13.07.2015 Views

En generation der er parat til at træffe kloge valg - Jesu Kristi Kirke af ...

En generation der er parat til at træffe kloge valg - Jesu Kristi Kirke af ...

En generation der er parat til at træffe kloge valg - Jesu Kristi Kirke af ...

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige - www.mormon.dkElaine A. Cannon, Netop afløst som præsidentinde for tinge Pigers hovedbestyrelseEn generation der er parat til at træffe klogevalgOprettet: 14. september 2007Præsident Kimball, det er en stor velsignelse for os allesammen at du er her. PræsidentHinckley, præsident Benson og I andre ledende brødre, jeg ønsker specielt at hyldeældste Tuttle, som netop har talt, fordi han har været vejleder for Unge Piger i den sidstetid, og vi holder utrolig meget af ham.Det er spændende for mig at stå ved denne talerstol i dette tabernakel, hvor jeg har værettil konference hvert år i mit liv. Jeg har fødselsdag på denne årstid, og jeg kan tydeligthuske at jeg tilbragte min 9 års fødselsdag her i tabernaklet, hvor jeg lyttede til noglestorslåede taler, og jeg synes det er spændende at jeg har fået denne opgave i dag.Vi er forsamlede her i Herrens navn. Vi er engagerede i dette sande arbejde, og jeger, ligesom jer, taknemmelig for det privilegium det er at være medlem af denne kirke.I går havde jeg en interessantoplevelse. I den sidste tid er der i visse kredse blevet taltom muligheden for at kvinder kunne få overdraget præstedømmet, og der var én somspurgte mig hvordan mon det føltes at holde præstedømmet. Jeg sagde fast og bestemt:"Jeg elsker at holde om præstedømmet, når han kommer hjem til middag." Jeg er godtklar over at det ikke var særlig originalt, men sådan svarede jeg altså. Nu hvor jeg bliverafløst fra denne dejlige, men krævende stilling, har jeg til hensigt at være der når mindejlige mand kommer hjem og vores dyrebare familie samles.Det som jeg vil sige i dag, vil jeg sige i dyb oprigtighed og med stor omsorg i hjertet. Jegvil først fortælle om noget jeg sætter stor pris på. Søster Darger og søster Smith og jeg,har sammen med søster Palmer, der har været sekretær for Unge Pigers præsidentskab,elsket at arbejde sammen med de yndige unge piger. Vi har elsket hvert eneste minutog følt stor tilfredsstillelse ved arbejdet som vi har nydt at udføre sammen.Vi har arbejdet i fred og fordragelighed. Vi har arbejdet sammen i tro, og vi har søgtHerrens hjælp og i høj grad følt hans støtte. Vi er taknemmelige fordi vi har haftdet privilegium at blive vejledt på denne måde. Vi har elsket arbejdet og påskønnermeget de bemærkelsesværdige, attraktive og trofaste medlemmer som arbejder ihovedbestyrelsen, samt alle dem der arbejder med Unge Piger og som er blevet afløsti dag.Vi har nydt at arbejde med organisationerne, de andre hjælpeorganisationers ledere, deforskellige afdelinger og hele den store organisation som styrer denne afdeling af kirken.Vi sætter stor pris pådem alle og vi vil savne disse nære forbindelser med dem.Men vi er fortrøstningsfulde over de nye kaldelser der er foretaget. Vi elsker søster ArdethKapp og er stolte over at hun er i stand til at påtage sig ledelsen af dette vigtige arbejdei vore dage. Gennem årene har jeg nævnt at vi specielt er blevet ledet af storslåedepræstedømme-ledere, som vi er kommet til at holde meget af - vi holder uendelig megetaf dem og sætter stor pris på dem.Jeg vil gerne give udtryk for min store kærlighed til præsident Kimball, som lagde sinehænder på mit hoved for næsten 6 år siden, for at indsætte mig og give mig en særligSide 1 af 3


Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige - www.mormon.dkvelsignelse, så jeg kunne virke i denne stilling. Denne storslåede, kære og elskede Gudstjener er virkelig en profet.Dette fine menneske som har sagt: "Gør det," ved en bestemt lejlighed, vil jeg gerneomtale med stor glæde her i tabernaklet i dag. Da vi talte om kirkens unge sagde han tilmig: "Sig til dem at de ikke skal gøre det - især ikke hvis det er noget forkert."Da indvielsesbønnen forleden dag blev bedt for det nye kirkemuseum, mindedepræsident Hinckley os allesammen om at alt dette er muligt på grund af de trofastehelliges tiendebetaling. Han bad vor himmelske Fader velsigne tiendebetalerne, om atåbne Himmelens sluser for dem, så de kan få udøst velsignelser over sig i overmål.I dette øjeblik er jeg dybt rørt i mit hjerte. Jeg har på en ny måde lært at værdsættealt det der bliver gjort muligt for de unge piger, f. eks. gennem den tiende som alleI gode mennesker indbetaler - de lektiehæfter og håndbøger og muligheder, og denvejledning de kan få til deres personlige fremgang. Vi påskønner i høj grad jeres tiendeog offerydelser og tjenestegerninger!Kære søskende, vi har gode og talentfulde mennesker i denne kirke. Det er en andenstor lektie jeg har lært og som jeg er dybt taknemmelig for. Hvert eneste sted vi harrejst til i de år vi har arbejdet, er jeg gentagne gange blevet forbløffet over de dygtigekvindelige ledere og stærke præstedømmeledere der er oprejst til os i fjerne lande hvorkirken er grundlagt. Man står ud af flyvemaskinen, og mellem en hel masse fremmede,ser man et ansigt der lyser. Vi kan genkende hver eneste en af Kristi disciple og se at deer medlemmer af hans kirke. Det er vidunderligt. Vor himmelske Fader har atter og atteroprejst gode mennesker som kan lede kirkens unge i dag, så de bliver pligtopfyldende,ansvarlige og trofaste mennesker.Nu, hvor jeg ikke længere får de dejlige muligheder jeg har haft, minder det mig om noget.Vi er nødt til at oprejse en generation der er parat til at stå fast og stå imod. Vi må oprejsemennesker som ønsker at indgå hellige pagter og holde dem, samt lære Guds ord atkende og videregive det til andre. Det er noget som vi i præsidentskabet har næret etdybt ønske om.Vi har genskabt en vidunderlig gammel tradition, som mange af os i det gamle GUF ervokset op med. De unge mennesker får et nyt valgsprog fra skriften hvert år, og pigernelærer det udenad ved at sige det hver uge. De taler om det, de sætter mål for det ogvi håber at de forsøger at leve efter det. I år er skriftstedet en forpligtelse der er tagetfra 1 Nephi 3:7: "Jeg vil gå og gøre det, som Herren har befalet." "Jeg vil gå." Vi sigerdet om og om igen.I forældre, som lytter til denne konference, har et større ansvar end vi der arbejder ikirken. Jeg gentager hvad brødrene har sagt. Dette valgsprog fra 1 Nephi 3:7 bør bliveen virkelighed for de kommende generationer, som skal være beredte, således sompræsident Kimball sagde for flere år siden, ved at være en pagtgeneration der beredervejen til Herrens komme.De, som er forsamlet her i dette historiske tabernakel eller har stillet ind på konferencen,lytter til budskaberne som er oversat til jeres eget sprog. Dette er gjort for at I kan forståGuds ord. I ville føle jer stærkt inspireret, hvis I så de utallige oversættere som sidder ibåse under os her i tabernaklet. Mange af dem er unge mennesker. Herren har lovet sinebørn at de ville blive undervist i evangeliet på deres eget sprog. Denne kirke får dette tilat ske. Jeg mener at familierne er nødt til at undervise hinanden i evangeliet på Guds, vorhimmelske Faders, sprog. Jeg beder til at vi, når vi derhjemme har brug for vejledning,Side 2 af 3


Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige - www.mormon.dknår der opstår problemer eller misforståelser, vil slå op i skrifterne sammen med voreunge og læse om den lov der er uigenkaldeligt fastsat i Himmelen og ifølge hvilken allevelsignelser er forjættede. Når vi læser Guds vilje i Guds sprog, udvikler vi ærbødighed,vidnesbyrd og forpligtelse, og så vil vi leve et renere liv.Jeg elsker evangeliet. Jeg elsker Herren.Jeg er taknemmelig fordi der ikke hersker tvivl i mit sind om at disse mænd her er hanssærlige tjenere. Jeg er lykkelig fordi jeg har fået lov at arbejde på den måde jeg har. Jeger taknemmelig for at der er mennesker som jer, der vil genoptage det arbejde som vihavde, som vil hjælpe disse unge, kostbare mennesker, til at forberede sig. I Jesu Kristinavn. Amen.Side 3 af 3

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!