FKB 2251 Postale produkter og processer - Industriens Uddannelser

industriensuddannelser.dk

FKB 2251 Postale produkter og processer - Industriens Uddannelser

Side 1 af 11Udskrevet den 19-01-2011Fælles kompetencebeskrivelser med detaljerIndustriens Fællesudvalg for erhvervs- ogarbejdsmarkedsuddannelserNummer: 2251Titel:Postale produkter og processerKort titel:Postal produktStatus:GODGodkendelsesperiode: 24-11-2010 og fremefterBeskrivelse af jobområdetDefinition af jobområdetInden for det postale jobområde håndteres postale produkter fra én destination til en anden. Postaleprodukter er her defineret som både adresserede og adresseløse forsendelser. Postale produkter ertypisk breve, men kan også være pakker, aviser, letgods og adresseløse forsendelser som fxreklamer. De postale produkter og ydelser omfatter primært: Indsamling, sortering og distribution.Endvidere omfatter jobområdet relaterede ydelser – postal facility management – som erkundespecificerede ydelser i forskellig grad og af mangeartede typer. Typiske ydelser omfatterprimært aftalte ydelser, som leveres helt eller delvist hos kunderne baseret på kundeaftaler, ogomfatter blandt andet intern postbehandling, intern service, transport, tast, print og kopiering,frankering, scanning og visitation. Endvidere omfatter jobområdet relaterede ydelser som fxadministrative rutiner og flådestyring i alle typer virksomheder.Inden for postbranchen er der i alt registreret cirka 2000 postvirksomheder hvoraf 15% er aktieelleranpartsselskaber. Dertil skal lægges et ukendt antal virksomheder, som distribuerer adresseløseforsendelser.På pakke-området, og inden for de adresseløse forsendelser, er markedet frit og der er mangeaktører af varierende størrelse på denne del af markedet.Antallet af medarbejdere i branchen udgør i størrelsesordenen 35.000 til 40.000 medarbejdere.Markedet/branchen – og dermed også jobområdet – er for tiden i hastig udvikling, en udvikling derdels skyldes den øgede liberalisering og udvidelse af markedet (også internationalt) og dels denteknologiske udvikling. Udvidelsen af markedet til også at omfatte relaterede ydelser bunder ikundernes ønske om effektivisering af opgaver i egen virksomhed.Udviklingen har blandt andet medført, at der er kommet nye aktører på markedet, nye produkter ognye ydelser muliggøres. Dertil er der generelt stigende krav om effektivitet og lønsomhed.Arbejdsfunktionerne inden for jobområdet er knyttet til indsamling, sortering, opsyn, scanning,servicering, opbevaring (fysisk og elektronisk) samt distribution af de postale produkter.Arbejdsfunktionerne udføres blandt andet ved hjælp af; viden, teknologi og udstyr, transportmidler,cykler, scootere, personbiler og små varebiler, ligesom der foretages intern transport ved brug afinternt transportudstyr.Postmedarbejdernes arbejdsfunktioner kan være meget forskellige: Fra enkle manuelle funktioner tilanvendelse af højteknologiske maskiner. For at kunne løse arbejdsopgaverne, uanset hvorkomplekse de er, kræves et solidt kendskab til de meget komplekse postale logistikkæder, samtevnen til at indgå i teamstrukturer.Da hovedparten af opgaverne udføres som serviceopgaver enten i samarbejde med kunden eller ikundens virksomhed spiller kundeorienterede kompetencer en særlig rolle for medarbejdere i postalfacility management området. Nogle opgaver udføres i virksomheder, der anvender engelsk somforretningssprog.Typiske arbejdspladser inden for jobområdetArbejdsopgaverne udføres blandt andet ved hjælp af forskellige former for teknologi og udstyr.


