Dampspærrekrave BBX øger sikkerheden for rigtig udførelse - Velux

velux.dk

Dampspærrekrave BBX øger sikkerheden for rigtig udførelse - Velux

6 FagtipDampspærrekrave BBX øgersikkerheden for rigtig udførelseDet er vigtigt, at indbygning af et VELUX ovenlysvindue i en tagkonstruktionudføres efter monteringsvejledningerne. Derved kanvand udefra ikke trænge ned i tagkonstruktionen. Og derved kan derisoleres ud mod det kolde tagrum omkring ovenlysvinduetMen også indefra er det vigtigt at udføreløsningen rigtig, så fugtig indeluft ikketrænger ud i isoleringen og kondenserer.Resultatet kan blive råd og svamp.En korrekt monteret VELUX dampspærrekraveBBX giver en helt tæt samling. Særligved hjørnerne, som traditionelt er sværeat få tætte, sikrer anvendelse af VELUXdampspærrekraven en effektiv løsning, derholder helt tæt.Brug også VELUX dampspærrekraven BBXved dybe vindueslysninger, selvom kravens siderikke kan nå i hele lysningens dybde. Sørgfor en tæt samling til væggens dampspærreved at anvende speciel dampspærre-tape.Ved renoveringsopgaver, hvor der skalsættes et nyt VELUX ovenlysvindue i eneksisterende tagkonstruktion, skal du brugedampspærrekraven BBX for at sikre en helttæt løsning ved ovenlysvinduet. Også veden vægkonstruktion med f.eks. rør og pudspå spredt træforskalling, hvor der ikke er endampspærremembran, er VELUX dampspærrekraveBBX en hurtig og tæt løsning.I dette tilfælde fastgøres dampspærren medsilikone på den pudsede væg bag indfatningslisten.Start med at fastgøre alle hjørner.Dampspærrekravens gummifugebånd trykkes på pladsi vinduets not.Fakta!Op til 1980’erne blev der ikke taget såmeget hensyn til en bygnings energiforbrug,som man gør i dag. Det betyder, at det stortset er dobbelt så dyrt at opvarme et ældrehus end et nyere hus. Dette skyldes ikke kunen bedre isolering, men også, at ældre huseer mere utætte end nye.Denne naturlige ventilation gennem sprækkerog utætheder giver disse ældre huse etsundt indeklima med en god udskiftning afindeluften. Det betyder dog også, at varmeregningenbliver unødvendig stor.I dag isolerer man med isoleringstykkelserpå op til 3-500 mm, og det stiller helt andrekrav til konstruktionernes tæthed og til kontrolleretventilation af indeluften. Den storeisoleringstykkelse betyder et stort temperaturfaldigennem isoleringen. Eventuel fugt,der trænger ud i en velisoleret konstruktionvil således både kondensere inde i det tykkeisoleringslag og nedsætte isoleringsevnen.Derudover vil det skade konstruktionen medrisiko for dannelse af råd og svamp – ellerskimmelsvamp.Man taler om to typer fugttransport fraden varme side mod den kolde side af enkonstruktion. Konvektion kaldes den fugttransport,der sker gennem revner og utætdampspærre ved kanter og gennembrydninger.Den fugttransport, der sker igennemselve byggematerialet kaldes diffusion.Som eksempel kan der gennem en 1 m langsprække på 1 mm ske en konvektion af fugtpå op til 1 liter vand i døgnet, mens der veddiffusion gennem dampspærren kun skeren transport på 4 g vand. Altså op til 200Udeluft5 ºC og 90 % RFIndeluft20 ºC og 50 % RFDiffusion4 g pr. døgngange mere vand gennem utætheden.(Kilde: BYG-ERFA blad (39) 07 10 29, side 4).Hvad enten det således drejer sig omnybyggeri eller et ældre hus, der står overfor f.eks. tagskift, udnyttelse af loftrumtil beboelse og efterisolering op til dagensstandard, stiller det altså krav til enomhyggelig udførelse for at opnå en helttæt dampspærre – og ved VELUX ovenlysvinduersikres dette krav ved anvendelse afVELUX dampspærrekrave BBX.Konvektion955 g pr. døgn


Fagtip 7Isolering skal helt tæt tilVELUX ovenlysvinduetVELUX dampspærrekrave BBXUndgå fugt i lysskakten...Kom nemt til dampspærrearbejdet, når du skaludføre en lysskakt. Ved at anvende VELUXdampspærrekrave BBX er du sikker på entæt løsning samtidig med, at du hurtigtog nemt får etableret den øverste del afskaktens dampspærreFor at undgå fugtudslag på skaktens siderer det vigtigt at anvende VELUX isoleringssætBDX ved indbygningen af VELUXovenlysvinduet og at isolere skakten helt optil ovenlysvinduet.En forudsætning er også en helt tæt dampspærreomkring skakten. Derfor er det vigtigtat forsegle alle samlinger med speciel dampspærretape.Klemte samlinger må ikke forekomme.Vær især opmærksom på, at udføresamlingen mellem skaktens dampspærre ogVELUX dampspærrekraven omhyggeligt– også ved tilslutning til det vandrette loftsdampspærre.VELUX ovenlysvindue.Det er oplagt at vælgeINTEGRA ® ovenlysvinduetype GGU for vedligeholdelsesfriog fjernbetjent driftSkaktens dampspærreVindspærre – vind kannedsætte isoleringesevnenmærkbart– og i VELUX lystunnelVær særlig omhyggelig ved monteringenNår du monterer en VELUX lystunnel, er det særdeles vigtigt, at du er meget omhyggelig,når du taper samlingerne. Ellers kan der sive varm, fugtig luft ind i tunnelen, så der danneskondens på den indvendige side af tunnelen og mellem loftdiffuserens plastikskiver.Optimal tætning med silikoneFor optimal tætning kan der placeres en silikonefugemellem diffuser og flange bag ved dekorationsringen.Skal diffuseren nedtages for at skifte pæren i lyskittet,må man ”nulre” silikonen væk. Lidt besværligt, men iforhold til kondens i diffuseren er dette at foretrække.Tæt tape er vigtig ved loftetLoftdiffuseren består af to plastikskiver med etafstandsprofil imellem. I afstandsprofilet er nogle småhuller, og her kan der sive varm, fugtig luft ind og kondenseremellem lagene. Derfor er det specielt vigtigt atmontere helt tæt tape indvendigt i flangen ved loftet.Indvendig skal tapen placeres, så den slutter meget tætmellem rør og flange. Udvendig i tagrummet skal tapenved loftet ligeledes placeres, så den slutter helt tæt tilrør og diffuserflangen.Helt tæt montering til dampspærreEndelig skal der monteres en ”vinkeltape” på husetsdampspærre og flangen, som holder diffuseren.

More magazines by this user