ÅRSBERETNING 2011-12 - Skoletjenesten

skoletjenesten.dk

ÅRSBERETNING 2011-12 - Skoletjenesten

Skoletjenestens årsberetning 2011-122Skoletjenestens bestyrelse og direktørkredspr. 1. april 2013:Anne Vang (formand), Borgmester, Børne- og Ungdomsudvalget, Københavns KommuneMargit Ørsted, Formand for Undervisningsudvalget, Frederiksberg KommuneHenrik Zimino, Borgmester, Tårnby Kommune / KKR HovedstadenBirgit Lund Terp, Næstformand for Kulturudvalget, Næstved Kommune / KKR SjællandElse Sommer, Adm. direktør, Børne- og Ungdomsforvaltningen, Københavns KommuneMikala Jørgensen, Kontorchef, Pædagogisk Service, Københavns KommuneInger Andersen, Børne- og Ungedirektør, Frederiksberg KommuneFlemming Olsen, Børne- og kulturdirektør, Herlev Kommune / BKF HovedstadenBjarne Voigt Hansen, Skolesektorchef, Lolland Kommune / BKF SjællandMorten Meldgaard, Direktør, Statens Naturhistoriske MuseumTinna Damgaard-Sørensen, Direktør, VikingeskibsmuseetStig Miss, Direktør, Thorvaldsens MuseumPoul Vestergaard, Leder af SkoletjenestenSkoletjenestens faste medarbejdere pr. 1. april 2013:Marie Damsgaard AndersenLinda Nørgaard AndersenJane BendixNana BernhardtMikkel BroeMarianne BomgrenMads Danker DanielsenJutta EberhardsLaura Dolberg ElkjærLine EsbjørnLouise FischerBente GarbersMichael Bo GyldendalRikke Rosenberg HansenKirsten HegnerPernille HjortMarie Broen JensenPernille Haugaard JensenPia JustesenMarlene KrammSissel Dreiøe LangkildeSteen LomholtHanne LopdrupVibeke MaderUlla Margrethe MadsenMia Lindegaard PedersenKim Hollesen PetersenUlla Hahn RanmarKari Eggert RysgaardLise SattrupMette Liv SkovgaardSidsel Risted StaunAne Riis SvendsenKit Lindved SværkeKatrine Noes SørensenSara TougaardKarsten Elmose VadHilde Østergaard© Skoletjenesten 2013 · www.skoletjenesten.dk


Skoletjenestens årsberetning 2011-1212sent om aftenen eller i skolernes formiddagspause. Ligeledes har detvist sig, at arbejdsbyrden i besøgsbestillingens åbningstid er lettetbetragteligt.Afslutningsvis har systemet været med til at løse nogle af depladsproblemer, som museet har oplevet på de dage, hvor der harværet rigtig mange skoleklasser. Dette er gjort ved at indsætte fastetidsintervaller mellem de forskellige undervisningsforløb og gruppebesøguden undervisning.I forbindelse med projektet er der blevet udfærdiget en rapport.foto: arbejdermuseet & aba.Learning MuseumSom del af Learning Museum har Skoletjenesten i efteråret deltageti to workshops med fokus på erfaringsudveksling og netværksdannelserinden for de deltagende institutioner. Vi har haft besøg af flerehistoriehold fra forskellige seminarier og etableret et fremadrettetsamarbejde med geografilærer Ditte Marie Pagaard fra Zahle og hendesgeografihold. Samarbejdet skal munde ud i idéer til geografiundervisningi udstillingen “Industriarbejdet” og danne platform for destuderendes indsamling af empiri til deres bacheloropgaver og deres«Praktik i andre skoleformer». Overskriften for Arbejdermuseets projekter således konceptualisering af samarbejdet mellem museet, destuderende og deres lærere med fokus på museets læringspotentialer.Pædagogisk netværkssamarbejde• Skoletjenestens medarbejdere har deltaget i studiegrupperne: NyNordisk Skole, Innovation og Læring samt Samarbejder med seminarier• En medarbejder har deltaget i seminaret om industrikultur ogundervisning af gymnasieelever i Herning• En medarbejder har været oplægsholder på et seminar medDanmarks Kongers Kronologiske Samling om undervisning påsociale medier• En medarbejder har holdt oplæg for studerende fra DPU (Materielkultur)© Skoletjenesten 2013 · www.skoletjenesten.dk


Kanslergadeforliget_TRYK.indd 1 17/09/12 10.56Skoletjenestens årsberetning 2011-1214Golden DaysI forbindelse med årets Golden Days festival har afdelingen udvikleten ‘undervisningsblog’ til erindringsdagen på Frederiksberg Runddel.Her vil to af afdelingens medarbejdere introducere de besøgende til,hvordan det var at være børn i 1950’erne, og i denne forbindelse legeklassiske lege fra 1950’erne.foto: arbejdermuseet & aba.Arkivformidling om Kanslergadeforliget 1933I forbindelse med flytningen af Arbejderbevægelsens Bibliotek ogArkiv til Tåstrup har museet iværksat et begyndende arbejde på atetablere et vidensrum på museet i Rømersgade, der har til hensigtat eksponere samlingerne i ABA. I forlængelse af dette projekt blevder i efteråret/foråret 2011-2012 iværksat et pilotprojekt om arkivformidling.Projektet havde til hensigt at afdække mulighederne for atetablere et forløb i arkivet, der skulle understøtte gymnasieelevernei eksamens- og projektsammenhænge. Ligesom ved udviklingen aftidligere projekter blev der taget afsæt i før, under og efter besøget påinstitutionen. Projektet mundede ud i et undervisningsforløb, der blevudviklet i tæt samarbejde med personalet ved ABA og gymnasielærerLars Visti Hansen fra Frederiksborg Gymnasium og HF. Forløbethar fokus på Kanslergadeforliget og skal vise eleverne, hvordan mankan arbejde kildekritisk med arkivets og bibliotekets samlinger om1930’erne. Erfaringerne er samlet i et notat, der skal ligge til grund forudviklingen af undervisningsforløb i arkivet.Kanslergadeforliget 1933– Arbejdsløshed, unge og demokratiValget af 1930’erne som historisk periode er en del af et større arbejde,der har til hensigt at sætte fokus på 80-årsjubilæet for indgåelsenaf Kanslergadeforliget i januar 2013. Der er i løbet af foråretudarbejdet et undervisningshæfte, «Kanslergadeforliget – arbejdsløshed,unge og demokrati», til folkeskolens udskolingsklasser samtet online-materiale, «Kanslergadeforliget – demokrati eller kaos», tilungdomsuddannelserne.1Arbejdsmiljø og erhvervsuddannelserneI løbet af efteråret/foråret 2011-2012 er der blev arbejdet på et nytundervisningsforløb henvendt til erhvervsuddannelsernes grundforløb.Forløbet foregår i udstillingen “Industriarbejdet” og handler omarbejdsmiljø. I den forbindelse har der løbende været kontakt medBo Jürgensen fra Københavns Tekniske Skole og Jakob Hjuler Tamsmarkfra Arbejdstilsynet. Det er meningen, at forløbet skal understøtteundervisningen i arbejdsmiljø på landets tekniske skoler. I løbet afseptember 2012 skal grundforløbshold ind på Arbejdermuseet for atefterprøve forløbet.© Skoletjenesten 2013 · www.skoletjenesten.dk


Skoletjenestens årsberetning 2011-1215ARKENMuseum for moderne kunstfoto: lars skaaning.På ARKEN har vi i skoleåret 2011/2012 fortsat vores arbejde medat styrke elevernes læring gennem samarbejdet mellem skole ogmuseum. Vi har styrket sammenhængen gennem et nyt format påundervisningsmaterialet: Dels det trykte materiale, der udvikles tilbrug på ARKEN og efterfølgende på skolen, og dels det netbaseredemateriale til brug før besøget. Materialerne er alle øvelsesbaserede,ligesom undervisningen på ARKEN.foto: treffpunkt berlin.SamarbejdeVi har sat fokus på samarbejde som en måde at styrke eleverneslæring på. Samarbejdet er indgået med læreruddannelsen, skoler,børnehaver og gymnasier gennem forskellige pædagogiske udviklingsprojekter.Efter nogle år, hvor vi har lagt flere ressourcer i outreach, oplevervi nu, at skolerne rækker ud efter os til forskellige udviklingsprojekter– alle med fokus på kreativitet.LæreruddannelsenVi startede 2012 med et praksisfællesskab med studerende fraKDAS, hvor de studerende og vores undervisere sammen skulle udvikletematiske forløb til samlingen. Kurset varede to dage og endtei en række gode bud på tematiske undervisningsforløb i samlingen.Samarbejdet mellem de lærerstuderende og vores undervisere styrkedebegge parter, da det rejste flere spændende pædagogiske ogkunstfaglige diskussioner og refleksioner.ARKEN undervisning er endvidere blevet projektdeltager i LearningMuseum.© Skoletjenesten 2013 · www.skoletjenesten.dk


Skoletjenestens årsberetning 2011-1216SkolerMed støtte fra Ishøj Kommune til 15 årlige kickstart-forløb (ugeforløbder udvikles, udføres og evalueres i samarbejde med lærere) for lokaleskoler har vi skabt et tættere samarbejde med de lokale skoler.Skolerne har eksempelvis som Ishøj Skole indskrevet ugekurser somen del af årsplan for både 5. og 7. årgang.Vi har etableret et tættere samarbejde med Vejlebroskolen, dergennem pædagogisk udviklingsarbejde i samarbejde med ARKENønsker at stimulere kreativitet og innovation gennem læreprocesser.BørnehaverUdvikling af forløb til daginstitutioner sammen med en pædagogiskkonsulent fra Ishøj Kommune samt sprogpædagoger og pædagogerfra udvalgte børnehaver.GymnasierI 2011 var Gitte Vang ansat i en løntilskudsstilling med særlig fokuspå samarbejde med gymnasier. Det førte til en række kickstart-forløb,særligt med afsæt i Olafur Eliassons “Din blinde passager”.UndervisningsmaterialePå baggrund af medborgerskabsprojektet har vi styrket vores undervisningved at anvende flerstemmighed, selvrefleksion og deltagelsesom metode. Dette har ført til en udvikling i vores undervisningsmateriale,hvor vi bevæger os fra et trykt materiale, der bruges både førog efter besøget, til undervisningsmaterialer bestående af• netbaseret lærervejledning• netbaseret undervisningsmateriale til eleverne før besøget• trykt materiale til brug på museet og efter besøget© Skoletjenesten 2013 · www.skoletjenesten.dk


Skoletjenestens årsberetning 2011-1217Dette skift har styrket samarbejdet med lærerne, da vores intentionerer blevet mere tydelige. Ikke blot formen er ændret, også indholdsmæssigter undervisningsmaterialerne og undervisningsforløbenebaseret på vores erfaringer fra medborgerskabsprojektet. Materialerog forløb er derfor blevet mere øvelsesbaserede, så eleverne i endnuhøjere grad selv skal undersøge, analysere og tolke. Selve undervisningsforløbeneer blevet skærpet gennem udvikling af undervisningsdesignog testforløb.Alle forløb er baseret på øvelser, så eleverne er aktive deltagere,og gennem arbejdet med forskellige blik er det vores mål at styrkeelevernes refleksivitet.Undervisningsmaterialerne til særudstillingerne er blevet udviklet,så de i højere grad er dialogiske, som en slags logbog, som elevernefår på museet. Det er blevet mere tydeligt for lærerne, hvad vi anbefaler,der skal ske før og efter besøget.Derudover har det skabt et fælles afsæt for vores mange undervisereog derved sikret en øvelsesbaseret tilgang til værkerne.KompetenceudviklingI skoleåret har vi arbejdet med undervisernes kompetenceudviklingvia flere forskellige indsatser:• Udvikling af dialogiske undervisningsmaterialer samt undervisningsdesign,der styrker en øvelsesbaseret tilgang til værkerne• Styrkelse af partnerskaber mellem underviserne• Studiekredse med fokus på deltagelse, flerstemmighed og selvrefleksion• Styrkelse af samarbejde med lærere, gennem kickstart-forløb• Styrkelse af underviserne gennem samarbejde med lærerstuderendeDe mange kickstart-forløb har styrket vores generelle undervisning.Disse forløb styrker vores kunstpædagogiske udvikling, dels gennemet styrket kendskab til lærer og elever, dels gennem udvikling af nyemetoder til undervisning. Eksempelvis har disse forløb styrket voresfokus på elevernes kompetencer og derved evner til at trække videnog læring fra en museumssammenhæng ind i deres skole og hverdagsliv.foto: lars skaaning.Daginstitutioner – nyt indsatsområdeDitte Jacobsen er ansat i løntilskud til at udvikle og afprøve forløb tildaginstitutioner. Vi har i samarbejde med pædagoger, pædagogiskekonsulenter og sprogpædagoger i Ishøj Kommune udviklet forløb tilbørnehaver. Vi har gennem et pilotprojekt udviklet nye forløb:• Kickstart-forløb til daginstitutioner• Korte forløb til daginstitutioner• Pædagogkurser© Skoletjenesten 2013 · www.skoletjenesten.dk


Andy Warhol & Jean-Michel Basquiat, Apples and Lemons, 1985. Courtesy: Galerie Thaddaeus Ropac Paris, Salzburg, Ulrich GhezziSkoletjenestens årsberetning 2011-1218Kompetenceudviklingskurser for lærereVi har gennem de seneste år intensiveret vores udbud af lærerkurser,så vi både afholder store introducerende kurser til forårs- og efterårsudstillingerog en række mindre workshops med særlig fokus på fxsamtidskunst og visuelle kompetencer, interkulturelle kompetencerog digital læring. I år udviklede vi et nyt produkt: et længerevarendekompetenceudviklingskursus for lærere. 6 billedkunstlærere fra IngridJespersens gymnasieskole deltog i et længere aktionslæringsforløb,hvor de både fik mulighed for at se og forholde sig til ARKENsundervisning samt udvikle og afprøve forløb hjemme på skolen. Flereaf ARKENs undervisere blev på skift inddraget i kurset, som blev megetlærerigt for alle deltagende parter.SærudstillingerI forbindelse med alle særudstillinger producerer ARKEN undervisningundervisningsmateriale opdelt i fire niveauer: indskoling, mellemtrin,udskoling og gymnasier. Vi vurderer de enkelte udstillingerslæringspotentiale og udvikler henholdsvis trykt og digitalt materialetil udvalgte niveauer.WARHOL & BASQUIAT3. september 2011 – 11. januar 2012Maleriet skal indeholde et eller flere af følgende elementer:● Billeder/motiver/tegn fra jeres hverdag.● Forskellige malemåder.● Gentagelser.● Overstregninger.WARHOL & BASQUIAT3. september 2011 – 11. januar 2012Undervisningsmateriale til alle fire niveauer.Gruppearbejde:● Lav et fælles maleri, der handler om jeres hverdag.Arbejdsmåde:● Maleriet skal males som en dialog, hvor I skiftes til at male.Inden besøget: Netbaseret materiale.Trykt undervisningsmateriale til brug på museet og efter besøgetFokus: Visuel dialog og iscenesættelse.DRONNING MARGRETHE II – FARVENS SJÆL28. januar – 1. juli 2012Undervisningsmateriale til indskoling og mellemtrin.Inden besøget: Netbaseret materiale indeholdende lærervejledningog elevopgaver.Trykt undervisningsmateriale udleveres på museet til anvendelse påARKEN og efter besøget.Fokus: Stimulering af visuelle og sproglige kompetencer.TREFPUNKT BERLIN12. maj – 22. juli 2012Et nyt omfattende E-museums-materiale til AT-forløb i gymnasietmed fokus på byer og magt tager afsæt i denne udstilling.Materialet udvikles i samarbejde med lærere og elever fra ØrestadensGymnasium og CPH WEST.© Skoletjenesten 2013 · www.skoletjenesten.dk


Skoletjenestens årsberetning 2011-1219DANMARKS AKVARIUMfoto: martin macnaughton.BesøgstalletAugust 2011 blev årets mest bemærkelsesværdige måned, idet skolernesinteresse for Danmarks Akvarium steg dramatisk. Årsagen var,at en målrettet økonomisk støtte fra Oticon Fonden til Akvariet gavskoler og daginstitutioner gratis adgang fra august 2011 og frem tiloktober 2012, hvor Akvariet flytter ud. Undervisningsbesøget stegsåledes i skoleåret 2011/2012 med 99 % og turbesøget med 137 %.Tallene skal ses på baggrund af et styrtdyk i turbesøget i de to foregåendeår og en tilsvarende moderat nedgang i undervisningsbesøgeti samme periode. Antallet af underviste elever kunne faktisk haveværet meget større, men kapaciteten kunne ikke følge med den storeefterspørgsel, som den gratis adgang gav. I de fleste uger var der kunledige eftermiddagstider, som i udgangspunktet er en uheldig tid pådagen for skoler.foto: Stephen Maze.Erfaringen med den markante stigning i besøgstallet kan ses somen indikator på prisens betydning for skolernes mulighed for at brugeSkoletjenestens tilbud. Et andet aspekt er, at der i perioden med højskolepris i forhold til årene forud viste sig en ændring i sammensætningen,således at der i denne periode var en væsentlig større andelaf klasserne, der kom fra privatskoler eller fra kommuneskoler i denærmest liggende kommuner omkring og nord for Charlottenlund,og desuden var der mange besøg af specialklasser med få elever.© Skoletjenesten 2013 · www.skoletjenesten.dk


Skoletjenestens årsberetning 2011-1220Omvendt, da der blev gratis adgang, skete en forskydning, så typiskeklasser fra Københavns og fra Vestegnens kommuneskoler igen udgjordeen stor andel. – For så vidt kan man vælge at opfatte forløbetsom et fuldskalaforsøg med skolepriser!Nye tilbudOticon Fondens tilskud gjorde det også muligt at udvide aktivitetsmulighedernei et samarbejde med publikumsformidlingen.Skoletjenestens planer for korte skolebesøg i det nye DanmarksAkvarium blev rykket frem, og der blev hurtigt tilrettelagt tilbud om“kort særoplæg” i forlængelse af dagens publikumsdemonstrationeller mulighed for en kort tur udendørs med en kyndig vejleder. Denye tilbud blev gjort til en del af publikumsformidlingen, som fik tilknyttetekstra arbejdskraft, dels til denne opgave, dels til at kunneadministrere et nyt elektronisk bestillingssystem.Ny samarbejdsaftaleDanmarks Akvariums nært forestående lukning og flytning til Kastrupfra november 2012 til marts 2013 medfører store forandringer. Skolefoto:stephen maze.Hidtil har Akvariet givet adgang til alle mod entré, men den gratisadgang kunne øge tilstrømningen så meget, at det ville opleves somen ulempe for alle besøgende. Så for at undgå for store støjgener ogtrængsel var det nødvendigt at begrænse antallet af klasser pr. dag.Ved bestilling på hjemmesiden kan lærerne nu selv se, om der erplads, og selv udskrive en gratisbillet enten til “besøg på egen hånd”eller til “kort særoplæg/udendørs tur”. Undervisning bestilles fortsattelefonisk, idet det oftest er nødvendigt med en del dialog ved bestillingenfor at indpasse Skoletjenestens tilbud i den enkelte klassesaktuelle undervisning.© Skoletjenesten 2013 · www.skoletjenesten.dk


Skoletjenestens årsberetning 2011-1221tjenestens fremtidige arbejdsvilkår kom derfor i fokus allerede i efteråret2011.Den hidtidige samarbejdsaftale mellem Skoletjenesten og Akvarietstammer fra 1983 og skulle af mange grunde genforhandles. Etafgørende moment i den forbindelse er, at Skoletjenesten i det nyeakvarium får udvidede faciliteter og derfor større kapacitet til at modtageskoler, der ønsker undervisning. I 2012 blev der arbejdet intensivtmed nybygningen af to forundringsrum med to sæt vandbordetil undervisningsbrug og et fælles rum med plads til Skoletjenestensegne dyr. Rummene er indrettet med forlæg i det nuværende og velfungerendeforundringsrum i Charlottenlund. Som noget nyt bliverder også indrettet et projektrum, foruden selvstændige basisfacilitetertil udendørs aktiviteter.I den nye aftale er det hidtidige gode interne samarbejde mellemAkvariet og Skoletjenesten videreført. Fx er tilladelsen til at gøre organiseretbrug af udstillingsdyrene til undervisningsformål fastholdt,og udvikling af undervisningen sikres, idet Skoletjenesten vil indgåsom en selvstændig enhed i Akvariets struktur. Der er desuden lagtvægt på at knytte forløbene tæt til udstillingen og de levende dyr.Ny bemandingBemandingsforholdene skal også ændres meget. I alle funktionerkommer der flere medarbejdere i Akvariet, og også Skoletjenestensbemanding udvides. Tanken er, at der i højere grad skal tilknyttesfaste undervisere i stedet for studenterundervisere, som i stigendegrad har haft svært ved at kunne undervise tilstrækkeligt meget i løbetaf en uge som følge af krav til mødepligt på studiet.Udviklingsmulighederne i det nye akvarium er skitseret og indebæreret arbejde med inddragelse af nye undervisningsformer ogudbygning af tilbuddene med nye emner. Til at varetage denne storeomlægning bliver der efter sommerferien 2012 tilknyttet en ny undervisnings-og udviklingsansvarlig, som også bliver hovedansvarlig forSkoletjenesten i Danmarks Akvarium.© Skoletjenesten 2013 · www.skoletjenesten.dk


Skoletjenestens årsberetning 2011-1222Danmarks Tekniske MuseumGenereltDer har i skoleåret 2011/2012 været et lille fald i besøgsstatistikkenpå cirka 200 elever. Det er ikke evident, hvad faldet skyldes, men detskal bemærkes, at transportmulighederne blev stærkt forringet pr. 1.januar 2012, da busserne i området blev omlagt. Efter en del indsigelserer det dog lykkedes fra 1. januar 2013 at få lagt flere buslinjertilbage til museet. Der har i foråret 2012 været en del snak om at flyttemuseet til området ved det gamle Helsingør Værft, efter at Siemenshar forladt området. Der forventes en afklaring af dette i løbet af efteråret2012.foto: DTM.“Hjem, kære hjem”I forbindelse med museets 100-årsjubilæum i november 2011 fik vien lokal 7. klasse fra Helsingør Lille Skole til at deltage i et større projekt,hvor klassen seks gange i løbet af tre uger besøgte museet, hvorde arbejdede med temaet innovation og fremtidens teknik. Efterfølgendeudarbejdede klassen prototyper på deres opfindelser i fremtiden,som blev udstillet i et separat udstillingslokale i forbindelse medmuseets jubilæumsudstilling “Hjem, kære hjem”.En gruppe etnologistuderende fra Københavns Universitet har lavetformidlingsprojekt til udstillingen med emnet “hvorledes kan maninddrage iPads i undervisningen?”.Til den nye udstilling er der udarbejdet et undervisningsforløb, derser på, hvordan hjemmets teknik har ændret sig i de sidste 100 år. Viser på de mere nære tekniske ting, vi omgiver os med til daglig, indenfor temaerne husholdning, hygiejne, kommunikation og underholdning.Hvordan opbevarede man mad før køleskabet, og er det rigtigt,© Skoletjenesten 2013 · www.skoletjenesten.dk


Skoletjenestens årsberetning 2011-1223at man i gamle dage genbrugte bleerne til de små børn? Hvorfor erden personlige hygiejne så vigtig, og er der en sammenhæng mellemat lugte godt og global opvarmning? Vi prøver Carmen Curlers ogoplever, hvad det vil sige at tage højfjeldssol. Vi ser på, hvad teknikkenhar betydet for vores forbrug af elektricitet, og undersøger,hvor mange forskellige ting en moderne smartphone kan i forholdtil en gammeldags telefon. Til sidst giver eleverne deres eget budpå fremtidens teknik i hjemmet. Hvordan tror eleverne, vi laver madi fremtiden, er telefonen overhovedet et fysisk apparat til den tid, ogkan det være, at vi går i bad, mens vi sover?Learning MuseumSkoletjenesten har deltaget i projektet Learning Museum i samarbejdemed læreruddannelsen Metropol, hvor vi har undervist lærerstuderendei museets arbejde. Efterfølgende har to af de lærerstuderendehenlagt deres praktik til museet, hvor de blev inddraget iudarbejdelse af forløb til museets nye jubilæumsudstilling.foto: DTM.Trafikuge 20+21Museets trafikuger i samarbejde med Helsingør Kommune og NordsjællandsPoliti var endnu en gang en stor succes. Der var i år afsat10 dage til trafikundervisningen, og alle dage var fuldt besat. HelsingørKommune er fortsat partner i projektet og ønsker til næsteår at udvide trafikundervisningen på museet, således at vi evt. ogsåudbyder et undervisningstilbud til 5. klasse i forbindelse med DenStore Cyklistprøve.Studiegrupper, ressourceområde og netværkSkoletjenestens medarbejder har deltaget i studiegruppen “Mobillæring” i 2011 og har i 2012 deltaget i studiegruppen “Før, under,efter”, hvor der er fokus på Skoletjenestens model med at udarbejde© Skoletjenesten 2013 · www.skoletjenesten.dk


Skoletjenestens årsberetning 2011-1224foto: dtm.forberende undervisningsmateriale og lægge op til, at skolerne kanarbejde videre med museumsbesøget tilbage på skolen.Som ressourceperson for digital læring har medarbejderen forsøgtat holde sig ajour med, hvad der sker på området, ved at følgemed i relevante fagblade samt deltage i seminarer og temadage. Isamarbejde med Museumsformidlere i Danmark har medarbejderenværet med til at planlægge en temadag om apps og museer for Skoletjenesteni september 2011. Efterfølgende blev der skrevet en artikelom Energikrisen på mobil til MiD magasin.Derudover er der blevet skrevet to artikler til et internetbaseretundervisningssite om natur/teknik til forlaget Clio Online. http://www.naturteknikfaget.dk/Medarbejderen deltog i CECA’s årsmøde i Zagreb og bidrog tilprogrammet med et oplæg om digital læring og brug af iPads.Derudover har medarbejderen deltaget i Det internationale formidlingsseminarNyborg, konferencen “Kom ind i industrien og udi undervisningen”, Museum Midtjylland, konferencen “Unge og Museer”,SMK, og MUSUND-konferencen Helsingør om Museernes Relevans.Udviklingsarbejde 2011/2012Et af de primære fokusområder for Skoletjenesten på Teknisk Museumvil fortsat være brugen af IKT i museumsundervisningen. Især vilder være fokus på, hvordan man kan etablere en model, hvor Skoletjenestensvision om forberedelsen til museumsbesøget, selve besøgetog et efterfølgende arbejde kan integreres i en digital form. Detteudviklingsarbejde vil ske i samarbejde med tre lærere fra Nordvestskoleni Helsingør. De indledende møder blev afholdt i maj og juni,og i løbet af efteråret vil klasser fra skolen og de tre lærere sammenmed Skoletjenestens medarbejder udvikle et nyt undervisningsforløbog et undervisningsmateriale tilpasset til Interactive White Boards.Besøg på museetI alt har 5.506 elever og lærere besøgt museet, heraf har 3.708 elever(162 klasser) deltaget i undervisningsforløb.© Skoletjenesten 2013 · www.skoletjenesten.dk


Skoletjenestens årsberetning 2011-1225Det NationalhistoriskeMuseum på Frederiksborg slotBesøgstalBesøget ligger på linje med sidste års besøgstal. Der er stadig storspredning i aldersfordelingen med en jævn fordeling på indskoling,mellemtrin og udskoling. Endvidere er det glædeligt, at vi fortsat harmange af de yngste elever i folkeskolen og et stigende antal børnehaver.Desuden er der fortsat en pæn andel fra ungdomsuddannelserne.Brygger J.C. Jacobsen. Malet i væksthuset “Pompeji”i boligen på Carlsberg af August Jerndorff 1886.Foto: F. Hendriksens Eftf..SærudstillingerÅrets særudstillinger har været meget velegnede i undervisningssammenhæng.I september blev museets stifter fejret med udstillingen“Patriot og verdensborger. Brygger J.C. Jacobsen 200 år”. Udstillingenbelyste J.C. Jacobsens baggrund som brygger i guldalderensKøbenhavn, hans flytning af bryggeriet til Valby og grundlæggelsenaf Carlsberg i 1847. Man fulgte ham derefter på rejse i Europa, hvorhan opsøgte det nyeste inden for ølbrygningens metoder og desudenfik tid til at dyrke interessen for historiske monumenter og kunst. Ethovedpunkt i udstillingen var brygger Jacobsens store indsats forFrederiksborg Slots genrejsning efter branden 1859, hans inspirationtil museet samt hans tanker og visioner for det. Takket være Jacobsensomfattende donationer blev slottet indrettet til museum, og påhans initiativ blev Det Nationalhistoriske Museum i 1878 stiftet somen selvstændig afdeling af Carlsbergfondet. Undervisningstilbuddettil folkeskolens mellemtrin og udskoling samt til ungdomsuddannelsernefokuserede bl.a. på bryggeriets udvikling fra håndværk til industri,og hvordan det skabte grundlaget for Jacobsens eneståendemæcenvirksomhed og for hans storstilede realisering af museet. Tilbelysning af disse problemstillinger blev der udgivet et emneark ombrygger Jacobsen og Frederiksborg Slot, som indgår i Skoletjenestensfaste tilbud om museet.I december blev der udformet et undervisningstilbud for folkeskolensyngste elever og mellemtrinnet om “Alverdens jul”, som medudgangspunkt i museets samlinger belyste juletraditioner fra mangelande. Omviseren var i historisk renæssancedragt til lejligheden ogmedbragte karakteristiske krydderier fra julens bagværk til demonstration.I januar 2012 åbnede særudstillingen i anledning af regeringsjubilæet“Regent i 40 år. Dronning Margrethe II 1972-2012”. Undervisningstilbuddetrettede sig mod mellemtrinnet, udskolingen og ungdomsuddannelserneog beskæftigede sig med styreformer i Danmark fra© Skoletjenesten 2013 · www.skoletjenesten.dk


Skoletjenestens årsberetning 2011-1226enevælden til det konstitutionelle monarki. Udstillingen belyste udviklingenaf monarkens rolle efter junigrundloven 1849, hvor parlamentarismensindførelse i 1901 ændrede kongens mulighed for selvat udpege regeringen. Påskekrisen i 1920 var sidste gang, hvor kongenblandede sig i politik. Ved genforeningen i juli 1920 og under besættelsenfik kongen en ny betydning som nationalt symbol på grundaf sin daglige ridetur i København. Undervisningstilbuddet beskæftigedesig endvidere med udviklingen i Danmark gennem de fire årtiersiden 1972 og belyste Dronningens mange opgaver som statsoverhoved,der i udstillingen blandt andet blev skildret gennem love medDronningens underskrift, manuskriptet til nytårstalen, en opdækningfra nytårstaflet, gallakjoler og gaver fra statsbesøg.I maj åbnede særudstillingen “Krig og kunst” med to kvindeligekunstnere, der har haft lejlighed til at gøre studier på krigsskuepladseni Afghanistan og Libyen. Mathilde Fengers billeder af de danskesoldaters opgaver i Afghanistan og Simone Aaberg Kerns indtryk afflyvevåbnets indsats i Libyen var kernen i det undervisningstilbud,som blev udformet til folkeskolens ældste klasser og ungdomsuddannelserne.Børnenes Danmarkshistorie med udstillingen “Christian IV – barn ogkonge” har også i år haft stor søgning ikke mindst fra de yngste årgange.Martin Bigums fire historiemalerier om Christian IV’s barndomog opdragelse til at blive konge er fulde af fortællinger og pointer,som børn sætter pris på, og i undervisningen berøres emner somdatidens overtro, familierelationer, barnepleje og skolegang. Udstillingensstyrke er de mange forskellige aktiviteter, som især appellerertil indskolingen. Størst interesse har de barnedragter, der er kopieretefter museets portrætter af Christian IV og hans familie. Her kan eleverneprøve en renæssancedragt eller en rustning og derved bedreleve sig ind i en anden tid, men der er også mulighed for at skrivemed fjerpen som på Christian IV’s tid. Der eksperimenteres i år medudviklingen af nye forløb med mere rollespilslignende elementer.Christian IV. Malet af Karel van Mander, 1643.Den faste udstillingSkoletjenestens faste tilbud bliver løbende gennemgået og revideret.Ud over det nye emneark om brygger Jacobsen og Frederiksborg erder i år blevet udformet et nyt materiale om Besættelsen, der beståraf emne- og arbejdsark til udskolingen og ungdomsuddannelserne.Det knytter sig til det eksisterende materiale om Danmark i det 20.århundrede og giver større mulighed for at arbejde med temaer somhistorieopfattelse og kildekritik.Der er blevet arbejdet med at udforme et nyt tilbud til børnehaveri forlængelse af de pædagogiske læreplaner for daginstitutionsområdet.Det er tanken at give forløbet et mere legende præg og at gøredet konkret ved anvendelse af rekvisitter.© Skoletjenesten 2013 · www.skoletjenesten.dk