Side 2 af 11Fælles kompetencebeskrivelser med detaljerUdskrevet den 19-01-2011 Industriens Fællesudvalg for erhvervs- ogarbejdsmarkedsuddannelserArbejdsopgaverne inden for postbranchen omfatter især:1) Betjening af maskiner i sorteringsfunktionen2) Fordeling af postale produkter3) Omdeling af postale produkter4) Efterbehandling af postale produkter5) Postrelaterede ydelser – postal facility managementMedarbejderne på arbejdspladserne inden for jobområdetOpgaverne inden for det postale område udføres af medarbejdere, der har opnået kompetencengennem en kombination af virksomhedsoplæring og deltagelse på kurser, af faglærtepostmedarbejdere samt af administrative medarbejdere, mellemledere og selvstændige.I de forskellige postvirksomheder findes forskellige introduktionsforløb som for eksempel internoplæring, AMU-uddannelser, mv. Postmedarbejdere har typisk en meget forskelliguddannelsesbaggrund. Således findes såvel ufaglærte, faglærte postbehandlere, personer medfaglært uddannelse fra andre fagområder, personer med gymnasial og/eller videregåendeuddannelsesmæssig baggrund.Udover at medarbejderne inden for jobområdet har meget forskellige uddannelsesbaggrunde, er derblandt medarbejderne en mangfoldighed af forskellige etniske, religiøse og kulturelle baggrunde.Arbejdsorganisering på arbejdspladserne inden for jobområdetBranchen er kendetegnet ved, at det teknologiske indhold i arbejdsfunktionerne øges. Endvidere erder høje og øgede krav til kvaliteten. Der er således stigende krav til medarbejderne i forhold tilkvalitetsbevidsthed og teknologiforståelse.Arbejdsorganiseringen afhænger delvis af virksomhedens størrelse. I store virksomheder arbejdermedarbejderne i teams med selvstændigt ansvar for udførelsen af opgaverne i henhold til teamets,afdelingens og virksomhedens mål. Medarbejderne vil dog i nogle tilfælde på den enkelte opgavearbejde alene eller i tæt samarbejde med et fast team, som i arbejdssituationen selv skal kunnehåndtere de udfordringer og ændringer, som opgaven byder på i det daglige virke.I større virksomheder vil der være mulighed for at samarbejde med medarbejdere fra andre dele afvirksomheden, som kan understøtte opgaveløsning i postal facility management området, mensdette i mindre virksomheder sker i form af samarbejdsaftaler med andre relevante virksomheder.I mindre virksomheder udføres funktionerne ofte som enearbejde, og medarbejderen skal kunneudføre mange forskellige arbejdsopgaver, hvilket stiller krav til, at medarbejderen har en generelviden om jobområdets funktioner.Der er endvidere tendens til, at dele af de administrative og tekniske opgaver i stadig højere gradbliver decentraliseret til medarbejderne.Da opgaverne helt eller delvist foregår hos kundens virksomhed vil medarbejdere i postal facilitymanagement området ofte skulle håndtere og efterleve kulturelle og personalemæssige vilkår stilletaf både deres egen ansættende virksomhed og kunden, hvilket stiller særlige krav til medarbejdernesevne til at agere i begge miljøer på en hensigtsmæssig måde.Uddannelse af medarbejderne inden for jobområdet sker både ved sidemandsoplæring ogkompetencegivende efter- og videreuddannelse.


Side 3 af 11Udskrevet den 19-01-2011Fælles kompetencebeskrivelser med detaljerIndustriens Fællesudvalg for erhvervs- ogarbejdsmarkedsuddannelserBeskrivelse af de tilhørende arbejdsmarkedsrelevante kompetencerDet postale områdes konkurrenceforhold, organisering og økonomiKort beskrivelse af kompetencen og dens anvendelse i jobområdetMedarbejderen har forståelse for de økonomiske sammenhænge i virksomheden, herunder,hvorledes den enkelte produktionsopgave påvirker den samlede økonomi i virksomheden ogforretningsforståelse. Den enkelte medarbejder bliver bevidst om de økonomiske konsekvenser afsine handlinger i den samlede logistikkæde og værdikæde.Medarbejderen har forståelse for virksomhedens lønsomhed, og hvad den enkelte medarbejder kanbidrage med. I den sammenhæng stilles der krav til omstillingsparathed og fleksibilitet.Medarbejderen kan indgå i planlægningen af kundeaftaler med vægt på procesforståelse, servicemålog tidsstyring og deltager herefter aktivt ved kundeaftalens gennemførelse i praksis både vedimplementering og drift.Medarbejderen har indsigt i postområdets konkurrenceforhold og organisering.Branchen er kendetegnet ved en stadig større liberalisering og markedstilpasning, som fårindflydelse på de enkelte virksomheders økonomiske og konkurrencemæssige forhold, samt påorganiseringen af virksomhederne i retning af større enheder/virksomheder. Der er en udprægetmarkedsorienteret kultur inden for området, som gør det nødvendigt for virksomhederne, atmedarbejderne kender betydning af deres egen påvirkning på relevante kundetilfredshedsparametre.Teknologi og arbejdsorganiseringJobområdets særlige teknologiske udvikling og arbejdsorganisering i en kompleks postallogistikkæde kan vanskeligt sammenlignes med andre brancheområder, og da der ageres i etkonkurrenceorienteret marked stilles der store krav til medarbejdernes løbende udvikling afkompetencer, som er fyldestgørende for opfyldelse af krav til opgaveløsningen inden for området.Særlige kvalifikationskrav, som er en forudsætning for udførelsen af jobbet, f.eks.certifikatkravIngen.Kompetencens udbredelse på arbejdspladser i jobområdetKompetencen er nødvendig hos alle medarbejdere på det postale område.


