Energimærke vaskeri

3b.dk
  • No tags were found...

Energimærke vaskeri

ENERGIMÆRKNINGSRAPPORTElInvesteringÅrligbesparelseSOLCELLERDer er ingen solceller på bygningen.FORBEDRINGMontering af solceller på sydlig tagflade. Det anbefales at der monteres solceller aftypen Monokrystallinsk silicium eller Polykrystallinsk silicium med et areal på ca 39kvm, indbygget i tagbelægningen så cellerne fremstår mest diskret. Monokrystallinsksilicium har en noget bedre virkningsgrad, men er samtidig noget dyrere. I forslageter regnet med typen Polykrystallinsk silicium af god kvalitet. Der kan installeresbilligere solceller, men dette kan ikke anbefales. For at opnå optimal virkningsgradvil det være nødvendigt at beskære trækroner, så der ikke opstår skyggevirkning påsolcellerne.111.200 kr. 10.800 kr.3,57 ton CO₂Energimærkningsnummer 310007553 3


ENERGIMÆRKNINGSRAPPORTBYGNINGENHer ses beskrivelsen af bygningen og energibesparelserne, som energikonsulenten har fundet. For debygningsdele, hvor der er fundet energibesparelser, er der en beskrivelse af hvordan bygningen er i dag,og så selve besparelsesforslaget.For hvert besparelsesforslag er anført den årlige besparelse i kroner og i CO2-udledningen, somforslaget vil medføre.Hvis investeringen er rentabel, er investeringen også anført. Rentabilitet betyder, at energibesparelsenkan tilbagebetale investeringen inden de komponenter, der indgår i besparelsen, skal udskiftes igen.Hvis dette ikke er tilfældet, anses investeringen ikke at være rentabel, og investeringen er ikke anført.Man skal være opmærksom på, at der er en række besparelsesforslag, der i følge bygningsreglementetBR10, skal gennemføres i forbindelse med renovering eller udskiftninger af bygningsdele ellerbygningskomponenter.Tag og loftInvesteringÅrligbesparelseFLADT TAGSkråtag (parallel tag) er isoleret med 200 mm mineraluld.YdervæggeInvesteringÅrligbesparelseHULE YDERVÆGGEYdervægge er udført som ca. 35 cm hulmur. Vægge består udvendigt af en halvstensteglmur og indvendigt af letbeton. Hulrummet er isoleret med 125 mm mineraluld.LETTE YDERVÆGGEYdervægge er udført som let konstruktion med beklædning ud- og indvendig. Hulrummellem beklædninger er isoleret med 150 mm mineraluld.Energimærkningsnummer 310007553 5


ENERGIMÆRKNINGSRAPPORTVinduer, døre ovenlys mv.InvesteringÅrligbesparelseVINDUEROvenlysvindue med 1 fag. Vindue er monteret med 2 lags termorude.FORBEDRING VED RENOVERINGOvenlysvinduer udskiftes til 3 lags energirude med varm kant og krypton gas.3.600 kr.1,16 ton CO₂GulveInvesteringÅrligbesparelseTERRÆNDÆKTerrændæk er udført i beton og slidlagsgulv. Gulvet er isoleret med 75 mmmineraluld under betonen.VentilationInvesteringÅrligbesparelseVENTILATIONDer er naturlig ventilation i hele bygningen i form af spalteventiler i vinduer ogmekanisk udsugning fra mekanisk udsugning i bad. Bygningen er normal tæt, dakonstruktionssamlinger og fuger ved vindues- og døråbninger, samt tætningslister ivinduer og udvendige døre er rimelig intakte.Energimærkningsnummer 310007553 6


ENERGIMÆRKNINGSRAPPORTVARMT VANDVarmt vandInvesteringÅrligbesparelseVARMT VANDDa der både er vaskeri og kontor er forbrug skønnet.VARMTVANDSRØRBrugsvandsrør og cirkulationsledning er udført som 3/4" stålrør. Rørene er isoleretmed 20 mm isolering.FORBEDRING VED RENOVERINGEfterisolering af brugsvandsrør og cirkulationsledning med 50 mm rørskåle ellerlamelmåtter.300 kr.0,09 ton CO₂VARMTVANDSRØRTilslutningsrør til varmtvandsbeholder er udført som 27 mm stålrør. Rørene erisoleret med 20 mm isolering.VARMTVANDSPUMPERSmedegård Vario 25Smedegård Vario 25FORBEDRINGMontering af ny automatisk modulerende cirkulationspumpe påvarmefordelingsanlæg. Det vurderes at pumpe kan udskiftes til en pumpe med lavereeffekt, som Grundfos Alpha 2.Ved samtid indbygning af ur funktion for pumpen vil redutionsfaktoren kunnenedsættes.Montering af ny automatisk modulerende cirkulationspumpe påvarmefordelingsanlæg. Det vurderes at pumpe kan udskiftes til en pumpe med lavereeffekt, som Grundfos Alpha 2.Ved samtid indbygning af ur funktion for pumpen vil redutionsfaktoren kunnenedsættes.16.000 kr. 1.500 kr.0,48 ton CO₂VARMTVANDSBEHOLDERVarmt brugsvand produceres i 300 l varmtvandsbeholder, isoleret med 50 mmmineraluld eller 30 mmskumisolering.Ajva årg.1980.Varmt brugsvand til vaskeri produceres i 750 l varmtvandsbeholder, isoleret med 100mm mineraluld.Ceteterm Årg.1991Energimærkningsnummer 310007553 8


