13.07.2015 Views

Bilag 3 - Sundhedsstyrelsen

Bilag 3 - Sundhedsstyrelsen

Bilag 3 - Sundhedsstyrelsen

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

En konkret børneundersøgelse- lægen udfylderHvis du har spørgsmål til skemaet eller undersøgelsen, er du meget velkommen til at kontakteSusan Ishøy Michelsen, Statens Institut for Folkesundhed, på e-mail: sim@si-folkesundhed.dk ellertelefon 3920 7777.På forhånd tak for hjælpen.Susan Ishøy MichelsenForsker, lægeAnne-Marie Nybo AndersenProgramkoordinator, Afdelingslæge


Sådan udfyldes spørgeskemaetBrug venligst en sort eller blå kuglepenVi vil bede dig om at udfylde alle spørgsmål og sende spørgeskemaet retur i den vedlagtesvarkuvert.Svarene bliver scannet ind på en maskine, så alle tal og kryds skal være nemme at tolke som vist inedenstående eksempler.


+ 21.5 Barnets køn?(Sæt kun ét kryds)Dreng ................................................................................. 1Pige..................................................................................... 2_______________________________________________________________________________1.6 Barnets fødselsdag?Skriv.............................................Dato Måned År_______________________________________________________________________________1.7 Hvilke fagpersoner deltog i børneundersøgelsen?(Sæt kun ét kryds)Kun læge ............................................................................ 1 Gå til 1.8Sygeplejerske varetog en del af børneundersøgelsen ................. 2Sekretær varetog en del af børneundersøgelsen ....................... 3Andre fagpersoner; skriv hvilke .............................................. 4___________________________________________________________________________________________________________________________________1.7a Hvilke dele af børneundersøgelsen blev udført af andre end dig?(Sæt gerne flere kryds)a. Højde og vægt måling ...................................................... 1b. Test af syn ..................................................................... 1c. Test af hørelse ................................................................ 1d. Vurdering af motorisk funktion .......................................... 1e. Vurdering af social funktion ................................................ 1f. Vurdering af sprog ........................................................... 1g. Samtale om forebyggende emner ...................................... 1h. Vaccination ..................................................................... 1i. Andre, skriv hvilke ........................................................... 1__________________________________________________k. Hele børneundersøgelsen gennemførtes af anden fagperson ... 1+ 2


+ 31.8 Hvor mange minutter var afsat til undersøgelsen?Hos læge ........................................minutterHos andre faggrupper .......................minutter_______________________________________________________________________________1.9 Hvor mange minutter blev der brugt på undersøgelsen?Hos læge ........................................minutterHos andre faggrupper .......................minutter_______________________________________________________________________________1.10 Var barnet afklædt (helt eller delvist) ved undersøgelsen i dag?(Sæt kun ét kryds)Ja .................................................................................... 1Nej .................................................................................... 2 Gå til 1.11_______________________________________________________________________________1.10a Hvis ja i 1.10, var barnet…?(Sæt kun ét kryds)Helt afklædt ........................................................................ 1I undertøj eller ble ................................................................ 2Havde en mindre del af tøjet af .............................................. 3_______________________________________________________________________________1.11 Hvem ledsagede barnet til børneundersøgelsen?(Sæt ét kryds i hver linie)Ja Neja. Mor ................................................................................ 1 2b. Far ................................................................................ 1 2c. Søskende ........................................................................ 1 2d. Andre, skriv hvem ........................................................... 1 2______________________________________________+ 3


