Navn 1 - CA a-kasse

ca.dk
  • No tags were found...

Navn 1 - CA a-kasse

Studerendes forventningertil arbejdsmarked og a‐kasseEn rapport fra CA a‐kasseSeptember 20091/4


Lyst til at læse videreVil du læse videre efter endt bachelor/uddannelse?Forskel på lysten til at læse videreTo ud af tre studerende på erhvervsakademierne(65,4 %) vil efter endtuddannelse læse videre med f.eks. enprofessionsbachelor, en HA eller andenvidereuddannelse.Næsten alle bachelor‐studerende (97 %) påhandelshøjskolerne vil læse videre, når dehar taget deres bachelor‐uddannelse.Studer ende påer hver vsakademi erBachel or -studer ende påhandel shøj skol er3%35%0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%65%97%nejjaDen markante forskel kan til dels forklaresved at akademiuddan‐nelserne betragtessom selvstæn‐dige afsluttede uddannelser.Det er en bachelor på handelshøjskolerne iprincippet også. men den er også 1. del afen kandidatuddannelse, og derfor er detformentlig mere naturligt for en bachelor atfortsætte med 2. del.Studerende påvirket af krisenHver fjerde på akademierne (26,1 %) erblevet påvirket af finanskrisen, da de valgteom de ville læse videre eller ej.I altKvindeMandFinanskrisens betydning for dit valg om at læsevidere26,10%27,60%23,90%71,20%69,50%73,90%Mindre/ ingen bet ydningSt or/ nogen bet ydningKrisen har haft lidt større betydning for dekvindelige studerende end for de mandlige.Krisen har haft betydning for 27,6 % afkvinderne, men kun for 23,9 % afmændene0,00% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00%Ville du læse videre, hvis der ikke var krise?Hver femte læser kun videre på grund af kriseHver femte på akademierne (19,5 %) villehave valgt anderledes, hvis der ikke havdeværet finanskrise. Dvs. de ville ikke havelæst videre.I altKvinde19,50%20,60%80,50%79,40%jaNejDet gælder for 20,6 % af kvinderne, og lidtfærre mænd, 17,8 %.Mand17,80%82,20%0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00% 80,00% 90,00%.Rapportens grundlagRapporten er baseret på en undersøgelse blandt 1.017 studerende på handelshøjskolerne i Ålborg og i København og en undersøgelseblandt 453 studerende på erhvervsakademierne. I alt 1.470 studerende har deltaget i undersøgelserne.Ansvarlig for rapporten er kommunikationskonsulent Ole Strand (e‐mail ols@ca.dk, telefon 3342 0864)2/4


Privat eller offentlig sektorHvilken sektor vil du helst arbejde i efter uddannelsen?CBS‐studerende satser mere på privatsektor.Ni ud af ti CBS‐studerende (90,9 %) vil helstarbejde i privat sektor. Det vil kun 60,4 % afde AAU‐studerende.Kvinder i altMand i alt75,80%86,40%Tre ud af fire kvinder vil i privat sektor.86,4 % af de mandlige studerende påhandelshøjskolerne vil helst arbejde i denprivate sektor. Det vil kun 75,8 % afkvinderne.CBS i altCBS kvindeCBS mand90,90%89,40%92,50%Den private sektorDen offentlige sektorved ikkeKønsforskellen er tydeligst i Ålborg, hvor73,1 % af mændene vil arbejde i den privatesektor, hvilket kun 49,7 % af kvinderne vil.Ingen kønsforskel på CBSI KBH er der ikke stor forskel på kønnene,92,5 % mænd og 89,4 % kvinder vil arbejde iden private sektor.AAU i alt 60,40%AAU kvinde 49,70%AAU mand 73,10%0% 20% 40% 60% 80% 100%Forventninger om jobHver sjette forventer ledighedHver femte studerende regner med at havejob, når de afslutter uddannelsen.Halvdelen regner med job hurtigt efteruddannelsen.Kun 17,5 % forventer at være ledige i enperiode efter uddannelsen.ForventerledighedsperiodeForventer du at være i job, når du bliver færdig meduddannelsen?17,50%20,70%12,40%Flere kvinder forventer ledighedHver femte mandlige studerende (19,5 %)er sikker på, at de vil have job lige efteruddannelsen. Det gør kun hver tiendekvinde (9,8 %).Forventer at få jobhurtigt efteruddannelse50,10%49,20%51,50%Omkring hver anden regner med at kommei job hurtigt.Men hver femte kvinde (20,7 %) og hverottende mand (12,4 %) forventer enledighedsperiode.Har allerede jobnår jeg afslutteruddannelse13,60%9,80%19,50%0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00%Mand Kvinde I alt3/4