Skoletjenestens årsberetning 2011-1227Særlige arrangementerForsøget med rollespil og aktiv inddragelse af eleverne er fortsat medundervisningstilbuddet “Kom i audiens hos kongen”, som nu indgåri de faste tilbud på museet. Det har fungeret fint i kombination medundervisningen og Skoletjenestens skriftlige materiale om enevældensindførelse. Der arbejdes derfor videre med at udvikle undervisningstilbud,som i højere grad inddrager eleverne og fungerer mereaktiverende.Kommende projekterfoto: mew.I foråret er der arbejdet med udformningen af tilbud i forbindelse medefterårets store særudstilling, som kommer fra Beijing i Kina, hvorFrederiksborg udstillede i 2008. “Kinesisk besøg. Et kejserligt paladspå Frederiksborg” skildrer Prins Gongs Palads, som er Kinas enestebevarede fyrstelige residens fra Qing-dynastiets tid. Udstillingenviser livet i paladset i sidste halvdel af 1800-tallet, hvor prins Gong,der var kejserens broder, fungerede som udenrigsminister i Kina. Udfra portrætter, fotografier, møbler, dragter og andre kunstgenstandebelyses funktionerne i et kinesisk kejserligt palads med tilhørendehave. Haven rummer blandt andet et teater fra 1700-tallet, som visereksempler på Peking-operaens forestillinger. Undervisningstilbuddetfor mellemtrinnet, udskolingen og ungdomsuddannelserne beskæftigersig med handelsmæssige og diplomatiske forbindelser mellemDanmark og Kina i det 19. århundrede og belyser forskellene på kinesiskog europæisk kultur.I efteråret får Skoletjenestens undervisningstilbud om Christian IV, Deslesvigske krige og Besættelsen fornyet aktualitet i forbindelse medmuseets historiedyst for skoler, som netop omhandler de nævnteemner – ikke mindst inspireret af sommerens særudstilling “Krig ogkunst”.Der arbejdes fortsat med portrættet, som er et vigtigt indsatsområdepå museet, der løbende udvikles med nye metoder i fortolkningenaf portrætter fra alle epoker. I foråret 2013 kommer der igenfokus på det helt moderne portræt, når museet afholder portrætkonkurrencenog uddeler Brygger J.C. Jacobsens portrætpris.Endelig fortsætter planlægningen af et nyt undervisningslokale,som kan bruges hele året. Der arbejdes med at konkretisere og udvikleplanerne gennem forsøg med nye undervisningsformer på hovedslottet,fx rollespil og portrætkufferten med begreber og redskaber tiltolkning af portrætter.© Skoletjenesten 2013 · www.skoletjenesten.dk


Skoletjenestens årsberetning 2011-1228FILM-XI skoleåret 2011/2012 er der blevet gennemført store projekter – bådelokalt, internationalt og online.Lokalt er der blevet afprøvet og indført nye undervisningsaktiviteter,og der er sket en intern omstrukturering med henblik på at styrkeden tekniske ledelse og driften af de fysiske studier.Internationalt har Skoletjenestens UUM’er været pædagogiskansvarlig for to udlån af FILM-Y i forbindelse med EU-formandskabet.Online er der blevet udviklet nye digitale undervisningsmaterialeri form af et filmpædagogisk animationssite og et klippesite til grundskolen.Efterspørgslen på skolebesøgene i 2011/2012 var stor. Alle udbudtefaste besøg blev booket, og der blev desuden booket 14 skolebesøguden for åbningstiden til en merpris.Vi oplevede en særlig stor efterspørgsel på de nyudviklede heldagsforløbSe film – lav film, der blev udbudt alle torsdage (undtagenunder temauger). UUA’eren har sammen med de ansatte evalueretog videreudviklet forløbet, således at der nu hver torsdag kan vælgesmellem to forløb, Filmens virkemidler og Den gode historie påfilm. Da vi åbnede bookingen for efteråret 2012 i maj måned, blevdette forløb hurtigt udsolgt, og lærernes efterspørgsel skyldes primært,at eleverne får praktiske fortælleredskaber, hvilket falder i godtråd med Fælles Mål. Blandt de faste korte forløb er der ligeledesmest efterspørgsel på forløbet Dramaturgi, der understøtter elevernespraktiske fortælleredskaber.Efterspørgslen på temaugerne i 2012 var ikke overvældende. Læfoto:DFI.Lokale aktiviteter – undervisning© Skoletjenesten 2013 · www.skoletjenesten.dk


Skoletjenestens årsberetning 2011-1229foto: DFI.rerne lader ikke til at kende til vore temauger på forhånd, men kansom regel “overtales” til at vælge et temaforløb for at få en tid. Enenkelt temauge valgte vi at aflyse, Filmen som æstetisk fortælling, daingen lærere viste interesse for denne.Temaugerne er dog essentielle for vores undervisningspraksis, davi her afprøver nye metoder, udfordrer rammerne og får inspirationfra eksterne undervisere. Specielt havde vi to rigtig gode temauger:Improvisation og Film uden ord. I improvisationstemaugen kom eleverneuforberedte, og en skuespiller gennemgik en række skuespillerøvelsermed eleverne som optakt til, at de skulle “lege” en historiefrem. Det gav en god læreproces med høj koncentration og opmærksomhedpå, hvad kammeraterne kunne bidrage med. I Film uden ordvar dialog forbudt. Det gav stor opmærksomhed på de visuelle virkemidleri filmen, på kropssprog samt på effektlyd og musik.Børnehavebesøgene, der blev udbudt hver torsdag morgen, varlangtfra fuldt belagt. Vi har brugt meget tid på at være i dialog medpædagogerne både før og efter besøgene, og der er stor tilfredshedmed forløbene. Erfaringerne er blevet diskuteret, og forløbene harnu fundet en mere fast form. Der er udviklet forberedelsesmaterialer,således at Skoletjenesten fremover kan fokusere mere på at udbredekendskabet til, at tilbuddet eksisterer. Besøgene blev i skoleåret2011/2012 markedsført som en del af Børnebiffens program, og derudoveromtalt i vores netværk. Fra august 2012 er der blevet tilknytteten universitetspraktikant på de lokale aktiviteter til børnehaver,hvis primære opgave bliver at markedsføre tilbuddet og etablere etnetværk blandt filminteresserede pædagoger, børnehaver og pædagogseminarer.foto: DFI.Lokale aktiviteter – organisering og driftDFI har i løbet af det forgangne år ændret organiseringen, således at dentekniske ledelse nu påhviler IT-afdelingen i stedet for Filmværkstedet.Overleveringen har været grundig og konstruktiv. Driftsbudgettetsamt aftalerne med eksterne tekniske samarbejdspartnere er pr. januar2012 overflyttet til IT, og der er nu ansat en projektleder, derbl.a. har fået til opgave at lede en proces med gennemgribende moderniseringaf den tekniske platform. Skoletjenestens UUA’er bliver iefteråret 2012 nøgleperson i formuleringen af kravspecifikationen forprojektet, men vil i udviklingsprocessen fungere som konsulent.Internationale aktiviteterDFI har haft et stort ansvar inden for international kulturudvekslingi forbindelse med EU-formandskabet 2012. I den forbindelse blevFILM-Y udvalgt til et af de projekter, der skulle repræsentere Danmarkinternationalt, og studiet blev udlånt til Belgien i februar og Rumænieni maj. Skoletjenestens UUM’er har i den forbindelse haft ansvarfor at udvikle pædagogiske forløb, oplære lokale medarbejdereog i øvrigt koordinere samarbejdet med de lokale institutioner, der© Skoletjenesten 2013 · www.skoletjenesten.dk


Skoletjenestens årsberetning 2011-1230skulle modtage studiet. UUM’eren er i den forbindelse blevet frikøbtfra sine undervisningsaktiviteter af DFI for at kunne afsætte den nødvendigetid til opgaven.Det har været en givende proces at opleve studiet og det pædagogiskekoncept blive udfoldet i andre rammer og erfare, hvordanprofessionelle undervisere fra andre skoletraditioner har tilrettelagtundervisningen i vores velkendte studie.Online-aktiviteterSom nævnt i sidste årsberetning fik Skoletjenesten i juni 2011 enbevilling på 289.000 kr. fra Undervisningsministeriets Tipspulje. Denoprindelige ansøgning blev som følge af afslaget fra Egmontfondenomformuleret. Efter godkendelse heraf blev der i oktober sat gang iudviklingen af et animationssite med et værktøj udviklet til at kunnebetjenes helt ned i indskolingen, en række elevrettede undervisningsfilmom animationsteknikker samt en lærervejledning med forslag tilskoleforløb omkring produktion af animationsfilm. Aktiviteten blevlanceret maj 2012 og bliver nu formidlet og tænkt ind i aktiviteter, derrækker uden for de fysiske FILM-X studier.Sideløbende er klippeværktøjet blevet færdigudviklet og lanceresmed en række øvelser, hvor elever klipper deres egne versioneraf scener fra professionelt producerede film. Værktøjet er bygget opomkring en skabelon, hvor der nemt kan uploades nyt lyd- og billedmateriale,og tanken er, at øvelseskataloget vil blive udbygget medto til fire nye titler om året. Værktøjet er suppleret af en lærervejledningog et teoretisk site om klipningens virkemidler med illustrativefilmklip.Målet med begge aktiviteter er at give skoler adgang til at kunnearbejde med hands on-filmproduktion i et veltilrettelagt filmpædagogiskflow, med materialer og vejledninger, der matcher en lærer, somikke har nogen erfaring med hverken filmteknisk udstyr eller produktionsplanlægning.© Skoletjenesten 2013 · www.skoletjenesten.dk


Skoletjenestens årsberetning 2011-1231Københavns BefæstningVi er glade for at kunne indlede denne årsberetning med endnu enelevstigning! For i skoleåret 2011/2012 var der små 4.200 elever medude at få undervisning med Skoletjenesten Københavns Befæstning.I forhold til sidste skoleår er det en stigning på næsten 400 elever,hvilket vi er særligt glade for i år, da vi på grund af bygningsrestaureringeraf forterne kun i begrænset omfang har kunnet udbyde undervisningpå Kastrup Fort og Vestvolden i Rødovre. Derudover har visom sidste år haft undervisningsaktiviteter på Vestvolden i Hvidovresamt på Trekroner Søfortet.foto: Københavns Befæstning.Nye undervisningsforløbSideløbende med projekt- og driftsarbejdet udvikler vi fortsat nyeundervisningsaktiviteter i samspil med den brede række af samarbejdspartnerei projektet Københavns Befæstning. Vores fokus i udviklingenaf undervisningstilbud er fortsat de særlige faglige og pædagogiskepotentialer, som befæstningen som uderum og levendekulturarv giver. Vi har endvidere ønsket at kunne drage nytte af voreserfaringer med nye metoder og teknologier og at inddrage en brederepalet af fagligheder. Alt sammen så vores undervisning fortsat adskillersig fra, hvad læreren kan på egen hånd. Med ansættelsen af enny undervisnings- og udviklingsmedarbejder først i løntilskud, siden iprojektstilling, har vi fået mulighed for at fordybe os i nye faglighederog udvikle to forløb med afsæt i det naturfaglige område. Forløbeneer i afprøvningsfasen og vil i efteråret 2012 indgå i driften sammenmed et nyt rollespil.© Skoletjenesten 2013 · www.skoletjenesten.dk


Skoletjenestens årsberetning 2011-1232“Matematik i krig” – et mobilspilI første omgang blev forløbet udviklet i en spilramme, hvor elevernevar brikkerne, der skulle deltage i kampen om Kastrupfortet ved atløse forskellige matematiske opgaver. I foråret fik vi muligheden for atkonvertere spillet til et mobilspil. I det nye spil bliver eleverne udfordretpå matematiske kompetencer, strategiske evner og samarbejde,når de med mobilen i hånden skal bygge, bemande og forsvare fortetmod fjendtlige angreb. Spillets opgaver inddrager både det fysiskefort og forskellige matematiske eksperimenter, som når eleverne skali kasematten, eller når telefonen bliver en vinkelmåler. Spillet givereleverne indblik i matematikkens anvendelse og betydning for denhistoriske udvikling og bliver i efteråret 2012 versioneret til CharlottenlundFort.foto: bysted.“Naturdetektiverne” – et GPS-forløbForløbet foregår i Ejbybunkeren og på Vestvolden i Rødovre, og denhistoriske ramme er Den Kolde Krig, hvor truslen om en Tredje Verdenskrigog den altødelæggende atombombe truer. Eleverne bliverregeringens naturdetektiver, der skal rundt og undersøge naturenpå volden. For hvad vil det betyde for naturen, hvis Danmark bliverradioaktivt forurenet? Djeeo er spilrammen og læringsmidlet, hvoreleverne guider hinanden rundt via computer, GPS og mobiltelefoner.Herved skabes en struktur, hvor samarbejde og kommunikationbliver altafgørende, hvis eleverne skal nå at løse de naturfaglige opgaverpå volden, inden tiden løber ud! Dette undervisningsforløb tagerudgangspunkt i og understøtter udviklingen af elevernes socialekompetencer og har historie samt natur/teknik som fagligt fokus.“Mission Kold Krig” – rollespilI rollespillet “Mission Kold Krig” gennemspiller udskolingseleverneCubakrisen som diplomater, militærfolk, fredsforkæmpere og østeuropæiskedissidenter, mens de lærer om jerntæppet, atomkrig,våbenkapløb, nedrustningspolitik og om de to verdensmagters ideologier.“Mission Kold Krig” bygger videre på de gode erfaringer ogden positive feedback fra lærere og elever, vi har fået på vores førsterollespil “Rigets overlevelse”, der gik i drift sidste år. Rollespillet “MissionKold Krig” er udviklet i tæt synergi med de digitale installationeri oplevelsescenteret Ejbybunkeren på Vestvolden. Spillet brugerbunkerens kommandocentral, der er specialudviklet til Skoletjenesten,samt et stort, digitalt operationsbord med strategispil, film ogoriginalkilder, som Skoletjenesten har været medudviklere af. Spilletimplementeres efter Ejbybunkerens åbning i september 2012.Nye undervisningsmaterialerFire nye undervisningsmaterialer er blevet lanceret i 2011/2012. Kildekortspillet“Hverdagsliv i krigens skygge” kan bruges på tværsaf undervisningsforløb og kvalificerer dermed besøget i tråd med© Skoletjenesten 2013 · www.skoletjenesten.dk


Skoletjenestens årsberetning 2011-1233Skoletjenestens fokus på “før-under-efter”. Det gælder også for det16-siders materiale “Kilder til fortiden”, der knytter sig til forløbet“Kildekufferten” og er et eksamensforberedende arbejdshæfte omkildekritik til udskolingen. Trekroner har også fået sit eget on-locationmateriale “Kildekufferten” på seks sider, og til rollespillet “Rigetsoverlevelse” er udkommet et 12-siders undervisningsmateriale, “Systemskiftet1901”, der klæder eleverne fagligt på til at spille bønder,arbejdere og godsejere i kampen om demokrati og magt i samfundet.Alle undervisningsmaterialer er prioriteret trykt i stort oplag som forberedelsetil driftsorganisationen i 2013.Projektledelse og udviklingsarbejdeSkoletjenesten Københavns Befæstning er som projekt på vej i mål,og med rigtig mange projekter i gang har fokus været på at præcisere,afgrænse og levere. Procesledelsen af projektet har i det forgangneår derfor været markant opprioriteret for at skabe et godtafsæt for den snarlige driftvirkelighed. Projektets udviklingsarbejdeblev i den forbindelse delt i marts 2012 mellem en ny projektleder,der varetager det overordnede projektledelsesansvar, mens en UUAmedarbejdernu varetager den daglige procesledelse.Synlighed og markedsføringSom forberedelse til overgangen til drift har der i projektet været fokuspå styrket synlighed af Skoletjenesten Københavns Befæstning.Det har resulteret i:• Tre reklamefilm: Om befæstningens tilbud til hhv. indskoling, mellemtrinog udskoling. Filmene tager, i tråd med vores fokus påbrugerinddragelse, afsæt i brugernes oplevelser af undervisningen.Filmene kan ses på befæstningen.dk og skoletjenesten.dksamt indgår i en markedsføringsstrategi over for skoleledere, oger vist på det første af flere skoleledermøder. Et samarbejde medDSB er også opstartet for at eksponere vores undervisningstilbudi S-togene.• Uddannelsesforum 2011: Præsentation af vores digitale læringsspil.Interessen var så stor hos messens besøgende lærere ogbranchefolk, at vi er blevet udvalgt til at holde et 45-minuttersforedrag om befæstningens undervisningstilbud på Uddannelsesforum2012.• Ny hjemmeside med visuelt løft og øget brugervenlig, bookingformularog elevopgaver til alle undervisningstilbud.• Ny designlinje og logo.• Temadag om brugerinddragelse: Vores fokus på brugerinddragelsei befæstningens udviklingsarbejde har dannet baggrund foren temadag for 50 medarbejdere i Skoletjenesten.• Samarbejde med Københavns Kommunes Pædagogisk IT: Bl.a.© Skoletjenesten 2013 · www.skoletjenesten.dk


Skoletjenestens årsberetning 2011-1234et foredrag om vores digitale læringsspil for 40 koreanske lærereog medarbejdere fra det koreanske undervisningsministerium.• Artikler: I foråret blev en artikel om rollespillet “Rigets overlevelse”bragt i KK-bladet, mens en artikel af en ph.d.-studerende om voresrollespils store læringspotentiale blev bragt på videnskab.dk.• Nyhedsbreve og Direct Mail: Markedsføringen af befæstningensnye undervisningsaktiviteter er månedligt blevet eksponeret iSkoletjenestens nyhedsbrev samt via to årlige Direct Mail-henvendelsermed trykte A4-plakater til alle skoler i alle befæstningskommuner.• Kulturpakke-tilbud til befæstningskommunerne.Tværgående samarbejde i og omkring BefæstningsprojektetAf kortere projekter og tværgående samarbejder i årets løb kan følgendenævnes:• Planlægning af åbning af Oversvømmelsen i Dyrehaven med godt200 elever i august 2012 med Partnerskabet og Gentofte Kommune.• Planlægning af åbning af Ejbybunkeren på Vestvolden med godt350 elever i september 2012 med Partnerskabet og RødovreKommune.• Udvikling af mobilspillet “Koldkrigsspionen” til Ejbybunkeren medBysted A/S.• Udvikling af skattekort til Bagsværd Fort med Bysted A/S.• Udvikling af skattekort til Oversvømmelsen med Bysted A/S.• Projektudvikling af legeplads på Vestvolden ved Bystævneparkenmed Kræftens Bekæmpelse.• Projektudvikling af legeplads og skattejagt på Kastrupfortet medKøbenhavns Kommune.• Opstart af forskningssamarbejde med ph.d-studerende fra ÅrhusUniversitets Institut for Psykologi om læringspotentialerne i befæstningensundervisningstilbud (rollespil og mobilspil).© Skoletjenesten 2013 · www.skoletjenesten.dk


Skoletjenestens årsberetning 2011-1235foto: bysted.EjbybunkerenEtableringen af Ejbybunkeren som oplevelsescenter er en vigtigbase for fremtidig undervisning og har derfor været det centrale omdrejningspunktfor det tværgående samarbejde i 2011/2012. Skoletjenestenhar fast indgået i udviklingsgruppen og bidraget til bådebyggekoordination og det faglige indhold. Fokus har været at sikre,at bunkeren kan fungere som ramme for vores undervisning, hvilketkonkret har udmøntet sig i to skræddersyede lokaler til eleverne:Kommandocentralen med IT-faciliteter, verdenskort og originalkilder,udvalgt af Skoletjenesten, så det kvalificerer undervisningen, samtFortællerummet, der er en amfiscene med lyd- og lyssystem specialdesignettil undervisning.Årsagen til den høje prioritering af procesarbejdet i bunkeren hardesuden været at sikre gode driftmæssige forudsætninger for undervisningen.Det har udmøntet sig i en særskilt skolegarderobe, to storeaflåste depotrum, tre ekstra lokaler øremærket til skoletjenesteaktivitetersamt sikring af synergi med bunkerens øvrige formidling iforhold til afvikling af undervisningen.Ejbybunkeren indvies i september 2012, hvor vi på dagen bidragermed en skoleaktivitet for ca. 350 børn, samt i to weekender bidragertil børneaktiviteter hhv. i Rødovre Centrum og på Vestvolden.I den forbindelse har vi medudviklet opgavebogen “Min soldaterbog”og udbyder forløbet “Lejrliv” til børn.GarderhøjfortetSkoletjenesten indgik i februar 2012 en samarbejdsaftale med Experimentariumom drift af undervisningsaktiviteter på Garderhøjfortet,hvor Skoletjenesten får ansvar for udvikling og undervisning i dekulturhistoriske undervisningsforløb. Det konkrete udviklingsarbejdevar på standby i 2011 på grund af problemer med restaureringen affortet, men kunne genoptages i forsommeren 2012.DriftsorganisationKoordineringen af driftsopgaverne er stadig under løbende udvikling,og er fast arbejdsområde for en UUA. Det drejer sig om opfølgningpå bookinger, bemanding af undervisningsdage, henvendelser fralærere, indkøb af materialer og driftssamarbejde med eksterne samarbejdspartnerepå de forskellige lokationer. Driftsopgaven kræverstadig en del ressourcer at koordinere, idet vi fortsat ønsker at værefleksible samarbejdspartnere, der i projektperioden navigerer og tilpasseros en foranderlig hverdag, uden dog at lade skolerne mærkeuforudsigeligheden i planlægningen. I den fremtidige drift arbejder vifortsat på en højere grad af forudsigelighed og gensidig forpligtelsemed samarbejdspartnerne.Derudover er der i foråret blevet ansat 5 nye undervisere, sombetyder, at vi samlet har et underviserkorps bestående af 6 undervisere.I den forbindelse har en stor del af forårets opgaver handlet om© Skoletjenesten 2013 · www.skoletjenesten.dk


Skoletjenestens årsberetning 2011-1236oplæring i vores forløb, indkøring af gruppen, supervision og andensparring.Praktikanter og samarbejder med skoleverdenenTre praktikanter tog deres “Praktik i andre skoleformer” på Befæstningen.To studerende udviklede og afprøvede i efteråret opgaver iforbindelse med vores forløb “Forsvundet i tiden”, og forårets praktikantblev tilknyttet udviklingen af det nye matematikforløb på Kastrupfortet.Begge praktikforløb var en del af Befæstningens LearningMuseum-projekt, der i dette skoleår har haft som mål at styrkeBefæstningens håndtering af denne type praktikforløb. Learning Museumfortsætter og vil i det kommende skoleår have fokus på samarbejdetmed underviserne på lærerseminarierne og deres linjefagshold.Vi deltager ligeledes i den nye omgang “Turboforløb”, der er KøbenhavnsKommunens satsningsområde på faglig læsning. Tagensboskole er vores samarbejdspartner, og forløbet kører hele skoleåret.BemandingProjektleder Marie Damsgaard Andersen gik i marts 2012 på barsel.Ny projektleder er Kirsten Hegner, der varetager det overordnedeprojektledelsesansvar i forhold til budget, projektstyring samt overgangtil drift, mens Mette Liv Skovgaard som projektansvarlig for udviklingsprojektervaretager den daglige procesledelse og har ansvarfor samarbejdet med de tværgående projekter. Ane Riis Svendsen erfortsat ansvarlig for den stigende drift. Derudover blev en løntilskudsstillingbesat af Mads Danker Danielsen i november 2011, der fra majtil november 2012 blev til en projektansættelse.© Skoletjenesten 2013 · www.skoletjenesten.dk


Skoletjenestens årsberetning 2011-1237Københavns MuseumSkoleårets highlightsSkoletjenestens arbejde på Københavns Museum har været kendetegnetaf nye måder at arbejde og samarbejde på i organisationen ogud af organisationen.foto: Københavns Museum.I alt har 15.442 elever besøgt museet, været på byvandring eller væretdel af en workshop eller et undervisningsforløb. I år har vi prioriteretlængerevarende samarbejder og længerevarende forløb, hvilkethar givet dybde og bund i forløbene, men også mindsket antallet afelever på årsbasis.Derudover har Københavns Museum en række brugere af VÆG-GEN – og her har skoler og skolefritidsordninger også gjort størrebrug af VÆGGEN og dens muligheder for at skabe aktiv historie.Hvad sker der, når vi ikke kan se med øjnene?Elevernes sanser skærpes gennem øvelser, hvorsynet blindes. Her ser og sanser de i stedet for medfingerspidserne. foto: Københavns Museum.Skraldeudstilling og workshopsPå Kulturnatten åbnede museet udstillingen “SKRALD!”. Denne udstillinghavde de 10-12-årige som primær målgruppe, og derfor indgikSkoletjenesten som medtilrettelægger og -udvikler af såvel udstillingensom undervisnings- og publikumsprogram. I alle udstillingsafsnitblev der taget højde for flere læringsstile og tilgange til at tilegne sigen udstilling. Der var eksempelvis et puslespil, som underbyggededen faglige pointe om, at København er bygget på skrald, gennem entaktil interaktion. Viden om byens affaldslag åbenbarede sig først, nårman løftede brikkerne og aflæste farvekoderne. Et andet sted i udstillingenblev arbejdsvilkår konkretiseret gennem skraldespandsløft– vær stærk som en skraldemand og smidig som en okse! En øvelse,ikke mange – hverken store eller små – kan magte.I tilrettelæggelsen af undervisningsprogrammet gik Skoletjenestennye veje gennem en række samarbejder med en lang række andrefagligheder end museets egen. Gennem workshops kunne klasser gåpå opdagelse i deres skrald med deres sanser som udgangspunkt.I samarbejderne indgik professionelle dansere, musikere, kokke,skraldemænd og billedkunstnere. Workshopperne blev gennemførtbåde forår og efterår.Workshopdagene var heldagsforløb og gratis for folkeskolensmellemtrin. I uger, hvor vi ikke gennemførte workshops, tilbød vi almindeligdialogbaseret undervisning i udstillingen for indskoling, mellemtrinog udskoling.Projektet blev gennemført med bevilling fra Kulturstyrelsen. Erfaringerfra styrkede partnerskaber med eksterne partnere tager vi medvidere i det følgende skoleår.© Skoletjenesten 2013 · www.skoletjenesten.dk


Skoletjenestens årsberetning 2011-1238foto: Nicky Dahlerrup.Medborgerskabsprojektet og “Se på Sydhavnen!”Skoletjenesten og Københavns Museum blev inviteret til at deltagei 2. del af projektet “Museer som rum for medborgerskab” som detene af to kulturhistoriske museer. En invitation, vi sagde ja tak til, datilgangen og emnet understøtter de andre læringsmiljøer, vi alleredearbejder med på museet i vores outreach- og brugerinvolveringsarbejde.Projektet bygger på et internt samarbejde mellem Skoletjenestensundervisnings- og udviklingsansvarlige og museumsinspektør SarahGiersing om konkrete cases/projekter. København Museum valgte, atcasen i dette skoleår skulle være museets andet store outreach-projekt“Se på Sydhavnen”, hvor otte unge fra Sydhavnen har arbejdetmed at dokumentere deres egen bydel igennem fotografier. Projektethar i høj grad været tilrettelagt gennem formelle læringsprocesser. Ijuni 2012 sluttedes projektet af med en udstilling og to byvandringerudviklet af de unge. Undervejs har de unge deltaget i workshops forat styrke deres kompetencer inden for fotografi.Som en del af det overordnede projekt har vi arbejdet med, hvordande tre kompetencer om flerstemmighed, aktiv deltagelse og selvrefleksionkunne komme til udtryk i såvel projekt- og læreprocessensom i produkterne, de unge arbejder med undervejs. Vi ser frem til atdeltage i det kommende års arbejde med medborgerskab og inkluderendelæreprocesser på museer.Dette projekt er også støttet af Kulturstyrelsen.© Skoletjenesten 2013 · www.skoletjenesten.dk


Skoletjenestens årsberetning 2011-1239Åben arkæologisk udgravning og undervisningSkoleåret sluttede af med et brag af en åben arkæologisk udgravningpå Trianglen, hvor alle – også uddannelsesinstitutioner – måtte gravemed i de tre uger, udgravningen var åben.Udgravningen er en del af de store metroudgravninger, som museetforetager i disse år. Da museet gerne vil være åbent og imødefoto:Sandra Thielsen.Unges virtuelle KøbenhavnI januar og februar 2012 gennemførte Skoletjenesten et samarbejdemed Ørestad Gymnasium om en ny måde at lave historieundervisningi gymnasiet på. Igennem forløbet om de unges blik på Københavnstiftede to 1. g-klasser for første gange bekendtskab med historiei gymnasiet gennem projektet.Gennem 6 uger blev eleverne introduceret til kulturarvsdiskussioner,byen og historie som baggrund for egenproduktioner (film) omderes oplevelse af de vigtige steder i deres egen by.Forløbet bestod af 4 dele: 1) oplæg/workshops fra Skoletjenestenude på gymnasierne, 2) besøg af klasserne på museet: introduktiontil formidling som bevidst genre med teoretisk funderede valg, 3) enperiode med (egen)produktionstid på gymnasierne, hvor de to klasseri mindre grupper producerede en række 2-minutters portrætter afbyen, som de så og oplevede den, 4) fremvisningsdage, hvor Skoletjenestendeltog og kommenterede og gav feedback til eleverne.Til sidst uploadede eleverne deres film til VÆGGEN – museetsdigitale platform i byrummet – og indgår på denne måde i fremtidensdiskussioner om, hvad der er vigtigt for hvem og hvornår.Dette projekt er også gennemført takket være en bevilling fra Kulturstyrelsen.foto: Københavns Museum.© Skoletjenesten 2013 · www.skoletjenesten.dk


Skoletjenestens årsberetning 2011-1240foto: Københavns Museum.kommende og indgå i en dialog med københavnerne om, hvad det vilsige at bo i en by, blev der satset på at skabe denne unikke mulighedfor at grave med i en autentisk udgravning.Det var der over 2.000 københavnere, der sagde ja tak til – heriblandtfem folkeskoleklasser og fem gymnasieklasser, som alle deltogi en dagsworkshop. Undervisningen i det åbne byrum gav nogleunikke muligheder for at hive skolen ud af klasserummet, og denautentiske proces, som eleverne deltog i, gav en række refleksionerblandt børn og unge om historieformidling og historie generelt, sompå en gang var rørende og interessant at være del af.Andre formidlingsaktiviteter:Familier og børn i ferier, sommerbyvandringer og KulturnattenSkoletjenesten har alle årene været ansvarlig for undervisning og formidlingtil andre grupper på museet. Derfor arbejder vi med at skabesynergi mellem undervisningsaktiviteterne og den generelle formidling.Københavns Museum arbejder med aktiviteter i efterårsferier ogvinterferier for familier og børn. I de fleste tilfælde er tilbuddene tilfamilierne undervisningsforløb tilrettet til en mere uformel form.Hen over sommeren har museet tradition for at tilbyde alle københavneregratis byvandringer hver søndag. Disse kommunikeres ogsåud til skolerne, da det er en mulighed for lærerne for at få et indblik ivores tilbud i byrummet.Kulturnatten blev fejret med åbningen af “Skrald!” og med enworkshop, hvor familier kunne genbruge mælkekartoner og entenvære med til at skabe et fælles sættekasseværk eller skabe deresegen sættekasse af gamle undervisningsmaterialer.© Skoletjenesten 2013 · www.skoletjenesten.dk


Skoletjenestens årsberetning 2011-1241Daglig praksis nu og fremadSkoletjenesten har i de 10 år, den har eksisteret på Københavns Museum,arbejdet med en bred vifte af undervisningstilbud i de permanenteudstillinger, som netop var blevet lavet, da Skoletjenestenbegyndte sit virke på museet. I de seneste fire år har museet skiftetudstillingspraksis. Nøgleord i denne forbindelse er: personlige fortællinger,community baserede samarbejder, tematiske udstillinger fremfor kronologiske, og at udstillingsperioderne er ½-2 år.I denne transitionsproces er de permanente udstillinger taget nedfor at give rum til de nye. Derfor vil tilbuddene i de kommende årspejle særudstillingernes tematikker og de projektsamarbejder, somfølger med disse udstillinger. Vi vil arbejde mere i længerevarendeworkshopforløb, og vi vil dyrke modellen med at være til stede bådepå museet, i byrummet og på uddannelsesinstitutionerne i de kommendeår.Skoletjenesten skal endvidere omstrukturere ansættelsesformernefor de studerende. Fremover vil der ikke være et skel mellem, omman er underviser i Skoletjenesten, eller om man varetager byvandringerfor alle grupper. Alle ansatte skal kunne varetage alle formerfor undervisning, omvisning og byvandring. Den nye ansættelse betydermindre specialisering (i fx kun undervisning), men tættere tilknytningtil museet som hel institution, da alle vil få et betydeligt antaltimer om ugen.Hvad byder det kommende år påI det kommende skoleår vil Skoletjenesten arbejde på tre nye undervisningsprogrammeri relation til skoleårets tre store særudstillinger:“1, 2, 3 o’clock, 4 o’clock ROCK”, “Hverdagens fortællinger og ting”og “Kierkegaard og kærlighed”. De forskellige programmer vil bliveskaleret i forhold til, hvor mange midler det lykkes at skaffe til formåleteksternt.Derudover vil vi udvikle samarbejdsflader med andre professionelle,brugerne og undervisningssektoren.Endelig vil den undervisnings- og udviklingsansvarlige arbejdemed den indre organisering af arbejdet i forhold til de studerende ogsupervisering og oplæring.© Skoletjenesten 2013 · www.skoletjenesten.dk