+ 52.5 Hvor ofte er barnet kommet i din praksis gennem det sidste år?(Sæt kun ét kryds)Har ikke været her det sidste år ............................................. 11-3 gange ........................................................................... 24-12 gange ......................................................................... 3Mere end 12 gange ............................................................... 4Ved ikke .............................................................................. 5_______________________________________________________________________________2.6 Havde du før denne børneundersøgelse kendskab til, at barnet havde et eller flereaf nedenstående somatiske problemer?(Sæt gerne flere kryds)a. Hyppig luftvejsinfektion .................................................... 1b. Hyppig otit ..................................................................... 1c. Eksem ........................................................................... 1d. Astma/astmatisk bronkitis/allergi ....................................... 1e. Overvægt ....................................................................... 1f. Undervægt ..................................................................... 1g. Nedsat syn ..................................................................... 1h. Nedsat hørelse ................................................................. 1i. Motorisk funktionsnedsættelse............................................ 1j. Medfødt misdannelse ....................................................... 1k. Andet, skriv hvilket .......................................................... 1________________________________________________________________________________________________________________________________2.7 Havde du før denne børneundersøgelse kendskab til, at barnet havdevanskeligheder på et eller flere af nedenstående psykologiske/sociale områder?(Sæt gerne flere kryds)a. Sprog ............................................................................ 1b. Kontakt........................................................................... 1c. Koncentration ................................................................ 1d. Kognition/ indlæring ......................................................... 1e. Barnet har eller observeres for en børnepsykiatrisk diagnose,skriv hvilken .................................................................... 1_________________________________________________f. Andet, skriv hvilket .......................................................... 1_________________________________________________+ 5


+ 62.8 Havde du før denne børneundersøgelse kendskab til, at de voksne i barnetshusstand havde et eller flere af nedenstående sociale problemer?(Sæt gerne flere kryds)a. Alvorlige økonomiske problemer ......................................... 1b. Arbejdsløshed .................................................................. 1c. Manglende socialt netværk................................................. 1d. Problemer i parforholdet ................................................... 1e. Psykiske problemer .......................................................... 1f. Alkoholmisbrug ............................................................... 1g. Andet misbrug ................................................................ 1h. Kriminalitet ..................................................................... 1i. Andet, skriv hvilket .......................................................... 1______________________________________________________________________________________________________________________________2.9 Har barnet (ifølge dit kendskab) været udsat for:(Sæt ét kryds i hver linie)Ja Nej Ved ikkea. Mindre omsorgssvigt ?..................................... 1 2 3b. Omfattende omsorgssvigt ? ............................. 1 2 3_______________________________________________________________________________2.10 Har barnet (ifølge dit kendskab) har haft kontakt til en eller flere af følgende medhenblik på særlig støtte?(Sæt gerne flere kryds)a. Støttepædagog i daginstitution .......................................... 1b. Talepædagog .................................................................. 1c. Psykolog ........................................................................ 1d. Speciallæge, hvilken ________________________________ 1e. Fysioterapeut eller ergoterapeut ......................................... 1f. Socialforvaltningen .......................................................... 1g. Sundhedsplejerske ........................................................... 1h. Andre, skriv hvem ........................................................... 1_________________________________________________+ 6


+ 73. De følgende spørgsmål handler om selve børneundersøgelsen3.1 Hvilke af følgende forhold er bedømt eller undersøgt ved dennebørneundersøgelse?(Ikke alle de nævnte forhold passer til alle børneundersøgelser, hvis forholdet ikke passersæt da venligst kryds i ”ikke relevant”)(Sæt ét kryds i hver linie)Ja Nej Ikke relevanta. Vægt ............................................................ 1 2 3b. Længde/højde................................................ 1 2 3c. Skelen ......................................................... 1 2 3d. Syn bedømt uden tavle ................................... 1 2 3e. Syn bedømt med figurtavle ............................. 1 2 3f. Otoskopi ...................................................... 1 2 3g. Tympanometri................................................ 1 2 3h. Hørelse uden audiometri ................................. 1 2 3i. Audiometri..................................................... 1 2 3j. Hjertestetoskopi ............................................ 1 2 3k. Lungestetoskopi ............................................. 1 2 3l. Palpation af abdomen...................................... 1 2 3m. Hofter undersøgt for luxation (Ortolani) ............. 1 2 3n. Palpation af scrotum ...................................... 1 2 3o. Grovmotorik ................................................. 1 2 3p. Finmotorik .................................................... 1 2 3q. Sprog .......................................................... 1 2 3r. Barnets opfattelsesevne ................................. 1 2 3s. Barnets opmærksomhed ................................. 1 2 3t. Barnets følelsesmæssige udvikling ................... 1 2 3u. Barnets samspil med far/mor .......................... 1 2 3v. Andet, skriv hvilket......................................... 1 2 3_______________________________________________+ 7