Ønske om a‐kasseHver anden vil helt sikkert i a‐kassePå trods af krise og nedgangstider er kunhalvdelen af de studerende (50,3%) heltsikre på at de vil melde sig i a‐kasse efteruddannelsen.Hver fjerde (26,1 %) overvejer at melde sig ia‐kasse efter uddannel‐sen, mens hverfemte mener at de måske får brug for atmelde sig i a‐kasse ’på et tidspunkt ikarrieren’.Men cirka 5 % af de studerende er helt sikrepå, at de aldrig får brug for en a‐kasse.Flere vil i a‐kasse i Ålborg ‐ især kvinderØnsket om a‐kasse er størst vedhandelshøjskolen i Ålborg, hvor 67,4 % erhelt sikre på, at de vil melde sig i a‐kasse.Blandt kvinderne i Ålborg er 78,3 % heltsikre, mens det for mændene er 54,1 %.Melder mig helt sikkert i a-kasse efteruddannelsenOvervejer at blive medlem af en a-kasse,efter uddannelsenFår måske brug for at være i a-kasse pået tidspunkt i min karriere.Får ikke brug for en a-kasse. Jeg bliveraldrig arbejdsløs!Behov for a-kasse Ålborg0,00%8,50%4,40%13,50%1,20%0,60%2,00%22,90%16,70%30,40%20,00%Behov for a-kasse CBS40,00%67,40%78,30%54,10%60,00%80,00%mand kvinde i alt100,00%I Ålborg er kun 1,2 % helt sikre på, at dealdrig skal i a‐kasse.Melder mig helt sikkert i a-kasse efteruddannelsen47,30%58,40%35,50%Knap hver anden vil i a‐kasse på CBS ‐ På CBSer kun 47,3 % sikre på at de vil i a‐kasse. Igener det flest kvinder (58,4 %) og færre mænd(35,5 %).5,8 % sikre på, at de ikke skal i a‐kasse. mennæsten hver tiende mand (9,7 %).Mindst interesse for a‐kasse påakademiernePå erhvervsakademierne er kun 42,2 % sikrepå at de vil i a‐kasse.8,8 % er sikre på, at de aldrig skal i a‐kasse:Hele 13 % af mænd og 6 % af kvinderne.Overvejer at blive medlem af en a-kasse,efter uddannelsenFår måske brug for at være i a-kasse pået tidspunkt i min karriere.Får ikke brug for en a-kasse. Jeg bliveraldrig arbejdsløs!0,00%5,80%2,10%9,70%10,00%25,50%25,50%25,50%21,40%14,10%29,20%20,00%Behov for a-kasse akademierne30,00%40,00%50,00%mand kvinde i alt60,00%70,00%Melder mig helt sikkert i a-kasse efteruddannelsenOvervejer at blive medlem af en a-kasse,efter uddannelsenFår måske brug for at være i a-kasse pået tidspunkt i min karriere.42,20%44,50%38,50%29,50%31,70%26,00%46,50%46,40%46,70%Får ikke brug for en a-kasse. Jeg bliveraldrig arbejdsløs!8,80%6,00%13,00%0,00% 10,00%20,00%30,00%40,00%mand kvinde i alt50,00%4/4

More magazines by this user
Similar magazines