Skoletjenestens årsberetning 2011-1242KØS– Museum for kunst i det offentlige rumStatusfoto: hans søndergaard.Fra april 2011 indførte KØS gratis undervisning i forbindelse med alleundervisningsforløb af en times varighed. Skolerne har responderetpositivt på dette tiltag, men der er stadig interesse for værkstedsforløbenemed betaling, hvilket viser, at nogle skoler fortsat er villige tilat betale for de længerevarende og materialekrævende forløb, trodsstramme budgetter.KØS gennemførte som led i besparelser en omstrukturering i2011, der medførte, at underviserkorpset blev reduceret til en enkeltunderviser en dag à fem timer om ugen, og at den undervisnings- ogudviklingsansvarlige som følge heraf varetager mere undervisning,booking m.m.Klapbro indhyllet i strik. foto: køs.I forbindelse med gadekunstudstillingen “Walk this Way”, som blevvist på museet fra maj til september 2011, oplevede Skoletjenestenstor interesse fra skolerne både før og efter sommerferien.Skoletjenesten KØS udviklede i 2011 et mobilbaseret undervisningstilbud,der tog udgangspunkt i en skattejagt blandt offentligekunstværker på Nørrebro. Forløbet var en succes og blev derfor videreudvikletsåledes, at museet i forbindelse med gadekunstudstillingenud over undervisning også kunne tilbyde en mobil skattejagtpå kunstruten gennem Køge til de besøgende skoleklasser og allemuseets øvrige besøgende. Skoletjenesten KØS vil genoptage emnetgadekunst som undervisningstilbud i forbindelse med udstillingen“Husk mit navn”, som vises senere i 2012Skoletjenesten 2013 · www.skoletjenesten.dk


Skoletjenestens årsberetning 2011-1243UndervisningBjørn Nørgaard og reformationenI et samarbejde med Folkekirkens Skoletjeneste Køge, Faxe ogStevns har Skoletjenesten KØS udviklet et undervisningsprojektmed værkstedsforløb om reformationen. Undervisningsprojektet togudgangspunkt i Bjørn Nørgaards fremstilling af reformationsperioden,som han skildrer den i en af de store gobeliner i serien af 11historiske gobeliner om Danmark gennem 1000 år. Som optakt tilundervisningsprojektet har Skoletjenesten KØS kurateret, planlagtog formidlet en særudstilling om reformationsperioden, der viser enlang række af Bjørn Nørgaards skitser og forarbejder til gobelinenom reformationen. I løbet af foråret deltog 33 folkeskoleklasser framellemtrinnet i undervisningsprojektet, der ud over undervisning ogværkstedsforløb på KØS involverede arbejde på skolerne med skriftligtundervisningsmateriale udviklet særligt til projektet. Afslutningenvar en storstilet udstilling af alle elevarbejder fra værkstedsforløbet iKøge Kirke.Udstillingen af Bjørn Nørgaards gobelinskitser på museets 3. sal blevnedtaget i begyndelsen af februar 2012 for at give plads til særudstillingen“Kom og leg”. Skoletjenestens faste undervisningstilbud igobelinskitserne har derfor været på standby.foto: køs.Leg og læringI februar 2012 slog KØS dørene op for en særudstilling om kunstlegepladser,“Kom og leg”. I den forbindelse udarbejdede SkoletjenestenKØS fire forskellige undervisningsforløb målrettet børnehavebørnog indskolingselever. Forløbene “Ordleg”, “Rollespil”, “Orden ikaos” og “Den perfekte legeplads” blev en stor succes med omkring1.200 besøgende børn, primært fra Køge og omkringliggende kommuner,men også hovedstadsområdet var fint repræsenteret. Tre afundervisningsforløbene blev udbudt gratis.Undervisningstiltagene kombinerede leg og læring og tog afsæti legens læringspotentiale. Det var tydeligt, at denne målgruppe –børnehaverne og indskolingen – efterspurgte kulturelle aktiviteter ogudtrykte begejstring for undervisningens potentialer. Flere daginstitutionerog skoler valgte at deltage i flere forskellige forløb og besøgteudstillingen af flere omgange.Årsagen til succesen skal desuden ses i lyset af udstillingensemne, der appellerede direkte til daginstitutionerne og indskolingsklasserne,samt målrettet markedsføring af både udstilling og undervisningstilbud.UdviklingsarbejdeKunsten er din!Skoletjenesten KØS søgte og fik bevilget midler (756.000,- kr.) til et© Skoletjenesten 2013 · www.skoletjenesten.dk


Skoletjenestens årsberetning 2011-1244digitalt undervisningssite kaldet “Kunsten er din” fra Kulturstyrelsense-museumspulje. Projektet begyndte i december 2011 og bliver færdigudvikleti løbet af 2012. Projektet omfatter 25 kunstværker i detoffentlige rum placeret med en vis geografisk spredning i hele landet.Tanken er, at skoler i hele Danmark skal kunne arbejde med KØS’specialområde, kunsten i det offentlige rum, i et undervisningsforløbi deres egen hjemby. Med udgangspunkt i kunstværker placereti nærområdet skal eleverne via undervisningssitet kunne hente film,lydfiler, fotos og opgaver, der knytter sig til det pågældende værk,samtidig med at de via mobiltelefoner kan uploade egne beskrivelser,fotos, opgavebesvarelser m.m. Sitet, der tager afsæt i læreplanernefor fagene dansk, billedkunst, historie og samfundsfag, er tværfagligtog skal være delvist brugergenereret. Skoletjenesten KØS samarbejdermed webbureauet Oncotype, et lærerpanel og en række testklasserom udviklingen af undervisningssitet. Karen Hojer Bangert eransat som projektmedarbejder, og den undervisnings- og udviklingsansvarligefungerer som projektleder.MedborgerskabsprojektetKØS er fortsat engageret og involveret i det omfattende og spændendeudviklingsprojekt omkring medborgerskab i samarbejde medni andre museer og kulturinstitutioner. Projektet løber i hele 2012 ogforventes afsluttet i 2013. Den undervisnings- og udviklingsansvarligedeltager sammen med inspektør Lene Bøgh Rønberg.Samtidskunst og kirkeI efteråret 2012 viser KØS en storstilet og international udstilling omkunst i kirker. Udstillingen suppleres med et samarbejde med sekskirker i hele landet, hvortil der bliver skabt og udstillet et nyt samtidskunstværki udstillingsperioden. Skoletjenesten KØS har i løbetaf foråret 2012 udviklet et undervisningsprojekt og søgt puljemidlersamt indledt et nyt samarbejde med Folkekirkens Skoletjeneste omkringudstillingens undervisningskoncept.© Skoletjenesten 2013 · www.skoletjenesten.dk


Skoletjenestens årsberetning 2011-1245Museet for SamtidskunstUndervisningMuseet tilbyder aldersdifferentierede undervisningsforløb for børnehaver,grundskoler, ungdomsuddannelser, læreruddannelser, universiteterog andre undervisningsinstitutioner. Det forløbne år har vi haftglæde af at undervise ca. 1.100 elever, som generelt har udvist enstor interesse for vores udstillingers tematiske og faglige indhold.Museets aktiviteter og undervisningstilbud til børn, unge og studerendeer et vigtigt omdrejningspunkt i museets publikumsstrategi oghandlingsplan nu og på sigt. Formidlings- og undervisningsafdelingenhar høj prioritet, ikke mindst i forhold til Roskilde Kommunesbørne- og kulturpolitik. Museet arbejder hele tiden med at udvikletilbud til nye målgrupper. De aktuelle tiltag og arrangementer kan læsesnedenfor.LærernetværkMuseet udbygger løbende sit netværk, og mange tilmelder sig viahjemmesiden eller ved besøg på museet. Lærerkurserne tilbydesofte i forbindelse med udstillingsåbninger, hvor metodiske greb ogværknedslag illustrerer, hvordan udstillingen kan bruges i undervisningsregi.Som et særligt tilbud for museets lærernetværk afholdtundervisningsafdelingen i maj 2011 workshoppen “Komponer dinegen lydfortælling”. Her kunne undervisere prøve kræfter med selv atkomponere små lydværker for på denne måde blive opmærksom på,hvordan lydkunsten kan integreres i undervisningen.Nye undervisningsmaterialer“Lydhør”: l foråret 2012 lancerede vi vores nye undervisningsmateriale“Lydhør” – et inspirationsmateriale til folkeskolelærere, der ønskerat arbejde med lydkunst i fag som billedkunst, dansk og musikog den tværfaglige projektopgave. Med udgangspunkt i materialettilbyder vi lydworkshops for målgruppen 3.-9. klasse.“Det handler om dig – Samtidskunst, identitet og iscenesættelse”:Materialet er under udarbejdelse.“Kunstrejsen”I et samarbejde med Sorø Kunstmuseum og Odsherreds Kunstmuseumhar museets UUA’er udviklet undervisningstilbuddet“Kunstrejsen” til grundskolens mellemtrin (4.-6. kl.). “Kunstrejsen”tilbydes alle skoler i Kulturregion Midt- og Vestsjælland iudvalgte perioder fra september 2012 til og med foråret 2014.© Skoletjenesten 2013 · www.skoletjenesten.dk


Skoletjenestens årsberetning 2011-1246“Kunstrejsens” mål er at give alle skolebørn bosat i kulturregionenen museumsoplevelse samt et kendskab til det rige kulturliv,der findes lige uden for deres dør. “Kunstrejsen” ønskerdesuden at styrke elevernes evne til at opleve og fordybe sigi kunst og udforske kunstens mangfoldighed af betydninger.”Kunstrejsen” tager eleverne med på en rejse ind i kunstens verden.På Sorø Kunstmuseum rejser vi på tværs af kunsthistorien og undersøger,hvordan kunstnere til alle tider, men på forskellige måder,har arbejdet med virkeligheden som tema. På Odsherreds Kunstmuseumdykker vi ned i fortællingerne om Odsherredsmalerne og deresvirkelighed, mens vi på Museet for Samtidskunst skal se på, hvordansamtidskunstneren bruger sig selv som en vigtig del af kunstværket.“Kunstrejsen” er ikke bare en rejse i kunstens verden, menogså en fysisk rejse i regionen og i landskabet mellem de tre museer.Til “Kunstrejsen” tilknyttes en række aktuelle samtidskunstnere, dervil afholde praktiske workshops med de deltagende elever. I efteråret2012 deltager billedkunstner Marie Kølbæk Iversen, der er uddannetfra Det Kgl. Danske Kunstakademi.Til “Kunstrejsen” er desuden udgivet et undervisningsmaterialesamt oprettet en blog, som eleverne kan arbejde med både før, underog efter museumsbesøget. På nuværende tidspunkt er “Kunstrejsens”efterårssæson så godt som booket!“Kunstrejsen” er støttet af Kulturregion Midt- og Vestsjælland, RegionSjælland, Kulturministeriet samt Kultur- & Skoletjenesten MidtogVestsjælland. Besøg “Kunstrejsen” her: www.kunst-rejsen.dkKunsten at lære sprog– et undervisningsprojekt målrettet sprogcentreI juli 2012 blev der bevilliget 460.000 kr. fra Kulturstyrelsen til projek-© Skoletjenesten 2013 · www.skoletjenesten.dk


Skoletjenestens årsberetning 2011-1247tet “Kunsten at lære sprog”. Sorø Kunstmuseum er projektleder, ogde øvrige samarbejdspartnere er Museet for Samtidskunst, SlagelseSprogcenter og Alfabeta Forlag.Projektperiode: 1. august 2012 – 1. januar 2013.Formålet med projektet er at kvalificere undervisningen af sprogkursisterpå danske museer. Projektet fokuserer på sprogindlæringsom en helhedsorienteret læringsproces, der er baseretpå både kursisternes intellektuelle og sanseligt funderede mødemed kunsten. Gennem udvalgte temaer og didaktiske metodersættes sprogkursisternes kommunikative kompetencer, deresinterkulturelle forståelse samt begrebet medborgerskab i spil.Der afvikles testforløb på Museet for Samtidskunst i løbet af november2012. Testforløbene udvikles og afvikles af museumsformidler ogsprogunderviser Jesse-Lee Costa Dollerup.Roskilde GymnasiumI forbindelse med udstillingen “Never odd or even” (14/01-08/04) indgikmuseet et samarbejde med Roskilde Gymnasium med henblikpå et fast undervisningstilbud, der skal omhandle “Samtidskunst ogny skriftlighed”. Der afholdtes testforløb i marts 2012 med en 2. g-klasse, der var på besøg på museet tre gange. En gang på egen håndog to gange med museets underviser. Samarbejdet genoptages tilefteråret 2012, hvor klassen skal besøge og arbejde med udstillingen“Modsmerte” af Gudrun Hasle.© Skoletjenesten 2013 · www.skoletjenesten.dk


Skoletjenestens årsberetning 2011-1248Learning MuseumLearning Museum er et udviklings- og samarbejdsprojekt, der hartil hensigt at gentænke, styrke og udvide samarbejdet mellem museumsverdenen,læreruddannelserne og skoleverdenen. Projektetsformål er at kvalificere kommende skolelæreres brug af museernesundervisningstilbud og vidensressourcer. Målet er at afprøve og udvikleforløb på museer for lærerstuderende på læreruddannelser påSjælland, Fyn og i Jylland. Dette skal skabe et grundlag for formaliseredeforløb, kursustilbud og praktikordninger for studerende pålæreruddannelserne i forbindelse med museumsbesøg.I 2012 fortsatte udviklingen af undervisningsforløb og praktikophold forstuderende på museerne samt udsendelse af nyhedsbrev hver måned.19. april 2012 afholdtes den første af LM’s to årlige workshops i Odensefor alle deltagende museer og læreruddannelser. LM har netop udgivetsit andet inspirationsmateriale til lærerstuderende, læreruddannereog museumsundervisere. Materialet samler bl.a. op på nogle afde erfaringer, de enkelte museer, læreruddannelser og lærerstuderendehar gjort sig i projektets første “rigtige” leveår. Følg LM på www.learningmuseum.dk og på Facebook i gruppen Learning Museum.Learning Museum er støttet af Kulturstyrelsen.© Skoletjenesten 2013 · www.skoletjenesten.dk


Skoletjenestens årsberetning 2011-1249NationalmuseetDanmarks OldtidFortid for begyndereDe pædagogiske læreplaner og børnehaverne er et nyt satsningsområdefor såvel Skoletjenesten som Nationalmuseet. I denne forbindelseer der blevet udviklet en foreløbig drejebog til et undervisningsforløbog tilhørende undervisningsmateriale for de 4-7-årige. Forløbettager udgangspunkt i vikingerne og de nordiske guder og skal værefærdigt den 1. feb. 2013. I denne forbindelse er der også etableret etsamarbejde med Håndarbejdets Fremme, som forhåbentlig kan værebehjælpelige med at fremstille dragter til forløbet.Børnehaven Egebjerget på vikingetogt. Foto: Jacob Nyborg.Tre jernalderforløbSom erstatning for undervisningsforløbet “Fra mosen til graven” erder udarbejdet tre forløb om jernalderen, der hver især har et merespecifikt fokus end det tidligere. Forløbene “Guldhorn og moselig” og“Jernalderlandsbyen” er klassiske undervisningsforløb, hvor elevernemøder en museumsunderviser, der igennem dialog, øvelser og handson-oplevelser fører klassen igennem det enkelte undervisningsforløb.Det tredje forløb er et tilbud til de klasser, der ikke kan eller ønsker atbestille et undervisningsforløb i klassisk forstand. En tredjedel af deelever, der besøger museet, gør det på egen hånd sammen med dereslærer. En del af disse klasser kan og skal i fremtiden blive brugereaf vores undervisningsforløb og på denne måde komme til at oplevemødet med museumsunderviseren. I forhold til den øvrige gruppe erdet vores ønske at kvalificere deres besøg på museet, selvom de ikkevælger mødet. For at finde frem til denne gruppes behov og ønskerer der derfor som forsøg udarbejdet et undervisningsmateriale, somlærerne kan bruge før, under og efter besøget på Nationalmuseet.© Skoletjenesten 2013 · www.skoletjenesten.dk


Skoletjenestens årsberetning 2011-1250Materialet knytter sig til en museumskasse med kopigenstande ogopgaver, som klassen låner på museet og tager med i udstillingen.Det er tanken, at læreren selv skal kunne afvikle et undervisningsforløbom “Kejser Augustus, Romerriget og Danmark” med udgangspunkti dette materiale.Udvikling af faste tilbudFor at sikre kvaliteten af vore undervisningstilbud til de permanenteudstillinger er der udarbejdet drejebøger til flere forløb i DanmarksOldtid. Det drejer sig om “Danmarks tilblivelse” for de gymnasialeuddannelser og om “Livet på en jægerstenalderboplads”, “Da jægerenblev bonde” og “Mellem dysser og jættestuer” for grundskolen.Drejebøgerne indeholder læringsmål og idéer til, hvilke genstande ogundervisningsmetoder der kan understøtte disse.foto: jacob nyborg.Optimering af undervisningsmaterialeI forbindelse med, at Nationalmuseet har fået ny hjemmeside, er detønsket på længere sigt at integrere vore undervisningsmaterialer i dennye struktur. I første omgang er der iværksat flytning af hjemmesiden“Vikingetiden. Trosskifte og kongemagt”. Flytningen af hjemmesidenvil betyde, at materialet får en større synlighed i søgemaskinerne,samtidig med at der skal arbejdes på at SEO-optimere hjemmesidenunder flytningen. I sidste ende er det målet, at flere skal finde frem tilmaterialet, og at det dermed bliver mere brugt.AndetDer er knyttet tre undervisningslokaler til undervisningen i Danmarksoldtid. I forhold til disse lokaler er der løbende sørget for opgraderingog vedligeholdelse igennem året. I forhold til vedligehold er der ligeledessørget for, at museets syv undervisningslokaler hen over sommerenhar været nedpakket og nedfrosset for at mindske risikoen for,at skadedyr nedbryder vores undervisningsrekvisitter.I samarbejde med Nationalmuseets runeekspert er der blevetfremstillet et vikingetids-runealfabet, der gør det muligt for eleverneat oversætte fra nudansk til runer så korrekt som muligt.AntiksamlingenOldtidsportalSom undervisnings- og udviklingsansvarlig for Antiksamlingen erder etableret kontakt mellem Gyldendal og flere af Nationalmuseetssamlingshavende enheder. Dette er sket i forbindelse med, at Gyldendalhar planer om at oprette et online undervisningsmateriale tiloldtidskundskab i gymnasiet. Til dette formål ønsker de at inddrageNationalmuseets samlinger som kildemateriale. Skabelsen af oldtidsportalenskal ske i samarbejde med et lærerpanel, der efter planenefterfølgende skal deltage i et udviklingsarbejde på Nationalmuseet.© Skoletjenesten 2013 · www.skoletjenesten.dk


Skoletjenestens årsberetning 2011-1251På Nationalmuseet ønsker vi at drage nytte af lærerpanelets mangeovervejelser og gode idéer i forhold til faget oldtidskundskab i forbindelsemed udviklingen af nye undervisningstilbud.Om- og undervisereUdarbejdelse af pædagogiske retningslinjerI forbindelse med oplæringen af nye undervisere er der udarbejdet enpædagogisk manual med retningslinjer, tips og tricks til en vellykketundervisning. I manualen kan underviserne finde alt fra overvejelserom læringsprocessen til konkrete idéer til undervisningsmetoder.foto: nationalmuseet.Ansættelse, oplæring og efteruddannelseTil de permanente udstillinger om Danmarks oldtid, Egypten, Rom ogGrækenland er der ansat en stribe nye undervisere, som er studerendefra relevante universitetsfag. Disse er blevet oplært og løbende efteruddannet.UndervisningsfilmKan eleverne få glæde af museets undervisningspraksis hjemme påskolen? Det var spørgsmålet, der gik forud for projektet “Danmarkshistorienpå YouTube”. Vi har i det forgangne år undersøgt behovetfor en ny type undervisningsmaterialer, nemlig omvisninger som film.Vores kerneydelse er, at vi kan kombinere udstillingerne og de konkretegenstande med høj faglig viden og den overordnede historieigennem dialog og øvelser. Ved at tale med elever og lærere og ved atafprøve forskellige prøvefilm håber vi på at få færdiggjort en rapporttil november 2012, der kan belyse fordele og ulemper samt dannegrundlag for et egentligt filmprojekt. Hvis modtagelsen af produktetbliver en succes, er det tanken, at projektet skal kunne udvikle sig tilen digital historiekanon, målrettet de enkelte klassetrin, som læseplanenlægger op til.Særudstillingen “Viking”Den undervisnings- og udviklingsansvarlige har løbende været en delaf projektgruppen bag særudstillingen “Viking” (åbner juni 2013). Derer udarbejdet en plan for undervisningsaktiviteterne, og en antologi tilgymnasiet, “Vinkler på vikingetiden”, med tilhørende elevopgaver ogkildemateriale online er under udarbejdelse. Sideløbende er to undervisningsforløbfor gymnasiet under udarbejdelse i samarbejde medto gymnasielærere, “Fra myte til menneske” og “Da vikingen bleveuropæer”. I forbindelse med førstnævnte forløb arbejdes der ogsåpå at få etableret en lille udstilling om vikingens “fødsel” i 1800-tallet.I forbindelse med gymnasieundervisningen skal der ligeledesorganiseres en række forskermøder, hvor eleverne bliver inviteret tilrelevante foredrag og får lejlighed til at tale direkte med forskerne.Mellemtrinnet skal tilbydes et workshopforløb med dramaelementer,hvor de kommer til at undersøge de historiske spor i udstillingen.© Skoletjenesten 2013 · www.skoletjenesten.dk


Skoletjenestens årsberetning 2011-1252StrategiarbejdeI forbindelse med etableringen af en stærkere undervisningsprofilog -strategi på Nationalmuseet har de undervisnings- og udviklingsansvarligefortløbende været involveret i udviklingsprocessen medfokus på tre satsningsområder, nemlig basis undervisning, der skalstyrke kvaliteten af vores undervisningstilbud og kvalificere vores undervisere;digitale medier, hvorved vi skal undersøge, hvordan teknologienkan være med til at understøtte vores faglige og pædagogiskemål med undervisningen; og Fortid for begyndere, der skal være medtil at gøre Nationalmuseets undervisning tilgængelig for børnehavernemed udgangspunkt i de pædagogiske læreplaner.MarkedsføringFor at synliggøre både udstillinger og undervisningsmetoder er derigangsat et fotoprojekt, der har til formål at præsentere et bredt udvalgaf Nationalmuseets undervisning. Målgruppen er lærere i såvelgrundskolen som på de gymnasiale uddannelser. Billederne liggeroffentligt tilgængelige på Slideshare og skildrer forskellige forløb. Deforskellige slideshows er sidenhen blevet integreret på Skoletjenestenshjemmeside, i tilknytning til de forskellige tilbud.© Skoletjenesten 2013 · www.skoletjenesten.dk


Skoletjenestens årsberetning 2011-1253Der er blevet fremstillet postkort til undervisningen i de forskelligesamlinger. Postkortene får eleverne med hjem efter endt undervisningsforløb,og de tjener både som markedsføring og som huskekrog.Vi har ofte oplevet, at eleverne har svært ved at huske, hvad derer foregået i løbet af en skoledag, men når man har noget konkret ihænderne, som relaterer sig til oplevelsen, fx et postkort med uroksen,så gør det det lettere at huske og genfortælle om oplevelsen.Praktikanter og studerendeI efteråret 2011 var otte lærerstuderende i “praktik i andre skoleformer”i tre uger. Dels fra Professionshøjskolen Blaagaard-KDAS, delsfra Zahle Lærerseminarium. I efteråret 2011 var der ligeledes tilknytteten lærerstuderende fra Professionshøjskolen Metropol, der valgteat skrive sin bacheloropgave med udgangspunkt i udviklingen af etundervisningstilbud på Nationalmuseet.I starten af 2012 var der tilknyttet to virksomhedspraktikanter.NetværksarbejdeUd over Skoletjenestens temadage mv. har den undervisnings- ogudviklingsansvarlige deltaget i:• Studiegrupperne “Æstetiske læreprocesser i et tværfagligtperspektiv”, “Evaluering og brugerinddragelse” og “Lærer i rolle”(som tovholder).• ODM’s internationale formidlingsseminar 26.-28. marts 2012 undertemaet “Medborgerskab”. Formålet var at undersøge, hvordanbegrebet medborgerskab kan tænkes ind i konstruktionen afet nyt dannelsesideal på museerne.• Seminaret “Unge og Museer” 16.-17. april 2012 på SMK.• Planlægningen og udførslen af Skoletjenestens pædagogisketemadag den 19. januar 2012, som havde overskriften “Brugerinddragelsei praksis – hvorfor og hvordan?”. Temadagen var tilrettelagtmed udgangspunkt i erfaringerne fra studiegruppen omevaluering.• Planlægningen og udførslen af seminaret med overskriften “Hvordanøges antallet af undervisningsbesøg på museerne?”, somblev afholdt på Nationalmuseet den 18. september 2012. Udgangspunktetfor seminaret var en brugerundersøgelse som blevgennemført i slutningen af 2011, vha. støtte fra KUAS. I forholdtil brugerundersøgelsen var den undervisnings- og udviklingsansvarligeinddraget i workshops samt sparring med analysefirmaetAnex, som stod for de kvalitative interviews med lærere og skoleledere.Målet for undersøgelsen var netop at finde frem til deudfordringer og potentialer, som knytter sig til grundskolernes ogde gymnasiale uddannelsers anvendelse af museernes undervisningstilbud.© Skoletjenesten 2013 · www.skoletjenesten.dk


Skoletjenestens årsberetning 2011-1254Nikolaj KunsthalNikolaj Kunsthal har oplevet et år med en god og stabil drift og mangespændende samarbejder og udviklingstiltag. Vi har i løbet af årethaft to løntilskudsansatte og to praktikanter tilknyttet undervisningsafdelingenforuden to lønnede undervisere, som har varetaget detgenerelle undervisningsarbejde. I forbindelse med den årlige udstillingfor børn, “Hotel Nikolaj”, har staben været øget med fem ekstraundervisere og en filmklipper. Koordinatoren af Nikolajs outreachprojektArtReach har desuden været ansat frem til februar.Nikolajs undervisnings- og udviklingsansvarlige Hilde Østergaardhar siden medio september været frikøbt 7 timer om ugen og desudenværet beskæftiget i yderligere gennemsnitligt 15 timer om ugenmed forberedelsen af det samlede formidlingsarbejde i forbindelsemed Copenhagen Art Festival.Værdier og formaterArbejdet med undervisning og læring har fokuseret på forankringaf de værdier og formater, der har været skelsættende for undervisningsarbejdeti kunsthallen i de senere år: Vores børne- og ungeudstilling,som igen har været en både meget stor opgave og enstor succes kunstnerisk, pædagogisk og målt på besøgstallet. Voresønske om et stærkere brugerdrevet aftryk i husets læringsarbejde,som har ført til henholdsvis en brugerbaseret videostafet i forbindelsemed “Hotel Nikolaj”, en undervisnings-app, “Mind the gApp”, medbaggrund i erfaringer fra en fokusgruppe med børn og unge, og desudenen række kunstprojekter udviklet i samarbejder mellem kunstnereog børn og unge fra grundskoler og gymnasier i forbindelse medCopenhagen Art Festivals ambassadørprogram. Samtidig har detkuratoriske teamarbejde, som er en rød tråd i børne- og ungeudstillingen,for alvor fået fodfæste i organisationen og i Nikolajs outreachprojektArtReach, som har været ledet af Nikolajs undervisnings- ogudviklingsansvarlige og blev afsluttet i februar 2012 med en udstilling,en dokumentarfilm, en publikation og en ekstern evaluering.Endelig er den interdisciplinære teamtanke hele rygraden i 2. faseaf det store tværmuseale projekt om medborgerskab, som Nikolajdeltager i, under titlen “Museer og kulturinstitutioner som ramme ommedborgerskab”.HOTEL NIKOLAJ27. august – 30. oktober 2011“Hotel Nikolaj” var en interaktiv, tværæstetisk sanseudstilling, somudnyttede både teatrets kunstgreb, iscenesat af de to skuespillereog instruktører Marga Socia og Gabriel Hernandez, og videomediets© Skoletjenesten 2013 · www.skoletjenesten.dk


