Den 29. april 2011 blev i sag nr. 44/2010 ... - Revisornævnet

xn..revisornvnet.edb.dk

Den 29. april 2011 blev i sag nr. 44/2010 ... - Revisornævnet

planlægning, at det udførte arbejde og omfanget heraf er utilstrækkeligt og kun delvistdokumenteret, ligesom der ikke foreligger beskrivelse og konklusioner pårevisoropgaven.Samtidig har vi konstateret, at de afgivne erklæringer i flere tilfælde ikke overholderkravene i erklæringsbekendtgørelsen, idet der ikke er afgivet fornødne supplerendeoplysninger om ulovlige aktionærlån samt at supplerende oplysninger ikke er anførtkorrekt. Endvidere har vi konstateret at der ikke foreligger underskrevne revisionsprotokolleraf klienternes øverste ledelse ligesom supplerende oplysninger iårsrapporten ikke er omtalt i revisionsprotokollen.Der har ikke været foretaget efterfølgende intern kvalitetskontrol af kvalitetsstyringssystemetog enkeltsager i 2009 eller tidligere år.KonklusionVed den udførte gennemgang er vi ikke blevet bekendt med forhold, der giveranledning til at konkludere, at der ikke er etableret og implementeret ethensigtsmæssigt kvalitetsstyringssystem, men som følge af det i forbeholdet anførte erdet vor opfattelse, at kvalitetsstyringssystemet ikke anvendes i fornødent omfang.Som følge af det anførte forbehold er det vor opfattelse, at det udførte arbejde påerklæringsopgaverne ikke lever op til kravene i lovgivning, standarder eller god skik.Vi har konstateret, at revisors erklæring på erklæringsopgaver ikke er ioverensstemmelse med kravene i erklæringsbekendtgørelsen.”Ifølge kontrollantens erklæring blev der foretaget kontrol af følgende 4 enkeltsager – 2revisionsopgaver og 2 reviewopgaver – der her omtales i anonymiseret form:Sag 1, A Ejendomme ApS (revision).Sag 2, B A/S (revision).Sag 3, Ejendommen C-vej 12 (review).Sag 4, D Auto (review).Af kontrollantens arbejdspapirer fremgår:1. Erklæring på reviewsagen er ikke i overensstemmelse med RS 2400 (sag 3).2. Årsrapport er ikke underskrevet af hverken revisor eller ledelse (sag 3).3. Ingen dokumentation for planlægning og udførelse af revisionsopgaven (sag 1, 2, 3 og 4).4. Der er ingen dokumentation for accept og fortsættelse af klientforhold (sag 1).5. Ingen dokumentation for konklusion på opgaven (sag 1 og 2).6. Ingen delkonklusioner (sag 1 og 2).7. Manglende vurdering af going concern (sag 1 og 2).8. Revisionsprotokollen er ikke underskrevet af ledelsen (sag 1 og 2).9. Revisionsprotokollen indeholder gentagelse af revisorpåtegningen, men de supplerendeoplysninger er ikke kommet med (sag 1).10. Forkert anført supplerende oplysninger med såvel overskrift som placering (sag 1).

More magazines by this user
Similar magazines