Fordeling af kommunale serviceudgifter i pct.

files.conferencemanager.dk

Fordeling af kommunale serviceudgifter i pct.

Finansiering af fremtidens velfærdOpExpo - 23. september 2010Formand for ABT-fonden Thomas Børner, Finansministeriet1


Baggrund for ABT-fonden>Demografisk udvikling medførerøget efterspørgsel efter offentligservice(flere 80+, flere kronisk syge)>Rekrutteringsvanskeligheder:– 25 pct. af kernemedarbejdernepå store offentlige serviceområdergår på pension denæste 5-10 år (og bliver de nyebrugere af offentlige ydelser)Dobbeltdemografiskudfordring>Desuden: Stigende forventningertil det offentlige serviceniveau2


SEGARRA SORIANO, ENCARNACION TU TC 5SENDRA ROIG, JUAN SALVADOR TEU TC 5SIMO TEN, JOSE ENRIQUE TU TC 5SOLER BAYONA, JOSE VICENTE ASO-2 TC 5SOLER MONREAL, CARMEN TEU TC 5TARAZONA FERRANDIS,ENRIQUE TU TC 5TURNEY Y TAGGART, EDMUND-GORDON TEU TC 5VALIENTE GONZALEZ, JOSE MIGUEL TU TC No estaba adscrito en 1999VAZQUEZ ALBADALEJO, JOSE ANTONIO ASO-1 P6 5VAZQUEZ BARRACHINA, ELENA TEU TC 5VICENTE RIPOLLES, MIGUEL ASO-1 P6 5VIDAL GIMENO, VICENTE EMILIO TU TC 5


ABT-fonden og FornyelsesfondenABT-fonden(Finansministeriet)Fornyelsesfonden(Økonomi- og Erhvervsministeriet)- Støtter offentligeinstitutioner- Støtter projekter, der vilafprøve markedsmodneprodukter og serviceydelser- Fokus på effektivisering ogfrigørelse af arbejdskraft iden offentlige sektor- Støtter virksomheder- Støtter udvikling og markedsmodningaf nye kommercielleprodukter og serviceydelser- Fokus på kvalitet, effektivitet ogtilfredshed.- Løbende dialog mellem sekretariater- ØEM er med i den tværoffentlige styregruppe for ABT-fonden6


ABT-fonden som platform for OPS> Platform for samarbejde mellem private og offentlige aktører> Erhvervsmæssigt potentiale:Øget efterspørgsel efter teknologi genererer hurtigere teknologiskudvikling- ”First mover”- Eksportmuligheder- Afprøvning af nye samarbejdsformer> Med til fremme innovation7


Digital borgerservice i Guldborgsund KommuneGuldborgsund kommune gør det muligt at yde personlig borgerservicefra et borgerservicecenter i en anden by.Borgeren kan se, tale og delepapirer med sagsbehandleren veden skærm, der er opstillet i byeruden bemandede borgerservicecentre.Skærmene:- brugervenlige- løser teknisk alle nødvendigebetjeningsbehov- stiller ikke nye krav til borgerne.Løsningen fundet i tæt dialogmellem kunden og leverandørerne8


Digital borgerservice i Guldborgsund Kommune9


Tendenser og prioriteter - I56 støttede projekter- 54 lokale demonstrationsprojekter- 2 nationale implementeringsprojekter> Vi har støttet en række mindre demonstrationsprojekter> Nu:- Mere orientering mod større projekter og videndeling på tværs-Vi skal ikke skabe små øer af ekspertise og silo-løsninger, menstøtte op om tværgående løsninger og fælles infrastruktur (ogsåpå tværs af sektorer)-ABT-fonden vil være med til at kortlægge og identificereområder, hvor vi som samfund kan organisere os smartere10


Større finansieringsprojekter inden forvelfærdsområdetEx: det telemedicinske område.Udredning i samarbejde med MedCom:- Sikre at man genbruger eksisterende infrastrukturer- Genbrug af eksisterende standarder på dataudvekslingsområdet- Når en ny standard udvikles, skal den stilles til rådighed for andrePå projektniveau: større projekter, så løsningen kan simulere ’drift’-Det skal sikre bedre business cases:- dyrt at indkøbe løsninger til få steder- svært at dokumentere effekter i mindre projekter11


Sårprojekt – arbejde på tværs af sektorerSamarbejde mellem kommunal plejeog regional sundhed (hospitaler)-Teleløsning (webjournal, mobiltelefon,digitale billeder) bringer denkliniske ekspert hjem til borgeren- Borgeren får bedre behandling(uden transport)- Sygeplejersken opkvalificeres- Lægen ser kun de kompliceredetilfælde12


Teletolkning i sundhedsvæsnet(implementeringsprojekt)Tolkeressourcer udnyttesmere optimalt.Ved at blive pilottestet kommunalt!Der kaldes først op tiltolken, når patient ogsundhedsfagligtpersonale er klar.Tolken bruger ikke tid påtransport, parkering osv.Mere privatliv forpatienten ved intimeundersøgelser.13


Videokonferenceudstyr ved fristforlængelserMed videokonferencer behøverarrestanten og anklageren ikke fysiskmøde op i retten ved fristforlængelsessager.Det frigør bl.a. ressourcer forpolitiet, når de ikke længere skal brugetid på at eskortere arrestanter frem ogtilbage til retsmøder14


Tendenser og prioriteter - IIProjekter på alle niveauer: Stat, region, kommune> Vi har haft mange projekter særligt på områderne:- sundhed- ældre- administration / sagsbehandling> Fremadrettet: vi skal endnu bredere ud i den offentlige sektor:- folkeskole, højere læreanstalter, øvrig uddannelse- miljø og teknik- handikappede og udsatte grupper- velfærdsteknologiske projekter på tværs af det offentlige15


Stort potentiale i bedre brug af teknologi påde store velfærdsområder>Fokus for mangeeffektiviseringsprojektereradministrationDen udgør kun enmindre del af dekommunale serviceudgifter(15 pct.)> Hvis vi skal flyttenoget skal vi ogsåfokusere på andreområder!6%6%Fordeling af kommunale serviceudgifter i pct.15%11%4%15%14%7%22%DagpasningSkoleområdetSundhedÆldreVorksenhandicappedem.fl.Udsatte børn og ungeMiljø, veje, kollektiv trafikm.m.AdministrationØvrige serviceydelserKilde: KL – tal fra 200816


3 gode råd til kommende offentlige ansøgere1. Hav fokus på, hvordan jeres projektide vil frigøre arbejdstid:- For hvilke type medarbejdere?- Ved hvilke arbejdsgange?- Opgaveglidning: Vil nogen medarbejdere få mere arbejde?-> I skal have kortlagt de nuværende arbejdsgange2. Hav ejerskab til projektet - ledelsesforankring:- Fokus den organisatoriske forandring- Det er jer, der skal realisere det arbejdskraftbesparende potentiale- Det er jer, der kan høste gevinsten3. Find offentlige og private samarbejdspartnere- Større projekter- Enighed om præmissen – fokus på effektivisering17


3 gode råd til private leverandører1. Det tager tid!- hos det offentlige kræver det ledelsesfokus samtorganisationsforandringer med omlægning af arbejdsgange2. Vær opmærksomme på udbudsregler og anden lovgivning3. Hjælp de offentlige samarbejdspartnere med at have fokus påbundlinjen og på at få dokumenteret business casen- Det er den måde, I fremover vil kunne sælge jeres produkter18


For mere information: www.abtfonden.dkFrist for prækval-ansøgning: 2. november 2010!19

More magazines by this user
Similar magazines