Side 4 af 11Udskrevet den 19-01-2011Fælles kompetencebeskrivelser med detaljerIndustriens Fællesudvalg for erhvervs- ogarbejdsmarkedsuddannelserBeskrivelse af de tilhørende arbejdsmarkedsrelevante kompetencerEftersyn og vedligehold af produktions- og transportmaterielKort beskrivelse af kompetencen og dens anvendelse i jobområdetPostmedarbejderen kan medvirke til vedligeholdelse af postalt produktions- og transportmateriel,herunder vurdere om eventuelle fejl kræver reparation samt rapportere fejl og mangler eftergældende regler.Da mange postale opgavers udførelse er afhængig af vedligeholdt og velfungerende materiel skalmedarbejderne have en omfattende forståelse for materiellets tilstand, idet det ved de mange typeraf teknologitunge opgaver er en forudsætning for udførelsen af arbejdet, fx i forhold tilmaskinsortering af post.Postmedarbejderen har en grundlæggende læsekompetence – i forhold til manualer og dokumentervedr. det postale produktions- og transportudstyr – disse er ofte forfattet på et af de tre hovedsprog.Teknologi og arbejdsorganiseringDet postale produktions- og transportmateriel gennemgår en stadig teknologisk udvikling. Denenkelte postmedarbejder har ansvaret for at tilbagemelde eventuelle fejl og mangler og udføresmåreparationer, i forhold til virksomhedens politik på området.Arbejdet udføres ofte i teamstrukturer.Særlige kvalifikationskrav, som er en forudsætning for udførelsen af jobbet, f.eks.certifikatkravIngen.Kompetencens udbredelse på arbejdspladser i jobområdetKompetencen skal beherskes af alle operative postmedarbejdere inden for jobområdet - herunderbeherskelse af de til det postale produktionsmateriels hørende beskrivelser af forskellige procedurervedr. fejl og mangler.


Side 5 af 11Udskrevet den 19-01-2011Fælles kompetencebeskrivelser med detaljerIndustriens Fællesudvalg for erhvervs- ogarbejdsmarkedsuddannelserBeskrivelse af de tilhørende arbejdsmarkedsrelevante kompetencerHåndtering af postprodukterKort beskrivelse af kompetencen og dens anvendelse i jobområdetPostmedarbejderne kan anvende det postale produktionsudstyr og materiel på en effektiv oghensigtsmæssig måde i forhold til produkterne og relaterede ydelsers art.Postmedarbejderne kan håndtere produkter korrekt og herigennem sikre kunden en kvalitetsmæssigydelse, som lever op til de aftalte forventninger. Dette baseret på medarbejderens viden om ogerfaring med regler og krav til relevante produkter.Postmedarbejderen har kendskab til anvendelsen af postalt produktionsmæssigt materiel, som skalanvendes i forbindelse med håndtering af produkter, og har desuden kendskab til produktetsplacering i logistikkæden, således at der sikres en optimal udførelse af opgaven.Teknologi og arbejdsorganiseringTeknologien, som anvendes i forbindelse med postal produkthåndtering, er i konstant udvikling,men det er stadig postmedarbejderens ansvar, at produkthåndteringen bliver udført korrekt ogsikkert.Arbejdet organiseres ofte i teams, men under udførelse af den enkelte opgave vil medarbejdere ofteskulle arbejde selvstændigt og være i stand til at træffe korrekte beslutninger angående produktershåndtering.Særlige kvalifikationskrav, som er en forudsætning for udførelsen af jobbet, f.eks.certifikatkravAnvendes gaffeltruck, eller transporteres farligt gods, har postmedarbejderen erhvervet certifikateller fået bevis på kompetencegivende uddannelse.Kompetencens udbredelse på arbejdspladser i jobområdetAlle operative postmedarbejdere inden for jobområdet skal beherske denne kompetence - herunderbeherskelse af de til produkterne hørende beskrivelser af forskellige håndteringsprocedurer.


