13.07.2015 Views

(Microsoft PowerPoint - Mennesker, virksomheder og trafiksikkerhed ...

(Microsoft PowerPoint - Mennesker, virksomheder og trafiksikkerhed ...

(Microsoft PowerPoint - Mennesker, virksomheder og trafiksikkerhed ...

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Tidsånden og vimennesker• Efter dansen om den gyldne friværdii perioden 2003 -2007/8.• Grådighed, praleri og vise sine mange materielle goderfrem er YT!• Ydmyghed, fornuft, retfærdig og bæredygtigt forbrug ogvelgørenhed er IN. Også trafiksikkerhedDanskerne reaktion på krisen var og er;• Mere tid derhjemme med venner og familie og god mad• Mindre forbrug og mere opsparing• Flugten fra den kolde tid – ferie, oplevelser, teater, ogrelevant viden/uddannelse


Tendenser om tidSFI - 2001• Mænd og kvinder bruger begge 7 ½ time på løn- oghusarbejde• Vi arbejder og transporterer os mere (NB)• Vi bruger mere tid på at være sammen med vores børn,lave mad, købe ind, huslige gøremål og at spise• Vi sover mindre og bruger langt mindre tid på at laveingenting• Vi mangler fritid og i særligt grad Fri Tid– Det er den frie tid, som nogle forsøger at fange igenpå toilettet• Ro, stilhed, nærvær og fordybelse er fremtidens luksusog mangelvare


Netværksmennesketi vækst• Altid på farten i lufthavne, bus, tog ogmotorveje• Trafik og færdsel et afgørende element for atløse arbejdsopgaver i DK og verden• Altid gang i kommunikation, beslutning ogkoordination via i-phone, computer og mobil• Kommunikation med mange mennesker, somman ikke møder fysisk• Kæmpe netværk af personer på tværs afvirksomheder og landegrænser


De nye mangelvarer:Den nye luksus• Tid: Afkobling, have tiden til sin egen rådighed• Opmærksomhed– En luksus at være massemedie- fri – at kunne være fuldtsammen med et andet menneske• Rum og plads– Udfoldelse, der hvor ingen andre kommer, væk fra bilkøer,monkey- class, forsimple sin bolig• Fred og ro – fravær af larm og støj• Natur og renhed: Ren luft, rent vand, mad uden gift• Sikkerhed ( trafiksikkerhed)– Fuldkommen tryghed er en ny luksus – næsten alle steder errisikobetonede


0-45-910-1415-1920-2425-2930-3435-3940-4445-4950-5455-5960-6465-6970-7475-7980-8485-8990-9495-99100+BefolkningsudviklingenDanmark 2011-2021Den Sølvgrå Tsunami-30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%Kilde: Danmarks Statistik, 2010


De seks generationer:værdier, teknologi ogBaby BoomersDen store under ogefterkrigsgeneration:40-tallister, 68-generationFra mangel til overflodP-pillen, rejsegrammofonFødt 1940-54Generation YDen mindste generationKvinder ud påarbejdsmarkedetPc, mobiltelefonFødt 1978-89trafiksikkerhedGeneration JonesNyopdaget generationstor generation,”Jones”, fordi de eralmindeligeStereoanlæggetFødt 1955-64Generation ZMellemkrigs-generationStor familieværdierProjekt- og curlingbørnDigital nativesFødt 1990-2001Generation XNå-generationenDen lille efter p-pillenSelvcentrerede, selv-optagne, udadvendteVideoenFødt 1965-77New MilleniumEfter 9-11 generationenKulturel homogen.1. verdensborgergen.Wi–Fi (Wireless internet)Født 2002 -


Babyboomersfødt 1940-54• Den store efterkrigsgeneration – 68’erne. Født i enperiode med mangel og afsavn.• Første brug det hele generation - eat all of it, and leavenothing behind you.• Teknologi: p-pillen og TV – apparatet som det fælleshusalter.• De første kvinder på arbejdsmarkedet• Det vigtigste – spændende opgaver, kollegaer oglønnen ikke så vigtig, dog sikkerhed og anerkendelse


Babyboomers og trafiksikkerhed• Værdier: Solidaritet med alle = alle lige rettigheder ogpligter, og løn …ikke individuelle forskelle, også itrafikken• De sidste loyale overfor myndigheder og virksomheder,det er i orden at vi kommer til efter rækkefølge og vi skalalle følge de samme regler i trafikken.• Kommunikation - digitale indvandrere, helst entelefonsamtale og/eller et menneske, som forstår mig ogkan forklare mig de komplicerede regler og systemer.


• Mere bevidste og kyniske• Design, etik, idé..• Trafiksikkerheden må gerne være lækker, repræsentereen god ide/etik i for den enkelte og samfundet• Vil ikke skilles, familieværdier og den personligesucces er familie, karriere og fritid i forening• En ny start frem for den 3. alder – begynder forfra i50erne• Skaber den nye iscenesættelse via familien• Den gamle race på arbejdsmarkedet (A-kasse) ogsamfundet er vigtigt


Generation Xfødt 1965-77• De første ønskebørn efter p-pillen• Selv-centrerede og selvorienterede, første generationmed fokus på enkelte individ – trafiksikkerhed for mig?• Ekstroverte – vis det hele• Søger personlig succes og går efter status, derformange workaholics• Teknologi: Videomaskinen – when it fits in.• Hardcore punk, rock, disco• Brand entusiaster: Den perfekte livsstil• Drømmen om det gode liv – gennem familien og arbejdet• Værdier : Harmoni, helhed & hensyn


Generations Jones og X• Bevidste og kyniske forbrugere og borgere ikke loyalemod virksomheder, myndigheder og foreninger• Vi vil have et hurtig kompetent svar på vores behov,som passer ind i vores travle livsstil• Det må gerne signalere de rigtige værdier, sundhed ogfamilieliv –lige at gå til via nettet og personlig målrettethjælp og informationer.• Kommunikation– nogle digitale og klarer alt over nettet,og andre mere som Babyboomers – kun hvis det ernemt og praktisk er indgangen til forbrug og indkøb viainternettet• Metoder afhængig af alder, erhverv og livsfase


Børnefamilier Karrieren, parcelhuset og småbørn – det hele skerpå samme tid! Børnene og fleksibilitet for at nå det hele, nårmange arbejder fuldtid både mænd og kvinder Meget transport, stress og mange stoppesteder Hjælp - Ønsker er hjælp til det praktiske og til at fålivet til at hænge sammen!! Madlavning, rengøring,vask, og indkøb… Trafiksikkerhed især for børnene….