+ 93.4 Talte I om forebyggelse af ulykker (f.eks. emner som fald, skoldning, havebassinereller røgalarmer)?(Sæt kun ét kryds)Nej .................................................................................... 1Ja, skriv emnerne ................................................................. 2___________________________________________________________________________________________________________________________________3.5 Kun for 5 ugers undersøgelse:Talte I om forebyggelse af vuggedød (sovestilling, rygning og varme)?(Sæt kun ét kryds)Nej .................................................................................... 1Ja, skriv emnerne ................................................................. 2___________________________________________________________________________________________________________________________________3.6 Talte I om børn i trafikken (f.eks. fastspændig i barnevogn/bil og på cykel,cykelhjem, trafiktræning af børn)?(Sæt kun ét kryds)Nej .................................................................................... 1Ja, skriv emnerne ................................................................. 2______________________________________________________________________________________________________________________________________3.7 Blev forældrene vejledt i førstehjælp (f.eks. om hovedtraumer, fremmedlegemer ihalsen, forbrænding, tandskade)?(Sæt kun ét kryds)Nej .................................................................................... 1Ja, skriv emnerne ................................................................. 2___________________________________________________________________________________________________________________________________3.8 Blev forældrene vejledt i, hvad de gør, når barnet er sygt (f.eks. emner som feber,ondt i øret, diarré, smertestillende medicin, kontakt til læge)?(Sæt kun ét kryds)Nej...................................................................................... 1Ja, skriv emnerne .................................................................. 2____________________________________________________+ 9


+ 103.9 Blev der udleveret pjecer ved børneundersøgelsen?(Sæt kun ét kryds)Ja .................................................................................... 1Nej .................................................................................... 2 Gå til 3.103.9a Hvis ja i 3.9, hvilke?(Sæt ét kryds i hver linie)Ja Neja. Sundhedsstyrelsens ”Forebyggende børneundersøgelserog vaccinationer, 2004”..................................................... 1 2b. Sundhedsstyrelsens ”Børnevaccinationsprogrammeti Danmark” ...................................................................... 1 2c. Andre, skriv hvilke............................................................ 1 2________________________________________________________________________________________________________________________________3.10 Hvor godt kender du barnets funktionsniveau efter denne børneundersøgelse?(Sæt ét kryds i hver linie)Mindre godt Godt Rigtig godta. Motorisk funktion .......................................... 1 2 3b. Psykisk funktion ........................................... 1 2 3c. Social funktion ............................................. 1 2 3_______________________________________________________________________________3.11 Hvor meget af tiden ved børneundersøgelsen blev brugt til samtale omforebyggelse og sundhedsfremme?(Sæt kun ét kryds)a. Næsten ingen .................................................................. 1b. En fjerdedel .................................................................... 2c. Halvdelen ....................................................................... 3d. Mere end halvdelen .......................................................... 4+ 10


+ 114. De næste spørgsmål omhandler konkrete fund ved børneundersøgelsen4.1 Blev der ved denne børneundersøgelse gjort nye fund?(Hvis fund, kategoriser efter hvor alvorlige de er)(Sæt ét kryds i hver linie)Ingen Banale Væsentlige Udviklingstruendea. Somatisk fund hos barnet ............. 1 2 3 4b. Psykologisk/socialt fund hos barnet 1 2 3 4c. Socialt fund hos forældre .............. 1 2 3 4d. Andet, skriv hvilket...................... 1 2 3 4_________________________________________________Hvis ingen nye fund gå til 4.54.2 Hvis somatisk fund, hvilken type var der tale om?(Sæt gerne flere kryds)a. Akut sygdom ................................................................... 1b. Eksem ........................................................................... 1c. Overvægt ........................................................................ 1d. Undervægt ...................................................................... 1e. Astma eller astmatisk bronkitis........................................... 1f. Synshandicap .................................................................. 1g. Hørehandicap .................................................................. 1h. Motorisk funktionsnedsættelse............................................ 1i. Medfødt misdannelse ....................................................... 1j. Andet, skriv hvilket .......................................................... 1___________________________________________________________________________________________________________________________________________________+ 11