Skoletjenestens årsberetning 2011-1255fortælleteknik, repræsenteret af Lærke Lautas videoportrætter. Udstillingenblev udviklet i Viborg på Skovgårdmuseet, hvor installationenhavde karakter af et befolket og mytisk badehotel, uden for tidog sted, med titlen Hotel Aurelia.I Nikolajs kuratoriske og pædagogiske bearbejdning af udstillingenopstod en stedsspecifik og kulturhistorisk forankring i form af en nykarakter – Nikolaj – og hans rum og historie som henholdsvis skytshelgenfor middelalderkirken ved havet og den 12-årige hoteldrengmed indvandrerbaggrund, halvt dansk og halvt tyrkisk. Rammefortællingenpræsenteredes som et aktivt fortolkende lag via forskelligeformidlingselementer, der blev integreret i udstillingen som rekvisitter.Nikolaj ønskede at give publikum mulighed for at digte med og udvikleudstillingens karakterer og deres identiteter gennem en socialog brugerskabt filmstafet, som voksede gennem udstillingsperioden.Alle besøgende kunne deltage og benytte Nikolajs kameraer, menisær klasser og elever, som bookede Nikolajs “wonder hunter workshop”,bidrog med materiale til filmen. Med masker, som forestilledehotellets beboere og den fiktive hoteldreng Nikolaj, optog publikumsmå videoer, som en filmklipper samlede til en sammenhængendefilmfortælling, der progressivt blev afspillet i installationen og til slutblev vist ved en finissage-premiere, hvor alle de deltagende eleverfra hele udstillingsperioden blev indbudt. Et undervisningskort, derintroducerede filmstafetten, en plakat med tekster om temaer og begreberi udstillingen, en personkarakteristik og beskrivelse af hotelletsamt stedets husregler i form af en hotelfolder blev produceret.11. NOVEMBER 2011 - 29. FEBRUAR 2012Forestil dig, at Nikolaj Kunsthal er et computerspil, og det er dig, somer hovedpersonen. Folderen, som du nu har i hånden, er dit kort, somdu skal bruge til at navigere rundt. Hvor er du? Vend dig om, og kigrundt på de andre ‘karakterer’, som omgiver dig - hvad mon deresmissioner er, og hvad mon de gerne vil afdække og have svar på?Hvad er det for et rum, du befinder dig i? Se dig om, og læg mærketil, hvad der tiltrækker din interesse. Hvem får du lyst til at gå hen til,og hvor mon der gemmer sig noget for dig at opklare og undersøge?Udstillingen Space Invaders undersøger grænsen mellem digitalerum i computerspil og rum i virkelighedens verden. Udstillingenskunstværker bruger alle spil som udgangspunkt for en fortolkning afvores kreative og kommercielle visuelle kultur, hvor grænserne forhvad der kan lade sig gøre hele tiden skubbes.Computerspilsmiljøer har udviklet sig mod en stigende grad afrealisme, hvor spillere har fået frihed til at opdage og udforske noget,der ser ud og føles som den virkelige verden. Spilleren kan ikkelængere nøjes med at stige i ”levels”, men er i dag selv med til atskabe miljøer og karakterer, der lever og dør. Ved at gå på opdagelsei både spillets og virkelighedens rum kan udstillingen hjælpe os medat forstå den komplekse betydning af computerspilsmiljøer og denrolle, spil spiller i samtidens kulturer.Space Invaders er en gruppeudstilling med både internationale ogdanske samtidskunstnere. Kunstnerne viser på hver deres måde,hvordan dimensioner af computerspil breder sig videre ud i kulturenog ind i menneskers sprog, livsførelse og identitet. Overgangemellem oplevelser og erfaringer af fysiske rum og rumillusioner ivirtuelle computerspilsuniverser er i mange af værkerne et centralttema.Hvordan oplever og sanser vi rum, når de to verdener bevægersig ind over hinanden? Når spil handler om virkelighedens gader,bander, politiske konflikter og krige eller repræsenterer og simulererpopulærkulturelle fænomener og miljøer, slang, mode, musik m.m.?Udstillingens kunstværker spørger, hvad der sker med den måde,vi oplever vores egen virkelighed på, når computerspil i højere oghøjere grad kommer til at ligne den fysiske verden.I en række af udstillingens værker har kunstnerne ’oversat’ ogudviklet formelle elementer fra forskellige computerspil som fx detgrafiske/æstetiske udtryk, de rumlige og tekniske virkemidler ogbevægelsesmønstre, og givet dem nye betydninger og funktioner.Fx kan spillet Tetris, det populære russiske computerspil fra midtenaf 80erne, opleves i Nikolajs tårn. I Tetris falder brikker ned overskærmen, og spilleren skal placere og vende dem, så de passer tilde tomme felter og tilsammen skaber et tæt og lukket felt med enhorisontal linie. I kunstneren Michael Johanssons værk “Tetris” (2011)er hverdagsgenstande fra selve kunsthallen blevet brugt til at byggeet helt fysisk Tetrispuslespil i et hulrum i bygningen.I udstillingens interaktive spilområde får du mulighed for selv at prøvenogle af de spil, som har inspireret kunstnerne, der alle, på hverderes måde, udforsker de rumlige dimensioner. Her kan du fx testedet legendariske spil Space Invaders, ét af de første skydespil fraslutningen af 70erne, som udstillingens titel refererer til.JAN BANNING: BUREAUKRATERNEHVAD ER ET RUM?27. august – 30. oktober 2011DET ER DER MANGE OG FORSKELLIGE SVAR PÅ, OG SVARETAFHÆNGER AF, HVEM MAN SPØRGER.I forbindelse med udstillingen afprøvede Nikolaj forskellige relevanteEn fysiker, en filosof, en psykolog, en lærer og en arkitekt vil fx have hver deresforskellige meninger om, hvad der skal til for at skabe et godt rum. På samme mådeer egenskaber, der definerer et privat rum, forskellige fra det offentlige rum.collaborative learning-inspirerede Også din sociale situation, øvelser altså om du er alene eller med sammen med henblik andre, og hvem på at udvikledet er, betyder noget for, hvad der definerer rummet omkring dig. Endelig kan rumikke begrænses til det, der er håndgribeligt omkring os, men har jo altid eksisteretsom fiktion i kunst og film og i vores drømme og fantasi og siden virtual reality i fxNikolajs undervisningspraksis generelt i et lærende og brugerbaseretcomputerspil altså også som tilsyneladende rum i en tilsyneladende virkelighed.fællesskab. Konkret tilbød DET FYSISKE Nikolaj RUM undervisningsforløb, filosofferne sproget også en væsentlig der og generøs inddrogperson.I fysikken er rummet den tredjeforudsætning for at forstå rummet, fordi Sigmund Freud (1856 – 1939),dimension i verden, hvor linien er den det er gennem sproget, vi tænker ogførste og fladen den anden dimension. erkender. De tre kategorier rum, tid ogmetoder til en aktiv involveringRummet er altså denafdimension,elevernessprog kanpersonligesåledes ikke tænkes bortoplevelser afder giver linie og flade fylde og gør fra den menneskelige erfaring og heledem håndgribelige - det er rummet, væremåde. Spørgsmålet er altså ikke,bureaukrati og af deres både vi sanser og oplever individuelle igennem. Men om vi og oplever fælles og erfarer via rum og umiddelbare tid og ogvores erfaringer og sanseindtryk er sprog, men hvordan vi erfarer rummet,samtidig bestemt af tiden. Du er jo tiden og sproget.altid et sted, og dine oplevelser sker Og det er der ikke noget entydigtanalytiske oplevelser af udstillingensaltid med tiden som ledsager, i kortefotos.svar på. EtEnmenneskeskonkretoplevelser ogformidlingsmodeltil fotoudstillinger i om Nikolaj tiden som den fjerde blev dimension udviklet men de vil desuden og altid testet afhænge af de af en gruppeeller lange forløb, men altid udstrakt erfaringer er altså nok bestemt af deover et stykke tid. Derfor taler man generelle kategorier tid, rum og sprog, funktion.af rummet, for uden den kan du ikke mere eller mindre tilfældige og specifikkeerfare rummet. Men tiden relativ, det forhold, der kendetegner et sted og envil sige, at opfattelsen af, hvor hurtigt tid, og det er det samme som at sige,studerende fra Københavnseller langsomtUniversitet.tiden går, er betinget afModellenat vores oplevelser og erfaringertagerer enafsæt i medborgerskabsværdierneaktiv fysiker Albert deltagelse, Einstein (1879 – 1955) Den flerstemmighed tyske filosof Immanuel Kant og selvre-den hastighed, du bevæger dig med i konstruktion, altså noget vi selv skaberforhold til dine omgivelser. Den berømte og konstruerer.udviklede en teori, relativitetsteorien, (1724 – 1804) drog en meget radikalfor netop at beskrive dette fænomen. konsekvens af denne viden, ved atFysikerne taler om rumtid, når de skal sige at fornuft og moral er løsrevet frafleksion.forklare, hvordan vi erfarer rum. Når du religionen og dermed ikke noget, Gud“Da jeg første gang kom til Los Angeles, var det enmeget underlig oplevelse. For jeg var sikker på, jeghavde været der før. Jeg kendte perspektivernei byen, og jeg genkendte vejkryds og gadernesplacering i forhold til hinanden. Så slog det mig, atdet er fordi, jeg har spillet computerspillet GrandTheft Auto, som foregår i Los Angeles. Jeg havdefaktisk været her før, for jeg havde oplevet byengennem min spilkarakters øjne” .LOUISE, 26 ÅR.KUNSTHALLENS RUMUdstillingens tematik kredser altså om, hvordan forskellige rum ogovergange imellem rum påvirker den måde, vi opfatter og sansernoget på. Når du besøger Nikolaj Kunsthal, vil din oplevelse afkunsten således også tage form af den kirkebygning, som kunsthallenbor i. Bygningen er fysisk set stadig en kirke, men den fungerer ikkesom sådan. I 30 år har huset været ramme om skiftende udstillingeraf samtidskunst i de to store gallerier i stueetagen og på første etage.Kunsthallen er altså ikke bygget til sit formål, men lever med enhistorisk kulturarv som kirke, der danner baggrund for alle aktiviteterog udstilinger. Samtidskunsten er ikke defineret som religiøs kunst,som kunsten var det i middelalderen, hvor kirken blev bygget. Kirkensrum og kunstens rum spiller nogen gange positivt sammen oguddyber hinanden, andre gange kæmper kunsten med den religiøsehistorie i huset.Tænk over, hvordan kirkens rum, det høje tårn, den langetrappe, de store tunge jerndøre og selve skibet med dethvælvede loft påvirker den måde, du agerer i rummet. Det erbåde kirkens rum og kunstens rum på samme tid. Hvordanoplever du denne sammenhæng eller modsætning?Hvor i bygningen oplever du rummet og bygningen som kirkestærkest, og hvordan påvirker de to forskellige rumlighederden måde, du oplever kunstværkerne på?ser på et todimensionelt billede, søgerdine øjne rundt på fladen og standserudvalgte steder. Alle disse blikke dannertilsammen et tidsforløb. Nogen gangehar skabt, og det var et ret provokerendeudsagn i en tid, hvor kirken endnubestemte meget over menneskers liv.Han sagde, at netop bevidsthedenDET PSYKOLOGISKE RUMDet psykologiske rum er bestemt afmenneskets bevidste og ubevidsterelationer til sine omgivelser og tilandre mennesker. Det er summen afden adfærd, de handlinger, oplevelser,følelser og reaktioner, som forskelligemiljøer påvirker eller skaber formennesker. Inde i det enkelte menneskefindes også et psykisk rum, som vi idaglig tale udtrykker ved fx at tale omrummelighed og hjerterum, som betyder,at man har plads eller overskud. At derikke er særligt højt til loftet, at man gåri for små sko eller er snæversynet eranvendt udtryk for en knap så nysgerrigden østrigske læge som udvikledepsykolanalysen, skabte hele ideenom den menneskelige psyke ogpersonlighed som et rum, hvor detunderbevidste, jeg’et og overjeg’et havdeplads på hver sin ’etage’ i individet.Underbevidstheden er de drifter, behovog følelser, du ikke har kontrol over.Jeg’et er din bevidste fremtræden, ogoverjeg’et er din moralske side. Dethar en kontrollerende og dømmendeHvilke underbevidste følelser trordu, Nikolajs rum og værkerne iSpace Invaders sætter i spil?Hvordan giver dit overjeg sig tilkende i Nikolajs rum og i forhold tilværkerne i Space Invaders?LÆRINGSRUMMETEt læringsrum er betegnelsen for detmiljø, hvor læring finder sted, det eraltså de miljøer, vi lærer i. Som barn erfamilien et vigtigt læringsrum og skolenligeså, som voksen er ens arbejdspladset vigtigt læringsrum og igennemhele livet kan naturen og kulturenssteder, et museum fx, være vigtigelæringsrum for mennesker. Læringsrumkan også være virtuelle, altså fx tageform som et computerspil, men nårman er interesseret i at undersøge etlæringsrum, vil man altid også læggevægt på det, der er uden om spillet, detvil sige dig, dine forudsætninger, den stoldu sidder i og de mennesker, du evt. erkan du aflæse og orientere dig i et rum om at være et bestemt sted på enpå et splitsekund, andre gange tager det bestemt tid er selve forudsætningenSPACE INVADERSminutter, måske ligefrem timer, at blive for at kunne handle fornuftigt ogklar over, hvordan fx et landskab hænger moralsk. Erfaringen af de specifikkesammen og skal forståes - du må helt menneskelige livsomstændigheder11. november – medio februar frem til foden af bjerget 2012for at forstå, hvor blev altså med ét mere betydningsfuldehøjt det faktisk er.for at kunne dømme og handle etiskend kristendommens (og alle andreTænk over, hvordan du oplever tid religioners) dogmer.“Space Invaders” undersøgte og rum som forbundne den i Nikolaj slørede grænse mellem rum i videospilog i virkelighedens DET FILOSOFISKE kreative RUM og kommercielle til at handle og opføre dig? visuelle Hvordan oplever kultur, du NikolajKunsthal.Hvordan giver dine erfaringer af tid sammen med.og rum i Nikolaj Kunsthal dig grundRummet hører i filosofien, ligesom ifysikken, sammen med tiden, men forder hele tiden skubber grænserne for mediet.Nikolaj rekrutterede børn og unge spilentusiaster til en fokusgrup-“Min bror og jeg spillede på et tidspunkt rigtig megetet spil, som hedder Sniper Assassin (Snigmorder),hvor man kravler rundt på bygninger og leder, ogcomputerspillet kom til at fylde utrolig meget imine hverdagstanker. Når jeg gik rundt på gadernei virkeligheden, kom jeg tit til tænke på, hvilkemuligheder der ville være, hvis det var i spillet”.BENJAMIN, 17 ÅR.Kunsthal som et sted at lære?DET ARKITEKTOArkitekturen blander i ede andre kategorier, forskabe konkrete rum, deskala, lys, lyd, stof, voluog som udfordrer og fobåde det omgivende saform af samtidens kultufremtiden.Lav en beskrivelse aarkitektur, hvor du inmange rumkategorieDET OFFENTLIGEPRIVATE RUMDet private rum tegnerusynlig grænse omkrinden behørige afstand, dmennesker, du ikke kenmængde luft, du har omdig selv, og det er de indu kun har lyst til at delallernærmeste. Når mesammen, er der en ræksom har betydning for,opfører os, og som afhvi befinder os i. Vi er oper bestemte regler for,færdes i forskellige rummed i sidemandens boman griner ikke højlydtMen de private rum kande offentlige rum og gøgrad, som når du ringei metroen fx eller læggeselv og din kæreste udDen amerikanske forfaFranzen (født 1959) be”Hvordan man er alenehvordan fællesskaber ivirtuelle gennem fjernsog at det private rum destørre og større. Franzeat fjernsynet og nettet bfor det offentlige rum vebillede af andres adfærnoget helt almindeligt.Forskellige kulturkritikekomprimering af tid oginternettet og mobiltelesom en trussel mod metil at indgå nære relatioen del af et fællesskab.tænker Paul Virilio (fødbogen “Cyberworld, defra 1998: “Problemet mvirkelighed er dybest se(nægter, ophæver) “her“nuet”. Jeg har sagt de© Skoletjenesten 2013 · www.skoletjenesten.dk


En kunsthal iSkoletjenestens årsberetning 2011-1256pe, som gennem to møder samlede og diskuterede erfaringer, videnog behov hos målgruppen med henblik på at udvikle et vedkommendeundervisningsforløb og -materiale, der både inddrog og udfordredederes forhold til spil og samtidskunst. Nikolaj producerededels et trykt undervisningsmateriale og dels en undervisnings-app,“Mind the gApp”, som vi fik mulighed for at producere via et samarbejdemed IT universitetet og specialestuderende Kristine Haffgaard.“Mind the gApp” er en prototype på et stedsspecifikt undervisningsspiltil smartphones knyttet til Øvre Galleri. Spillet er baseret på denamerikanske forsker i Visitor Studies John Falk og hans kontroversiellebrugerforståelse, der identificerer og imødekommer publikumspersonlige og foranderlige behov. “Mind the gApp” blev introducerettil udstillingen “Space Invaders” og skal videreudvikles og opdateresi forbindelse med fremtidige udstillinger i Øvre Galleri.“LÆROG DELMEDPATRICKHUSE”10. MARTS - 13. MAJ 2012UNDERVISNINGMÅLGRUPPE FOR UNDERVISNINGSTILBUD7. -10. kl., gym./HF, VUC og seminarierne.PRIS1 time: 200 kr.1,5 time: 300 kr.2 timer (workshop): 500 kr.BOOKINGRing for at bestille et forløb på 33 18 17 90,eller send en mail med dine ønsker til:booking@nikolajkunsthal.dk.ÅBNINGSTIDER / OPENING HOURSTIRSDAG TIL SØNDAG 12 - 17 / TUESDAY TO SUNDAY 12PM - 5PMTORSDAG 12 - 21 / THURSDAY 12PM - 9PMNIKOLAJ PLADS 10 / 1067 KØBENHAVN K / NIKOLAJKUNSTHAL.DKPATRICK HUSE: NORTHER IMAGINARY 3rd Part9. marts – 12. maj 2012Den norske kunstner Patrick Huse beskæftiger sig i sin kunst medsamspillet mellem natur og kultur i de nordlige arktiske områder ogforholdet mellem oprindelige arktiske kulturer og den vestlige påvirkningaf disse. Han arbejder multidisciplinært med medier som foto,video og maleri, der integreres i større installationer.Det lokale har stor betydning for kunstneren som en kilde tilmangfoldighed og repræsenterer en modpol til globaliseringens udslettelseog ensretning af lokale kulturer og tilhørsforhold. Til udstillingenblev der udviklet et undervisningsmateriale, “Lær og del medPatrick Huse”, med konkrete øvelser og debatoplæg, der tog afsæti en undersøgelse af forholdet mellem det globale og det lokale. Herblev diskuteret spørgsmål omkring de unges forhold til lokale fællesskaberog viden, traditioner og værdien af disse i den modernevestlige virkelighed og civilisation.Udstillingen gav eleverne indblik i kunstnerens arbejdsmetode,som han selv kalder for “deltagende atropologi”. Inspireret af dennemetode, der inddrager fotografi, geologiske prøver, landkort ogvideo, blev der udviklet forskellige fotoopgaver, der gav børn/ungemulighed for at kortlægge forskellige typer af landskaber og områder,der knytter sig til udstillingens tematik.PROJEKTERART REACHHovedidéen bag ArtReach var at undersøge, hvordan Nikolaj somoffentlig kunstinstitution kunne facilitere kunstnerisk og socialt transformerenderelationer mellem udvalgte samtidskunstnere og lokaleunge i nærmiljøet omkring deres kulturhuse og biblioteker. Tre kunstnergruppermed erfaringer inden for deltagerbaseret og stedsspecifikkunst blev valgt til at lave et kunstprojekt i tre forskellige bydele i Kø-© Skoletjenesten 2013 · www.skoletjenesten.dk


Skoletjenestens årsberetning 2011-1257benhavn. Erfaringerne fra projektet blev samlet i henholdsvis en dokumentarfilm,som blev færdig i etaper hen over 2012, i et internationaltseminar i oktober 2011 i samarbejde med Fabrikken for Kunst ogDesign om brugerinvolverende kunstprocesser og kunstinstitutionersoutreach-arbejde, en udstilling i Nikolaj Tårn d. 10.-26. februar 2012,en publikation med udgivelse i februar 2012 og en ekstern evalueringforetaget af CKI ved Niels Righolt i samarbejde med billedkunstnerKerstin Bergendal, som forelå i april 2012.De tre lokale kunstprojekter“GrApp Your Identity” af Kenneth Balfelt er titlen på den hjemmeide,som Kenneth Balfelt udviklede i samarbejde med en gruppe ungefra Vesterbro og rådgivnings- og analysefirmaet Hausenberg. “GrAppYour Identity” har til formål at give unge med anden etnisk baggrundend dansk mere viden om deres oprindelseskulturer og identiteter.Her findes historier, film, billeder og kommentarer fra de lande, somde unges familier kommer fra – Marokko, Pakistan, Tyrkiet og Danmark.Til Kenneth Balfelts præsentation af projektet i Nikolaj var tilknytteten workshop, hvor unge arbejdede med idéer til indslag til sitet,igennem bidrag med deres egne personlige og fælles fortællinger. Idet studie, som kunstneren havde integreret i sin udstilling, produceredeeleverne filmoptagelser, hvor de selv tilrettelagde og performedesmå fortællinger. Forløbet sluttede med, at eleverne uploadedederes forslag direkte til sitet.“Most people dont know shit about Amager” var kunstnergruppenParfymes skulpturelle og sociale lokalarkiv om Amager. I samarbejdemed Kvarterhuset på Amager iværksatte Parfyme et gadeprojekt,hvor kunstnerne snakkede med folk på gaden om at bo på Amager.Kunstnergruppen rullede rundt på gaderne på Amager med en kæm-© Skoletjenesten 2013 · www.skoletjenesten.dk


Skoletjenestens årsberetning 2011-1258pe skulptur af en lort på en trækvogn og stillede “lorteøens” lokalespørgsmål, som fx “Hvor på Amager får man den bedste kebab?”,og opfordrede de adspurgte til selv at producere spørgsmål til næsteinterviewperson.“Den fælles køkkenhave” af YNKB og Morten Bencke er et urbangardening-initiativ, som blev udviklet sammen med lokale beboerefor på sigt at forsyne Støberiets Folkekøkken med urter og grønt.I den gamle forladte køkkenhave i baggården til kulturhuset påKapelvej, hvor maden til folkekøkkenet tilberedes, har kunstnernerepareret og genbrugt de gamle højbede. Her har de sammen medlokale beboere plantet krydderurter og etableret “Den fælles køkkenhave”.ArtReach-projektet resulterede i tre lokale film om de tre kunstprojekterog processerne i nærmiljøet og desuden en større film, som gårtæt på de organisatoriske ideér og forhindringer undervejs. Den storefilm var tænkt som en film, der kan kortlægge nogle af de udfordringer,outreach-arbejde medfører, og herigennem oplyse og nuancerebilledet for andre institutioner. Filmen endte med et final cut, som eren stærkt redigeret og til dels censureret version af projektet, som detså ud fra Nikolajs position.Nikolaj producerede en bog i forbindelse med udstillingen, som diskuteredeoutreach og brugerinddragelse, sociale, museologiske ogdemokratiske perspektiver på kunst, kunstinstitutioner og outreachgenerelt.SKISI forlængelse af Nikolajs outreach-projekter er Nikolaj blevet inviterettil at deltage i SKIS (sæt kulturen i spil) – et initiativ under KulturmetropolØrestaden. SKIS er et 4-årigt projekt, der skal udvikle kulturinstitutionernestilbud til brugere i udvalgte boligsociale områder,der normalt ikke opsøger institutionerne. I alt 6 kommuner deltager,og Nikolaj samarbejder med Folehaven i Valby (Vigerslev bibliotek,Kultur Valby, den lokale skole og fritidsinstitutioner) omkring iværksættelseaf et eller flere kunstprojekter, der tager afsæt i borgernesaktive deltagelse.Det kulturelle initiativ har fået arbejdstitlen “Familieliv i Folehaven”og skal samle børn, unge og deres familier omkring en rækkekunstneriske processer, der tilsammen formidler den gode fortællingom livet i Folehaven. Til projektet knyttes én eller flere kunstnere,der i samarbejde med beboerne skaber projekter, der på sigt kanforankres lokalt. I samarbejdet mellem flere forskellige institutionerhar projektet ligeledes som vision at udvikle ny læring og kreativesamarbejder, der har betydning for overvejelserne om, hvordan manskaber et inkluderende og flerstemmigt kulturliv.© Skoletjenesten 2013 · www.skoletjenesten.dk


Skoletjenestens årsberetning 2011-1259Med midler fra KKF iværksættes til efteråret 2012 et pilotprojekt iFolehaven, hvor ca. 10 unge/børn i alderen 9-13 er involveret.MUSEER OG KULTURINSTITUTIONER SOM RUMFOR MEDBORGERSKABProjektet har til formål at undersøge, hvordan udstillingsmediet kandefineres og udvikles med henblik på at fremme og udfordre institutionernesmålgruppebevidsthed og identitet som mangfoldige,demokratiske dannelsesrum. Projektet omfatter et fokus på de konstruktivekrydsfelter og oplagte indsatområder mellem kuratoriske ogundervisningsfaglige kompetencer samt alle de øvrige stemmer, dervirker i museumsrummet – udstillingsdesigners, museumsleders ogikke mindst brugernes.Det er Nikolajs undervisningsansvarlige Hilde Østergaard og kuratorAndreas Brøgger der udgør Nikolajs projektteam. Projektet har væreti gang siden august 2011, og Nikolaj bidrager i 2012/13 med trecases. Den ene case har fokus på indretningen af entreén i NikolajKunsthal med afsæt i en række fokusinterviews med brugere og ikkebrugereaf Nikolaj. Den anden case tager afsæt i Copenhagen ArtFestivals samlede formidlingsstrategi, og den tredje case i 2013 harden årlige videofilmfestival FOKUS som sit undersøgelsesfelt.BeSøg & oplevelSerKUNST NU!COPENHAGEN ART FESTIVALNikolaj Kunsthal er sammen med de øvrige 4 centrale kunsthaller iKøbenhavn i den afsluttende fase af en to år lang forberedelse afbyens festival for samtidskunst med temaet “fællesskaber”. Det erKunstrådet, der har givet opdraget og finansieret en stor del af aktiviteterneunder festivalen. Festivalen har fokus på det offentlige rum ogkunstens og festivalformatets mulighed for at nå et bredere og meredifferentieret publikum, end vi er vant til at se inde i kunsthallerne.“Læring og oplevelse” er navnet på den samlede formidlingsplatform,som rummer et stort program af mere eller mindre deltagerbaseredelæringstilbud for de samlede målgrupper og desuden et ambassadørprogram,der engagerer over 400 børn, unge og voksne fra skoler,arbejdspladser og foreninger i samarbejder om at skabe og formidlekunst under festivalen. Nikolajs undervisnings- og udviklingsansvarligeHilde Østergaard har med udgangspunkt i medborgerskabsprojektetskerneværdier tegnet den strategi, som alle projekter, initiativerog møder med brugerne forholder sig til. Festivalen åbner den 24.august og varer til ultimo oktober 2012Skoletjenesten 2013 · www.skoletjenesten.dk


Skoletjenestens årsberetning 2011-1260Sagnlandet LejreOgså i år fik et stort antal børn mulighed for en dannelsesrejse tilbagei tid og sted. Forskellige verdener har åbnet sig i de historiske miljøer,og ved hjælp af personale, der arbejder i rolle som fortidsmennefoto:ole malling, sagnlandet.Drift og personaleSagnlandet Lejre er en stærkt sæsonpræget arbejdsplads, der kræverstor fleksibilitet hos det faste og timeansatte personale. Det giverhvert år udskiftning i personalegruppen og mulighed for at kunne ogskulle tænke nyt. I vinterhalvåret deltog Skoletjenestens to UUA’er ogområdelederne i et kursus om mundtlig formidlingsdidaktik i ODMregi.Kurset blev benyttet til at kvalificere ansættelsesprocedurenog introduktionsprogrammet for nye medarbejdere. Der blev skabtfælles idégrundlag og forståelse hos kursusdeltagerne. Spørgsmålet«Hvad forventer og kræver vi af de kommende undervisere?» blevdrøftet. Der blev desuden udarbejdet en kompetenceliste, «hvad skalen god Sagnlandsformidler kunne», og afholdt medarbejdersamtalermed de «gamle» undervisere. Samtalerne blev benyttet til en gensidigforventningsafstemning og påpegning af den enkeltes udviklingspotentiale.Selve introduktionsprogrammet blev gennemført ved atsætte det gode eksempel, bringe både det pædagogisk faglige ogdet fagfaglige i spil gennem en praksisteoretisk tilgang til alle emner,der blev arbejdet med. Det blev et arbejdskrævende, men meget vellykketforløb for alle implicerede.Thomas Hansen, der var ansat som UUM’er, blev i december 2011sagt op. Årsagen var Sagnlandets økonomiske forhold. I vikingeområdethar det betydet en forandring af personalegruppen. Fra at væreen gruppe faste sæsonansætte blev der nu tale om en gruppe medflere studenterformidlere. Studenterne skulle varetage undervisningenog andre arbejdsopgaver. Det har krævet en omorganisering afopgaver og rutiner samt en løbende proces med at sætte pædagogiskpraksis i tale. Samtidig har det betydet, at lejrskoleelever ikkekan sikres samme undervisere under hele deres ophold.Praktikanter i efteråret 2011I skoleåret 2011/2012 gennemførte en studerende fra Metropol“praktik i andre skoleformer” i Skoletjenesten Sagnlandet Lejre. Derudoverhavde vi følgende praktikforløb:• Fire erhvervspraktikanter fra folkeskolen• En person i virksomhedspraktik• En person i løntilskudUndervisning 2011/2012© Skoletjenesten 2013 · www.skoletjenesten.dk


Skoletjenestens årsberetning 2011-1261ske, har eleverne fået historien ind under huden. Undervisningstilbuddeneretter sig hovedsagelig mod førskolebørnene og eleverne iindskolingen og på mellemtrinnet. Mad, krop og bevægelse var ogsåi skoleåret 2011/2012 det overordnede tema i de fleste undervisningstilbud.Sagnlandets undervisningstilbud varer 1½ time eller 3 timer.Desuden tilbydes lejrskoleophold på 1-4 døgn. Forløbene på 1½ timehar én underviser, forløbene på 3 timer er bemandet med to undervisere,og lejrskoleopholdene har oftest to, men kan også have treundervisere tilknyttet under opholdet.foto: bente garbers.De nye 1½-times forløb i Sagnlandets fire historiske miljøer blev søsatog afprøvet i det forløbne skoleår.Desuden inviterer Sagnlandets unikke landskab til at gå på opdagelsemed børnegrupper. Lærere og pædagoger kan tilrettelæggederes eget forløb i Sagnlandet og benytte sig af faciliteterne, informationsmateriale,selve området og det personale, der er på arbejde.For at gøre disse forløb mere tilgængelige og attraktive afholdeshvert år gratis lærer- og pædagogkurser.Også i år viste der sig interesse for særlige skræddersyede undervisningstilbudtil små og større grupper. Her bringer Skoletjenestenofte erfaringer fra formidlingsafdelingen i spil og vice versa.Desuden ser vi i Sagnlandet Lejre en stigende tendens til forældreorganiseredeture i skoleregi, især i vikingeområdet med lejrskoler.Her er kunsten at afstemme forventninger mellem lærere, forældre,elever og Sagnlandets personale.© Skoletjenesten 2013 · www.skoletjenesten.dk


Skoletjenestens årsberetning 2011-1262Efter et statistisk set nølende efterår i 2011 ser det ud til, at antalletaf elever har fundet sit “normale leje” igen. I skoleåret 2011/2012 fikSagnlandet den glæde at have besøg af 6.141 elever fra skoler ogdaginstitutioner, der alle deltog i et undervisningsforløb. Herudoverbesøgte 5.275 elever Sagnlandet og havde glæde af tilbuddene i Båldalen.Vi tilskriver de ringe efterårstal nedskæringer i skolerne samtsammenlægninger af skoler i flere kommuner. Denne påstand er dogikke undersøgt, men beror bl.a. på flere læreres udsagn.Stenalderbopladsen Athra er igen åben for undervisning. Der erstigende interesse for vores tilbud. Eleverne kan opleve “En dagsom stenalderjæger” på en sommerboplads fra Ertebølletid. Det nye1½-times forløb “Fiskeri i stenalderen” er også blevet afviklet til allestilfredshed. Her fik eleverne mulighed for at stifte bekendtskab medden spirende begyndelse til vort nutidige skovbrug.foto: sagnlandet lejre.Jernalderlandsbyen Lethra modtog eleverne i et lille landsbysamfundfra romersk jernalder. Dagligliv i et bondesamfund, kontakter tilden store verden, og her især Romerriget, var i spil, endda krydretmed fortællinger om Kejser Augustus. Der var udbudt fire undervisningsforløbmed husholdning og håndværk som omdrejningspunkt.Mange elever ofrede også i år til Nerthus for at hjælpe deres hjemby,der var ramt af hungersnød. De nye 1½-times forløb “Jernalderfolketsgudeverden” og “Mød en gallisk flygtning fra Romerriget” blevgodt modtaget hos de besøgende klasser og fik en særlig kant medsprogskoleelever, der havde oplevet flygtningesituationen på egenkrop.foto: sagnlandet lejre.Vikingeområdet Ravnebjerg bød klasserne velkommen somfostersønner og fosterdøtre. De var på besøg fra 3 timer op til en uge,i en tid omkring år 920. De mødte en tid med begyndende statsdannelseog brydning med den gamle tro. Et 1½-times forløb, der havde«Vikingernes idræt» som omdrejningspunkt, gav eleverne et bud på,hvordan en viking bør gebærde sig i verden.foto: ole malling.Krikkebjerghuse – to rekonstruerede husmandssteder fra 1800-tallet– er også ramme om undervisning. Her bliver eleverne sat tilbagetil et husmandsliv med ringe kår fra tiden omkring 1850. I år fængedesærligt vores tilbud med relation til jul og påske. Også her afprøvedevi 1½-times forløb med fortællinger fra H.C. Andersen, fortalt af “tidsvidner”i et hus liggende, hvor vejen slår en bugt.Båldalen er Sagnlandets oldtids-eksperimentarium. I dette områdekan elever gøre sig førstehåndserfaringer med forfædrenes teknologihistorie.Båldalen byder på mange kropslige erfaringer medbrændehugning, sejlads i stammebåde, grutning af mel, tovtrækningog holmgang. Ildens magi skal afprøves, og brødkiks skal bages.© Skoletjenesten 2013 · www.skoletjenesten.dk


