13.07.2015 Views

Historisk oversigt - Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige

Historisk oversigt - Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige

Historisk oversigt - Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige - www.mormon.dkTeksten er den del af: Joseph SmithHistorisk oversigtOprettet: 9. november 2007Den følgende kronologiske oversigt giver en kortfattet historisk tidsramme for de afprofeten Joseph Smiths lærdomme, som fremstilles i denne bog.1805, 23. december: Fødes i Sharon i Windsor County iVermont som Joseph Smith sen. og LucyMack Smiths femte barn ud af elleve.ca. 1813:(7 år gammel)1816:(10 år gammel)ca. 1818-1819:(12 eller 13 år gammel)1820, tidligt forår:(14 år gammel)1823, 21.-22. sep.:(17 år gammel)1825:(19 år gammel)1827, 18. januar:(21 år gammel)Rammes af tyfus. Komplikationernenødvendiggør et kirurgisk indgreb i hansvenstre ben. På den tid boede familienSmith i West Lebanon i New Hampshire,som var ét ud af flere steder, som familieni deres søgen efter bedre muligheder for atfå arbejde flyttede til i perioden 1808-1816.Flytter med sin familie til landsbyenPalmyra i staten New York.Flytter med sin familie fra landsbyenPalmyra til en bjælkehytte i PalmyraTownship i New York.Beder i skoven nær sit hjem. Gud Faderenog Jesus Kristus viser sig for ham. Hanspørger, hvilken kirke han skal tilslutte sig.Frelseren fortæller ham, at de alle tagerfejl, og at han ikke skal tilslutte sig nogenaf dem.Moroni viser sig for ham og fortæller hamom Herrens værk på jorden i de sidstedage og om Mormons Bog. Han serguldpladerne, som er nedgravet i en høji nærheden, men han får forbud mod attage dem på det tidspunkt.Flytter med sin familie fra bjælkehyttentil et nybygget træhus på deres gård iManchester Township i New York.Bliver gift med Emma Hale fra Harmonyi Pennsylvania. De bliver gift i SouthBainbridge i New York.1827, 22. sep.: Får pladerne af Moroni, efter Moronihar vist sig for ham hvert år den 22.september siden 1823.Side 1 af 6


Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige - www.mormon.dk1827, december:(22 år gammel)Flytter til Harmony i Pennsylvania forat undslippe en pøbel i Palmyra ogManchester, som forsøger at stjælepladerne. Kort tid derefter begynder han atoversætte Mormons Bog.1828, februar: Martin Harris viser en kopi af nogle tegnfra Mormons Bog til nogle anerkendtelærde deriblandt Charles Anthon ogSamuel L. Mitchell i New York City.1828, juni-juli: 116 sider manuskript af oversættelsenaf Mormons Bog går tabt, mens de er iMartin Harris' varetægt.1829, 5. april:(23 år gammel)Oliver Cowdery ankommer til Harmony forat fungere som skriver på Mormons Bog.Oversættelsen genoptages den 7. april.1829, 15. maj: Joseph Smith og Oliver Cowderymodtager Det Aronske Præstedømme fraJohannes Døber. Joseph og Oliver døberhinanden i Susquehanna-floden.1829, maj-juni: Joseph Smith og Oliver Cowderymodtager Det MelkisedekskePræstedømme fra de tidlige apostle Peter,Jakob og Johannes nær Susquehannaflodenmellem Harmony i Pennsylvania ogColesville i New York.1829, juni: Fuldfører oversættelsen af Mormons Bogpå Peter Whitmer seniors gård i FayetteTownship i New York. De tre vidner serpladerne og englen Moroni i Fayette, ogde otte vidner ser pladerne og holder demi hænderne i Palmyra Township.1830, 26. marts:(24 år gammel)De første trykte udgaver af Mormons Bogbliver tilgængelige for offentligheden i E.B.Grandins boghandel i Palmyra.1830, 6. april: Organiserer Kirken formelt med seksmedlemmer i Peter Whitmer seniors husi Fayette (se L&P 20:1). Kirkens førsteofficielle navn er Kristi Kirke. Den 3. maj1834 ændredes navnet til De SidsteDages Helliges Kirke. Den 26. april 1838ændredes navnet ved åbenbaring til JesuKristi Kirke af Sidste Dages Hellige (seL&P 115:4).Side 2 af 6


Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige - www.mormon.dk1830, juni: På Herrens befaling påbegyndteJoseph Smith i Harmony en inspireretgenoversættelse af Bibelen, som nukendes som Joseph Smith-oversættelsenaf Bibelen.1830, 9. juni: Afholder Kirkens første konference iFayette.1830, september: Flytter fra Harmony i Pennsylvania tilFayette i New York. Joseph og Emmaboede i Harmony mellem december 1827og dette tidspunkt, men Joseph rejstemed mellemrum til Manchester, Fayetteog Palmyra for at arbejde med noget,der vedrørte oversættelsen af MormonsBog, arrangere udgivelsen af MormonsBog, stifte Kirken, præsidere ved Kirkensførste konference og varetage andrekirkeopgaver.1830, september: Modtager en åbenbaring om, atmissionærerne skal "drage ud tillamanitterne" for at forkynde evangeliet(L&P 28:8; se også 30:5-6; 32:1-3). Ioktober tager fire ældster på mission forat undervise i indianerterritoriet vest forstaten Missouri.1830, december:(25 år gammel)Modtager en åbenbaring om, at de helligeskal samle sig i Ohio (se L&P 37).1831, primo februar: Ankommer til Kirtland i Ohio efter at haverejst mere end 400 km fra New York.1831, 20. juli: Modtager i Independence iJacksonCounty i Missouri en åbenbaring, derangiver Independence som "midtpunktet" iZion (se L&P 57:1-3).1831, 2. august: Joseph Smith præsiderer, da SidneyRigdon indvier Jackson County i Missourisom Zions land.1831, 3. august: Indvier en tempelgrund i Independence.1832, 25. januar:(26 år gammel)Opretholdt som præsident forhøjpræsterne i Amherst i Ohio.1832, 8. marts: Organiserer i Kirtland Det FørstePræsidentskab med Sidney Rigdon ogJesse Gause som rådgivere. Den 18.marts 1833 erstatter Frederick G. WilliamsJesse Gause.Side 3 af 6


Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige - www.mormon.dk1832, 27-28. december:(27 år gammel)Får befaling om at bygge et tempel iKirtland (se L&P 88:119-120).1833, januar: Grundlægger profeternes skole.1833, 2. juli: Fuldfører sit foreløbige arbejde påden inspirerede oversættelse afBibelen, nu kendt som Joseph Smithsoversættelse af Bibelen. Ud af dettearbejde kom Moses' Bog og Joseph Smith- Matthæusevangeliet, som nu er en del afDen Kostelige Perle.1833, 20. juli: En pøbelhob ødelægger trykpresseni Independence i Missouri, som blevbrugt til at trykke Befalingernes Bog,samt størstedelen af de trykte sider. Iseptember 1835 udgives åbenbaringernefra Befalingernes Bog samt andreåbenbaringer i Kirtland i den første udgaveaf Lære og Pagter.1833, 23. juli: Hjørnestenen til templet i Kirtland lægges.1833, 18. december: Joseph Smith sen. ordineres som Kirkenspatriark.1834, maj-juli:(28 år gammel)1835, 14. februar:(29 år gammel)Fører Zions hær fra Kirtland i Ohio til ClayCounty i Missouri for at hjælpe de hellige,som var blevet fordrevet fra deres hjem iJackson County i Missouri. Vender tilbagetil Kirtland efter at have modtaget enåbenbaring om, at de hellige "skal venteen kort tid på genrejsningen af Zion" (L&P105:9).Organiserer De Tolv Apostles Kvorum.1835, 28. februar: Organiserer De Halvfjerds' Kvorum.1835, juli: Får noget egyptisk papyrus, somindeholder Abrahams skrivelser.1836, 27. marts:(30 år gammel)Indvier templet i Kirtland (se L&P 109).1836, 3. april: Jesus Kristus viser sig for Joseph Smithog Oliver Cowdery i templet i Kirtlandog godtager templet. Moses, Eliasog profeten Elias viser sig også ogoverdrager præstedømmets nøgler tilJoseph og Oliver. (Se L&P 110).Side 4 af 6


Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige - www.mormon.dk1837, juni:(31 år gammel)1838, 12. januar:(32 år gammel)Udsender ældster fra Kirtland og detøvre Canada (Ontario) til England sommissionærer. Det var den første missionuden for Nordamerika.Rejser fra Kirtland til Far West i Missourifor at undslippe pøbelhobens overgreb.1838, 14. marts: Ankommer til Far West og grundlæggerdér Kirkens hovedsæde.1838, 27. april: Begynder at skrive sin historie, somblev udgivet som artikelserien "Historyof Joseph Smith" i Kirkens tidsskrifterbegyndende fra 1842. Blev senere udgivetsom History of the Church.1838, 27. oktober: Missouris guvernør Lilburn W.Boggs udsteder den skændige"udryddelsesordre". Denne ordre og denvoldsomme forfølgelse gør, at de helligerejser fra Missouri til Illinois i løbet afvinteren og foråret 1838-1839.1838, 1. december: Fængslet med andre kirkeledere i Liberty iMissouri.1839, 20. marts:(33 år gammel)Fra fængslet i Liberty skriver han enepistel til de hellige, hvoraf dele senere erblevet kanoniseret i Lære og Pagter 121,122 og 123.1839, medio april: Mens han overføres fra Gallatin retskredstil Columbia i Missouri lader vagterne hamflygte.1839, 22. april: Genforenes med sin familie i Quincy iIllinois.1839, 10. maj: Flytter med sin familie til en lillebjælkehytte i Commerce i Illinois.Omdøber siden hen byen til Nauvoo.1839, 29. november: Mødes med Martin Van Buren, USA'sdaværende præsident, i WashingtonD.C. for at søge erstatning for denuretfærdighed, staten Missouri harudsat de hellige for. Mens han var der,anmodede han også den amerikanskekongres om hjælp.1840, 15. august:(34 år gammel)Bekendtgør offentligt læren om dåb forde døde til en begravelse i Nauvoo. DåbSide 5 af 6


Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige - www.mormon.dkfor de døde udføres for første gang iMississippifloden og i vandløb i nærheden.1840, september: I en tale af Kirkens Første Præsidentskabbekendtgøres det, at tiden er inde tilat påbegynde opførelsen af templet iNauvoo.1841, 4. februar:(35 år gammel)Vælges som generalløjtnant for dennyoprettede Nauvoo-legion, en enhed afstaten Illinois' milits.1841, 6. april: Hjørnestenen til templet i Nauvoo lægges.1841, 21. november: Den første dåb for de døde udføres itemplet i Nauvoo i en trædøbefont, somblev bygget og indviet, før resten aftemplet færdiggjordes.1842, feb.-okt.:(36 år gammel)Fungerer som redaktør på Times andSeasons, Kirkens tidsskrift i Nauvoo.1842, 1. marts: Udgiver Wentworth-brevene i Times andSeasons. I marts og maj udgiver han ogsåAbrahams Bog i Times and Seasons.1842, 17. marts: Organiserer Nauvoos KvindeligeHjælpeforening med Emma Smith sompræsident.1842, 4. maj: Udfører de første begavelsesordinanceri et rum på første sal af sit rødstenshusmed købmandsforretningen.1842, 19. maj: Valgt som Nauvoos borgmester.1843, 12. juli:(37 år gammel)1844, 29. januar:(38 år gammel)Nedskriver en åbenbaring om den nye ogevige pagt, herunder ægteskabspagtensevige natur (se L&P 132).Bekendtgør, at han opstiller sompræsidentkandidat i USA.1844, marts: Til et møde med De Tolv Apostle ogandre, giver han De Tolv til opgave atlede Kirken i tilfælde af hans død ogforklarer, at han har overdraget dem allede ordinancer, nøgler og den myndighed,som er nødvendige for at kunne gøre det.1844, 27. juni: Lider martyrdøden sammen med sin bror,Hyrum, i fængslet i Carthage i Illinois.1844, 29. juni: Begravet med Hyrum i Nauvoo i Illinois.Side 6 af 6

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!