+ 124.2a Hvilken handling foretog du som reaktion på det/de nye somatiske fund?(Sæt gerne flere kryds)a. Ingen ............................................................................. 1b. Rådgivning ..................................................................... 1c. Udskrivning af recept ....................................................... 1d. Henvisning til opfølgning i egen praksis ............................... 1e. Henvisning til speciallæge, hvilken ______________________ 1f. Indlæggelse..................................................................... 1g. Kontakt til psykolog ......................................................... 1h. Kontakt til socialforvaltning ............................................... 1i. Kontakt til sundhedsplejerske ............................................ 1j. Anden, skriv hvilken ......................................................... 1___________________________________________________________________________________________________________________________________________________4.3 Hvis psykologisk/socialt fund hos barnet, hvilken type var der tale om?(Sæt gerne flere kryds)a. Sprog ............................................................................ 1b. Kontakt........................................................................... 1c. Koncentration ................................................................ 1d. Kognition/ indlæring ......................................................... 1e. Barnet har eller observeres for en børnepsykiatrisk diagnose,skriv hvilken .................................................................... 1_________________________________________________f. Andet, skriv hvilket .......................................................... 1______________________________________________________________________________________________________________________________________________________+ 12


+ 144.4a Hvilken handling foretog du som reaktion på de/det nye sociale fund?(Sæt gerne flere kryds)a. Ingen ............................................................................. 1b. Rådgivning ..................................................................... 1c. Henvisning til opfølgning i egen praksis ............................... 1d. Henvisning til speciallæge ................................................. 1e. Indlæggelse .................................................................... 1f. Kontakt til psykolog .......................................................... 1g. Kontakt til socialforvaltning ............................................... 1h. Kontakt til sundhedsplejerske ............................................ 1i. Kontakt til den tværfaglige gruppe ..................................... 1j. Anden, skriv hvilken ......................................................... 1_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________4.5 Blev børneundersøgelsen indgangen til afdækning af andre problemer i familien?(Sæt kun ét kryds)Ja .................................................................................... 1Nej .................................................................................... 2 Gå til 4.6_______________________________________________________________________________4.5a Hvis ja i 4.5, hvilke problemer?_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________+ 14


+ 154.6 Kun ved 5 års undersøgelse:Udarbejdede du ved børneundersøgelsen et statusnotat til den kommunalesundhedstjeneste?(Sæt kun ét kryds)Ja .................................................................................... 1Nej .................................................................................... 2_______________________________________________________________________________5. Det følgende spørgsmål er din helhedsvurdering af børneundersøgelsens forløb5.1 Hvordan forløb børneundersøgelsen efter din mening alt i alt?(Sæt kun ét kryds)Særdeles godt ..................................................................... 1Nogenlunde godt .................................................................. 2Hverken særligt godt eller særligt dårligt ................................. 3Temmelig dårligt .................................................................. 4Særdeles dårligt ................................................................... 55.2 Hvordan var din kontakt med barnet?(Sæt kun ét kryds)Fin kontakt .......................................................................... 1Overvejende god kontakt ....................................................... 2Ingen særlig kontakt.............................................................. 3Ved ikke .............................................................................. 4_______________________________________________________________________________5.3 Hvordan var din kontakten til forælderen/forældrene?(Sæt kun ét kryds)Fin kontakt .......................................................................... 1Overvejende god kontakt ....................................................... 2Ingen særlig kontakt.............................................................. 3Ved ikke .............................................................................. 4+ 15