Side 7 af 11Udskrevet den 19-01-2011Fælles kompetencebeskrivelser med detaljerIndustriens Fællesudvalg for erhvervs- ogarbejdsmarkedsuddannelserBeskrivelse af de tilhørende arbejdsmarkedsrelevante kompetencerPostale produktionsopgaver og postal facility managementKort beskrivelse af kompetencen og dens anvendelse i jobområdetPostmedarbejderen kan udføre forskellige former for produktionsopgaver i forhold tilansættelsesområdet og kan anvende relevant udstyr og teknologi inden for de respektivearbejdsområder. Dette omfatter blandt andet betjening af maskiner og udstyr samt anvendelse af IT.Medarbejderen skal ligeledes have kendskab til de enkelte arbejdsfunktioner i forhold til densamlede logistik, for eksempel i forhold til maskinstop og/eller andre opståede problemer.Medarbejderen kan håndtere ydelser med IT-mæssigt indhold, herunder ydelser som stiller krav omIT-sikkerhed i form af adgangskort, personfølsomme data eller adgang til kundens IT-systemer,som en del af opgaveløsningen.Postmedarbejderen kan udføre ydelser som indeholder kørselselementer i forskellige typertransportmidler, både til intern transport, og transport i køretøjer, som kræver førerbevis.Mange postal facility management ydelser forudsætter medarbejderens henvendelse til kunder ogkunders kunder, og dette foretager medarbejderen med respekt for kundens interesser og omdømme,og med kendskab til aftaler omkring respons og registrering.Teknologi og arbejdsorganiseringDe fleste postale virksomheder er specialiserede inden for produkterne: Breve/pakker/aviser, mender forekommer ligeledes en række opgaver, som har sammenfald med fragt- og stykgodsområdet.Endvidere har den teknologiske og logistiske udvikling medført, at en række nye services, som fxpostal facility management, er blevet udviklet.Medarbejderne arbejder ofte med ydelser, som indeholder flere forskellige elementer, og som derforstiller krav til en løbende ajourføring inden for flere områder. Mange ydelser afvikles ved hjælp afteknologi eller ved brug af teknologiske hjælpemidler, mens andre ydelser sker manuelt eller vedhjælp af simpelt materiel.Arbejdet udføres ofte i team, hvor medarbejderne har medansvar for organiseringen ogtilrettelæggelsen af arbejdets udførelse og medvirker til oplæring af nye medarbejdere mv.Særlige kvalifikationskrav, som er en forudsætning for udførelsen af jobbet, f.eks.certifikatkravAfhængig af medarbejderens jobfunktion kan følgende certifikater og kørekort være nødvendige:Certifikat til gaffeltruck (A og/eller B) (Postcenter)Kørekort kategori B.Kompetencens udbredelse på arbejdspladser i jobområdetDen enkelte operative postmedarbejder behersker typisk flere af de opgaver og/eller ydelser, somkendetegner de forskellige produktionsafsnit/postal facility management opgaver – herunderbeherskelse af de til området hørende beskrivelser af forskellige produktionsprocedurer.