Skoletjenestens årsberetning 2011-1263Foto: Ole Malling og Sagnlandet Lejre. Design: Caroline Seehusen mDDLevende fortidAlle tiders rejse tilbage i tiden, til SAGNLANDET LEJRE - landet du må udforskeSkoletjenesten Sagnlandet Lejre 2011 - 2012Harpestrengs have danner en fin ramme for biologiundervisning iskolen. Her kan elever finde en middelalderlæges plantesamling. Tilbuddeter selvaktiverende og beskæftiger sig med klassifikation afUNDERVISNINGSTILBUDplanter og brugen af medicinen set i historisk perspektiv.Sagnlandet Lejre byder, i bogstaveligsteforstand, på et skønt læringslandskab, hvorder er højt til loftet. Her kan I med jeres elever/børn mærke historiens vingesus og få fortidenind under huden. Der arbejdes med hånd ogånd. Elevernes begrebsverden bliver sat itale og udviklet ved at lade dem gribe fat forat begribe, inspireret af det gamle kinesiskeordsprog „jeg hører og jeg glemmer, jeg ser ogjeg husker, jeg gør og jeg f orstår“. Aktiviteterneer meningsfyldte, begribelige og håndterbare.Markedsføring Mød en gallisk og flygtning fra informationsindsatsRomerrigetJernalderfolkets Gudeverdenwww.skoletjenesten.dk Vikingeområdet Ravnebjerg og www.sagnlandet.dk er sammen med SkoletjenestensVikingernes infohæfte idræt og elektroniske nyhedsbrev stadig en væsent-Den korte lejrskoleDen lange lejrskoleEn dag som vikingKrikkebjerghuse fra landbotidenlig kilde for information Vær god ved de underjordiske om tilbuddene.Sørine og den store krig i 1864Leg og fortælling i gamle dageFolketro og Kristendom i gamle dage“Levende fortid” – et fyldestgørende informationsmateriale til lærerne– kan downloades Et lys i mørket helt eller delvist fraGiv litteraturen kød og blodKrikkebjerghuse i Højtid og festDen gamle julhjemmesiderne.Sagnlandets tilbud lægger op til tværfagligtarbejde i skolen i fagene historie, dansk,hjemkund skab, natur/teknik, samfundsfag, billedkunst,sløjd, biologi, geografi, håndarbejde ogkristendom. Tilbuddene understøtter Fælles Mål ogSlutmål i henhold til folke skoleloven og er i tråd medfor skellige punkter i historiekanonen.Historie bevidsthed med fortid og nutid, fortolkningog formidling af tid og rum er sat i højsædet og gøreleverne fortrolige med dansk historie og kulturog sætter deres egen livsverden i perspektiv.Eleverne begiver sig på en tidsrejse i tid og stedog møder en verden, der er med til at udbyggederes indsigt i menneskers liv og livsvilkår gennemtiderne. En dannelsesrejse, der giver mulighed forat tilegne sig færdigheder og kundskaber, samtat kunne se sig selv og andre med nye øjne. Derkræves sammenhold og samarbejde og ikke mindstbidrager det til udvikling af sociale kompetencer ogidentitetsdannelse.Abonnementsordningen Harpestrengs Have for hhv. daginstitutioner og skoler erAlle tiders madblevet revideret Undervisningstilbud, og priser justeret, så de bedre lever op til institutionersLejrskoleophold, priserog skolers ønsker og behov. Ordningen gælder for et år afhængigaf tilmeldingstidspunktet. I slutningen af 2011 var der 8 daginstitutionsabonnementerskoletjenesten@sagnlandet.dk (406 børn/53 voksne) og 3 skoleabonne-Slangealléen 2, DK­4320 Lejretelefon: +45 4648 0878skoletjenesten: +45 4642 4950www.sagnlandet.dkmenter (864 elever/142 lærere). I efteråret var der tilmeldt i alt 1.270børn og 195 voksne, der havde mulighed for at nyde givtige stunderi Sagnlandet.I foråret 2012 meldte sig 1 skole til denne ordning (28 elever/17lærere), og 2 skoler fortsatte med deres abonnement i foråret (836elever/125 lærere). 9 daginstitutioner fornyede eller oprettede deresabonnement (187 børn/37 voksne). I alt havde 1.051 elever/børn og179 pædagogisk personale mulighed for at besøge Sagnlandet.Til „småfolkene“ fra daginstitutioner erder i henhold til Pædagogiske Læreplaner rigmulighed for at færdes i naturen, at udvikle socialekompetencer, udvide sin begrebsverden medsproglig opmærksomhed og at udfordre sin kropmed forskellige fysiske gøremål samt at stiftebekendtskab med en fremmed kultur fra fortiden.Sagnlandets årstema for 2011 og 2012beskæftiger sig med mad, krop og bevægelse.Har I ønsker om særlige undervisningsforløb, elleremner I gerne vil have belyst, hører Skoletjenesten iLejre gerne fra jer.Stenalderbopladsen AthraEn dag som stenalderjægerLystfiskeri i stenalderenJernalderlandsbyen LethraJernalderlivNissehistorier i den gamle bondestueHvad kan man ellers i Krikkebjerghuse?BåldalenKurser for pædagog- og lærernetværket har også været en delaf indsatsen. I maj måned blev der afholdt et kursus for pædagogerog et for lærere. På kurserne blev Sagnlandets undervisnings- ogaktivitetstilbud introduceret via en lang tur gennem Sagnlandets læringslandskab.Turen blev fulgt op af en udveksling af gode idéer ombl.a. kommende samarbejde.UdviklingsarbejdeBueprojektet – et samarbejde med Ballerup Gymnasium om at udformeet tværfagligt tilbud til eleverne i 2. g – førte til et succesfuldtpilotprojekt. Temaet var brug af bue og pil i stenalder og jernalder.Ved besøget fik eleverne lejlighed til at skyde med hhv. sten- ogjernalderbuer. Buerne kom i gang, pilene fløj gennem luften, og muskelgrupperblev afprøvet. Det hele blev rammesat i en fortælling omde to historiske områder, herunder også en indføring i de to kulturer.Efterfølgende blev der gjort beregninger i klassen, og der blevarbejdet mere indgående med de to perioder og især bue og pilsanvendelse. De involverede fag i dette AT-forløb var matematik, fysik,historie og idræt. Forløbet blev positivt modtaget af såvel elever somlærere.© Skoletjenesten 2013 · www.skoletjenesten.dk


Skoletjenestens årsberetning 2011-1264“Historiens vingesus ind i skolen” er kaldenavnet på en række tilbudfra Skoletjenesten Sagnlandet Lejre. Tilbuddene er tænkt således, atSkoletjenestens tilbud i vinterperioden foregår ude på skolerne. Undervisernedrager som historiske øjenvidner ud i verden med tilbudtil indskoling, mellemtrinnet og udskolingen. Baggrunden for detteer, at flere skoler ikke har råd og tid til at benytte Sagnlandets undervisnings-og aktivitetstilbud. For at imødekomme skolernes hverdagbliver der udarbejdet særlige tilbud til skolerne. Her ligger udfordringeni at skulle erstatte Sagnlandets fine, unikke miljøer. Vi vil gerneomskabe klasseværelset ved hjælp af genstande, udstyr og grej, arbejdeti rolle og fortællinger til et særligt stemningsrum. Derudover vilvi give eleverne noget at gøre, røre og se på.Til indskolingen og børnehaver er der udviklet særlige dukkefortælleteatrefra H.C. Andersens tid og vikingetiden. Til mellemtrinnethar vi transformeret to undervisningsforløb, hvor eleverne kan mødeen gallisk flygtning fra jernalderen og stifte bekendtskab med nordiskmytologi og verdensforståelse i vikingetiden. Til udskolingen tilbydervi et forløb om landskabet skabt af isen.Disse forløb forventer vi at afprøve og gennemføre i vinterhalvåret2012/13, med et ønske om at skolerne får lyst til at benytte den“ægte” vare i Sagnlandet efterfølgende.Tilbud til førskolebørn er fortsat på dagsordenen. Her særligt i relationtil de pædagogiske læreplaner. Disse forløb egner sig også tilindskolingen.Plantekompendium til underviserneUdarbejdelsen af plantekompendiet har i årets løb taget en del afarbejdstiden. Kompendiet beskriver en række planter, findesteder iSagnlandet samt planternes brug. Det forventes at blive et givtigtredskab for nuværende og kommende undervisere.StudiegrupperOgså i år var studiegrupperne et kærkommet forum for udviklingog erfaringsudveksling og vidensdeling med kolleger. SagnlandetsUUA’er og områdelederne fra Krikkebjerghuse og fra oldtiden deltogi foråret i følgende studiegrupper:• Lærer i rolle• Ny nordisk skole• Samarbejde med seminarier• UndervisningsmaterialerNetværksarbejde og samarbejde medandre institutionerKram kamelenSamarbejde med børnekulturdagene i Lejre Kommune gav os også i åranledning til at lave og afprøve noget nyt. Temaet i år var teater. I denne© Skoletjenesten 2013 · www.skoletjenesten.dk


Skoletjenestens årsberetning 2011-1265sammenhæng udviklede UUA’erne i samarbejde med koordinatoren iKrikkebjerghuse to nye forløb. Det blev til to skønne dukkefortælleteatre,der også egner sig til at blive brugt i fremtidige undervisningsforløb.I Krikkebjerghuse kunne børnene følge med i den lille pige Elisaskamp for at befri sine 11 brødre, der er forvandlet til vilde svaner.Dette H.C. Andersen-eventyr blev opført og levendegjort med særligefremstillede dukker og kulisser i et historisk miljø, der viser H.C.Andersens samtid.I vikingeområdet mødte børnene vikingernes gudeverden ogfulgte med i en dramatisk fødsel af tre besynderlige børn: Hel, Midgårdsormenog Fenrisulven. De fulgte deres skæbne, indtil guden Tyrmistede sin arm for at lænke selveste Fenrisulven. Al dette ved hjælpaf et skønt gudegalleri i træ, fremstillet af træsmeden Ask (ThomasHansen).Det blev 9 forskellige lokale børneinstitutioner og skoler, der fikden glæde at deltage.Samarbejder med Lejre Kommune bliver fortsat og udmunder inogle efterårsforløb, “Sans og dans”, igen i Krikkebjerghuse og i vikingeområdet.Historiske værkstederEn af Sagnlandets UUA’er fortsætter arbejdet og kontakten med dehistoriske værksteder. De historiske værksteder er en sammenslutningaf forskellige institutioner som museer, skoler, VPAC’er og Historiskeværksteder over hele Landet. Arbejdsgruppen, hvor to medarbejderefra Sagnlandet er repræsenteret, planlægger og afviklerkurser, træf med erfaringsudvikling, seminarer og et årlig træf medfagligt og praksisorienteret indhold for alle historiske værksteder iDanmark.Træffet 2012 havde temaet “åndens spor i håndens arbejde» ogdens fremtid for Danmarks Historiske Værksteder.Øvrigt netværksarbejdeÉn af UUA’erne deltog i VPAC’s fælleskonference i maj 2012.Begge UUA’er fortsat som sparringspartnere i projektet Skjoldungelandet,som arbejder på at udvikle en nationalpark i området.En UUA’er er tilknyttet to naturvejledernetværk – Københavnernetværket og Kulturhistorisk Netværk.Tak for i årSamlet set kan vi kalde skoleåret 2011/2012 et godt år. Vi er spændtepå, hvad Sagnlandets læringslandskab, ressourcer og rammer isamspil med Skoletjenesten og skoleverdenen bringer af udfordringerog udviklingsmuligheder til næste år.© Skoletjenesten 2013 · www.skoletjenesten.dk


Skoletjenestens årsberetning 2011-1266www.kglteater.dkStudiehæfteSkoletjenesten | MusikGenerelt omkring undervisningstilbud fra Skoletjenesten | MusikDe undervisningstilbud, som Skoletjenesten | Musik udbyder til eleveri folkeskolen og GYM/HF/VUC, er alle opbygget meget forskelligt ikraft af de varierende præmisser, som de formes ud fra. Der gælderdog to overordnede principper for alle arrangementer: Mødet medmusikken/forestillingen er i centrum, og alle koncert- eller teateroplevelserer understøttet af enten dialog med de involverede kunstnereeller skriftlige undervisningsmaterialer i pdf-format eller som webmaterialer.Målgruppe: Ungdomsuddannelsernewww.kglteater.dkStudiehæfteDetforsømteforårDet Kongelige TeaterSamarbejdet mellem Det Kongelige Teater og Skoletjenesten | Musiker et af afdelingens ældste samarbejder. Samarbejdet fokuserer pt.på målgruppebestemte skoleforestillinger og studiematerialer. Skoleforestillingerneudbydes inden for alle tre kunstarter: ballet, skuespilog opera. Skoletjenesten | Musiks rolle i disse skoleforestillinger harprimært været at kvalificere den pædagogiske formidling uden omselve forestillingen. Dette blev gjort via de målgruppebestemte Studiematerialer,som Skoletjenesten | Musik udarbejder til de relevanteskoleforestillinger.Målgruppe: Fra 7. klassewww.kglteater.dkStudiehæfteTilbage til ørkenenSom et led i anden fase af medborgerskabsprojektet “Museer og kulturinstitutionersom rum for medborgerskab” blev samarbejdet medDKT også funderet i udviklingsprojekter på Operaen. Valget faldt påOperaen, da der her var tildelt nye personalekræfter til at varetageformidling og udvikle nye undervisningstilbud. Skoletjenesten | Musiker her indgået som en sparringspartner og kritisk ven i forholdtil udvikling og kvalificering af tilbud og den organisatoriske udviklingaf området. Samarbejdet med DKT i Medborgerskabsprojektetfortsætter også i den kommende sæson. Her vil samarbejdet fokusereyderligere på inddragelsen af de to øvrige kunstarter, skuespilog ballet. Målet hermed er bl.a. at udbygge og styrke den generellepædagogiske formidling på Det Kongelige Teater samt at etablere etnetværk mellem de kunstneriske afdelinger med fokus på en fællesudviklingsprofil inden for den pædagogiske formidling. Projektet harbl.a. bidraget til en mere fokuseret dialog og en stærkere organisatoriskforankring af dette udviklingsarbejde i huset.I sæson 2011-2012 var Skoletjenesten | Musik involveret i følgendeforestillinger på Det Kongelige Teater:Målgruppe: 8.-10. klasse og ungdomsuddannelserne10. september 2011: Premiere på Tosca/opera(ungdomsudd.)© Skoletjenesten 2013 · www.skoletjenesten.dk


Skoletjenestens årsberetning 2011-1267www.kglteater.dkStudiehæfteToscaversion 2011-12Målgruppe: Gymnasiet/HF17. september 2011: Premiere på Enetime og Sylfiden/ballet(8. klasse – ungdomsudd.)13. oktober 2011: Premiere på Det gode menneske fraSezuan/skuespil (ungdomsudd.)26. oktober 2011: Premiere på Det forsømte forår/ballet(fra 8. klasse)29. oktober 2011: Premiere på Broadway for en aften/ballet (ungdomsudd.)16. november 2011: Premiere på Livlægens besøg/opera(ungdomsudd.)1. februar 2012: Premiere på Tilbage til ørkenen/skuespil (ungdomsudd.)10. februar 2012: Premiere på La Traviata/opera(ungdomsudd.)www.kglteater.dkStudiehæfteDR SymfoniOrkestretSamarbejdet med DR SymfoniOrkestret har efterhånden kørt i mangesæsoner. Som udgangspunkt har formen været nogenlunde fast. Dertilbydes åbne generalprøver til elever i 3.-6. klasse i løbet af sæsonen.Ved generalprøven står desuden en medarbejder fra Skoletjenesten| Musik for en introduktion og dialog med eleverne før og efterkoncerten. Forud for dette kan elever/lærere downloade et undervisningsmaterialepå Skoletjenestens hjemmeside om den aktuellemusik samt et basismateriale omkring symfoniorkestret og dets instrumenter.Enetime &SylfidenMålgruppe: Fra 7. klasse Sæson 2011-2012Ud over denne faste form har Skoletjenesten | Musik desuden udvikletintensive procesforløb med kun en enkelt klasse ad gangen,hvor eleverne bl.a. får mulighed for at følge prøvearbejdet, indgå ien tættere dialog med musikere fra orkestret og opleve den endeligegeneralprøve på værket.Skoletjenesten | Musik gik desuden i sæson 2011-12 ind i samarbejdetomkring tilbuddet om generalprøver til elever på gymnasialt niveau.Dette skete både i forhold til koordinering og pædagogisk sparring.DR arbejder pt. med at udvikle det såkaldte Musikarium – et oplevelses-og læringssted med fokus på musik og lyd i DR og Koncerthuset.Projektet skal rumme installationer i foyeren, workshopsfor elever og skolekoncerter. Orkestermusiker Dorte Bennike er tildeltarbejdstimer til at varetage projektet, og heri indgår også samarbejdetmed Skoletjenesten. Dette tiltag har kvalificeret arrangementernepå flere måder: Dorte Bennike indgår i selve dialogen med eleverne.Samtidig har dette bevirket en generelt tættere kontakt med orkestretog opmærksomhed på disse arrangementer. I forhold til det fremtidigesamarbejde ses dette tiltag som en opprioritering og styrkelseaf samarbejdet.© Skoletjenesten 2013 · www.skoletjenesten.dk


Skoletjenestens årsberetning 2011-1268I forbindelse med muligheder for etableringen af et partnerskab mellemDR og Københavns Kommune er Skoletjenesten desuden blevetinddraget og vil fortsat blive inddraget i udviklingsarbejdet herom.I sæson 2011-12 blev der i forhold til DR udelukkende fokuseret påsamarbejdet og udbygningen af tilbuddene med DR SymfoniOrkestret.Der blev derfor ikke fokuseret på de øvrige ensembler i dette år.Sæson 2011-2012 bød på følgende arrangementer med DR SymfoniOrkestret:foto: per morten abrahamsen.12.-15. september 2011:Proces med DR SymfoniOrkestret (5. klasse)15. september 2011:På besøg hos DR SymfoniOrkestret (3.-6. klasse)19.-22. september 2011:Proces med DR SymfoniOrkestret (5. klasse)14.-17. november 2011:Proces med DR SymfoniOrkestret (5. klasse)28.-1. november 2011:Proces med DR SymfoniOrkestret (5. klasse)1. december 2011:På besøg hos DR SymfoniOrkestret (3.-6. klasse)14.-17. januar 2012:Proces med DR SymfoniOrkestret (5. klasse)30.-2. januar 2012:Proces med DR SymfoniOrkestret (5. klasse)26.-29. marts 2012:Proces med DR SymfoniOrkestret (5. klasse)29. marts 2012:På besøg hos DR SymfoniOrkestret (3.-6. klasse)9.-12. april 2012:Proces med DR SymfoniOrkestret (5. klasse)Hele sæsonen:Åbne generalprøver (Gym/hf)www.verdensmusikbanken.dkwww.verdenmusikbanken.dk er et samarbejdsprojekt, som blev etablereti sæson 2009-10. Projektet blev initieret af Skoletjenesten | Musiki samarbejde med Music from Around/Womex og GymnasieskolensMusiklærerforening. Projektet er fokuseret på formidling af verdensmusiktil elever på gymnasialt niveau. Ved årsskiftet 2011-12 blevsekretariatet for Womex lukket (værtsskabet for Womex tildeles for 3år). Derfor har projektet i sæson 2011-12 været fokuseret på at findeen ny samarbejdspart, som kunne varetage koncertdelen af projektet.Resultatet heraf er et samarbejde med Global Copenhagen ogherigennem etableringen af et landsdækkende netværk af spillesteder,som kan udbyde koncerter inden for verdensmusik.© Skoletjenesten 2013 · www.skoletjenesten.dk


Skoletjenestens årsberetning 2011-1269www.verdensmusikbanken.dk etablerede også i sæson 2011-12 etsamarbejde med Koda Skolekontakt omkring workshops med musikere.Dette resulterede i workshops med musikere på fem gymnasier.Koda har dog valgt at fokusere udelukkende på folkeskolen fremadrettet.Derfor gentages dette tiltag ikke i næste sæson.Selve sitet www.verdensmusikbanken.dk er blevet finansieret af midlerfra Undervisningsministeriets Tips- og Lottomidler. Derudover harKUNST i 2012 tildelt projektet midler til indhold. Projektet vil fortsatløbende søge midler til udbygning af sitets indhold.Skoletjenesten | Musik fungerer pt. som redaktør på sitet og erprojektleder på det samlede projekt.I sæson 2011-12 bød samarbejdet omkring VMB på følgende:3.-23. oktober 2011: Turneer og workshops med følgende tre orkestre:Sara Moussa, Pfarpfar og King Aisoba, Outspoken og ComeradoFatsoEfteråret 2011: Koda Skolekontakt tilbud: “Besøg af en worldmusiker”MusikmuseetSkoletjenesten har i sæson 2011-12 været i fortsat dialog med Musikmuseetomkring etableringen og opbygningen af en undervisningsetage,“Det Klingende Museum”, i det nye Musikmuseum, somforventes færdigetableret i 2014. Samarbejdet mellem Skoletjenestenog Musikmuseet bunder i pilotprojektet “Det Klingende Museum” fra2002, som blev udviklet i fællesskab mellem de to institutioner. Sidenda har museet arbejdet på at finde finansiering til bl.a. de fysiskerammer, som skal rumme denne undervisningsetage. Det vil i sæson© Skoletjenesten 2013 · www.skoletjenesten.dk


Skoletjenestens årsberetning 2011-12702012-13 været målet at få dette samarbejde forankret i en fast samarbejdsaftale.Ting-festivalI forbindelse med Ting-festivalen indgik Skoletjenesten | Musik isamarbejde med Golden Days omkring en koncertrække med trenordiske rappere. Dette resulterede i to koncerter på henholdsvisPumpehuset og Skolen ved Islands Brygge. Skoletjenesten | Musikudformede desuden et undervisningsmateriale til koncerterne.3.-4. november 2011: Det nye ting – dialogkoncerter (4.-10. klasse)Øvrigt netværk m.m.I sæson 2011-12 indgik Skoletjenesten | Musik ud over de ovennævntesamarbejder i dialog med forskellige institutioner omkring nye tiltag.Heriblandt kan nævnes CKU, Anemone teatret, Figura Ensemble ogZeBu Børneteater.Samlede besøgstalDR SO – på besøg hos DR SO:DR SO – proces:DR SO – proces:Det Kongelige Teater:Ting-festival:Koda Skolekontakt:VMB (dialogkoncerter): **459 elever (folkeskole)251 elever (folkeskole)ca. 725 elever (gymnasiet)3.529 elever* (folkeskoleog gymnasiet/hf)411 elever (folkeskole)ca. 125 elever (gymnasiet)Total:5.500 elever* Dette besøgstal er beregnet som et ca. tal ud fra Det Kongelige Teatersegne statistikker. Tallet angiver, hvor mange skolebilletter der ersolgt til de skoleforestillinger, som Skoletjenesten | Musik har væretinvolveret i, dvs. stået for udfærdigelse af Studiematerialer til. Derudoverkan skolebesøg også foregå via andre billetordninger på teatret.Pga. begrænsninger i billetsystemet er det ikke muligt at angive antalletaf disse. Disse er altså ikke medregnet.**Tilmeldinger ved disse arrangementer blev varetaget af Womex sekretariatet.Deltagerantal er desværre tabt ved nedlæggelsen og erikke medregnet (målgruppe: gymnasiet).© Skoletjenesten 2013 · www.skoletjenesten.dk


Skoletjenestens årsberetning 2011-1271Skoletjenesten ÖresundDet mångåriga samarbetet med Region Skånes kulturförvaltningavslutades 30/6 2011. Eftersom Skoletjenesten önskade ett fortsattöresundssamarbete, så inleddes nu ett projektsamarbete medMalmö Museer kring Skoletjenesten Öresund under perioden 1/8-31/12 2011. Det har gällt en heltidsstjänst som undervisnings- ochutvecklingsansvarig med Skoletjenesten som arbetsgivare, och manutformade en särskild arbetsplan för projektperioden. Arbetsplats harfunnits på både på Skoletjenesten (3 dagar/vecka) och på MalmöMuseer (2 dagar/vecka).Arbetet under hösten 2011 har dominerats av denna förändring. Endokumentation av samarbetet mellan Skoletjenesten och Kultur Skånesammanställdes (1999-2011) och ett underlag för diskussion kringett vidare samarbete med Malmö Museer skrevs. Det sista tänkteMalmö Museer som en del i ett regionalt uppdrag, men det visade siginte möjligt. I samband med detta började Skoletjenesten Öresund, iöverensstämmelse med sin arbetsplan, att undersöka Terra Scaniae,skånsk historia på nätet, för att se utvecklingsmöjligheter och kopplingartill aktuell kulturpedagogik. Detta avbröts dels för att KulturSkåne planerade en egen översyn (enligt kulturnämndens protokoll)och dels för att det visade sig Malmö Museer inte längre hade någotregionalt uppdrag kring pedagogik.Arkeologi i skolanUnder hösten avslutades studiegruppen Arkeologi i skolan tillsammansmed Publik arkeologi (ett av de regionala kulturpedagogiskauppdragen i Skåne), Skoletjenesten i Sagnlandet Lejre och på Vikingeskibsmuseet.Skoletjenesten Öresund har varit gruppens samordnare.Gruppen har främst ägnat sig åt kompetens- och idéutbytesamt att undersöka strategier för att nå lärare i naturvetenskap medarkeologiska metoder. Man vill fortsätta att ha kontakt på nätverksbasisoch att pröva “cases” på respektive institutioner utifrån de tankarman utvecklat tillsammans.foto: skoletjenesten öresund.Projektet “Använd staden/Brug byen”Detta förprojekt med medel från Interreg IVA avslutades under förstahalvåret 2011, och så även försöket med att göra en ny ansökan tillett nytt och större projekt (på grund av information från Interregsekretariatetbl a om att medlen höll på att ta slut). Det ekonomiskaslutarbetet fortsatte in på det andra halvåret. Skoletjenesten Öresundsammankallade till ett avslutande möte för de institutioner som velatdelta i ett nytt projekt. Ett konkret resultat av “Använd Staden” presenteradesdär: ett projekt kring arkitektur och stadsutveckling för© Skoletjenesten 2013 · www.skoletjenesten.dk


Skoletjenestens årsberetning 2011-1272skolor inom ramen för Helsingör-Helsingborgsamarbetet. Gruppenville gärna hålla kontakt i ett nätverk, då det fanns del andra intressantaidéer och projekt i spel, och Skoletjenesten Öresund tog initiativtill att inbjuda till ett möte i januari och lämnade över stafettpinnentill Dansk Arkitektur Center att samordna och vara värd för mötet.foto: skoletjenesten öresund.LärarfortbildningarTvå lärarfortbildningar marknadsfördes och genomfördes under halvåret.Först ut var “Hven runt på en dag” tillsammans med LandskronaMuseum. Deltagarna fick en introduktion till Tycho Brahe Minnenasnya pedagogiska verksamhet och sedan en cykeltur runt ön, där defick möta öns potential som lärande miljö och praktiska tips krig lägerskolelalternativ.I samband med Hot Spot-utställningen “Express Yourself” på MalmöMuseer arrangerades en halv fortbildningsdag kring yttrandefrihetoch demokrati.Dessa arrangemang fick ett relativt lågt deltagarantal, och det kanfrån svenskt håll förklaras av förändringsarbete i skolan, bland annatde nya läroplanerna. Nya insatser inom informationsarbetet kopplattill läroplaner är nödvändigt.ÖvrigtPå Malmö Museer höll man detta halvår på med att utveckla metoderför förskolebarn. Genom samarbetet med Skoletjenesten fick manupp ögonen för Danmarks Akvariums program med handdockor.Skoletjenesten Öresund arrangerade ett studiebesök för museetspedagoger som var givande för båda parter och ledde till ett förslagom en ny studiegrupp på temat dockteater som metod.Skoletjenesten tog initiativ till och arrangerade tillsammans med pedagogenhetenpå museet en träff med Kulturpedagogiskt nätverk,med tema Skapande skola.En kontinuerlig arbetsuppgift har varit att uppdatera SkoletjenstenÖresunds webbplats med tillhörande nyhetsbrev. Skoletjenesten ochKultur Skåne har kommit överens om att försöka flytta denna webbplatsfrån servern i Skåne till Skoletjenesten.Projektsamarbetet mellan Malmö Museer och Skoletjenesten avslutasden 31/12 2011 med hopp om att återuppta det under 2012Skoletjenesten 2013 · www.skoletjenesten.dk


Skoletjenestens årsberetning 2011-1273Statens Museum for Kunstsmk foto.Ny struktur for undervisere og omvisere påStatens Museum for KunstI foråret 2012 omlagde vi ansættelsesforholdene for vores freelanceundervisere/omvisere. Det betyder, at de nu er ansat som studentermedarbejderepå studenterløn, modsat tidligere, hvor de var ansatpå høj timeløn, men til gengæld ikke fik løn for forberedelse, deltagelsei møder etc. Omlægningen har en afgørende betydning foretableringen af et læringsmiljø på SMK. Nu kan vi involvere undervisernei udviklingsarbejde og aflønne dem for møder og deltagelse ikompetenceudviklingskurser. Vi ser det som en afgørende faktor forden løbende opkvalificering af vores undervisningspraksis. Gennemdeltagelse i udviklingsarbejde øges undervisernes refleksioner overegen og elevernes læring og praksis.Metoder for kompetenceudviklingI august 2011 blev tre af de faste underviserstillinger nedlagt, og derer nu en undervisnings- og udviklingsmedarbejder tilbage på 18 timerom ugen. Derfor har vi også haft ekstra fokus på at udvikle godemetoder for inddragelse og arbejdsprocedurer for vores freelanceundervisere og for vores løbende kompetenceudvikling (underviserworkshopsetc.) og introforløb for nye undervisere. Vi har også udvikleten skarpere pædagogisk profil samt en manual for praktisk ogfaglig info til vores undervisere.Fra efteråret 2011 har vi fx lagt halvårsplaner for kompetenceudviklingsforløb,der inkluderer partnerskaber mellem underviserne,hvor de observerer hinanden, giver feedback og samler refleksioneri refleksionsskemaer, samt underviserworkshops med fokus på forskelligepædagogiske tematikker og udfordringer. Denne opkvalificeringaf kompetenceudvikling ligger endvidere i forlængelse af voresdeltagelse i studiegruppen “Vision og praksis” i Skoletjenesten. Envigtig del af kompetenceudviklingen ligger i muligheden for fremoverat involvere underviserne i udviklingsarbejde.I foråret påbegyndte vi endvidere et kompetenceudviklingsforløbfor vores kunstneruddannede værkstedsmedarbejdere ved retorikerSigne Hegelund, som fortsætter i efteråret 2012.PraktikanterVi har udviklet en ny struktur for lærerstuderende i praktikforløb påmuseet. De skal ud over at observere undervisning på museet udvikleet undervisningsprodukt, som de afslutningsvis afprøver meden indbudt klasse. Det kan være et forløb, et materiale, et undervisningsredskab/øvelseetc.© Skoletjenesten 2013 · www.skoletjenesten.dk


Skoletjenestens årsberetning 2011-1274smk foto.Faste undervisningsforløb og særudstillingerVi har i det forgangne skoleår fortsat haft fokus på udvikling af undervisningsforløbog underviserkompendier (forløbsbeskrivelser medlæringsmål, undervisningsdesign, værkforslag, udvalgte tekster) ogudvikling af øvelsesskemaer i forbindelse med vores faste undervisningsforløbi museets samlinger. Vi har det sidste år udviklet forløbog kompendier til:• “Det moderne gennembrud – da kunsten blev kritisk”• “Guldalder og det moderne gennembrud – idealisering og kritik”• “Modernisme – da kunsten blev moderne”• “Billedanalyse”• “Kunst i kikkerten – billedsamtaler for de yngste”• “Kunst i kikkerten – billedanalyse for 4.-6. klasse”• “Hvad er et portræt”Liv og dødenBørneudstilling åbnet 19. november 2011Tanker om livet og døden har optaget mange kunstnere gennem tiden.Børn gør sig også mange tanker om emnet. Med denne udstillingønsker vi at skabe gode rammer for at tale om livet og døden.Ikke som hinandens modsætninger, men tværtimod som hinandensforudsætninger. Kunsten er oplagt at bruge i den sammenhæng, daden kan hjælpe os til at få fat i det mere flertydige. Når børn møderkunst, er det med til at udvikle dem menneskeligt! Udstillingen henvendersig primært til børn i alderen 6-12 år og er blevet til i samarbejdemed lærere og psykologer. Udstillingen rummer ud over kunstværkeren refleksionszone med rekvisitkasser og et boghjørne samten film, hvor børn fortæller om deres forhold til liv og død.elevarbejde. smk foto.Træsnit. Fra Dürer til Tal R16. april – 21. august 2011På udstillingen vises træsnittets mange former og funktioner. Frakæmpestore til bittesmå. Fra komplicerede til meget enkle træsnit.Fra træsnit, der har været brugt i bøger eller som dokumentation afgeografiske steder, til træsnit brugt som tapet. Udstillingen viser værkerfra 1400-tallet og frem til i dag og lader os komme helt tæt påværkerne, bl.a. vha. ophængte lupper. Vi gik i dybden med træsnittetog lod eleverne selv afprøve teknikkerne i et 2-timers værkstedsforløbfor alle målgrupper.Toulouse-Lautrec. Den menneskelige komedie17. september 2011 – 19. februar 2012Henri de Toulouse-Lautrec skildrede mennesker i den moderne metropoli slutningen af 1800-tallet og i særdeleshed optrinnene påde forskellige parisiske forlystelsesscener. Udstillingen tegnede etskarpt fokuseret billede af en kunstner, der i sine værker dissekeredeog kommenterede det moderne liv med slående og banebrydende© Skoletjenesten 2013 · www.skoletjenesten.dk