+ 165.4 Hvad var de vigtigste emner, der blev talt om, ved denne børneundersøgelse_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________5.5 Var varigheden af denne børneundersøgelse?(Sæt kun ét kryds)For kort .............................................................................. 1Passende ............................................................................ 2For lang .............................................................................. 3_______________________________________________________________________________6. De sidste spørgsmål omhandler børnevaccination6.1 Blev barnet vaccineret ved denne børneundersøgelse?(Sæt kun ét kryds)Ja .................................................................................... 1 Gå til 6.2Nej .................................................................................... 2_______________________________________________________________________________6.1a Hvis nej i 6.1, hvad var begrundelsen for dette?(Sæt kun ét kryds)Der hører ikke vaccination til ved denne børneundersøgelse ........ 1Vaccinationen blev udsat på grund af barnets tilstand................. 2Forældrene ønskede ikke at barnet blev vaccineret .................... 3Andet, beskriv gerne ............................................................. 4__________________________________________________________________________________________________________________________________Hvis barnet ikke blev vaccineret ved børneundersøgelsen er spørgeskemaetnu færdigudfyldt – Mange tak for hjælpen.Hvis barnet blev vaccineret ved børneundersøgelsen beder vi dig besvare denæste spørgsmål_______________________________________________________________________________+ 16


+ 176.2 Hvilken type af vaccination var der tale om?(Sæt kun ét kryds)Di-Te-Ki-Pol-Hib 1 ................................................................ 1Di-Te-Ki-Pol-Hib 2 ................................................................. 2Di-Te-Ki-Pol-Hib 3 ................................................................ 3Di-Te-Ki-Pol revaccination ...................................................... 4MFR 1 ................................................................................. 5Anden, skriv gerne hvilken ..................................................... 6___________________________________________________________________________________________________________________________________6.4 Var du involveret i forældrenes beslutning om vaccination?(Sæt kun ét kryds)Ja ....................................................................................... 1Nej ..................................................................................... 2Husker ikke ........................................................................ 3_______________________________________________________________________________6.5 Havde barnet lokalbedøvende creme (EMLA) på før denne vaccination?(Sæt kun ét kryds)Ja ....................................................................................... 1Nej ..................................................................................... 26.6 Hvem gav vaccinationen?(Sæt kun ét kryds)Læge................................................................................... 1Sygeplejerske ...................................................................... 2Anden, skriv hvem ................................................................ 3___________________________________________________________________________________________________________________________________6.7 Hvor foregik vaccinationen?(Sæt kun ét kryds)I lægens konsultationsrum...................................................... 1I sygeplejerskens konsultationsrum ........................................ 2Andet sted, skriv hvor ........................................................... 3____________________________________________________+ 17


+ 186.8 Drøftede I nogle af følgende emner ved denne vaccination?(Sæt ét kryds i hver linie)Ja Neja. Hvilke sygdomme, der vaccineredes mod ............................. 1 2b. Risici ved de sygdomme, der vaccineres imod....................... 1 2c. Hyppige mindre alvorlige bivirkninger ved vaccination............ 1 2d. Sjældne alvorlige bivirkninger ved vaccination ...................... 1 2e. Vigtigheden af en høj dækningsgrad.................................... 1 2f. Smerte ved selve vaccinationen.......................................... 1 2g. Andet, angiv gerne hvad.................................................... 1 2___________________________________________________________________________________________________________________________________________6.9 Hvordan forløb børnevaccinationen efter din mening alt i alt?(Sæt kun ét kryds)Særdeles godt ..................................................................... 1Nogenlunde godt .................................................................. 2Hverken særligt godt eller særligt dårligt ................................. 3Temmelig dårligt .................................................................. 4Særdeles dårligt ................................................................... 5Mange tak for din hjælp.Din besvarelse vil blive anvendt i anonymiseret form.Du bedes returnere spørgeskemaet i den vedlagte svarkuvert.+ 18

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!