Side 8 af 11Udskrevet den 19-01-2011Fælles kompetencebeskrivelser med detaljerIndustriens Fællesudvalg for erhvervs- ogarbejdsmarkedsuddannelserBeskrivelse af de tilhørende arbejdsmarkedsrelevante kompetencerRationel, hensynsfuld, sikker og økonomisk produktionKort beskrivelse af kompetencen og dens anvendelse i jobområdetPostmedarbejderen kan udføre de postale arbejdsopgaver sikkert i forhold til produkterne, (fx breveog pakker), materiellet (så som sorteringsmaskiner og internt transportudstyr), kunden og øvrigemedarbejdere under hensyntagen til miljø, arbejdsmiljø samt med korrekt teknisk indsigt iproduktionsopgaven, således at arbejdsopgaven altid udføres i overensstemmelse med respektivelovkrav inden for jobområdet.Postmedarbejderen har en grundlæggende læsekompetence – i forhold til manualer og dokumentervedr. produktions- samt betjeningsmanualer i forhold til rationel, hensynsfuld, sikker og økonomiskproduktion/levering af ydelse, som ikke er til unødvendig gene for omgivelserne.Teknologi og arbejdsorganiseringArbejdet udføres ofte i teams, som kan støtte hinanden i fastholdelsen af risikofrie arbejdsforhold.Medarbejdere som arbejder på egen hånd, og ved nogle ydelser også i kundens virksomhed, skalhave særlig fokus på overholdelse og efterlevelse af sikkerhedsforhold af betydning for håndteringaf produkter og anvendelse af materiel. Den store grad af anvendelse af teknologi inden for dettejobområde, teknologi som udvikler sig hurtigt, stiller krav til medarbejdere om konstant opdateringaf viden for at sikre denne efterlevelse.Særlige kvalifikationskrav, som er en forudsætning for udførelsen af jobbet, f.eks.certifikatkravIngen.Kompetencens udbredelse på arbejdspladser i jobområdetKompetencen skal beherskes af alle operative postmedarbejdere inden for jobområdet - herunderbeherskelse af de til produktionsmateriellets hørende beskrivelser af forskellige procedurer vedr.betjening.


Side 9 af 11Udskrevet den 19-01-2011Fælles kompetencebeskrivelser med detaljerIndustriens Fællesudvalg for erhvervs- ogarbejdsmarkedsuddannelserBeskrivelse af de tilhørende arbejdsmarkedsrelevante kompetencerSundhed, sikkerhed, arbejdsmiljø og adfærd på postale arbejdspladserKort beskrivelse af kompetencen og dens anvendelse i jobområdetPostmedarbejderen er opmærksom på arbejdsmiljøet generelt, på arbejdsulykker, og hvordan dissekan forebygges, således at vedkommende, på baggrund af sit grundlæggende brancherettedekendskab til førstehjælp, kan udføre almindelig og livreddende førstehjælp ved ulykker ivirksomhederne. Postmedarbejderen kan forebygge yderligere påvirkninger og skader samt reagerehensigtsmæssigt ved brand.Medarbejderen har en grundlæggende forståelse for elementær sikkerhed på arbejdspladsen indenfor det postale område, herunder i både egen og kundens virksomhed ved brug afproduktionsmateriel, således at vedkommende kan anvende sin viden ved løsning af opgaver, somindebærer sikkerhedsmæssige risici.Postmedarbejderen kan forholde sig aktivt til at mindske arbejds- og belastningsskader, og til atstyrke egen sundhed, på baggrund af viden om, hvordan de ergonomiske/fysiske og psykiskebelastningsfaktorer kan påvirke det enkelte menneske, samt hvordan adfærd og holdninger kanpåvirke arbejdslivet.Postmedarbejderen er bevidst om de sikkerhedskrav, som er en følge af den intensiverede kampmod terrorisme og kriminalitet – herunder også IT-kriminalitet.Teknologi og arbejdsorganiseringVirksomhedernes større og større grad af mekanisering betyder endvidere en øget belastning iforhold til en ringe grad af variation i arbejdet. Dette kan medvirke til øgede belastningsskader inogle dele af det postale jobområde. På såvel omdelings- som centerområdet kan dennemekanisering betyde en større grad af ensidighed i arbejdets udførelse (EGA). Endvidere spillerskiftende arbejdstider, vekslen mellem arbejdspladser og natarbejde en rolle for arbejdsmiljøet.Særlige kvalifikationskrav, som er en forudsætning for udførelsen af jobbet, f.eks.certifikatkravIngen.Kompetencens udbredelse på arbejdspladser i jobområdetI mange virksomheder inden for postområdet arbejdes der til tider under stort tidspres, hvilket kanvære medvirkende til at fremkalde ulykker og skader.Det er nødvendigt, at alle postmedarbejdere inden for området besidder kompetencer til at agerehensigtsmæssigt i forhold til sundhed, sikkerhed, arbejdsmiljø og adfærd på arbejdspladsen.