ENERGIMÆRKNINGSRAPPORTELElInvesteringÅrligbesparelseBELYSNINGBelysningsanlæggene i lokalerne består af 1-rørs armaturer med højfrekventeforkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring.APPARATER5 stk. Electrolux vaskemaskiner type W3651 stk. Electrolux vaskemaskiner type W3753 stk. Electrolux tørretumbelere type T 31901 stk. Electrolux rulleSOLCELLERDer er ingen solceller på bygningen.FORBEDRINGMontering af solceller på sydlig tagflade. Det anbefales at der monteres solceller aftypen Monokrystallinsk silicium eller Polykrystallinsk silicium med et areal på ca 39kvm, indbygget i tagbelægningen så cellerne fremstår mest diskret. Monokrystallinsksilicium har en noget bedre virkningsgrad, men er samtidig noget dyrere. I forslageter regnet med typen Polykrystallinsk silicium af god kvalitet. Der kan installeresbilligere solceller, men dette kan ikke anbefales. For at opnå optimal virkningsgradvil det være nødvendigt at beskære trækroner, så der ikke opstår skyggevirkning påsolcellerne.111.200 kr. 10.800 kr.3,57 ton CO₂ENERGIKONSULENTENS SUPPLERENDE KOMMENTAREREnergimærkningsnummer 310007553 9


ENERGIMÆRKNINGSRAPPORTRENTABLE BESPARELSESFORSLAGHerunder vises forslag til energibesparelser der skønnes at være rentable at gennemføre. At værerentabel betyder her, at besparelsen kan tilbagebetale investeringen inden de komponenter, der indgår ibesparelsesforslaget, skal udskiftes igen.F.eks. hvis forslaget er udskiftning af en cirkulationspumpe, forventes pumpen at leve i 10 år, ogbesparelsesforslaget anses at være rentabel hvis besparelsen kan tilbagebetale investeringen over 10 år.Hvis besparelsesforslaget er efterisolering af en hulmur ved indblæsning af granulat, er levetiden 40 år,og besparelsesforslaget er rentabelt hvis investeringen kan tilbagebetales over 40 år.For hvert besparelsesforslag vises investeringen, besparelsen i energi og besparelsen i kr. vednedsættelsen af energiregningen.Hvis besparelsesforslaget medfører, at forbruget af en given energiform stiger, så vil stigningen væreanført med et minus foran. Det vil f.eks. typisk tilfældet ved udskiftning et oliefyr med en varmepumpe,hvor forbruget af olie erstattes med et elforbrug til varmepumpen.Priser er inkl. moms.Emne Forslag InvesteringVarmt og koldt vandÅrlig besparelsei energienhederÅrlig besparelseVarmtvandspumperMontering af nycirkulationspumper på varmtbrugsvandanlæg16.000 kr. 0,97 MWhfjernvarme525 kWh el1.500 kr.SolcellerMontage af nye solceller,Monokrostal silicium, 6 kW111.200 kr. 5.389 kWh el 10.800 kr.Energimærkningsnummer 310007553 10


ENERGIMÆRKNINGSRAPPORTBESPARELSESFORSLAG VED RENOVERING ELLERREPARATIONERHer vises besparelsesforslag hvor energibesparelsen ikke kan tilbagebetale investeringen inden dekomponenter, der indgår i besparelsesforslaget, skal udskiftes igen. Det vil dog ofte være fordelagtigt atoverveje disse besparelsesforslag hvis bygningen skal renoveres eller hvis der er bygningskomponenter,der alligevel skal udskiftes.Investeringen til forslagene er ikke angivet, da investeringen vil afhænge af den konkrete renovering,som skal ske i forbindelse med besparelsesforslaget.Priser er inkl. momsEmneForslagVinduer, døre ovenlys mv.Årlig besparelsei energienhederÅrlig besparelseVinduer Udskiftning af vinduer og døre til 3lags energirude8,24 MWh fjernvarme 3.600 kr.VarmtvandsrørEfterisolering af brugsvandsrør ogcirkulationsledning op til 50 mm0,66 MWh fjernvarme 300 kr.Energimærkningsnummer 310007553 11