Skoletjenestens årsberetning 2011-1275effekter. Til 1-times forløb målrettet udskoling, gymnasium, HF ogVUC udviklede vi trykt undervisningsmateriale, undervisningsdesign,forløbsbeskrivelse og tre nye øvelser. Derudover tilbød vi værkstedsforløb(2 timer) for alle målgrupper.2011Hammershøi og Europa4. februar – 20. maj 2012Udstillingen præsenterede den danske kunstner Vilhelm Hammershøiog hans kunst som fænomen og kastede et nyt – og undersøgende– blik på Hammershøi ved at bringe hans kunst i dialog medsamtidige europæiske kollegaer. Vores 1-times undervisningsforløb,hvortil vi udviklede undervisningsdesign, forløbsbeskrivelser og nyeøvelser, var opbygget i to etaper. Først zoomede vi ind på Hammershøi,der især er kendt for sine malerier af næsten tomme rum,rygvendte kvinder og en karakteristisk gråtoneskala. Gennem værksamtalerog iagttagelsesøvelser skulle eleverne sammen med museumsunderviserenitalesætte deres oplevelse af Hammershøis særligevisuelle univers. Vi brugte bl.a. et digt af Naja Marie Aidt skrevet tiludstillingen til at gå helt tæt på malerierne. Derefter zoomede vi udi Hammershøis samtid, og her skulle eleverne gennem perspektiveringsøvelserforholde sig til forskellige billedkunstneriske udtryk fratiden omkring år 1900. En tid præget af mange forskellige strømningerinden for billedkunsten. Vi så dermed nærmere på, hvad der sker,når billeder “taler” sammen.Vi tilbød et 2-timers værkstedsforløb for alle målgrupper og et1-times værkstedsforløb for udskoling, gymnasiet, HF, VUC etc./ Children & Young PeopleBøger, undervisningsmaterialer og webn den udfolde sig på etrfarne museumsunderviseretil nysgerrigt og kreativt atnker og idéer. Herved knyttesen verden, samtidig med ats og øger læringspotentialet.læseren indsigt i, hvordans, og hvordan den rummerundervisningsformer, aktivvi, hvordan eleverne bliverd og identitet. Eksemplernegsformen kan overføres tiltrin.ørn og unge på kunstmuseer.aatland, museumsinspektør vedKunstmuseerne i Bergenr, jeg længe har læst, med etgogikken. Meget opildnendee Eide, lektor i norsk og mediefagudviklings- og fornyelsesleder vedFirda videregående skoleOLGA DYSTHE + NANA BERNHARDT + LINE ESBJØRNDIALOGBASERETUNDERVISNINGOLGA DYSTHENANA BERNHARDTLINE ESBJØRNDIALOGBASERETUNDERVISNINGKUNSTMUSEETSOM LÆRINGSRUM1Bog: B&U årbogVi har produceret en årbog for Børn og Unge enheden på museet,hvor vi har samlet særlige projekter for 2011 i billeder og korte tekster.Bogen rummer undervisningsprojekter, ulk-projekter og projekter forbørn i fritiden. Det er vores ønske, at vi på sigt hvert år udgiver enårbog som dokumentation og inspirationsmateriale og ikke mindstsom teaser for potentielle sponsorer og fonde. Bogen har dog ikkeblot vist sig nyttig til eksternt brug, men har i høj grad også skabt interesseog opmærksomhed internt i huset og dermed skabt grobundfor samarbejder og videndeling på tværs af afdelinger.Olga Dysthe er professor emeritus i pædagogikved Universitetet i Bergen. Hun har udgivet enrække artikler og bøger om undervisningspraksis,bl.a. Det flerstemmige klasserum og Dialog,samspil og læring.Nana Bernhardt er mag.art. i kunsthistorieog undervisnings- og udviklingsansvarlig iSkoletjenesten/Statens Museum for Kunst.Line Esbjørn er lærer og undervisnings- ogudviklingsansvarlig i Skoletjenesten/ThorvaldsensMuseum.Nana Bernhardt og Line Esbjørn har deltageti udviklingsprojektet ”Museer som rum formedborgerskab”, som denne bog udspringer af.Bog: Dialogbaseret undervisning. Kunstmuseet som læringsrumMuseets undervisnings- og udviklingsansvarlige Nana Bernhardt hari samarbejde med Olga Dysthe, professor i pædagogik ved BergenUniversitet, og Line Esbjørn, undervisnings- og udviklingsansvarligpå Thorvaldsens Museum, arbejdet på en bog om dialogbaseret museumsundervisning.Bogen er udsprunget af medborgerskabsprojektetfase 1 og de observationer, Olga Dysthe har foretaget af un-© Skoletjenesten 2013 · www.skoletjenesten.dk


Skoletjenestens årsberetning 2011-1276dervisningsforløb på syv museer. Bogen udkom på norsk i juni 2012og på dansk i august 2012 på henholdsvis Fagbokforlaget, Skoletjenestenog Unge Pædagogers Forlag.Toulouse-LautrecDen menneskelige komeDie17. september 2011 – 19. februar 2012Undervisningsmateriale:Toulouse-Lautrec. Den menneskelige komedieEt undervisningsmateriale til gymnasiet, HF, VUC etc. Materialet fokusererpå fire væsentlige tematikker i udstillingen, som kan læsesuafhængigt af hinanden: Typisk Lautrec; Elles – de prostitueredesverden; Karikaturer; Den menneskelige komedie. I materialet inddragervi bl.a. de tre analysemodeller, som er indskrevet i retningslinjernefor billedkunst i gymnasiet: formalanalyse, betydningsanalyse og socialanalyse.Herudover fortsatte vi med materialet vores arbejde medde fysiske undervisningsmaterialer, fx hvordan vi i højere grad kansamtænke form og indhold.Undervisningsfoldere: Liv og dødenUndervisningsfoldere med udvalgte værker fra samlingerne. Materialetkan bruges efter besøg på udstillingen “Liv og døden” på en turrundt i huset. Herved kobles udstilling og samlinger. Folderne vil ogsåkunne bruges efter endt udstilling.HØIosenvold HvidtHF/HTX/VUC/EUD (billedkunst, dansk)om ‘trigger’ dig. Et sted, hvor billedet kontakter dig.envold Hvidt. Med begrebet punctum refererer hunrthes’ bog om fotografi 1 . Annette peger på maleriet.e her.”i af den danske maler Vilhelm Hammershøi. Ved sidygtigstekunsthistorikere, jeg kender. Jeg har bedtmershøi, der betyder noget specielt for hende. Hunctum for mig. Du kan også kalde det en forstyrrelse.dagelse.”et for bedre at kunne forstå, hvorfor netop denne frindigfra resten af billedet med sin runde, skulpturelledet smalle, planparallelle rum, pludselig dybde. Mant rigtig lang tid på at bygge frisuren op. Den bliver sår kan jeg gå og tænke over i flere dage”, siger Annette.ge før, men sammen med Annette tvivler jeg på, ompå det. Frisuren har jeg blot tænkt som en referenceså i kunsthistorisk forskning blevet set som et tegn påte ls Rosenvold udtryk 2 . Hvidt, Jeg kunsthistorikerhar aldrig tidligere bemærket, hvordana resten af maleriet.frisuren Hammershøi, stor kunstner betydning, har jeg til gengæld altid været1916længst til højre. Mand eller kvinde eller begge dele?r, at blufærdighed er årsagen til, at Hammershøi ikkee figur. Det tror jeg ikke. Jeg synes generelt kroppeneher er interessante, fordi de får os til at forholde os til seksualitet, køn og identitet påen mere flydende måde end normalt. Man kan vel næsten sige, at det er ‘queer’, barehundrede år før vi begynder at tale om ‘queer’-teori”, siger Annette. Queer-teorierneer (med et akademisk udtryk) en social-konstruktivistisk tilgang til køn og seksualitet.Det betyder, at kønsroller og definitioner af seksualiteter (især hetero- og homoseksualitet)er begreber, som er skabt af samfundet og kulturen, og som derfor kannedbrydes og skabes på ny. Teorierne skærper med andre ord vores evne til at se detmærkværdige i det selvfølgelige 3 .Mens Annette taler om figurernes kroppe, bemærker jeg, hvordan alle trekvinder fører hånden ned til kønnet for på den måde at skjule det – eller fremhævedet. Figuren til højre i maleriet løfter derimod hænderne væk fra kønnet.Vilhelm Hammershøi: Nøgen kvindelig model (1889) Hammershøi brugte 50 forskellige nuancer af hvidt.Kvinden “Kroppene er gengivet sanseligt, er også næsten interessante, erotisk. fordi På de billedet ikke kan rigtig du se vil paletten, træde som frem. blev De brugt befinder til sig i etmellemfelt. De er ligesom ikke helt til konservering stede. Prøv af et at Hammershøi bemærke, maleri. hvordan Hammershøiarbejder med fladen. Se alle de små skråtstillede strøg. På afstand ligner det måskebare farven grå, men tæt på er der en rigdom af toner.”Overgiv dig“Artemis er en hyldest til kunsten”, siger Annette. “Maleriet insisterer på, at det godtmå være underligt og kunstigt og samtidigt monumentalt. Fødderne er i øvrigt ogsåhelt vildt punctum for mig”, siger Annette.Figurernes positurer er i sandhed underlige. Deres indbyrdes relationer er gådefulde,og råd figurernes til en fødder god kunstoplevelse:forsvinder nærmest, som om de ingen jordforbindelse har. “DeAnnetteser virkeligt-uvirkelige”, som kunsthistorikeren Poul Vad siger om figurerne 4 .“Brug tid på værket og find dine punctummer, det sted i værket, hvor skoen trykker ellerArtemis er navnet på jagten og de vilde dyrs gudinde i antik mytologi, men titlen gørden sprække i maleriet, der inviterer dig indenfor.”mig ikke klogere på værket.“Det er noget andet”, svarer Annette, som om hun kan læse mine tanker. “Maleriet ersom en drøm!”Vi står lidt og betragter maleriet i tavshed.“Kunst aktiverer det ubevidste” fortsætter Annette. “Du har jo et helt liv indeni digselv. Måske bruger du over halvdelen af dit liv på noget, som ikke er dit arbejde, dinskole, din fysiske kontakt med familie og venner. Det er det, kunsten bl.a. gør os opmærksommepå.”Det tænker jeg lidt over.“Men det kræver, at du overgiver dig!”, fortsætter Annette.“Hvordan overgiver man sig til et billede?” spørger jeg.“I dette maleri skal du overgive dig til det kunstige. Hvis du i stedet kun har øje for,at det er dårligt lavet, at det fx ikke er malet efter model, og derfor ikke ligner virkeligheden,så bevæger du dig væk fra maleriet. Hvis du derimod overgiver dig til billedet,til dets drømmesfære, så åbner det sig for dig og bliver interessant.”ErotiskDa Annette og jeg forlader salen, går vi forbi et andet maleri af Hammershøi. N ø g e nkvindelig model forestiller en kvinde, men denne gang ser vi en “rigtig” krop med antydningaf kropsbehåring.“Denne krop er malet efter model. Kvinden er gengivet mere sanseligt, næsten erotisk.Artemis er derimod tænkte kroppe. Linjer og former.”Denne kvinde er rigtignok til stede på en anden måde end figurerne i Artemis. Hudener mere blød og det er ikke svært at forestille sig, hvordan huden ville føles, hvisman rørte hende. Det tomme rum ved siden af kvinden får dog lige så stor maleriskopmærksomhed som kroppen.“Se hvordan fladen er brudt op af en masse strøg. Her sker så meget”, siger Annetteog fortsætter med en eftertænksom stemme: “Det har altid undret mig, at alle talerom fravær, når de beskriver Hammershøis malerier. Jeg ser ikke andet end nærvær!”Vilhelm Hammershøi: Artemis (1893-94)Den tvetydige seksualitet er i billedet på sin egen langsomme måde.NOTER1 Roland Barthes: Det lyse kammer, 1988. Vi er til daglig omgivet af massevis af fotografier, og de flestebilleder registrerer vi knap nok. Men ind imellem er der billeder, der får os til at stoppe op. Billeder, dervækker noget i os. Roland Barthes brugte det meste af sit liv på at spekulere over, hvorfor nogle fotografierpåvirker os så meget. Barthes kaldte det punctumoplevelser. Ordet punctum betyder at prikke ellerstikke. Fotografierne prikker med andre ord hul ind til os, der ser på billedet. I bogen beskriver Barthesbl.a. hvordan han selv oplevede, at en lille detalje i et fotografi, en kvindes halskæde, vakte en smerteligTekst og idé: Marianne Grymer Bargemanerindring i ham, som han først forstod flere år senere.Layout: 2 Depot Poul 1 Vad: Hammershøi, 1988, side 122.3 Judith Butler er en central skikkelse inden for queer teori. Hun kritiserer i bøgerne Gender TroubleTryk: Kailow(1990) og Bodies That Matter (1993) feminismens grundlæggende tro på, at der findes en kvindeligOplag: 4.000 identitet, som udgår fra det biologiske køn. I stedet ser hun kønnet som performativt, dvs. en handling, derskaber den identitet, det foregiver at være.Foto: SMK4 Poul Vad: Hammershøi, 118.12/04/12 17.0212/04/12 17.02MIT_120411.indd 1 12/04/12 17.02Inspirationsmateriale til samlingerne“MIT Hammershøi”: et inspirationsmateriale til udskoling og gymnasiet,HF og VUC koblet til værker i museets samlinger. Vi udvikledei 2012 første udgave af inspirationsmaterialet “MIT…” i forbindelsemed særudstillingen “Hammershøi og Europa”, med fokus på Hammershøisværk Artemis. “MIT Hammershøi” er en samtale mellemkunstformidlerne Marianne Grymer Bargeman og Annette RosenvoldHvidt om ét enkelt værks betydningslag, forskellige fortolkningsmulighederog personlig kunstoplevelse.© Skoletjenesten 2013 · www.skoletjenesten.dk


Skoletjenestens årsberetning 2011-1277Undervisning og webI 2011 påbegyndtes arbejdet med en ny præsentation af undervisningpå web. Ansvaret for webarbejde har indtil 2012 ligget hos denene af museets faste undervisnings- og udviklingsmedarbejdere,men da denne stilling er nedlagt, er ansvaret nu overgået til den undervisnings-og udviklingsansvarlige. Vi arbejder stadig på at findeen erstatning til Facebook i vores digitale forløb, hvor elevprodukteruploades, men pga. af manglende ressourcer er det sat i bero indtildet nye budgetår.Projekter og samarbejderMuseer og kulturinstitutioner som rum for medborgerskabProjektet fortsætter frem til 2013. På Statens Museum for Kunst arbejdervi med en udstillingscase i vores serie af samtidskunstudstillingeri x-rummet. Første udstilling i en række, der tager fat i museetsrolle og betydning. Hele medborgerskabsprojektgruppen mødes engang om måneden til fælles læringsdage, der også har involveret museetskommunikationsmedarbejdere, arkitekt og direktør. Fokus ernu både på kompetenceudvikling af undervisere og implementeringaf et medborgerskabsbegreb i undervisningen samt udstillinger somramme for dialog.Hvad er Kunstkatapult?Et anderledes undervisningsforløbKunstkatapult er et tværfagligt og anderledes undervisningsforløb for 5. klasse.Forløbet tilgodeser fagmål for dansk, billedkunst og historie og strækkersig over 5 workshops: 2 på skolen og 3 på Statens Museum for Kunst.Eleverne går på opdagelse i kunstens verden sammen med deres lærere, enmuseumsunderviser og en kunstner. De kommer helt tæt på kunstenshistoriske og kulturelle fortællinger i alt fra klassiske malerier og skulpturertil nye kunstformer som installationer og videokunst. De skal opleve ogundersøge kunsten, samtale om den og analysere den. De skal arbejde praktiskmed kunstens udtryk og indhold og lave deres egne produkter og fortolkningerved hjælp af både digitalt og materielt billedarbejde. I Kunstkatapult vil vigennem kunsten "katapultere" eller sætte gang i elevernes tanker om, hvem de erog om den verden, de lever i, om deres historie og kultur. Og måske endda vendederes tanker lidt på hovedet, vække deres nysgerrighed og kreativitet.En udveksling mellem fag og institutionerKunstkatapult er resultatet af et samarbejde mellem grundskolen ogBørn og Unge afdelingen/Skoletjenesten på Statens Museum for Kunst.Projektet tilgodeser dels specifikke fagmål for dansk, billedkunst og historie delsfolkeskolens formålsparagraf om "at fremme den enkelte elevs alsidigeudvikling" (§1 stk. 1) og "udvikle arbejdsmetoder og skabe rammer for oplevelse,fordybelse og virkelyst, så eleverne udvikler erkendelse og fantasi og får tillidtil egne muligheder og baggrund for at tage stilling og handle" (§1 stk. 2). Forløbettilgodeser også visioner for Statens Museum for Kunst, bl.a. målet om at"omsætte museets samlinger fra død kapital til ny erkendelse og nye oplevelser."I Kunstkatapult kobles 700 års kunsthistorier til elevernes nutidige kontekst oglæringsprocesser. Kulturarv gøres til en levende størrelse og bliver genstandfor refleksion for både elever og museum. Det er målet, at der gennem forløbetknyttes tætte bånd mellem folkeskolen og Statens Museum for kunst og at sikreen personlig og faglig udveksling mellem lærere, elever, museumsundervisereog kunstnere.Kunstkatapult – et partnerskab mellem skoler ogStatens Museum for KunstI oktober 2011 blev pilotprojektet “Kunstkatapult” skudt i gang medet seminar for de involverede lærere, museumsundervisere og kunstnere.Vi har udviklet et undervisningsforløb for 5. klasser, der strækkersig over fem workshops og tilgodeser fagene billedkunst, danskog historie. Målet er at indskrive forløbene i skolernes årsplaner ogdermed sikre en fælles årlig tradition for skoler og museum. Dermeder målet også at indgå i faste partnerskaber, der styrker og garantereren faglig dialog mellem skoler og museum, og som sikrer, at museetinddrages som en fast læringsressource i skolernes årsplaner. Projektethar involveret lærere og elever fra Bavnehøj Skole, Det Kgl.Vajsenhus og Kildevæld Skole og afsluttes i efteråret 2012. Projektetfølges af en styregruppe bestående af souschef på Øster FarimagsgadesSkole, Kirsten Hanne Hansen, forsker i udeskoler/alternativeskoleformer ved Syddansk Universitet, Anne-Marie Tyroll Beck, oglektor på Zahles Seminarium, Kirsten Skov.Ny præsentation af samlingerneMuseets undervisnings- og udviklingsansvarlige var formidler påpræsentationen af Ældre Europæisk Kunst 1300-1800. Her udvikledevi bl.a. en familiezone med spillet “Match-SMK”, der også kan brugesi undervisningsregi. Brætspillet “Match-SMK” er et særligt tilbudtil familier med børn mellem 6 og 10 år. Spillet handler om at fortælle© Skoletjenesten 2013 · www.skoletjenesten.dk


Skoletjenestens årsberetning 2011-1278gode historier med kunsten som udgangspunkt. “Match-SMK” erudviklet i samarbejde med spilvirksomheden Tankespil.Gefion GymnasiumVi har fortsat samarbejde med vores nabo Gefion Gymnasium. Voresto venskabsklasser har bl.a. været testklasser i udviklingen af undervisningsforløbtil vores Toulouse-Lautrec-udstilling samt vores Hammershøi-udstilling.Derudover har de deltaget i projektet “GipSMK”og haft et forløb om museologi og kuratering. Se nedenfor.gipSMKI efteråret 2011 gennemførte vi projektet “gipSMK”, der involveredeto gymnasieklasser fra henholdsvis Gefion Gymnasium og SanktAnnæ Gymnasium og dansere fra Copenhagen Contemporary DanceSchool. De involverede blev inviteret til at vælge skulpturer fraDen Kongelige Afstøbningssamling, som derefter blev flyttet ud tilgymnasierne og indgik i billedkunstundervisningen. Der har været fokuspå kuratering og formidling. Projektet afsluttedes med et seminarden 29.2. 2012, hvor vi bl.a. viste en dokumentarfilm om projektet.Eleverne arbejdede videre med skulpturerne ude på gymnasierne,og danserne tilrettelagde en forestilling ud fra skulpturerne, der senereblev vist på museet. Eleverne på Gefion Gymnasium lavede småformidlingsfilm, og på Sankt Annæ Gymnasium iscenesattes skulpturernei tableauer. I forbindelse med projektet deltog eleverne ogsåi et kurateringsforløb på SMK. Projektleder på “gipSMK” var museumsinspektørHenrik Holm.Øbro Fri SkoleI foråret 2012 arbejdede et billedskolehold fra Øbro Fri Skole medværker fra SMK som udgangspunkt for billedsamtaler og egne visuelleprodukter. Projektet mundede ud i en film produceret af museetsenhed for digitale produktioner, hvor elever interviewer hinandenforan deres valgte værker. Afslutningsvis udstillede eleverne deresprodukter på museet, og vi fejrede det med en fernisering for elever,familier og venner.Ulk – unges laboratorier for kunstI 2011/2012 var kunstpiloterne i ulk bl.a. involveret i udstillingsprojektet“Gennemlyst. På sporet af Bosch og Bruegel” i samarbejde medmuseets bevaringsafdeling. Vi samarbejdede med projektet “Pointand Shoot – a social photographic project”, der involverer unge drengefra Nørrebro og to professionelle fotografer. Piloterne og “Pointand Shoot”-deltagerne lavede stillfilm ud fra Toulouse-Lautrec-udstillingen,som blev vist her på SMK. Derudover udviklede piloternei samarbejde med kunstner Nikolaj Recke museets årlige deltagelsepå Roskilde Festival. Vi deltog med to projekter: “Tankeværk” og “LiquidLounge”. Tankeværk var en 104 meter lang tavlevæg, en kom-© Skoletjenesten 2013 · www.skoletjenesten.dk


Skoletjenestens årsberetning 2011-1279munikativ platform mellem festivalens brugere. Med udgangspunkti sætningerne: “kunsten er at...” og “det er ingen kunst at...” skullebrugerne selv afslutte sætningerne og komme med deres bud. Dervar plads til både dybe og skæve tanker – og umiddelbare indfald.“Liquid Lounge” var et unikt rum for eftertænksomhed, fordybelseog visuel stimulans. Som bruger var du vidne til et lysshow af kemiskevæsker. Loungens tag var under konstant forandring, da væskerafhængigt af vejr og vind bevægede sig rundt og derved skabte nyemønstre og forbindelser.TurbodanskMuseets deltagelse i Turbodansk blev aflyst, da Hillerødgade Skole,som var museets partner, blev nedlagt.Statistik24.082 elever har besøgt museet som del af et undervisningsforløb,og 9.465 har besøgt museet på egen hånd.• Daglig drift og udvikling• løbende supervision af undervisere• løbende sparring med undervisere• underviserkurser• lærerkurser• oplæg/foredrag bl.a. på det fagdidaktiske kursus for nye gymnasiebilledkunstlærere• nyhedsbreve Skoletjenesten• nyhedsbreve SMK• lokalredaktør på www.smk.dk• løbende opdatering på EMU• administration (løn, budget etc.)© Skoletjenesten 2013 · www.skoletjenesten.dk


Skoletjenestens årsberetning 2011-1280Statens NaturhistoriskeMuseumSkoleåret 2011/2012 har været et år med mange nye og spændendeprojekter i skole- og gymnasietjenesten på Statens NaturhistoriskeMuseum. Både på grundskole- og gymnasieområdet er nye tiltagblevet søsat og gennemført, nye undervisere er blevet ansat, og i majblev arkitektkonkurrencen for et nyt samlet museum afsluttet.foto: geert brovad.BesøgstalI skoleåret 2011/2012 modtog 26.449 elever undervisning på StatensNaturhistoriske Museum (SNM). Heraf 11.220 elever på ZoologiskMuseum (ZM), 7.004 elever på Geologisk Museum (GM), 2.552 eleveri Botanisk Have (BH) og 5.072 elever på tværs af de enkelte institutioner.Af det samlede antal underviste elever er der 15.650 elever fragrundskolen og 9.198 fra ungdomsuddannelserne, plus 601 studerendefra læreruddannelserne.PersonaleI skoleåret 2011/2012 har der været en del udskiftning af personaleti skole- og gymnasietjenesten. Anna-Marie Chwastek, naturgeograf,startede i løntilskud pr. 1/8 2011 og har siden udløbet af løntilskudværet knyttet til skole- og gymnasietjenesten i forskellige projektansættelser.På gymnasieområdet fik vi pr. 1/1 2012 ansat Maria Liljeroth,geolog, som erstatning for Mikkel Ulfeldt Hede. Katrine Minddal,uddannet lærer og konservator, startede i løntilskud samtidig.Hun er efterfølgende blevet fastansat fra august 2012. I efteråretsøgte museet og Skoletjenesten Friluftsrådet om tilskud til en UUM/naturvejlederstilling i Botanisk Have. Stillingen samfinansieres deførste 3 år af Skoletjenesten, SNM og Friluftsrådet. Mia LindegaardPedersen blev ansat i stillingen i foråret 2012 og er formelt ansat somUUM/naturvejleder af Skoletjenesten.I juni måned blev strukturen for formidlingsafdelingen, herunder skole-og gymnasietjenesten, på museet lavet om. Der blev opslået enlederstilling for den samlede publikumsformidling. Pernille Hjort (tidl.UUA’er) søgte og fik stillingen som publikumsleder og har søgt 1 årsorlov fra Skoletjenesten. Karsten Elmose Vad (tidligere UUM’er) erblevet ansat i vikariatet som UUA’er. I forbindelse med omstruktureringenblev de tidligere undervisnings- og formidlingsteams opløst,og et nyt samlet publikumsteam blev dannet. Alle formidlingsmedarbejderei publikumsteamet varetager en del af undervisningen påmuseet med fokus på hhv. BH, ZM eller GM. Derudover arbejder alleformidlingsmedarbejdere med enten publikumsaktiviteter (såsom© Skoletjenesten 2013 · www.skoletjenesten.dk


Skoletjenestens årsberetning 2011-1281Kulturnat og ferieaktiviteter), arrangementer (foredrag for gymnasieelever/lærereog for publikum), større projekter eller med studenterformidlerne.Den nye struktur giver mulighed for, at flere kan varetageundervisningen på tværs af museet, hvilket giver en større fleksibilitetved sygdom og i perioder med mange elever.Generelt om undervisningenDen daglige undervisning på SNM varetages nu af et hold på omkringti undervisere med forskellige fagligheder og baggrunde. Teamet beståraf bl.a. geologer, lærere, biologer og en skov- og landskabsingeniør– alle færdiguddannede. Det giver en høj og forskelligartet faglighedi undervisningen, samt mange muligheder for intern faglig ogdidaktisk sparring. Undervisningen er stadig spredt ud på de enkelteinstitutioner, men med udsigt til et samlet (tværfagligt) museum arbejdervi på tværs af institutionerne og faggrænserne. UUA’erens rolleer i den forbindelse helt central i at skabe det nødvendige fællesskabomkring undervisningen, samt samtænke og kvalitetssikre undervisningenpå tværs af institutionerne.Nye undervisningstilbud udvikles ud fra den eksisterende ramme påmuseerne og i haven, men det kommende samlede museum medtænkesi alle nye tiltag.Undervisning og projekter– grundskolenfoto: mikal schlosser.Over 15.000 grundskoleelever modtog undervisning på SNM i skoleåret2011/2012. Ud over de allerede eksisterende tilbud til målgruppenhar vi i perioden udviklet flere nye tilbud.I forbindelse med særudstillingen “Hvaler i Haven” i BotaniskHave udviklede vi “NaturLab Hvaler”, som blev tilbudt de besøgendemellemtrinsklasser i efteråret. Til trods for museets markedsføringog gratis adgang for skoler, så fik tiltaget en sløv start. Men rygtetspredte sig, efterhånden som vi fik klasser igennem, og i de sidsteuger af forløbet måtte vi indkalde ekstra personale til at varetage undervisningen.I sidste ende havde vi i alt 2.259 elever igennem – langtflere end forventet. “NaturLab Hvaler” gentages i efteråret 2012.I forlængelse af “NaturLab Hvaler” overførte vi nogle af disse aktivitetertil Zoologisk Museum i foråret, og foretog samtidig en mindrenyindretning af røreudstillingen “Magasinet”. Aktiviteterne knyttedesig ikke til nogen særudstilling, men blev tilbudt de klasser, der i forvejenbesøgte museet. Som spin-off på disse aktiviteter udvikledevi undervisningsforløbet “Skelettering”, som er blevet en fast del afvores tilbud. I forløbet arbejder eleverne med at skelettere forkogtegrisetæer. De renser og bestemmer knoglerne og får dem med hjemtil videre arbejde.© Skoletjenesten 2013 · www.skoletjenesten.dk


Skoletjenestens årsberetning 2011-1282Kors·edder·kopTEGN KORS·EDDER·KOPPEN FÆRDIGSÅ STOR ER KORS·EDDER·KOPPEN:KROPPEN ER BRUN MED HVIDE PLETTERBENENE ER BRUNETegninger: Katrine MinddalFoto: Michael BjurnemarkDen 24. april åbnede særudstillingen “Edderkopper” på ZoologiskMuseum. I den forbindelse afprøvede vi et helt nyt tilbud, “Museum-Box”, til indskolingsklasser og børnehaver. Lærerne/pædagogernebooker en taske fyldt med spændende genstande, der knytter sig tilemnet, fx plastindstøbte fugleedderkopper og skorpioner, edderkoppespindi glasramme og andre ægte genstande. Lærerne og pædagogernebestemmer selv, hvordan de vil bruge genstandene i udstillingen,men der følger et stort inspirations- og informationsmaterialemed i forløbet. Derudover udviklede vi også en række matematik- ogtekstopgaver til målgruppen, som kan bruges uafhængigt af besøgpå museet. “MuseumBox” er støttet med en ekstra bevilling fra Skoletjenesten.Tilbuddet er populært og fortsætter, til udstillingen slutter,forventeligt i 2013.Med ansættelsen af en ny UUM’er/naturvejleder i Botanisk Have harvi fra starten af 2012 fokuseret meget på udviklingen af undervisningenher. Vi har fået tildelt et stort og nyrenoveret undervisningsdrivhusmed en suveræn placering blot ca. 200 m fra Nørreport Station.Samtidig har resten af haven også gennemgået en massiv renovering.Til en start er der udviklet fire undervisningsforløb, som samletdækker fra 0.-10. klassetrin. Forløbene bygger på samme princippersom undervisningen på vores museer, men elevernes arbejdsmetoderadskiller sig væsentligt. Forløbene indeholder bl.a. presning afherbarieark og feltarbejde i og omkring søen i haven. Forløbene starterop i august 2012. Botanisk Have har et stort potentiale i forhold tiludvikling af nye tilbud og aktiviteter.foto: birgitte rubæk.Som noget nyt har vi indledt et mere formelt samarbejde med enlokal skole, Sølvgades Skole. Samarbejdet kører allerede på flerefronter, bl.a. med testklasser og udveksling af idéer. Vi har også indledtet større samarbejde om at udvikle aktiviteter til den nye fællesnaturfagsprøve (lovforslaget er pt. i høring). Det er vores ambition at© Skoletjenesten 2013 · www.skoletjenesten.dk


Skoletjenestens årsberetning 2011-1283lave en stor fælles “ekspedition” med to 8. klasser, hvor eleverne isamarbejde med vores forskere skal indsamle deres eget eksamensmateriale,bl.a. fossiler og bjergarter. Denne planlægges gennemførti foråret 2013.Undervisning og projekter– ungdomsuddannelserneOver 9.000 gymnasieelever modtog undervisning på SNM i skoleåret2011/2012. Dette skyldes en stor indsats på gymnasieområdet overflere år fra museets side, særligt i udviklingen af arrangementer. Museetsforedrag, undervisning og temadage er fortsat meget populæreblandt landets gymnasielærere.På Geologisk Museum er der udviklet to nye forløb. “Danmarksgeologi” blev udviklet i 2011 og har været udbudt fra foråret 2012. Iforløbet arbejder eleverne med ægte fossiler og bjergarter fra Danmarksundergrund. “Seismik” er et ambitiøst forløb, hvor eleverneforetager målinger på undergrunden under Botanisk Have ved hjælpaf en 50 m lang række serieforbundne måleapparater, udlånt af GeologiskInstitut. Forløbet er afprøvet og udbydes i skoleåret 2012/2013.foto: mikal schlosser.“Naturvidenskabelig metode – i praksis” er et nyt forløb på ZoologiskMuseum. Det startede som et pilotprojekt med Gl. Hellerup Gymnasium,hvor vi ændrede et eksisterende forløb, så det passede ind ifaget Naturvidenskabeligt grundforløb i 1. g. Vi testede, evalueredeog tilpassede forløbet med otte 1. g-klasser fra Gl. Hellerup Gymnasium.Det var så stor en succes, at vi har besluttet at gøre det til etfast undervisningstilbud i skoleåret 2012/2013.© Skoletjenesten 2013 · www.skoletjenesten.dk