Side 10 af 11Udskrevet den 19-01-2011Fælles kompetencebeskrivelser med detaljerIndustriens Fællesudvalg for erhvervs- ogarbejdsmarkedsuddannelserAktuelt tilkoblede målNiveau kan angives ved enkeltfag.Nummer, niveau og titelEUU Varighed Tilknyttet i periodeni dage40137 Fagunderstøttende dansk som andetsprog for F/I AP 10,0 01-01-2011 og fremefter40162 Køreteknik for to/tre-hjulede køretøjer AA 2,0 01-01-2011 og fremefter40208 Kvalitet i offentlige serviceydelser AD 3,0 01-01-2011 og fremefter40357 Markeds- og branchevilkår - Post AA 2,0 01-01-2011 og fremefter40363 Postfaglig kommunikation AA 2,0 01-01-2011 og fremefter40373 Sidemandsoplæring AK 2,0 01-01-2011 og fremefter40390 Psykisk arbejdsmiljø i faglærte og ufaglærte job AD 2,0 01-01-2011 og fremefter40391 Arbejdsmiljø inden for faglærte og ufaglærte job AD 2,0 01-01-2011 og fremefter40392 Ergonomi inden for faglærte og ufaglærte job AD 2,0 01-01-2011 og fremefter40434 Logistikopgaver ved internationalt samarbejde AD 2,0 01-01-2011 og fremefter40532 Introduktion til arbejdsmarkedsuddannelserne (F/I) AP 3,0 01-01-2011 og fremefter40533 Introduktion til et brancheområde (F/I) AP 40,0 01-01-2011 og fremefter40534 Arbejdsmarked, it og jobsøgning (F/I) AP 40,0 01-01-2011 og fremefter40535 Introduktion til det danske arbejdsmarked (F/I) AP 3,0 01-01-2011 og fremefter40575 Håndtering af ukurante postprodukter og emner AA 1,0 01-01-2011 og fremefter40576 Arbejdet med postprodukter på rampe og lift AA 1,0 01-01-2011 og fremefter40577 Sikkert postarbejde registrering af skader /ulykke AA 1,0 01-01-2011 og fremefter40578 Sundhed og velvære for postchauffører AA 1,0 01-01-2011 og fremefter40579 Kendskab til postale produkter og håndtering AA 2,0 01-01-2011 og fremefter40580 Sikring af varer og medarbejdere - postprodukter AA 2,0 01-01-2011 og fremefter40753 Opsætning af pc til trådløst netværk AD 1,0 01-01-2011 og fremefter40754 Anvendelse af pivot-tabeller AD 1,0 01-01-2011 og fremefter40805 Mentoruddannelse for erfarne medarbejdere AE 5,0 01-01-2011 og fremefter41373 Forretningsforståelse og nøgletal i it-systemer AD 2,0 01-01-2011 og fremefter42724 Faglig læsning og skrivning AP 5,0 01-01-2011 og fremefter42730 Introduktion til førstehjælp på jobbet AP 0,4 01-01-2011 og fremefter42854 TQM for operatører i industrien. AA 1,0 01-01-2011 og fremefter43343 Praktik for F/I AP 48,0 01-01-2011 og fremefter43799 IT i Distributionen AA 5,0 01-01-2011 til 31-03-201144236 Personligt salg - kundens behov og løsninger AD 3,0 01-01-2011 og fremefter44337 Oprettelse af database til jobbrug AD 2,0 01-01-2011 og fremefter44338 Databasevedligeholdelse til jobbrug AD 1,5 01-01-2011 og fremefter44340 Oprette brugerflader og udskrifter i database AD 2,0 01-01-2011 og fremefter44343 Anvendelse af regneark til talbehandling AD 3,0 01-01-2011 og fremefter44346 Design og automatisering af regneark AD 2,0 01-01-2011 og fremefter44349 Indskrivning og formatering af mindre tekster AD 3,0 01-01-2011 og fremefter44350 Standardisering af virksomhedens dokumenter AD 1,0 01-01-2011 og fremefter44353 Grafiske virkemidler til layout i tekst AD 2,0 01-01-2011 og fremefter44354 Fletning af dokumenter til masseproduktion AD 1,0 01-01-2011 og fremefter44361 DeskTop Publishing i virksomheden AD 3,0 01-01-2011 og fremefter44371 Jobrelateret brug af styresystemer på pc AD 2,0 01-01-2011 og fremefter44373 Anvendelse af præsentationsprogrammer AD 2,0 01-01-2011 og fremefter44389 Effektiv internetsøgning på jobbet AD 2,0 01-01-2011 og fremefter45113 Postal omdeling og logistik AA 4,0 01-01-2011 og fremefter45116 Teknologisk forandring og postal logistik AA 4,0 01-01-2011 og fremefter45261 Kundeservice AK 3,0 01-01-2011 og fremefter45363 Kunde/leverandørforhold for operatører AA 1,0 01-01-2011 og fremefter45364 Etablering af selvstyrende grupper AA 2,0 01-01-2011 og fremefter45365 Teambuilding for selvstyrende grupper AA 2,0 01-01-2011 og fremefter45366 Kommunikation i teams AA 3,0 01-01-2011 og fremefter45367 Uddannelsesplanlægning for medarbejdere AA 4,0 01-01-2011 og fremefter45368 Værdibaserede arbejdspladser AA 2,0 01-01-2011 og fremefter


