4er det kun side 64-73) (184 sider)Grundbog der gennemgår organisationsteoriens historiske udvikling set i lyset af spændingsfelter.Et felt er spændingen mellem mennesket set som passive objekter, der på styres versus mennesketsom aktivt og autonomt subjekt. Et andet felt er organisatorisk differentiering (forskelligefunktioner, roller, positioner, grupper/afdelinger) versus integration mellem disse forskelligheder.Kapitel 1 introducerer centrale begreber og teorier om organisationer, mens kapitel 2 handler omspændingsfelterne. I kapitel 3 beskrives den historiske udvikling begyndende med organiseringen iproduktionsorienterede fabrikker. Kapitel 5 skildrer organisationer som bureaukratier og rationelleinstrumenter. I kapitel 6 behandles nyere organisationsformer, og organisationer beskrevet somkultur- og læringssystemer belyses i kapitel 7.Jeppesen, H.J. (1995). Er Human Ressource Management et tveægget svært ud fra etarbejdsmiljøperspektiv. In: F. Bévort, P.E. Jensen og A. Prahl (eds.): Engagement i arbejdet –involvering i organisationer. København: Handelshøjskolens <strong>For</strong>lag (pp. 247-275) (29 sider)Artiklen diskuterer HRM i forhold til arbejdsmiljø i danske organisationer samt faldgruber ogudfordringer ved anvendelsen af HRM.Jeppesen, H.J. & Jønsson, T. (2009) Participation som organisatorisk praksis, Psyke & Logos,2009-2 (ca. 20 sider)Participation handler om at deltage i beslutninger med en grad af indflydelse. Teksten gennemgårførst mangfoldigheden i anvendelsen af participation for siden at identificere en række centraledimensioner, som participation kan variere på i den konkrete praksis. Dernæst søges enbegrebsafgræsning, der også inddrager formål med participation. Psykologien i participationanalyseres ud fra bl.a. selvbestemmelsesteorien (Deci & Ryan) og Banduras teori om agens.


Judge, T.A., Parker, S.K., Coolbert, A.E., Heller, D., & Ilies, R. (2001). Job Satisfaction: ACross-Cultural Perspective. In: N. Anderson, D.S. Ones, H.K. Sinangil, & C. Viswesvaran (eds.),Handbook of Industrial, Work & Organizational Psychology, Vol. 2. SAGE Publications, (pp. 25-52) (27 sider)Er de ansatte tilfredse med deres arbejde? Dette er et klassisk spørgsmål i A/O-psykologien. I denneartikel præsenteres teori om, hvad tilfredshed er, hvordan man kan undersøge det, og hvadtilfredshed kan menes at hænge sammen med – tilfredshed med sit liv generelt, produktivitet,ønsker om at forlade jobbet og mål for hvordan man tager ansvar for organisationens målsætninger(OCB). Da meget forskning i tilfredshed er fra USA behandles spørgsmålet om, hvorvidt denneforskning også er gyldig i andre lande.Le Blanc, P., de Jonge, J. & Shaufeli, W. (2008). Job stress and Occupational Stress. In (N.Chmiel, ed): An introduction to work and organizational psychology. Kap. 6. Blackwell Publising.30 sider.Kapitlet fokuserer relationen mellem arbejdets organisering og de ansattes helbred. De væsentligstestress teorier /modeller præsenteres og intervention på forskellige niveauer skitseres kort. Kapitletskal forstås som en indføring i dette felt.Locke, E.A. (1982) The Ideas of Frederick W. Taylor: An Evaluation. Academy of ManagementReview, Vol 7 (1), pp. 14-24 (10 sider)I denne tekst forsøger Locke at forsvare Taylors teori om Scientific Management. Den kan såledeslæses sammen med Taylor selv samt kritikerne (bl.a. Braverman, se også Jaffee).Meyer, J.P., & Allen, N.J. (1997). Commitment in the Workplace. Theory, Research and Application.Kap. 1-4, Sage Publications. (65 sider)Bogen er central i litteraturen omhandlende commitment. Commitment forstås her ud fra en trekomponent model med affektive, kontinuitive og normative aspekter. Udviklingen af commitmentbegrebet,konsekvenser af commitment samt en beskrivelse af, hvorledes commitment kan rette sigimod flere forskellige foci i organisationen udgør kapitlernes hovedområder.Sonnentag, S., Niessen, C., & Ohly, S.( 2004): Learning at Work: Training and Development. In:International Review of Industrial and Organizational Psychology, 2004 Volume 19 pp 249-291(42 sider)Denne tekst omhandler læring på arbejdet. Der diskuteres forskellige tilgange til at forstå læringsamt hvorledes dette kan anskues i en kontekst af arbejdslivet. Der diskuteres ligeledes, hvordanman i fremtiden kan sætte mere fokus på læring i arbejdslivet, både i relation til forskning ogpraksis.Sonnenfeld, J.A. (1985): Shedding Light on the Hawthorne Studies. In: Journal of OccupationalBehaviour, Vol. 6, No. 2 (Apr., 1985), pp. 111-130 (19 sider)


Artiklen sætter fokus på det klassiske Hawthorne studie. Det hævdes, at kritikkerne af studiet harmisforstået og fejlfortolket centrale aspekter af studiet. Artiklen gennemgår, hvorledes studiet erblevet debatteret igennem historien og hvilken betydning det har haft for organisationsteorien.Strauss, G. (1998). An Overview. In F. Heller, E. Pusic, G. Strauss & B. Wilpert (Eds.),Organizational Participation, Myth and Reality (pp. 8-39). Oxford: Oxford University Press. (31sider)I denne tekst introduceres der til begrebet ’participation’, tilgange, dimensioner og formergennemgås således. Teksten kan med fordel læses sammen med Jeppesen & Jønsson.Trist, E.L. & Bamforth, K.W. (1951). Some social and psychological consequences of thelongwall method of coal-getting: An examination of the psychological situation and defences of awork group in relation to the social structure and technological content of the work system. HumanRelations, 4, 3-38 (35 sider)Der er tale om et klassisk case studie, der analyseres med baggrund i socioteknisk systemteori, derer en tilgang, hvor organisationen anskues som en helhed af arbejdsproces-systemet og detsociale/psykologiske system. Casestudiet beskriver både kulminearbejdernes traditionellearbejdssystem i relation til det traditionelle sociale system og psykologiske konsekvenser afindførelsen af et mekaniseret/tayloristisk arbejdssystem.Womack, J.P. & Jones, T.J. (2003). Lean Thinking: Banish Waste and Create Wealth in YourCorporation (pp. 15-28). Free Press (13 sider)I denne tekst introduceres grundprincipperne i “lean production” ud fra et perspektiv, hvor ”lean”grundlæggende opfattes som positiv. Teksten kan med fordel læses sammen med Delbridge (2005).Yukl. G (2005). Leadership in Organizations (6th ed.). Prentice Hall. Kap. 3, 7 og 9. (98 sider)I de tre kapitler gennemgås tre hovedskoler inden for ledelsesteorien. Kapitel 3 omhandler denklassiske skelnen mellem opgave- og medarbejderorienteret ledelse. Kapitel 7 omhandlertrækteorier, hvor ledelse anskues som træk, attributter eller færdigheder ved lederens person.Kapitel 9 behandler karismatisk og transformationel ledelse, der er nyere tilgange, hvor flereaspekter fra de øvrige tilgange til ledelse kombineres. Tilgangene fokuserer på det karismatiskeeller visionære lederskab, hvor relationen mellem leder og følgere har en transformerende karakter,der rækker ud over den økonomiske udveksling, der ellers kendetegner forholdet.Total: 1040

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!