Skoletjenestens årsberetning 2011-1284Museet fortsætter sin succes med foredragsarrangementer målrettetgymnasier. “Mærkedage” er en ny arrangementstype, hvor naturhistoriskemærkedage markeres. Vi markerede årsdagen for udgivelsenaf “Arternes oprindelse” i november 2011, og den 25. april 2012afholdt vi en mærkedag i anledning af Watson & Cricks artikler omdna’s struktur.“Nature News” er et andet nyt koncept, hvor fokus er på aktualitetog nyhedsværdi. Vi afholdt et arrangement i efteråret 2011 om tsunamieni Japan (500 pladser var udsolgt på 24 timer), og om passagenaf den enorme asteroide “2005 YU55” i november.foto: geert brovad.“Poesi i Botanisk Have” er en udstilling af danske digte fra de sidste500 år. De var udstillet i haven i efteråret 2011. Vi arrangerede en essaykonkurrencefor landets gymnasieelever med temaet “Digtets natur”i den forbindelse. Vi modtog mere end 150 essays fra gymnasieeleverover hele landet. Udstilling og konkurrence gentages i 2012.I forbindelse med undervisningen har vi forskellige samarbejdsprojektermed flere gymnasier. “Matematik og knogler” er et samarbejdsprojektmed en klasse fra Frederiksborg Gymnasium. Forløbet tagerudgangspunkt i biologisk materiale (knogler), men omdrejningspunkteter matematiske beregninger og modeller. Vi har fået mange godeerfaringer, men arbejder ikke videre med emnet lige nu.Vi har ligeledes flere samarbejder omkring det tværfaglige gymnasiefagAlmen studieforberedelse (AT). Bl.a. “AT – evolution” i maj2012 med Gefion Gymnasium, hvor forskere og formidlere fra museetog KU holdt et særligt oplæg for udvalgte klasser på gymnasiet. Oget AT-samarbejdsprojekt om udstillingsdesign i foråret 2012 med Gl.Hellerup Gymnasium. Hanne Strager og en designer fra udstillingsgruppenpå museet holdt oplæg på gymnasiet, der derefter arbejdedemed design af ny grønlandsudstilling i biologi og billedkunst.Online ressourcerDe seneste år er museets hjemmeside blevet revideret og forbedret.I hele 2011 har vi udviklet skole- og gymnasietjenestens sider,heriblandt lanceret en inspirationsportal med faglige materialer til lærerne.På portalen ligger også tekster til faglig læsning, som voresundervisere har udviklet i forbindelse med “NaturLab”-aktiviteterneog til “MuseumBox”. Disse materialer giver lærerne gode mulighederfor at forberede eleverne inden besøget – og arbejde videre medemnerne efter museumsbesøget. Dette tiltag vil fortsætte fremover.De to helt store onlinesatsninger det seneste år har været “Menneskedyret”og “Naturen i byen”.“Menneskedyret” er et ambitiøst e-learning-projekt, som er finansieretaf Kulturstyrelsens e-museumspulje. Materialet er helt unikt og© Skoletjenesten 2013 · www.skoletjenesten.dk


Skoletjenestens årsberetning 2011-1285foto: mikal schlosser.er målrettet gymnasierne. På siden kan eleverne lave målinger på3D-skannede abe-, menneske- og fortidsmenneskekranier i et specialdesignetflashprogram. På den måde kan de sammenligne evolutionæretilpasninger i kranie, kæbe og tænder. Materialet suppleres afen professionel filmproduktion, hvor en chimpanse dissekeres forande rullende kameraer, og eksperter, bl.a. Bente Klarlund Pedersen,fortæller om mennesker og abers tilpasninger. Alt er frit tilgængeligtonline, når udviklingen afsluttes 1. november 2012.“Naturen i byen” er et flerårigt indsatsområde, som er startet op i2012. Det første projekt er en stor fotokonkurrence, hvor skoleeleverfra Københavns og Frederiksbergs skoler kan indsende deres billederaf bynatur. I den forbindelse har vi udviklet et stort lærermaterialeom bynatur, kunst og litteratur, som kan hentes på nettet. Selvekonkurrencen afvikles i august-september 2012. Vinderbillederneudstilles på museet i november, hvor overborgmester Frank Jensenåbner udstillingen.LærerarrangementerI maj gennemførte 26 skolelærere kurset “Fotosyntese” i BotaniskHave. Kurset blev til i samarbejde med Biologforbundet. På gymnasieområdetfortsætter de tværfaglige inspirationsdage “UDSYN”, ogemnerne har i år bl.a. været evolution, natursyn og Botanisk Have. Ialt ca. 250 lærere har deltaget i kurser og inspirationsdage på SNMdet seneste år.Samarbejde med læreruddannelserneSkole- og gymnasietjenesten er en aktiv del af samarbejdsprojektetLearning Museum. I efteråret 2011 havde vi seks lærerstuderende fraBlaagaard/KDAS i praktik. De studerende deltog aktivt i undervisningeni “NaturLab Hvaler” og var samtidig vigtige medspillere i udviklingenaf nye aktiviteter til Zoologisk Museum. Ud over flere besøgendehold fra læreruddannelserne, så har vi haft et særligt samarbejdemed to hold fra læreruddannelsen Metropol. De lærerstuderendefungerede som konsulenter på udvikling og forbedring af museetstilbud til lærerstuderende. De lærerstuderendes input er medtænkt ifremadrettede tilbud til læreruddannelserne.I 2012 har vi indtil videre aftaler med fire lærerstuderende, der hverisær ønsker at skrive deres bacheloropgaver i tilknytning til museet.Tre af dem er tilknyttet Metropols samarbejdsprogram, MatchPol. Ialt har ca. 600 lærerstuderende været tilknyttet eller fået undervisningpå SNM i skoleåret 2011/2012.AndetUndervisningsteamet har i perioden skrevet flere undervisningsrelateredeartikler i forskellige fagblade. Bl.a. artiklen “Do touch! Handsonprincippet i den naturhistoriske undervisning” fra Danske Museernr. 2 2012, som omhandler principperne for undervisningen på museet.© Skoletjenesten 2013 · www.skoletjenesten.dk


Skoletjenestens årsberetning 2011-1286Sydvestsjællands MuseumAfslutningen på et udviklingsprojekt – en ny begyndelse2011 var det sidste år i det 3-årige udviklingsprojekt “Kulturkørekort –Historie til alle tider”, der har haft til formål at udvikle og opbygge enSkoletjeneste ved Sydvestsjællands Museum, som en del af museetsstrategi for forskningsbaseret formidling. Fra 1. januar 2012 overgårskoletjenesten i en reduceret form til almindelig drift som en integreretdel af SVM. Det har været en meget spændende udviklingsperiode,og vi er glade for at kunne føre arbejdet videre i 2012.foto: sydvestsjællands museum.Den vigtigste opgave i 2011 har været at udbyde og gennemføreet stort antal undervisningssessioner for vores brugere samt at afdækkemulighederne for en videre drift af Skoletjenesten. I den forbindelsehar en del af Skoletjenestens aktiviteter drejet sig om atkvalitetssikre og opdatere de eksisterende undervisningstilbud samtetablere og fastholde samarbejdsaftaler og netværk til brugere ogsamarbejdspartnere i forbindelse med udviklingsprojektet. Der erendvidere blevet afsluttet en række større digitale projekter, ligesomSkoletjenesten har gennemført et stort antal særarrangementer. Allemedarbejdere har udvist et særdeles stort engagement og fleksibilitet,hvilket har gjort det muligt løbende at kunne tilbyde og udviklenærværende, relevant og faglig forankret undervisning igennem heleudviklingsperioden.I løbet af udviklingsprojektet har Skoletjenesten leveret undervisningtil mere end 18.000 brugere og gennemført mere end 1.100 arrangementer.© Skoletjenesten 2013 · www.skoletjenesten.dk


Skoletjenestens årsberetning 2011-1287Igennem de tre år er der sket en gradvis stigning i antallet af Skoletjenestenskernebrugere fra især skolerne, mens antallet af brugerefra daginstitutionsområdet har været nogenlunde stabilt. Undervisningener dels foregået på museets respektive afdelinger, dels påskoler og institutioner i Sorø og Slagelse kommuner. Andelen af mobileundervisningsforløb er steget igennem de sidste par år, og i 2011er næsten 45 % af Skoletjenestens undervisningsaktiviteter foregåetpå institutioner uden for museets traditionelle rammer.Undervisningsaktiviteter og -tilbud 2011I 2011 har Kulturkørekort-Skoletjenesten ved Sydvestsjællands Museumgennemført 426 undervisningssessioner for i alt 7.027 personer.Heraf er de 313 blevet gennemført i samarbejde med grundskolen,mens 55 er blevet gennemført for førskolebørn inden for dagtilbudsområdet.Endelig er der blevet gennemført 58 arrangementer, hvorSkoletjenesten er indgået i museets anden formidling ved fx vikingemarkedpå Trelleborg. Det er primært afdelingerne VikingeborgenTrelleborg (TRL) samt Flakkebjerg.De faste undervisningstilbud fra Skoletjenesten dækker et bredtfagområde fra forhistorie og vikingetid til middelalder og nyere tid,herunder skolehistorie. Der er udbudt tilbud til førskolegrupper, indskoling,mellemtrin og udskoling. Der er også blevet udbudt et lærerkursus.Alle undervisningstilbud fra Skoletjenesten er udviklet i tæt samarbejdemed brugerne og tilrettelagt efter Fælles Mål og trinmål forde aktuelle fag, som undervisningen er rettet imod. Til alle undervisningsforløber der udarbejdet materialer, lærervejledninger, opgaversamt div. instruktioner, som lærerne kan anvende i forberedelsen elleri forbindelse med evaluering og det videre arbejde med det pågældendeemne. Alle materialer er frit tilgængelige via museets hjemmeside(www.vestmuseum.dk) i form af pdf-filer, der kan downloadesog printes, eller i form af Issue Reader, der gør det muligt at anvendematerialerne på elektroniske tavler direkte i klassen i et læsevenligtformat. Endelig er der udviklet digitale undervisningsressourcer, somhar en række brugerinddragende faciliteter i form af interaktive opgaverm.m. Dette kommer til udtryk i “Klosterliv og middelalder” (www.klosterliv.e-museum.dk), “Åmosen mellem fortid og fremtid” (www.åmose.dk) og “Kilder.dk” (www.kilder.dk).UdviklingsprojekterSkoletjenesten har i 2011 udviklet en række nye undervisningstilbudog -materialer, som indgår i museets samlede undervisningstilbud:“Åmosen mellem fortid og fremtid”, “kilder.dk” og “Absalons middelalder”.Øvrige udviklingsprojekter i Skoletjenesten i løbet af 2011 har isærdrejet sig om etablering og fastholdelse af samarbejdsaftaler, som© Skoletjenesten 2013 · www.skoletjenesten.dk


Skoletjenestens årsberetning 2011-1288kan indgå i en videreførelse af Skoletjenesten som en integreret del afSVM fra 2012, når udviklingsprojektet afsluttes pr. 31.12. 2011. Herunderpartnerskabsaftale med Pedersborg Skole og indgåelse af ensamarbejdsaftale med Slagelse Bibliotekerne. Opdatering og sikringaf alle de eksisterende undervisningstilbud med tilhørende materialer,så de er klar til at indgå i en kommende drift, har også været envigtig vedligeholdelses- og udviklingsopgave, navnlig i sidste halvdelaf 2011.Kilder.dkDette undervisningsforløb er målrettet udskolingen (7.-9. klasse) ogbestår af et webbaseret undervisningsmateriale og et fysisk undervisningsforløb.Websiden findes på www.kilder.dk og er udviklet medudgangspunkt i Fælles Mål for faget historie. Formålet med den digitaleundervisningsressource er at introducere eleven til arbejde medkildekritik. Med udgangspunkt i en fælles introduktionsdel og efterfølgendegruppearbejde med konkrete opgaver sættes eleven i standtil kritisk at arbejde med kildemateriale til historien. Dermed bliverkilder.dk et værktøj, der kan understøtte børn og unges kildekritiskekompetence og styrke deres historiske bevidsthed.Kilder.dk kan bruges i en spilmæssig sammenhæng, hvor det primærter konkurrenceelementet, der er vigtigt. Her er det motiverende,at spilleren kan måle sine resultater, altså at der kommer en feedbackpå ens arbejde; gerne over for andre deltagere. Kilder.dk kanogså vælges ud fra en Cooperative Learning-tilgang. Vælges dennetilgang, ligger fokus på deltagernes aktive samarbejde, herunder:“samtidig interaktion” – at flest mulige er aktive samtidig; “positivindbyrdes afhængighed” – at deltagerne samarbejder; “individuel ansvarlighed”– at de hver især tager ansvar på sig; og “lige deltagelse”– at de bidrager lige meget til arbejdet. Undervisningsressourcen kan© Skoletjenesten 2013 · www.skoletjenesten.dk


Skoletjenestens årsberetning 2011-1289anvendes og aktiveres via elektroniske tavler direkte i klasseværelsetog på computere med adgang til internettet. Endvidere er der udvikleten HTML-version af dele af sitet, som kan tilgås via mobiltelefonog tablets.Endelig er der udviklet et særligt fysisk undervisningsforløb til kilder.dk, der aktiverer og supplerer den digitale ressource. Dette forløbudbydes fra efteråret 2012 som en del af Skoletjenestens strategi forudvikling af digitale undervisningsressourcer.ÅMOSEN MELLEM FORTID OG FREMTIDLÆRERVEJLEDNINGÅmosen mellem fortid og fremtidHvad er Åmose.dk?Dette undervisningsforløb er målrettet elever i folkeskolens udskoling(7.-9. klasse) og er tilpasset Fælles Mål for fagene dansk, geografiog historie. “Åmosen mellem fortid og fremtid” fokuserer påtre nedslagspunkter i Åmosens lange historie: jægerstenalderen (ca.13.000-4.000 f.Kr.), tørvegravningstiden (1940’erne og 50’erne) ognutiden (1980-). Undervisningsmaterialet kan anvendes tværfagligteller separat i de enkelte fag og er velegnet til udformning af prøveoplægtil eksamen i fx historie eller geografi.Undervisningstilbuddet består af den digitale kilderessource www.åmose.dk og et todelt undervisningsforløb, som tager eleverne medpå opdagelse i det store vestsjællandske naturområde Åmosen. Viarbejder med mange forskellige kilder som fotos, film, lydfiler, animationerog tekster og udforsker områdets mangfoldige historie gennemtidsaldre og temaer fra oldtid til nutid. www.åmose.dk kan ogsåbruges som en selvstændig undervisningsressource af læreren, og ilærervejledningen er angivet forslag til konkrete undervisningsforløb,som læreren selv kan anvende direkte i undervisningen.Materialet er udviklet til brug på elektroniske tavler, men kan ogsåanvendes via almindelige computere og tablets som fx iPad og iPhone.Projektet er udviklet med støtte fra Kulturregion Midt- og Vestsjællandpå kr. 198.000.Absalons middelalderDette undervisningsforløb er målrettet 5.-6. klasse. Gennem dialogog aktiviteter bliver eleverne introduceret til biskop Absalon og til liveti Danmarks middelalder. Forløbet foregår på egen skole, Sorø Museumeller Slagelse Museum. Forløbet er udviklet med udgangspunkti Fælles Mål for historie og kristendom og kan anvendes tværfagligtmed dansk.Formålet med undervisningsforløbet er at støtte elevernes tilegnelseaf viden om middelalderen. Forløbets rollespilselementer giver elevernemulighed for at indleve sig i middelalderens persongalleri oglivsbetingelser og fremmer deres lyst til at formulere historiske fortæl-© Skoletjenesten 2013 · www.skoletjenesten.dk


Skoletjenestens årsberetning 2011-1290linger på baggrund af den viden, de tilegner sig om middelalderen.Håndteringen af rekonstruerede artefakter stimulerer elevernes evnetil indlevelse, analyse og vurdering og giver dem et personligt og sanseligtkendskab til periodens kultur. Flere aktiviteter gennemføres imindre grupper og styrker derfor elevernes samtale- og samarbejdsevner.Skoletjenestens samarbejdsaftalerI løbet af 2011 er der blevet indgået en række samarbejdsaftaler medforskellige partnere. Det gælder både i forhold til udviklingsprojekter,hvor eksterne fagpersoner og firmaer er blevet hyret ind til konkreteopgaver, samt aftaler omkring gennemførelse af undervisning ogsærligt tilrettelagte forløb i løbet af året. Eksempel på samarbejdspartnere,hvor der er indgået skriftlige aftaler i forbindelse med udviklingsprojekter,er Serious Games og DPU, der har bidraget i arbejdetmed udviklingen af den digitale ressource “Åmosen mellem fortid ogfremtid”, samt Tripledesign, der har medvirket i udviklingen af “kilder.dk”.Partnerskab og samarbejde med skolerMed hensyn til samarbejdsaftaler vedr. tilrettelæggelse og gennemførelseaf særlige undervisningsforløb kan nævnes: Partnerskabsaftalemed Pedersborg Skole i Sorø samt samarbejde med Nørrevangsskoleni Slagelse.I 2011 gennemførte Skoletjenesten det første særligt tilrettelagteforløb for 1. årgang på Pedersborg Skole som en del af den indgåedepartnerskabsaftale mellem skolen og museet. Ifølge aftalen adopterermuseet hele første årgang på Pedersborg Skole for et år ad gangentil og med 9. klasse. Hvert år bliver samarbejdet evalueret, og derindgås en aftale for det kommende år. Partnerskabsaftalen indgår imuseets strategi for brobygning mellem museumsverdenen og uddannelsessektoren,og undervisningen bliver tilrettelagt i tæt samarbejdemed de involverede lærere. Undervisningen foregår både påegen skole og på SVM’s afdelinger.Sideløbende med partnerskabet med Pedersborg Skole gennemførteSkoletjenesten i foråret også et særligt tilrettelagt forløb for deto første årgangsteams på Nørrevangsskolen i Slagelse.Samarbejde med Slagelse BibliotekerneSom et nyt tiltag har Skoletjenesten og Slagelse Bibliotekerne i 2011indgået en samarbejdsaftale om, at Skoletjenesten gennemfører enrække temadage på hhv. Korsør og Skælskør biblioteker i løbet af2012. Der er tale om i alt 3 forskellige temadage, der gennemføresfor målgruppen 3-7-årige, i alt 15 arrangementer. De tre temaer bliver:“Nordiske guder”, “Arkæologi – fra sten til stål” og “Børns leg ihistorien”.© Skoletjenesten 2013 · www.skoletjenesten.dk


Skoletjenestens årsberetning 2011-1291SærarrangementerUd over de faste undervisningsforløb, udviklingsopgaver og indgåedesamarbejdsaftaler har Skoletjenesten gennemført en lang rækkesærarrangementer i løbet af 2011. Skoletjenesten har igennem desidste par år haft gode erfaringer med at gennemføre kampagnersom en måde at trække bestemte målgrupper til museet samt til effektivtat kunne gennemføre et stort antal arrangementer for mangebrugere. Særarrangementerne har været en måde at udvise fleksibilitetover for brugerne og afprøve formidlingstiltag, der senere harkunnet indgå i Skoletjenestens faste udbud. Det har også været enmåde at sikre en bred dækning i forhold til Skoletjenestens udvalgtemålgrupper. Ved at koncentrere undervisningen i bestemte perioderhar det været muligt i højere grad at frigive tid til fx udviklingsopgaver.Blandt særarrangementer fra Skoletjenesten i 2011 var:Vinterferieaktiviteter på Sorø MuseumI uge 7 inviterede Skoletjenesten børn og deres forældre på opdagelsei en fjern fortid på Sorø Museum. En af dagene blev de førttilbage til middelalderen, en anden dag blev de taget med tilbage tilstenalderen i Danmark for 6000 år siden.På sporet af DarwinI februar og marts 2011 blev alle udskolingsklasser i Slagelse Kommuneinviteret til at deltage i det todelte undervisningsforløb “Påsporet af Darwin”, som blev udbudt i samarbejde med Slagelse Naturskole.Første del af forløbet foregik lokalt på de enkelte skoler ogsatte Darwin og hans samtid i et kulturhistorisk perspektiv. Anden delaf forløbet fandt sted i et naturområde i nærheden af skolen og varudformet som et GPS-løb. Denne del af undervisningsforløbet blevvaretaget af Slagelse Naturskole og stillede bl.a. skarpt på evolutionsteorien.Nordiske guder på Vikingeborgen TrelleborgI maj gentog Skoletjenesten sidste års succes og inviterede børnehaver,SFO’er og indskolingsklasser ind i den nordiske mytologi påVikingeborgen Trelleborg. Her blev eleverne ført 1000 år tilbage i tidentil vikingernes verden. I skæret af det knitrende bål i langhusethørte de om den kraftfulde Thor, den vise Odin og den yndige Freja.foto: sydvestsjællands museum.Politikerbesøg på TrelleborgI forbindelse med afdækning af mulighederne for en fortsættelse afKulturkørekortet som en del af museets drift for 2012 blev skoleudvalgeneog kulturudvalgene i Slagelse og Sorø i maj inviteret til atopleve Skoletjenesten i aktion og indgå i en dialog med nogle af Kulturkørekortetsbrugere og samarbejdspartnere.© Skoletjenesten 2013 · www.skoletjenesten.dk


Skoletjenestens årsberetning 2011-1292Bildsølejr i Slagelse KommuneI slutningen af juni blev Skoletjenesten inviteret til at afholde en vikingedagfor børnene på Bildsøskov feriekoloni i Slagelse. Det blevtil en dag med vikingelege, fladbrødsbagning og introduktion til denordiske guder.Bardatræf i SorøFor fjerde år i træk deltog Sydvestsjællands Museum i september2011 på Bardatræf i Sorø. Her gennemførte Skoletjenesten og formidlerefra Trelleborg et varieret program med krigertræning, vikingelegeog historiefortælling omkring bålet. I løbet af de to dage, arrangementetvarede, havde museet besøg af mere end 830 børn ogvoksne.I forbindelse med Bardatræffet havde Skoletjenesten indgået enaftale med DR omkring et indslag i børneprogrammet Ramasjanglive, der sendte direkte fra begivenheden.Jagten på Trelleborgs skatteI oktober blev alle skoler og SFO’er i Sorø og Slagelse kommuner inviterettil en skattejagt på Trelleborg, hvor de kunne udforske VikingeborgenTrelleborgs natur og kultur på en ny måde.Jul på dit lokale museumI november og december gentog Skoletjenesten de tidligere årssucces med afholdelse af særlige julearrangementer for dagtilbud,indskoling og SFO’er. Julearrangementerne er efterhånden blevet entradition, og i 2011 blev der gennemført arrangementer på både SlagelseMuseum og Skælskør Museum.© Skoletjenesten 2013 · www.skoletjenesten.dk


Skoletjenestens årsberetning 2011-1293Thorvaldsens Museuman den udfolde sig på etrfarne museumsunderviseretil nysgerrigt og kreativt atnker og idéer. Herved knyttesen verden, samtidig med ates og øger læringspotentialet.læseren indsigt i, hvordanis, og hvordan den rummerundervisningsformer, aktivvi, hvordan eleverne bliverd og identitet. Eksemplernegsformen kan overføres tiltrin.ørn og unge på kunstmuseer.Daatland, museumsinspektør vedKunstmuseerne i Bergenr, jeg længe har læst, med etgogikken. Meget opildnendee Eide, lektor i norsk og mediefagudviklings- og fornyelsesleder vedFirda videregående skoleOLGA DYSTHE + NANA BERNHARDT + LINE ESBJØRNDIALOGBASERETUNDERVISNINGOLGA DYSTHENANA BERNHARDTLINE ESBJØRNDIALOGBASERETUNDERVISNINGKUNSTMUSEETSOM LÆRINGSRUMMuseer og medborgerskab – udstillingscaseSkoletjenesten på Thorvaldsens Museum deltog i et tværmusealt udviklings-og forskningsprojekt om museer og medborgerskab støttetaf Kulturstyrelsens formidlingspulje. Projektets første fase blevigangsat i 2009 og havde fokus på udviklingen af undervisningsmetoder.Fase 2 blev fortsat fra efteråret 2011, og her blev fokus rettetmod rammerne for undervisning og formidling – altså udstillinger ogsamlinger. I fase 2 har vi i samarbejde med inspektøren for antiksamlingenudviklet en lille udstillingscase i Thorvaldsens Antiksamlingkaldet “Antikkens myter”. Udstillingen tog udgangspunkt i et brugersamarbejde(se også afsnit om Digital formidling og brugersamarbejde).Olga Dysthe er professor emeritus i pædagogikved Universitetet i Bergen. Hun har udgivet enrække artikler og bøger om undervisningspraksis,bl.a. Det flerstemmige klasserum og Dialog,samspil og læring.Nana Bernhardt er mag.art. i kunsthistorieog undervisnings- og udviklingsansvarlig iSkoletjenesten/Statens Museum for Kunst.Line Esbjørn er lærer og undervisnings- ogudviklingsansvarlig i Skoletjenesten/ThorvaldsensMuseum.Nana Bernhardt og Line Esbjørn har deltageti udviklingsprojektet ”Museer som rum formedborgerskab”, som denne bog udspringer af.Medborgerskab – bog om dialogbaseret undervisningI forbindelse med resultaterne fra fase 1 har museet deltaget i udarbejdelsenaf en bog om dialogbaseret museumsundervisning. Bogensmanuskript er blevet til i samarbejde mellem professor i pædagogikOlga Dysthe (Bergen Universitet), Nana Bernhardt (StatensMuseum for Kunst) og Line Esbjørn (Thorvaldsens Museum). Bogenblev udgivet på både dansk og norsk i sommeren 2012 og blev fejretved en udgivelsesfest på Thorvaldsens Museum.Digital formidling og brugersamarbejde– “Ture på tværs” og “Udfordringen”Med udgangspunkt i brugersamarbejde og kreative brugerworkshopsi efteråret 2011 udviklede Jane Bendix, Julie Lejsgaard Christensen,Kristine Bøggild Johannsen og Line Esbjørn i 2012 den di-© Skoletjenesten 2013 · www.skoletjenesten.dk


Skoletjenestens årsberetning 2011-1294gitale twitter-app “Udfordringen”. Med den kan vi stille eleverne enudfordring – et spørgsmål, som vi gerne vil udfolde sammen meddem. Det kan være et spørgsmål, som er relevant for en specifik udstilling(se ovenfor), et spørgsmål til et samlingsområde eller til ensærlig begivenhed. Udfordringen er desuden udviklet, så den kanindgå i undervisningsressourcen “Skulpturstudier”, som videreudviklesnæste skoleår.foto: iben mondrup salto.Erfaringerne fra brugerworkshops lå også til grund for udviklingen af“Ture på tværs” – et nyt spor på museets hjemmeside, der finder vejepå tværs af museets samlinger og af hjemmesidens opdelinger. Detvar Julie Lejsgaard Christensen, der primært stod for udviklingen afdenne ressource. Den første tur på tværs hed “Antikkens myter” ogudfoldede det samme tema som særudstillingen i antiksamlingen.“Ture på tværs” er et redskab, der fremover fx kan bruges i forbindelsemed nye undervisningsforløb, særudstillinger, et arrangementeller andet.Fokus på antiksamlingenI en årrække har vi haft et særligt fokus på udvikling af undervisningsmulighedernei antiksamlingen i tæt samarbejde med det fagligepersonale. I den forbindelse har vi udviklet undervisningsforløbog gennemført særlige kunstnerworkshops og udstillingsprojekter(se ovenfor). I 2012 har vi desuden indgået et samarbejde med GyldendalUndervisning om en undervisningsportal til oldtidskundskab.Julie Lejsgaard Christensen står for dette samarbejde.Thorvaldsen og litteraturen1800-tallets store danske forfattere som H.C. Andersen, Adam Oehlenschlägerog Christian Winther kendte alle Bertel Thorvaldsen ogskrev digte, sange, eventyr og fortællinger om den verdensberømtebilledhugger og hans kunst. Mange af disse tekster findes i museets© Skoletjenesten 2013 · www.skoletjenesten.dk


Skoletjenestens årsberetning 2011-1295brevarkiv, og et udvalg af disse tekster er blevet indlæst og indlagt imuseets digitale undervisningsplatform “Tilbygningen”. I novemberblev der desuden udsendt et go-card med reklame for dette tiltag.Læs og hør mere på www.thorvaldsensmuseum.dk/litteraturThorvaldsen tur/retur– Skole- og fritidstilbud for økonomisk udsatte børn og ungeMed hjælp fra puljemidler fra Kultur- og Fritidsforvaltningen har vipåbegyndt et samarbejde med Københavns Kommunes Kulturguiderog Korsager Skole om udvikling af fritidsaktiviteter for økonomiskudsatte børn og unge. Vi fandt frem til, at vi for at få kontakt til deunge i fritiden måtte starte med et samarbejde i skoletiden og medhjælp fra klassernes lærere få en mindre gruppe elever engagereti fritidsaktiviteter på museet. I foråret gennemførte vi en række undervisningsforløbfor de tre 8. klasser på Korsager Skole. Forløbeneblev tilpasset skolernes undervisningsplaner og tog udgangspunkt iromantikken. Herefter blev eleverne inviteret til at deltage i tegneworkshopsen række lørdage i foråret og sommeren. I efteråret 2012fortsætter en mindre gruppe elever i et fritidsjob-projekt.Huskunstnerordningen– nyt samarbejde med Københavns Tekniske SkoleMed støtte fra Huskunstnerordningen kunne vi ansætte billedkunstnerenSimon Grimm til i samarbejde med museets undervisere at udvikleog afprøve forskellige forløb til Københavns Tekniske Skole. Deførste testforløb gennemføres i august 2012.Faste tilbudUd over ovenstående projekter har vi også gennemført vores fasteundervisningstilbud inden for en række fag. Der findes gratis undervisningstilbudtil alle undervisningsniveauer og desuden en rækkelængerevarende betalingstilbud.© Skoletjenesten 2013 · www.skoletjenesten.dk


Skoletjenestens årsberetning 2011-1296VikingeskibsmuseetI skoleåret 2011/2012 fik 11.566 børn og unge en rigtig god oplevelsei form af et undervisningsforløb i Skoletjenesten på Vikingeskibsmuseet.I Skoletjenesten på Vikingeskibsmuseet arbejder vi ud franøgleordene sanser, dialog og inddragelse, hvilket tydeligt afspejles ivores forskellige undervisningsforløb. Når eleverne kommer herned,forsøger vi at få flere sanser aktiveret, så eleverne bedre kan huskederes oplevelse. I en autentisk dialog får eleverne en forståelse af,at deres opfattelser af fortiden er vigtige, og at de kan bidrage mednye aspekter. Den aktive inddragelse i form af at røre, prøve ellerarbejde med tingene gør undervisningen relevant og vedkommendefor eleverne.foto: vikingeskibsmuseet.PersonalePr. 1. juni 2012 er Marie Broen blevet fastansat som Undervisningsogudviklingsansvarlig, mens Marie Krogh-Nielsen fortsat er Teamlederfor publikumsaktiviteter. Det er en stor fordel at være to i afdelingen,som kender til arbejdet med undervisning og formidling, da detgiver gode muligheder for at give hinanden feedback på udviklingenaf projekter.Museumsmedarbejderen Simon Hirthe har i skoleåret 2011/2012fortsat været tilknyttet både publikumsaktiviteter og Skoletjenestensundervisning. Det er en stor gevinst at have en medarbejder, der ergennemgående i Skoletjenestens aktiviteter. Både i forhold til overleveringtil de øvrige undervisere, men også i forhold til udviklingen afnye undervisningsaktiviteter.I løbet af 2011/2012 har omkring 8 studerende været ansat som underviserei Skoletjenesten. Sammen løfter de den udfordrende, menogså sjove(!) opgave, det er at undervise klasser, som man kun møderen gang. I løbet af deres ansættelser deltager underviserne i pædagogiskekurser, som Skoletjenesten udbyder. Kombineret med denerfaring, de får her på stedet, udvikler de sig til rigtigt dygtige undervisere,som formår at tilpasse deres stof til den aktuelle målgruppe.Skoletjenesten har i 2011/2012 været vært for diverse praktikanterfra folkeskoler og produktionsskoler. I august var en studerende fraMetropol lærerseminarium i praktik i tre uger. De lærerstuderendespraktikophold er en god mulighed for at få et andet blik på voresundervisningspraksis. I september-november overværede en studerendefra Danmarks Pædagogiske Universitet undervisningen. Hunskal bruge undersøgelserne til sit speciale, som skal færdiggøres iløbet af foråret 2012Skoletjenesten 2013 · www.skoletjenesten.dk