De unge, transport ogfremtiden


De unge Y ( 1978-89)Google it !The digitale natives• Nyheder, informationer, shopping, chatting, computergames, download music og skabe egen musik og videodele det med andre digital natives• Informationssted nr. 1, helst via nettet, ikke telefon ellerbrev. Det bedste til de billigste mulige penge.• Mobilen er den vigtigste genstand – platformen en smser en gave, kontakt til omverdenen og venner• Det fedeste er at skabe egen musik, video, tøjstil mv.• www.YouTube.com – Broadcast Yourself• www.facebook.com – Twitters og andre netværk


Børn og TrafiksikkerhedZ og New MilleniumBørn og Trafiksikkerhed•Skole og fritidsaktiviteter•Forældre•Oplæring ogsocialisering i gode vanerog handlemåder i•Trafikken•De er afhængige af devoksne og institutionerBørn, leg og læring i detdigitale univers.


Digitale indfødtessamplede liv og denvirtuelle selvfølgelighed• Kommunikationsteknologiener en selvfølge• Samplet livstil• De digitale generationerbehov for at leve fysisk ogdigitaltwww.facebook.com• Det samme gælder• Leg, kreativitet ogtrafiksikkerhed både• Fysisk og digitalt


Fremtidens virksomhederOg hvad skal vi leve af ifremtiden?


Globalisering 2.0• Udflytnings af ”videns-arbejdspladser”– Højtuddannede ingeniører, forskere, matematikere ogfinansielle wizkids ……– Kreative medarbejdere– Rambøll -1800 ingeniører i Bangalore• Hvorfor? – prisen er bedre og de er ofte tætterepå markederne• De globaliserede danske virksomheder er blevetomkostningstrimmet og skarpe på pris ogkvalitet på arbejdskraften• Serviceglobalisering, rutine og backoffice …


Udfordringer for danskevirksomheder• Prisen – den dyre arbejdskraft, ogkonkurrencen fra dygtig faglig arbejdskraftandre steder i Europa og Asien.• Produktiviteten, som har haltet bagefter isærunder det store opsving 2003-2007/8• Investering i ny teknologi iproduktionsapparatet og generel infrastruktur• Arbejdskraften, opkvalificering, uddannelse oginvolvering, ledelse og organisation


CSR og virksomheder• Global orientering, produktion ogopmærksomhed blandt danskerne• Forventning og gennemsigtighed i forhold tilproduktion, transport og arbejdskraftens vilkåruanset om der foregår i DK, Europa, Asien ogSydamerika• Garanti for at det sker på den mest bæredygtigeog miljøskånsomme måde for mennesker ogmiljø• Der skal ikke være noget at komme efter


Fremtidensarbejdsmiljø• Mennesker som har det godt med nærmeste leder ogkollegaer er tilfredse uanset arbejdstempo ogarbejdsmængde.• Dårlig ledelse lig med dårlig rekruttering, højtsygefravær og jobomsætning• Respektfuld Kommunikation til alle led i organisationen– Ikke mindst, den rigtige kommunikation til forskelligemedarbejdere( face to face , mobil, facebook, e-mails)• Virksomheden som livsnavigatør d.v.s. hjælpemedarbejderne med stress og det psykiske arbejdsmiljø- styre eget liv både arbejds- og privatliv


Trafiksikkerhed ogrelevans for virksomhederKinderæg – tre ting på samme tid• Minimere omkostninger i virksomheden(økonomisk gevinst)• Forbedre og vedligeholde virksomhedensimage som en ansvarlig overfor omverden ogkunder i bred forstand. (CSR)• Medarbejdere – optimere de ansattesarbejdsmiljø, stress, og liv/arbejdskvalitet.


Hvad skal der satses på ifremtiden?


Byeri fremtidenDen flettede by –funktionerne blandetVirksomheden udenhovedsædeDe nye nomader på vej fraoase til oasenDagen som en lang, fraktalrute igennem byen


Nomader, bystruktur, ogpendling• Fremtidens transportmønstre bliver anderledes• Nomader i storbyen• Dagen er en sti af punkter• Suburbanism d.v.s. forstædernefortættes og bliver som centrum af byen• Pendling imellem forstæder, ud fra centrum ogomkring-pendling hele døgnet• Forbruget, arbejdet og fritiden vil følge denændrede dagsrute• Trafiksikkerhed skal tænkes ind i dette nyemønster


Trafiksikkerhed ifremtiden• Kampagner, informationer og rådgivning er envedvarende proces… blive ved!• Nutidens og fremtidens samfund –informational overload• Konkurrence med mange andre omopmærksomhed og tid• Store krav til forståelse for de mennesker ogvirksomheder, I gerne vil påvirke og ændreadfærd hos, ellers når I dem ikke!


Marianne LevinsenKannikegade 18 , 1.sal8000 Århus CE: mlev@fremforsk.dkT: 86 11 47 44M: 20 67 45 01www.fremforsk.dk

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!