ENERGIMÆRKNINGSRAPPORTBAGGRUNDSINFORMATIONOPLYST FORBRUG INKL. AFGIFTERHerunder vises det oplyste forbrug for afregningsperioderne.FjernvarmeVarmeudgifter ................................................................. 14.897 kr. i afregningsperiodenFast afgift ........................................................................ 8.356 kr. i afregningsperiodenVarmeudgift i alt.............................................................. 23.253 kr. i afregningsperiodenVarmeforbrug.................................................................. 32,81 MWh fjernvarme i afregningsperiodenAflæst periode................................................................. 03-01-2011 til 02-01-2012OPLYST FORBRUG OMREGNET TIL NORMALÅRS FORBRUGHer vises det oplyste forbrug omregnet til et normalt gennemsnitsår. Det er normalårets forbrug der kansammenlignes med det beregnede forbrug.Varmeudgifter ................................................................. 15.128 kr. per årFast afgift ........................................................................ 8.402 kr. per årVarmeudgift i alt.............................................................. 23.530 kr. per årVarmeforbrug.................................................................. 33,32 MWh fjernvarme per årCO2 udledning................................................................. 4,70 ton CO₂ per årKOMMENTARER TIL DET OPLYSTE OG BEREGNEDE FORBRUGDer er følgende kommentarer til forskellen imellem det beregnede varmeforbrug og det reelle, målteforbrug:Forbruget er delt ud på m² for hele bebyggelsen.Der er dog rimelig god overensstemmelse mellem det beregnede og det oplyste forbrug.Det oplyste forbrug omregnet til et normalt gennemsnitsår 32,24 MWh.Det beregnedeforbrug er 28,38 MWh.ANVENDTE PRISER INKL. AFGIFTER VED BEREGNING AF BESPARELSERVed beregning af energibesparelser anvendes nedenstående energipriser:Varme .............................................................................. 429,00 kr. per MWh fjernvarme1.500 kr. i fast afgift per år for fjernvarmeEl ..................................................................................... 2,00 kr. per kWhVand................................................................................. 59,14 kr. per m³Afhængig af elleverandør vil den anvendte elpris kunne variere.Alle anvendte priser er inkl. moms, medmindre andet er angivet.FORBEHOLD FOR PRISER PÅ INVESTERING I ENERGIBESPARELSEREnergimærkets besparelsesforslag er baseret på energikonsulentens erfaring og vurdering. Førenergispareforslagene iværksættes, bør der altid indhentes tilbud fra flere leverandører. Desuden børdet undersøges, om der kræves en myndighedsgodkendelse.Energimærkningsnummer 310007553 12


ENERGIMÆRKNINGSRAPPORTBAGGRUNDSINFORMATIONBYGNINGSBESKRIVELSEHovedbygningAdresse ........................................................................... Tårnvænget 12BBR nr............................................................................. 163-46016-53Bygningens anvendelse .................................................. 320Opførelses år................................................................... 1981År for væsentlig renovering............................................ Ikke relevantVarmeforsyning............................................................... FjernvarmeSupplerende varme......................................................... IngenBoligareal i følge BBR .................................................... 0 m²Erhvervsareal i følge BBR .............................................. 222 m²Boligareal opvarmet ....................................................... 0 m²Erhvervsareal opvarmet ................................................ 222 m²Opvarmet areal i alt ........................................................ 222 m²Heraf tagetage opvarmet................................................ 0 m²Heraf kælderetage opvarmet ......................................... 0 m²Uopvarmet kælderetage................................................. 82 m²Energimærke .................................................................. DKOMMENTARER TIL BYGNINGSBESKRIVELSENDet registrerede areal svarer fint overens med oplysningerne i BBR-ejeroplysningsskemaet/www.ois.dkHJÆLP TIL GENNEMFØRELSE AF ENERGIBESPARELSEREnergikonsulenten kan fortælle dig hvilke forudsætninger der er lagt til grund for de enkeltebesparelsesforslag. På www.byggeriogenergi.dk kan du og din håndværker finde vejledninger til hvordanman energiforbedrer de forskellige dele af din bygning. På www.goenergi.dk finder du, under forbruger,råd og værktøjer til energibesparelser i bygninger. Dit energiselskab kan i mange tilfælde værebehjælpelig med gennemførelse af energibesparelser.FIRMAEnergimærkningsrapporten er udarbejdet af:Danakon a/sTaastrup Hovedgade 22, 2630 Taastruppost@danakon.dktlf. 43992277Ved energikonsulentJacob WibroeEnergimærkningsnummer 310007553 13


Energimærkefor Tårnvænget 122730 HerlevEnergistyrelsens EnergimærkningGyldig fra den 5. oktober 2012 til den 5. oktober 2022Energimærkningsnummer 310007553

More magazines by this user
Similar magazines