VVSkoletjenestens årsberetning 2011-1297Vikingerne kommer – museum ude af husetSom et nyt tiltag har Skoletjenesten udviklet og afprøvet forløbet “Vikingernekommer”, som er et undervisningsforløb til de skoler, derikke selv kan komme på besøg på museet. Forløbet kan dog ogsåindgå i et længere forløb om vikingetiden. Forløbet fokuserer på atgive eleverne et indblik i vikingetiden, ved at de “møder” forskelligepersoner fra vikingetiden. Personerne bringes til live ved hjælp afdragter og genstande, som eleverne i grupper prøver og undersøger.I løbet af opstartsåret 2011/2012 har 220 elever deltaget i forløbet,og forhåbentlig kan det fremover blive til mange flere elever. Skolernehar brugt forløbet enten som enkeltstående arrangement eller somforberedelse til besøg på museet. Som det er nu, er forløbet udviklettil 3.-6. klasse, men til efteråret vil forløbet blive udvidet til 7.-9. klasseved også at sætte fokus på kildekritik.Leas rejseOlivers rejseVNVVSVNVNNVNNVikingeskibshallenI november og december måned udbød vi et undervisningsforløb omvikingernes jul, som et særligt tilbud til 200 kr. Gennem fortællingerfra den nordiske mytologi om vikingernes vintertraditioner kombineretmed smagsprøver på vikingernes mad fik eleverne indblik i midvinterfesten.Som en ægte vikingejulegave slentrede de deres egetbånd af uld i undervisningslokalet. Omkring 200 elever kom hernedog fik en oplevelse af vikingernes jul.MuseumsøenDe to naturfaglige forløb “På rette kurs” og “Vejr at vide” er blevetyderligere afprøvet og tilpasset i efteråret 2011 og foråret 2012. Bådeelever og lærere har været begejstrede for den naturfaglige vinkelpå vikingetiden. Sammen med sejladstjenesten har Skoletjenestenindkøbt en vejrstation, som skal bruges i “Vejr at vide”, hvor elevernearbejder med at lave deres egen vejrudsigt. Derudover har vi fåetfærdiggjort en transportabel model af et skib, som skal bruges til atundersøge, hvordan vejret kan påvirke en sejlads.I de historiske værksteder, hvor eleverne arbejder med tov og træ,har vi valgt at få lavet en ny og mere handy tovplanche i pil. Ud overat være lettere at få med rundt skal planchen kunne udstille flere for-NNVNNskellige materialer. Fx kan eleverne se hele stykker skind m.m.NVVNVVSVSom et nyt tiltag har Skoletjenesten i samarbejde med teambuildingfirmaetSagens Natur fået tilladelse af Roskilde Kommune til at benyttedet grønne areal ved navn Strandengen. Planen er at lave et alternativtformidlingsrum med telt og mobile bålpladser. Rummet skalskærmes af, så man kan lave arrangementer uden af blive forstyrretaf museets øvrige gæster. Teltet kan lige nu bruges til forløbet “Smagpå vikingetiden”, hvor eleverne hører fortællingen om Erik den Røde.På sigt er det meningen, at der skal udvikles nye forløb, som kan© Skoletjenesten 2013 · www.skoletjenesten.dk


VVSkoletjenestens årsberetning 2011-1298udnytte både telt, bålpladser og det resterende udeområde til undervisningsforløbmed fokus på idræt, mad, fjordens liv m.m.Lærervejledning til På rette kursog Vejr at vide 4.-6. kl.CanadaLabradorNewfoundlandGrønlandOm undervisningsmaterialetOlivers rejseIslandHæftet Olivers rejse er en fortælling om den 10-årigedreng Olivers sejltur til New Foundland med sinmor. Undervejs i fortællingen inddrages forskelligenaturvidenskabelige fænomener, som Oliver brugertil navigation og vejrforudsigelser. Ved at brugeden gode historie som ramme bliver stoffet levendeog kan relateres direkte til elevernes hverdag.Gennem den 10-årige Olivers oplevelser introducereseleverne for, hvordan natur/teknik, geografi ogmatematik kan bruges i hverdagen.● Kort● Skyer● Nedbør● Magnetisme (herunder Jordens magnetfelt)● Jordens hældning og bevægelser● Vind (herunder land- og havbrise)● Bredde- og længdegrader, ækvator og0-meridianen● Fart (km/t og knob)www.vikingeskibsmuseet.dkShetlands øerneFærøerneNorgeLærervejledning til På rette kursog Vejr at vide 7.-10. kl.VNVVSVEmnerne præsenteres, efterhånden som Oliver fårbrug for dem under sin sejlads. Læreren kan sammenmed eleverne læse om Olivers oplevelser ogvia dem komme ind på emner inden for natur/teknikog matematik. Herefter kan læreren udvælgede emner fra dagbogen, som vedkommende findersærligt relevante i forhold til fag, klasse og interesse,og uddybe dem nærmere. Materialet er mentsom en introduktion og indeholder ikke en tilbunds -gående uddybning af alle de nævnte emner. Derkan derfor med fordel suppleres med lærebøger,kopiark, it-teknologi etc.1 www.skoletjenesten.dkVNVNVNVNNVSSVNNVNSNRoskilde FjordSkoler har mulighed for at komme ud at sejle med museets traditionellenordiske både fra maj til oktober, hvilket 1.800 elever prøvedei 2011/2012.Skoletjenesten fortsætter samarbejdet med Roskilde KommunesSkolevæsen, hvor ca. 20 skoleklasser fra 6.-10. klassetrin fra RoskildeKommune kan komme og få et af de naturfaglige forløb “Vejr atvide” eller “På rette kurs” kombineret med 2 timers sejlads.Skoletjenesten har udviklet og samlet materiale til sejladsinstruktørerne,så de ved, hvilke emner det er relevant at komme ind på, nårde fx er ude at sejle med en 5. klasse i stille vejr, eller i tilfælde afaflysning af sejlads. Derudover er sejladsinstruktør Karen GrønbækAndersen blevet ansat til at undervise i forløbene “På rette kurs” og“Vejr at vide” samt i de historiske værksteder. På den måde er hunbindeled mellem sejladstjenesten og Skoletjenesten, da hun kanvære en gennemgående figur i en klasses undervisningsforløb ogsejlads.Digital formidlingI 2011 har vi fået udviklet lærervejledninger til “På rette kurs” og “Vejrat vide”, og de ligger nu sammen med undervisningsmaterialet “Oliversog Leas rejse” til download på hjemmesiden. Lærervejledningernegiver forslag til, hvordan undervisningsmaterialet og undervisningsforløbenekan indgå i et længere forløb om enten navigationeller meteorologi.CanadaLabradorNewfoundlandGrønlandOm undervisningsmaterialetLeas rejseIslandHæftet Leas rejse er en fortælling om den 14-årigepige Leas sejltur til New Foundland med sin far.Undervejs i fortællingen inddrages forskellige naturvidenskabeligefænomener, som Lea bruger tilnavigation og vejrforudsigelser. Med den gode historiesom ramme bliver stoffet levende og kan relateresdirekte til elevernes hverdag. Den 14-årigeLeas oplevelser giver eleverne konkrete eksemplerpå, hvordan fysik/kemi, geografi og matematik kanbruges til at løse forskellige problemstillinger.Dagbogen indeholder følgende emner:● Kort● Luftfugtighed (herunder skyer og nedbør)● Magnetisme (herunder Jordens magnetfelt)● Jordens hældning og bevægelserwww.vikingeskibsmuseet.dkShetlands øerneFærøerneNorge● Høj- og lavtryk(herunder vind, land- og havbrise)● Bredde- og længdegrader, ækvator og0-meridianen● Det globale vindsystem● Fart (km/t og knob)● TidevandVSVEmnerne præsenteres, efterhånden som Lea fårbrug for dem under sin sejlads. Læreren kan sammenmed eleverne læse om Leas oplevelser og viadem komme ind på emner inden for fysik/kemi,geografi og matematik. Herefter kan læreren udvælgede emner fra dagbogen, som vedkommendefinder særligt relevante i forhold til fag, klasse oginteresse, og uddybe dem nærmere. Materialet erment som en introduktion og indeholder ikke entilbundsgående uddybning af alle de nævnte emner.Der kan derfor med fordel suppleres med lærebøger,kopiark, it-teknologi etc.1 www.skoletjenesten.dkSSVSAndre begivenhederSkoletjenesten arrangerede for femte år i træk “En dag i skoven”.Arrangementet, der fandt sted i juni, foregik i samarbejde med Skovskoleni Nødebo, Sif Ege-lauget, Ladby-museet og Middelaldercentret.I Gribskov blev der fældet træer og høstet lindebark. Høstningenaf bark betyder, at Skoletjenesten nu er selvforsynende med bast tilde historiske værksteder. Samtidig giver processen med at lægge lindebarkentil rødning i havnen og tage det op 6 uger senere mulighedfor en publikumsaktivitet, som vækker mange nysgerrige spørgsmål.Skoletjenesten deltager i det regionale projekt “Da Danmark blev til”,som er et samarbejde mellem kulturinstitutionerne på Sjælland. Projektetbyder bl.a. på udvikling af 10x10 min. radiodrama i samarbejdemed DR. De ti fortællinger skal belyse hver deres tema inden for vikingetidog middelalder.© Skoletjenesten 2013 · www.skoletjenesten.dk


Skoletjenestens årsberetning 2011-1299Zoologisk HaveIndledningEfterår 2011 og vinter 2012 blev en ustabil periode, hvor daværendedivisionschef Dorte Andersen gennemførte en trivselsanalyse af denformidlingsafdeling, som Skoletjenesten var forankret i. I forlængelseaf arbejdet blev afdelingen stillet en grundlæggende omstruktureringi udsigt. 1. februar 2012 tiltrådte Havens ny direktør, Steffen Stræde,der ved sin tiltræden ønskede en fladere struktur, hvor ændringer ogbeslutninger i højere grad kunne træffes af de medarbejdere, de villepåvirke. Ved udgangen af april måned effektueredes en total omstruktureringaf divisionen. Skoletjenesten blev et af fire selvledendeteams med selvstændige økonomier, der er blevet placeret i Zoosdivision II (Dyr og Formidling) under divisionschef René Koppelhus.foto: zoologisk have.Skoletjenestens udviklingsarbejde er fortsat med blandt andet etprojekt om optimering af Skoletjenestens udbud af undervisningsforløb,der har været i proces siden februar 2012. Arbejdet ledes afSkoletjenestens UUA’ere og inddrager alle timelønnede underviserei Zoo. Målet er, via en ny pædagogisk profil, at gennemgå samtligeundervisningsforløb med henblik på at reducere og styrke den samledeportefølje af oplægstilbud. Arbejdet har skabt engagement ogejerskab blandt underviserne, der har spillet en vigtig rolle i udviklingenaf de pædagogiske kerneværdier, som den ny profil er båret af.Via midler fra Friluftsrådet lykkedes det Zoo at få oprettet en ny naturvejlederstilling.Skoletjenesten var med i rekrutteringsforløbet, somendte med ansættelsen af Cecilie Meyer. Naturvejlederens arbejdei Zoo har mange snitflader med Skoletjenestens indsatsområder, og© Skoletjenesten 2013 · www.skoletjenesten.dk


Skoletjenestens årsberetning 2011-12100vi er derfor rigtig glade for de mange samarbejder, som ansættelsenindbyder til.I det forgangne år har det været vores fortsatte mål at kunne placereSkoletjenesten i Zoologisk Have som et af Danmarks største og mestkvalificerede uformelle læringsmiljøer. Vores besøgsstatistik og denløbende dialog med vores brugere bekræfter os i, at Skoletjenesten iZoos indsats udvikler sig i den rigtige retning.Undervisning og aktiviteterNaturvidenskabsfestivalen i uge 39 2011, “Lys og luft”Skoletjenesten i Zoologisk Have, Det Biovidenskabelige Fakultet (LIFE)og Danmarks Tekniske Universitet (DTU) i samarbejde med skoler,gymnasier samt videregående uddannelser og virksomheder skabtei uge 39 begejstring for naturvidenskab på alle niveauer. 3.000 folkeskole-og gymnasieelever udstillede og formidlede eksperimenter,forsøg og andre aktiviteter i Zoo. Mere end 10.000 besøgende eleverfra hele Storkøbenhavn besøgte festivalen og udforskede naturvidenskabmed hjerne og krop. Der er siden projektstart i september2010 lagt mange ressourcer og timer i arbejdet. UUA Pernille HaugårdJensen og Jens Frederik Broch sad i projektets styregruppe ogvar samtidig koordinator på team husdyr, det ene af i alt fem temagrupper.UUA Mikkel Broe deltog i respirationsgruppen med fokus påudskolings- og gymnasieelever. Se link for evalueringsrapport: http://www.science-i-zoo.dk/Udviklingsarbejde med Zoos undervisningsteamI februar påbegyndtes en ny proces med det mål at gennemgå ogrevidere samtlige undervisningstilbud, som Skoletjenesten i Zoo udbyder.Projektet vil løbe de kommende år og vil inddrage Zoos timelønnedestudenterundervisere ad hoc. Den 12. februar var både etkick-off og en udviklingsdag for det samlede team. Her defineredes10 pædagogiske og didaktiske kerneværdier, der fremadrettet vilvære fundamentet for en ny pædagogisk profil, som alle Zoos undervisningsforløbskal kunne spejles i. Projektets første fase, der havdetil formål at gennemgå indskolings- samt første del af mellemtrinsforløbene,er tilendebragt. Resultatet er færre, men mere kvalificeredeforløb, der alle er underlagt samme krav om læring og kvalitetssikring.Skoletjenesten i Zoo udbød ved projektets start mere end60 forskellige undervisningstilbud, alle niveauer inklusive. Målet forprojektet er en betydeligt reduceret oplægsportefølje med en klar ogstyrket profil.Biologiolympiade 2012Som forberedelse til den 23. Internationale Biologi Olympiade (IBO)deltog fire danske studenter i en dagsworkshop i SkoletjenestenSkoletjenesten 2013 · www.skoletjenesten.dk


Skoletjenestens årsberetning 2011-12101Målet var at træne færdigheder i faget adfærdsbiologi. Biologiolympiadenblev i år afholdt i Singapore i perioden 8.-15. Juli, og for ottendegang deltog danske studerende. Det lykkedes for Jesper Levring ogFrederik V. Holck at opnå bronzemedaljer. Pernille Frendorff og MajkenLyhne Jessen modtog Certificate of Merit.Learning MuseumSkoletjenesten i Zoo har valgt at deltage i et landsdækkende udviklings-og samarbejdsprojekt: Learning Museum, der arbejder med atstyrke og udvide samarbejdet mellem museumsverdenen, læreruddannelserneog skoleverdenen. Skoletjenesten har i denne sammenhængindgået et samarbejde med læreruddannelsen på Zahles Seminarium.Formålet er at styrke de lærerstuderendes mulighed for atindsamle empiri gennem praktik i Zoo. Indsamling af empirien er enobligatorisk del af de lærerstuderendes afsluttende bacheloropgave.ZoolabSkoletjenesten i Zoo har investeret i et nyt Smartboard i et nyetableretlæringsrum, der har fået navnet Zoolab. Zoolab åbnede i slutningenaf februar og er placeret i Havens centrale del, hvor der tidligerelå en souvenirkiosk. Zoolab er ramme for aktiviteter, der udviklesaf både Skoletjenesten, Naturvejleder og Publikumsformidlingen.Skoletjenesten har især benyttet faciliteten til gymnasieoplæg, hvorhåndtering af levende dyr ikke spiller en central rolle under forløbene.Fordi Zoolab ikke besidder en fast beholdning af levende dyr, udfordrerdet brugen af andre virkemidler end de levende dyr. Lokalet giversamtidig mulighed for udvikling af nye brugerdrevne forløb, som vihar erfaring med via Biologisk Værksted 3. Vi glæder os til at udfordrepotentialerne i Zoolab yderligere.UndervisningstilbudUndervisning med fokus på mælkSkoletjenesten i Zoo har med støtte fra Arla udviklet to undervisningsforløb:“Koen og mælken” og “Koen æder og yder”. Forløbenesætter fokus på mælkeproduktion hos køer, og målgruppen er henholdsvisindskolingen og mellemtrinnet. Michael Frederiksen, der eren del af Zoos nye naturvejleder-team, har deltaget i koordinering ogafvikling af forløbene. Fagene matematik og natur/teknik er indtænkti forløbene. 27 klasser, svarende til 540 elever, har i foråret deltaget ide to nye undervisningstilbud.Undervisningsaktiviteter uden for Zoologisk HaveRoskilde Dyrskue 8.-10. juni 2012Skoletjenesten i Zoo har i samarbejde med to uformelle læringsmiljøer(Slagteriskolen i Roskilde og Arlas besøgsmejeri i Slagelse) og fem© Skoletjenesten 2013 · www.skoletjenesten.dk


Skoletjenestens årsberetning 2011-12102skoleklasser udviklet fire workshops, som blev afholdt på RoskildeDyrskue fredag d. 8. juni. De fire workshops var et tilbud til de 3.627besøgende skoleelever og bestod af følgende: “dissektion af høns”,“fra fløde til smør”, “fra gris til pølse” og “fra får til uld”. Forberedelsenfor de fem klasser var en kombination af besøg på de tre læringsmiljøersamt et arbejde på skolerne. Af andre aktiviteter for børn blev derafholdt tre forskellige pædagogiske værksteder.NTS-arrangement for Region Hovedstaden 10. maj 2011Workshop på Experimentarium med omdrejningspunkt i evolutionog tilpasninger. Skoletjenesten i Zoo præsenterede og diskuteredemetoder og pædagogiske udfordringer for lærere og naturfagsunderviserei Region Hovedstaden.Ansøgninger og fondeForskning- og innovationsstyrelsen, tips og lottomidlerSkoletjenesten i Zoo (v. Mikkel Broe) og Zoos videnskabelige afdelingsøgte i februar 2012 Forskning- og Innovationsstyrelsen om midlertil udvikling af en gymnasieportal på zoo.dk. Det ansøgte beløb udgjorde350.000, som blev bevilliget i maj 2012. Projektet foldes ud fraseptember 2012. Kr. 200.000,- er allokeret til den tekniske udviklingsdelog det resterende beløb til udvikling af indhold. Nedenfor følgeren kort beskrivelse af projektets motiv, sendt til styrelsen:“Formålet er at bidrage med et initiativ, der øger unges motivationfor at orientere sig mod fagstof med et naturvidenskabeligt omdrejningspunkt.Zoo vil udvikle en akademisk webshop, hvor relevanteaktiviteter og tilbud er samlet, så brugere på en overskuelig mådekan udvælge og sammensætte programmer, der understøtter fagligeønsker og behov. Ud over undervisningstilbud, foredragsrækker, projektforslagm.m. er det målet at gøre viden tilgængelig via en internartikeldatabase på portalen. Relevante links til andre sites skal ogsåindgå. Portalen skal markere en adskillelse af tilbud og aktiviteter rettetmod grundskolen fra aktiviteter rettet mod gymnasierne. Såledesskal Skoletjenesten i Zoo reelt deles i to områder; en Zooskolefor grundskolen og et Zooakademi for gymnasier, universiteter samtøvrige biologi- og naturvidenskabsinteresserede på højeste niveau.Vi mener, at Zoo med den ny profil kan tydeliggøre det potentiale forlæring, fordybelse og indblik, som brugerne har.“NordeafondenSkoletjenesten søgte i forbindelsen med Naturvidenskabsfestivaleni Zoo Nordea-fonden om 2 x 10.000 kr. Beløbet blev bevilliget, ogmidlerne blev brugt til indkøb af materiale, som blev benyttet af deformidlende elever under Naturvidenskabsfestivalen. Efter festivalenbenyttes materialerne i Skoletjenestens drifts- og udviklingsarbejde.© Skoletjenesten 2013 · www.skoletjenesten.dk


Skoletjenestens årsberetning 2011-12103Netværk, møder m.m.Mikkel Broe sidder i referencegruppen i NTS-centret i Region Hovedstaden,deltager i studiegruppen “Før-Under-Efter”, deltager i projektSkoletjenesten i Tivoli, deltager i en arbejdsgruppe i forbindelse medBohr-året 2013 samt deltog i uddannelsesforum 2011 i Bellacentret.Pernille Haugård Jensen deltager i studiegruppen “Seminarieundervisning”og sidder i styregruppen for Naturvidenskabsfestivalen.Begge har deltaget i en række mødeaktiviteter under DAZA-regi.Publikationer/artikler• “Matematik i Zoo”, KK 09, 2011 (Københavns Lærerforenings fagblad)• “Populationsdynamik i Zoo”, LMFK-bladet, nr. 6, 2011• “Populationsdynamik i Zoo”, Biofag, nr. 1, 2012• “Genetikundervisning i Zoologisk Haves Skoletjeneste”, Zoonyt2011:4 vinterLærerkurser: Kørekortskurser til Biologisk Værksted 3I løbet af 2011/2012 er der afholdt fire kørekortskurser for pædagoger.Omdrejningspunktet er håndtering af dyr i en pædagogisk fagligkontekst. Kurset giver mulighed for at benytte læringsrummet BiologiskVærksted 3.Lærer- og pædagogstuderende18 lærerstuderende fra læreruddannelserne på Frederiksberg, Blaagaard,Zahle og Holbæk har afviklet deres 3 og 4 ugers praktikforløbi Zoo-skoletjenesten.UddannelsePernille Haugård Jensen har i år afsluttet en 3-årig efteruddannelsei “Naturfagenes didaktik”, en pædagogisk diplomuddannelse underProfessionshøjskolen. Uddannelsens mål er at kombinere naturfagligviden med fagdidaktisk viden, herunder at kunne rådgive og medvirketil systematisk udvikling, dokumentation og evaluering af aktiviteterinden for det naturfaglige område.© Skoletjenesten 2013 · www.skoletjenesten.dk


Skoletjenestens årsberetning 2011-12 2010-11104 97BESØGSSTATISTIK, SKOLEÅRET 2010-2011Elever, der har modtaget undervisningRegion Region Øvrige Ikke oplystHovedstaden Sjælland Danmark Sverige kommuner I altArbejdermuseet 9.372 2.011 2.527 0 79 13.989Arken 7.808 3.369 258 60 22 11.517Danmarks Akvarium 2.749 333 58 0 0 3.140Danmarks Tekniske Museum 3.827 273 70 0 0 4.170Designmuseum Danmark 0 0 0 0 0 4.500Det Nationalhistoriske Museum * 4.500 270 275 0 562 5.607Film-X 5.371 1.201 508 0 0 7.080Københavns Befæstning 3.634 147 0 0 0 3.781Københavns Museum 6.477 659 1.219 0 615 8.970KØS** 575 1.493 37 0 0 2.105Museet for Samtidskunst 98 968 0 0 0 1.066Musikken i Skoletjenesten 2.241 131 75 0 4.510 6.957Nationalmuseet 22.901 6.224 4.151 60 0 33.336Nikolaj Kunsthal 3.913 86 42 0 0 4.041Sagnlandet Lejre 2.018 746 191 148 7.261 10.364Statens Museum for Kunst 14.993 3.715 4.877 1.000 1.264 25.849Staten Naturhistoriske Museum 15.026 3.045 1.308 0 568 19.947Sydvestsjællands Museum 0 4.581 0 0 243 4.824Thorvaldsens Museum 8.657 1.508 555 0 0 10.720Vikingeskibsmuseet 8.104 4.622 710 25 404 13.865Zoologisk Have 29.755 3.886 443 64 0 34.148I alt 152.019 39.268 17.304 1.357 15.528 229.976* Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg Slot** KØS Museum for Kunst i det offentlige rumSkoletjenesten 2013 · www.skoletjenesten.dk© Skoletjenesten 2012 · www.skoletjenesten.dk


Skoletjenestens årsberetning 2011-12 2010-11105 98BESØGSSTATISTIK, SKOLEÅRET 2010-2011Anslået samlet antal eleverRegion Region ØvrigeIkke Ikke oplyst oplystHovedstaden Sjælland Danmark Sverigekommuner I altI altArbejdermuseet 11.302 9.372 2.971 2.011 2.835 2.527 0 0 79 79 17.187 13.98Arken 12.513 7.808 4.887 3.369 457 258 60 60 22 22 17.939 11.517Danmarks Akvarium 7.498 2.749 855 333 7958 249 0 58 0 8.739 3.14Danmarks Tekniske Museum 3.827 273 273 70 70 0 0 0 0 4.170 4.17Designmuseum Danmark 00 0 0 0 0 0 0 0 0 4.500 4.50Det Nationalhistoriske Museum * 7.732 4.500 309 270 434 275 0 0 744562 9.219 5.60Film-X 5.371 1.201 508 508 0 0 0 0 7.080 7.08Københavns Befæstning 3.634 147 147 0 0 0 0 0 0 3.781 3.78Københavns Museum 9.785 6.477 856 659 1.396 1.219 73 0 668615 12.778 8.97KØS** 575 575 2.454 1.493 37 37 0 0 0 0 3.066 2.10Museet for Samtidskunst 98 98 968 968 0 0 0 0 0 0 1.066 1.06Musikken i Skoletjenesten 2.241 131 131 75 75 0 0 4.510 4.510 6.957 6.95Nationalmuseet 28.102 22.901 7.461 6.224 5.414 4.151 16160 1.058 0 42.196 33.33Nikolaj Kunsthal 4.171 3.913 86 86 042 53 0 0 0 4.310 4.04Sagnlandet Lejre 2.018 746 746 191 191 148 148 7.261 7.261 10.364 10.36Statens Museum for Kunst 21.959 14.993 4.995 3.715 5.564 4.877 1.503 1.000 2.428 1.264 36.449 25.84Staten Naturhistoriske Museum 15.118 15.026 3.071 3.045 1.320 1.308 0 0 12.107568 31.616 19.94Sydvestsjællands Museum 00 4.581 0 0 0 0 243 243 4.824 4.82Thorvaldsens Museum 8.657 1.508 555 555 0 0 0 0 10.720 10.72Vikingeskibsmuseet 8.491 8.104 5.901 4.622 834 710 25 25 559404 15.810 13.86Zoologisk Have 29.755 3.886 443 443 64 64 34.155 0 68.303 34.14I alt 182.847 152.019 47.287 39.268 20.212 17.304 2.336 1.357 63.892 15.528321.074229.976* Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg Slot** KØS Museum for Kunst i det offentlige rum© Skoletjenesten 2013 · www.skoletjenesten.dk© Skoletjenesten 2012 · www.skoletjenesten.dk


Skoletjenestens årsberetning 2011-12106BESØGSSTATISTIK, SKOLEÅRET 2011-2012Elever der har modtaget undervisningBesøgsstatestik, skoleåret 2011-2012Elever, der har modtaget undervisningRegion Region Øvrige Ikke oplyst RegionHovedstaden Sjælland Danmark Sverige kommuner I alt HovedstaArbejdermuseet 10.021 1.552 3.404 0 0 14.977 1Arken 7.553 2.681 467 158 27 10.886Danmarks Akvarium 5.948 247 121 0 0 6.316 1Danmarks Tekniske Museum 3.064 345 221 78 0 3.708Designmuseum Danmark 2.838 436 699 82 160 4.215Det Nationalhistoriske Museum * 5.172 606 187 0 0 5.965Film-X 4.363 1.070 460 0 0 5.893Københavns Befæstning 3.958 117 104 0 0 4.179Københavns Museum 6.216 679 441 0 0 7.336 1KØS** 1.237 2.345 0 0 0 3.582Museet for Samtidskunst 301 732 40 0 0 1.073Nationalmuseet 18.515 5.520 4.623 184 138 28.980 2Nikolaj Kunsthal 1.971 70 180 0 15 2.236Sagnlandet Lejre 3.119 2.194 414 0 5.689 11.416Skoletjenesten | Musik 923 198 0 0 4.379 5.500Statens Museum for Kunst 14.109 4.320 4.009 321 1.323 24.082 2Staten Naturhistoriske Museum 17.231 3.083 3.057 32 3.046 26.449 1Sydvestsjællands Museum*** 0 0 0 0 3.500 3.500Thorvaldsens Museum 8.551 1.734 947 0 0 11.232Vikingeskibsmuseet 6.679 4.234 525 25 103 11.566Zoologisk Have 26.052 4.249 295 150 0 30.746 2I alt 147.821 36.412 20.194 1.030 18.380 223.837 18* Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg Slot** KØS Museum for Kunst i det offentlige rum*** Det samlede antal elever, der har modtaget undervisning i 2011 var 7.027.© Skoletjenesten 2013 · www.skoletjenesten.dk


Skoletjenestens årsberetning 2011-12107BESØGSSTATISTIK, SKOLEÅRET 2011-2012Anslået samlet antal eleverBesøgsstatestik, skoleåret 2011-2012Besøgsstatestik, skoleåret 2011-2012har modtaget undervisningElever, der Anslået har modtaget samlet undervisningantal elever.Elever, der har modtaget undervisningØvrige Ikke oplyst Region Region ØvrigeIkke oplystRegiond Danmark Sverige kommuner I alt Region Hovedstaden Region Sjælland Øvrige Danmark Sverigekommuner Ikke oplystI I alt alt Hovedsta Region552 3.404 Arbejdermuseet 0 0 14.977 Hovedstaden 10.021 12.461 Sjælland 1.552 2.181 Danmark 3.404 3.777 Sverige 0 kommuner 00 I alt 18.419 14.977 Hovedsta1681 467 Arken Arbejdermuseet 158 27 10.886 10.021 7.553 1.552 2.681 3.404 467 158 0 27 270 10.88614.977247 121 Danmarks Arken 0 Akvarium 0 6.316 15.726 5.948 7.553 2.681 1.339 247 121 467 280 158 179 0 4327 0 17.567 10.886 6.316 1345 221 Danmarks 78 Tekniske AkvariumMuseum 0 3.708 5.948 3.064 247 345 121 221 78 0 1.798 0 5.506 3.708 6.316436 699 Designmuseum Danmarks 82 Tekniske Danmark 160 Museum 4.215 3.064 2.838 345 436 221 699 78 82 160 0 4.2153.708606 187 Det Designmuseum Nationalhistoriske 0 Danmark 0Museum 5.965 * 5.172 2.838 8.398 606 436 645 187 699 209 82 76 0 160 00 9.328 5.965 4.215070 460 Film-X Det Nationalhistoriske 0 0Museum 5.893 * 5.172 4.363 1.070 606 187 460 0 0 0 5.8935.965117 104 Københavns Film-X 0 Befæstning 0 4.179 4.363 3.958 1.070 117 460 104 0 0 0 4.1795.893679 441 Københavns 0 Museum Befæstning 0 7.336 13.596 6.216 3.958 1.161 679 117 441 104 634 510 0 0 15.442 7.336 4.1791345 0 KØS** Københavns 0 Museum0 3.582 1.237 6.216 1.500 2.345 2.700 679 441 0 0 0 0 4.244 3.582 7.336732 40 Museet KØS** for 0 Samtidskunst 0 1.073 1.237 301 447 2.345 1.392 732 40 0 0 0 0 1.879 1.073 3.582520 4.623 Nationalmuseet Museet 184 for Samtidskunst 138 28.980 18.515 28.980 301 5.520 7.383 732 4.623 5.290 40 184 345 0 299 1380 42.297 28.980 1.073270 180 Nikolaj Nationalmuseet Kunsthal 0 15 2.236 18.515 1.971 2.894 5.520 288 70 4.623 180 302 184 0 15 138 15 3.499 28.980 2.236194 414 Sagnlandet Nikolaj Kunsthal 0 Lejre 5.689 11.416 1.971 3.119 2.194 70 180 414 0 5.689 15 11.4162.236198 0 Skoletjenesten Sagnlandet 0 Lejre | Musik 4.379 5.500 3.119 923 2.194 198 414 0 0 4.379 5.689 5.500 11.416320 4.009 Statens Skoletjenesten 321 Museum | Musik for 1.323 Kunst 24.082 14.109 20.147 923 4.320 5.188 198 4.009 4.598 0 321 718 0 2.896 1.323 4.379 33.547 24.082 5.5002083 3.057 Statens Naturhistoriske 32 Museum 3.046 for Kunst Museum 26.449 14.109 17.231 4.320 3.083 4.009 3.057 321 3.046 1.323 26.44924.08210 0 Sydvestsjællands Staten Naturhistoriske 0 3.500 Museum*** Museum 3.500 17.231 0 3.083 0 3.057 0 32 0 3.500 3.046 3.500 26.449734 947 Thorvaldsens Sydvestsjællands 0 Museum Museum*** 0 11.232 8.551 0 1.734 0 947 0 0 3.500 11.2323.500234 525 Vikingeskibsmuseet Thorvaldsens 25 Museum 103 11.566 6.679 8.551 7.729 4.234 1.734 5.158 525 947 619 25 0 155 1030 13.686 11.566 11.232249 295 Zoologisk Vikingeskibsmuseet 150Have 0 30.746 26.052 6.679 4.234 4.249 525 295 150 25 31.825 103 0 62.571 30.746 11.5662412 20.194Zoologisk HaveI alt 1.030 18.380 223.83726.052147.821 189.5304.24936.412 43.54229520.194 22.4571501.030 1.894053.832 18.38030.746311.255 223.837 18I alt 147.821 36.412 20.194 1.030 18.380 223.837 111 var 7.027.* Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg Slot** * Det KØS Nationalhistoriske Museum for Kunst Museum i det offentlige på Frederiksborg rum Slot*** KØS Det samlede Museum antal for Kunst elever, i det der offentlige har modtaget rum undervisning i 2011 var 7.027.*** Det samlede antal elever, der har modtaget undervisning i 2011 var 7.027.© Skoletjenesten 2013 · www.skoletjenesten.dk