Side 11 af 11Udskrevet den 19-01-2011Fælles kompetencebeskrivelser med detaljerIndustriens Fællesudvalg for erhvervs- ogarbejdsmarkedsuddannelserNummer, niveau og titelEUU Varighed Tilknyttet i periodeni dage45369 Videndeling og læring for medarbejdere AA 3,0 01-01-2011 og fremefter45370 Kvalitetsbevidsthed ved industriel produktion AA 3,0 01-01-2011 og fremefter45482 Post-Maskinoperatør AA 3,0 01-01-2011 og fremefter45483 Håndterminaler og scannere AA 2,0 01-01-2011 til 31-03-201145563 Håndtering af data i virksomhedens it-systemer AD 2,0 01-01-2011 og fremefter45564 Online kommunikation til jobbrug AD 2,0 01-01-2011 og fremefter45565 Brug af pc på arbejdspladsen AD 3,0 01-01-2011 og fremefter45572 Dansk som andetsprog for F/I, basis AP 40,0 01-01-2011 og fremefter45573 Dansk som andetsprog for F/I, alment niveau AP 40,0 01-01-2011 og fremefter45574 Dansk som andetsprog for F/I, udvidet niveau AP 40,0 01-01-2011 og fremefter45702 Pc-bruger, hardwareopgradering og tilslutning AB 2,0 01-01-2011 og fremefter45703 Pc-bruger, pc opbygning og funktionsmåde AB 1,0 01-01-2011 og fremefter45704 Pc-bruger, introduktion til programmering AB 4,0 01-01-2011 og fremefter45854 Webkommunikation - tekster til nettet AD 2,0 01-01-2011 og fremefter45855 Videoredigering i medarbejderens jobfunktion AD 2,0 01-01-2011 og fremefter45859 Billedredigering i medarbejderens jobfunktion AD 2,0 01-01-2011 og fremefter45909 Videooptagelse i medarbejderens jobfunktion AD 2,0 01-01-2011 og fremefter45910 Billedfremstilling i medarbejderens jobfunktion AD 2,0 01-01-2011 og fremefter45917 Praktikvejledning af eud-elever/lærlinge AF 1,0 01-01-2011 og fremefter45983 Samarbejde i grupper i virksomheden AD 2,0 01-01-2011 og fremefter45984 Organisationens strukturelle opbygning AD 1,0 01-01-2011 og fremefter46493 Konflikthåndtering AK 3,0 01-01-2011 og fremefter46517 IT i Distributionen AA 5,0 01-01-2011 og fremefter46518 Håndterminaler og scannere AA 2,0 01-01-2011 og fremefter

More magazines by this user
Similar magazines